Hits: 1489

Janu­šov­ka je časť kopa­ni­čiar­skej obce Kraj­né. Foto­gra­fie pochá­dza­jú z kra­ji­ny blíz­ko Janu­šov­ky. Nebý­va tu veľ­ký počet ľudí, prav­de­po­dob­ne kaž­dý pozná kaž­dé­ho. Pro­stre­die tvo­ria lesy a lúky, zacho­va­la sa tu jed­no­du­chosť a tra­dič­ný vidiec­ky šarm. Sta­ré domy a kamen­né ces­ty sved­čia o dáv­nej exis­ten­cii obce. Základ hos­po­dár­stva tvo­ria tra­dič­né poľ­no­hos­po­dár­ske čin­nos­ti, napr. chov dobyt­ka. Obec je prí­kla­dom dedi­ny, kto­rá si ucho­vá­va auten­tic­ký slo­ven­ský vidiec­ky ráz. Je to mies­to, kde sa život odo­hrá­va poma­ly, kaž­dý deň pri­ná­ša spo­je­nie s prí­ro­dou a susedmi.


Janu­šov­ka is a part of the hill­si­de vil­la­ge of Kraj­né. The pho­tog­raphs come from the coun­try­si­de near Janu­šov­ka. The­re is not a lar­ge num­ber of peop­le here; pro­bab­ly eve­ry­o­ne kno­ws eve­ry­o­ne. The envi­ron­ment is made up of forests and mea­do­ws; sim­pli­ci­ty and tra­di­ti­onal rural charm have been pre­ser­ved. Old hou­ses and sto­ne paths attest to the long exis­ten­ce of the vil­la­ge. Tra­di­ti­onal agri­cul­tu­ral acti­vi­ties, such as catt­le far­ming, form the basis of the eco­no­my. The vil­la­ge is an exam­ple of a sett­le­ment that retains an aut­hen­tic Slo­vak rural cha­rac­ter. It is a pla­ce whe­re life unfolds slo­wly, and each day brings a con­nec­ti­on with natu­re and neighbors.


Use Facebook to Comment on this Post