Hits: 2300

Ties­ňa­va je súčas­ťou Súľov­ských vrchov, nachá­dza sa nad sever­ným okra­jom Strá­žov­ských vrchov. Je učeb­ni­co­vým prí­kla­dom vod­nej eró­zie. Epi­ge­ne­tic­kým zare­zá­va­ním Manín­ske­ho poto­ka do vápen­co­vé­ho brad­la vznik­la pre­lo­mo­vá úži­na lemo­va­ná skal­ný­mi ste­na­mi. Bra­lo tvo­ria­ce ľavú stra­nu sa nazý­va Kav­čia ska­la. Vrchol pra­vé­ho sva­hu je pome­no­va­ný Drie­ňov­ka. Duti­na zvet­ra­né­ho jad­ra anti­kli­ná­ly je nazva­ná Stre­cha Slo­ven­ska (Wiki­pe­dia), čo je jeden z naj­väč­ších skal­ných pre­vi­sov v Západ­ných Kar­pa­toch (Infor­mač­ná tabuľa).

Sme­rom dole po Manín­skom poto­ku sa nachá­dza Manín­ska ties­ňa­va. Za ties­ňa­vou sa na sva­hu nad obcou Kos­to­lec nachá­dza výraz­né vápen­co­vé bra­lo Bos­ma­ny (Wiki­pe­dia). Za prí­rod­nú rezer­vá­ciu bola vyhlá­se­ná v roku 1970. V roku 1988 bol vybu­do­va­ný náuč­ný chod­ník Manín­skou a Kos­to­lec­kou ties­ňa­vou, na 17-​tich kilo­met­roch má 18 zastá­vok (Jozef Cyp­rich). Kos­to­lec­ká ties­ňa­va je šir­šia a otvo­re­nej­šía ako Manín­ska (Infor­mač­ná tabuľa).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post