2006-2010, 2009, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, Časová línia, Neživé, Stavby, Stavebné prvky

Vchody

Hits: 2624

Vcho­dy sú mies­ta urče­né na vstup ale­bo výstup z budo­vy ale­bo iné­ho uzav­re­té­ho pries­to­ru. Sú to oblas­ti, kto­ré zvy­čaj­ne obsa­hu­jú dve­re ale­bo iné pohyb­li­vé štruk­tú­ry, kto­ré umož­ňu­jú ľuďom vstú­piť dovnút­ra ale­bo opus­tiť daný pries­tor. Vcho­dy môžu byť rôz­ne­ho dru­hu a môžu sa líšiť v závis­los­ti od ich umiest­ne­nia, úče­lu a archi­tek­to­nic­ké­ho dizaj­nu. Vcho­dy môžu byť navr­hnu­té s dôra­zom na archi­tek­to­nic­ký štýl budo­vy. Pre jas­né usmer­ňo­va­nie ľudí môžu byť vcho­dy ozna­če­né návod­mi, šíp­ka­mi ale­bo zna­če­nia­mi, aby bolo ľah­ké nájsť hlav­ný vstup ale­bo východ. Vcho­dy môžu zahŕňať nie­len von­kaj­ší pries­tor pred budo­vou, ale aj vnú­tor­ný pries­tor, kde ľudia môžu vstú­piť dovnút­ra a prí­pad­ne vyko­nať neja­kú for­mu regis­trá­cie ale­bo kon­tro­ly. Vcho­dy pred­sta­vu­jú dôle­ži­tý prvok v archi­tek­to­nic­kom plá­no­va­ní a dizaj­ne budov. Ja za vcho­dy pre úče­ly www​.sozo​.sk pova­žu­jem tie otvo­re­né. Pre brá­nydve­re mám oso­bit­ný príspevok.


Entran­ces are desig­na­ted are­as for ente­ring or exi­ting a buil­ding or anot­her enc­lo­sed spa­ce. They are loca­ti­ons that typi­cal­ly inc­lu­de doors or other movab­le struc­tu­res, allo­wing peop­le to enter or lea­ve a given area. Entran­ces can take vari­ous forms and may vary depen­ding on the­ir loca­ti­on, pur­po­se, and archi­tec­tu­ral design. Entran­ces can be desig­ned with an emp­ha­sis on the archi­tec­tu­ral sty­le of the buil­ding. To pro­vi­de cle­ar guidan­ce to peop­le, entran­ces may be mar­ked with signs, arro­ws, or other indi­ca­tors, making it easy to find the main entran­ce or exit. Entran­ces can encom­pass not only the exter­nal spa­ce in front of a buil­ding but also an inter­nal area whe­re peop­le can enter and possib­ly under­go some form of regi­stra­ti­on or con­trol. Entran­ces repre­sent a cru­cial ele­ment in the archi­tec­tu­ral plan­ning and design of buil­dings. For the pur­po­ses of www​.sozo​.sk, I con­si­der only open entran­ces. I have a sepa­ra­te con­tri­bu­ti­on for gates and doors.


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2010, 2011-2015, 2012, 2013, Časová línia, Neživé, Stavby, Stavebné prvky, TOP

Brány

Hits: 2254

Brá­ny sú v kon­tex­te toh­to prís­pev­ku kovo­vé, ale­bo kamen­né štruk­tú­ry, kto­ré posky­tu­jú vstup ale­bo výstup z urče­né­ho pries­to­ru. Dre­ve­né brá­ny pova­žu­jem v duchu www​.sozo​.sk za dve­re. Brá­ny môžu byť súčas­ťou budo­vy ale­bo samos­tat­né­ho kon­štrukč­né­ho prv­ku. Brá­ny môžu mať rôz­ne for­my, od kla­sic­kých dvoj­kríd­lo­vých brán po moder­né auto­ma­ti­zo­va­né brá­ny. V his­tó­rii bolo nie­koľ­ko miest vyba­ve­ných mest­ský­mi brá­na­mi, kto­ré slú­ži­li na kon­tro­lu vstu­pu a výstu­pu z mes­ta. Tie­to brá­ny moh­li byť súčas­ťou mest­ských opev­ne­ní a moh­li mať obran­ný charakter.


In the con­text of this post, gates refer to metal­lic or sto­ne struc­tu­res that pro­vi­de entry or exit from a desig­na­ted spa­ce. I con­si­der wooden gates to fall under the cate­go­ry of doors in the spi­rit of www​.sozo​.sk. Gates can be a part of a buil­ding or stan­da­lo­ne archi­tec­tu­ral ele­ments. They can take vari­ous forms, ran­ging from clas­si­cal double-​winged gates to modern auto­ma­ted ones. Throug­hout his­to­ry, seve­ral pla­ces have been equ­ip­ped with city gates desig­ned to con­trol entry and exit from a city. The­se gates could be integ­ra­ted into the city for­ti­fi­ca­ti­ons and often ser­ved a defen­si­ve purpose.


Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2009, 2011-2015, 2013, Časová línia, Neživé, Stavby, Stavebné prvky, TOP

Steny

Hits: 2068

Ste­ny sú základ­ným sta­veb­ným prv­kov väč­ši­ny sta­vieb, ich úlo­hou je poskyt­núť opo­ru a odde­liť pries­tor. Naj­čas­tej­šie sa pri nich pou­ží­va teh­la, betón a dre­vo. Kľú­čo­vé sú pre izo­lá­ciu budov, pre ochra­nu pred von­kaj­ší­mi vplyv­mi. Na nie­kto­rých ste­nách sa rea­li­zu­je ume­nie stre­et art a gra­fit­ti. Tak sa zo stien môžu stať pôso­bi­vé ume­lec­ké die­la a sú vyjad­re­ním myš­lie­nok a názo­rov. Ste­ny sú aj kľú­čo­vý prvok pre dizajn, archi­tek­tú­ru. Far­ba, tex­tú­ra a mate­riál tvo­ria špe­ci­fic­kú atmo­sfé­ru. Otvo­re­né ste­ny sú dnes moder­né a pris­pie­va­jú ku otvo­re­nos­ti a vzduš­nos­ti priestoru.


Walls are fun­da­men­tal buil­ding ele­ments in most struc­tu­res, desig­ned to pro­vi­de sup­port and sepa­ra­te spa­ces. Com­mon­ly used mate­rials for walls inc­lu­de brick, conc­re­te, and wood. They play a cru­cial role in insu­la­ting buil­dings and pro­tec­ting them from exter­nal influ­en­ces. Some walls ser­ve as can­va­ses for stre­et art and graf­fi­ti, trans­for­ming them into impres­si­ve artis­tic works expres­sing vari­ous thoughts and opi­ni­ons. Walls also play a key role in design and archi­tec­tu­re, whe­re color, tex­tu­re, and mate­rial cre­a­te a dis­tinc­ti­ve atmo­sp­he­re. Open walls have beco­me a modern trend, con­tri­bu­ting to open­ness and airi­ness in inte­ri­or spaces.


Use Facebook to Comment on this Post