2005, 2008, Akvaristické výstavy, Časová línia, Reportáže

Výstavy v Banskej Bystrici – v bašte slovenskej akvaristiky

Hits: 10414

EXOTIC Show 2008

ME Gup­py páry, súťaž bojov­níc 2008

16. – 20.5.2008 sa v Ban­skej Bys­tri­ci, na Dol­nej uli­ci 25, kona­lo 2. kolo ME Guppy-​páry a medzi­ná­rod­ná súťaž bojov­níc Bet­ta splen­dens, Výsta­vy som sa aktív­ne sám zúčast­nil, pre­to­že som posu­dzo­val gup­ky spo­lu s Janus­zom Ozi­ome­kom (PTAT), Bogu­sla­vom Micin­skym (KPR), Vla­di­mí­rom Pro­ti­vom (IRIS) a Jaro­sla­vom Bale­jom (ČKG). Ja som zastu­po­val náš klub​.akva​.sk (KAS). Vedú­ci výsta­vy bol Marián Stie­ran­ka, medzi­ná­rod­ným pozo­ro­va­te­ľom bol Ivan Vyslú­žil. Kla­si­fi­ko­va­lo sa 148 kolek­cií zo šty­roch čes­kých klu­bov: AKV, ČKG, ČSCH a IRIS, z jed­né­ho talian­ske­ho: AIG, z troch poľ­ských: KPR, MOL a PTAT, dvoch slo­ven­ských: KAS a SZCH. 8 kolek­cií bolo od neor­ga­ni­zo­va­ných chovateľov.

Medzi­ná­rod­ná výsta­va bojov­níc

Vedú­cim výsta­vy bol Marián Stie­ran­ka. Posu­dzo­val Vla­di­mír Hul­man (CZ, ČSCH), Alf­red Gór­ny (PL/​PTAT) a Ján Budai (SK/​SZCH). Kla­si­fi­ko­va­lo sa 99 kolek­cií z jed­né­ho čes­ké­ho klu­bu: ČSCH, z jed­né­ho poľ­ské­ho: PTAT a dvoch slo­ven­ských: KAS a SZCH. Dve kolek­cie boli od neor­ga­ni­zo­va­né­ho cho­va­te­ľa. K súťa­ži bojov­níc mám jed­nu nega­tív­nu poznám­ku – pou­ži­té čier­ne poza­die v súťa­ži bojov­níc bolo nešťast­ným rie­še­ním – ryby boli slab­šie vidieť. Súčas­ťou celej akcie EXOTIK Show bol aj pre­daj rýb, vod­ných rast­lín, akva­ris­tic­ké­ho a iné­ho cho­va­teľ­ské­ho tova­ru, kve­tov. Výsta­vu dotvá­ra­li pek­ne osa­de­né okras­né akvá­ria a foto­gra­fie, kto­ré pochá­dza­li z našej súťa­že na Akva­ris­tic­kej jari 2008. Medzi okras­ný­mi nádr­ža­mi bolo jed­no mor­ské akvárium.

Výsled­ky:

Dlho­plut­vé gup­ky (pod­ľa chovateľov)
1. Bogus­law Micin­ski (PL/​KPR)2−1−11155.67
2. Váv­lav Štafl (CZ/​AKV)2−1−8÷11150.33
3. Ing. Ivan Krous­ký (CZ/​AKV)2−1−10÷4149.00
4. Filip Micin­ski (PL/​KPR)2−3−1148.67
5. – 7. Ale­xan­der Piorek (PL/​PTAT)2−3−1148.33
5. – 7. Jan Gawlo­wic (PL/​KPR)2−3−1148.33
5. – 7. Krzysz­tof Kuja­wa (PL/​MOL)2−1−10÷2148.33
8. Bra­ni­slav Bar­čin (SK/​KAS)2−3−1148.00
9. Ján Budai (SK/​SZCH)2−1−9147.67
10. Vác­lav Kříž (CZ/​IRIS)2−1−8÷11147.33

Mečí­ka­té gup­ky (pod­ľa chovateľov)
1. Vác­lav Štafl(CZ/​AKV)5−1−18150.67
2. Vla­di­mír Sládek(CZ/​IRIS)6−3−11148.00
3. Richard Tokušev(SK/​SZCH)5−1−9145.00
4. Nor­bert Ivanič(SK/​SZCH)5−1−9145.00
5. Vác­lav Kříž(CZ/​IRIS)5−1−11143,67
6. Peter Kaclík(SK/​KAS)5−1−9143.33
7. – 8. Ján Budai(SK/​SZCH)5−1−17139.00
7. – 8. Pin­deš & Tokušev(SK/​SZCH)7−1−18139.00
9. Jozef Felt(CZ/​IRIS)5−1−9138.33
10. Bra­ni­slav Barčin(SK/​KAS)7−1−18136.67

Krát­kop­lut­vé gup­ky (pod­ľa chovateľov)
1. Janusz Oziomek(PT/​PTAT)11−3−11148.00
2. JUDr. Vla­di­mír Protiva(CZ/​IRIS)9−1−11147.00
3. Pin­deš & Tokušev(SK/​SZCH)11−1−11145.00
4. Lukáš Jakubec(SK/​SZCH)11−1−11144.00
5. Vla­di­mír Sládek(CZ/​IRIS)11−3−1142.33
6. – 7. Šte­fan Tóth(SK/​SZCH)11−3−1141.33
6. – 7. Bra­ni­slav Barčin(SK/​KAS)11−1−11141.33
8. Die­go Montanari(I/​AIG)9−1−9141.00
9. Ivan Barla(SK/​SZCH)11−1−11140.67
10. Ing. Marián Stieranka(SK/​SZCH)11−1−11140.00

Bojov­ni­ce (pod­ľa chovateľov)
1. Alf­red Górny(PL/​PTAT)R‑M-​mramorová78.00
2. Jozef Lipinski(PT/​PTAT)F‑G-​červená76.00
3. Richard Tokušev(SK/​SZCH)F‑G-​modrá75.00
4. – 6. Mar­tin Fodor(SK/​SZCH)F‑G-​modrá74.00
4. – 6. Katar­zy­na Oziomek(PL/​PTAT)F‑G-​červená74.00
4. – 6. Maria Górny(PL/​PTAT)R‑M-​butterfly74.00
8. – 9. Peter Bulla(SK/​SZCH)F‑G-​červená73.00
8. – 9. Ján Budai(SK/​SZCH)F‑G-​červená73.00
10. – 14. Anna Oziomek(PL/​PTAT)R‑G-​modrá72.00
10. – 14. Ing. Róbert Mateides(SK/​SZCH)F‑G-​modrá72.00
10. – 14. Ján Slobodník(SK/​SZCH)F‑G-​červená72.00
10. – 14. Milan Vetrák(SK/​SZCH)F‑G-​modrá72.00
10. – 14. Pawel Oziomek(PL/​PTAT)R‑G-​červená72.00
10. – 14. Janusz Ozomek(PL/​PTAT)R‑G-​čierna72.00

ME Gup­py 2005

7. kolo ME cho­va­te­ľov gupiek zor­ga­ni­zo­val Klub živo­ro­dých rýb v Ban­skej Bys­tri­ci v dňoch 16. – 21.10.2005 na Dol­nej 25 v Ban­skej Bys­tri­ci. Súťa­že sa zúčast­nil aj Klaus Prohl, Milan Slá­dek, Fran­ti­šek Brunc­lík, Ivan Vyslú­žil, Milan Vet­rák, Bra­ni­slav Bar­čin, Kazi­mierz Men­drek ako posu­dzo­va­te­lia, vysta­vo­va­te­lia či pozorovatelia.

Richard Toku­šev ponú­kal akva­ris­tic­ké pro­duk­ty, medzi iným aj rast­li­ny cho­va­te­ľov. Výsled­ky sláv­nost­ne vyhlá­sil Marián Stie­ran­ka ako ria­di­teľ výsta­vy. Richard Toku­šev neobi­šiel napráz­dno – 2. mies­to v kate­gó­rií krát­kop­lut­vé. Max Kah­rer sám posu­dzo­val, vysta­vo­val aj vyhrá­val a pre­be­ral ceny neprí­tom­ných kole­gov. Tro­fe­jí sa naz­bie­ra­lo, nein­špi­ru­je vás to, páni akva­ris­ti? Ger­hard Ostr­zil, Vla­di­mír Jaku­bec, Bogu­slav Micin­ski boli tiež prí­tom­ní. Max Kah­rer sa nám napo­kon všet­kým pri­ho­vo­ril, a poďa­ko­val sa klu­bu v Ban­skej Bys­tri­ci, kto­rý výsta­vu zorganizoval.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post