2011-2015, 2015, Časová línia, Horehronie, Hrady, Krajina, Mestá, Neživé, Slovenská krajina, Slovenské, Stavby

Slovenská Ľupča

Hits: 294

Slo­ven­ská Ľup­ča leží v Zvo­len­skej kot­li­ne, asi 10 km od Ban­skej Bys­tri­ce v nad­mor­skej výš­ke 378 met­rov nad morom (slo​ven​ska​lup​ca​.sk). Názov Ľup­ča vraj pochá­dza z rumun­ské­ho Lipé­sa, čo zna­me­ná nedos­ta­tok (slo​ven​ska​lup​ca​.sk). Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1250. V obci sa nachá­dza­jú ruiny kláš­to­ra z 13.storočia, park Kláš­to­ris­ko. Dnes tu žije 3 285 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Stre­do­ve­ký hrad je od roku 2002 národ­nou kul­túr­nou pamiat­kou, jej maji­te­ľom sú Žele­ziar­ne Pod­bre­zo­vá (hrad​lup​ca​.sk). Hrad vzni­kol na mies­te star­šie­ho hra­dis­ka po vpá­de Mon­go­lov. Rodák­mi zo Slo­ven­skej Ľup­če boli: archi­tekt Emil Bel­luš, hudob­ný skla­da­teľ a diri­gent Tibor Andra­šo­van (Wiki­pe­dia).


Slo­ven­ská Ľup­ča is situ­ated in the Zvo­len Basin, app­ro­xi­ma­te­ly 10 kilo­me­ters from Ban­ská Bys­tri­ca, at an alti­tu­de of 378 meters abo­ve sea level (slo​ven​ska​lup​ca​.sk). The name Ľup­ča repor­ted­ly deri­ves from the Roma­nian word Lipé­sa,’ mea­ning shor­ta­ge (slo​ven​ska​lup​ca​.sk). The first writ­ten men­ti­on dates back to 1250. The vil­la­ge is home to the ruins of a 13th-​century monas­te­ry, Kláš­to­ris­ko Park. Today, it has a popu­la­ti­on of 3,285 inha­bi­tants (Wiki­pe­dia). The medie­val cast­le has been a nati­onal cul­tu­ral monu­ment sin­ce 2002, owned by Žele­ziar­ne Pod­bre­zo­vá (hrad​lup​ca​.sk). The cast­le was built on the site of an older for­ti­fi­ca­ti­on fol­lo­wing the Mon­gol inva­si­on. Notab­le figu­res from Slo­ven­ská Ľup­ča inc­lu­de archi­tect Emil Bel­luš and music com­po­ser and con­duc­tor Tibor Andra­šo­van (Wiki­pe­dia).


Odka­zy


Use Facebook to Comment on this Post