2015, Časová línia, České mestá, Česko, Krajina, Mestá, Severné Čechy, Zahraničie

Rumburk – malá Pariž

Hits: 285

Rum­burk je pre­zý­va­ný aj ako “Malá Paríž” je mes­to v Sever­ných Čechách v Šluk­nov­skom výbež­ku, ležia­ce v nad­mor­skej výš­ke 387 met­rov nad morom. Žije tu pri­bliž­ne 11 tisíc oby­va­te­ľov na plo­che 24.71 km2. Rum­burk bol pre­slá­ve­ný tex­til­nou výro­bou tzv. véby a výro­bou rum­bur­ských kachiel. Názov mes­ta pochá­dza z priez­visk zho­ře­lec­kých a žitav­ských meš­ťa­nov v roku 1298 Rom­berch, neskôr Rone­berch, Ron­nen­berch, Ronen­berg, Ronn­berg, Rum­berg, Rum­burg, Rom­berg, Ronberg. 

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post