2006, 2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Micropoecilia bifurca

Hits: 8097

Živo­ro­dý drob­ný druh zo Suri­na­mu, pomer­ne zried­ka cho­va­ný. Samič­ky doras­ta­jú ove­ľa väč­šie ako pes­tro­fa­reb­ní sam­ci. Tí sú úžas­ne ozdob­ní, a neus­tá­le sa sna­žia o pozor­nosť samičky.


Live­be­a­ring small spe­cies from Suri­na­me, rela­ti­ve­ly rare­ly kept. Fema­les grow much lar­ger than the bright­ly colo­red males. The males are inc­re­dib­ly orna­men­tal and cons­tan­tly vie for the atten­ti­on of females.


Lebend­ge­bä­ren­des kle­i­nes Arten aus Suri­na­me, rela­tiv sel­ten gehal­ten. Weib­chen wach­sen deut­lich größer als die bunt gefärb­ten Männ­chen. Die Männ­chen sind unglaub­lich deko­ra­tiv und kämp­fen stän­dig um die Auf­merk­sam­ke­it der Weibchen.


Leven­de­ge­ven­de kle­in soort uit Suri­na­me, rela­tief zel­den gehou­den. Vrou­wt­jes gro­eien veel gro­ter dan de fel­gek­le­ur­de man­net­jes. De man­net­jes zijn onge­lo­of­lijk deco­ra­tief en strij­den voort­du­rend om de aan­dacht van de vrouwtjes.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2009, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Divoké živorodky

Hits: 10477

Čle­no­via KDŽ – Klu­bu divo­kých živo­ro­diek (13)

Cho­va­né dru­hy prí­tom­nos­ti a minu­los­ti (87):

 1. Alfa­ro cultratus
 2. Allo­don­ticht­hys zonistius
 3. Allo­to­ca catarinae
 4. Allo­to­ca dugesii
 5. Allo­to­ca goslinei
 6. Ame­ca splendens
 7. Ata­e­ni­obus toweri
 8. Belo­ne­sox belizanus
 9. Bra­chyr­ha­pis rhabdophora
 10. Cha­pa­licht­hys peraticus
 11. Cnes­te­ro­don decemmaculatus
 12. Cnes­te­ro­don raddai
 13. Der­mo­ge­nys pusillus
 14. Fle­xi­pe­nis vittatus
 15. Gam­bu­sia affinis
 16. Gam­bu­sia holbrooki
 17. Gam­bu­sia krumholzi
 18. Gam­bu­sia sexradiata
 19. Gam­bu­sia sp.
 20. Girar­di­nicht­hys multiradiatus
 21. Girar­di­nus denticulatus
 22. Girar­di­nus falcatus
 23. Girar­di­nus metallicus
 24. Goodea atri­pin­nis
 25. Hete­ran­dria formosa
 26. Cha­ra­co­don audax
 27. Cha­ra­co­don lateralis
 28. Illy­o­don furcidens
 29. Illy­o­don whitei
 30. Illy­o­don xantusi
 1. Jenyn­sia multidentata
 2. Jenyn­sia sp.
 3. Limia domi­ni­cen­sis
 4. Limia mela­no­gas­ter
 5. Limia nig­ro­fas­cia­tus
 6. Limia peru­giae
 7. Limia tri­dens
 8. Limia vit­ta­ta
 9. Mic­ro­po­eci­lia bifurca
 10. Mic­ro­po­eci­lia picta
 11. Neohe­te­ran­dria cana
 12. Neohe­te­ran­dria elegans
 13. Nomorp­hamp­hus lie­mi liemi
 14. Pha­licht­hys pittieri
 15. Pha­licht­hys tico
 16. Phal­licht­hys amates
 17. Phal­licht­hys quadripunctatus
 18. Phal­lo­ce­ros caudimaculatus
 19. Phal­lo­ce­ros cau­di­ma­cu­la­tus reticulatus
 20. Phal­lop­ty­chus januarius
 21. Poeci­lia caucana
 22. Poeci­lia cf. but­le­ri /​sphe­nops
 23. Poeci­lia dauli
 24. Poeci­lia gilli
 25. Poeci­lia heterandria
 26. Poeci­lia chica
 27. Poeci­lia kl. formosa
 28. Poeci­lia mexicana
 29. Poeci­lia reticulata
 30. Poeci­lia velifera
 1. Poeci­lia vivipara
 2. Poeci­lia wingei
 3. Poeci­lia win­gei silver
 4. Poeci­li­op­sis prolifica
 5. Poeci­li­op­sis viriosa
 6. Pria­pel­la compressa
 7. Pria­pel­la intermedia
 8. Pria­pel­la olmecae
 9. Skif­fia bilineata
 10. Skif­fia multipunctata
 11. Xeno­op­ho­rus captivus
 12. Xeno­ta­e­nia resolanae
 13. Xeno­to­ca eiseni
 14. Xeno­to­ca eise­ni San Marcos”
 15. Xeno­to­ca variata
 16. Xip­hop­ho­rus cortezi
 17. Xip­hop­ho­rus evelynae
 18. Xip­hop­ho­rus maculatus
 19. Xip­hop­ho­rus meyeri
 20. Xip­hop­ho­rus montezumae
 21. Xip­hop­ho­rus nezahualcoyotl
 22. Xip­hop­ho­rus pygmaeus
 23. Xip­hop­ho­rus signum
 24. Xip­hop­ho­rus variatus
 25. Xip­hop­ho­rus xiphidium
 26. Zoogo­ne­ti­cus quitzeoensis
 27. Zoogo­ne­ti­cus tequila

Odka­zy

 • Divo­ké živo­rod­ky v Poľsku

Use Facebook to Comment on this Post