2010, Časová línia, Dokumenty, Ľudia, Považské dokumenty, Práca, Prírodné dokumenty, Slovenské dokumenty, Zvieracie dokumenty

Zabíjačka

Hits: 3625

Zabí­jač­ka bola pre mňa veľ­ká výzva. Mal som však šťas­tie na to, že som sa zúčast­nil takej zabí­jač­ky, pri kto­rej to veľ­mi dob­re, aj pek­ne odsý­pa­lo. Všet­ci si pomá­ha­li, niko­mu nebo­lo tre­ba vra­vieť, že rob, ale­bo čo tre­ba robiť. V dneš­nej dobe to bolo pre mňa nevídané.


The pig slaugh­ter was a big chal­len­ge for me. Howe­ver, I was for­tu­na­te to par­ti­ci­pa­te in a slaugh­ter whe­re eve­ryt­hing went very well and smo­ot­hly. Eve­ry­o­ne hel­ped each other, and the­re was no need to tell any­o­ne what to do or how to do it. In toda­y­’s times, it was unp­re­ce­den­ted for me.


Use Facebook to Comment on this Post