2006-2010, 2007, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, Časová línia, Organizmy, Príroda, Vtáky, Živočíchy

Kačky

Hits: 177

Kač­ky majú cha­rak­te­ris­tic­ký tvar tela s krát­ky­mi krk­mi, širo­ký­mi chvos­tmi a krát­ky­mi noha­mi, kto­ré sú umiest­ne­né na zadnej čas­ti tela. Ich zobá­ky sú širo­ké a plo­ché, čo im umož­ňu­je fil­tro­vať potra­vu z vody. Kač­ky sú prí­tom­né po celom sve­te v rôz­nych dru­hoch pro­stre­dí, od slad­ko­vod­ných jazier a riek po mor­ské pobre­žia. Sú adap­ta­bil­né, rôz­no­ro­dé. Väč­ši­na kačiek je všež­ra­vá, živí sa ryba­mi, hmy­zom, malý­mi vod­ný­mi bez­sta­vov­ca­mi, rast­li­na­mi, seme­na­mi. Hniez­dia na bre­hu vod­ných plôch ale­bo v trs­ti­ne a trá­ve. Hniez­do zvy­čaj­ne vyste­lú perím. Sami­ce kačiek sú zná­me pre svo­je ver­né hniez­de­nie a ochra­nu svo­jich mlá­ďat. Mlá­ďa­tá sú po vylia­hnu­tí schop­né plá­vať a okam­ži­te sa pri­dá­va­jú ku svo­jej mat­ke. Sú čas­to sociál­ne a tvo­ria sku­pi­ny, zvlášť počas mig­rá­cie ale­bo v zime. Majú dôle­ži­tú úlo­hu v eko­sys­té­me, regu­lu­jú popu­lá­cie bez­sta­vov­cov a pris­pie­va­jú k rozp­ty­lu semien vod­ných rast­lín. Nie­kto­ré kač­ky domes­ti­ko­va­né a cho­va­né pre mäso, vaj­cia ale­bo ako domá­ce zvieratá.


Ducks have a cha­rac­te­ris­tic body sha­pe with short necks, wide tails, and short legs loca­ted towards the rear of the­ir bodies. The­ir bills are bro­ad and flat, allo­wing them to fil­ter food from the water. Ducks are pre­sent worl­dwi­de in vari­ous envi­ron­ments, from fres­hwa­ter lakes and rivers to coas­tal are­as. They are adap­tab­le and diver­se. Most ducks are omni­vo­rous, fee­ding on fish, insects, small aqu­atic inver­teb­ra­tes, plants, and seeds. They nest on the sho­res of water bodies or in reeds and grass. Nests are usu­al­ly lined with feat­hers. Fema­le ducks are kno­wn for the­ir faith­ful nesting and pro­tec­ti­on of the­ir offs­pring. Duck­lings are capab­le of swim­ming and imme­dia­te­ly join the­ir mot­her after hat­ching. Ducks are often social and form groups, espe­cial­ly during mig­ra­ti­on or in win­ter. They play a cru­cial role in eco­sys­tems, regu­la­ting inver­teb­ra­te popu­la­ti­ons and con­tri­bu­ting to the dis­per­sal of seeds from aqu­atic plants. Some ducks are domes­ti­ca­ted and rai­sed for meat, eggs, or as pets.


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2010, Časová línia, Dokumenty, Ľudia, Považské, Práca, Prírodné, Slovenské, Živočíchy

Zabíjačka

Hits: 3801

Zabí­jač­ka je tra­dí­cia, kto­rá sa zacho­va­la naj­mä v nie­kto­rých dedi­nách a vidiec­kych komu­ni­tách. Ide o tra­dič­nú sláv­nosť spo­je­nú so zabi­tím domá­cich zvie­rat, naj­čas­tej­šie pra­sa­ťa, na príp­ra­vu mäsa a mäso­vých výrob­kov. Zabí­jač­ka má svo­je kore­ne v minu­los­ti, keď bolo potreb­né zabez­pe­čiť dosta­tok potra­vín pre rodi­ny na zimu. Aj keď moder­né doby pri­nies­li zme­ny v spô­so­be, ako ľudia naku­pu­jú potra­vi­ny, a zvý­ši­li sa etic­ké otáz­ky týka­jú­ce sa zabí­ja­nia zvie­rat, pre nie­kto­ré komu­ni­ty na vidie­ku zostá­va zabí­jač­ka tra­dič­ným a dôle­ži­tým aspek­tom ich kul­tú­ry a život­né­ho štý­lu. Táto uda­losť sa obvyk­le koná v zim­ných mesia­coch, keď sú tep­lo­ty níz­ke a mäso je mož­né spra­co­vať a skla­do­vať jed­no­duch­šie. Zabí­jač­ka je pro­ces, kto­rý zahŕňa spo­lu­prá­cu šir­šie­ho spo­lo­čen­stva a má teda čas­to komu­nit­ný roz­mer. Táto tra­dí­cia nie je len o výro­be mäsa, ale aj o spo­lo­čen­skom zážit­ku a spo­lu­prá­ci medzi sused­mi a prí­buz­ný­mi. Mäso je roz­de­le­né a spra­co­va­né do rôz­nych foriem, ako sú klo­bá­sy, úde­ni­ny, šun­ka a krvav­nič­ky. Samot­ná uda­losť začí­na zabi­tím zvie­ra­ťa. Potom nasle­du­je dôklad­ná príp­ra­va mäsa.

Foto­gra­fo­vať zabí­jač­ku bola pre mňa veľ­ká výzva. Mal som však šťas­tie na to, že som sa zúčast­nil takej zabí­jač­ky, pri kto­rej to veľ­mi dob­re, aj pek­ne odsý­pa­lo. Všet­ci si pomá­ha­li, niko­mu nebo­lo tre­ba vra­vieť, že rob, ale­bo čo tre­ba robiť. V dneš­nej dobe to bolo pre mňa nevídané. 


Slaugh­te­ring is a tra­di­ti­on that has been pre­ser­ved, espe­cial­ly in some vil­la­ges and rural com­mu­ni­ties. It is a tra­di­ti­onal celeb­ra­ti­on asso­cia­ted with the slaugh­ter of domes­tic ani­mals, most com­mon­ly pigs, for the pre­pa­ra­ti­on of meat and meat pro­ducts. The roots of slaugh­te­ring lie in the past when it was neces­sa­ry to secu­re enough food for fami­lies during the win­ter. Alt­hough modern times have brought chan­ges in how peop­le pur­cha­se food, and ethi­cal ques­ti­ons regar­ding ani­mal slaugh­ter have inc­re­a­sed, for some rural com­mu­ni­ties, slaugh­te­ring remains a tra­di­ti­onal and sig­ni­fi­cant aspect of the­ir cul­tu­re and lifes­ty­le. This event usu­al­ly takes pla­ce in the win­ter months when tem­pe­ra­tu­res are low, and meat can be pro­ces­sed and sto­red more easi­ly. Slaugh­te­ring is a pro­cess that invol­ves the col­la­bo­ra­ti­on of the bro­ader com­mu­ni­ty, often having a com­mu­nal dimen­si­on. This tra­di­ti­on is not just about meat pro­duc­ti­on but also about a social expe­rien­ce and coope­ra­ti­on among neigh­bors and rela­ti­ves. Meat is divi­ded and pro­ces­sed into vari­ous forms, such as sau­sa­ges, smo­ked meats, ham, and blo­od sau­sa­ges. The event begins with the slaugh­ter of the ani­mal, fol­lo­wed by tho­rough meat preparation.

Pho­tog­rap­hing a slaugh­te­ring was a sig­ni­fi­cant chal­len­ge for me. Howe­ver, I was for­tu­na­te to attend a slaugh­te­ring whe­re things went very smo­ot­hly and beau­ti­ful­ly. Eve­ry­o­ne hel­ped each other, and the­re was no need to tell any­o­ne what to do. In toda­y­’s world, this was unp­re­ce­den­ted for me.


Use Facebook to Comment on this Post