2011-2015, 2015, Časová línia, České, Česko, Krajina, Mestá, Severné Čechy, Zahraničie

Rumburk – malá Paríž

Hits: 431

Rum­burk je pre­zý­va­ný aj ako Malá Paríž” je mes­to v Sever­ných Čechách v Šluk­nov­skom výbež­ku, ležia­ce v nad­mor­skej výš­ke 387 met­rov nad morom. Žije tu pri­bliž­ne 11 tisíc oby­va­te­ľov na plo­che 24.71 km2. Rum­burk bol pre­slá­ve­ný tex­til­nou výro­bou tzv. véby a výro­bou rum­bur­ských kachiel. Názov mes­ta pochá­dza z priez­visk zho­ře­lec­kých a žitav­ských meš­ťa­nov v roku 1298 Rom­berch, neskôr Rone­berch, Ron­nen­berch, Ronen­berg, Ronn­berg, Rum­berg, Rum­burg, Rom­berg, Ronberg.


Rum­burk, also kno­wn as Litt­le Paris,’ is a town in Nort­hern Bohe­mia in the Šluk­nov Hook, situ­ated at an alti­tu­de of 387 meters abo­ve sea level. App­ro­xi­ma­te­ly 11 thou­sand inha­bi­tants resi­de here across an area of 24.71 squ­are kilo­me­ters. Rum­burk was reno­wned for its tex­ti­le pro­duc­ti­on, par­ti­cu­lar­ly wea­ving, and the manu­fac­tu­re of Rum­burk tiles. The name of the town ori­gi­na­tes from the sur­na­mes of Gör­litz and Zit­tau burg­hers in 1298 as Rom­berch, later beco­ming Rone­berch, Ron­nen­berch, Ronen­berg, Ronn­berg, Rum­berg, Rum­burg, Rom­berg, and Ronberg.


Rum­burk, auch als Kle­i­nes Paris’ bekannt, ist eine Stadt in Nord­böh­men im Šluk­nov­ska­er Zip­fel, gele­gen auf einer Höhe von 387 Metern über dem Mee­ress­pie­gel. Hier leben etwa 11 Tau­send Ein­woh­ner auf einer Flä­che von 24,71 Quad­rat­ki­lo­me­tern. Rum­burk war berühmt für sei­ne Tex­til­pro­duk­ti­on, ins­be­son­de­re für Webe­rei, und die Hers­tel­lung von Rum­bur­ker Flie­sen. Der Name der Stadt stammt aus den Nach­na­men der Gör­lit­zer und Zit­tau­er Bür­ger im Jahr 1298 als Rom­berch und wur­de spä­ter zu Rone­berch, Ron­nen­berch, Ronen­berg, Ronn­berg, Rum­berg, Rum­burg, Rom­berg und Ronberg.


Rum­burk, nazý­va­ný také Malá Paříž”, je měs­to v Sever­ních Čechách v Šluk­nov­ském výběž­ku, leží­cí v nad­mo­řs­ké výš­ce 387 met­rů nad mořem. Žije zde přib­liž­ně 11 tisíc oby­va­tel na plo­še 24,71 km². Rum­burk byl pros­lu­lý tex­til­ní výro­bou tzv. věby a výro­bou rum­bur­ských kach­lí. Název měs­ta pochá­zí z příj­me­ní žitav­ských a žho­ře­lec­kých měš­ťa­nů v roce 1298 Rom­berch, později Rone­berch, Ron­nen­berch, Ronen­berg, Ronn­berg, Rum­berg, Rum­burg, Rom­berg, Ronberg.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post