Hudba, Talenty

Superstar na Slovensku a v Česku

Hits: 49993

Talen­to­vé šou sa sta­li neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou zábav­né­ho prie­mys­lu po celom sve­te, a stred­ná Euró­pa nie je výnim­kou. Supers­tar” je jed­nou z tých­to iko­nic­kých tele­víz­nych súťa­ží, kto­rá osla­vu­je hudob­ný talent a pro­du­ku­je nové hviez­dy. Prvá sezó­na Supers­tar na Slo­ven­sku odštar­to­va­la v roku 2004 a okam­ži­te si zís­ka­la obľu­bu divá­kov. Inšpi­ro­va­ná brit­skou séri­ou Pop Idol” a ame­ric­kým Ame­ri­can Idol”, súťaž hľa­da­la naj­lep­ší spe­vác­ky talent na slo­ven­skej hudob­nej scé­ne. Supers­tar pomoh­la obja­viť mno­ho talen­to­va­ných spe­vá­kov, kto­rí sa sta­li zná­my­mi mena­mi v oblas­ti. Fina­lis­ti súťa­že majú mož­nosť zís­kať nie­len zmlu­vu s hudob­ným vyda­va­teľ­stvom, ale aj šan­cu oslo­viť divá­kov svo­jím hudob­ným ume­ním. Supers­tar na Slo­ven­sku, aj v Čes­ku pri­nies­la čerstvý vie­tor do hudob­nej scé­ny. Sta­la tram­po­lí­nou pre mno­ho talen­to­va­ných umel­cov. For­mát súťa­že zostal podob­ný, s poro­tou zlo­že­nou z odbor­ní­kov na hud­bu, kto­rí hod­no­tia a posu­dzu­jú výko­ny súťa­žia­cich. Supers­tar sa sta­la zábav­ným rodin­ným prog­ra­mom, kto­rý kaž­dý rok pri­tiah­ne tisí­ce divá­kov pred obrazovky.

Supers­tar na Slo­ven­sku a v Čes­ku nie­len pomoh­la obja­viť nové hudob­né talen­ty, ale tiež oži­vi­la a obo­ha­ti­la hudob­ný prie­my­sel v regi­ó­ne. Mno­hí fina­lis­ti si zís­ka­li pozor­nosť pub­li­ka a mali prí­le­ži­tosť pre­sa­diť sa v nároč­nom hudob­nom sve­te. Neme­nej dôle­ži­té je aj posu­nu­tie kul­tú­ry sle­do­va­nia hudob­ných súťa­ží, kto­ré vytvo­ri­lo nové gene­rá­cie hudob­ných fanú­ši­kov. Supers­tar sa sta­la nie­len súťa­žou o víťazs­tvo, ale aj plat­for­mou, kto­rá povzbu­dzu­je mla­dých umel­cov sle­do­vať svo­je sny a dosa­ho­vať hudob­né úspe­chy. Supers­tar na Slo­ven­sku a v Čes­ku nie­len hľa­dá nové hviez­dy, ale aj vytvá­ra kul­túr­ny feno­mén, kto­rý spá­ja ľudí cez lás­ku k hud­be a talentu.


Talent sho­ws have beco­me an integ­ral part of the enter­tain­ment indus­try worl­dwi­de, and Cen­tral Euro­pe is no excep­ti­on. Supers­tar” is one of the­se ico­nic tele­vi­si­on com­pe­ti­ti­ons that celeb­ra­tes musi­cal talent and pro­du­ces new stars. The first sea­son of Supers­tar in Slo­va­kia kic­ked off in 2004 and imme­dia­te­ly gai­ned popu­la­ri­ty among vie­wers. Ins­pi­red by the Bri­tish series Pop Idol” and the Ame­ri­can Ame­ri­can Idol,” the com­pe­ti­ti­on sought the best sin­ging talent on the Slo­vak music sce­ne. Supers­tar hel­ped dis­co­ver many talen­ted sin­gers who beca­me well-​known names in the indus­try. Fina­lists of the com­pe­ti­ti­on have the oppor­tu­ni­ty to secu­re not only a con­tract with a music label but also a chan­ce to cap­ti­va­te audien­ces with the­ir musi­cal artistry.

Supers­tar in Slo­va­kia and the Czech Repub­lic brought a bre­ath of fresh air to the music sce­ne. It beca­me a spring­bo­ard for many talen­ted artists. The for­mat of the com­pe­ti­ti­on remai­ned simi­lar, with a panel of music experts jud­ging and eva­lu­ating the con­tes­tants’ per­for­man­ces. Supers­tar has beco­me a enter­tai­ning fami­ly prog­ram that att­racts thou­sands of vie­wers in front of the­ir scre­ens eve­ry year.

Supers­tar in Slo­va­kia and the Czech Repub­lic not only hel­ped dis­co­ver new musi­cal talents but also revi­ta­li­zed and enri­ched the music indus­try in the regi­on. Many fina­lists gai­ned the audien­ce­’s atten­ti­on and had the oppor­tu­ni­ty to estab­lish them­sel­ves in the deman­ding music world. Equ­al­ly impor­tant is the shift in the cul­tu­re of wat­ching music com­pe­ti­ti­ons, cre­a­ting new gene­ra­ti­ons of music fans. Supers­tar has beco­me not just a com­pe­ti­ti­on for vic­to­ry but also a plat­form that encou­ra­ges young artists to pur­sue the­ir dre­ams and achie­ve musi­cal suc­cess. Supers­tar in Slo­va­kia and the Czech Repub­lic not only seeks new stars but also cre­a­tes a cul­tu­ral phe­no­me­non that con­nects peop­le through a sha­red love for music and talent.


Čes­ko Slo­ven­ská Superstar

ROK 2011

Zau­jal Lukáš Ada­mec, Michal Šeps a Gab­rie­la Gun­čí­ko­vá, čias­toč­ne Mar­tin Kurc a Celes­te Buc­kin­gham a Noah Elenwood


ROK 2009

Zau­jal Mar­tin Cho­dúr, Domi­ni­ka Sta­rá, Miro Šmaj­da, Jan Ben­dig, Denis Lacho, Moni­ka Bagárová


Rok 2007

Zau­jal Tomáš Krak, Vier­ka Ber­ky­o­vá, Iva­na Ková­čo­vá, Domi­ni­ka Mir­go­vá, Mar­cel Ber­ky, tro­chu Natá­lia Hatalová


Rok 2006 – Slovensko

Zau­jal Peter Cmo­rík, Mária Bun­do­vá, Jakub Pet­ra­ník, Ivan Štrof­fek, Ale­xan­dra Okálová


Rok 2006 – Česko

Zau­ja­la Leona Čer­ná, Bar­bo­ra Zema­no­vá, Soňa Pavel­ko­vá, David Spilka


Rok 2005 Slovensko 

Zau­ja­la Kat­ka Koš­čo­vá, Mar­ti­na Šind­le­ro­vá, Zden­ka Pred­ná, čias­toč­ne Róbert Mikla


Rok 2005 Česko

Zau­jal Petr Ben­de, Vlas­ta Hor­váth, Kris­tý­na Peter­ko­vá, Gába Al Dhába


Czech-​Slovak Superstar

YEAR 2011

Caught the atten­ti­on: Lukáš Ada­mec, Michal Šeps, Gab­rie­la Gun­čí­ko­vá, par­tial­ly Mar­tin Kurc, Celes­te Buc­kin­gham, and Noah Elenwood

YEAR 2009

Caught the atten­ti­on: Mar­tin Cho­dúr, Domi­ni­ka Sta­rá, Miro Šmaj­da, Jan Ben­dig, Denis Lacho, Moni­ka Bagárová

Year 2007

Caught the atten­ti­on: Tomáš Krak, Vier­ka Ber­ky­o­vá, Iva­na Ková­čo­vá, Domi­ni­ka Mir­go­vá, Mar­cel Ber­ky, a bit of Natá­lia Hatalová

Year 2006 – Slovakia

Caught the atten­ti­on: Peter Cmo­rík, Mária Bun­do­vá, Jakub Pet­ra­ník, Ivan Štrof­fek, Ale­xan­dra Okálová

Year 2006 – Czech Republic

Caught the atten­ti­on: Leona Čer­ná, Bar­bo­ra Zema­no­vá, Soňa Pavel­ko­vá, David Spilka

Year 2005 Slovakia

Caught the atten­ti­on: Kat­ka Koš­čo­vá, Mar­ti­na Šind­le­ro­vá, Zden­ka Pred­ná, par­tial­ly Róbert Mikla

Year 2005 Czech Republic

Caught the atten­ti­on: Petr Ben­de, Vlas­ta Hor­váth, Kris­tý­na Peter­ko­vá, Gába Al Dhába

Use Facebook to Comment on this Post