2006-2010, 2007, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, Časová línia, Organizmy, Príroda, Vtáky, Živočíchy

Kačky

Hits: 180

Kač­ky majú cha­rak­te­ris­tic­ký tvar tela s krát­ky­mi krk­mi, širo­ký­mi chvos­tmi a krát­ky­mi noha­mi, kto­ré sú umiest­ne­né na zadnej čas­ti tela. Ich zobá­ky sú širo­ké a plo­ché, čo im umož­ňu­je fil­tro­vať potra­vu z vody. Kač­ky sú prí­tom­né po celom sve­te v rôz­nych dru­hoch pro­stre­dí, od slad­ko­vod­ných jazier a riek po mor­ské pobre­žia. Sú adap­ta­bil­né, rôz­no­ro­dé. Väč­ši­na kačiek je všež­ra­vá, živí sa ryba­mi, hmy­zom, malý­mi vod­ný­mi bez­sta­vov­ca­mi, rast­li­na­mi, seme­na­mi. Hniez­dia na bre­hu vod­ných plôch ale­bo v trs­ti­ne a trá­ve. Hniez­do zvy­čaj­ne vyste­lú perím. Sami­ce kačiek sú zná­me pre svo­je ver­né hniez­de­nie a ochra­nu svo­jich mlá­ďat. Mlá­ďa­tá sú po vylia­hnu­tí schop­né plá­vať a okam­ži­te sa pri­dá­va­jú ku svo­jej mat­ke. Sú čas­to sociál­ne a tvo­ria sku­pi­ny, zvlášť počas mig­rá­cie ale­bo v zime. Majú dôle­ži­tú úlo­hu v eko­sys­té­me, regu­lu­jú popu­lá­cie bez­sta­vov­cov a pris­pie­va­jú k rozp­ty­lu semien vod­ných rast­lín. Nie­kto­ré kač­ky domes­ti­ko­va­né a cho­va­né pre mäso, vaj­cia ale­bo ako domá­ce zvieratá.


Ducks have a cha­rac­te­ris­tic body sha­pe with short necks, wide tails, and short legs loca­ted towards the rear of the­ir bodies. The­ir bills are bro­ad and flat, allo­wing them to fil­ter food from the water. Ducks are pre­sent worl­dwi­de in vari­ous envi­ron­ments, from fres­hwa­ter lakes and rivers to coas­tal are­as. They are adap­tab­le and diver­se. Most ducks are omni­vo­rous, fee­ding on fish, insects, small aqu­atic inver­teb­ra­tes, plants, and seeds. They nest on the sho­res of water bodies or in reeds and grass. Nests are usu­al­ly lined with feat­hers. Fema­le ducks are kno­wn for the­ir faith­ful nesting and pro­tec­ti­on of the­ir offs­pring. Duck­lings are capab­le of swim­ming and imme­dia­te­ly join the­ir mot­her after hat­ching. Ducks are often social and form groups, espe­cial­ly during mig­ra­ti­on or in win­ter. They play a cru­cial role in eco­sys­tems, regu­la­ting inver­teb­ra­te popu­la­ti­ons and con­tri­bu­ting to the dis­per­sal of seeds from aqu­atic plants. Some ducks are domes­ti­ca­ted and rai­sed for meat, eggs, or as pets.


Use Facebook to Comment on this Post

2003, 2004, 2006, 2006-2010, 2007, 2009, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Vtáky

Hits: 33815

Vtá­ky – latin­sky Aves pat­ria medzi sta­vov­ce, zahŕňa­jú viac ako desať­ti­síc zná­mych dru­hov, kto­ré sa vysky­tu­jú po celom sve­te. Vtá­ky majú množ­stvo bio­lo­gic­kých cha­rak­te­ris­tík, kto­ré ich odli­šu­jú od iných sku­pín živo­čí­chov. Vtá­ky sú jedi­nou sku­pi­nou sta­vov­cov, kto­rá má schop­nosť lie­ta­nia. Ich pred­né kon­ča­ti­ny sú pre­me­ne­né na kríd­la, kto­ré umož­ňu­jú vzduš­ný let. Vtá­ky majú duté kos­ti, do kto­rých pľú­ca vhá­ňa­jú vzduch. Ich telo je pokry­té perím, kto­ré môže mať rôz­ne far­by a vzo­ry. Perie posky­tu­je izo­lá­ciu pred tep­lom aj chla­dom a je dôle­ži­té pre leto­vé vlast­nos­ti vtá­kov. Kla­dú vaj­cia s tvrdou škru­pi­nou. Inku­bá­cia vajec môže pre­bie­hať na zemi, v hniez­de ale­bo pri­pev­ne­ná na tele rodi­ča. Vtá­ky majú rôz­ne tva­ry zobá­kov a kon­ča­tín pris­pô­so­be­ných na rôz­ne spô­so­by potra­vi­ny. Zobá­ky môžu slú­žiť na zachy­tá­va­nie, láma­nie, ale­bo lov potra­vy. Pre­ja­vu­jú rôz­ne for­my sociál­ne­ho sprá­va­nia, vrá­ta­ne hniez­de­nia v koló­niách, mig­rá­cie a spo­lu­prá­ce pri hľa­da­ní potra­vy. Majú dob­re vyvi­nu­tý hla­so­vý apa­rát, kto­rý pou­ží­va­jú na voka­li­zá­ciu vrá­ta­ne spe­vu, hlas­né­ho vola­nia a komu­ni­ká­cie s iný­mi jedin­ca­mi. Nie­ke­dy vtá­ky prak­ti­zu­jú ovo­vi­vi­pa­riu, čo zna­me­ná, že vaj­cia sa vyví­ja­jú v tele sami­ce a mlá­ďa­tá sa rodia ako už plne vyvi­nu­té jedince.


Birds, scien­ti­fi­cal­ly kno­wn as Aves, belo­ng to the class of ver­teb­ra­tes and encom­pass more than ten thou­sand kno­wn spe­cies dis­tri­bu­ted worl­dwi­de. Birds exhi­bit nume­rous bio­lo­gi­cal cha­rac­te­ris­tics that dis­tin­gu­ish them from other groups of ani­mals. They are the only group of ver­teb­ra­tes with the abi­li­ty to fly, thanks to the­ir fore­limbs modi­fied into wings.

Birds have hol­low bones that faci­li­ta­te air sac res­pi­ra­ti­on, a uni­que res­pi­ra­to­ry sys­tem that enhan­ces the­ir effi­cien­cy during flight. The­ir bodies are cove­red with feat­hers, disp­la­y­ing vari­ous colors and pat­terns. Feat­hers pro­vi­de insu­la­ti­on against both heat and cold and are cru­cial for the flight capa­bi­li­ties of birds. Birds lay eggs with hard shells, and the incu­ba­ti­on of eggs can occur on the ground, in nests, or even atta­ched to the body of a parent.

The beaks and limbs of birds come in vari­ous sha­pes, adap­ted for dif­fe­rent fee­ding stra­te­gies. Beaks ser­ve func­ti­ons such as gras­ping, bre­a­king, or cap­tu­ring prey. Birds exhi­bit diver­se forms of social beha­vi­or, inc­lu­ding nesting in colo­nies, mig­ra­ti­on, and coope­ra­ti­on in fora­ging. They possess a well-​developed vocal appa­ra­tus used for voca­li­za­ti­on, inc­lu­ding sin­ging, loud cal­ling, and com­mu­ni­ca­ti­on with other individuals.

Birds are kno­wn for the­ir diver­se and intri­ca­te songs, used for com­mu­ni­ca­ti­on and estab­lis­hing ter­ri­to­ry. Some spe­cies even mimic sounds from the­ir envi­ron­ment. Occa­si­onal­ly, birds prac­ti­ce ovo­vi­vi­pa­ri­ty, whe­re eggs deve­lop insi­de the fema­le­’s body, and the offs­pring are born as ful­ly deve­lo­ped indi­vi­du­als. The­se uni­que bio­lo­gi­cal fea­tu­res allow birds to adapt to vari­ous envi­ron­ments and lifes­ty­les, from soaring through the skies to fora­ging on the ground.


Zoznam dru­hov (27)

 • Anas pla­tyr­hyn­chos – kači­ca divá
 • Anser anser – hus divá
 • Aqu­ila chra­sa­ëtos – orol skalný
 • Ardea alba – volav­ka biela
 • A. cine­rea – volav­ka popolavá
 • Bubo bubo – výr skalný
 • Cert­hia fami­lia­ris – kôrov­ník dlhoprstý
 • Helia­ëtus albi­cil­la – orliak morský
 • Cico­nia cico­nia – bocian biely
 • Colum­ba livia domes­ti­ca – holub divý, domes­ti­fi­ko­va­ná forma
 • Cor­vus corax – krka­vec čierny
 • Cyg­nus olor – labuť spevavá
 • Erit­ha­cus rube­cu­la – čer­vien­ka obyčajná
 • Fal­co cher­rug – sokol rároh
 • Fuli­ca atra – lys­ka čierna
 • Gal­lus gal­lus – kura divá
 • Mota­cil­la alba – tra­so­chvost biely
 • Nyc­ti­co­rax nyc­ti­co­rax – chav­koš nočný
 • Parus cae­ru­le­us – sýkor­ka belasá
 • P. major – sýkor­ka veľká
 • Pas­ser domes­ti­cus – vra­bec domový
 • Pavo cris­ta­tus – páv korunkatý
 • Pele­ca­nus onoc­ro­ta­lus – peli­kán ružový
 • Pha­lac­ro­co­rax car­bo – kormorán
 • Tur­dus meru­la – drozd čierny
 • Tur­dus phi­lo­me­los – drozd plavý
 • Tyto alba – pla­mien­ka driemavá

Odka­zy:


Use Facebook to Comment on this Post

2001, 2003, 2004, 2006, 2006-2010, 2007, 2009, 2011, 2011-2015, 2012, 2014, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Plazy, Príroda, Živočíchy

Plazy

Hits: 46159

Pla­zy sú chlad­no­krv­né živo­čí­chy, pat­ria­ce bez sta­vov­ce. Ich latin­ské pome­no­va­nie je Repti­lia. Sú mor­fo­lo­gic­ky veľ­mi roz­diel­ne, rov­na­ko aj v sprá­va­ní a eko­ló­gii. Ich teles­ná tep­lo­ta závi­sí od von­kaj­šie­ho pro­stre­dia, pre­to sa vysta­vu­jú sln­ku. Väč­ši­na pla­zov má kožu pokry­tú šupi­na­mi, posky­tu­jú telu ochra­nu a pomá­ha­jú udr­žia­vať vlh­kosť. Pla­zy dýcha­jú pľú­ca­mi, nie­kto­ré dýcha­jú aj kožou – hady. Vysky­tu­jú sa v rôz­nych pro­stre­diach, v lesoch, na lúkach, v púš­ti, vo vode atď. Väč­ši­na kla­die vaj­cia, ale exis­tu­jú aj živo­ro­dé dru­hy. Nie­kto­ré sú mäsož­rav­ce, iné byli­nož­rav­ce, resp. všež­rav­ce. Nie­kto­ré žijú soli­tér­ne, iné tvo­ria sociál­ne sku­pi­ny. Majú dob­re vyvi­nu­té zmys­ly, zrak, sluch, čuch. Napr. hady majú špe­ciál­ne orgá­ny, kto­ré cítia tep­lo. Medzi pla­zy pat­ria hady, jaš­te­ry, koryt­nač­ky, krokodíly.


Repti­les are cold-​blooded ver­teb­ra­tes belo­n­ging to the class Repti­lia. They exhi­bit sig­ni­fi­cant morp­ho­lo­gi­cal diver­si­ty, as well as varia­ti­ons in beha­vi­or and eco­lo­gy. The­ir body tem­pe­ra­tu­re is depen­dent on the exter­nal envi­ron­ment, lea­ding them to bask in the sun for tem­pe­ra­tu­re regu­la­ti­on. Most repti­les have skin cove­red in sca­les, pro­vi­ding pro­tec­ti­on and aiding in mois­tu­re reten­ti­on. Repti­les pri­ma­ri­ly bre­at­he through lungs, whi­le some, such as sna­kes, also res­pi­re through the­ir skin.

They inha­bit vari­ous envi­ron­ments, inc­lu­ding forests, mea­do­ws, deserts, and aqu­atic habi­tats. Repti­les disp­lay diver­se repro­duc­ti­ve stra­te­gies, with many lay­ing eggs, whi­le others give birth to live young. The­ir diets vary, with some being car­ni­vo­rous, others her­bi­vo­rous, and some omni­vo­rous. Social beha­vi­or ran­ges from soli­ta­ry to for­ming social groups. Repti­les possess well-​developed sen­ses such as sight, hea­ring, and smell. Sna­kes, for ins­tan­ce, have spe­cia­li­zed organs for detec­ting heat. Exam­ples of repti­les inc­lu­de sna­kes, lizards, turt­les, and crocodiles.


Zoznam dru­hov (11)

 • Angu­is fra­gi­lis – sle­púch lámavý
 • Eub­lep­ha­ris macu­la­rius – gekon­čík nočný
 • Ger­ro­sau­rus nigrolineatus
 • Chal­ci­des ocellatus
 • Lacer­ta viridis
 • Lam­pro­pel­tis trian­gu­lum canbelli
 • Lam­pro­pel­tis trian­gu­lum sinaloe
 • Pyt­hon molu­rus bivittatus
 • Tes­tu­do hermanni
 • Tra­che­mys scrip­ta ele­gans – koryt­nač­ka písmenková
 • Tri­onyx sinensis

Use Facebook to Comment on this Post