Ostatné, Rodina

Zdroje genealogických a historických poznatkov

Hits: 9327

Zdro­je, z kto­rých môže­te čer­pať infor­má­cie sú rôz­ne. Nie je prá­ve naj­ľah­šie sa o nich dozve­dieť, pre­to nie­kto­ré z nich uve­diem. Ja by som kaž­dé­mu, koho aspoň tro­chu zau­jí­ma jeho pôvod, prí­pad­ne rodi­na, odpo­rú­čal v prvom rade sa opý­tať svo­jich vlast­ných rodi­čov, sta­rých rodi­čov, strý­kov atď na svo­ju rodi­nu. Tam by mali všet­ci začať, aj tí, kto­rí si mys­lia, že od nich vedia dosť. Ak toto absol­vu­je­te, bude­te mať kos­tru, na kto­rej sa dá sta­vať. Nie vždy sú tie­to infor­má­cie na 100 % prav­di­vé, ale je to výbor­ná pomôc­ka. Okrem toho, člo­vek sa dozvie pop­ri tom kopec vecí, kto­ré v papie­roch nemô­že nájsť. Nasle­du­je tá ťaž­šia strán­ka. Mat­ri­ky a archí­vy a iné inšti­tú­cie. Netre­ba však zabú­dať na časo­pi­sy, kni­hy, múzeá, fary atď. Samoz­rej­me, že aj Inter­net môže pomôcť pri hľa­da­ní, týka sa to naj­mä zahra­ni­čia. Kto­vie, dneš­ný infor­mač­ný svet sa roz­ví­ja chva­la­bo­hu aj tým­to sme­rom, mož­no sa doč­ká­me aj kva­lit­ných infor­má­cií toh­to dru­hu na Internete.


Sour­ces from which you can gat­her infor­ma­ti­on are diver­se. It’s not alwa­ys easy to learn about them, so I will men­ti­on some of them. I would recom­mend eve­ry­o­ne who is even a bit inte­res­ted in the­ir ori­gin or fami­ly to start by asking the­ir own parents, grand­pa­rents, unc­les, etc., about the­ir fami­ly. Eve­ry­o­ne should begin the­re, even tho­se who think they alre­a­dy know enough. If you go through this, you will have a fra­me­work to build on. The­se pie­ces of infor­ma­ti­on are not alwa­ys 100% accu­ra­te, but they are an excel­lent star­ting point. In addi­ti­on, you will learn a lot of things that you can­not find on paper. The har­der part fol­lo­ws: regis­ters, archi­ves, and other ins­ti­tu­ti­ons. Howe­ver, one should not for­get about maga­zi­nes, books, muse­ums, paris­hes, etc. Of cour­se, the Inter­net can also help in sear­ching, espe­cial­ly for infor­ma­ti­on abro­ad. Who kno­ws, toda­y­’s infor­ma­ti­on world is for­tu­na­te­ly deve­lo­ping in this direc­ti­on as well, and we might even get quali­ty infor­ma­ti­on of this kind on the Internet.

A guide for gene­a­lo­gi­cal rese­ar­chers from the Czech Repub­lic, occa­si­onal­ly Slo­va­kia, Poland, Hun­ga­ry, Germany.


Oblastné, okresné a špeciálne archívy SR (neúplne) /​Regional, district, and special archives in Slovakia (incomplete)

 • Ban­ská Bys­tri­ca, Námes­tie SNP 1, 974 01
 • Ban­ská Bys­tri­ca, Slád­ko­vi­čo­va 1, 974 05
 • Bar­de­jov, Dlhý rad 16, 085 77
 • Boj­ni­ce, Tehelná.1, 972 01
 • Bra­ti­sla­va, Križ­ko­va 7, 811 04
 • Brzo­tín, Kaš­tieľ’ 049 51
 • Byt­ča, Kaš­tieľ 014 35
 • Čad­ca, Palá­ri­ko­va 1158, 022 01
 • Dob­rá Niva, Ostrá Lúka – Kaš­tieľ, 962 61
 • Dol­ný Kubín, Matuš­ko­va 16548, 026 01
 • Humen­né, Štú­ro­va uli­ce 1, 066 80
 • Komár­no, Čer­ve­nej armá­dy 15, 945 36
 • Koši­ce, Bačí­ko­va 1, 041 56
 • Koši­ce, Kováčs­ka 201, 040 01, Archív Mes­ta Košíc
 • Koši­ce, Kováčs­ka 20/​II, 042 11
 • Krem­ni­ca, Námes­tie 1 mája 47, 976 01
 • Levi­ce, Vojen­ská 1
 • Levo­ča, Mie­ro­vé námes­tie 7, 054 01
 • Lip­tov­ský Miku­láš, Škol­ská 4, 031 01
 • Luče­nec, Kubí­ny­i­ho námes­tie 984 01
 • Micha­lov­ce, S. Tuče­ka 4, 071 01
 • Mar­tin, Vajan­ské­ho náb­re­žie 1, 036 58
 • Mod­ra, Dol­ná 140, 900 01
 • Nit­ra – Iván­ka, Novo­zá­moc­ká 388, 949 08
 • Nit­ra, Pod Kat­ru­šou ‚1 949 05
 • Nové Zám­ky, Tyr­šo­va 1, 940 65
 • Pop­rad, Pop­rad­ské náb­re­žie 16, 058 44
 • Považ­ská Bys­tri­ca, Slo­ven­ských par­ti­zá­nov 113555, 017 01
 • Pre­šov, Hlav­ná 137, 080 01
 • Pre­šov, Slo­ven­ská 40, 080 01
 • Rimav­ská Sobo­ta, Hlav­né námes­tie 2, 979 80
 • Ska­li­ca, Krá­ľov­ská 16, 909 01
 • Spiš­ská Nová Ves, Let­ná 67, 052 80
 • Sta­rá Ľubov­ňa, Gott­wal­do­vo námes­tie 5, 064 80
 • Svid­ník, Par­ti­zán­ska 62512, 089 01
 • Šaľa, Soviet­skej armá­dy 1, 927 00
 • Topoľ­ča­ny, Pod Kal­vá­ri­ou 2140, 955 01
 • Tre­bi­šov, Šte­fá­ni­ko­va 201, 075 01
 • Tren­čín, Kožuš­níc­ka 1, 911 00
 • Trna­va, Šte­fá­ni­ko­va 46, 917 38
 • Veľ­ký Krtíš, Za par­kom 851, 990 01
 • Vra­nov nad Top­ľou, Soviet­skej armá­dy 114, 093 00
 • Žili­na, Buda­tín – Zámok 010 03

Oblastné, okresné a špeciálne archívy ČR (neúplne) /​Regional, district, and special archives in the Czech Republic (incomplete)

 • Bene­šov, Masa­ry­ko­vo náměs­tí 1, 256 01
 • Beroun, Tří­da poli­tic­kých věz­ňů 21, 266 49
 • Blan­sko, Sei­fer­to­va 7, 678 01
 • Blo­vi­ce, Náměs­tí 137, 336 01
 • Bos­ko­vi­ce, Pod Kláš­te­rem 6, 680 01
 • Brno, Domi­ni­kán­ske náměs­tí 1, 601 67, Archiv mes­ta Brna
 • Brno, Zero­ti­no­vo náměs­tí 35, 662 02, mzabrno@​mvcr.​cz, Morav­ský zem­ský archiv v Brne
 • Brun­tál, Zahrad­ní uli­ce, 792 11
 • Čes­ká Lípa, Náměs­tí Osvo­bo­ze­ní 297, 470 01
 • Čes­ké Budějo­vi­ce, Pře­mys­la Ota­ka­ra II. 1, 370 92
 • Čes­ký Krum­lov, Zámek 381 11
 • Děčín, Žiž­ko­va uli­ce 4, 405 02
 • Frýdek-​Místek, Bez­ru­čo­va uli­ce, 738 20
 • Hodo­nin, Kou­pel­ní uli­ce 10, 695 01
 • Hole­šov, Náměs­tí Edvar­da Bene­še 24, 769 01
 • Hor­šov­ský Týn, Náměs­tí Repub­li­ky 10, 346 11
 • Cheb, Fran­tiš­kán­ské náměs­tí 14, 350 11
 • Jab­lo­nec nad Nisou, Jeh­lár­ska 2, 466 01
 • Jihla­va , Hlu­bo­ká uli­ce 1, 586 01
 • Jin­dři­cho­vi­ce 1, Zámek 357 05
 • Jin­dři­chův Hra­dec, Vác­lav­ská 37/​III, 377 11
 • Kadaň, Bože­ny Něm­co­vé 68, 432 01
 • Kar­lo­vy Vary, Náměs­tí 17 lis­to­pa­du 2, 360 05
 • Kar­vi­ná, Fryš­tat­ská uli­ce 40, 733 21
 • Klad­no, plk. Stří­br­né­ho 1443, 272 01
 • Kla­to­vy, Plzeňs­ká 178/​III, 339 13
 • Kolín, Zahrad­ní 278, 280 00
 • Kro­měříž, Zámek 767 01
 • Kun­štát, Zámek 679 72
 • Kut­ná Hora, Poděb­ra­do­va 288, 284 80
 • Libe­rec, Mos­kev­ská uli­ce 23, 460 01
 • Lito­vel, Náměs­tí Svo­bo­dy 11, 784 01
 • Lou­ny, Míro­vé náměs­tí 57, 440 01
 • Lovo­si­ce, Tere­zin­ska 90959, 410 02, sokalitomerice@​soalitomerice.​cz
 • Lysá nad Labem, Zámek 289 22
 • Měl­ník, Kromb­hol­co­va 246, 276 41
 • Miku­lov, Náměs­tí 7, 692 24
 • Miro­vi­ce 37, 398 06
 • Mla­dá Bole­slav, Sta­ro­mest­ské náměs­tí 70/​I, 293 59
 • Most, Leoše Janáč­ka 13102, 434 01
 • Neh­viz­dy, Praž­ská uli­ce 12, 250 81
 • Nový Jičín, Slo­van­ská uli­ce 3, 741 01
 • Olo­mouc, Križ­kov­ské­ho uli­ce 2, 771 11
 • Olo­mouc, Wur­mo­va 11, 771 11
 • Opa­va, Lidic­ká uli­ce 2a, 746 84
 • Opa­va, Sněmov­ní 1, 746 22, Zem­ský archiv
 • Opa­va, Tří­da Vítez­né­ho Úno­ra 39, 746 22
 • Ostra­va 2 – Pří­voz, Spá­lo­va uli­ce 23, 702 19, Archiv mes­ta Ostravy
 • Pel­hři­mov, Praž­ská 127, 393 01
 • Pet­ro­vi­ce 1, Zámek 270 35
 • Pla­sy, Kon­vent, 331 11 Stát­ní okres­ní archiv Rokycany
 • Plzeň, Sed­láč­ko­va 44, 306 12
 • Pra­ha 1, Bada­tel­na 4, 110 00, Archiv Aka­de­mie věd ČR
 • Pra­ha 1, Kle­men­tí­num 190, 118 01, Archiv Narod­ní knihovny
 • Pra­ha 1, Leten­ská 15, 118 00, Ústřed­ní archiv geode­sie a kartografie
 • Pra­ha 1, Ovoc­ny trho­vé 5, 116 36, Archiv Uni­ver­zi­ty Karlovy
 • Pra­ha 1 – Hrad­ča­ny, Poho­re­lec 8 118 00, Archiv Narod­ní­ho muzea v Praze
 • Pra­ha 2, Hor­ská 7, 128 00
 • Pra­ha 5 – Zbra­slav, Zámek 255 01, Archiv Narod­ní galerie
 • Pra­ha 8 – Kar­lín, Soko­lov­ska 136, 186 00, Vojen­ský his­to­ric­ký archiv
 • Pra­ha, Pod­skal­ská uli­ce 19, 128 20
 • Pra­cha­ti­ce, Vel­ká náměs­tí 43, 383 11
 • Pros­tějov, Pern­štýn­ske náměs­tí 8, 796 40
 • Pře­rov, Hor­ní náměs­tí 7, 750 00
 • Příb­ram, Dlou­há uli­ce 81, 261 01
 • Rajh­rad, Klas­ter 664 61
 • Rýma­řov, Zámek 793 42
 • Slav­kov u Brna, Zámek 684 01
 • Stra­ko­ni­ce, Zámek Stře­la, 386 11
 • Štern­berk, Tří­da Čes­ko­slo­ven­skej armá­dy 14, 785 01
 • Šum­perk, Bra­tři Čap­ků 35, 787 89
 • Tachov, Plan­ska 2030, 347 01
 • Tábor, Praž­ská uli­ce 155, 390 01
 • Tep­li­ce, Škol­ní uli­ce 8, 415 01
 • Tře­bíč, Zámek 1, 674 01
 • Tře­boň, Zámek, 379 11
 • Uher­ské Hra­diš­te, Fran­tiš­kán­ska 124, 696 66
 • Ústí nad Labem, Hrn­čí­řs­ka uli­ce 265, 400 23
 • Vse­tín, 4 květ­na, 755 01
 • Zlin 11, Zámek Kle­čův­ka, 763 11
 • Znoj­mo 2, Divi­šo­vo náměs­tí 5, 669 02
 • Žďár nad Sáza­vou 1, Zámek 591 01

Odporúčaná literatúra (citácie nie sú úplné, pretože ide často len o informáciu o existencii, o takpovediac stopu): /​Recommended literature (citations are not complete as it often only provides information about the existence, a kind of trace):

Slo­ven­sko

 • Sar­má­y­o­vá Kales­ná Jana, 1991, Cir­kev­né mat­ri­ky na Slo­ven­sku zo 16 – 19. sto­ro­čia, Odbor archív­nic­tva Minis­ter­stva vnút­ra SR, Bra­ti­sla­va, 541 pp.
 • Archí­vy les­níc­kych komôr z rokov 1750 – 1870 – Pôdo­hos­po­dár­sky archív v Ban­skej Bystrici
 • Evi­denč­né kni­hy pozem­kov erár­nych robot­ní­kov – osad­ní­kov z rokov 1883 – 1919 – Štát­ny archív v Ban­skej Bystrici
 • Var­tí­ko­vá Mar­ta (ed.), 1984, Deji­ny SNP, Vol. 4, Spo­mien­ky a kro­ni­ky, Prav­da, 1. vyda­nie, Bra­ti­sla­va, 797 pp.
 • Var­tí­ko­vá Mar­ta, Viliam Plev­za, Jozef Vla­dár, Kata­rí­na Žiš­ko­vá – Moro­ňo­vá (eds.), 1984, Deji­ny SNP, Vol. 5, Encyk­lo­pé­dia odbo­ja a SNP, Prav­da, 1. vyda­nie, Bra­ti­sla­va, 653 pp.
 • Alber­ty Július, 1981 For­mo­va­nie robot­níc­kej trie­dy v obvo­de Brez­na, Osve­ta (vyni­ka­jú­ci zdroj infor­má­cií, aj keď názov o tom vôbec nevypovedá)
 • Kvie­tok L., 1943, Zeme­pis Horehronia
 • Bin­der R., 1962, Osad­ní­ci na Horehroní
 • Strán­sky A., 1969, Dre­vo­ru­ba­či na Čier­nom Hro­ne na roz­hra­ní 18. a 19. storočia
 • Hreb­lay A., 1928, Brez­no a jeho okolie
 • Hreb­lay A., 1954, Brez­no a okolie
 • Kvie­tok L., 1943, Zeme­pis Horehronia
 • Kvie­tok L., 1948, Život v lesoch na Horehroní
 • Zechen­ter Las­ko­mer­ský G. K., 1956, Päť­de­siat rokov slo­ven­ské­ho života
 • Rapoš, Deji­ny cir­kvi evan­je­lic­kej v Brezne
 • Var­sík Bra­ni­slav, 1984, Z osíd­le­nia západ­né­ho a stred­né­ho Slo­ven­ska v stre­do­ve­ku, Veda, Bra­ti­sla­va, 256 pp.
 • Var­sík Bra­ni­slav, 1972, Zo slo­ven­ské­ho stre­do­ve­ku. Výber his­to­ric­kých štú­dií a člán­kov z rokov 1946 – 1968, 548 pp.
 • Sop­ko Július, 1995, Kro­ni­ky stre­do­ve­ké­ho Slo­ven­ska, RAK, Budmerice
 • Mar­si­na Richard a kol.„ 1986, Deji­ny Slo­ven­ska I (do roku 1526), Veda, Bratislava
 • Mihá­ly­fa­lu­si For­gon Mihá­ly: Gomor Kis­hont vár­me­gye nemes csa­lá­dai (Šlach­tic­ké rody Gemersko-​Malohontskej župy) MÉRY RATIO, Šamo­rín. Mono­gra­fia zachy­tá­va šlach­tic­ké rody býva­lej gemersko-​malohontskej župy. Jed­not­li­vé rody sú rade­né pod­ľa abe­ced­né­ho pora­dia, tak­mer pri kaž­dom hes­le je uve­de­ný erb, gene­a­lo­gic­ká tabuľ­ka a struč­né deji­ny rodu.

Čes­ko

 • Mašek Petr.„ 1999, Mod­rá krev. Minu­lost a pří­tom­nost 445 šlech­tic­kých rodů v čes­kých zemích, Mla­dá Fron­ta, Praha
 • Pil­ná­ček J, 1972, Sta­ro­mo­rav­štví rodo­vé, Stát­ní archiv, Brno
 • Pou­zar Vla­di­mír, 1999, Alma­nach čes­kých šlech­tic­kých rodů, Mar­tin, Praha
 • Mates Vla­di­mír, 2000, Jmé­na tajem­ství zba­ve­ná. Malá domá­ci encyk­lo­pe­die 250 nej­čas­tej­ších příj­me­ní, Epo­cha, Praha

Use Facebook to Comment on this Post

Naša rodina, Rodina

Kontakty z Internetu

Hits: 8957

Slo­ven­sko


Slo­va­kia

 • Daniel Fas­ko – Asso­cia­ted with Alca­tel Shan­ghai Bell.
 • Pavel Faš­ko – An auto­mo­ti­ve racer from Lučenec.
 • Pavol Šaj­ga­lík – No spe­ci­fic infor­ma­ti­on pro­vi­ded. Pavol Šaj­ga­lík is a com­mon name in Slo­va­kia, and the­re could be seve­ral indi­vi­du­als with this name.
 • VV-KOV.sro – The web­si­te was cre­a­ted by Miro­slav Kaclík.

Čes­ko

 • na strán­kach čes­ké­ho fut­ba­lo­vé­ho klu­bu SK Čer­no­li­ce je spo­mí­na­ný Ľuboš Faš­ko ako člen druž­stva obce, kto­rá je 8 km od Prahy.
 • V Kou­ři­mi je fir­ma Husqu­ar­na, kde pra­co­val Jan Faško
 • Obec­ný infor­mač­ný občas­ník Světel­ské lis­ty v roku 2000, v kto­rom sa uvá­dza, že v akom­si fut­ba­lo­vom tur­na­ji zví­ťa­zil tým Kac­lík Bos­ko­vi­ce. Ide o obec Svět­lá v okre­se Blansko
 • Josef Pelí­šek Fami­ly – spo­mí­na sa tu Pec­ka
 • Oddiel TJ Baník Soko­lov – kara­te vedie Dez­ider Faš­ko, je čle­nom výkon­né­ho výbo­ru TJ Baník Sokolov
 • V zastu­pi­teľ­stve obce Kraj­ko­vá (juho­zá­pad Kruš­ných hôr) bol Ing. Mar­tin Faško.

Czech

 • On the web­si­te of the Czech foot­ball club SK Čer­no­li­ce, Ľuboš Faš­ko is men­ti­oned as a mem­ber of the vil­la­ge team loca­ted 8 kilo­me­ters from Prague.
 • In Kou­řim, the­re is the com­pa­ny Husqvar­na, whe­re Jan Faš­ko worked.
 • In the gene­ral infor­ma­ti­on news­let­ter “Světel­ské lis­ty” in the year 2000, it is men­ti­oned that the team Kac­lík Bos­ko­vi­ce won some foot­ball tour­na­ment. This refers to the vil­la­ge Svět­lá in the Blan­sko district.
 • In the Josef Pelí­šek Fami­ly, some­one named Pec­ka is men­ti­oned. In the kara­te sec­ti­on of TJ Baník Soko­lov, Dez­ider Faš­ko is the lea­der and a mem­ber of the exe­cu­ti­ve com­mit­tee of TJ Baník Sokolov.
 • In the muni­ci­pal coun­cil of the vil­la­ge Kraj­ko­vá (sout­hwest of the Kruš­né hory), Ing. Mar­tin Faš­ko was a member.

USA


USA

 • Ste­ven Fas­ko, Peter Fas­ko 1894 – 1968, Slo­vaks in Ame­ri­ca, Ivy S. Fas­ko, Jewelry
 • DOCTORAL PROGRAM IN COUNSELOR EDUCATION AND SUPERVISION – one of the aut­hors is Shar­la Fas­ko (Ph.D., Uni­ver­si­ty of Cin­cin­na­ti), Shar­la Nichols Fas­ko, Zuza­na Lic­ko, Long Lost Peop­le, Micha­el Dugat, Nan­cy Kaclik
 • Chris­top­her Kac­lik, Kac­lik Buil­ders, Bill Dugat, Clau­de Dugat Wine – a type of wine
 • Daniel Fas­ko – pub­li­ca­ti­ons, Dan Fas­ko, Fas­ko Gear, Jen­ni­fer Shel­ton Licko
 • Hen­ry Llo­yd Dugat – 01.01.1987 in Liber­ty, Home­to­wn in Day­ton, Texas, Son of Hen­ry Jr. and Gla­dys Dugat of Day­ton, Texas
 • Faš­kov­ci in the past, 2, on Ellis Island
 • James Horak was looking for the Pec­kov­ci family
 • Joseph The­odo­re Fas­ko – WORLD WAR I CIVILIAN DRAFT REGISTRATIONS Koote­nai Coun­ty, Ida­ho – 1917 – 1918 – men­ti­oned here
 • La NASKa Fas­ko – Jour­nal of the 31st North Ame­ri­can Sum­mer Course
 • Micha­el Kra­lik from New York, who was looking for name­sa­kes Krá­lik and Faš­ko. Unfor­tu­na­te­ly, the email con­tact is pro­bab­ly no lon­ger valid
 • Pau­li­ne Fas­ko, born 2.7.1890 in New York, Sam Fas­ko, Rosa Shtemnsl Fasko
 • Debie Kac­lik – in the North Caro­li­na Golf Challenge

Fran­cúz­sko


Fran­ce

 • Dugat Flo­ren­ce Duet – artist born in Rouen
 • Grou­pe Dugat – 23, ave­nue de l’Ag­ri­cul­tu­re, 63017 CLERMONT-​FERRAND Cedex 2, Pho­ne: 04−73−98−25−20
 • Edward Roberts Inter­na­ti­onal Dec. 10, 2005 Fine and Rare Wine Auction

Gru­zín­sko /​Geor­gia

Holand­sko /​Nether­lands

 • Fas­ko – pri­va­te trans­la­ting company

Ostat­né kon­tak­ty z Inter­ne­tu /​Other con­tacts from the Internet

 • Jer­ry Fasko,968 Stan­well Dri­ve, High­land Hts Ohio 44143, home: 440−442−2795
  cell: 440−829−8827
 • C. Fas­ko 314 Glen Park Dr Bay Vil­la­ge, Ohio 440−899−2929
 • Daniel Fas­ko 6215 358465 Wil­low way Ber­ke­ley Heights, New Jer­sey 908−464−9177
 • Daniel Jr. Fas­ko 1256 Osbor­ne Rd Mount Ster­ling, Ken­tuc­ky 859−498−4609
 • E. A. Fas­ko 371 Bal­ti­mo­re Pike Sprin­field, Pen­syl­va­nia 19064 – 3809 610−459−2337
 • Ed Fas­ko 371 Bal­ti­mo­re Pike Sprin­field, Pen­syl­va­nia 19064 – 3809 610−692−4846
 • Edward Fas­ko 17120 Gre­en­wo­od Ave Cle­ve­lend, Ohio 44111 – 3903 216−252−0316
 • Emi­ly Fas­ko 1877 3554061028 Eli­za­beth, Jo Daviess, Illinois
 • Frank Fas­ko 2881 S Sca­les Mound Rd Eli­za­beth, Illi­onis 61028 – 0000 815−858−3709
 • Frank Fas­ko 700 Whi­tes­to­ne Sr Blo­oming­ton, India­na 47403 – 4867 812−824−8353
 • I. S. Fas­ko Oak­land, Cam­brid­ge 94617 – 0000 510−635−3592
 • Jacob Fas­ko 4665 3395844137 Map­le Height, Cuy­aho­ga, Ohio
 • James Fas­ko 1277 Ken­ne­dy Rd Stre­ets­bo­ro, Ohio 44241 – 5848 330−626−2758
 • Jamie Fas­ko 1277 Ken­ne­dy Rd Stre­ets­bo­ro, Ohio 330−626−1286
 • Jer­ry Fas­ko 968 Stan­well Dr Cle­ve­lend, Ohio 44143 – 3236 440−442−2795
 • Jer­ry Fas­ko 968 Stan­well Dr Cle­ve­lend, Ohio 44143 – 3236 440−442−9899
 • John Fas­ko 3017 2876444105 Cle­ve­lend Cuy­aho­ga, Ohio
 • John Fas­ko 13728 3059044128 Cle­ve­lend Cuy­aho­ga, Ohio
 • John J. SR Fas­ko 7912 Mary­land Ave, Cle­ve­lend, Ohio 44105 – 5934 216−271−1654
 • Joseph Fas­ko 1609 Ala­me­da Ave Lake­wo­od, Ohio 44107 – 4934 216−226−5444
 • Joseph Fas­ko 5975 3244844107 Lake­wo­od, Cuy­aho­ga, Ohio
 • Julia Fas­ko 4027 3581044105 Cle­ve­lend Cuy­aho­ga, Ohio
 • Mar­ga­ret Fas­ko 8985 3226444134, Cle­ve­lend, Cuy­aho­ga, Ohio
 • Mary Fas­ko 14612 Tokay Ave Map­le Heights, Ohio 44137 – 3847 216−662−0285
 • Michel­le Fas­ko 4708 Bai­ley Rd North Olm­sted, Ohio, 44070 – 3312 440−716−9559
 • P. Fas­ko 3260 Mar­vin Ave Cle­ve­lend, Ohio, 44109 – 2131 216−741−7445
 • Peter Fas­ko 22.3.1894 2514354555 Phil­lips, Pri­ce, Wisconsin
 • Phyl­lis Fas­ko 700 Whi­tes­to­ne Sr Blo­oming­ton, India­na 47403 – 4867 812−824−8353
 • Phyl­lis Fas­ko 700 Whi­tes­to­ne Sr Blo­oming­ton, India­na 47403 – 4867 812−824−8358
 • R Fas­ko 1616 Amber­ly Ave Cle­ve­lend, Ohio 44109 – 3550 216−398−3409
 • Sabi­na Fas­ko 28.12.188 2797344127 Cle­ve­lend, Cuy­aho­ga, Ohio
 • Suzan Fas­ko 9.8.1898 2666519111 Phi­la­delp­hia, Philadelphia
 • Tho­mas Fas­ko 1248 Water­bu­ry Dr Medi­na, Ohio 44256 – 2812 330−722−1679
 • Tra­vis Fas­ko 1277 Ken­ne­dy Rd Stre­ets­bo­ro, Ohio 44241 – 5848 330−626−4337
 • Dez­ider Faš­ko pred­se­da kara­te v TJ Baník Soko­lov Čes­ká repub­li­ka 42 – 603253726
 • Jeri­miah Heit­man mar­ried with Anna Kac­li­ko­va 9.11 1868 Neb­ras­ka or Midwest
 • Joseph Iona­di dcé­ra Michel­le Iona­di Pitts­burgh, USA
 • Michel­le Iona­di dcé­ra Kat­hle­en Kac­lik and Joseph Iona­di Pitts­burgh, USA
 • Aimee Kac­lik 621 E Woolb­right RD,Boynton Beach, Flo­ri­da, 33435 – 6156, USA 561 – 7348237
 • Ber­ha Kac­lik 1560 3234020601 Wal­dorf, Char­les, MD, Pen­syl­va­nia, USA
 • Cyril Kac­lik 3841 32361422 Sto­kes Ave Brad­dock, Pen­syl­va­nia, USA 412−351−2204
 • Cyril Kac­lik 3841 3236115104 Brad­dock, Alleg­he­ny, Pen­syl­va­nia, USA
 • Cyril R Kac­lik 422 Sto­ke Ave, Brad­dock, Pensylvania,15104- 2247, USA 412 – 3512204
 • D.L. Kac­lik 252 Cas­to­ne LN, Pitts­burgh ?. Sewick­ley ?, Pen­syl­va­nie, 15237 – 1006 ?, 15143−00412−3671659
 • Dolo­res M. Kac­lik 1019 Wol­fe Ave, Brad­dock, Pensylvania,15104 – 2711, USA 412 – 8230956
 • Ger­ry Kac­lik Pen­syl­va­nia, USA gerflorida@​aol.​com
 • Chris Kac­lik 138 Car­ria­ge Hill DR, Mars, Pensylvania,16046 – 2352, USA 724 – 7728241
 • Chris­top­her Kac­lik Buil­der 191 Cro­we Ave­nue, Mars, Pensylvania,A 16046, USA TEL: 724−934−3101, FAX: 724−625−1170
 • Chris­top­her Kac­lik Pen­syl­va­nia, USA
 • J. Kac­lik 2270Máj 1978 15104 Brad­dock, Pen­syl­va­nia, USA
  J. Kac­lik 2270máj 1978 15104 Brad­dock, Alleg­he­ny, Pen­syl­va­nia, USA
 • J. G. Kac­lik 30 High­land Dr, Pitts­burg, Pen­syl­va­nia 15202 – 1033 412−761−1688
 • James Kac­lik 1019 Wol­fe Ave, Brad­dock, Pensylvania,15104 – 2711, USA 412 – 8230956
 • John Kac­lik 24.7.1883, jún 1967, 15243 Pitts­burgh, Alleg­he­ny, Pen­syl­va­nia, USA
 • John G. Kac­lik 5073 San Roc­co Ct, Pun­ta Gor­da, Flo­ri­da, 33950 – 7923,USA 941 – 6393123
 • Kat­hle­en Kac­lik dcé­ra Michel­le Iona­di Pitts­burgh, USA
 • Kevin J. Kac­lik Black­swo­ods Rd,Freedom, Pen­syl­va­nia, 15042 – 0000, USA 724 – 7750277
 • Lin­da Kac­lik 901 Lake­si­de Cir Lewis­vil­le, Texas 972−315−2227
 • Lin­da Kac­lik 16 Win­dwo­od Dr, Cand­ler NC 28715 – 9707 828−670−5934
 • Lin­da Kac­lik 25 Orchard St, Can­ton 28716 – 4012 828−235−1511
 • Ludo­vit Kac­lik 11.3.1996 sa ože­nil s Murp­hy Luan­ne M, zrej­me v Dal 1960 901 Lake­si­de CIR, Lewis­vil­le, Texas, 75057 – 5057,USA 972 – 3152227
 • Nan­cy Kac­lik 16162august 197890024 Los Ange­les, Cali­for­nia, USA
 • Nan­cy Coan Kac­lik naro­de­ná v New Jer­sey 16162 2872190024 Los Ange­les, Cali­for­nia, USA
 • R.J. Kac­lik 148 Ave­nue A, Pitts­burgh, Pensylvania,15221 – 4206, USA 412 – 8232586
 • Ror­ry T Kac­lik 4902 Piney Church Rd Wal­dorf MD 20602 – 3136, Mary­land 301−842−7069
 • Bedřich Kac­lík Heřma­no­va 38,Praga, Čes­ká republika
 • Tomáš Kac­lík Brez­no, Slovakia
 • Kac­lik & Gra­ves Archts 809 Bin­gham St., Pitts­burg, 15203 – 1009,USA 412 – 3813300
 • Dol­ly Kaclik-​Jacoby Faz, Dan­vil­le, Mexiko
 • Anna Kac­li­ko­va mar­ried with Jeri­miah Heit­man Nov. 9, 1868 Neb­ras­ka or Midwest
 • Ale­na Kac­lí­ko­vá Zbo­rov­ská 8, Pra­ha 5,Česká republika
 • Bar­bo­ra Kac­lí­ko­vá Plic­ko­va 553, Pra­ha 4, Čes­ká republika
 • Jaro­sla­va Kac­lí­ko­vá, JUDr. Nad les­ním divad­lem 1353, Čes­ká republika
 • Luan­ne M. Murp­hy 11.3.1996 sa vyda­la za Ludo­vi­ta Kac­li­ka, zrej­me v D 19

Use Facebook to Comment on this Post