2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Aulonocara maleri

Hits: 7358

Aulo­no­kár je popí­sa­ných veľ­mi veľa dru­hov. Sú vhod­ným dopl­n­kom pre rody Pse­udot­rop­he­us, May­lan­dia, pre­to­že sa zdr­žu­je viac mimo úkry­tov. V akvá­riu je potom men­ší teri­to­riál­ny tlak. Moja Aulo­no­ca­ra male­ri mala asi 10 cm a veľ­mi rada pre­mie­ľa­la potra­vu z dna. Vždy sa ako prvá vrh­la na otvo­re­ný pries­tor dna zhá­ňať potra­vu. Zhod­no­til by som ju ako mier­ne nároč­nej­ší druh.


The­re are many spe­cies of Aulo­no­ca­ra desc­ri­bed. They are a suitab­le addi­ti­on to gene­ra like Pse­udot­rop­he­us and May­lan­dia becau­se they tend to spend more time away from hiding spots. This redu­ces ter­ri­to­rial pre­ssu­re in the aqu­arium. My Aulo­no­ca­ra male­ri was about 10 cm long and enjo­y­ed sif­ting through food at the bot­tom. It alwa­ys dar­ted first to the open spa­ce at the bot­tom to search for food. I would assess it as a mode­ra­te­ly deman­ding species.


Es gibt vie­le Arten von Aulo­no­ca­ra. Sie sind eine gee­ig­ne­te Ergän­zung zu Gat­tun­gen wie Pse­udot­rop­he­us und May­lan­dia, da sie sich eher außer­halb von Vers­tec­ken auf­hal­ten. Dadurch wird der ter­ri­to­ria­le Druck im Aqu­arium ver­rin­gert. Mein Aulo­no­ca­ra male­ri war etwa 10 cm lang und genoss es, nach Nahrung am Boden zu suchen. Sie stürz­te sich immer als Ers­te auf den offe­nen Raum am Boden, um nach Nahrung zu suchen. Ich wür­de sie als eine eher ans­pruchs­vol­le Art einschätzen.


Kuna spis­hi nyin­gi za Aulo­no­ca­ra zili­zo­ele­zwa. Wana­we­za kuwa nyon­ge­za nzu­ri kwa jena­si kama Pse­udot­rop­he­us na May­lan­dia kwa saba­bu wana­pen­de­lea kutu­mia muda zai­di mba­li na mae­neo ya kuji­fi­cha. Hii hupun­gu­za shi­ni­ki­zo la kuji­ta­wa­la kati­ka bwa­wa la maji. Aulo­no­ca­ra male­ri yan­gu ili­ku­wa na ure­fu wa kari­bu sen­ti­mi­ta 10 na ili­pen­da sana kuta­fu­ta cha­ku­la chi­ni. Mara zote ili­ru­ka kwan­za kwe­nye nafa­si wazi chi­ni kuta­fu­ta cha­ku­la. Nin­ge­pi­ma kama spis­hi ina­y­o­hi­ta­ji utun­za­ji wa wastani.


Aulonocara maleri maleri
Imrich Ful­jer – www​.cich​lid​.sk

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Melanochromis parallelus

Hits: 4351

Afric­ká cich­li­da jaze­ra Mala­wi. Podo­bá sa na Mela­noc­hro­mis aura­tus, ale para­le­lus­ky majú na tele ove­ľa menej žltej far­by. Sú to mbu­na cich­li­dy, kto­ré majú radi ska­ly.


Afri­can cich­lid from Lake Mala­wi. Resem­bles Mela­noc­hro­mis aura­tus, but Para­le­lus­ky have much less yel­low color on the­ir body. They are mbu­na cich­lids that enjoy rocks.


Afri­ka­nis­cher Bunt­barsch aus dem Mala­wi­see. Ähnelt Mela­noc­hro­mis aura­tus, aber Para­le­lus­ky haben viel weni­ger gel­be Far­be auf ihrem Kör­per. Sie sind Mbuna-​Buntbarsche, die Fel­sen mögen.


Cich­lid wa Kiaf­ri­ka kuto­ka Ziwa Mala­wi. Ina­fa­na­na na Mela­noc­hro­mis aura­tus, laki­ni Para­le­lus­ky wana ran­gi ya man­ja­no kido­go sana kwe­nye mwi­li wao. Wao ni cich­lids mbu­na ambao hupen­da miamba.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2005, 2006, 2006-2010, 2007, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Melanochromis auratus

Hits: 10399

Pre mňa jeden z najk­raj­ších dru­hov, naj­mä samič­ka. Dosa­hu­je 1015 cm, je pod­ľa mňa stred­ne nároč­ný, naj­mä mlaď je troš­ku chú­los­ti­vej­šia ako u iných Mala­wi dru­hov. Pohla­vie sa dá roz­lí­šiť veľ­mi ľah­ko u domi­nant­ných jedin­cov. Sú zná­me prí­pa­dy, kedy rece­sív­ny samec vyka­zo­val sfar­be­nie samič­ky. Mla­dé jedin­ce sa začí­na­jú pre­far­bo­vať po devia­tich mesia­coch. Pres­ne tak ako v lite­ra­tú­re aj ja som bol sved­kom toho, ako mla­dý agre­sív­ny samec mal navrch opro­ti zabe­ha­né­mu” sam­co­vi, kto­rý vyze­ral byť v plnej sile. Rov­na­ký popis je v lite­ra­tú­re: v boji o domi­nan­ciu zväč­ša víťa­zí mla­dá krv. Pokiaľ sa mla­dé kŕmia živou potra­vou, ras­tú ako z vody. U toh­to dru­hu sa mi sta­la veľ­mi para­dox­ná vec. Dospe­lá sami­ca, asi dvoj – troj­roč­ná sa mi uto­pi­la. Zadrh­la sa kame­ňom, kto­rý jej uvia­zol v trá­via­com trak­te tak, že ho neve­de­la vypu­diť von. Porú­ča­la sa v plnom zdra­ví a v plnej kon­dí­cií, kedy sa chys­ta­la trieť. Sam­čia pohlav­ná akti­vi­ta býva znač­ná, samič­ku neraz samec aktív­ne pre­na­sle­du­je. Sam­ček si v nádr­ži svo­je mies­to, kto­ré si s rados­ťou upra­ví do podo­by jemu vlast­nej, neraz ho vidí­me vypľú­vať piesok.

Regis­tru­jem tie­to for­my Mela­noc­hro­mis aura­tus: dwarf, elon­ga­te, nakat­hen­ga. Dru­hy rodu Mela­noc­hro­mis: aura­tus, bali­odig­ma, bene­tos, bre­vis, chi­po­kae, cyane­or­hab­dos, dia­lep­tos, elas­to­de­ma, hete­roc­hro­mis, inter­rup­tus, joan­john­so­nae, johan­nii, lab­ro­sus, lepi­dia­dap­tes, loriae, main­ga­no, mela­nop­te­rus, mel­li­tus, paral­le­lus, peri­le­ucos, per­spi­cax, robus­tus, simu­lans, ver­mi­vo­rus, xanthodigma.


For me, one of the most beau­ti­ful spe­cies, espe­cial­ly the fema­les. They reach 1015 cm, and I con­si­der them mode­ra­te­ly deman­ding, espe­cial­ly the young ones, which are a bit more deli­ca­te com­pa­red to other Mala­wi spe­cies. Gen­der can be easi­ly dis­tin­gu­is­hed in domi­nant indi­vi­du­als. The­re are kno­wn cases whe­re a reces­si­ve male exhi­bi­ted fema­le colo­ra­ti­on. Young indi­vi­du­als start to chan­ge color after nine months. Just like in the lite­ra­tu­re, I have wit­nes­sed a young agg­res­si­ve male domi­na­ting over a well-​established” male, who see­med to be in his pri­me. The same desc­rip­ti­on is in the lite­ra­tu­re: in the batt­le for domi­nan­ce, the young blo­od usu­al­ly wins out. When young are fed live food, they grow rapidly.

Somet­hing very para­do­xi­cal hap­pe­ned with this spe­cies. An adult fema­le, about two to three years old, dro­wned. She got stuck with a sto­ne, which lod­ged in her diges­ti­ve tract in such a way that she could­n’t expel it. She appe­a­red healt­hy and in good con­di­ti­on, pre­pa­ring to bre­ed. The male­’s sexu­al acti­vi­ty is con­si­de­rab­le; he often acti­ve­ly pur­su­es the fema­le. The male estab­lis­hes his pla­ce in the tank, which he hap­pi­ly arran­ges to his liking, often seen spit­ting sand.

I record the­se forms of Mela­noc­hro­mis aura­tus: dwarf, elon­ga­te, nakat­hen­ga. Spe­cies of the genus Mela­noc­hro­mis: aura­tus, bali­odig­ma, bene­tos, bre­vis, chi­po­kae, cyane­or­hab­dos, dia­lep­tos, elas­to­de­ma, hete­roc­hro­mis, inter­rup­tus, joan­john­so­nae, johan­nii, lab­ro­sus, lepi­dia­dap­tes, loriae, main­ga­no, mela­nop­te­rus, mel­li­tus, paral­le­lus, peri­le­ucos, per­spi­cax, robus­tus, simu­lans, ver­mi­vo­rus, xanthodigma.


Für mich ist dies eine der schöns­ten Arten, ins­be­son­de­re das Weib­chen. Sie erre­i­chen 1015 cm und sind mei­ner Mei­nung nach mode­rat ans­pruchs­voll, ins­be­son­de­re die jun­gen Exem­pla­re, die etwas emp­find­li­cher sind als ande­re Malawi-​Arten. Das Gesch­lecht kann bei domi­nan­ten Indi­vi­du­en sehr leicht unters­chie­den wer­den. Es gibt bekann­te Fäl­le, in denen ein rezes­si­ves Männ­chen weib­li­che Fär­bung aufwies. Jun­ge Exem­pla­re begin­nen nach neun Mona­ten ihre Far­be zu ändern. Genau wie in der Lite­ra­tur habe ich erlebt, wie ein jun­ger agg­res­si­ver Männ­chen über ein etab­lier­tes” Männ­chen domi­nier­te, das in sei­ner Blüte zu sein schien. Die Besch­re­i­bung ist in der Lite­ra­tur die­sel­be: Im Kampf um Domi­nanz gewinnt oft das jun­ge Blut. Wenn Jung­tie­re mit Lebend­fut­ter gefüt­tert wer­den, wach­sen sie rasch.

Es ges­chah etwas sehr Para­do­xes mit die­ser Art. Ein erwach­se­nes Weib­chen, etwa zwei bis drei Jah­re alt, ertrank. Sie blieb an einem Ste­in hän­gen, der sich in ihrem Ver­dau­ung­strakt ver­ke­ilt hat­te und den sie nicht heraus­be­kom­men konn­te. Sie ers­chien gesund und in gutem Zus­tand und bere­i­te­te sich darauf vor, sich zu paa­ren. Die sexu­el­le Akti­vi­tät des Männ­chens ist beacht­lich; es ver­folgt die Weib­chen oft aktiv. Das Männ­chen rich­tet sich in dem Aqu­arium ein, arran­giert es nach sei­nem Gesch­mack und ist oft dabei zu beobach­ten, wie es Sand ausspuckt.

Ich regis­trie­re die­se For­men von Mela­noc­hro­mis aura­tus: Zwerg‑, Län­gli­che, Nakat­hen­ga. Arten der Gat­tung Mela­noc­hro­mis: aura­tus, bali­odig­ma, bene­tos, bre­vis, chi­po­kae, cyane­or­hab­dos, dia­lep­tos, elas­to­de­ma, hete­roc­hro­mis, inter­rup­tus, joan­john­so­nae, johan­nii, lab­ro­sus, lepi­dia­dap­tes, loriae, main­ga­no, mela­nop­te­rus, mel­li­tus, paral­le­lus, peri­le­ucos, per­spi­cax, robus­tus, simu­lans, ver­mi­vo­rus, xanthodigma.


Kwa maoni yan­gu ni moja­wa­po ya spis­hi za kupen­de­za zai­di, hasa kike. Hufi­kia ure­fu wa 10 hadi 15 cm, na kwa maoni yan­gu ni was­ta­ni wa gha­ra­ma, hasa vifa­ran­ga huwa kido­go nyepe­si kuli­ko spis­hi zin­gi­ne za Mala­wi. Jin­sia ina­we­za kuto­fau­tis­hwa kwa ura­hi­si sana kwa watu binaf­si wenye mam­la­ka. Kuna visa vya kawai­da amba­po dume la kure­jes­ha lili­ku­wa na ran­gi ya kike. Vifa­ran­ga huan­za kuba­di­li­ka ran­gi baa­da ya mie­zi tisa. Kama vile kati­ka fasi­hi, nilis­hu­hu­dia dume la vija­na lenye ucho­ko­zi liki­wa juu kuli­ko dume lime­fun­gwa” amba­lo lili­one­ka­na kuwa kati­ka ngu­vu kami­li. Mae­le­zo sawa yapo kati­ka fasi­hi: kwa kawai­da vija­na hus­hin­da kati­ka vita vya mam­la­ka. Iki­wa vifa­ran­ga hulis­hwa cha­ku­la hai, wana­kua kama kwa maji. Kwa spis­hi hii, nili­pa­ta jam­bo la kipe­kee sana. Kike mzi­ma, lab­da mia­ka miwi­li hadi mita­tu, ali­za­ma kwan­gu. Alik­wa­ma na jiwe amba­lo lilim­fun­ga nda­ni ya njia ya utum­bo, kwa hivyo haku­we­za kuli­toa. Ali­ku­wa mzi­ma na kati­ka hali nzu­ri, ali­po­ku­wa tay­ari kuza­lia­na. Shug­hu­li ya kijin­sia ya kiu­me huwa kub­wa, mara nyin­gi dume linam­fu­ata kike kwa bidii. Dume hupa­ta maha­li pake nda­ni ya tan­ki, amba­po hupen­da kuiun­da kulin­ga­na na upen­de­leo wake, mara nyin­gi tuna­mu­ona aki­rus­ha mchanga.

Nina­re­ko­di aina hizi za Mela­noc­hro­mis aura­tus: kifu­pi, kipa­nu­li, Nakat­hen­ga. Spis­hi za jeni la Mela­noc­hro­mis: aura­tus, bali­odig­ma, bene­tos, bre­vis, chi­po­kae, cyane­or­hab­dos, dia­lep­tos, elas­to­de­ma, hete­roc­hro­mis, inter­rup­tus, joan­john­so­nae, johan­nii, lab­ro­sus, lepi­dia­dap­tes, loriae, main­ga­no, mela­nop­te­rus, mel­li­tus, paral­le­lus, peri­le­ucos, per­spi­cax, robus­tus, simu­lans, ver­mi­vo­rus, xanthodigma.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Africké cichlidy, Akvaristika, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Viktória cichlidy, Živočíchy

Astatotilapia latifasciata

Hits: 8269

Cich­li­da z jaze­ra Vic­to­ria, kto­rá pat­rí do sku­pi­ny Hap­loc­hro­mi­ni, čo je tzv. zber­ná sku­pi­na via­ce­rých rodov a dru­hov, kto­rá čaká na bliž­šie urče­nie. Ide o gene­tic­ky a mor­fo­lo­gic­ky pomer­ne prí­buz­né taxó­ny. Aj ten­to druh, aj iné dru­hy pat­ria­ce do tej­to sku­pi­ny sú čas­to pre­me­no­vá­va­né a pre­kla­si­fi­ko­va­né. Pocho­pi­teľ­ne potom čas­to dochá­dza ku zmät­kom, ku nedo­ro­zu­me­niam. Syno­ny­má A. lati­fas­cia­ta: Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, Hap­loc­hro­mis lati­fas­cia­ta Pod ozna­če­ním Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra som ich videl naprí­klad v Tro­pi­ká­riu v Buda­peš­ti. Ten­to druh je pomer­ne dra­vý a paž­ra­vý. Samec dosa­hu­je väč­ších roz­me­rov, maxi­mum je zrej­me medzi 1520 cm. Počet ikier, kto­ré doká­že samič­ka udr­žať v papuľ­ke je obdi­vu­hod­ný, odha­do­val by som to na100200 kusov. Nemal som tie­to cich­li­dy dlho, ale raz som samič­ke napo­čí­tal sko­ro 90 mla­dých. Sam­ček má čer­ve­nú škvr­nu za žiab­ro­vý­mi vieč­ka­mi a žltá far­ba ho spre­vá­dza po tej­to škvr­ne až po chvost. Samič­ka je sfar­be­ná len základ­nou šedo­bie­lou far­bou, na kto­rej je 5 – 6 prieč­nych pru­hov. Tie­to pru­hy sme­ru­jú viac­me­nej kol­mo. Iný druh rodu Asta­to­ti­la­pia má tie­to pru­hy šik­mej­šie polo­že­né. Druh by som ozna­čil ako zdat­ný, schop­ný pora­diť si s nástra­ha­mi, iných afric­kých cich­líd. Mal som z nich taký pocit, že do dru­hých sa nesta­ra­jú a pri­tom pri­ro­dze­ný rešpekt majú. Regis­tru­jem jed­nu for­mu: albino.


A cich­lid from Lake Vic­to­ria belo­n­ging to the Hap­loc­hro­mi­ni group, which is a so-​called catch-​all group of seve­ral gene­ra and spe­cies awai­ting furt­her deter­mi­na­ti­on. They are gene­ti­cal­ly and morp­ho­lo­gi­cal­ly clo­se­ly rela­ted taxa. Both this spe­cies and other spe­cies belo­n­ging to this group are often rena­med and rec­las­si­fied, lea­ding to con­fu­si­on and misun­ders­tan­dings. Syno­nyms for A. lati­fas­cia­ta: Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, Hap­loc­hro­mis lati­fas­cia­ta. I saw them under the name Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, for exam­ple, at the Tro­pi­ca­rium in Buda­pest. This spe­cies is quite pre­da­to­ry and vora­ci­ous. The male rea­ches lar­ger sizes, with a maxi­mum like­ly bet­we­en 15 and 20 cm. The num­ber of eggs a fema­le can hold in her mouth is remar­kab­le; I would esti­ma­te it at 100200 pie­ces. I did­n’t have the­se cich­lids for long, but once I coun­ted almost 90 fry from one fema­le. The male has a red spot behind the gill covers, and yel­low color accom­pa­nies him from this spot to the tail. The fema­le is colo­red only with a basic grayish-​white color, with 5 – 6 trans­ver­se stri­pes. The­se stri­pes are more or less per­pen­di­cu­lar. Anot­her spe­cies of the genus Asta­to­ti­la­pia has the­se stri­pes more dia­go­nal­ly orien­ted. I would cha­rac­te­ri­ze this spe­cies as resi­lient, capab­le of dea­ling with the chal­len­ges of other Afri­can cich­lids. I had the impres­si­on that they don’t bot­her others and yet com­mand natu­ral res­pect. I regis­ter one form: albino.

Ein Bunt­barsch aus dem Vik­to­ria­see, der zur Grup­pe Hap­loc­hro­mi­ni gehört, die eine soge­nann­te Sam­melg­rup­pe meh­re­rer Gat­tun­gen und Arten ist, die auf wei­te­re Bes­tim­mung war­ten. Sie sind gene­tisch und morp­ho­lo­gisch eng ver­wand­te Taxa. Sowohl die­se Art als auch ande­re Arten die­ser Grup­pe wer­den oft umbe­nannt und neu klas­si­fi­ziert, was zu Ver­wir­rung und Miss­vers­tänd­nis­sen führt. Syno­ny­me für A. lati­fas­cia­ta: Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, Hap­loc­hro­mis lati­fas­cia­ta. Ich habe sie unter dem Namen Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra zum Beis­piel im Tro­pi­ca­rium in Buda­pest gese­hen. Die­se Art ist ziem­lich räu­be­risch und gef­rä­ßig. Das Männ­chen erre­icht größe­re Größen, mit einem Maxi­mum wahrs­che­in­lich zwis­chen 15 und 20 cm. Die Anzahl der Eier, die ein Weib­chen im Maul hal­ten kann, ist bemer­ken­swert; Ich wür­de sie auf 100200 Stück schät­zen. Ich hat­te die­se Bunt­bars­che nicht lan­ge, aber ein­mal habe ich fast 90 Jung­fis­che von einem Weib­chen gezä­hlt. Das Männ­chen hat einen roten Fleck hin­ter den Kie­menk­lap­pen, und gel­be Far­be beg­le­i­tet ihn von die­sem Fleck bis zum Sch­wanz. Das Weib­chen ist nur mit einer grund­le­gen­den grau­we­i­ßen Far­be gefärbt, mit 5 – 6 Quers­tre­i­fen. Die­se Stre­i­fen sind mehr oder weni­ger sen­krecht. Eine ande­re Art der Gat­tung Asta­to­ti­la­pia hat die­se Stre­i­fen mehr dia­go­nal aus­ge­rich­tet. Ich wür­de die­se Art als widers­tands­fä­hig, fähig, mit den Heraus­for­de­run­gen ande­rer afri­ka­nis­cher Bunt­bars­che umzu­ge­hen, bez­e­ich­nen. Ich hat­te den Ein­druck, dass sie ande­re nicht stören und den­noch natür­li­chen Res­pekt ver­die­nen. Ich regis­trie­re eine Form: Albino.

Cich­lid kuto­ka Ziwa Vik­to­ria ina­y­o­hu­sia­na na kikun­di cha Hap­loc­hro­mi­ni, amba­cho ni kikun­di cha kuvu­na kina­cho­hu­sis­ha maje­na­si na spis­hi kad­haa zina­zo­su­bi­ri kufa­fa­nu­li­wa zai­di. Wao ni tak­so­ni wana­ofa­na­na kwa jene­ti­ki na kwa sura. Spis­hi hii na spis­hi zin­gi­ne zina­zo­hu­sia­na na kikun­di hiki mara nyin­gi hupe­wa maji­na tofau­ti na kure­ke­bis­hwa, kusa­ba­bis­ha mkan­ga­ny­i­ko na kuto­ku­e­le­wa­na. Visa­we kwa A. lati­fas­cia­ta: Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, Hap­loc­hro­mis lati­fas­cia­ta. Nili­ona yao chi­ni ya jina Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, kwa mfa­no, kati­ka Tro­pi­ca­rium huko Buda­pest. Spis­hi hii ni ya kuja­ri­bu na ina­y­o­ku­la mawin­do. Jike hufi­kia ukub­wa mkub­wa, na kiwan­go cha juu kina­we­za kuwa kati ya 15 na 20 cm. Ida­di ya may­ai amba­yo jike ana­we­za kus­hi­ki­lia kiny­wa­ni ni ya kuvu­tia; Nin­ge­pen­de­ke­za kuwa ni kati ya 100200 vipan­de. Siku­wa na cich­lid hizi kwa muda mre­fu, laki­ni mara moja nili­he­sa­bu kari­bu wato­to 90 kuto­ka kwa jike mmo­ja. Dume lina doa jekun­du nyuma ya vifu­ni­ko vya mape­zi, na ran­gi ya man­ja­no inam­fu­ata kuto­ka doa hilo hadi mkia. Jike lina ran­gi tu ya kijivu-​nyeupe ya msin­gi, na msta­ri 5 – 6 wa msta­ri wa msa­la­ba. Mis­ta­ri hizi ni zai­di au chi­ni ya wima. Spis­hi nyin­gi­ne ya jena­si Asta­to­ti­la­pia ina mis­ta­ri hizi zili­zo­ele­ke­zwa kwa pem­be. Nin­ge­wa­ta­ja spis­hi hii kama ima­ra, uwe­zo wa kus­hug­hu­li­kia chan­ga­mo­to za cich­lids wen­gi­ne wa Kiaf­ri­ka. Nili­ku­wa na hisia kwam­ba hawa­wa­sum­bui wen­gi­ne na bado wanas­ta­hi­li hes­hi­ma ya asi­li. Nina­an­di­ka fomu moja: Albino.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2005, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Neolamprologus buescheri – vzácna, divoká africká krása

Hits: 7778

Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri pochá­dza z jaze­ra Tan­ga­ni­ky. Ide o vzác­nej­šie sa vysky­tu­jú­ci druh v nádr­žiach akva­ris­tov. Jedin­ce sú voči sebe v nedos­ta­toč­nom pries­to­re veľ­mi agre­sív­ne. V takom prí­pa­de dochá­dza k neus­tá­lym kúsan­com. Že sú tie­to kúsan­ce riad­ne som sa pri cho­ve sám pre­sved­čil. Doslo­va doká­žu vytr­hnúť kus tela zo svoj­ho soka. Úto­čia zväč­ša na plut­vy, na chvost, zadnú časť tela. Potre­bu­jú aspoň 200 lit­ro­vú nádrž, úkry­ty sú nevy­hnut­né. Buše­rá­kov exis­tu­je via­ce­ro foriem, a aj jed­na for­ma doká­že cho­va­te­ľo­vi poskyt­núť rôz­ne sfar­be­nie. Sfar­be­nie závi­sí od rôz­nych fak­to­rov: nála­dy, kon­dí­cie, sociál­nej akti­vi­ty. Regis­tru­jem tie­to for­my: cape chai­ti­ka, cape kache­se, gom­bi, chi­tu­ta, isan­ga, kama­kon­de, kan­ta­lam­ba, mali­ro, sami­zo, Zai­re Gold.


Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri is nati­ve to Lake Tan­ga­ny­i­ka. It is a rarer spe­cies found in aqu­ariums of ent­hu­siasts. Indi­vi­du­als are very agg­res­si­ve towards each other in ina­de­qu­ate spa­ce. In such cases, cons­tant biting occurs. I have per­so­nal­ly wit­nes­sed the­se bites whi­le bre­e­ding. They can lite­ral­ly tear a pie­ce of flesh from the­ir oppo­nent. They usu­al­ly attack the fins, tail, and rear part of the body. They requ­ire at least a 200-​liter tank, and shel­ters are neces­sa­ry. The­re are seve­ral forms of Büscheri, and even one form can pro­vi­de the bre­e­der with vari­ous colo­ra­ti­ons. The colo­ring depends on vari­ous fac­tors: mood, con­di­ti­on, social acti­vi­ty. I regis­ter the­se forms: cape chai­ti­ka, cape kache­se, gom­bi, chi­tu­ta, isan­ga, kama­kon­de, kan­ta­lam­ba, mali­ro, sami­zo, Zai­re Gold.


Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri stammt aus dem Tan­gan­ji­ka­see. Es han­delt sich um eine sel­te­ner vor­kom­men­de Art in den Aqu­arien von Ent­hu­sias­ten. Indi­vi­du­en sind in unzu­re­i­chen­dem Platz sehr agg­res­siv zue­i­nan­der. In sol­chen Fäl­len kommt es zu stän­di­gem Bei­ßen. Ich habe die­se Bis­se per­sön­lich beim Züch­ten erlebt. Sie kön­nen buchs­täb­lich ein Stück Fle­isch von ihrem Geg­ner heraus­re­i­ßen. Sie gre­i­fen in der Regel die Flos­sen, den Sch­wanz und den hin­te­ren Teil des Kör­pers an. Sie benöti­gen min­des­tens ein 200-​Liter-​Becken, und Vers­tec­ke sind not­wen­dig. Es gibt meh­re­re For­men von Büscheri, und selbst eine Form kann dem Züch­ter vers­chie­de­ne Fär­bun­gen bie­ten. Die Fär­bung hängt von vers­chie­de­nen Fak­to­ren ab: Stim­mung, Zus­tand, sozia­le Akti­vi­tät. Ich mel­de die­se For­men: Kap Chai­ti­ka, Kap Kache­se, Gom­bi, Chi­tu­ta, Isan­ga, Kama­kon­de, Kan­ta­lam­ba, Mali­ro, Sami­zo, Zai­re Gold.


Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri yana­to­kea Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Ni spis­hi nad­ra zai­di ina­y­o­pa­ti­ka­na kati­ka mab­wa­wa ya wapen­zi wa cich­lid. Watu binaf­si wana­we­za kuwa wagu­mu sana kue­le­kea kila mmo­ja kati­ka nafa­si isi­yo ya kutos­ha. Kati­ka kesi kama hizo, kuumwa kwa mara kwa mara hufa­ny­i­ka. Nime­ona kuumwa hizi binaf­si nili­po­ku­wa nika­za­lis­ha. Wana­we­za kwa kwe­li kuvun­ja kipan­de cha nyama kuto­ka kwa mpin­za­ni wao. Kawai­da hus­ham­bu­lia mape­zi, mkia, na sehe­mu ya nyuma ya mwi­li. Wana­hi­ta­ji anga­lau lita 200 za bwa­wa, na maoteo ni muhi­mu. Kuna aina kad­haa za Büscheri, na hata aina moja ina­we­za kum­pa mfu­ga­ji ran­gi tofau­ti. Ran­gi hute­ge­mea saba­bu mba­lim­ba­li: hali ya hewa, hali, na shug­hu­li za kija­mii. Nina­orod­hes­ha aina hizi: cape chai­ti­ka, cape kache­se, gom­bi, chi­tu­ta, isan­ga, kama­kon­de, kan­ta­lam­ba, mali­ro, sami­zo, Zai­re Gold.


Odka­zy

Neolamprologus buescheri

Neolamprologus buescheri

Neolamprologus buescheri

Use Facebook to Comment on this Post