Hits: 1781

Región Oravy patrí medzi chladné oblasti Slovenska. dolina patrí do mierne teplej oblasti. Vodná spôsobila zmenu pôvodných lúčnych spoločenstiev. V lesoch má zastúpenie , jedľa, buk, borovica, smrekovec. tvoria väčšinu. Rozšírená je (sorger.sk). Je tu zastúpený stupeň pahorkatín, podhorský, horský až subalpínsky. V nižších polohách prevažujú listnaté . Vyskytuje sa tu aj jelša, , lieska. Floristicky najzaujímavejšie sú Hornej Oravy, a rašelinisko na Suchej Hore (orava.sk). Klinské rašelinisko, zásobované len zrážkami, je Národnou prírodnou rezerváciou, predstavuje najviac vyvinuté vrchoviskové rašelinisko nelesného typu na Slovensku (orava-region.sk).

Use to Comment on this Post