2016, 2016-2020, Akvaristika, Časová línia, Podunajské, Prírodné, Reportáže, Slovenské, Výstavy zvierat

Tigre v Kráľovej pri Senci

Hits: 221

Oáza ussu­rij­ské­ho tig­ra sa zača­la budo­vať v roku 1999. Dnes tu žije 11 jedin­cov podd­ru­hu Pant­he­ra tig­ris altai­ca. Cie­ľom je zachrá­niť popu­lá­ciu toh­to tig­ra pred vyhu­be­ním. Ten­to tiger žije v oblas­ti rie­ky Amur na rusko-​čínskych hra­ni­ciach vo veľ­mi obme­dze­ných počtoch (tig​re​19​.web​no​de​.sk).


The Ussu­rian tiger oasis began to be built in 1999. Today, the­re are 11 indi­vi­du­als of the Pant­he­ra tig­ris altai­ca sub­spe­cies living here. The goal is to save the popu­la­ti­on of this tiger from extinc­ti­on. This tiger lives in the area of the Amur River on the Russian-​Chinese bor­der in very limi­ted num­bers (tig​re​19​.web​no​de​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2014, Bratislavské, Časová línia, Organizmy, Príroda, Prírodné, Rastliny, Reportáže, Slovenské

Flóra Bratislava

Hits: 1695

Fló­ra Bra­ti­sla­va je medzi­ná­rod­ný veľ­trh kve­tín a záh­rad­níc­tva (zk​.sk).


Fló­ra Bra­ti­sla­va is an inter­na­ti­onal flo­wer and gar­de­ning fair (zk​.sk).


A Fló­ra Pozso­ny nemzet­közi virág- és ker­tés­ze­ti vásár (zk​.sk).


Fló­ra Bra­ty­sła­wa to między­na­ro­do­we tar­gi kwia­tów i ogrod­nict­wa (zk​.sk).


Die Fló­ra Bra­ti­sla­va ist eine inter­na­ti­ona­le Mes­se für Blu­men und Gar­ten­bau (zk​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post