Informácie, O mne

Obľúbené odkazy

Hits: 27048

Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, O mne, Stránka

Základné informácie o www​.sozo​.sk a o mne

Hits: 3007
Múd­ry je ten, kto zis­tí, že nevie
Sila spo­čí­va vo výho­dách i nedostatkoch
V minu­los­ti je naša budúcnosť
Prav­da je aj o pri­zna­ní a uvedomení
Najd­rah­ším tova­rom je čas
Musí vojsť, veď svad­ba stá­la peniaze

Na tých­to strán­kach náj­de­te infor­má­cie z rôz­nych oblas­tí, ale pre­dov­šet­kým z akva­ris­ti­ky a z foto­gra­fie. Strán­ky sú zna­lost­né, ich prí­nos je pri­már­ne infor­mač­ný. Strán­ky sú roz­de­le­né na tri veľ­ké oblas­ti – Akva­ris­ti­ku, Foto­gra­fiuOsob­nú časť. Želám vám prí­jem­ný pobyt na www​.sozo​.sk :-)).


Wise is the one who rea­li­zes they don’t know.
Strength lies in advan­ta­ges as well as disadvantages.
Our futu­re is based on the past.
Truth is also about ack­no­wledg­ment and awareness.
The most valu­ab­le com­mo­di­ty is time.
It must enter, as the wed­ding cost money.

On the­se pages, you will find infor­ma­ti­on from vari­ous fields, but pri­ma­ri­ly from aqu­ariums and pho­tog­rap­hy. The pages are knowledge-​based, and the­ir pri­ma­ry con­tri­bu­ti­on is infor­ma­ti­onal. The pages are divi­ded into three main are­as – Aqu­ariums, Pho­tog­rap­hy, and Per­so­nal. I wish you a ple­a­sant stay at www​.sozo​.sk :-))


Vyštu­do­val som Prí­ro­do­ve­dec­kú fakul­tu UK v Bra­ti­sla­ve, odbor envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, špe­cia­li­zá­cia eko­so­zo­ló­gia a fyzi­otak­ti­ka. Okrem toho mám hudob­né vzde­la­nie. Absol­vo­val som dycho­vé nástro­je na Ľudo­vej ško­le ume­nia, čias­toč­ne som sa naučil sám hrať na kla­vír. Zau­jí­ma ma okrem iné­ho kul­tú­ra vo vše­obec­nos­ti, his­tó­ria, prí­rod­né vedy, ces­to­pi­sy … Kedy­si som chcel ísť štu­do­vať ché­miu, ale živím sa infor­má­cia­mi a tech­ni­kou. Postup­ne ma stá­le viac a viac láka ume­nie. Vo svo­jej prá­ci sa zaobe­rám geo­gra­fic­kým infor­mač­ným sys­té­mom, dáto­vou a pries­to­ro­vou ana­lý­zou, iný­mi infor­mač­ný­mi sys­té­ma­mi, repor­tin­go­vý­mi služ­ba­mi.


I have com­ple­ted stu­dies at the Facul­ty of Natu­ral Scien­ces at Come­nius Uni­ver­si­ty in Bra­ti­sla­va, spe­cia­li­zing in envi­ron­men­tal scien­ce with a focus on ecop­hy­si­olo­gy. In addi­ti­on, I have a musi­cal backg­round, having gra­du­ated in wind ins­tru­ments from the Folk Scho­ol of Arts, and I have par­tial­ly taught myself to play the pia­no. I am inte­res­ted in vari­ous fields, inc­lu­ding cul­tu­re, his­to­ry, natu­ral scien­ces, and tra­ve­lo­gu­es. Alt­hough I once con­si­de­red stu­dy­ing che­mis­try, I now make a living wor­king with infor­ma­ti­on and tech­no­lo­gy. Over time, my inte­rest in the arts has gro­wn. In my pro­fes­si­onal life, I am invol­ved in geog­rap­hic infor­ma­ti­on sys­tems, data and spa­tial ana­ly­sis, other infor­ma­ti­on sys­tems, and repor­ting services.


Foto­gra­fic­ké úspe­chy a výstavy


  • Win­ner of the Park Foto 2008 exhibition.
  • Solo exhi­bi­ti­on of pho­tog­raphs at the Pieš­ťa­ny Kursalon.
  • Pub­li­ca­ti­on tit­led Pieš­ťa­ny” (ISBN 9788089289110).
  • May­o­r’s award for Foto­kur­sa­lon 2009.
  • Par­ti­ci­pa­ti­on in the exhi­bi­ti­on Pieš­ťa­ny through the eyes of par­ti­ci­pants in the 6th Foto Ses­si­on in Piešťany.”
  • 3rd pla­ce at the ITF Slo­va­kia Tour 2012 exhi­bi­ti­on held at Bra­ti­sla­va­’s Incheba.

Akva­ris­tic­ké úspe­chy a výsta­vy – bol som medzi­ná­rod­ný posu­dzo­va­teľ rýb Poeci­lia reti­cu­la­ta. V rokoch 2003 – 2008 som orga­ni­zo­val stret­nu­tia akva­ris­tov v Bra­ti­sla­ve v rám­ci www​.akva​.sk. Od vzni­ku klu​bu​.akva​.sk do roku 2008 som bol čle­nom rady toh­to občian­ske­ho zdru­že­nia, kde som sa v tom čase aktív­ne podie­ľal na čin­nos­ti klubu.


Aqu­arium suc­ces­ses and exhi­bi­ti­ons – I have been an inter­na­ti­onal jud­ge for Poeci­lia reti­cu­la­ta fish. From 2003 to 2008, I orga­ni­zed mee­tings of aqu­arium ent­hu­siasts in Bra­ti­sla­va wit­hin www​.akva​.sk. From the estab­lish­ment of klub​.akva​.sk until 2008, I was a mem­ber of the board of this civic asso­cia­ti­on, acti­ve­ly par­ti­ci­pa­ting in the clu­b’s acti­vi­ties during that time.

Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, O mne, Veda

Environmentalistika a ja

Hits: 11572

Moja odbor­ná špe­cia­li­zá­cia je envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, špe­cia­li­zá­ciu eko­so­zo­ló­gia a fyzi­otak­ti­ka na Prí­ro­do­ve­dec­kej fakul­te v Bra­ti­sla­ve. Počas môj­ho štú­dia som za zaobe­ral sme­rom ku geo­gra­fii, kon­krét­ne sme­rom ku Geo­gra­fic­kým infor­mač­ným sys­té­mom – GIS-​om. Ten­to záu­jem neutí­chol ani dnes. Musím pove­dať, že napriek svoj­mu teraj­šie­mu aj minu­lé­mu zamest­na­niu som rád, že som vyštu­do­val envi­ron­men­ta­lis­ti­ku. Dosta­lo sa mi roz­siah­lych vedo­mos­tí zo širo­ké­ho spek­tra vedec­kých dis­cip­lín. Okrem toho ešte dôle­ži­tej­šie je, že to zod­po­ve­dá môj­mu pre­sved­če­niu. Envi­ron­men­ta­lis­ti­ku mož­no chá­pať ako aute­ko­lo­gic­kú štú­diu, ako eko­ló­giu zame­ra­nú na vzťa­hy orga­niz­mov, pro­stre­dia na člo­ve­ka. V istých medziach je to veda, avšak mys­lím že posla­nie envi­ron­men­ta­lis­ti­ky je v rie­še­ní situ­ácií. Čas­to sa v mno­hých otáz­kach spá­ja s medi­cí­nou, s eko­nó­mi­ou a poli­ti­kou. Ide o ochra­nu život­né­ho pro­stre­dia, ale len v súvis­los­ti s človekom.


My pro­fes­si­onal spe­cia­li­za­ti­on is envi­ron­men­tal scien­ce, with a focus on eco­zo­olo­gy and phy­si­otac­tics at the Facul­ty of Natu­ral Scien­ces in Bra­ti­sla­va. During my stu­dies, I also del­ved into the field of geog­rap­hy, spe­ci­fi­cal­ly Geog­rap­hic Infor­ma­ti­on Sys­tems (GIS). This inte­rest per­sists to this day. I must say that, des­pi­te my cur­rent and past emplo­y­ment, I am glad that I cho­se to stu­dy envi­ron­men­tal scien­ce. It has pro­vi­ded me with exten­si­ve kno­wled­ge across a wide ran­ge of scien­ti­fic dis­cip­li­nes. More­over, more impor­tan­tly, it aligns with my conviction.

Envi­ron­men­tal scien­ce can be unders­to­od as an aute­co­lo­gi­cal stu­dy, an eco­lo­gy focu­sed on the rela­ti­ons­hips bet­we­en orga­nisms and the­ir envi­ron­ment, par­ti­cu­lar­ly con­cer­ning humans. In cer­tain aspects, it is a scien­ce, but I belie­ve the mis­si­on of envi­ron­men­tal scien­ce lies in problem-​solving. Often, it is intert­wi­ned with medi­ci­ne, eco­no­mics, and poli­tics. It revol­ves around the pro­tec­ti­on of the envi­ron­ment, but alwa­ys in the con­text of its impact on humanity.


Návrh na pred­me­ty vhod­né pre envi­ron­men­ta­lis­ti­ku – prak­tic­ký názor absolventa

Pre­fe­ro­val by som ove­ľa viac vzťa­ho­vé vedo­mos­ti opro­ti encyk­lo­pe­dic­kým. Mys­lím, že dob­rý ochra­nár nie je pri­orit­ne ten, kto vie, ale ten kto má vzťah. Ja by som sa tam sna­žil pre­sa­diť psy­cho­ló­giu, soci­oló­giu, filo­zo­fiu, prá­vo, eko­nó­miu. Na to by som klá­dol veľ­ký dôraz. Tie­to by mal štu­dent ovlá­dať a tie ostat­né – prí­ro­do­ved­né by mali byť štu­den­to­vým koníč­kom. Z hľa­dis­ka pra­xe sa mi totiž zdá dôle­ži­tej­šie či to vieš pre­sa­diť, nie či sa v tom vyznáš. Zby­toč­ní sú ľudia, kto­rí ovlá­da­jú veľ­ké množ­stvo vedo­mos­tí, keď ich neve­dia využiť. Úspeš­ný adept si musí veriť.
Meto­di­ky ako LANDEP a ÚSES, by som odpo­ru­čil učiť len okra­jo­vo. Vymys­le­li sa už sto­hy papie­rov, kon­cep­cií, meto­dík, kra­jin­no­eko­lo­gic­ké ana­lý­zy, syn­té­zy, ale mno­ho­krát sú samo­ú­čel­né. Meto­di­ky sú čas­to také, že veľa­krát by ju mal pou­žiť člo­vek, kto­rý tomu nero­zu­mie a ani nemá na to pros­tried­ky, aby ju zod­po­ved­ne dodr­žia­val. Aj odbor­ní­ko­vi dajú sluš­ne zabrať.


Sug­ges­ti­on for Sub­jects Suitab­le for Envi­ron­men­tal Stu­dies – Prac­ti­cal Opi­ni­on of a Graduate

I would pre­fer much more rela­ti­onal kno­wled­ge over encyc­lo­pe­dic kno­wled­ge. I belie­ve that a good con­ser­va­ti­onist is not pri­ma­ri­ly some­one who kno­ws but some­one who has a con­nec­ti­on. I would try to emp­ha­si­ze psy­cho­lo­gy, soci­olo­gy, phi­lo­sop­hy, law, and eco­no­mics in this field. I would pla­ce gre­at emp­ha­sis on the­se. Stu­dents should mas­ter the­se, and the others – the natu­ral scien­ces – should be the stu­den­t’s hob­by. From a prac­ti­cal per­spec­ti­ve, it seems to me more impor­tant whet­her you can assert your­self, not whet­her you are kno­wled­ge­ab­le. Peop­le who possess a vast amount of kno­wled­ge but can­not use it are unne­ces­sa­ry. A suc­cess­ful can­di­da­te must belie­ve in them­sel­ves. I would recom­mend tea­ching met­ho­do­lo­gies like LANDEP and ÚSES only mar­gi­nal­ly. Many stacks of papers, con­cepts, met­ho­do­lo­gies, landscape-​ecological ana­ly­ses, synt­he­ses have alre­a­dy been inven­ted, but many times they are self-​serving. Met­ho­do­lo­gies are often such that a per­son who does not unders­tand them and does not have the means to res­pon­sib­ly adhe­re to them would use them. They can be quite chal­len­ging even for experts.


Sepa­ro­va­ný zber a spot­re­ba energie

Sepa­ru­jem zber asi od roku 1995. Keď­že ma zau­jí­ma koľ­ko doká­že odpa­du domác­nosť vypro­du­ko­vať, a spot­re­bo­vať a za akých pod­mie­nok dochá­dza k pokle­som a náras­tu, zis­te­né hod­no­ty môžem vyhodnotiť.

Zber papie­ra pod­ľa rokov

V rokoch 1999/​2000 som bol na vojen­skej služ­be, pre­to zrej­me doš­lo ku pokle­su, nárast v roku 1998 vysvet­ľu­jem tým, že som bol den­ne doma. Nárast v rokoch 2001 až dodnes vysvet­ľu­jem veľ­ký­mi náras­tmi reklam­ných a infor­mač­ných materiálov.


Sepa­ra­te Col­lec­ti­on and Ener­gy Consumption

I have been sepa­ra­ting was­te sin­ce around 1995. Sin­ce I am inte­res­ted in how much was­te a hou­se­hold can pro­du­ce, and con­su­me, and under what con­di­ti­ons the­re are fluc­tu­ati­ons, I can eva­lu­ate the valu­es​I have found.

Col­lec­ti­on of paper by years

In the years 1999/​2000, I was on mili­ta­ry ser­vi­ce, so the­re was pro­bab­ly a dec­re­a­se. The inc­re­a­se in 1998 is explai­ned by the fact that I was at home eve­ry day. The inc­re­a­se from 2001 to the pre­sent is explai­ned by sig­ni­fi­cant inc­re­a­ses in adver­ti­sing and infor­ma­ti­onal materials.

K 1.1.2006 som vyse­pa­ro­val 472 kg papie­ra. /​As of Janu­ary 1, 2006, I sepa­ra­ted 472 kg of paper.

Zber plas­tov

Na začiat­ku, keď sme zača­li sepa­ro­vať, veľ­mi dlho trva­lo, kým si na to dosta­lo do vedo­mia, svo­je zohra­la aj ocho­tazvy­ky. Potom, ako mož­no vidieť z roku 1998 sa situ­ácia stabilizovala.


The sepa­ra­ti­on of plas­tics was chal­len­ging at the begin­ning, and it took a whi­le for awa­re­ness to build. Habits and wil­ling­ness also pla­y­ed a role. As seen from the data in 1998, the situ­ati­on sta­bi­li­zed over time.

K 1.1.2006 som vyse­pa­ro­val 105 kg plastov.

Kovy

Na prí­kla­de kovov je jas­ne vidieť veľ­ké roz­die­ly, kto­ré som naz­na­čo­val vyš­šie. V rokoch 1999 – 2000 som bol na ZVS. Kon­zer­vo­vá stra­va sa jas­ne pre­ja­vi­la – oko­lo 7 kg na rok.


On Janu­ary 1, 2006, I sepa­ra­ted 105 kg of plastics.

Metals

The exam­ple of metals cle­ar­ly sho­ws sig­ni­fi­cant dif­fe­ren­ces, as I men­ti­oned ear­lier. In the years 1999 – 2000, I was in mili­ta­ry ser­vi­ce, and the use of can­ned food is evi­dent, con­tri­bu­ting to about 7 kg per year.


K 1.1.2006 som vyse­pa­ro­val 46 kg kovov.

Spot­re­ba energie

Evi­do­va­né obdo­bie – od roku 1998

Voda


On Janu­ary 1, 2006, I sepa­ra­ted 46 kg of metals.

Ener­gy Consumption

Recor­ded peri­od – from 1998

Water


Spot­re­ba je m3 /​The con­sump­ti­on is in cubic meters.

Plyn /​Gas

Spot­re­ba je m3

Elek­tri­na

Pod­ľa jed­not­li­vých rokov – v roku 2001 doš­lo ku výraz­nej­šie­mu náras­tu – prí­či­na naj­mä pomer­ne sil­né ohrie­va­če – v rokoch 2002, 2003 doš­lo ku mier­ne­mu pokle­su – vyme­ni­li sme sta­rú chlad­nič­ku za síce väč­šiu a kom­bi­no­va­nú s mraz­nič­kou, ale novú. V roku 2005 sme kúpi­li novú práč­ku, v roku 2006 nový spo­rák.


Elect­ri­ci­ty

By indi­vi­du­al years – in 2001 the­re was a sig­ni­fi­cant inc­re­a­se – the main cau­se was rela­ti­ve­ly power­ful hea­ters – in 2002, 2003 the­re was a slight dec­re­a­se – we repla­ced the old ref­ri­ge­ra­tor with a lar­ger one and com­bi­ned with a fre­e­zer, but new. In 2005, we bought a new was­hing machi­ne, and in 2006 a new stove.


Spot­re­ba je kWh.

Use Facebook to Comment on this Post

Literatúra, Rešerše, Veda

Nezaradená literatúra

Hits: 7022

Kriš­tín Anton Bre­e­ding bird com­mu­ni­ties in natu­ral and cul­ti­va­ted spru­ce forest in the Poľa­na Mts. 1991 Šťast­ný K., Bej­ček V. (eds.): Bird Cen­sus and Atlas Stu­dies p. 299302 orni­to­ló­gia, syne­ko­ló­gia ENG Poľa­na, prí­ro­dze­ný les, kul­ti­vo­va­ný les článok

Krno Iľja Zooge­og­rap­hi­cal stu­dies oin Slo­va­kian sto­nef­lies (Ple­cop­te­ra) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 221225 SAP Bra­ti­sla­va zooge­o­gra­fia, ento­mo­ló­gia ENG Ple­cop­te­ra člá­nok 0006 – 3088

Lang­ton C. Arti­fi­cial life 1989 Addison-​Wesley Redwo­od City, Cali­for­nia kyber­ne­ti­ka ENG ume­lý život neznámy

Hus­bands P., Mey­er J.A. Evo­lu­ti­ona­ry robo­tics 1998 Sprin­ger Ber­lin kyber­ne­ti­ka ENG evo­lú­cia robo­tov neznámy

Leger C. Auto­ma­ted synt­he­sis and opti­mi­za­ti­on of robot con­fi­gu­ra­ti­ons. An evo­lu­ti­ona­ry app­ro­ach 1999 Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty The­sis kyber­ne­ti­ka ENG syn­té­za robo­tov, opti­ma­li­zá­cia robo­tic­ké­ho sys­té­mu, evo­lú­cia robo­ti­ky neznámy

Beer R.D. Intel­li­gen­ce as adap­ti­ve beha­vi­or 1990 Aca­de­mic Pre­ss Bos­ton kyber­ne­ti­ka ENG inte­li­gen­cia, pris­pô­so­be­né sprá­va­nie neznámy

Chel­la­pi­la K., Fogel D. Evo­lu­ti­on, neural networks, games and intel­li­gen­ce 1999 Proc. IEEE 87 kyber­ne­ti­ka evo­lú­cia, neuró­no­vé sie­te, hra, inte­li­gen­cia neznámy

Root T. Atlas of win­te­ring North Ame­ri­can birds. An ana­ly­sis of chris­tmas bird count data 1988 The Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go zooge­o­gra­fia, orni­to­ló­gia ENG zimo­va­nie, sťa­ho­va­nie vtá­kov, Aves, via­noč­né sčí­ta­nie atlas

Shar­rock J.T.R. The atlas of bre­e­ding birds in Bri­tain and Ire­land 1976 Bri­tish Trust for Ornit­ho­lo­gy Tring zooge­o­gra­fia, orni­to­ló­gia ENG Bri­tá­nia, Írsko, Aves atlas

Tay­lor K., Ful­ler R.J., Lack P.C. Bird cen­sus and atlas stu­dies 1985 Pro­ce­e­dings of the VIII Inter­na­ti­onal Con­fe­ren­ce on Bird Cen­sus and Atlas Work Bri­tish Trust for Ornit­ho­lo­gy Tring zooge­o­gra­fia, orni­to­ló­gia ENG Aves, roz­ší­re­nie neznámy

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 36 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES tema­tic­ká mapa, dru­hy tema­tic­kých máp, teme­tic­ká kar­to­gra­fia, tema­tic­ká mapa, geo­gra­fic­ká mapa, ana­ly­tic­ké mapy, kom­plax­né mapy, syn­te­tic­ké mapy, kon­štrukč­né zákla­dy tema­tic­kých máp, refe­renč­né plo­chy, geoid, rotač­ný refe­renč­ný elip­so­id člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 68 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES Bes­se­lov elip­so­id, Kra­sov­ské­ho elip­so­id, Hay­for­dov elip­so­id, elip­so­id IAG 1967, refe­renč­ný elis­po­id WGS 1980, refe­renč­ný elis­po­id WGS 1984, refe­renč­ná guľa, refe­renč­ná rovi­na, kar­to­gra­fic­ké zobra­ze­nia, plo­chy zobra­zo­va­cích plôch, kar­to­gra­fic­ké skres­le­nie člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 811 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES plo­chy, uhly, dĺž­ky, dĺž­ko­vé skres­le­nie, ploš­né skres­le­nie, uhlo­vé skres­le­nie, vyrov­ná­va­cie zobra­ze­nie, kom­pen­zač­né zobra­ze­nie, ekvi­de­for­má­ty, izo­ko­ly, výber kar­to­gra­fic­ké­ho zobra­ze­nia, súrad­ni­co­vé sys­té­my, jed­no­znač­né urče­nie plo­chy, zeme­pis­né súrad­ni­ce člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 1113 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES pries­to­ro­vé pra­vo­úh­le súrad­ni­ce, kar­to­gra­fic­ké súrad­ni­ce, pra­vo­úh­le rovin­né súrad­ni­ce, polár­ne rovin­né súrad­ni­ce, obsah tema­tic­kých máp, topo­gra­fic­ký pod­klad, tema­tic­ký obsah, zosta­ve­nie obsa­hu tema­tic­kej mapy, kar­to­gra­fic­ké pro­ce­dú­ry člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 1319 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES metó­dy kar­to­gra­fic­ké­ho zná­zor­ňo­va­nia, kom­po­zí­cia tema­tic­kých máp, základ­né kom­po­zič­né prv­ky, mapo­vé pole, názov mapy, mier­ka, legen­da, tvor­ba legen­dy, štruk­tu­ra­li­zá­cia tema­tic­ké­ho obsa­hu, nad­stav­bo­vé kom­po­zič­né prv­ky, tiráž, sme­rov­ka, logo, tabuľ­ky člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 1920 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES gra­fy, dia­gra­my, sché­my, ved­ľaj­šie mapy, obráz­ky, tex­to­vé polia, blok­dia­gra­my, citá­cie, regis­tre, zozna­my, rekla­my člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 2. časť 1999 Geoin­fo, No. 5, Supp­le­ment, p. 120 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES zná­zor­ne­nie kva­li­ta­tív­nych zna­kov, figu­rál­ne zna­ky, bodo­vé zna­ky, čia­ro­vé zna­ky, líni­ové zna­ky, are­álo­vé zna­ky, ploš­né zna­ky, sché­my, tabuľ­ky, gra­fy, dia­gra­my člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 3. časť 1999 Geoin­fo, No. 6, Supp­le­ment, p. 121 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES Pre­zen­tá­cia kva­li­ta­tív­nych a kvan­ti­ta­tív­nych infor­má­cií, kvan­ti­ta­tív­ne úda­je, kar­to­dia­gra­my, kar­to­gra­my, ana­lý­za teč­ko­vé mapy, dasy­met­ric­ká ana­lý­za, dasy­met­ric­ké metó­dy, ana­lý­za kar­to­gra­mic­ká, metó­dy izo­li­nií, dele­nie stup­níc, stup­ni­ce člá­nok 1211 – 1082

Edding­ton Art­hur The most dis­tin­gu­is­hed astro­p­hy­zi­cist of his time 1983 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss New York astro­fy­zi­ka, gno­ze­oló­gia ENG Dai­da­los, Ika­ros neznámy

Wil­son Edward O. Deep his­to­ry 1990 Chro­nic­les No. 14, p. 1618 hlbin­ná his­tó­ria, his­tó­ria ENG kon­cept hlbin­nej his­tó­rie článok

Kriš­tín Anton Vtá­čie spo­lo­čen­stvá cha­rak­te­ris­tic­kých bio­to­pov Poľa­ny 1991 Stred­né Slo­ven­sko No. 10, p. 165182 orni­to­ló­gia, syne­ko­ló­gia SLO Poľa­na článok

Simon Her­bert A. Dis­co­ve­ry, inven­ti­on and deve­lop­ment. Human cre­a­ti­ve thin­king 1983 Pro­ce­e­dings of the Nati­onal Aca­de­my of Scien­ces, USA, (Phy­si­cal Scien­ces), Vol. 80, p. 45694571 psy­cho­ló­gia ENG obja­vo­va­nie, pozo­ro­va­nie, inven­cia, psy­cho­ló­gia tvo­ri­vé­ho mys­le­nia článok

Ale­xan­der M. Intro­duc­ti­on to soil mic­ro­bi­olo­gy 1977 John Wiley New York pôd­na mik­ro­bi­oló­gia ENG neznámy

Drob­ník J., Koz­der­ko­vá V., Ber­nát J. A prac­ti­cal cour­se in soil mic­ro­bi­olo­gy 1957 SPN Pra­ha pôd­na mik­ro­bi­oló­gia CES neznámy

Bron­son F.H. Mam­ma­lian repro­duc­ti­ve bio­lo­gy 1989 Uni­ver­si­ty Pre­ss of Chi­ca­go Illi­no­is repro­dukč­ná bio­ló­gia ENG roz­mno­žo­va­nie cicav­cov neznámy

Stern Curt Prin­cip­les of human gene­tics 1973 Fre­e­man W. H. San Fran­cis­co gene­ti­ka člo­ve­ka ENG odha­do­va­ný počet poly­gé­nov urču­jú­cich far­bu ľud­skej ple­ti neznámy

Bever J.D., Wes­to­ver K.M., Anto­no­vics J. Incor­po­ra­ting the soil com­mu­ni­ty into plant popu­la­ti­on dyna­mics. The uti­li­ty of the feed­back app­ro­ach 1997 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 85, No. 5, p. 561574 Oxford pedo­eko­ló­gia, rast­lin­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG pôd­ne spo­lo­čen­stvá, dyna­mi­ka rast­lin­ných popu­lá­cií článok

Seker­ka V., Dubov­ský J. Vše­obec­ná bio­ló­gia 1979 UK Bra­ti­sla­va vše­obec­ná bio­ló­gia CES skriptá

2002 Ste­reo, Vol. 10, No. 5, p. 6100 Tra­de & Lei­su­re Pub­li­ca­ti­ons Pra­ha audi­otech­ni­ka, video­tech­ni­ka CES MP3 pre­hrá­va­če, Com­paq iPAQ Per­so­nal Audio Pla­y­er PA2, Sony D‑CJ01, Per­so­nal Juke­Box PJB 100, MP3CD Phi­lips AZ1150, Pione­er DVR-​7000, Test walk­man­nov, disk­man­nov, Onkyo DV-​L5, Onkyo TX-​L5, Tele­ví­zo­ry Thom­son a Phi­lips člá­nok 1210 – 7026

Meloun Milan, Milit­ký Jiří Kom­pen­dium šta­tis­tic­ké­ho zpra­co­vá­ní dat 0 Aca­de­mia Pra­ha mate­ma­ti­ka CES šta­tis­tic­ká ana­lý­za kniha

Sop­ko Július Kro­ni­ky stre­do­ve­ké­ho Slo­ven­ska 0 his­tó­ria SLO kro­ni­ka, stre­do­vek, stre­do­ve­ké Slo­ven­sko kniha

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 18 Mati­ca Slo­ven­ská Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Štát­ny oblast­ný archív v Nit­re, šľach­tic­ké spi­sy, Dr. Július Ala­pi, súpis šľach­tic­kých rodov v roku 1911, žup­né súpi­sy, daňo­vé súpi­sy, Dvo­j­itý kríž, slo­van­ský kríž, byzant­ský pôvod, pria­my export byzant­skej sym­bo­li­ky, latin­ský Orient, krí­žo­vé výpra­vy člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 817 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO šíre­nie sym­bo­lu rytier­sky­mi rád­mi, 9. sto­ro­čie, mega­lé – vzdia­le­ná Mora­va, rytier­ske rády pou­ží­va­li sym­bo­li­ku dvo­j­ité­ho krí­ža vo svo­jich peča­tiach, nie v zna­koch, erboch, výni­moč­ne v peča­ti tem­plá­rov, rád sv. Ducha, trans­for­má­cia dvo­j­ité­ho krí­ža člá­nok 1335 – 0137

Ave­na­rius A. Byzant­ská kul­tú­ra v slo­van­skom pro­stre­dív VI. – XII. Sto­ro­čí – k prob­lé­mu recep­cie a trans­for­má­cie 1992 Bra­ti­sla­va neznámy

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 1921 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Pred­ko­via polyg­lo­ta Vla­di­mí­ra Kri­vos­sa, ovlá­dal 40 jazy­kov, ria­di­teľ ste­no­gra­fic­kej kan­ce­lá­rie oboch komôr rus­ké­ho par­la­men­tu, trest smr­ti, doži­vo­tie, Solo­viec­ke ostro­vy, za nevšed­né vedo­mos­ti si zís­kal urči­té pri­vi­lé­giá, Kri­vo­ši­je člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 2141 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Boka Kotor­ská v Dal­má­cii, pred­ko­via z Lip­tov­ské­ho Miku­lá­ša, Vrbic­ký (Vyšný) Huš­ták, Po sto­pách Lehot­skov­cov, Pavol Križ­ko, Spo­loč­nosť gene­a­ló­gov v Lon­dý­ne, Povesť o zakla­da­te­ľoch rodu Pal­fi­ov­cov člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 4246 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Deji­ny rodu Meš­ko – jed­né­ho z naj­star­ších orav­ských a lip­tiv­ských rodov, komes Hud­ka – Hud­kont, prvá tre­ti­na 13. sto­ro­čia, homo regius, Uspo­ria­da­nie osob­né­ho a rodin­né­ho archí­vu, trie­de­nie a uspo­ra­dú­va­nia písom­nos­tí, doku­men­tár­ny mate­riál, koreš­pon­den­cia člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 4650 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO prá­ce, foto­gra­fie, tla­če, zvu­ko­vé zázna­my, audi­ovi­zu­ál­ne zázna­my, iné doku­men­ty člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 111 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Slo­ven­ské mest­ské vlaj­ky a štan­dar­dy, heral­dic­ká komi­sia, sch­va­ľo­va­nie novo­na­vr­ho­va­ných erbov, mest­ské vlaj­ky, tvor­ba nových vla­jok, vlaj­ko­vá kom­po­zí­cia s evi­den­tne stre­do­ve­ký­mi koreň­mi v Levo­či, skrí­že­né kla­di­vá, sym­bo­ly baníc­tva a hut­níc­tva člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 1227 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Pôvod a prí­bu­zen­ské vzťa­hy Dax­ne­rov­cov, Tax­ner, Brez­no, Čier­ny Balog, Hro­nec, Beňuš, Sas­ko, baní­ci, Nezná­me erby rodov z bra­ti­slav­skej sto­li­ce, Ala­go­vič, Antal z Teje­du, Ene­dy, Far­kaš z Kazu­bu, Fülöp, Gecel, Hedi, Hegyi, Hodo­ši, Huzó, Kál­man, Nasva­dy člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 2729 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Stre­lár, Schif­fe­rer, Sen­te, Wandl, Tur­ci v Prie­vo­ze, 1374, Obern ufer, pan­stvo Šte­fa­na a Jura­ja Roz­go­ňov­cov, osa­da Fel­rew, Turek, Jozef, Türek, Törökm, vysíd­le­nie do Nemec­ka, k maďar­skej národ­nos­ti sa hlá­sia­cich Törökov­cov pre­síd­li­li do Maďar­ska člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 3050 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Rodo­vé erby Péči­ov­cov, Klub gene­a­lo­gů a heral­di­ků v Ostra­vě, zoznam gene­a­lo­gic­kej a heral­dic­kej lite­ra­tú­ry, Sprá­va o čin­nos­ti člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 17 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Gene­a­lo­gic­ké a heral­dic­ké pra­me­ne v štát­nom oblast­nom archí­ve Levo­ča, spiš, Sto­li­ca 10 spiš­ských kopij­ní­kov (13871803) – malá župa, zeman­ské dze­dzi­ny, kopij­ní­ci pre krá­ľov­ské voj­sko, Gene­a­ló­gie v soci­olo­gic­kom skú­ma­ní, pro­ce­sy sociál­nej mobi­li­ty člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 710 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO nerov­na­ké využí­va­nie novo­vyt­vá­ra­ných prí­le­ži­tos­tí eko­no­mic­ké­ho sek­to­ru, život­né drá­hy utvá­ra­né rodin­ný­mi tra­dí­cia­mi, eko­no­mic­kou a vzde­la­nost­nou úrov­ňou rodi­ny, pred­ko­via sobá­še­ných čle­nov rodi­ny s nepria­mych prí­bu­zen­ských väzieb člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 1038 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Roz­prá­va­nie o rodi­ne Hru­šov­ských, Heral­di­ka na exlib­ri­soch naj­väč­šie­ho kalen­dá­ra z kon­ca 18. sto­ro­čia, Exlib­ris bra­tov Ala­go­vi­čov­cov, Vexi­ko­lo­gic­ký klub v Pra­he, výskum osu­dov uhor­skej aris­to­kra­cie po r. 1945, pris­pô­so­be­nie na nové spo­lo­čen­ské pome­ry člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 3839 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Uhor­sko, Maďar­sko, Rumun­sko, Česko-​Slovensko, Juho­slá­via, ZSSR, Rakús­ko, Nemec­ko, USA, väč­šia asi­mi­lá­cia šľach­ty žijú­cej na Slo­ven­sku ako v Rumun­sku, majet­ko­vá situ­ácia, poli­tic­ké pôso­be­nie, hos­po­dár­ske pôso­be­nie, medzi­voj­no­vé obdo­bie člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 39 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO voj­no­vé obdo­bie, pôso­be­nie 30 židov­ských rodov, kto­ré zís­ka­li titul baró­na v roz­pä­tí rokov 18671918, zme­na posta­ve­nia po r. 1945, emig­ro­va­lo zaned­ba­teľ­né množ­stvo, zmie­re­nia sa s nový­mi pod­mien­ka­mi, adap­tá­cia na novú situ­áciu člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 3941 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO emig­rá­cia až po zme­ne poli­tic­ké­ho reži­mu v r. 1947, Obno­ve­ný časo­pis Turul, 400 roč­ný rod Slu­hov­cov z Nit­rian­skej župy, Naše rodi­na, zbor­ník Ročen­ka, Networ­king – A sto­ry of our socie­ty, pred­ko­via, češi, mora­va­nia, sle­za­nia, rusí­ni, maďa­ri, slo­vá­ci v USA člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO nemci, židia v USA, oby­va­te­lia Čes­kej a Slo­ven­skej repub­li­ky v USA, Leo Baca, čes­kí imig­ran­ti do prí­sta­vov Gal­ves­ton, New Orle­ans, New York, Bal­ti­mo­re v rokoch 18341914, Helen Cin­ce­be­aux, ame­ric­ká folk­lo­ris­t­ka, A Mora­vian Fami­ly: Thir­te­en Gene­ra­ti­ons člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Prvé slo­ven­ské komu­ni­ty v Ame­ri­ke, jazy­ko­ved­ný výskum medzi ame­ric­ký­mi Slo­vák­mi prvej gene­rá­cie, historicko-​etnografická štú­dia o nemec­kých emig­ran­toch z čes­ké­ho pohra­ni­čia, prí­či­ny a postup slo­ven­skej emig­rá­cie do USA, Dun­can B. Gar­di­ner člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 810 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Vie­den­ský vojen­ský archív a jeho pra­me­ne s oso­bit­ným zre­te­ľom na slo­va­ci­kál­ny gene­a­lo­gic­ký výskum, Krieg­sar­chiv, spi­sy regi­stra­túr vojen­ských úra­dov, osob­né spi­sy a spi­sy vzťa­hu­jú­ce sa na oso­by, refi­stra­tú­ra c.k. vojen­skej dvor­skej rady vo Vied­ni člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 1013 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO regi­stra­tú­ra c.(a)k. minis­ter­stva voj­ny a vojen­ské­ho lik­vi­dač­né­ho úra­du vo Vied­ni, osob­né spi­sy a spi­sy vzťa­hu­jú­ce sa na oso­by, pra­me­ne pre výskum vojen­ských osôb všet­kých hod­nos­tí, vojen­ská evi­den­cia v základ­ných kni­hách, základ­né kni­hy člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 1316 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO praž­ský Vojen­ský archív, záznam v základ­nej kni­he, vojen­ské mat­ri­ky, lis­ty zázna­mov o pacien­toch vojen­ských nemoc­níc, kar­to­té­ky voj­no­vých strát vo sve­to­vej voj­ne 19141918, súpi­sy strát útva­rov vo sve­to­vej voj­ne 19141918 člá­nok 1335 – 0137

Cir­kev­né a vojen­ské mat­ri­ky slo­ven­skej pro­ve­nien­cie zo 16.-20 sto­ro­čia v zahra­ni­čí 1995 Slo­ven­ská archi­vis­ti­ka, Vol. 30, No. 1, p. 4547 archi­vis­ti­ka, his­tó­ria SLO mat­ri­ka neznámy

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 1618 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO spi­sy voj­no­vých hro­bá­rov vo sve­to­vej voj­ne 19141918, spi­sy o vyzna­me­na­niach vo sve­to­vej voj­ne 19141918 (návrhy na vyzna­me­na­nia), archív vojen­ské­ho súdu, evi­den­cia pod­dôs­toj­níc­kych cer­ti­fi­ká­tov, pra­me­ne pre výskum dôs­toj­ní­kov a vojen­ských úrad­ní­kov člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 1833 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO kon­du­it­né lis­ti­ny a indi­vi­du­ál­ne opi­sy c.k. plu­kov, bran­ží a zbo­rov, kva­li­fi­kač­né lis­ti­ny, ško­ly pre dôs­toj­ní­kov v zálo­he, ostat­né fon­dy osob­ných spi­sov dôs­toj­ní­kov, meno­va­nia vyš­ších dôs­toj­ní­kov. Zemian­ska rodi­na – Hor­vá­tov­ci v Šišo­ve na Riad­ku člá­nok 1335 – 0137

Dan­gl Voj­tech, Segeš Vla­di­mír Vojen­ské deji­ny Slo­ven­ska 3. 17111914 1996 Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO vojen­ská his­tó­ria kniha

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 3441 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Historicko-​rodopisná spo­loč­nosť v Mos­kve, Leonid Michaj­lo­vič Save­lov, Med­vec­ký, Melič­ko, Krč­mé­ry, Šafá­rik, Flo­rek, Galan­da, Holu­by, Hre­ben­da člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 310 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Zden­ko G. Ale­xy, Uhor­ská šľach­ta na Mora­ve do polo­vi­ce 17. sto­ro­čia, inko­lát, Hel­tov­ci z Kemen­tu, Cti­bo­rov­ci z Cti­bo­ríc, Pon­grác z Lip­tov­ské­ho Miku­lá­ša, Mesen­pek z Ora­vy, Luda­nic­kov­ci z Luda­níc člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 1122 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Uher­ské erbov­ní lis­ti­ny – armá­le­sy v archí­vech Sever­ní Mora­vy a Čes­ké­ho Slez­ska, O naj­star­šom trnav­skom mest­skom zna­ku, neut­rál­ny obsah zna­kov po vymre­tí domá­cej panov­níc­kej dynas­tie Arpá­dov­cov, zobra­zo­va­nie pat­ró­nov far­ských kos­to­lov, Tyr­na­via člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 2231 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Tyr­na­vien­sis, Szom­bat, pád Kon­štan­ti­no­po­lu, byzant­ské arte­fak­ty, kri­žiac­ke rytier­ske rády, tem­plá­ri, rád sv. Jána Jeru­za­lem­ské­ho – joha­ni­ti, Mór Wer­tner (18491921) – spo­lu­za­kla­da­teľ moder­nej uhor­skej a maďar­skej gene­a­ló­gie, Voj­slav, Pre­slav, Bohu­mil člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 31 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Lodo­mír, Ala­dár, Mun­ka, Ján, János, Johann, Pavol, Pál, Paul, Fran­ti­šek, Ferenc, Franz, Adad, Eliáš, Abra­hám, obľú­be­nosť krst­né­ho mena u slo­ven­skej šľach­ty, maďar­ské rody, slo­ven­ské rody, oso­bit­né mená nemec­kých rodov: Erik, Joachim, Gottf­ried, Wil­helm člá­nok 1335 – 0137

eko­ló­gia 0 neznámy

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 3250 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO postup­né upa­da­nie mena Juraj, nárast mien Jozef, Anton, Pau­lí­ny, Chor­vá­ti na Slo­ven­sku, Herold, Dohná­ny, Knog­ler, Ste­i­ner, Grman člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 34 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Motív rodin­nej gene­a­ló­gie na epi­ta­foch zo 16. a 17. Sto­ro­čia, sym­bo­li­zo­va­nie kul­tu mŕt­vych sepulk­rá­lia­mi, prí­sten­né náhrob­ky, náhrob­né dosky, sar­ko­fá­gy, tum­by, ado­rá­cia člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 417 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO dvoj­diel­ny tabu­ľo­vý prí­sten­ný náhro­bok ad per­pe­tu­am memo­riam dedič­né­ho spiš­ské­ho župa­na a krá­ľov­ské­ho mies­to­dr­ži­te­ľa Ale­xia Tur­zu, Nobi­li­tá­cia a erby leká­rov na Slo­ven­sku v prvej polo­vi­ci 17. sto­ro­čia, hono­rá­ci­or člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 1718 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO úspeš­ná lieč­ba a pri­na­vrá­te­nie zdra­via vyso­ko­po­sta­ve­ným a váže­ným oso­bám, panov­ní­kom, povy­šov­sa­nie nespá­ja­né s doná­cia­mi na majet­ky, žia­dosť o nobi­li­tá­ciu si oby­čaj­ne vzde­lan­ci podá­va­li sami, sami si navrho­va­li erb, Samu­el Spil­len­ber­ger zalo­žil papie­reň člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 1829 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Ján Dávid Ruland, stú­pe­nec para­cel­sov­skej iat­ro­ché­mie, kap­ro­far­má­cia, ľud­ské a živo­číš­ne exkre­men­ty, che­mo­te­ra­pia, Daniel Gey­ger, Viliam Ray­ger, Karol Ray­ger, hlav­ný lekár kra­ji­ny – pro­to­me­dik, Gra­fic­ká výzdo­ba armá­le­sov Bra­ti­slav­skej zbier­ky člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 3042 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Občian­ska heral­di­ka na Slo­ven­sku, záu­jem o osob­né a rodin­né erby, Heral­dic­ký regis­ter Slo­ven­skej repub­li­ky na Minis­ter­stve vnút­ra, Využi­tie insíg­nií vyzna­me­na­ní v súčas­nej heral­dic­kej tvor­be, duchovno-​rytierske rády od začiat­ku 12. sto­ro­čia, insíg­nie člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 4350 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Nemec­ké zdru­že­nie gene­a­lo­gic­kých spol­kov, Zama­rov­ský, Zama­rov­ce člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 18 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Kolok­vium Občian­ska heral­di­ka na Slo­ven­sku, Ban­sko­bys­tric­ký rich­tár Ondrej a jeho potom­stvo – zema­nia zo Šašo­vej, komes Ondrej, Belo IV. v roku 1956 daro­val, Kva­ča­ny, majet­ky v cho­tá­ri Ban­skej Bys­tri­ce, Sáso­vá, Kyn­ce­ľo­vá člá­nok 1335 – 0137

Rábik Vla­di­mír Nemec­ké osíd­le­nie Zvo­len­skej župy v stre­do­ve­ku 2000 Fakul­ta huma­nis­ti­ky Trnav­skej uni­ver­zi­ty Trna­va his­tó­ra SLO nemec­ké osíd­le­nie, Zvo­len­ská župa, stre­do­vek dip­lo­mo­vá práca

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 818 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO počiat­ky zemian­skej rodi­ny zo Sáso­vej, Miku­láš Sas, K naj­star­šej podo­be erbu Ban­skej Bys­tri­ce, Nový Zvo­len, Neusohl, Neoso­lium, Sta­rý Zvo­len, Alt­sohl, Vete­ro­zo­lium, pečať Ban­skej Bys­tri­ce z roku 1387, Bys­tri­ce, Bytz­her­ze, Byzt­her­ce­ba­na člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 1922 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO sigil­lum + ciu­ita­tis + noui + zoly, gotic­ká minus­ku­la, jed­not­li­vé pru­hy ako per­so­ni­fi­ká­cia šty­roch vod­ných tokov: Hro­na, Bys­tri­ce, Seni­ce a Udur­ny, diaľ­ko­vá ces­ta, Veľ­ká ces­ta – Via mag­na, mes­to si napriek nemec­kej sprá­ve pone­cha­lo podo­bu Bys­tri­ca člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 2337 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Náčrt gene­a­ló­gie rodu Zub­ric­kých zo Zubr­zy­ka, haličs­ké zem­ské sta­vy, Leon­har­dy, Anton, Alž­be­ta Win­te­ro­vá – dcé­ra Ľudo­ví­ta Win­te­ra, Ban­ka, Slo­ní erb Micha­la Maj­té­ni­ho, náh­le sa mies­to med­ve­ďa obja­vil slon, Nemec­ké ústre­die pre gene­a­ló­giu v Lip­sku člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 3740 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO rodinno-​historické zbier­ky, gene­a­lo­gic­ká kar­to­té­ka, gene­rál­ny kata­lóg osob­ných pozos­ta­los­tí, miest­ne rodo­vé kni­hy, kata­lóg poh­reb­ných káz­ní, Občian­ske erby na Slo­ven­sku a prá­vo, tvor­ba a verej­né pou­ží­va­nie občian­skych erbov je legál­ne člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 4144 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO for­ma regis­trá­cie občian­skych erbov, práv­ny cha­rak­ter verej­nej lis­ti­ny, zve­rej­ňo­va­nie erbo­vej lis­ti­ny, dede­nie erbo­vej lis­ti­ny, priez­vis­ká Slo­vá­kov v Juho­slá­vii, ono­mas­ti­ka člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 1, p. 119 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Cyril Žuf­fa, 50 rokov archív­nic­tva a pomoc­ných vied his­to­ric­kých na Filo­zo­fic­kej fakul­te v Bra­ti­sla­ve, Dva heral­dic­ké nále­zy z hra­du Lika­va, K star­šie­mu vývo­ju erbu Benic­kých z Tur­čian­skych Beníc, Pev­nost­né stav­byv rodo­vých erboch na Slo­ven­sku člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 1, p. 1934 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Sta­rian­sky, Tor­na­ľaj, Bro­dzian­sky, Apo­ny, Slop­nian, Zai, Zrín­sky, Migaz­zi, Fri­de­ri­ka, Frí­vald­ský, Burian, Tó, Trnav­ská pat­rí­cij­ská rodi­na Mar­lo­kov­cov a jej erb, Gene­a­ló­gia ved­ľa Mat­rík, dedičs­ké zále­ži­tos­ti a tes­ta­men­ty, pre­daj nehnu­teľ­nos­tí člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 1, p. 3438 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO pred­kup­né prá­vo, nut­nosť doka­zo­va­nia prí­bu­zen­ské­ho vzťa­hu, Morav­ská gene­a­lo­gic­ká a heral­dic­ká spo­loč­nosť člá­nok 1335 – 0137

Klčo Marián Okres Pieš­ťa­ny – struč­ná his­tó­ria a erby miest a obcí 1999 Bal­neo­lo­gic­ké múze­um Pieš­ťa­ny his­tó­ria, heral­di­ka SLO okres Pieš­ťa­ny, spo­lo­čen­ský vývoj, hos­po­dár­sky vývoj, obec­né sym­bo­ly neznámy

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 118 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Pomot­hy, Peča­te kar­tu­zián­skych kláš­to­rov na Ska­le úto­čiš­ťa a v Čer­ve­nom kláš­to­re, deji­ny cir­kev­ných komu­nít na Slo­ven­sku, Spiš, peča­te kar­tu­zián­skych komu­nít, Gene­a­lo­gic­ká son­da do rodi­ny Zátu­rec­kých – voj­vo­dů z Dol­ní­ho Zátur­či, fojt­ský rod Maš­la­ňú člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 1819 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO novodh­rad­ská obec Vidi­ná, Luče­nec, Ján Kott­man, Kot­ma­no­vá, šol­týs Kot­man zalo­žil Kot­ma­no­vú v dru­hej polo­vi­ci 14. sto­ro­čia, Gutt­man, vidin­ský rod Anta­lov, pra­ba­bič­ka tchá­no­vej mat­ky zeman­ka Mária Zátu­rec­ká, rod od 1230, Adolf Peter Zátu­rec­ký člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 1924 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO rod Zátu­rec­ký je jeden z naj­star­ších tur­čian­skych rodov dolo­že­ných pred polo­vi­cou 13. sto­ro­čia, Mod­la, Uzda, Vzda de Turuz, 1245, poto­mok čes­kých hos­tí – cudzin­cov, komes Mar­tin, pou­ží­va­nie mena Voj­vo­da – maďar­sky Vaj­da, erb Zátu­rec­kých člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 2537 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO počiat­ky gemer­sko – malo­hont­skej vet­vy – Ladi­slav Zátu­rec­ký (17461807), Anna Faš­ko­vá, gene­rá­cia uči­te­ľov, Adolf Peter Zátu­rec­ký, Zakla­da­te­ľov Sta­rej Pazo­vy bol Mar­tin­čan, Nezná­my erb vo Výčap­koch, Suľa­ny, Hru­bo­ňo­vo, Barón­sky erb Ňári­ov­cov člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 4356 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Rodokm­neň Dubov­ských z Dech­tíc, Erby miest a obcí okre­su Hlo­ho­vec, Stret­nu­tie Ková­či­kov­cov v Čier­nom Balo­gu, Sta­no­vy Slo­ven­skej gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­kej spo­loč­nos­ti člá­nok 1335 – 0137

2002 Com­pu­ter Design, No. 1, p. 2643 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, Geoin­for­ma­ti­ka CES Catia Visu­ali­za­ti­on Stu­dio, CADKON, Geoin­for­ma­ti­ka pod­po­ru­je mul­tik­ri­te­riál­ne roz­ho­do­va­nie v intra­vi­lá­ne, Ban­ská Bys­tri­ca, sklo­ni­tosť, index kom­pakt­nos­ti, veľ­kosť plo­chy, vzdia­le­nosť plo­chy od hra­níc intra­vi­lá­nu, bio­ko­ri­do­ry, geno­fon­do­vé plo­chy. člá­nok 1212 – 4389

2002 Com­pu­ter Design, No. 1, p. 4472 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, Geoin­for­ma­ti­ka CES Čoho sa doč­ká čier­ná Ostra­va, imis­né zaťa­že­nie, Otáz­ni­ky oko­lo sys­té­mu GALILEO ostá­va­jú, Ako úspeš­ne písať pro­jek­ty IST, Ike­ga­mi Editcam2, Nikon D1x člá­nok 1212 – 4389

1998 Chip No. 3 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO CD přeh­rá­va­če, gra­fic­ké kar­ty s pod­po­rou Open­GL, Fox­Pro 3.0, 5.0, 6.0, nová krv, Open­GL ver­sus Direct3D, 3D har­dwa­re, ako fun­gu­je ren­de­ring člá­nok 1210 – 0684

1998 Chip No. 5 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO Con­trol Panel 3.0, FAR 1.50, test tla­čiar­ní, ako fun­gu­je ske­ner, test ske­ne­rov, archi­tek­tu­ra cc-​NUMA, zákla­dy počí­ta­čo­vej gra­fi­ky, ras­tro­vý obraz, spo­ji­tý obraz a dis­krét­ní obraz, ras­te­ri­zá­cia, alias a alia­sing, kvan­ti­zá­cia farie, vek­tor, pixel, svet­lo člá­nok 1210 – 0684

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 34 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Sahe­lanth­ro­pus teha­den­sis, 67 mili­ó­nov rokov sta­rá časť leb­ky, Aus­tra­lo­pit­he­cus, Homo, Lucy, Homo habi­lis, Homo erec­tus, Homo sapiens, mys­tic­ká Eva z Afri­ky pred viac ako 120 000 rok­mi, pre­chod­ný vývo­jo­vý druh, podd­ruh, medzi Homo erec­tus a sapiens časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 45 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Homo sapiens nean­dert­ha­len­sis pred 4030 000 rok­mi, tek­to­nic­ká poru­cha, kto­rá spô­so­bi­la obrov­ský zlom – pre­pad­li­nu pred 8 mili­ón­mi rok­mi roz­de­li­la Afri­ku, prí­rod­ná kata­stro­fa zaprí­či­ni­la výbuch vo vývo­ji člo­ve­ka, Tou­mai, Nádej živo­ta, sto­py v Euró­pe časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 56 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Bra­ti­sla­va, Nové Mes­to nad Váhom, osíd­ľo­va­nie jas­kýň, mine­rál­nych pra­me­ňov, naj­star­ší kos­tro­vý pozos­ta­tok na Slo­ven­sku v Gánov­ciach, nále­zi nean­der­tál­cov v štr­koch Váhu v Šali, pre­ru­še­nie osíd­le­nia, Mora­vian­ska venu­ša, Krvi­lač­ní Ský­ti časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 6 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO stre­do­á­zij­ské a juho­rus­ké ste­pi, sťa­ho­va­nie na západ, čín­sky cisár Suan, poráž­ka Kim­me­rov, zni­če­nie legen­dár­nej ríše Frý­gov, útok na asýr­ske hlav­né mes­to Nini­ve, skýt­ske výbo­je na juh Eurá­zie zasta­vi­li Per­ža­nie, v Euró­pe Mace­dón­ci, skýt­sky zver­ný štýl časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 67 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO roz­práv­ko­vé bohat­stvo, sto­lo­va­nie a hygie­na, stra­té­gia ústu­pu, bojov­ní jazd­ci, vyni­ka­jú­ci luko­strel­ci, krát­ky meč – aki­na­kes, ubrá­ne­nie Per­ža­nov, pohyb­li­vosť, tak­ti­ka spá­le­nej kra­ji­ny, pitie nepria­te­ľo­vej krvi, skal­po­va­nie časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 7 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO hrob pova­žo­va­li za prí­by­tok mŕt­vych, náčel­ní­kov spre­vá­dza­li na dru­hý svet aj domá­ci slu­ho­via a pokla­dy, smú­tok – trha­li si vla­sy, zra­ňo­va­li sa do krvi, kam zmiz­li ský­ti, pod­ľa­hnu­tie Sar­ma­tom, Ala­ni, Skýt – syno­ny­mum kru­tos­ti, báj­ny zver gryf časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 8 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Záha­dy ošte­pu, oštep, hér, porov­ná­va­cia reli­gi­onis­ti­ka Indo­euró­pa­nov, oštep ako atri­bút Boha, Ger­má­ni zasvä­co­va­li Odino­vi prvý oštep, kto­rý dopa­dol medzi rady pro­tiv­ní­ka, Ved­mi­na pie­seň – myto­lo­gic­ká epo­pej sta­rých Ger­má­nov časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 810 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO oštep ako sym­bol moci u kelt­ské­ho boha Esa – Luga, pat­rón bojov­ní­kov, dru­idov, bar­dov, Slo­ven­ské troj­vr­šie, Byzan­cia, Kon­štan­tín a Metod, Tat­ra – Mat­ra – Fat­ra, troj­vr­šie ako Gol­go­ta – Kal­vá­ria, Dvo­j­itý kríž ako kríž vzkrie­se­nia pro­stred­níc­tvom Gol­go­ty časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 1118 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO výpo­ve­de min­cí, tra­dí­cia Svä­top­lu­ko­vej ríše, kata­stro­fic­ká povo­deň na začiat­ku 10. sto­ro­čia, troj­vr­šie pri­ne­se­né z Čiech, uhor­ský štát­ny znak, Vác­lav, Nit­rian­sky Zobor, pra­ve­ké hra­dis­ko, Johan­ka z Arcu, Roz­po­rupl­má cisá­rov­ná Alž­be­ta Bavor­ská časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 2042 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Met­ro­po­la ríše Wil­hel­ma II., cisár­sky Ber­lín, Oku­pá­cia Slo­ven­ska v mar­ci 1939, Tábor zajat­cov v Kai­sers­te­inb­ru­chu, Stamm­la­ger XVII.A, Kubán­sky dik­tá­tor Ful­gen­cio Batis­ta, Začí­na sa boj s islam­ským fašiz­mom časo­pis 1335 – 6550

1998 Chip No. 5 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO far­ba, RGB, CMY, pale­ta, trans­for­má­cia farieb, dit­he­ring, fun­kcie sys­té­mu BIOS člá­nok 1210 – 0684

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 810 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su, defi­ní­cia aser­ti­vi­ty, komu­ni­ká­cia, stres, sociál­na zdat­nosť, defi­ní­cia komu­ni­ká­cie, ver­bál­na komu­ni­ká­cia, non­ver­bál­na komu­ni­ká­cia, komu­ni­ká­cia pri emo­ci­onál­nych sta­voch kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 10 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES komu­ni­ká­cia pri vyjad­ro­va­ní emo­ci­onál­nych poci­tov sa pre­ja­vu­je naj­mä non­ver­bál­na komu­ni­ká­cia, zra­ko­vý kon­takt, mimi­ka, kine­ti­ka, hap­ti­ka, ges­ti­ka – ges­ti­ku­lá­cia, pro­xe­mi­ka, teri­to­ria­li­ta, postu­ro­lo­gia, para­lin­gvis­ti­ka kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 1112 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES úprim­ná komi­ká­cia – zho­da non­ver­bál­ne a ver­bál­nej zlož­ky komu­ni­ká­cie, nez­ho­da non­ver­bál­nej a ver­bál­nej komu­ni­ká­cia – vznik dvo­j­itej väz­by, stres, ustres, dis­tres, stre­sor, pri­ja­teľ­ný stres, nega­tív­ny stres, psy­cho­so­ciál­ny stre­sor, sociál­na zdat­nosť, kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 1314 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES sociál­ne per­cep­cia – vní­ma­nie sociál­nej situ­ácie, sociál­ne sprá­va­nie, kog­ni­tív­na rekons­truk­cia, schop­nosť vnú­tor­né­ho spra­co­va­nia, medzi­stu­peň komu­iká­cia – expre­sia, schop­nosť vyjad­ro­va­nia sa, zlož­ky sociál­nej inte­rak­cie, úzkost­né osobz kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 1432 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES dep­re­sív­ne oso­by, pasi­vi­ta, agre­si­vi­ta, mani­pu­lá­cia, aser­ti­vi­ta, aser­tív­ne sprá­va­nie, stre­so­ry medzi­ľud­skej komu­ni­ká­cie, stre­so­ry v rodi­ne, stre­so­ry v pra­cov­ných vzťa­hoch, sociál­na izo­lá­cia, strach v sociál­nych situ­áciách, sociál­na fóbia kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 3336 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES vplyv kog­ni­tív­ne­ho spra­co­va­nie na pre­ží­va­ný dis­tres, auto­ma­tic­ké myš­lien­ky, seba­ve­do­mie, sprá­va­nie sebais­té­ho člo­ve­ka, tole­ran­cia, rešpek­to­va­nie pasi­vi­ty, rešpekt pred agre­sív­nym sprá­va­ním, posky­to­va­nie mož­nos­ti pre­sa­de­nia sa pasív­nym ľuďom kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 3741 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nepra­vé seba­ve­do­mie, pod­mie­ne­né frus­trá­cie, vysta­vo­va­nie sa frus­tru­jú­cim situ­áciam – vymiz­nu­tie stra­chu – otu­že­nie – expo­zí­cia – odstrá­ne­nie stra­chu z frus­trá­cie, kom­ple­xy menej­cen­nos­ti, ira­ci­onál­ne posto­je vedú­ce k poci­tom menej­cen­nos­ti kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 4447 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES komu­ni­kač­né zloz­vy­ky pri počú­va­ní, číta­nie myš­lie­nok, dis­kva­li­fi­ká­cia pozi­tív­ne­ho, pre­ru­šo­va­nie a ská­ka­nie do reči, nere­a­go­va­nie na infor­má­ciu – chý­ba­jú­ca spät­ná väz­ba, never­bál­ne odmie­ta­nie, komu­ni­kač­né zloz­vy­ky pri podá­va­ní infor­má­cií kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 4751 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nepria­me vyjad­ro­va­nie poci­tov okľu­kou, neúp­rim­nosť, nejas­nosť a nekon­krét­nosť podá­va­ných infor­má­cií, pre­há­ňa­nie, nad­sa­dzo­va­nie, znač­ko­va­nie, nad­mer­né zovše­obec­ňo­va­nie, pri­pi­so­va­ni úmys­lu, pre­kru­co­va­nie sku­toč­nos­ti kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 5161 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nesú­lad slov­né­ho a mimo­slov­né­ho pre­ja­vu, únik od témy, pre­hna­né emo­tív­ne reak­cie, aser­tív­ne prá­va, základ­né ľud­ské prá­va, pocit viny, mani­pu­lá­cia, kľuč­ko­va­nie, mani­pu­la­tív­nosť tvr­de­nie čo sa má a čo sa nemá, mani­pu­la­tív­na pove­ra kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 61 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES posu­dzo­va­nie vlast­né­ho jed­na­nia, posu­dzo­va­nie vlast­ných myš­lie­nok, posu­dzo­va­nie vlast­ných poci­tov, zospo­ved­nosť za vlast­né kona­nie, zod­po­ved­nosť za vlast­né myš­lien­ky, zod­po­ved­nosť za vlast­né poci­ty, prá­vo nepos­ky­to­vať, vysvet­ľo­va­nie svoj­ho jed­na­nia kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 6162 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES ospra­vedl­ňo­va­nie sa svo­je jed­na­nie, prá­vo posu­dzo­vať zod­po­ved­nosť za rie­še­nie prob­lé­mov iných ľudí, prá­vo zme­ny svoj­ho názo­ru, prá­vo robiť chy­by, prá­vo byť zod­po­ved­ný za svo­je chy­by, prá­vo nezna­los­ti, prá­vo vyjad­re­nia ja neviem, prá­vo nezna­los­ti kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 6369 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES prá­vo nezá­vis­los­ti na dob­rej vôli iných ľudí, prá­vo činiť nelo­gic­ké roz­hod­nu­tia, neschop­nosť odmiet­nu­tia, nelo­gic­kosť živo­ta, prá­vo pove­dať ja nero­zu­miem, prá­vo pove­dať je mi to jed­no, nácvik aser­ti­vi­ty, prak­tic­ká apli­ká­cia aser­ti­vi­ty kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 6982 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES zoznam osob­ných prob­lé­mov, sebap­re­sa­dzu­jú­ce pred­sta­vy, kog­ni­tív­na rekon­štruk­cia, vní­ma­nie sociál­nej situ­ácie, auto­ma­tic­ké myš­lien­ky, roz­poz­na­nie auto­ma­tic­kých myš­lie­nok, tesz­to­va­nie auto­ma­tic­kých myš­lie­nok, raci­onál­na odpo­veď kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 8288 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES pre­rá­mo­ve­nie – pohľad z iné­ho uhla, čier­no­bie­le vide­nie, zastie­ra­nie emó­cie, potla­čo­va­nie poci­tov, potľa­čo­va­nie nega­tív­nych poci­tov už od det­stva, roz­diel medzi myš­lien­ka­mi a pocit­mi, emoč­ná mapa, vrstvy emó­cií, hnev, ovplyv­ňo­va­nie, odpor, truc, bolesť kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 8896 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES smú­tok, kriv­da, ublí­že­nie, skla­ma­nie, strach, neis­to­ta, úzkosť, napä­tie, ľútosť a zod­po­ved­nosť, osla­be­nie potre­by lás­ky a pocho­pe­nia a blíz­kos­ti, spra­co­va­nie sociál­nej situ­ácie – kog­ní­cia, základ­né zlož­ky aser­tív­ne­ho cho­va­nia, kon­gru­en­cia – prav­di­vosť kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 96101 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES výraz tvá­ri, mimi­ka, pohľad, očný kon­takt, reč tela, sva­lo­vé napä­tie, ryt­mus dychu, ges­ti­ku­lá­cia, pozí­cia tela a rúk, cel­ko­vý teles­ný postoj, drža­nie tela, intím­na vzdia­le­nosť, osob­ná vzdia­le­nosť, sociál­na vzdia­le­nosť, vokál­ne kľú­če kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 101106 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES emo­tív­ne zafar­be­nie hla­su, prí­vuk, hla­si­tosť, rých­losť, hlad­kosť pre­ja­vu, pomlč­ky, doty­ky, poci­ty, nača­so­va­nie reak­cie, obsah a for­ma zde­le­nia, spät­ná väz­ba, osob­ná upra­ve­nosť, jed­no­duch­né aser­tív­ne reak­cie, reak­cia spät­nou väz­bou, zosla­be­nie cho­va­nia kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 106109 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES prob­lém vyjad­re­nia spät­nej väz­by, očný kon­takt, hovo­riť za seba, roz­diel medzi spät­nou väz­bou a hod­no­te­ním, poskyt­nu­tie infor­má­cia, nepos­kyt­nu­tie hod­no­te­nia, popi­so­vať kon­krét­ne cho­va­nie, nepo­pi­so­vať jedin­ca ako také­ho, vyjad­re­nie kom­pli­men­tu kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 109124 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES pri­ja­tie kom­pli­men­tu, aser­tív­na per­zis­ten­cia, aser­tív­ne nie, kog­ni­tív­na rekon­štruk­cia, žia­dosť o svo­je prá­va pre­ska­ku­jú­ca gra­mo­fó­no­vá plat­ňa, ume­nie požia­dať o lás­ka­vosť, tech­ni­ka otvo­re­ných dve­rí – súhla­su, stra­té­gia otvo­re­ných dve­rí kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 124131 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES súhlas s prav­dou tvr­de­nia par­tne­ra, súhlas s kaž­dým argu­men­tom, na kto­rom by moh­lo nie­čo byť, nega­tív­ne dota­zo­va­nie, kri­ti­ka, nega­tív­na aser­cia – vyjad­re­nie prá­va robiť chy­by, byť nedo­ko­na­lý v sprá­va­ní, byť za svo­je nedos­tat­ky plne zod­po­ved­ný kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 133136 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES kon­ver­zač­ná schop­nosť, schop­nosť aktív­ne­ho počú­va­nie, mimo­slov­né sig­ná­ly, empa­tic­ké vyjad­re­nia, empa­tic­ká ref­le­xia, oce­ňu­jú­ce výro­ky, nečí­tať myš­lien­ky, vyva­ro­va­nie sa rád a odpo­rú­ča­ní, vyva­ro­va­nie sa pou­čo­va­niu, vede­nie aser­tív­nej kon­ver­zá­cia kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 136140 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES otvo­re­né otáz­ky, zatvo­re­né otáz­ky, nese­nie infor­má­cie od par­tne­ra na udr­žo­va­nia roz­ho­vo­ru, rie­še­nie infor­má­cií od par­tne­ra na udr­žia­va­nie kon­ver­zá­cie, občas­né pou­ži­tie voľ­ných infor­má­cií o sebe, seba­ot­vo­re­nie, ume­nie empa­tic­ké­ho počú­va­nia kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 147 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES metó­da aser­tív­nych obli­gá­cií – aser­tív­ny prí­stup berú­ci ohľad na poho­du par­tne­ra, obli­gá­cia – zavä­zok, zása­dy aser­tív­nych obli­gá­cií, kog­ni­tív­na rekon­štruk­cia – pre­mys­le­nie si reak­cie včet­ne dôsled­kov, aser­tív­na reak­cia gra­mo­fó­no­vá plat­ňa, aser­tív­ne nie kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 147155 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES vyjad­re­nie poci­tov, kon­zek­ven­ty, vysvet­le­nie, empa­tia, kom­pro­mis, vyhnu­tie sa kon­fro­tá­cii, pri­jí­ma­nie a podá­va­nie kri­ti­ky, sar­kaz­mus, zloz­vy­ky pri rea­go­va­ní na kri­ti­ky, odsú­de­nie, pohŕda­vé mlča­nie, iró­nia, pre­cit­li­ve­losť, agre­sia, ura­ze­nie kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 156164 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES pri­jí­ma­nie kri­ti­ky, reak­cia na kri­ti­ky, prav­di­va kri­ti­ka, neprav­di­va kri­ti­ka, vhod­ná kri­ti­ka, nevhod­ná kri­ti­ka, ilu­zór­ny pocit vlast­nej nad­ra­da­nos­ti a seba­ve­do­mia, zni­žo­va­níe dru­hých – reac­kia na útoč­nú kri­ti­ku, aser­tív­na kri­ti­ky, vyjad­re­nie hne­vu kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 164165 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES ume­nie vyjad­riť svoj hnev, pra­vid­lá sluš­nos­ti, zaml­čo­va­ný hnev – ústup do dep­re­sie, dep­re­sia, potla­čo­va­ný hnev, opa­ko­va­né kon­flik­ty, rezo­nant­ná nála­da, neuve­do­me­ný hnev, neuve­do­me­ný pôvod­ca hne­vu, výbuch zlos­ti – expló­zia, teles­né potia­že kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 166170 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nekon­tro­lo­va­né emó­cie, neod­kla­dať zlosť, nepri­pus­tiť neras­tas­ta­nie hne­vu, ako rea­go­vať na nahne­va­né­ho, aser­tív­ne rie­še­nie kon­flik­tov a prob­lé­mov, nečis­té kro­ky pri kon­flik­toch, lži, polo­prav­dy, odvá­dza­nie pozor­nos­ti, hra­ná úprim­nosť, pre­hna­né požia­dav­ky kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 170172 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES stre­su­jú­ce pod­mien­ky, bič a mar­ci­pán, bez­moc­nosť, stup­ňo­va­nie požia­da­viek, zne­va­žo­va­nie, odmie­ta­nie komu­ni­ká­cie, mani­pu­la­tív­ny pod­klad roz­hod­nu­tia, tak­ti­ka všet­ko, ale­bo nič, kon­flik­ty a ste­re­otyp­né rie­še­nia prob­lé­mov v par­tner­skom vzťa­hu, kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 172180 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES prí­liš­ná vyža­do­vač­nosť kniž­ka 8071693340

Magoc­si Paul Mapo­va­nie náro­dov bez štá­tu. Východ­ní Slo­va­nia v Kar­pa­toch 1999 Člo­vek a spo­loč­nosť, No. 2 etno­gra­fia SLO kar­pat­sko­ru­sín­ske osíd­le­nie, Lem­ko­via, Boj­ko­via, Hucu­li, rusín, rus­nák, mapy rusín­ske­ho osíd­le­nia v rokoch 1806, 1881, 1900, 1910, 1921, 1930, 1991 listy

Štu­laj­te­ro­vá Anna, Weiss Ján (eds.) Brez­no, mes­to, kto­ré ti podá­va ruku 1998 Štú­dio HARMONY s.r.o. Ban­ská Bys­tri­ca SLO Brez­no, minu­losť, súčas­nosť pre­zen­tač­ná kniž­ka 8096775731

Rúžič­ka M. Pedo-​ecological con­di­ti­ons of forest com­mu­ni­ties in the sand regi­on of Záhor­ská níži­na lowland 1960 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 11, p. 189 pedo­ló­gia, eko­ló­gia ENG les­né spo­lo­čen­stvá, Záhor­ská níži­na člá­nok, práca

Gre­gor J. Množ­stvo vody v pôde v pod­mien­kach buko­vé­ho eko­sys­té­mu 1991 Les­nic­ký časo­pis Vol. 37, p. 175185 pedo­ló­gia, eko­ló­gia SLO množ­stvo vody, buko­vý les článok

Cur­rie W.S., Aber J.D. Mode­ling lea­ching as a decom­pos­ti­on pro­cess in humid mon­ta­ne forests 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 18441860 ESA Was­hing­ton pedo­ló­gia, eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia, expe­ri­men­tál­na eko­ló­gia ENG vylú­ho­va­nie, roz­klad, humíd­ne hor­ské lesy článok

Roden­hou­se N.L., Sher­ry T.W., Hol­mes R.T. Site-​dependent regu­la­ti­on of popu­la­ti­on size. A new synt­he­sis 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 7, p. 20252042 ESA Was­hing­ton sta­no­višt­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG regu­lá­cia sta­no­viš­ťa, regu­lá­cia veľ­kos­ti popu­lá­cie článok

Sotá­ko­vá S. Orga­nic mat­ter and soil fer­ti­li­ty 1982 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia SLO orga­nic­ká hmo­ta, pôd­na úrod­nosť kniha

Unders­tan­ding GIS. The ARC/​INFO met­hod 0 počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG GIS príručka

Janiš Vla­di­mír Inter­va­ly spo­ľah­li­vos­ti 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 4748 Daph­ne Bra­ti­sla­va šta­tis­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO inter­val spo­ľah­li­vos­ti, prav­de­po­dob­nosť člá­nok 13358 – 2091

Rózo­vá Zde­na Dre­vi­ny v síd­le a ich hod­no­ta 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 7989 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va urba­nis­ti­ka, medi­cí­na, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO dre­vi­na v mes­te, LANDEP, kra­jin­no­eko­lo­gic­ké plá­no­va­nie, funkč­né čle­ne­nie síd­la, štruk­tú­ra zele­ne, dru­ho­vé zlo­že­nie zele­ne, funkč­nosť zele­ne zborník

Abso­lon Karel Meto­di­ka sběru dat pro bio­mo­ni­to­ring v CHÚ 0 ČÚOP Brno zooló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES príručka

Lawton J.H. Popu­la­ti­on dyna­mics prin­cip­les 1995 Lawton J.H., May R.M. (eds.): Extinc­ti­on rates Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia ENG popu­lač­ná dyna­mi­ka neznámy

Hut­chin­son G.E. An intro­duc­ti­on to popu­la­ti­on eco­lo­gy 1978 Yale Uni­ver­si­ty Pre­ss New Haven popu­lač­ná eko­ló­gia ENG neznámy

Ander­son R.M., Tur­ner B.D., Tay­lor L.R. (eds.) Popu­la­ti­on dyna­mics 1979 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia ENG popu­lá­cia, dyna­mi­ka popu­lá­cie, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, dyna­mi­ka spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo neznámy

Sinc­lair A.R.E. Popu­la­ti­on regu­la­ti­on in ani­mals 1989 Char­rett J.M. (ed.). Eco­lo­gi­cal con­cept Black­well Lon­don popu­lač­ná eko­ló­gia ENG regu­lá­cia popu­lá­cie zvie­rat neznámy

Gil­pin M.E., Han­ski I. Meta­po­pu­la­ti­on dyna­mics. Empi­ri­cal and the­ore­ti­cal inves­ti­ga­ti­on 1991 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don popu­lač­ná eko­ló­gia ENG meta­po­pu­lač­ná dyna­mi­ka neznámy

Wells T.C.E. Popu­la­ti­on eco­lo­gy of ter­res­trial orchids 1981 Syn­ge H. (ed.): The bio­lo­gi­cal aspects of rare plant con­ser­va­ti­on, p. 281295 John Wiley Chi­ches­ter popu­lač­ná eko­ló­gia ENG Orchi­da­ce­ae článok

Bris­son J., Rey­nolds J.F. Effects of com­pen­sa­to­ry gro­wth on popu­la­ti­on pro­ces­ses. A simu­la­ti­on stu­dy 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 8, p. 23782384 ESA Was­hing­ton popu­lač­ná eko­ló­gia ENG simu­lá­cia, popu­lač­né pro­ce­sy, vyrov­ná­va­cí rast článok

Wolff J.O. Popu­la­ti­on regu­la­ti­on in mam­mals. An evo­lu­ti­ona­ry per­spec­ti­ve 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy Vol. 66, No. 1, p. 113 BES Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia cicav­cov ENG regu­lá­cia popu­lá­cie, cicav­ce, evo­luč­ná per­spek­tí­va článok

Dem­ps­ter J.P. Ani­mal popu­la­ti­on eco­lo­gy 1975 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York popu­lač­ná eko­ló­gia živo­čí­chov ENG neznámy

Wolf Jer­ry O. Popu­la­ti­on regu­la­ti­on in mam­mals. An evo­lu­ti­ona­ry per­spec­ti­ve 0 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy No. 66, p. 113 BES Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia ENG teri­to­ria­li­ta, šíre­nie, repro­duk­cia článok

Andre­wart­ha H.G., Birch L.C. The dis­tri­bu­ti­on and abun­dan­ce of ani­mals 1954 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go, Illi­no­is popu­lač­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná bio­ló­gia ENG dis­tri­bú­cia, abun­dan­cia neznámy

Gri­me J.P., Hod­son J.G., Hunt R. Com­pa­ra­ti­ve plant eco­lo­gy. A funk­ti­onal app­ro­ach to com­mon bri­tish spe­cies 1988 Unwin Hyman Ltd. Lon­don porov­ná­va­cia rast­lin­ná eko­ló­gia ENG rast­li­na neznámy

Trn­ka Alf­réd Die­ta­ry habits of the gre­at reed warb­ler (Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ce­us) young 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 507512 SAP Bra­ti­sla­va potrav­ná eko­ló­gia ENG potrav­ný bio­top, Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ce­us, stra­va člá­nok 0006 – 3088

Cipol­li­ni M.L., Levey D.J. Why are some fru­its toxic ? Gly­co­al­ka­lo­ids in Sola­num and fru­it cho­ice by ver­teb­ra­tes 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 3, p. 782798 ESA Was­hing­ton potrav­ná eko­ló­gia, eko­ló­gia ENG jedo­va­té plo­dy, gly­ko­al­ka­lo­idy, Sola­num, výber plo­dov cicav­ca­mi článok

Cole­man David C., Cross­ley D.A. Jr. Fun­da­men­tals of soil eco­lo­gy 1996 Aca­de­mic Pre­ss, San Die­go San Die­go pôd­na eko­ló­gia ENG pôda nezná­my 0121797252

Way­ne P.M., Baz­zaz F.A. Light acqu­isi­ti­on and gro­wth by com­pe­ting indi­vi­du­als in Co2-​enriched atmo­sp­he­re. Con­se­qu­en­ces for size struc­tu­re in rege­ne­ra­ti­on birch stands 1997 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 85, No. 1, p. 2942 Oxford pro­dukč­ná eko­ló­gia, eko­ló­gia rast­lín ENG zís­ka­va­nie svet­la, rast, kon­ku­ren­cia, obo­ha­te­nie CO2, veľ­kosť štruk­tú­ry, rege­ne­rá­cia bre­zo­vé­ho poras­tu článok

Roden J.S., Wig­gins D.J., Ball M.C. Pho­to­synt­he­sis and gro­wth of two rain forest spe­cies in simu­la­ted gaps under ele­va­ted CO2 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 2, p. 385393 ESA Was­hing­ton pro­dukč­ná eko­ló­gia, expe­ri­men­tál­na eko­ló­gia ENG foto­syn­té­za, rast les­ných dru­hov, simu­lá­cia, zvý­še­nie kon­cen­trá­cie CO2 článok

Kubí­ček F., Brechtl J. Pro­duc­ti­on and phe­no­lo­gy of the herb lay­er in an oak-​hornbeam forest 1970 Bio­ló­gia Vol. 25, p. 651666 Bra­ti­sla­va pro­dukč­ná eko­ló­gia, feno­ló­gia ENG bylin­ná vrstva, dubo-​hrabiny článok

Wang Y. Cro­wn struc­tu­re, radia­ti­on absorp­ti­on, pho­to­synt­he­sis and trans­pi­ra­ti­on 1988 PhD. The­sis Uni­ver­si­ty of Edin­burgh Edin­burgh pro­dukč­ná eko­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG štruk­tú­ra koru­ny, absor­pcia radiá­cie, foto­syn­té­za, trans­pi­rá­cia práca

Kle­i­ber M. The fire of life. An intro­duc­ti­on to ani­mal ener­ge­ticts 1961 John Wiley and Sons New York pro­dukč­ná eko­ló­gia, fyzi­oló­gia živo­čí­chov ENG ener­ge­ti­ka zvie­rat neznámy

Tokár Fer­di­nand, Konôp­ko­vá Jana Dyna­mic­ké zme­ny obsa­hu vybra­tých che­mic­kých prv­kov v nadzem­nej den­dro­ma­se u rôz­nych poras­to­vých typov duba čer­ve­né­ho (Quer­cus rub­ra L.) a ore­cha čier­ne­ho (Jug­lans nig­ra L.) 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 385394 SAP Bra­ti­sla­va pro­dukč­ná eko­ló­gia, ché­mia ENG dyna­mi­ka, che­mic­ký prvok, nadzem­ná den­dro­ma­sa, bio­ma­sa, Quer­cus rub­ra, Jug­lans nig­ra článok

Kubí­ček F. Stu­dy met­hods of plants pro­duc­ti­vi­ty 1977 Acta Eco­lo­gi­ca Vol. 16, p. 830 pro­dukč­ná eko­ló­gia, meto­do­ló­gia ENG metó­da rast­li­nej pro­duk­cie, pro­duk­ti­vi­ta článok

Kubí­ček Fer­di­nand, Bedr­na Zol­tán, Šimo­no­vič Voj­tech Produkčno-​ekologická a pôd­na cha­rak­te­ris­ti­ka raše­li­ní­ko­vých spo­lo­čens­tiev štát­nych prí­rod­ných rezer­vá­cií Čikov­ská a Pav­lo­vá (Pods­pá­dy), Tatrans­ký národ­ný park 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 371383 SAP Bra­ti­sla­va pro­dukč­ná eko­ló­gia, pedo­ló­gia ENG pôda, raše­li­ní­ky, Čikov­ská, Pav­lo­vá, Pods­pá­dy, TANAP, bylin­ná vrstva, macho­vá vrstva, ŠPR Bor článok

Sil­va Mari­na, Bro­wn James H., Downing John A. Dif­fe­ren­ces in popu­la­ti­on den­si­ty and ener­gy use bet­we­en birds and mam­mals. A mac­ro­eco­lo­gi­cal per­spe­ti­ve 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy No. 66, p. 327340 BES Oxford pro­dukč­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG popu­lač­ná hus­to­ta – ener­gia, vtá­ky, cicav­ce článok

Foiss­ner W. Soil Pro­to­zoa. Fun­da­men­tal prob­lems, eco­lo­gi­cal sig­ni­fi­can­ce, adap­ta­ti­ons in cilia­tes and tes­ta­ce­ans. Bio­in­di­ca­tors and guide to the lite­ra­tu­re 1987 Prog­ress in Pro­to­zo­olo­gy Vol. 2, p. 69112 pro­to­zo­oló­gia, eko­ló­gia prvo­kov ENG pôd­ne Pro­to­zoa, Cili­op­ho­ra článok

Petz W., Foiss­ner W. Spa­tial sepa­ra­ti­on of ter­res­trial cilia­tes and tes­ta­ce­ans (Pro­to­zoa). A con­tri­bu­ti­on to soil cilia­tos­ta­sis 1988 Acta Pro­to­zo­olo­gi­ca Vol. 27, p. 249258 pro­to­zo­oló­gia, eko­ló­gia prvo­kov ENG pries­to­ro­vá dis­tri­bú­cia prvo­kov, Cili­op­ho­ra článok

Ander­son Euge­ne N. Eco­lo­gies of the heart. Emo­ti­on, belief, and the envi­ron­ment 1996 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss New York psy­cho­ló­gia, eko­ló­gia ENG eko­ló­gia srd­com, emó­cie, vie­ra nezná­my 0195090101

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 150178 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt repro­dukč­ná bio­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, eko­ló­gia CES roz­mno­žo­va­nie rast­lín, ope­ľo­va­nie, seme­no, plod, roz­mno­žo­va­nie bez­sta­vov­cov, roz­mno­žo­va­nie rýb, roz­mno­žo­va­nie oboj­ži­vel­ní­kov, rast živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, meta­mor­fó­za, roz­mno­žo­va­nie pla­zov, roz­mno­žo­va­nie cicav­cov, tok vtá­kov, klí­če­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Toner M., Ked­dy P. River hyd­ro­lo­gy and ripa­rian wet­lands. A pre­d­ic­ti­ve model for eco­lo­gi­cal assem­bly 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 1, p. 236246 ESA Was­hing­ton rieč­na hyd­ro­ló­gia, eko­ló­gia mok­ra­dí ENG rie­ka, pobre­žie, mok­raď člá­nok 1051 – 0761

Belá­ko­vá Ade­la, Lukáš Jozef sen., Valen­čík M. Výskyt nie­kto­rých zástup­cov pod­če­ľa­dí Bom­bi­nae a Psit­hy­ri­nae (Hyme­nop­te­ra, Apo­idea) na Slo­ven­sku 1979 Bio­ló­gia Vol. 34, No. 8, p. 637644 Bra­ti­sla­va zooló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Bom­bi­nae, Psit­hy­ri­nae, Hyme­nop­te­ra, Apo­idea článok

Leigh E.G. Jr. Com­mu­ni­ty diver­si­ty and envi­ron­men­tal sta­bi­li­ty 1990 Trends in Eco­lo­gy and Evo­lu­ti­on No. 5, p. 340344 Else­vier Cam­brid­ge syne­ko­ló­gia ENG diver­zi­ta spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo, diver­zi­ta, envi­ro­men­tál­na sta­bi­li­ta, sta­bi­li­ta článok

Til­man David, Downing John A. Bio­di­ver­si­ty and sta­bi­li­ty in grass­land 1994 Natu­re No. 367, p. 363365 syne­ko­ló­gia ENG bio­di­ver­zi­ta, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, tráv­na­té bio­my, grass­land článok

Kerr S.R. The­ory of size dis­tri­bu­ti­on in eco­lo­gi­cal com­mu­ni­ties 1974 Jor­nal of Fish Res. Board Can. No. 31, p. 18591862 syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, dis­tri­bú­cia článok

Kik­ka­wa J., Ander­son D.J. Com­mu­ni­ty eco­lo­gy. Pat­tern and pro­cess 1986 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Mel­bour­ne, Oxford, Lon­don syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo neznámy

Šom­šák Ladi­slav Syne­ko­lo­gic­ké záko­ni­tos­ti obno­vy luž­ných lesov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 349354 SAP Bra­ti­sla­va syne­ko­ló­gia ENG obno­va luž­ných lesov, Dunaj, Moro­va, Hron, Váh, Negun­do ace­ro­ides, rena­tu­ra­li­zá­cia, revi­ta­li­zá­cia, suk­ce­sia luž­ných kesov, typy obno­vy luž­né­ho lesa, prob­lém rešti­tú­cie po topo­ľo­vých mono­kul­tú­rach, degra­dá­cia bio­to­pu, pro­kla­má­cia rena­tu­ra­li­zá­cie, člá­nok 1335 – 342X

Šom­šák Ladi­slav Syne­ko­lo­gic­ké záko­ni­tos­ti obno­vy luž­ných lesov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 354357 SAP Bra­ti­sla­va syne­ko­ló­gia ENG lik­vi­dá­cia ban­ky dias­pór, Negun­do ace­ro­ides, nedos­ta­tok svet­la, úro­veň pod­zem­nej vody, rege­ne­rá­cia Ulmus minor, Salici-​Populetum, Fraxino-​Populetum, Fraxino-​Ulmetum člá­nok 1335 – 342X

Gauch H.G. Mul­ti­va­ria­te ana­ly­sis in com­mu­ni­ty eco­lo­gy 1982 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss New York syne­ko­ló­gia, bio­š­ta­tis­ti­ka, mate­ma­ti­ka ENG ana­lý­za, spo­lo­čen­stvo neznámy

Uher­čí­ko­vá Eva Trans­for­ma­ti­on chan­ges in the asso­cia­ton Salici-​Populetum in the inun­da­ti­on area of the Danu­be river 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 5363 SAP Bra­ti­sla­va syne­ko­ló­gia, eko­ló­gia lesa ENG zme­na, Salici-​Populetum, inun­dá­cia Duna­ja, dru­ho­vá sklad­ba, dru­ho­vá diver­zi­ta, natur­li­zá­cia neofy­tov, smer zmien, les­né poras­ty člá­nok 0006 – 3088

Mueller-​Dombois D. Com­mu­ni­ty orga­ni­za­ti­on and eco­sys­tem the­ory 1988 Cana­dian Jour­nal Bota­ny Vol. 66. p. 26202625 Nati­onal rese­arch coun­cil of Cana­da Otta­wa syne­ko­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia, geobo­ta­ni­ka, eko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvá, eko­sys­tém člá­nok 0008 – 4026 58

Til­man David Com­mu­ni­ty inva­si­bi­li­ty, rec­ru­it­ment limi­ta­ti­on and grass­land bio­di­ver­si­ty 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 8192 ESA Was­hing­ton syne­ko­ló­gia, inva­zív­na eko­ló­gia ENG inva­zív­nosť spo­lo­čen­stva, bio­di­ver­zi­ta grass­lan­dov, limi­ty zmla­dzo­va­nia člá­nok 0012 – 9658

Day­ton P.K., Tegu­er M.J. The impor­tan­ce of sca­le in com­mu­ni­ty eco­lo­gy. A kelp forest exam­ple with ter­res­trial ana­logs 1984 Pri­ce P.W., Slo­bods­chi­koff C.N., Gaud W.S. (eds.) A new eco­lo­gy. Novel app­ro­aches to inte­rac­ti­ve sys­tems. p. 457483 John Wiley and Sons New York syne­ko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia ENG pries­tor neznámy

Yodzis P. Intro­duc­ti­on to the­ore­ti­cal eco­lo­gy 1989 Har­per and Row New York teore­tic­ká eko­ló­gia ENG neznámy

Pai­ne R.T. Food webs. Lin­ka­ge, inte­rac­ti­on stren­ght and com­mu­ni­ty infras­truc­tu­re 1980 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy No. 49, p. 667685 BES – Bri­tish Eco­lo­gi­cal Socie­ty Oxford tro­fic­ká eko­ló­gia ENG potrav­né reťaz­ce, cyk­lus potra­vy, kolo­beh ener­gie, vzá­jom­né väz­by, vzá­jom­né vzťa­hy, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo člá­nok 0021 – 8790 591.5

Van­ni J. Micha­el, Lay­ne D., Arnott Shel­ley E. Top-​down trop­hic inte­rac­ti­ons in lakes. Effects of fish on nut­rient dyna­mics 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 120 ESA Was­hing­ton tro­fic­ká eko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG vrchol tro­fic­kej pyra­mí­dy, vrcho­lo­vé tro­fic­ké inte­rak­cie, jaze­ro, dyna­mi­ka živín, ryby člá­nok 0012 – 9658

Vanii J. Micha­el, Lay­ne D. Craig Nut­rient recyc­ling and her­bi­vo­ry as mecha­nism in the top-​down effect of fish on alge in lakes 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 2140 ESA Was­hing­ton tro­fic­ká eko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG kolo­beh živín, kolo­beh her­bi­vo­rov, mecha­niz­my vrcho­lo­vých efek­tov, ryby, ria­sy, jaze­ro člá­nok 0012 – 9658

Cha­pin Stu­art F. Jr., Kai­ser Edward J. Urban land use plan­ning 1985 Uni­ver­si­ty of Illi­no­is Pre­ss Urba­na and Chi­ca­go 4 urba­nis­ti­ka, urbán­na eko­ló­gia, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG využi­tie zeme, urbán­na eko­nó­mia, popu­lač­né štú­die, kni­ha 0252012577

Kovář P. Vege­ta­ti­on as a dyna­mic struc­tu­ral com­po­nent of urban and subur­ban lands­ca­pe 1989 Pro­ce­e­dings of Con­fe­ren­ce, Met­hods of Landscape-​ecological Ana­ly­ses and Synt­he­ses, 25 – 26 Janu­ary 1989, Čes­ké Bude­jo­vi­ce, ČSFR, Vol. 2, p. 134153 urbán­na eko­so­zo­ló­gia, bota­ni­ka, eko­ló­gia rast­lín CES vege­tá­cia, kra­jin­ný prvok článok

Brtek Ľubo­mír Drav­ce a korisť 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 8087 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 vše­obec­ná eko­ló­gia, eko­ló­gia cicav­cov SLO korisť, dra­vosť, potrav­ný gene­ra­liz­mus, potrav­ný špe­cia­lis­ti, para­zi­tiz­mus, útok vlka, selek­cia pre­dá­to­ra, stra­té­gia lovu, kani­ba­liz­mus, infan­ti­cí­da, ochra­na pred vyčer­pa­ním potrav­ných zdro­jov skrip­tá 8085697351

Mar­chand Peter J. Life in the cold. An intro­duc­ti­on to win­ter eco­lo­gy 1996 Uni­ver­si­ty Pre­ss of New England Han­no­ver, New Ham­psi­re 4 win­ter eco­lo­gy, eko­ló­gia zimy ENG chlad nezná­my 0874517850

Buchar Jan Zooge­o­gra­fie 1983 SPN Pra­ha zooge­o­gra­fia, eko­ló­gia CES knižka

Hurl­bert S.H., Villalobos-​Figueroa (eds.) Aqu­atic bio­ta of Mexi­co. Cen­tral ame­ri­can and the west indies 1982 San Die­go Sta­te Uni­ver­si­ty San Die­go zooló­gia, eko­ló­gia ENG Mexi­ko, bio­ta neznámy

Brtek Ľubo­mír, Feriancová-​Masárová Zora, Gulič­ka Ján, Hen­sel Karol, Kie­fer Matej, Kmi­niak Milan, Kor­bel Ladi­slav, Košel Vla­di­mír, Krum­pál Miro­slav, Lisic­ký Miku­láš, Matis Dušan, Rosic­ký Bohu­mír, Vil­ček Fran­ti­šek, Žit­ňan­ská Oľga Veľ­ká kni­ha živo­čí­chov 1993 p. 1732 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 2 zooló­gia, his­tó­ria bio­ló­gie, eko­ló­gia SLO pra­ho­ry, prvo­ho­ry, dru­ho­ho­ry, tre­ťo­ho­ry, štvr­to­ho­ry, sar­mat, trie­de­nie, sys­tém, Aris­to­te­les, Gaius Pli­nius, Karl Lin­né, Geor­ges Cuvier, Jean B. Lamarck, Char­les Dar­win, druh, pre­hľad sys­té­mu, zbra­teľ­ské metó­dy, pre­pa­rá­cia, spo­lo­čen­stvá, lesy, člo­vek kni­ha 8007005846

Sig­mund Fre­ud 0 filo­zo­fia, psy­cho­ló­gia SLO neznámy

Kir­ge­ga­ard 0 filo­zo­fia, psy­cho­ló­gia SLO neznámy

Pop­per Karl Rai­mund Věč­né hle­dá­ní 1995 Oiko­y­ment, Pros­tor, Ves­mír Pra­ha filo­zo­fia, psy­cho­ló­gia CES neznámy

Hol­ton Gerald Eins­te­in. His­to­ry and other pas­si­ons 1995 Ame­ri­can Ins­ti­tu­te of Phy­sics Pre­ss Wood­bu­ry, New York fyzi­ka, filo­zo­fia ENG Eins­te­in, his­tó­ria, ión­ske okúz­le­nie neznámy

Dyson Fre­e­man J. The scien­tist as rebel 1995 The New York Review of Books, 25.5.1995, p. 3133 gno­ze­oló­gia, psy­cho­ló­gia, filo­zo­fia, eto­ló­gia člo­ve­ka ENG vedec rebel, indi­vi­du­ali­ta ved­ca, sla­bos­ti ved­ca, prí­stup k výsku­mu – ume­lec­ká for­ma článok

Pyt­ha­go­ras 0 mate­ma­ti­ka, filo­zo­fia SLO neznámy

Dioge­nes 0 mate­ma­ti­ka, filo­zo­fia SLO neznámy

1998 Chip No. 6 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO Mic­ro­soft Small Busi­ness Ser­ver 4.0, Quark­X­Press 4.0, Page­Ma­ker 6.5, 3D Stu­dio MAX 2.0, Arc­View 3D Ana­lyst, pozná­te Data­bá­zu stan­dar­du SQL, Ado­be Acro­bat 3.0, ako fun­gu­je DVD, pozná­te počí­ta­čo­vú gra­fi­ku, geomet­ric­ká trans­for­má­cia ras­tro­vé­ho obra­zu člá­nok 1210 – 0684

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES cho­ro­ba ako požeh­na­nie, rako­vi­na, prí­či­ny rako­vi­ny, varov­né sig­ná­ly poten­ciál­nej rako­vi­ny, čo z rako­vi­nou, pre­ven­cia rako­vi­ny, imu­nit­ný sys­tém, auto­imu­nit­né cho­ro­by, myal­gic­ká ence­fa­lo­my­eli­tí­da a syn­dróm poství­ro­vej úna­vy, rozt­rú­se­ná skle­ró­za kniž­ka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES schi­zof­ré­nia, cho­ro­ba moto­ric­kých neuró­nov, can­di­da, hlien, glu­tén, voľ­né radi­ká­ly, aler­gie, meta­bo­lic­ké typy, elek­tro­mag­ne­tic­ké sily a bio­fy­zi­kál­ny štít, jed­lo, fak­ty o jed­le, výži­va a cho­ro­ba, Rudolf Bre­uss a 42 den­ná lieč­ba, deto­xi­ká­cia kniž­ka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES potla­čo­va­nie boles­ti, teles­ný pohyb, masáž aku­punk­túr­nych meri­diá­nov, auto­su­ges­cia a metó­dy Emi­la Cou­ea, obra­zot­vor­nosť a vizu­ali­zá­cia, sta­rost­li­vosť, dôs­toj­né umie­ra­nie, ami­no­ky­se­li­ny, pro­te­íny, enzý­my, vita­mí­ny, trá­via­ci sys­tém, zaží­va­cí sys­tém kniž­ka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES obe­ho­vý sys­tém, lym­fa­tic­ký sys­tém, endok­rin­ný sys­tém, oblič­ky, Pii­ma jogurt, cap­ri­cin, Dif­lu­can, chi­ro­fo­ne­ti­ka, home­opa­tia, Bacho­ve kve­ti­no­vé lie­ky, Sprin­ghill­ské cen­trum kniž­ka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES kniž­ka 8085612550

1998 Chip No. 6 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO line­ár­na trans­for­má­cia, neli­ne­ár­na trans­for­má­cia, pre­vzor­ko­va­ni, spät­né mapo­va­nie, war­ping, pre­hľad­nosť pixe­lu, morp­hing, ani­mo­va­né sek­ven­cie člá­nok 1210 – 0684

1998 Chip No. 7 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO Mac­ro­me­dia Backs­ta­ge 2.0 Inter­net Stu­dio, Auto­desk Mecha­ni­cal Desk­top 2.0 CZ, GeoBá­ze Čes­ká repub­li­ka 400, MetaC­re­a­ti­ons Expres­si­on, Ado­be Pho­tos­hop 5, Zoner Cal­lis­to 3, AMD K62, pozná­te počí­ta­čo­vú gra­fi­ku, gra­fic­ké for­má­ty člá­nok 1210 – 0684

2003 Quark, Vol. 9, No. 3, p. 622 Per­fekt Bra­ti­sla­va fyzi­ka, veda SLO Bio­eti­ka, Smrť je ako pada­nie okvet­ných lís­tkov, Ver­ti­kál­ne dedi­ny – mra­ko­dra­py, Pla­ne­tár­ne atmo­sfé­ry, Tech­no­ló­gia vlák­no­vej opti­ky – fotó­no­vé kryš­tá­lo­vé vlák­na, tma­vá hmo­ta, váže­nie neut­rín na galak­tic­kých váhach, simu­lá­cia dún, Klo­no­va­nie ako rea­li­ta člá­nok 1335 – 4000

2003 Quark, Vol. 9, No. 3, p. 2348 Per­fekt Bra­ti­sla­va fyzi­ka, veda SLO Tajom­stvo sťa­ho­va­vých vtá­kov – s kom­pa­som v hla­ve, galé­ra na Ženev­skom jaze­re, Ötzi­ho zabi­li – múmia, Požia­re v pod­ze­mí, Vyná­lez boha Tho­wta, egypt­ské hie­rog­ly­fy, typy baté­rií, Ján Andrej Seg­ner člá­nok 1335 – 4000

Seker­ka V., Dubov­ský J. Vše­obec­ná bio­ló­gia 1979 UK Bra­ti­sla­va vše­obec­ná bio­ló­gia CES skriptá

Cox G.W., Atkins M.D. Agri­cul­tu­ral eco­lo­gy. An ana­ly­sis of world food pro­duc­ti­on sys­tems 1979 W.H. Fre­e­man and Com­pa­ny San Fran­cis­co agrár­na eko­ló­gia ENG poľ­no­hos­po­dár­ska kra­ji­na neznámy

Kalúz Sta­ni­slav Pôd­ne roz­to­če (Aca­ri­na) v obdo­bí hyd­ro­lo­gic­kých zmien v dunaj­skom luž­nom lese 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 345357 SAP S Bra­ti­sla­va aka­ro­ló­gia, eko­ló­gia, hyd­ro­eko­ló­gia ENG Aca­ri­na, pôd­ne roz­to­če, hyd­ro­lo­gic­ké zme­ny, Dunaj, luž­ný les, vyso­ká hla­di­na pod­zem­nej vody, zme­na štruk­tú­ry spo­lo­čen­stva, zme­na dru­ho­vej diver­zi­ty, zme­na počet­nos­ti, zme­na frek­ven­cie, zme­na dru­ho­vej sklad­by, zme­na tro­fic­kej štruk­tú­re, inten­zív­na zápla­va článok

Kalúz Sta­ni­slav Pôd­ne roz­to­če (Aca­ri­na) v obdo­bí hyd­ro­lo­gic­kých zmien v dunaj­skom luž­nom lese 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 345357 SAP Bra­ti­sla­va aka­ro­ló­gia, eko­ló­gia, hyd­ro­eko­ló­gia ENG zní­že­nie počet­nos­ti článok

Mills Derek Akvá­ri­um, prak­tic­ká prí­ruč­ka, ilus­tro­va­ná prí­ruč­ka pre začí­na­jú­cich akva­ris­tov 1995 Slo­vart Bra­ti­sla­va 1 akva­ris­ti­ka, bio­ló­gia, eto­ló­gia SLO akvá­ri­um prí­ruč­ka 8071451894

Zeman P., Jurík M. A con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of fau­na and eco­lo­gy of gama­so­id mites in cavi­ty nests of birds in Cze­cho­slo­va­kia 1981 Folia para­si­to­lo­gia Vol. 28, p. 265271 aka­ro­ló­gia, fau­nis­ti­ka, eko­ló­gia ENG gama­zo­id­né Aca­ri­na, duti­no­vé hniez­di­če, Čes­ko­slo­ven­sko článok

Roman Kalis­ký Obža­lo­va­ný vstaň­te ! 0 Slo­ven­ský spi­so­va­teľ Bra­ti­sla­va SLO kniha

Hraš­ko Juraj, Lin­keš Vla­di­mír, Neme­ček J., Novák P., Šály Rudolf, Šuri­na B. Mor­fo­ge­ne­tic­ký pôd­ny kla­si­fi­kač­ný sys­tém ČSFR 1991 VÚPÚ Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO kla­si­fi­ká­cia pôd, mor­fo­ge­né­za pôd neznámy

Myers B.J., Robi­choux R.H., Unwin R.H., Craig I.E. Leaf water rela­ti­ons and ana­to­my of a tro­pi­cal rain­fo­rest tree spe­cies vary with cro­wn posi­ti­on 1987 Oeco­lo­gia Vol.. 74, p. 8185 ana­tó­mia dre­vín, eko­ló­gia ENG lis­to­vá voda, tro­pic­ký daž­do­vý pra­les, dre­vi­na, pozí­cia koru­ny článok

Fahn A. Some ana­to­mi­cal adap­ta­ti­ons of desert plants 1964 Phy­to­morp­ho­lo­gy Vol. 14, p. 93102 ana­tó­mia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG ana­to­mic­ká adap­tá­cia, púšt­ne rast­li­ny článok

Nobel P.S. Leaf ana­to­my and water use effi­cien­cy 1980 Tur­ner N.C., Kra­mer P.J. (eds.): Adap­ta­ti­on of plants to water and high tem­pe­ra­tu­re stress, Ch. 4 Wiley New York ana­tó­mia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG ana­tó­mia lisu, schop­nosť využi­tia vody neznámy

Hlwa­ti­ka C.N.M., John­son C.T., Bhat R.B. The foliar ana­to­my and morp­ho­lo­gy of two scrub spe­cies in rela­ti­on to forest colo­ni­za­ti­on of fyn­bos on Tab­le Moun­tain (South Afri­ca) 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 7380 SAP Bra­ti­sla­va ana­tó­mia, mor­fo­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG list, mor­fo­ló­gia krovín-​kolonizácia lesa, fyn­bos, adap­tá­cia, May­te­nus ole­oides, Euc­lea par­vi­fo­lia člá­nok 0006 – 3088

Gaj­doš P., Kriš­to­fík J., Šus­tek Z. Spi­ders (Ara­nea) in the bird nests in Slo­va­kia 1991 Bio­ló­gia Vol. 46, p. 887905 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG Ara­nea, vtá­čie hniez­da článok

Jacobs S.W.L., Wil­son K.L. A bio­ge­og­rap­hi­cal ana­ly­sis of the fresh-​water plants of Aus­tra­la­sia 1996 Aus­tra­lian Sys­te­ma­tic Bota­ny Vol. 9, Iss. 2, p. 169183 C.S.I.R.O. Mel­bour­ne bio­ge­o­gra­fia ENG bio­ge­o­gra­fic­ká ana­lý­za, slad­ko­vod­né rast­li­ny, Aus­tra­lá­zia, Papua New Guinea, Cape York Penin­su­la, Qeens­land, New South Wales, Vic­to­ria, Tas­ma­nia, New Zea­land, Nort­hern Ter­ri­to­ry, Kim­ber­ley, Wes­tern Aus­tra­lia člá­nok 1030 – 1887

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Ara­nea, epi­ge­ic­ké pavú­ky, Gab­čí­ko­vo, Dob­ro­hošť, Kľú­čo­vec, Krá­ľov­ská lúka, gil­dy, eko­lo­gic­ké náro­ky, podob­nosť bio­to­pov, dru­ho­vá diver­zi­ta, Topo­ľo­vé hony, Bodí­ky, Istra­gov, Hamu­lia­ko­vo, Das­de­ra hun­ga­ri­ca, Allo­men­gea vidua, Dona­co­cha­ra spe­ci­osa článok

Kro­ni­ka tech­ni­ky 0 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va tech­ni­ka, his­tó­ria SLO his­tó­ria tech­ni­ky encyklopédia

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Walck­ke­na­e­ria obtu­sa, Alo­pe­co­sa soli­ta­ria, Arc­to­sa leopar­dus, Pira­ta pis­ca­to­rius, Agra­e­ci­na stria­ta, Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Zora mani­ca­ta, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus stria­tus, Xys­ti­cus robus­tus, Par­do­sa lugub­ris, Dra­syl­lus vil­li­cus, Xys­ti­cus kochi článok

Jones Evan Deštný pra­les. Fas­ci­nu­jí­ci pohled na život mezi stro­my tro­piv­ké­ho světa 1993 Orbis Pic­tus bio­ge­o­gra­fia CES tro­pic­ký daž­ďo­vý pra­les, rain­fo­rest kni­ha 80 – 85240-​53‑X

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Coelo­tes lon­gis­pi­nus, Har­pac­tea rubi­cun­da, Par­do­sa mon­ti­co­la, Tro­cho­sa ruri­co­la, Pira­ta hyg­rop­hi­los, Ozyp­ti­la pra­ti­co­la, Dip­los­ty­la con­co­lor, Ente­le­ca­ra con­ge­ne­ra, Pychyg­nat­ha lis­te­ri, Lept­hyp­han­tes teneb­ri­co­la, Pachyg­nat­ha lis­te­ri, Pachyg­nat­ha clerc­ki článok

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 122132, 136137 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt sys­te­ma­tíc­ká zooló­gia, fyzi­oló­gia živo­čí­chov CES bez­sta­vov­ce, ryby, dýcha­nie živo­čí­chov, oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy, vtá­ci, adap­tá­cie, cicav­ce encyk­lo­pé­dia 8085606216

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Pira­ta pira­ti­cus, Par­do­sa amen­ta­ta, Tra­chy­ze­lo­tes pedes­tris, Hap­lod­ras­sus sig­ni­fer, Alo­pe­co­sa acu­le­a­ta, Alo­pe­co­sa pul­ve­ru­len­ta, Zelo­tes vil­li­cus, Coelo­tes lon­gis­pi­nus, Har­pac­tea rubi­cun­da, Dip­lo­cep­ha­lus latif­rons, Dip­lo­cap­ha­lus pici­nus článok

Bro­wn Donald E. Human Uni­ver­sals 1991 Tem­ple Uni­ver­si­ty Pre­ss Phi­la­delp­hia antro­po­ló­gia, soci­obi­oló­gia ENG kul­túr­ne uni­ver­zá­lie, člo­vek, uni­ver­zál­ne hod­no­ty neznámy

Mat­hau­ser Zde­něk Este­tic­ké alter­na­ti­vy 0 psy­cho­ló­gia SLO neznámy

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Cen­tro­me­rus syl­va­ti­cus, Lyco­si­dae, Linyp­hi­i­dae článok

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­lo­gy – Encyc­lo­pe­dia of Earth scien­ce, Volu­me XI. 1987 p. 156 Van Nostrand Rein­hold Com­pa­ny New York agrok­li­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG kys­lé daž­de, aero­só­ly, klí­ma Afri­ky, Afri­ka, prie­mer­ná tep­lo­ta, radiá­cia, albe­do, eva­po­trans­pi­rá­cia, vod­ná rov­no­vá­ha, vzduš­né masy, viet­ro, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, rozp­tyl zne­čis­te­nia, odraz, klí­ma Antar­ktí­dy, Antar­ktí­da encyk­lo­pé­dia 0879330090 551.5.03.21

Gales D.M. Bio­phy­si­cal eco­lo­gy 1980 Sprin­ger Ver­lag New York bio­fy­zi­kál­na eko­ló­gia ENG neznámy

Dzwon­ko Z., Los­ter S. Dis­tri­bu­ti­on of vas­cu­lar plants spe­cies in small wood­land on the Wes­tern Car­pat­hian foot­hills 1989 Oikos Vol. 56, p. 7786 bio­ge­o­gra­fia ENG dis­tri­bú­cia rast­lín, mok­raď, západ­né Kar­pa­ty článok

Roh­rig E., Urlich B. (eds.) Tem­pe­ra­te deci­du­ous forest 1991 Else­vier New York bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, atlas neznámy

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Reac­ti­on of spi­ders to chan­ges in the hyd­ro­lo­gi­cal con­di­ti­ons in the Danu­bian plain forest 1995 Bio­lo­gi­cal moni­to­ring of the ter­ri­to­ry influ­en­ced by teh Gab­čí­ko­vo water­works. Results and expe­rien­ces, p. 358363 IZ SAS Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG Ara­nea, zme­na, zme­na hyd­ro­lo­gic­kých pod­mie­nok, vod­ný režim článok

Tobing D.H. A pre­li­mi­na­ry bib­li­og­rap­hy on fau­na, flo­ra, vege­ta­ti­on, con­ser­va­ti­on of natu­re and natu­ral resour­ces of Sumat­ra 1968 Natu­re Con­ser­va­ti­on Depart­ment of Agri­cul­tu­ral Uni­ver­si­ty Wage­nin­gen bib­li­o­gra­fia, bota­ni­ka, zooló­gia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG fau­na, fló­ra, vege­tá­cia, ochra­na, prí­rod­né zdro­je neznámy

Roh­rig E. Eco­sys­tems of the world 7. 1991 Roh­rig E., Urlich B. (eds.): Tem­pe­ra­te deci­du­ous forest Else­vier New York bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, mier­ny opa­da­vý les atlas

Strauss Clau­de Levi Myš­le­ní pří­rod­ních náro­dů 0 psy­cho­ló­gia CES neznámy

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 412 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO Fram­me, GIS, Digi­tal, OPEN GIS, BERIT, MapIn­fo, Digi­tal Equ­ip­ment, ARCDATA, Arc­View Inter­net Map Ser­ver, MapOb­jects Inter­net Map Ser­ver, Site­Net Main 3.3, Atlas GIS, Aut­desk, Auto­CAD Map, Auto­desk World, TopoL GIS, URIS, ER Map­per 5.5, ras­tre, SQL Ser­ver člá­nok 1121 – 1082

Gel­den­hu­ys C.J. (ed.) Bio­ge­og­rap­hy of the mixed ever­gre­en forests of sout­hern Afri­ca 1989 Eco­sys­tem prog­ram­mes. Occa­si­onal Report 45 C.S.I.R. Pre­to­ria bio­ge­o­gra­fia ENG zmie­ša­né stá­lo­ze­le­né lesy, Juž­ná Afri­ka neznámy

Dan­ce­rau P. Bio­ge­og­rap­hy, an eco­lo­gi­cal per­spec­ti­ve 1957 Ronald New York bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG budúc­nosť neznámy

Oxford English Dic­ti­ona­ry (OED) 1972 Lon­don ENG slovník

Gib­bons Ann Old dates for modern beha­vi­or 1995 Scien­ce Vol. 268, p. 495496 arche­oló­gia, soci­obi­oló­gia člo­ve­ka ENG naj­star­šia ľud­ská kul­tú­ra článok

Fitt­kau E.J., Illies J., Klin­ge H., Sch­wa­be G.H., Sioli H. (eds.) Bio­ge­og­rap­hy and eco­lo­gy in South Ame­ri­ca. (Two Volu­mes) 1968 The Hague, Junk N.V. bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG Juž­ná Ame­ri­ka neznámy

Dzwon­ko Z., Los­ter S. Spe­cies rich­ness and seed dis­per­sal to secon­da­ry wooods in sout­hern Pol­land 1992 Jour­nal of Bio­ge­og­rap­hy Vol. 19, p. 7786 bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG dru­ho­vá boha­tosť, šíre­nie semien, nepô­vod­ný les, juž­né Poľ­sko článok

Heat­wo­le H. Fac­tors affec­ting the num­ber of spe­cies of plants on islands of the Gre­at Bar­rier Reef, Aus­tra­lia 1991 Jour­nal of Bio­ge­og­rap­hy Vol. 18, p. 213221 bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG počet dru­hov, fak­to­ry diver­zi­ty, ostrov, Veľ­ká bari­é­ro­vá úži­na, Aus­trá­lia článok

Sava­ny 0 Slo­vart Bra­ti­sla­va bio­ló­gia, eko­ló­gia CES sava­na kniha

Hill M.O., Bun­ce R.G.H., Shaw M.W. Indi­ca­tor spe­cies ana­ly­sis. A devi­si­ve polyt­he­tic met­hod of clas­si­fi­ca­ti­on and its app­li­ca­ti­on to a sur­vey of nati­ve pine­wo­ods in Scot­land 1975 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 63, p. 597613 bio­ló­gia, eko­ló­gia ENG dru­ho­vá ana­lý­za, bori­ny, Škót­sko článok

Usher M.B. Bio­lo­gi­cal inva­si­on of natu­re reser­ves. A search for gene­ra­li­za­ti­on 1988 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­ti­on Vol. 44, p. 119135 Bar­king Else­vier Tech­no­lo­gy Else­vier bio­ló­gia, eko­ló­gia ENG invá­zia článok

Tho­mas W.A., Gold­ste­in G., Wil­cox W.H. Bio­lo­gi­cal indi­ca­tors of envi­ron­men­tal quali­ty. A bib­li­og­rap­hy of Abs­tracts 1973 Ann Arbor Scien­ce Pub­li­ca­ti­ons Michi­gan, Ann Arbor bib­li­o­gra­fia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG indi­ká­tor, envi­ron­men­tál­na kva­li­ta, bib­li­o­gra­fia neznámy

Sig­nor The geolo­gic his­to­ry diver­si­ty 1990 Annu­al Review of Eco­lo­gy and Sys­te­ma­tics No. 21, p. 509540 Annu­al Revie­ws Palo Alto geoló­gia, his­tó­ria ENG geolo­gic­ká diver­zi­ta, his­tó­ria člá­nok 0066 – 4162 574

Buček Anto­nín, Laci­na Ján Bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­cia­ce kra­ji­ny jako jeden z eko­lo­gic­kých pod­kla­dů pro územ­ní plá­no­vá­ní 1979 Územ­ní plá­no­vá­ní a urba­niz­mus No. 6, p. 382387 bio­ge­o­gra­fia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­ciá­cia článok

Fusán O., Kodym O. Geoló­gia 0 geoló­gia SLO geolo­gic­ký pre­hľad, geolo­gic­ké oblas­ti neznámy

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 1223 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO data­bá­zo­vé sys­té­my, Orac­le Data Mart QuickS­co­pe, Infi­ni­ty Com­mu­ni­ca­tor, Avs­tar, VARIAS, Inter­graph, GIS, Auto­desk, Intel, ATLAS DMT, pro­jek­to­va­nie pozem­ko­vých úprav, kata­strál­ny úrad, digi­ta­li­zá­cia kata­strál­nych máp, miest­na samosprá­va člá­nok 1211 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 2445 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO his­to­ric­ký vývoj čes­ké­ho kata­stru, Con­tex scan­ning tech­no­lo­gy, štát­ne digi­tál­ne mapy, DMÚ25, ZABAGED/​1, GeoWin, Auto­CAD, INROADS, infor­mač­ná tech­no­ló­gia, krí­zo­vý mana­ge­ment okre­su, refe­rát obra­ny a ochra­ny Chru­dim, GIS, hava­rij­né situ­ácie, hac­ke­ring člá­nok 1211 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 4664 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO letec­ké sním­ky, nehnu­teľ­nos­tí, MapIn­fo, pozem­ko­vý úrad, POZINFO v. 2.0, G‑INFO 98 v. 2.0, MIF 2 BLK v. 2.1, DKM, Štát­ny infor­mač­ný sys­tém – SIS, Nový Jičín, GIS, PCERO, Doly Bíli­na, SPOT 4 člá­nok 1211 – 1082

De Ange­lis Bar­ba­ra Hodí­me se k sobě 0 psy­cho­ló­gia CES medzi­ľud­ské vzťa­hy, výber par­tne­ra knižka

De Ange­lis Bar­ba­ra Tajem­ství mužů 0 psy­cho­ló­gia CES medzi­ľud­ské vzťa­hy, výber par­tne­ra knižka

Has­sal A.K. The bio­che­mis­try and uses of pes­ti­ci­de 1990 Struc­tu­re, meta­bo­lism, mode of acti­on and uses in crop pro­tec­ti­on, p. 489494 bio­ché­mia, poľ­no­hos­po­dár­ske inži­nier­stvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG pes­ti­cí­dy článok

Cha­lup­ský Josef Čím se řídí bur­ňá­ci při vyhle­dá­va­ní potra­vy 1996 Ves­mír No. 5 Ves­mír Pra­ha bio­ló­gia, eko­ló­gia, eto­ló­gia CES bur­ňák, orien­tá­cia, vyhľa­dá­va­nie potra­vy člá­nok 0042 – 4544

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 244270 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt bio­ló­gia, eko­ló­gia, eto­ló­gia CES obran­né mecha­niz­my rast­lín, pre­dá­to­ry, sku­pi­no­vý lov, indi­vi­du­ál­ny lov, bio­lo­gic­ké jedy, pavú­ci, útok, obra­na, drá­py, zuby, rohy, pan­cie­re, ost­ne, lesť, sfar­be­nie, mas­ko­va­nie, mimik­ry, che­mic­ká obra­na, ter­mi­ty encyk­lo­pé­dia 8085606216

Olek­syn J., Cha­lup­ka W., Tjo­el­ker M.G., Reich P.B. Geog­rap­hic ori­gin of Pinus syl­ves­tris popu­la­ti­ons influ­en­ces the effects of air pol­lu­ti­on on flo­we­ring and gro­wth 1992 Water, Air and Soil Pol­lu­ti­on No. 62, p. 201212 bio­ló­gia rast­lín, his­to­ric­ká bio­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG Pinus syl­ves­tris, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, kvit­nu­tie, rast článok

Sto­li­na a kol. Ochra­na lesa 0 bio­ló­gia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO ochra­na lesa neznámy

Raup David Mal­com O záni­ku dru­hů 1995 Lido­vé novi­ny Pra­ha bio­ló­gia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES zánik dru­hov kniž­ka 8071060992

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Euoph­rys mil­le­ri, Mar­pis­sa radia­ta, Aty­pus mura­lis, Dipo­ena brac­ca­ta, Dys­de­ra hun­ga­ri­ca, Dys­de­ra wes­trin­gi, Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Hap­lod­ras­sus kulc­zyn­skii, Heria­e­us mel­lot­tei, Neon rayi, Nesti­cus cel­lu­la­nus, Nomi­sia exor­na­ta, Poeci­loch­roa con­pi­cua kni­ha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. Bio­lo­gic­ké a che­mic­ké moni­to­ro­va­nie slad­kých vôd 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 75 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, ché­mia CES moni­to­ring, slad­ká voda, zne­čis­te­nie, orga­nic­ký odpad, rádi­oak­tív­ny odpad, žia­re­nie, BSK5, trent­ský bio­tic­ký index, Chand­le­rov bodo­va­cí sys­tém, index diver­zi­ty kni­ha 8090185525

Zej­da J. Small mam­mals in cer­tain forst type groups in sout­hern Mora­via 1973 Zoolo­gic­ké lis­ty Vol. 22, p. 13 bio­ge­o­gra­fia, les­níc­ka bota­ni­ka, mam­ma­li­oló­gia ENG drob­né cicav­ce, juž­ná Mora­va, les­ný typ článok

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie účin­kov odpad­ných vôd z rafi­né­rií 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 77 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, ché­mia CES odpa­do­vá voda, rafi­né­ria, Chand­le­rov index, indi­ká­tor, Tubi­fi­ci­dae, Chi­ro­no­mi­dae, BSK5, DOC (Dis­sol­ved Orga­nic Car­bon – hla­di­na roz­pus­te­né­ho orga­nic­ké­ho uhlí­ka) kni­ha 8090185525

1998 Geoin­fo, No. 6, p. 112 Com­pu­ter Pre­ss Brno kar­to­gra­fia, digi­tál­na foto­gram­met­ria, výpoč­to­vá tech­ni­ka, geo­gra­fia, GIS CES správ­na tvor­ba mapy, kar­to­gra­fia a GIS, kar­to­gra­fic­ké chy­by, GIS nie je mapa, pse­udo­ma­py, digi­tál­na foto­gram­met­ria, spra­co­va­nie obra­zu, počí­ta­čo­vé vide­nie, fil­tro­va­nie, ostre­nie, zme­na kon­tras­tu, auto­ma­tic­ké roz­poz­ná­va­nie objek­tov člá­nok 1211 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 5, p. 3440 Com­pu­ter Pre­ss Brno les­níc­tvo, výpoč­to­vá tech­ni­ka, geo­gra­fia, GIS CES hyd­ro­lo­gic­ké mode­lo­va­nie malých povo­dí, GIS, využi­tie GIS, Fores­ta SG, Bas­MapX, GIS v zdra­vot­níc­tve, GIS v les­níc­tve, infor­mač­nén tech­no­ló­gie varu­jú, infor­mač­né tech­no­ló­gie neza­chrá­nia, Európ­ska hos­po­dár­ska komi­sia pri OSN, ICP Forest člá­nok 1211 – 1082

Šmi­dr­kal J. Foto­gra­met­rie I – Tere­tic­ké zákla­dy 1985 ČVUT Pra­ha mate­ma­ti­ka, geomet­ria CES letec­ké sním­ky neznámy

Web­ner T. Kores­po­den­ce letec­kých sním­ků kore­lač­ní meto­dou 1995 ČVUT Pra­ha mate­ma­ti­ka, geomet­ria CES letec­ké sním­ky neznámy

Koz­lo­ws­ki T.T. Water supp­ly and tree gro­wth Part 1. Water defi­cits 1982 Com­monw. For Abs­tr. No. 43, p. 5795 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia, eko­ló­gia rast­lín ENG voda ako eko­lo­gic­ký fak­tor, les, nedos­ta­tok vody článok

Luka­so­vá A., Šar­ma­no­vá J. Meto­dy shlu­ko­vé ana­lý­zy 1995 SNTL Pra­ha mate­ma­ti­ka, šta­tis­ti­ka CES zhlu­ko­vá ana­lý­za, bio­š­ta­tis­ti­ka neznámy

Mil­lard S.P., Let­ten­maier D.P. Opti­mal design of bio­lo­gi­cal sam­pling prog­rams using ana­ly­sis of varian­ce 1986 Estu­ari­ne, Coas­tal and Shelf Scien­ce Vol. 22, p. 637656 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia ENG ANOVA, vzor­ka, pozo­ro­va­nie, moni­to­ring článok

Lisic­ký Miku­láš J. Report on the back-​ground (zero) sta­te of natu­ral envi­ron­ment of the Gabčíkovo-​Nagymaros bar­ra­ge sys­tem from the point of view bio­lo­gy and lands­ca­pe eco­lo­gy 1991 Ins­ti­tu­te of Zoolo­gy and Eco­so­zo­lo­gy SAS Bra­ti­sla­va bio­ló­gia, kra­jin­ná eko­ló­gia SLO Gabčíkovo-​Nagymaros práca

Fur­se M.T., Moss D., Wright J.J., Armi­ta­ge P.D. The influ­en­ce of sea­so­nal and taxo­no­mic fac­tors on the ordi­na­ti­on and clas­si­fi­ca­ti­on of running-​water sites in Gre­at Bri­tain anf on the pre­d­ic­ti­on of the­ir mac­ro­in­ver­teb­ra­te com­mu­ni­ties 1984 Fres­hwa­ter Bio­lo­gy Vol. 14, p. 257280 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG taxo­nó­mia, sezón­ne zme­ny, Mac­ro­in­ver­teb­ra­ta, tečú­ca voda, ordi­ná­cia, kla­si­fi­ká­cia článok

Edels­te­in Kes­het L. Mat­he­ma­ti­cal models in bio­lo­gy 1988 Ran­dom Hou­se New York bio­š­ta­tis­ti­ka, mate­ma­ti­ka, bio­ma­te­ma­ti­ka ENG mate­ma­tic­ký model neznámy

Krip­pe­lo­vá T., Krip­pel E. Vege­tač­né pome­ry Záho­ria I. Via­te pies­ky 1956 SAV Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Záho­rie, via­te pies­ky neznámy

Ples­ník P. Pre­hľad vege­tač­ných pome­rov Záho­ria 1971 Geo­gra­fic­ký časo­pis Vol. 23, No. 2, p. 146149 fyto­ce­no­ló­gia SLO Záho­rie článok

Le Sage René Alain His­tó­ria Gila Bla­sa de San­til­la­ne II 1957 SLO kniha

San­da­ny a kol. Nemec­ko – slo­ven­ský slov­ník 1966 SPN Bra­ti­sla­va 3 GER, SLO slovník

1998 Geoin­fo, No. 5, p. 3033 Com­pu­ter Pre­ss Brno medi­cí­na, výpoč­to­vá tech­ni­ka, geo­gra­fia, GIS CES tvor­ba vege­tač­ných máp pou­ži­tím spek­tro­zo­nál­nych sním­kov a GIS, geoin­ži­nier­stvo, Mic­ro­Sta­ti­on GeoWa­ter, Mic­ro­Sta­ti­on GeoWaste-​Water, digi­ta­li­zá­cia, tvor­ba gra­fic­ké­ho výstu­pu, inter­pre­tá­cia sním­kov, inter­pre­tá­cia terén­ne­ho pries­ku­mu, Tetín­ske ská­ly člá­nok 1211 – 1082

Kiš­ka Juraj (ed.) Úspech si ty, ale­bo nie­koľ­ko nezišt­ných rád pána Dalea Car­na­gi­ho ako sa stať obľú­be­ný a boha­tý 1991 Gene­zis Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia, eti­oló­gia SLO kniž­ka 8085220563

Kuku­ča Ján Naša Zem – jej mera­nie a zobra­zo­va­nie 1986 Veda Bra­ti­sla­va kar­to­gra­fia SLO zem­ský povrch, tvar Zeme, veľ­kosť Zeme, dru­ži­ce, sve­to­vý geode­tic­ký sys­tém, geody­na­mic­ké javy, foto­gra­met­ria, DPZ, geode­tic­ké mapo­va­nie kniha

Piv­nič­ka Fran­ti­šek Digi­tál­ní foto­gram­met­rie 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 2830 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, foto­gram­met­ria, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka CES foto­gram­met­ria článok

Web­ster New Inter­na­ti­onal Dic­ti­ona­ry 1920 ENG Web­ster slovník

Spel­ler­berg Ian F. Rast­lin­né a živo­číš­ne bio­in­di­ká­to­ry, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 4344 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES BEWS – Bio­lo­gi­cal Ear­ly War­ning Sys­tem, Sal­mo, bio­sen­sor, Gnat­ho­ne­mus peter­si, mik­ro­evo­lú­cia, indi­ká­to­ro­vé spo­lo­čen­stvá, Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis, Agro­py­ron pec­ti­ni­for­me, Sti­pa capil­la­ta, indi­ká­to­ry zne­čis­te­nia, ťaž­ké kovy, orga­noch­lo­ri­dy, Ano­don­ta spp. kni­ha 8090185525

Demek Jaro­mír Obec­ná geomor­fo­lo­gie 1987 Aca­de­mia Pra­ha geomor­fo­ló­gia CES geore­li­éf, reli­éf, geomor­fo­ló­gia oce­án­ske­ho dna, oce­án­ske dno, pôdot­vor­né pocho­dy, gené­za pôdy, vznik pôdy kniha

Weis­mann Ľ., Rehá­ko­vá M. Toxic effect of lead on postem­bry­o­nic deve­lop­men­tal sta­ges of Mamas­tra bras­si­cae L. Toxic­ké pôso­be­nie olo­va na postem­bry­o­nál­ne vývo­jo­vé štá­diá Mames­tra bras­si­cae L. 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 1, p. 105113 SAP Bra­ti­sla­va bio­ló­gia, ché­mia, medi­cí­na, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG olo­vo, tera­to­gén, Mames­tra bras­si­cae L. článok

Čapek Miro­slav Anglicko-​slovenský a slovensko-​anglický les­níc­ky a dre­vár­sky slov­ník 0 ENG, SLO les, dre­vár­stvo slovník

Stra­ti­gra­fic­ký slov­ník 0 geoló­gia, stra­ti­gra­fia SLO encyklopédia

Pet­ráč­ko­vá Věra, Kraus Jiří (eds.) Aka­de­mic­ký slov­ník cizích slov I. zv. A – K , II. zv. L – Ž 1995 Aca­de­mia Pra­ha CES slov­ník 8020005334, 8020005242, 8020004971

Mičie­ta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­ti­on of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193202 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia ENG bio­in­di­ká­cia, zne­čis­te­nie, muta­gé­ny, kar­ci­no­gé­ny, rast­li­ny, abor­ti­vi­ta peľo­vých zŕn, bio­in­di­ká­tor, zoznam indi­kač­ných dru­hov, bio­mon­to­ring, Ban­ská Štiav­ni­ca, dusík, olo­vo článok

Husár Karol Úda­je o geomor­fo­lo­gic­kých jed­not­kách Slo­ven­ska na Geo­gra­fic­kom ústa­ve SAV 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 2021 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, geomor­fo­ló­gia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO geomor­fo­lo­gic­ké jed­not­ky článok

Mičie­ta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­ti­on of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193202 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia ENG článok

Mičie­ta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­ti­on of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193202 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia ENG článok

Demek Jaro­mír Obec­ná geomor­fo­lo­gie 1987 Aca­de­mia Pra­ha geomor­fo­ló­gia CES štruk­túr­na geomor­fo­ló­gia, kli­ma­tic­ká geomor­fo­ló­gia, dyna­mic­ká geomor­fo­ló­gia, kli­ma­to­ge­ne­tic­ká geomor­fo­ló­gia, pale­oge­omor­fo­ló­gia, antro­po­gén­na geomor­fo­ló­gia, apli­ko­va­ná geomor­fo­ló­gia, kla­si­fi­ká­cia geore­li­é­fu, gené­za geore­li­é­fu, geotek­to­nic­ké hypo­té­zy kniha

Bav­con J., Druš­ke­vič B., Papeš D. Ger­mi­na­ti­on of seeds and cyto­ge­ne­tic ana­ly­sis of the spru­ce in dif­fe­ren­tly pol­lu­ted are­as of Slo­ve­nia 1992 Phy­ton Rakús­ko cyto­ge­ne­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG smrek, zne­čis­te­nie, Slo­vin­sko, klí­če­nie, seme­no článok

Grant W.F. Cyto­ge­ne­tic stu­dies of agri­cul­tu­ral che­mi­cals in plants 1982 Fleck R.A., Hol­la­en­der A. (eds.): Gene­tic toxi­co­lo­gy. An agri­cul­tu­ral per­spec­ti­ve, p. 353378 Ple­num Pre­ss New York cyto­ge­ne­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG poľ­no­hos­po­dár­ske che­mi­ká­lie, obsah v rast­li­nách článok

Fleck R.A., Hol­la­en­der A. (eds.) Gene­tic toxi­co­lo­gy. An agri­cul­tu­ral per­spec­ti­ve 1982 Ple­num Pre­ss New York cyto­ge­ne­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, gene­tic­ká toxi­ko­ló­gia ENG poľ­no­hos­po­dár­ske che­mi­ká­lie, obsah v rast­li­nách, poľ­no­hos­po­dár­stvo neznámy

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky 1992 p. 116 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 SLO milé­ni­ové megat­ren­dy kni­ha 8071270504

Amo­ri­ni E., Bio­c­ca M., Manet­ti M.C., Mot­ta E. A den­dro­eco­lo­gi­cal stu­dy in a dec­li­ning oak cop­pi­ce stand 1996 Anna­les des Scien­ces Fores­tie­res Vol. 53, No. 23, p. 731742 Ins­ti­tut de la Agro­no­mi­que Paris den­dro­eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG zmla­de­nie duba, ubý­tok dubu, zmen­šo­va­nie ará­lu duba člá­nok 0003 – 4312 630

Haná­ček J. Nerud­né nerast­né suro­vi­ny 0 geoló­gia, ložis­ko­vá geoló­gia SLO geolo­gic­ké oblas­ti, nerud­né suro­vi­ny, neras­ty neznámy

Sabol A. Kvartérno-​geologické pome­ry Záhor­skej níži­ny 1960 geoló­gia SLO Záho­rie, Záhor­ská níži­na neznámy

Art­bau­e­ro­vá Gize­la, Schultz Ján, Šán­dor Vik­tor (eds.) Maďar­sko – slo­ven­ský slov­ník 1963 SPN Bra­ti­sla­va 3 HUN, SLO slovník

Drá­ma 1956 1957 Slo­ven­ské vyda­va­ťeľ­stvo poli­tic­kej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va poli­ti­ka SLO kniha

Šta­tis­tic­ká ročen­ka Slo­ven­skej repub­li­ky 1992 ŠÚSR – Šta­tis­tic­ký úrad Slo­ven­skej repub­li­ky Bra­ti­sla­va šta­tis­ti­ka SLO katalóg

Maheľ M. Geolo­gic­ká stav­ba čes­ko­slo­ven­ských Kar­pát 1986 Veda Bra­ti­sla­va geoló­gia, geomor­fo­ló­gia SLO Kar­pa­ty kniha

Rač­ko J., Bedr­na Zol­tán Soils in the flo­odp­lain of Lower Mora­va 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 513 SAP – Slo­vac Aca­dem­mic Pre­ss Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO dol­ná Mora­va, Mora­va, Záho­rie článok

Encyk­lo­pe­dic­ký slov­ník geolo­gic­kých vied 0 geoló­gia SLO encyklopédia

Cafo­rio Alber­to Slovensko-​anglický vedec­ko – tech­nic­ký slov­ník 0 SLO, ENG slovník

Zar J.H. Bio­sta­tis­ti­cal ana­ly­sis 1974 Pren­ti­ce – Hall Inc. Enge­lwo­od, Cliffs, New York mate­ma­ti­ka, šta­tis­ti­ka, bio­š­ta­tis­ti­ka ENG ana­lý­za neznámy

Malá encyk­lo­pé­die mate­ma­ti­ky 0 mate­ma­ti­ka CES encyklopédia

Vol­ný S. Fil­trač­ní účin­nost les­ních eko­sys­té­mů k tuhým zne­čis­těním ovzdu­ší 1992 Medzi­ná­rod­né sym­pó­zium pri prí­le­ži­tos­ti 100. výro­čia zalo­že­nia Arbo­ré­ta Mly­ňa­ny, p. 137143 eko­ló­gia lesa, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES fil­trač­ná schop­nosť, les­né eko­sys­té­my, tuhé zne­čis­te­nie ovzdu­šia článok

Dob­šo­vič Ľudo­vít Nauč­te sa rie­šiť kon­flik­ty 1995 Fon­ta­na, Edí­cia Okno do duše psy­cho­ló­gia SLO medzi­ľud­ské vzťa­hy, kon­flikt neznámy

Sch­wa­be A. A met­hod for the ana­ly­sis of tem­po­ral chan­ges in vege­ta­ti­on pat­tern at the lands­ca­pe level 1991 Vege­ta­tio Vol. 95, p. 119 eko­ló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG ana­lý­za časo­vých zmien, vege­tá­cia, kra­jin­ná úro­veň, moni­to­ring článok

Rosen­berg Ale­xan­der The phi­lo­sop­hy of social scien­ce 1988 Oxford Uni­ve­ris­ty Pre­ss Oxford filo filo­zo­fia vedy ENG filo­zo­fia vedy neznámy

Wit­ting R. Aci­di­fi­ca­ti­on phe­no­me­na in beech (Fagus syl­va­ti­ce) forests in Euro­pe 1986 Water, Air and Soil Pol­lu­ti­on Vol. 31, p. 317323 eko­ló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG avi­di­fi­ká­cia, buk, Fagus syl­va­ti­ca, buči­ny, les, Euró­pa článok

Hofier­ka Jaro­slav GRASS a jeho sku­pi­ny prí­ka­zov 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 9 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO Grass, ras­ter článok

Čapek Karel Kra­ka­tit 1968 Čes­ko­slo­ven­ský spi­so­va­teľ Pra­ha SLO neznámy

Pečen­ka M., Luňák P. a kol. Encyk­lo­pe­die moder­ní his­to­rie 1995 Lib­ri his­tó­ria CES his­tó­ria, deji­ny encyk­lo­pé­dia 80 – 85983-​01‑X

Guine­so­va encyk­lo­pé­dia 0 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Nemec Peter Uplat­ne­nie objek­to­vej meto­do­ló­gie v pro­stre­dí ArcIn­fo – Arc­To­ols 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 1013 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO ArcIn­fo, Arc­To­ols článok

Char­vát Karel, Čer­ven­ka Vla­di­mír, Piv­nič­ka Fran­ti­šek Zpra­co­vá­ní letec­ké foto­gra­fie v Topo­Lu 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 35 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka CES TopoL článok

Janík Alojz, Raděj Zde­něk Člo­vek upro­stred kon­flik­tov 1977 Osve­ta Mar­tin 2 psy­cho­ló­gia SLO knižka

Our com­mom futu­re 1988 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss ENG budúc­nosť správa

Cut­ler Burt, Straus­ho­fer Craig Výpra­va do his­to­rie 1995 Juni­or his­tó­ria SLO neznámy

Hill Napo­le­on Myš­le­ním k bohats­ví 1990 Prag­ma psy­cho­ló­gia SLO medzi­ľud­ské vzťa­hy knižka

Lan­gran G. Time in Geog­rap­hic Infor­ma­ti­on Sys­tems 1992 Tay­lor and Fran­cis kar­to­gra­fia ENG GIS neznámy

Eliáš P. Inva­si­on of Impa­tiens par­vif­lo­ra, an annu­al of Cen­tral Asian ori­gin, into forest com­mu­ni­ties in Cen­tral Euro­pe. Bio­lo­gi­cal and eco­lo­gi­cal cau­ses, p. 4 1989 32nd Inter­na­ti­onal Sym­po­sium on Forest of the World. Diver­si­ty and Dyna­mics. Abs­tracts Upsa­la Uni­ver­si­ty Upsa­la eko­ló­gia, bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG invá­zia Impa­tiens par­vif­lo­ra, stred­ná Euró­pa, les­né spo­lo­čen­stvá neznámy

Bez­a­čin­ský H. Les­né hos­po­dár­stvo 1960 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va SLO LHC, LHP neznámy

Mat­te­ufe­lo­vá Ire­ne Na koho sa poná­šaš 0 SLO neznámy

Machá­ček Mar­tin Encyk­lo­pe­die fyzi­ky 0 fyzi­ka SLO encyklopédia

Kubi­ca Milan Prak­tic­ká typo­ló­gia 0 typo­ló­gia člo­ve­ka SLO neznámy

Koť­ka Vla­di­mír Win­GIS, Win­MAP, Win­SAT 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 1213 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO Win­GIS, Win­SAT, Win3D článok

Rin­go­vá Gab­rie­la Poci­ty, city, lás­ka 0 SLO lás­ka, cit, pocit knižka

Kro­ni­ka ľud­stva 0 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va SLO ľud­stvo encyklopédia

Tro­j­an Sta­ni­slav Fyzi­oló­gia II. 0 fyzi­oló­gia SLO kniha

Tro­j­an Sta­ni­slav Fyzi­oló­gia I. 0 fyzi­oló­gia SLO kniha

Hamil­ton Geoff Bio­záh­ra­da 0 SLO neznámy

Skria­gin L.N. Námor­níc­ke uzly 1988 Alp­ha Bra­ti­sla­va SLO neznámy

Tüs­kés Tibor Maďar­sko 1981 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Hig­field Roger Souk­ro­mý život A. Eins­te­i­na 0 CES Eins­te­in, špe­ciál­na teória rela­ti­vi­ty, vše­obec­ná teória rela­ti­vi­ty, uni­tár­na teória poľa neznámy

Eins­te­in Albert Jak vidím svět 0 CES Eins­te­in neznámy

Bate­man A.J. Is gene dis­per­si­on nor­mal ? 1950 Here­di­ty No. 4, p. 353363 Osney Mead gene­ti­cal socie­ty of Gre­at Bri­tain gene­ti­ka ENG šíre­nie génov, tok génov člá­nok 0018 – 067X 575

Car­ne­gie Dale Ako si zís­kať pria­te­ľov a ako pôso­biť na ľudí 0 psy­cho­ló­gia SLO pria­teľ, medzi­ľud­ské vzťa­hy neznámy

Car­ne­gie Dale Reč­níc­tvo a pôso­be­nie na ľudí v pod­ni­ka­teľ­stve 1926 psy­cho­ló­gia SLO pôso­be­nie neznámy

Stritz Fran­ti­šek Čo nám hovo­rí pís­mo. Gra­fo­ló­gia pre kaž­dé­ho 1996 Enig­ma Nit­ra 2 gra­fo­ló­gia SLO pís­mo nezná­my 8085471256

Kräts­már – Šmog­ro­vič Juraj a kol. Vše­obec­ná a anor­ga­nic­ká ché­mia 1994 Osve­ta Ban­ská Bys­tri­ca vše­obec­ná ché­mia, anor­ga­nic­ká ché­mia SLO kni­ha 8021705329

De Gro­ote R.S. The func­ti­ons of natu­re 1992 Mari­on Boy­ars Pub­lis­hers Ltd. Lon­don eko­ló­gia, bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG fun­kcie prí­ro­dy neznámy

Ušá­ko­vá Kata­rí­na, Kovác­so­vá Ele­na Didak­tic­ký model fylo­ge­ne­tic­ké­ho vývo­ja vyš­ších rast­lín na prí­kla­de ich rodoz­me­ny 1993 Bra­ti­sla­va 1 fylo­ge­né­za vyš­ších rast­lín, didak­ti­ka bio­ló­gie SLO rodoz­me­na, fylo­ge­né­za neznámy

Sed­lá­ro­vá Ľubi­ca (ed.) Náz­vy rast­lín. Slo­ven­sko – latin­sko – anglic­ko – nemec­ko – fran­cúz­ko – čes­ký slov­ník 1994 Výskum­ný Ústav rast­lin­nej výro­by Pieš­ťa­ny taxo­nó­mia rast­lín SLO, LAT národ­né náz­vos­lo­vie rast­lín slov­ník 8090051561

Bur­da Béla Empa­tia. Psy­cho­ló­gia vcí­te­nia a vži­tia sa do dru­hé­ho 1994 Psy­chop­rof Nové Zám­ky 2 psy­cho­ló­gia SLO empa­tia, vcí­te­nie, vži­tie neznámy

Lan­de R., Bar­ro­wc­lough G.F. Effec­ti­ve popu­la­ti­on size, gene­tic varia­ti­on, and the­ir use in popu­la­ti­on mana­ge­ment 1987 Sou­le M.E. (ed.): Viab­le popu­la­ti­on for con­ser­va­ti­on, p. 87123 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge eko­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, gene­ti­ka ENG efek­tív­ná veľ­kosť popu­lá­cie, popu­lá­cia, gene­tic­ká pre­men­li­vosť, manaž­ment popu­lá­cie článok

Hraš­ko Juraj, Lin­keš Vla­di­mír, Šuri­na B. Pôd­ne typy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 71 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôda mapa

Spel­ler­berg Ian F. Bib­li­o­gra­fia využi­tia indi­ká­to­ro­vých dru­hov v moni­to­ro­va­ní zne­čis­ťu­jú­cich látok v pro­stre­dí 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 123 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bib­li­o­gra­fia CES popu­lá­cia, izo­lá­cia, moni­to­ring kni­ha 8090185525

Bub­li­nec E., Dubo­vá M. Celo­roč­ná dyna­mi­ka kys­los­ti zrá­žok v buko­vých eko­sys­té­moch 1989 Les­nic­ký časo­pis Vol. 35, p. 463475 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, envi­ron­men­tál­na ché­mia SLO kys­losť zrá­žok, buko­vé lesy, eko­sys­tém, sezón­na dyna­mi­ka článok

Bína Jaro­slav a kol. Malá encyk­lo­pé­die ché­mie 1968 Obzor Bra­ti­sla­va 1 ché­mia CES encyklopédia

Kri­žo­vá Eva Fyto­ce­no­ló­gia a les­níc­ka typo­ló­gia 1995 Tech­nic­ká Uni­ver­zi­ta Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo SLO les, spo­lo­čen­stvo nezná­my 8022804754

Bub­li­nec E., Dubo­vá M. Celo­roč­ná dyna­mi­ka depo­zí­cie váp­ni­ka a jeho eko­lo­gic­ké dôsled­ky pre les­ný eko­sys­tém 1993 Les­nic­ký časo­pis Vol. 39, p. 405413 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, envi­ron­men­tál­na ché­mia SLO depo­zí­cia váp­ni­ka, les, eko­sys­tém, sezón­na dyna­mi­ka článok

Pau­lov Šte­fan Fyzi­oló­gia živo­čí­chov a člo­ve­ka III. 1995 PRIF UK Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia živo­čí­chov, fyzi­oló­gia člo­ve­ka SLO kni­ha 8022306622

Bizu­bo­vá Mária, Škvar­ček Arnold Geomor­fo­ló­gia 1996 PRIF UK Bra­ti­sla­va 2 geomor­fo­ló­gia SLO skrip­tá 8022309737

Boroš Július Moti­vá­cia a emo­ci­ona­li­ta člo­ve­ka 1995 Odkaz Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia SLO moti­vá­cia, emo­ci­ona­li­ta nezná­my 8085193426

Zatroch Peter Nové pro­duk­ty fir­my MapIn­fo Cor­po­ra­ti­on 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 15 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO MapIn­fo Pro­fes­si­onal 4.0 for Win­do­ws, Geog­rap­hic Trac­ker, Map­Ba­sic 4.0 článok

Rohá­čik J. a kol. Dip­te­ra Bukov­ských vrchov 1995 SAŽP Ban­ská Bys­tri­ca zooló­gia SLO Dip­te­ra, dvoj­kríd­lov­ce nezná­my 8096738526

Reich­holf Josef Cicav­ce 1996 IKAR Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO cicav­ce kľúč 8071182362

Krišt Ernest, Kori­kov­skij Pet­ro­vič Ser­gej, Putiš Marián, Janák Marián, Fary­ad Skah Wali Geolo­gy and pet­ro­lo­gy of meta­morp­hic rocks of the wes­tern car­pat­hian crys­tal­li­ne com­ple­xes 1992 Come­nius Uni­ver­si­ty Pre­ss Bra­ti­sla­va 1 geoló­gia, pet­ro­ló­gia ENG geoló­gia Západ­ných Kar­pát kni­ha 80 – 223-​0347‑X

Dyk V. Ztrá­ta orien­ta­ce ptá­ků v kul­ti­vo­va­né kra­ji­ně 1975 Věda a život No. 20, p. 618619 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eto­ló­gia CES vták, orien­tá­cia, stre­so­vý fak­tor článok

Lar­sen J.B. Eco­lo­gi­cal sta­bi­li­ty of forest and sus­tai­nab­le sil­vi­cul­tu­re 1995 Forest Eco­lo­gy and Mana­ge­ment Vol. 73, p. 8596 Else­vier Amster­dam eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo ENG eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, dlho­do­bou­dr­ža­teľ­né les­né hos­po­dár­stvo člá­nok 0378 – 1127 338.2 574630

Štef­fek Jozef Eko­lo­gic­ké vyhod­no­te­nie mäk­ký­šov Ľubie­tov­ký Vepor 1993 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 20, p. 55 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, mala­ko­zo­oló­gia SLO Ľubie­tov­ský Vepor člá­nok 8085559137

Prach K. Moni­to­ro­vá­ní změn vege­ta­ce – meto­dy a prin­ci­py 0 ČÚOP – Čes­ký ústav ochra­ny prí­ro­dy Brno eko­ló­gia, geobo­ta­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia CES moni­to­ring, rast­lin­né spo­lo­čen­stvá, metó­dy zbe­ru, spra­co­va­nie dát príručka

Spel­ler­berg Ian F. Roz­miest­ne­nie orga­niz­mov v moni­to­ro­va­cej sie­ti 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 156 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, soci­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia CES odber vzo­riek, moni­to­ring kni­ha 8090185525

Vrben­ský R. An ana­ly­sis of the mam­mals (Mam­ma­lia) in the Sta­te Natu­re Reser­ve Dol­ny les and the adja­cent allu­vium 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 201208 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Dol­ný les, Záho­rie, Cleth­ri­ono­mys gla­re­olus, Apo­de­mus fla­vi­col­lis, Sorex ara­ne­us článok

Šte­pa­no­vi­čo­vá Oľga Heteroptera-​Pentatomomorpha of cha­rac­te­ris­tic habi­tats in Mora­va flo­odp­lain area 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 163174 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Hete­rop­te­ra – Pen­ta­to­mo­morp­ha, Mora­va, Hete­rop­te­ra, Hnyz článok

Kmi­niak Milan Amp­hi­bians in the allu­vium of the Mora­va River 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Sup­pel­ment 1, p. 7788 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG oboj­ži­vel­ní­ky, Mora­va, Rana, Bufo, Tri­tu­rus článok

Ambros Michal, Slo­bo­da Karol Využi­tie infor­mač­ných sys­té­mov pri zabez­pe­čo­va­ní ochra­ny bio­di­ver­zi­ty v pod­mien­kach CHKO Ponit­rie 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 277281 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fau­nis­ti­ka SLO infor­mač­né sys­té­my, bio­di­ver­zi­ta, Ponit­rie, inven­ta­ri­zá­cia, mäk­ký­še, obrúč­kav­ce, pavú­ky, bla­no­kríd­lov­ce, motý­le, chro­bá­ky, dvoj­kríd­lov­ce, pla­zy, oboj­ži­vel­ní­ky, cicav­ce, frag­men­tá­cia sta­no­víšť, infil­trá­cia nepô­vod­ných dru­hov, zne­čis­ťo­va­nie zborník

Krno Iľja, Bulán­ko­vá Eva, Hal­goš Jozef Mac­ro­zo­obent­hos of the Mora­va river basin and tri­bu­ta­ries of the Mora­va 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 6376 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Mora­va, mak­ro­zo­oben­tos, Hep­ta­ge­nia fla­va, Bra­chy­cer­cus har­ri­sel­lus, Tae­ni­op­te­ryx nebu­lo­sa, Per­lo­des dis­par, Isop­te­na ser­ri­cor­nis, Aphe­lo­che­i­rus aes­ti­va­lis, Dixa nubi­li­pen­nis, Dixa nebu­lo­sa, Athe­rix ibis článok

Oťa­he­lo­vá Hele­na, Baná­so­vá Vie­ra, Jaro­lí­mek I., Zali­be­ro­vá M., Janau­er G.A., Oťa­hel J., Fera­nec J. Vege­ta­ti­on units of the Mora­va river flo­odp­lain eco­to­nes area 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, No. 4, p. 367 – 375 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia ENG Mora­va, vege­tá­cia Mora­vy, spo­lo­čen­stvá Mora­vy člá­nok 0006 – 3088

Gais­ler J. Zoolo­gie obrat­lov­ců 1983 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES sta­vov­ce kniha

Futák Ján Fyto­ge­o­gra­fic­ký pre­hľad Slo­ven­ska 1972 Slo­ven­sko, Prí­ro­da, p. 431482 Obzor Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia SLO článok

Suchý Josef Lido­vé léči­tels­tví, aneb návrat k pří­ro­de 1991 Tisk ser­vis Pra­ha medi­cí­na CES akup­re­sú­ra kni­ha 8090112501

Zachar­čen­ko Vasi­lij Svet mož­ných zázra­kov, malá encyk­lo­pé­dia tre­tie­ho tisíc­ro­čia 1986 Sme­na Bra­ti­sla­va 1 SLO Zem, ves­mír kniha

Svet živo­číš­nej ríše 1978 Osve­ta Mar­tin 4 SLO encyklopédia

Hen­drych Rado­van Fyto­ge­o­gra­fia 1984 SPN Pra­ha fyto­ge­o­gra­fia CES rast­li­na knižka

Bla­ke S.F., Atwo­od A.C. Geog­rap­hi­cal guides to the flo­ra of the world 1967 US Depart­ment of Agri­cul­tu­re Was­hing­ton DC. fyto­ge­o­gra­fia, bota­ni­ka, geo­gra­fia ENG fló­ra, svet sprievodca

Krej­ča Jin­dřich, Kor­bel Ladi­slav (eds.) Veľ­ká kni­ha živo­čí­chov 1993 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO hmyz, ryby, oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy atlas 8007005846

Fej­di Pavel, Bob­ro Milan Mine­ra­ló­gia pre envi­ron­men­ta­lis­tov 1996 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mine­ra­ló­gia, kraš­ta­lo­gra­fia SLO aero­só­ly, zne­čis­te­nie, ťaž­ké kovy, sústa­vy skrip­tá 8022309842

Pamu­kov Pet­rov Dimi­ter, Ach­tar­džiev Zacha­riev Chris­to Prí­rod­ná leká­reň 1986 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va medi­cí­na SLO kniha

Čer­ný J., Toper­cer E. Cho­vá­me akvá­ri­ové ryby 1989 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 2 zooló­gia, ich­ty­o­ló­gia, akva­ris­ti­ka SLO rybič­ky prí­ruč­ka 8007000208

Ambros Michal, Slo­bo­da Karol Využi­tie infor­mač­ných sys­té­mov pri zabez­pe­čo­va­ní ochra­ny bio­di­ver­zi­ty v pod­mien­kach CHKO Ponit­rie 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 277281 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fau­nis­ti­ka SLO využí­va­nie orga­niz­mov, GIS, ArcIn­fo zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Allo­men­gea vidua, Col­lin­sia dis­tinc­ta, Mar­pis­sa radia­ta, Par­do­sa sphag­ni­co­la, Baryp­hy­ma pra­ten­se, Bat­hyp­han­tes par­vu­lus, Ber­lan­di­na cine­rea, Dona­co­cha­ra spe­ci­osa, Hah­nia hel­ve­ola, Heria­e­us hir­tus, Oxy­o­pes ramo­sus, Tri­chon­cus hack­ma­ni kni­ha 2831703239

Zukal Rudolf Akva­rij­ní ryby 1984 Své­po­moc 8 akva­ris­ti­ka, ich­ty­o­ló­gia, cho­va­teľ­stvo SLO príručka

Sla­den W.J.L., Men­zie C.M., Rei­chel W.L. DDT resi­du­es in Ade­le­i­de pen­gu­ins and cra­be­a­ter seal in the Antarc­tic 1966 Natu­re Vol. 210, p. 670673 eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia ENG DDT, tuč­niak, tuleň článok

Veis Šte­fan a kol. Malá encyk­lo­pé­dia fyzi­ky 1970 Obzor Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO encyklopédia

Nemec Peter Geo­gra­fic­ké infor­mač­né infor­mač­né sys­té­my fir­my ESRI 1994 Geoin­fo, No. 1, p. 610 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO ArcIn­fo, Grid, ArcS­canm, ArcS­torm, IAC, Arc­To­ols, Arc­View 2, geo­gra­fic­ká ana­lý­za, GIS, GPS článok

Hon­ča­riv Róbert, Hon­ča­ri­vo­vá Kve­ta Mate­ma­tic­ké obra­zy živo­ta 1989 Obzor Bra­ti­sla­va 1 mate­ma­ti­ka SLO kni­ha 80 – 215-​0027‑I

Vág­ner Josef, Schne­i­de­ro­vá Naďa Safa­ri po Kili­man­džá­rom 1985 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va SLO cestopis

Bau­er Ernst Divo­tvor­né sily Zeme 1983 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va geoché­mia, geoló­gia SLO kniha

Žúr­ko­vá Ľ., Fis­cher O., Pacák J., Sop­ko­vá A., Sta­něk Z. Vše­obec­ná ché­mia 1985 SPN Bra­ti­sla­va 1 vše­obec­ná ché­mia SLO ter­mo­dy­na­mi­ka učebnica

Jedo­va­té živo­čí­chy 1992 Cham­pag­ne Avan­tgar­de Bra­ti­sla­va 1 fyzi­oló­gia živo­čí­chov SLO kniž­ka 8071500674

Spur­ná Věra, Laci­na Ján, Kun­dra­ta Miro­slav (eds.) Morav­ské kra­ji­ny Milo­še Spur­né­ho 1994 Vero­ni­ka, Uli­ta Brno foto­gra­fia CES Mora­va katalóg

Bau­man Milan Záha­dy na zaj­traj­šok 1988 Obzor Bra­ti­sla­va 1 SLO kniha

Chor­vát Peter, Zali­be­ra Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úpra­va lesov vo väz­be na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výcho­vu a vzde­lá­va­nie pra­cov­ní­kov les­né­ho a vod­né­ho hos­po­dár­stva SR Zvo­len 1 les­níc­tvo SLO les, HÚL, hos­po­dár­ska úpra­va, obhos­po­da­ro­va­nie lesov, LHP, LHC, taxá­cia, hos­po­dár­ske lesy, ochran­né lesy, kate­go­ri­zá­cia lesov, lesy oso­bit­né­ho urče­nia, lesy v CHKO, hos­po­dár­sky tvar, pod­ras­to­vý hos­po­dár­sky spô­sob, dorub, malop­loš­ný clon­ný rub prí­ruč­ka 80 – 88677-​22‑X

Tábor Ivo, Pav­lač­ka Radek Arbo­ré­tum Mly­ňa­ny, Sprie­vod­ca po Arbo­ré­te 0 Veda Bra­ti­sla­va 1 SLO bro­žur­ka 8022403555

Zákon Národ­nej rady Slo­ven­skej repub­li­ky č. 2871994 O ochra­ne prí­ro­dy a kra­ji­ny 1994 Eko­pa­no­rá­ma No. 910, Supp­le­ment SZOPK z pod­kla­dov Práv­nic­ké­ho inšti­tú­tu Minis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR Mar­tin prá­vo SLO prí­ro­da, kra­ji­na článok

Peciar Voj­tech Fyto­ge­o­gra­fic­ky význam­né zja­vy v bry­of­ló­re Malých Kar­pát 1990 Bio­ló­gia Vol. 9, p. 693697 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia, bry­o­ló­gia ENG bry­of­ló­ra, Malé Kar­pa­ty článok

Bizu­bo­vá Mária, Macho­vá Z., Nogo­vá M. Malé Kar­pa­ty a pri­ľah­lé geomor­fo­lo­gic­ké cel­ky 1994 Sprie­vod­ca k exkur­zii pre uči­te­ľov geo­gra­fie a prí­ro­do­pi­su Kated­ra fyzic­kej geo­gra­fie PRIF UK Bra­ti­sla­va, Štát­ny peda­go­gic­ký ústav Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO Malé Kar­pa­ty sprievodca

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, I. zvä­zok A – D 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, II. zvä­zok E – J 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, III. zvä­zok K – M 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, IV. zvä­zok L – S 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, V. zvä­zok R – Š 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Nový nález nej­star­ších oboj­ži­vel­ní­ků 1995 Živa No. 4 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES fylo­ge­né­za člá­nok 0044 – 4812

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, VI. zvä­zok T – Ž 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Fusán O., Kodým O., Matej­ka A., Urbá­nek L. Geoló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 1819 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO mapa

Ústred­ný ústav geolo­gic­ký Geolo­gic­ká mapa ČSSR, 1: 500 000 1967 Ústred­ná sprá­va geodé­zie a kar­to­gra­fie Pra­ha geoló­gia SLO mapa

Fulaj­tár E., Čur­lík J. Pôd­ne dru­hy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 74 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôd­ne dru­hy, zrni­tosť pôdy mapa

Jákal A. Súčas­né reli­é­fot­vor­né pro­ce­sy, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR, p. 45 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO reli­éf mapa

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Walck­na­e­ria nudi­pal­pis, Agra­e­ci­na stria­ta, Agy­ne­ta sub­ti­lis, Arc­to­sa leopar­dus, Argen­na sub­nig­ra, Attu­lus sal­ta­tor, Bat­hyp­han­tes app­ro­xi­ma­tus, Che­i­ra­cant­hium punc­to­rium, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Mic­ro­li­nyp­hia impig­ra, Phi­lod­ro­mus ces­pi­tum kni­ha 2831703239

Maheľ M, Koneč­ný V. Tek­to­ni­ka, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO tek­to­ni­ka mapa

Mazúr Emil, Čin­ču­ra J., Kvit­ko­vič J. Geomor­fo­ló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 4748 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO geomor­fo­ló­gia mapa

Kri­žo Milan (ed.) Fló­ra Poľa­ny 1994 Semi­nár Zvo­len 16. – 17. 6. 1994 ÚVT Tech­nic­ká Uni­ver­zi­ta Zvo­len fyto­ge­o­gra­fia, flo­ris­ti­ka SLO Poľa­na nezná­my 8022803715

Mazúr Emil, Luk­niš M. Geomor­fo­lo­gic­ké jed­not­ky, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 5556 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO geomor­fo­lo­gic­ké čle­ne­nie mapa

Porub­ský A. Hyd­ro­ge­oló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 3435 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va hyd­ro­ge­oló­gia SLO hyd­ro­ge­oló­gia mapa

Szo­mo­lá­ni J. a kol. Malé Kar­pa­ty, Turis­tic­ký sprie­vod­ca ČSSR, zv. 5 1986 Šport Bra­ti­sla­va SLO Malé Kar­pa­ty sprievodca

Tur­bek J. Hyd­ro­ló­gia, 1 : 750 000 1980 Atlas SSR, p. 66 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va hyd­ro­ló­gia SLO hyd­ro­ló­gia mapa

Hofier­ka Jaro­slav Pozná­te geo­gra­fic­ký infor­mač­ný sys­tém GRASS ? 1994 Geoin­fo, No. 1, p. 11 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO GRASS, GIS článok

Šimek Josef, Schej­bal Josef, Pro­cház­ka F. Geomet­ria pre devia­ty roč­ník 1963 SPN Bra­ti­sla­va 7 geomet­ria, mate­ma­ti­ka SLO učebnica

Lepil Oldřich, Hou­dek Vác­lav, Pecho Alo­iz Fyzi­ka pre 3. roč­ník gym­ná­zia 1986 SPN Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO učebnica

Fuka Josef, Vorá­ček Miro­slav Fyzi­ka pre 9. roč­ník deväť­roč­nej ško­ly 1976 SPN Bra­ti­sla­va 7 fyzi­ka SLO učebnica

Beneš Edu­ard, Nie­der­maie­ro­vá Pav­la Nemči­na pre 7. roč­ník základ­nej deväť­roč­nej ško­ly 1968 SPN Bra­ti­sla­va cudzie jazy­ky GER, SLO učebnica

Horá­ček Rudolf Algeb­ra pre 9. roč­ník 1974 SPN Bra­ti­sla­va mate­ma­ti­ka, algeb­ra SLO učebnica

Göbel Rudolf, Schul­ze Paul, Plötz, Bus­che­ro­ws­ky Hubert, Eich­ler Eber­hard, Damm Wer­ner, Glatz Peter Fyzi­ka pre matu­ran­tov 1986 SPN Bra­ti­sla­va 2 fyzi­ka SLO cvičebnica

Šim­ko­vá Vla­di­mí­ra, Kmo­cho­vá Marie, Rudek Hart­mut, Luče­ni­čo­vá Her­mí­na Nemči­na pre 7. roč­ník základ­nej ško­ly 1982 SPN Bra­ti­sla­va 1 cudzie jazy­ky GER, SLO učebnica

Hynie Josef Dospí­va­te v muže 1965 Stát­ní zdra­vot­níc­ke nakla­da­tels­tví Pra­ha 4 bio­ló­gia člo­ve­ka, fyzi­oló­gia člo­ve­ka, eti­oló­gia CES dospie­va­nie, det­stvo, zvy­ky, lás­ka, mater­stvo, oplod­ne­nie, seme­no, ona­nia kniž­ka 0801065

Mur­dock Geor­ge The com­mon deno­mi­na­tor of cul­tu­res 1945 Lin­ton Ralph (ed.): The scien­ce of man in the world cri­sis Colum­bia Uni­ve­ris­ty Pre­ss New York bio­ló­gia člo­ve­ka, soci­obi­oló­gia ENG kul­túr­ne uni­ver­zá­lie neznámy

Sta­no­vá Vie­ra, Gru­lich Vítek Flo­ris­ti­cal and phy­to­ge­og­rap­hi­cal cha­rac­te­ris­tics of Ruda­va river allu­vium 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 407410 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia, flo­ris­ti­ka SLO Ruda­va, raše­li­nis­ko, Agri­mo­nia pro­ce­ra, Sper­gu­la pen­tan­dra, Lipa­ris loese­lii, Boeoth­ry­on alpi­num, Rhyn­cho­spo­ra alba, Blech­num spi­cant, Hei­roch­loe repens, Carex puli­ca­ris, Coral­lor­hi­za tri­fi­da, Kochia lanif­lo­ra, Pul­sa­til­la pra­ten­sis člá­nok 0006 – 3088

Sta­no­vá Vie­ra, Gru­lich Vítek Flo­ris­ti­cal and phy­to­ge­og­rap­hi­cal cha­rac­te­ris­tics of Ruda­va river allu­vium 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 407410 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia, flo­ris­ti­ka SLO Arme­ria elon­ga­ta sub­sp. elon­ga­ta, Dro­se­ra rotun­di­fo­lia, Sile­ne coni­ca, Tara­xa­cum palus­tre agg., Bis­cu­tel­la lae­vi­ga­ta agg., Carex bri­zo­ides, Viola palus­tris, Chi­map­hi­la umbel­la­ta, Equ­ise­tum tel­ma­te­ia, Hes­pe­ris mat­ro­na­lis sub­sp. can­di­da člá­nok 0006 – 3088

Schne­i­der Step­hen H. (ed.) Encyk­lo­pe­dia of cli­ma­te and weat­her 1996 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss New York fyzic­ká geo­gra­fia ENG bio­ge­o­gra­fia, klí­ma, poča­sie encyk­lo­pé­dia 0195094859

Belan­ský Pavel, Remov­čí­ko­vá Oľga Rie­ka Ora­va a jej prí­rod­né hod­no­ty 1995 Zbor­ník refe­rá­tov a prís­pev­kov zo semi­ná­ra OKÚŽP, SZOPK, Okres­ný výbor Dol­ný Kubín fyzic­ká geo­gra­fia SLO fau­na Ora­vy, fló­ra Ora­vy, Ora­va nezná­my 80 – 967252-​2‑X

Strah­ler A.N. Phy­si­cal geog­rap­hy 1968 Wiley New York fyzic­ká geo­gra­fia ENG neznámy

Robin­son H. Phy­si­cal geog­rap­hy 1977 Mac­Do­nald and Evans fyzic­ká geo­gra­fia ENG neznámy

Carr N.G., Whit­ton B.A. The bio­lo­gy of cyano­bac­te­ria 1982 Bota­ni­cal monog­raphs Vol. 19 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford, Mel­bour­ne bio­ló­gia prvo­kov ENG sini­ce, bak­té­rie monografia

Sama­ta­ray S., Rout G.R., Das P. Plant rege­ne­ra­ti­on from cal­lus cul­tu­res of Cro­ta­la­ria spp. 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 115120 SAP Bra­ti­sla­va bio­ló­gia rast­lín ENG rege­ne­rá­cia rast­lín, kalu­so­vá kul­tú­ra, Cro­ta­la­ria veru­co­sa, Cro­ta­la­ria pal­li­da, Cro­ta­la­ria laver­ni­fo­lia, in vit­ro, ras­to­vé hor­mó­ny člá­nok 0006 – 3088

Kli­me­šo­vá Jit­ka, Kli­meš Leoš Effects of rhi­zo­me age and nut­rient avai­la­bi­li­ty on car­bo­hyd­ra­te reser­ves in Rumex alpi­nus rhi­zo­mes 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 457461 SAP Bra­ti­sla­va bio­ló­gia rast­lín, fyzi­oló­gia rast­lín ENG vek rizó­mov, dostup­nosť živín, rezer­va kar­bo­hyd­rá­tov, Rumex alpi­nus, neštruk­túr­ne kar­bo­hyd­rá­ty, úro­veň živín, pie­sok, hli­na člá­nok 0006 – 3088

Buchar Jan Jak je utvá­ře­no tělo pavou­ka 1995 Živa No. 4, p. 185187 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES pavúk člá­nok 0044 – 4812

0 bio­ló­gia

bio­ló­gia” neznámy

Chris­tmann A., Fren­zel B., Schil­ler P. Phy­to­hor­mo­nes in need­les of healt­hy and dec­li­ning sil­ver fir (Abies alba Mill.): II. Absci­sic acid 1995 Jour­nal of Plant Phy­si­olo­gy Vol. 147, No. 34, p. 419 – 425 bio­ló­gia, bio­fy­zi­ka, bio­ché­mia, fyto­pa­to­ló­gia ENG fyto­hor­mó­ny, úpa­dok jed­le, Abies alba, Picea abies, kore­ňo­vý sys­tém člá­nok 0176 – 1617

Davies Paul Co s udá­lo před vel­kým tres­kem 1996 Ves­mír No. 6, p. 348349 Ves­mír Pra­ha kvan­to­vá mecha­ni­ka, teore­tic­ká fyzi­ka CES veľ­ký tresk, začia­tok ves­mí­ru, Big Bang člá­nok 0042 – 4544

Dra­hov­ský Šte­fan MGEPC 2.0 – základ rie­še­ní GIS 1994 Geoin­fo, No. 1, p. 1215 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO MGEPC 2.0, MGE Vis­ta­Map, ERMA článok

Lat­ka Fran­ti­šek Mini­le­xi­kón mate­ma­ti­ky 1989 Alp­ha Bra­ti­sla­va 12 mate­ma­ti­ka SLO kata­lóg 51

Škol­ský atlas čes­ko­slo­ven­ských dejín 1977 Slo­ven­ská kar­to­gra­fia Bra­ti­sla­va 12 his­tó­ria SLO čes­ko­slo­ven­ské deji­ny atlas

Mar­ti­šo­vá M. a kol. Kve­ty moja záľu­ba 1990 Obzor Bra­ti­sla­va 4 pes­to­va­teľ­stvo SLO kve­ty prí­ruč­ka 8021500719

Bozal­ko­vá Ire­na (ed.) Murán­ska pla­ni­na 1981 Stre­do­slo­ven­ské múze­um Ban­ská Bys­tri­ca SLO Muráň, Murán­ska pla­ni­na spravodaj

Malop­loš­né chrá­ne­né úze­mia CHKO Murán­ska pla­ni­na 0 CHKO Murán­ska pla­ni­na Revú­ca SLO Murán­ska pla­ni­na spravodaj

Bul­le­tin of Slo­vak Bota­ni­cal Socie­ty vol. 17, 1995 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 440 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, bib­li­o­gra­fia ENG člá­nok 0006 – 3088

Newell R.E. The earth‘s cli­ma­tic his­to­ry 1974 Tech­no­lo­gy Review, p. 3045 kli­ma­to­ló­gia ENG his­tó­ria Zeme neznámy

Bal­dwin J.L. Cli­ma­te of the Sta­tes 1973 U.S. Depart­memt of Com­mer­ce, NOAA Was­hing­ton kli­ma­to­ló­gia ENG USA, klí­ma neznámy

Lamb H.H. Cli­ma­te. His­to­ry and the modern world 1982 Met­hu­en Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG his­tó­ria Zeme, klí­ma neznámy

Mat­her J.R. Cli­ma­to­lo­gy. Fun­da­men­tals and app­li­ca­ti­ons 1974 McG­raw – Hill New York kli­ma­to­ló­gia ENG klí­ma neznámy

Maun­der W.J. The value of the weat­her 1970 Met­hu­en Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG poča­sie neznámy

Kuče­ra J. Con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of small ter­res­trial mam­mals in sout­hern Mora­via agro­co­eno­ses 1992 Folia Zoolo­gi­ca Vol. 41, No. 3, p. 221231 Ústav eko­lo­gie kra­ji­ny Aka­de­mie věd ČR Brno zooló­gia ENG Juž­ná Mora­va, cicav­ce, agro­ce­nó­zy, Nové Mlý­ny člá­nok 0139 – 7893 59

Var­ga Z. Geog­rap­hi­cal pat­terns of bio­lo­gi­cal diver­si­ty in the pala­e­arc­tic regi­on and the Car­pat­hian basin 1995 Acta Zoolo­gi­ca Aca­de­miae Scien­tia­rum Hun­ga­ri­cae Vol. 41, No. 2, p. 7192 Buda­pest Magy­ar Tudo­má­ny­os Aka­dé­mia Buda­pest ENG bio­di­ver­zi­ta, evo­lú­cia nezná­my 1217 – 8837

Kuk­la J., Kon­triš J., Kon­tri­šo­vá O. Pedo­ge­nic and phy­to­ce­no­lo­gi­cal cha­rac­te­ris­tics of forest eco­sys­tems in the Natu­re Reser­ve Zadna Pol’a­na. 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, No. 4, p. 399411 SAP Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia ENG, SLO Zadná Poľa­na článok

Wink­ler O. Ple­cop­te­ra of Slo­va­kia 1957 Bio­lo­gic­ké prá­ce No. 3, p. 195 SAV Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Ple­cop­te­ra nezná­my 57.082

Lan­da V., Sol­dán T. The dis­tri­bu­ti­on of Ephe­me­rop­te­ra in Czecho-​Slovakia with res­pect to water quali­ty 1989 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES ben­tos, Ephe­me­rop­te­ra neznámy

Hal­goš Jozef, Jed­lič­ka Ladi­slav The dis­tri­bu­ti­on of Simu­li­i­dae (Dip­te­ra) in the Small Car­pat­hians 1974 Acta Rerum Natu­re Muse­um Natu­rae Slo­va­kia Vol. 19, No. 2, p. 173183 Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Simu­li­i­dae, simul­ky, Dip­te­ra neznámy

Čepe­lák J. a kol. (eds.) Dip­te­ra of Slo­va­kia 1984 Veda, SAV Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Dip­te­ra neznámy

Lác J. Amp­hi­bians of Slo­va­kia 1963 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 7, No. 3, p. 3359 SAV Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Amp­hi­bia, oboj­ži­vel­ní­ky neznámy

Majz­lan Oto Phy­top­ha­gous beet­le (Cole­op­te­ra) in forest soil in vici­ni­ty of the Mora­va river – Pro­tec­ted Lands­ca­pes Area Záho­rie (sout­hwes­tern Slo­va­kia) 0 Ochra­na prí­ro­dy No. 13, in pre­ss zooló­gia SLO Cole­op­te­ra, chro­bá­ky článok

Majz­lan Oto The cole­op­te­ro­co­eno­ses of the ter­res­trial bio­to­pes of the loca­li­ty Závod – Boro­vá in Záho­rie 1993 Ochra­na prí­ro­dy No. 12, p. 277297 zooló­gia SLO Cole­op­te­ra, chro­bá­ky, Záho­rie, Mora­va, Závod, Boro­vá článok

Majz­lan Oto Wee­vils (Cole­op­te­ra, Cur­cu­li­oni­dae) as a part of forest zooedap­hon in the vici­ni­ty of the Mora­va river 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 5, p. 535639 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Cole­op­te­ra, Mora­va, Cur­cu­li­oni­dae, zooeda­fón člá­nok 0006 – 3088

Šom­šák Ladi­slav Plant com­mu­ni­ties of Záhor­ská lowland forest 1959 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na – Bota­ni­ca Vol. 3, No. 1012, p. 5666 PRIF UK Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Záhor­ská níži­na, rast­lin­né spo­lo­čen­stvá článok

Labu­da M. Mosqu­ito­es (Dip­te­ra, Culi­ci­dae) of Záhor­ská Lowland 1974 Folia Facul­ta­tis Scien­ce Natu­re Uni­ve­ris­tas Pur­ky­ne Brno, Bio­ló­gia 43, p. 2325 Pur­ky­ne­ho Uni­ver­zi­ta Brno zooló­gia SLO komá­re, Dip­te­ra, Culi­ci­dae, Záhor­ská níži­na neznámy

Zach P., Patoč­ka Jan, Kul­fan Ján, Kriš­tín Anton, Šuš­lík Voj­tech Forest zona­ti­on and fau­nal assem­bla­ges of the Poľa­na Bio­sp­he­re Reser­ve UNESCO 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14., No. 4, p. 353365 SAP Bra­ti­sla­va les­níc­ka typo­ló­gia, fau­nis­ti­ka, zooló­gia ENG, SLO Poľa­na, bio­sfé­ric­ká rezer­vá­cia článok

Deván Pavol Mayf­ly com­mu­ni­ties (Ephe­me­rop­te­ra) of the Myja­va upper stre­am 1994 Bio­ló­gia Vol. 49, No. 2, p. 211222 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Ephe­me­rop­te­ra, Myja­va člá­nok 0006 – 3088

Majz­lan Oto For­ming of beet­le com­mu­ni­ties (Cole­op­te­ra) in the forest soil of the Mora­va River vici­ni­ty (sout­hwes­tern Slo­va­kia) 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 155161 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG, SLO Cole­op­te­ra, Mora­va článok

Gaj­doš Peter The epi­ge­ic spi­der com­mu­ni­ties of flo­odp­lain forests in the sur­roun­ding of the Mora­va River 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 145153 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG, SLO Ara­nea, pavú­ky, Mora­va, Arach­ni­da článok

Majz­lan Oto, Majz­la­no­vá E. Ver­ti­cal dis­tri­bu­ti­on of wee­vils (Cole­op­te­ra, Cur­cu­li­oni­dae) in vege­ta­ti­on zones of High Tat­ra Mts. 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, No. 4, p. 419426 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Cole­op­te­ra, Cur­cu­li­oni­dae, Vyso­ké Tat­ry článok

Ano­tá­cie PONIKLECU 1996 SLO, CES neznámy

Cap­po­ni, Novák Aser­tiv­ně do živo­ta 0 Gra­da Pra­ha psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES aser­tív­nosť, život­ný štýl, komu­ni­ká­cia neznámy

Mora­vec a kol. Fyto­ce­no­lo­gie. Nauka o vege­ta­ci 0 Aca­de­mia Pra­ha fyto­ce­no­ló­gia CES spo­lo­čen­stvo, vege­tá­cia kniha

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES pla­zy, oboj­ži­vel­ní­ky, Sala­man­dra sala­man­dra, Tri­tu­rus cris­ta­tus, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus mon­tan­do­ni, Tri­tu­rus alpes­tris, žaby, Bom­bi­na bom­bi­na, Bom­bi­na varie­ga­ta, Bufo­ni­dae, Bufo cala­mi­ta, Hyli­dae, Hyla arbo­rea, Rana tem­po­ra­ria, Rana arva­lis, pla­zy kľúč 8020900535 597.6, 598

kol. Meto­di­ka mapo­vá­ní fyto­ce­nóz 0 ČÚOP Brno fyto­ce­no­ló­gia CES rast­lin­né spo­lo­čen­stvá príručka

Beaz­ley Mit­chell Veľ­ký atlas živo­čí­chov 0 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO encyklopédia

Lorenz Kon­rad Zákla­dy eto­ló­gie 0 eto­ló­gia SLO kniha

Baruš, Oli­va a kol. Pla­zy 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia SLO pla­zy kniha

Baruš, Oli­va a kol. Oboj­ži­vel­ní­ci 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia, bat­ra­cho­ló­gia CES oboj­ži­vel­ní­ky kniha

Baruš, Oli­va a kol. Mihu­lov­ci a ryby I., II. 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia CES mihu­lov­ci, ryby kniha

Hudec K. Ptá­ci I., II., 3/​I., 3/​II. 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia CES vtá­ci kniha

Vese­lov­ský Zde­něk Cho­vá­me se jako zví­řa­ta 0 eto­ló­gia CES kniha

Kutý J. Eko­no­mi­ka pre NGO 0 eko­nó­mia SLO penia­ze príručka

Izbic­ká H. Zele­né finan­cie 0 eko­nó­mia SLO penia­ze, finan­cie príručka

Cap­po­ni, Novák Sám sobě mluv­čím 0 psy­cho­ló­gia, réto­ri­ka CES vystu­po­va­nie, komu­ni­ká­cia príručka

Han­ni­gan John A. Envi­ron­men­tal soci­olo­gy. A social cons­truc­ti­onist per­spec­ti­ve 1995 Rout­led­ge New York envi­ron­men­tál­na soci­oló­gia ENG nezná­my 0415112540, 0415112559

Hau­ser Marc. D. The evo­lu­ti­on of com­mu­ni­ca­ti­on 1996 The MIT Pre­ss Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets eto­ló­gia, soci­oló­gia ENG evo­lú­cia komu­ni­ká­cie, komu­ni­ká­cia nezná­my 0262082500

Sch­le­sin­ger W.H. Bio­ge­oche­mis­try. Ana­ly­sis of glo­bal chan­ge 1991 Aca­de­mic Pre­ss, San Die­go San Die­go, Cali­for­nia bio­ge­oché­mia ENG glo­bál­na zme­na neznámy

Har­ding A. Cli­ma­te chan­ge in later pre­his­to­ry 1982 Edin­burgh Uni­ver­si­ty Pre­ss Edin­burgh kli­ma­to­ló­gia, his­tó­ria Zeme ENG pre­his­tó­ric­ká doba, klí­ma neznámy

Lamb H.H. Cli­ma­te. Pre­sent, past, and futu­re. Vol. 22 1977 Met­hu­en Lon­don kli­ma­to­ló­gia, his­tó­ria Zeme ENG klí­ma neznámy

Lyell C. Prin­cip­les of geolo­gy 1872 Mur­ray Lon­don geoló­gia ENG neznámy

Critch­field H.J. Gene­ral cli­ma­to­lo­gy 1960 Enge­lwo­od Cliffs, Pren­ti­ce Hall New Jer­sey vše­obec­ná kli­ma­to­ló­gia ENG klí­ma neznámy

Lands­berg H.E. The urban cli­ma­te 1981 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York kli­ma­to­ló­gia ENG mest­ská klí­ma neznámy

Lorenz E.N. The natu­re and the­ory of the gene­ral cir­cu­la­ti­on of the atmo­sp­he­re 1967 World Mete­oro­lo­gi­cal orga­ni­za­ti­on Gene­va mete­oro­ló­gia ENG cir­ku­lá­cia v atmo­sfé­re neznámy

Antes R. Cahir J., Fra­ser A., Panofs­ky H. The atmo­sp­he­re 1981 Char­les Mer­rill E. Colum­bus, Ohio 3 mete­oro­ló­gia ENG atmo­sfé­ra neznámy

Sel­lers W.D. Phy­si­cal cli­ma­to­lo­gy 1965 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go fyzi­kál­na kli­ma­to­ló­gia ENG klí­ma neznámy

Bar­ry R.G., Per­ry A.H. Synop­tic cli­ma­to­lo­gy 1973 Met­hu­en Lon­don synop­tic­ká kli­ma­to­ló­gia ENG neznámy

Cal­len­dar G.S. Tem­pe­ra­tu­re fluc­tu­ati­ons and trends over the Earth 1961 Quar­tner­na­ry Jour­nal of Roy­al Mete­oro­lo­gi­cal Socie­ty No. 87, p. 112 kli­ma­to­ló­gia ENG výky­vy tep­lôt článok

Pokor­ný V. a kol. Vše­obec­ná pale­on­to­lo­gie 1992 UK Pra­ha pale­on­to­ló­gia CES učebnica

MŽP SR Medzi­ná­rod­né doho­vo­ry v oblas­ti život­né­ho pro­stre­dia, ku kto­rým Slo­ven­ská repub­li­ka pri­stú­pi­la ale­bo pri­pra­vu­je pri­stú­pe­nie, III. diel 0 Repol s.r.o., Lufe­ma Bra­ti­sla­va 1 prá­vo SLO Bazi­lej­ský doho­vor, nebez­peč­né odpa­dy, bio­lo­gic­ká diver­zi­ta, Rio, Ram­sar­ská kon­ven­cia, mok­raď, CITES, Was­hing­ton­ská kon­ven­cia, Bonn­ská kon­ven­cia, sťa­ho­va­vé dru­hy, Bern­ská kon­ven­cia, sve­to­vé kul­túr­ne dedič­stvo, prí­rod­né dedič­stvo, Antar­ktí­da dokument

Zieg­ler Tho­mas Ume­nie čítať z ruky 1991 Lita Bra­ti­sla­va šar­la­tán­stvo SLO jas­no­vi­dec­tvo prí­ruč­ka 8021901535

Čechu­ra Rudolf Abe­ce­da dôvti­pu 1986 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 logi­ka SLO logic­ké mys­le­nie knižka

Pon­dělí­ček Ivo, Pon­dělíč­ko­vá – Maš­lo­vá Jaro­sla­va Sexu­ál­ní zrá­ní mla­dé­ho muže 1977 Avi­ce­num Pra­ha 1 psy­cho­ló­gia, eto­ló­gia CES sex, dospie­va­nie knižka

Možej­ko Igor Dvad­sať­se­dem ostat­ných divov sve­ta 1974 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO knižka

Švi­hran Ladi­slav Naj, naj, naj … 1989 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va etno­gra­fia SLO kni­ha 8006001588

Man­no­vá Mar­ta Výšiv­ky 1973 Prá­ca Bra­ti­sla­va záľu­by SLO príručka

Nová zmlu­va 1992 Picorp prá­vo SLO bib­lia knižka

Mon­te­ith J.L. Prin­cip­les of envi­ron­men­tal phy­sics 1973 Edv­ward Arnold Lon­don envi­ron­men­tál­na fyzi­ka ENG neznámy

Bry­son J.D., Hare F.K. (eds.) Cli­ma­tes of the North Ame­ri­ca 1974 Else­vier New York kli­ma­to­ló­gia ENG Sever­ná Ame­ri­ka neznámy

Gre­go­ry K.J. (ed.) Bacg­round to pale­ohyd­ro­lo­gy 1983 Wiley – Inters­cien­ce New York pale­ohyd­ro­ló­gia ENG neznámy

Bat­tan L.J. Radar obser­va­ti­on of the atmo­sp­he­re 1973 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go mete­oro­ló­gia ENG radar, atmo­sfé­ra neznámy

Sch­werdt­fe­ger W. Cli­ma­tes of the Cen­tral and South Ame­ri­ca 1976 Lands­berg H.E. (ed.): world sur­vey of cli­ma­to­lo­gy Vol. 12 Else­vier New York kli­ma­to­ló­gia ENG Stred­ná Ame­ri­ka, Juž­ná Ame­ri­ka neznámy

Fle­ag­le R.G., Busin­ger J.A. An intro­duc­ti­on to atmo­sp­he­ric phy­sics 1963 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York mete­oro­lo­gic­ká fyzi­ka ENG atmo­sfé­ra neznámy

Hess S.L. Intro­duc­ti­on to the­ore­ti­cal mete­oro­lo­gy 1959 Holt New York teore­tic­ká mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Lands­berg H.E., Tromp S.W. (eds.) Bio­me­te­oro­lo­gy 1975 Swet­sand Zeit­lin­ger Amster­dam bio­me­te­oro­ló­gia ENG neznámy

Donn W.L. Mete­oro­lo­gy 1965 McG­raw – Hill New York mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Pal­men E., Newton C.W. Atmo­sp­he­ric cir­cu­la­ti­on sys­tems 1969 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG cir­ku­lač­ný sys­tém Zeme, kolo­beh látok neznámy

Fra­kes L.A. Cli­ma­tes throug­hout geolo­gic time 1979 Else­vier Amster­dam kli­ma­to­ló­gia, his­tó­ria ENG klí­ma v minu­los­ti neznámy

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­lo­gy – Encyc­lo­pe­dia of Earth scien­ce, Volu­me XI. 1987 p. 5091200 Van Nostrand Rein­hold Com­pa­ny New York lokál­na kli­ma­to­ló­gia, pale­ok­li­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, pale­ohyd­ro­ló­gia, pale­olim­no­ló­gia, urbán­na kli­ma­to­ló­gia, mete­oro­ló­gia, mik­ro­kli­ma­to­ló­gia ENG interg­la­ciál, inver­zia, jaze­ro, vplyv jaze­ra na klí­mu, zaľad­ne­nie, radar, taj­ga, UV žia­re­nie, tlak, tep­lo­ta, cyk­ló­na, anti­cyk­ló­na, (kys­lý dážď, aero­sól, Afri­ka, kli­ma­tic­ká zme­na, aríd­na klí­ma, Aus­trá­lia, vie­tor, lokál­ne vet­ry encyk­lo­pé­dia 0879330090 551.5.03.21

Strin­ger E.T. Geog­rap­hi­cal mete­oro­lo­gy 1958 Weat­her Vol. 13, No. 11 geo­gra­fic­ká mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Camp­bell G.S. An intro­duc­ti­on to envi­ron­men­tal bio­phy­sics 1977 Sprin­ger Ver­lag New York envi­ro­nem­tál­na bio­fy­zi­ka ENG neznámy

Lee R. Forest mic­roc­li­ma­to­lo­gy 1978 Colum­bia Uni­ver­si­ty Pre­ss New York les­ná mik­ro­kli­ma­to­ló­gia ENG neznámy

Van Wijk W.R. Phy­sics of plant envi­ron­ment 1963 North Hol­land Amster­dam bio­fy­zi­ka ENG neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pis­tius trun­ca­tus, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus vul­ga­ris, Tri­chop­ter­na cito, Ulo­bo­rus walc­ke­na­e­rius, Eri­go­nel­la hie­ma­lis, Walck­na­e­ria uni­cor­nis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Par­do­sa pro­xi­ma, Phi­lod­ro­mus ces­pi­tum, Tha­na­tus are­na­rius, The­ri­di­on suac­ve­olans kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Alo­pe­co­sa cur­sor, Heli­op­ha­nus line­i­ven­tris, Mei­one­ta fus­ci­pal­pis, Nema­tog­mus san­gu­ino­len­tus, Neon velen­tu­lus, Pana­mo­mops incos­pi­cu­us, Zelo­tes dec­li­nans, Agy­ne­ta coni­ge­ra, Altel­la biun­ca­ta, Aphan­ta­lau­lax cinc­ta, Ber­lan­di­na cine­rea, Bro­mel­la fal­ci­ge­ra kni­ha 2831703239

Noga M. Sta­vov­ce dol­né­ho alú­via rie­ky Mora­vy 1994 SOVS Malac­ky zooló­gia SLO sta­vov­ce neznámy

Peňáz M., Juraj­da P., Hohau­so­vá E. Ryby řeky Mora­vy. Zprá­va o pro­ve­de­ném průs­ku­mu 1995 Ústav eko­lo­gie kra­ji­ny AV ČR Brno zooló­gia SLO ryby, Mora­va správa

Chor­vát Peter, Zali­be­ra Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úpra­va lesov vo väz­be na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výcho­vu a vzde­lá­va­nie pra­cov­ní­kov les­né­ho a vod­né­ho hos­po­dár­stva SR Zvo­len 1 les­níc­tvo SLO taxá­cia, rub v pásoch, sku­pi­no­vi­tý clon­ný rub, okra­jo­vý clon­ný rub, úče­lo­vý výber, veľ­kop­loš­ná pod­ras­to­vá for­ma, výber­ko­vý spô­sob, holo­rub, pod­mien­ky pre holo­rub, pre­vo­dy, rub­ná zre­losť, pre­me­ny, pre­me­ny nalie­ha­vé, pre­me­ny odklad­né, hos­po­dár­sky súbor prí­ruč­ka 80 – 88677-​22‑X

Chor­vát Peter, Zali­be­ra Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úpra­va lesov vo väz­be na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výcho­vu a vzde­lá­va­nie pra­cov­ní­kov les­né­ho a vod­né­ho hos­po­dár­stva SR Zvo­len 1 les­níc­tvo SLO die­lec, čias­tko­vá plo­cha, poras­to­vá sku­pi­na, hra­ni­ca diel­ca, uži­va­teľ­ský celok, porast, rub­ná doba, obnov­ná doba, etát, ťaž­ba, urče­nie etá­tu, ťaž­ba v ochran­ných lesoch, ťaž­ba v lesoch oso­bit­né­ho urče­nia prí­ruč­ka 80 – 88677-​22‑X

Taking the Natu­ra­lis­tic Turn, or, How real phi­lo­sop­hy of scien­ce is done Cal­le­baut Wer­ner 1993 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go filo­zo­fia, filo­zo­fia vedy ENG spor­ný cha­rak­ter vedy neznámy

Jong­man R.H.G., Ter Bra­ak C.J.F., Van Ton­ge­ren O.F.R. (ed.) Data ana­ly­sis in com­mu­ni­ty and lands­ca­pe eco­lo­gy 1995 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge šta­tis­ti­ka ENG sam­pling sta­te­gy, mea­su­re­ment sca­les, data col­lec­ti­on, fre­qu­en­cy dis­tri­bu­ti­on, nor­mál­ne roz­de­le­nie, loga­rit­mic­ké roz­de­le­nie, Pois­so­no­vo roz­de­le­nie, medián koefi­cient variá­cie, bino­mic­ké roz­de­le­nie, trans­for­má­cia, inter­pre­tá­cia výsled­kov, ANOVA kni­ha 0521475740

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­no­ve pred­náš­ky z fyzi­ky 2 1982 Alp­ha Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO opti­ka, svet­lo, odraz, lom, šošov­ka, abe­rá­cia, elek­tro­mag­ne­tic­ké žia­re­nie, inter­fe­ren­cia, dipó­lo­vý žia­rič, dif­rak­cia, para­bo­lic­ká anté­na, index lomu, dis­per­zia, absor­pcia, rozp­tyl svet­la, pola­ri­zá­cia, dvoj­lom, optic­ká akti­vi­ta, rela­ti­vis­tic­ké javy učeb­ni­ca 534535

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­no­ve pred­náš­ky z fyzi­ky 2 1982 Alp­ha Bra­ti­sla­va fyzi­ka, fyzi­oló­gia živo­čí­chov SLO Dople­rov efekt, fareb­né vide­nie, ľud­ské oko, far­ba, mecha­niz­muzs vide­nia, oko hmy­zu, zlo­že­né oči, mecha­ni­ka ató­mu, vlny, elek­tró­ny, prin­cíp neur­či­tos­ti, kine­tic­ká teória ply­nov, Boltz­man­nov zákon, tepel­ná kapa­ci­ta, vypa­ro­va­nie, ekvi­par­tič­nosť, difú­zia učeb­ni­ca 534535

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­no­ve pred­náš­ky z fyzi­ky 2 1982 Alp­ha Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO ióno­vá vodi­vosť, tepel­ná vodi­vosť, ter­mo­dy­na­mi­ka, entro­pia, vnú­tor­ná ener­gia, šíre­nie zvu­ku, skla­da­nie vĺn, Fou­rie­ro­ve rady, anti­hmo­ta, pari­ta, poru­še­ná symet­ria učeb­ni­ca 534535

Kaluz S. Con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of soil mites (Aca­ri­na) in Mora­va river flo­odp­lain and Bor­ská lowland 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 135144 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Aca­ri­na, Mora­va, Záho­rie, Bor­ská níži­na článok

Baňac­ký V., Sabol A. Geolo­gic­ká mapa Záhor­skej níži­ny 1973 Geolo­gic­ký ústav Dioný­za Štú­ra (GÚDŠ) Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Záhor­ská níži­na mapa

Čaboun Vla­di­mír Bio­field of forest tre­es 1993 Les­nic­ký časo­pis Vol. 39, No. 5, p. 415425 bio­fy­zi­ka SLO bio­po­lia neznámy

Bed­na­řík Fran­ti­šek Meto­dy sta­tis­tic­ké ana­lý­zy 1991 Vyso­ké uče­ní tech­nic­ké šta­tis­ti­ka CES prav­de­po­dob­nosť, roz­de­le­nia, odhad, inter­val spo­ľah­li­vos­ti, tes­to­va­nie para­met­re, regre­sia, kore­lá­cia, ana­lý­za rozp­ty­lu skrip­tá 8021402407

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Che­ie­ra­cant­hium effo­sum, Cryp­tod­ras­sus pul­chel­lus, Dys­de­ra cro­co­ta, Ero tuber­cu­la­ta, Eury­o­pis quinqu­e­gut­ta­ta, Hap­lod­ras­sus kulc­zyn­skii, Hap­lod­ras­sus minor, Heria­e­us mel­lot­tei, Mas­ti­gus­sa mac­roph­tal­ma, Neon rayi, Pele­cop­sis elon­ga­ta, Phleg­ra fus­ci­pes kni­ha 2831703239

Kul­man Eugen Základ­ný výskum kvar­té­ru Záhor­skej níži­ny 1966 Geofond Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Záhor­ská níži­na neznámy

Otru­ba J. Veter­né pome­ry na Slo­ven­sku 1964 SAV Bra­ti­sla­va kli­ma­to­ló­gia SLO neznámy

Pet­ro­vič Š. a kol. Kli­ma­tic­ké pome­ry zápa­do­slo­ven­ské­ho kra­ja 1968 Hyd­ro­me­te­oro­lo­gic­ký ústav ČSSR Bra­ti­sla­va kli­ma­to­ló­gia SLO zápa­do­slo­ven­ský kraj neznámy

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­lo­gy – Encyc­lo­pe­dia of Earth scien­ce, Volu­me XI. 1987 p. 156 Van Nostrand Rein­hold Com­pa­ny New York apli­ko­va­ná kli­ma­to­ló­gia, mete­oro­ló­gia, bio­kli­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia ENG synop­tic­ké pro­ce­sy, cyk­ló­na, oxid uhli­či­tý encyk­lo­pé­dia 0879330090 551.5.03.21

Sedí­lek Ivan Vplyv turiz­mu a vyso­ko­hor­ských špor­to­vých akti­vít na popu­lá­ciu tatrans­kých kam­zí­kov 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 1719 Daph­ne Bra­ti­sla­va zooló­gia, mam­ma­li­oló­gia SLO kam­zík, Rupi­cap­ra rupi­cap­ra tat­ri­ca člá­nok 1335 – 2091

Jano­vi­co­vá Kata­rí­na Nega­tív­ne antro­pic­ké vply­vu a apo­fy­ti­zač­né ten­den­cie v bry­of­ló­re juž­nej čas­ti Malých Kar­pát 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 2425 Daph­ne Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO člá­nok 1335 – 2091

Remiš J., Tužin­ský L., Ťavo­da P., Len­gy­elo­vá A. Návrh zme­ny obhos­po­da­ro­va­nia lesov v Záhor­skej níži­ne 1995 Záve­reč­ná sprá­va čias­tko­vej refe­renč­nej úlo­hy No. 2d LVÚ (Les­níc­ky výskum­ný ústav) Zvo­len les­níc­tvo SLO hos­po­dá­re­nie v lese, Záhor­ská níži­na neznámy

Urban Peter Her­pe­to­fau­na Vrchs­la­ti­ny 1988 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 11, p. 15 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia SLO Vrchs­la­ti­na člá­nok 8085559137

Gaj­doš Peter, Ambros Michal CHKO Ponit­rie – úze­mie z veľ­kým bohat­stvom živo­číš­nych dru­hov 1988 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 11, p. 8993 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Ponit­rie člá­nok 8085559137

Gaj­doš Peter Súčas­ný stav pozna­nia pavú­kov (Ara­nea) na úze­mí CHKO Poľa­na 1991 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 16, p. 46 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Ara­nea, Poľa­na člá­nok 8085559137

Štef­fek Jozef Roz­bor mala­ko­fau­ny Kľa­kov­kých vodo­pá­dov 1993 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 20, p. 23 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO Kľa­kov­ské vodo­pá­dy člá­nok 8085559137

Štef­fek Jozef Vyhod­no­te­nie mala­ko­fau­ny Výcho­do­slo­ven­skej níži­ny 1989 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 12, p. 6888 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO Výcho­do­slo­ven­ská níži­na člá­nok 8085559137

Lucin­kie­wic­zo­vá Mar­ta Bib­li­o­gra­fia Chrá­ne­ných úze­mí Slo­ven­ska zvä­zok 1120 1994 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 21, p. 8895 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va bib­li­o­gra­fia SLO Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska člá­nok 8085559137

Jong­man R.H.G., Ter Bra­ak C.J.F., Van Ton­ge­ren O.F.R. (ed.) Data ana­ly­sis in com­mu­ni­ty and lands­ca­pe eco­lo­gy 1995 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge šta­tis­ti­ka ENG metó­da naj­men­ších štvor­cov, ana­lý­za varian­tnos­ti, rezi­du­úm, regre­sia, kalib­rá­cia, ordi­ná­cia, koreš­po­denč­ná kano­nic­ká ana­lý­za, sku­pi­no­vá ana­lý­za kni­ha 0521475740

Lar­cher Wal­ter Fyzi­olo­gic­ká eko­lo­gie rost­lin 0 Aca­de­mia Pra­ha eko­fy­zi­oló­gia CES neznámy

Ada­mec L., Husák Šte­pán, Janau­er G.A., Oťa­he­lo­vá Hele­na Phy­to­so­ci­olo­gi­cal and ecop­hy­si­olo­gi­cal stu­dy of mac­rop­hy­tes in back­wa­ters in the Danu­be river inun­da­ti­on near Pal­ko­vi­co­vo 1993 Eko­ló­gia, Vol. 12, No. 1, p. 6979 SAP Bra­ti­sla­va fyto­so­ci­oló­gia, eko­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG Pal­ko­vi­čo­vo, Dunaj článok

Badík M. Váž­ky (Odo­na­ta) okre­su Žili­na 1994 Vlas­ti­ved­ný zbor­ník Pova­žia Považ­ské múze­um Žili­na ento­mo­ló­gia SLO váž­ky, Odo­na­ta, Žili­na článok

David Sta­ni­slav Váž­ky Hrá­doc­ké­ho rame­na Váhu a ďaľ­ších loka­lít v oko­lí Tren­čí­na 1986 Zbor­ník odbor­ných prác IV. zápa­do­slo­ven­ské­ho TOP‑u No. 3, p. 255265 ento­mo­ló­gia CES Odo­na­ta, váž­ky, Váh, Tren­čín článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Odo­na­ta) Bor­ské níži­ny 1989 Zbor­ník XXIV. TOPu – pre­hľad odbor­ných výsled­kov, p. 15129 ento­mo­ló­gia CES váž­ky, Odo­na­ta článok

David Sta­ni­slav K výsky­tu vážek (Odo­na­ta) na jiho­zá­pad­ním Slo­ven­sku 1992 Ento­mo­lo­gi­cal Prob­lems No. 22, p. 4552 ento­mo­ló­gia CES Odo­na­ta, váž­ky článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Insec­ta: Odo­na­ta) Slovensko-​moravských Kar­pát a Dol­no­váž­ske nivy. Javo­ri­na 1995 ento­mo­ló­gia CES váž­ky, Odo­na­ta in press

Feriancová-​Masárová Zita, Hanák V. Sta­vov­ce Slo­ven­ska IV. Cicav­ce 1965 SAV Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia SLO cicav­ce, Mam­ma­lia monografia

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Silo­me­to­pus ele­gans, Silo­me­to­pus reus­si, Syna­ge­les hila­ru­lus, Tapi­no­cy­bo­ides pyg­ma­e­us, The­oni­na cor­nix, Tita­no­eca vete­ra­ni­ca, Wahlc­ke­na­e­ria nodo­sa, Xys­ti­cus mar­mo­ra­tus, Zora mani­ca­ta, Acar­tau­che­nius scur­ri­lis, Alo­pe­co­sa mariae, Alo­pe­co­sa soli­ta­ria kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ara­ne­us ull­ri­chi, Attu­lus sal­ta­tor, Clu­bo­nia bre­vi­pes, Dipo­ena cora­ci­na, Ero apha­na, Gnap­ho­sa modes­ti­or, Lep­typ­han­tesm angu­li­pal­pis, Let­hyp­han­tes baeb­le­ri, Mar­pis­sa nivo­yi, Mei­one­ta fus­ci­pal­pis, Neos­co­na adian­tum, Ozyp­ti­la pul­la­ta, Pele­cop­sis elon­ga­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Phru­ro­lit­hus szi­lyi, Pis­tius trun­ca­tus, Pse­udi­cius encar­pa­tus, Seges­tria bava­ri­ca, Sit­ti­cus peni­cil­la­tus, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus stria­tus, Tha­na­tus vul­ga­ris, The­ri­di­on suave­olens, Tri­chip­ter­na cito, Walc­ke­na­e­ria mit­ra­ta, Walck­na­e­ria obtu­sa kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Walc­ka­na­e­ria sim­plex, Xys­ti­cus acer­bus, Xys­ti­cus fer­ru­gi­ne­us, Xys­ti­cus luc­ta­tor, Zelo­tes cau­ca­sius, Zelo­tes her­ma­ni, Zelo­tes lon­gi­pes kni­ha 2831703239

Kubin­ská Anna, Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Peciar Voj­tech Súpis macho­ras­tov Slo­ven­ska 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, Supp­le­ment 1, p. 99143 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO macho­ras­ty, Bry­op­hy­ta člá­nok 0006 – 3088

Lisic­ký Miku­láš J. Mol­lus­ca Slo­ven­ska 1991 Veda Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO mäk­ký­še, Mol­lus­ca monografia

Ponec Jozef Mol­lus­ca Malých Kar­pát 1972 Acta Rerum Natu­re Muse­um Natu­rae Slo­va­kia Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO Mol­lus­ca, mäk­ký­še neznámy

Ana­tó­mia Zeme 1988 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 geoché­mia, geoló­gia SLO Zem, jad­ro, plášť encyklopédia

Mišík M. Devín­ska Koby­la 1967 Obzor Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Devín­ska Koby­la neznámy

Gry­gar Jiří, Hor­ský Zde­něk, May­er Pavel Ves­mír 1979 Mla­dá fron­ta Pra­ha 1 astro­nó­mia CES ves­mír encyklopédia

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES Tes­tu­di­nae, Tes­tu­do her­man­ni, Agri­one­mys hors­fiel­dii, Mau­re­ny scas­pi­ca, mlo­ky, Cau­da­ta, Anu­ra, Amp­hi­bia, Dis­cog­los­si­dae, kuň­ko­vi­té, Pelo­ba­ti­dae, Pelo­ba­tes fus­cus, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Rani­dae, Rana ees­cu­len­ta, Rana dal­ma­ti­na, Rana ridi­bun­da kľúč 8020900535 597.6, 598

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES koryt­nač­ky, Che­lo­nia, Tes­tu­do gra­e­ca, Emy­di­dae, Emys orbi­cu­la­ris, Squ­ama­ta, Scin­ci­dae, Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Podar­cis tau­ri­ca, Angu­idae, Colub­ri­dae, Natrix tes­sel­la­ta, Elap­he lon­gis­si­ma, Vipe­ri­dae, Vipe­ra ammo­dy­tes, Lacer­ti­dae kľúč 8020900535 597.6, 598

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Lacer­ta mura­lis, Angu­is fra­gi­lis, Natrix natrix, Coro­nel­la aus­tria­ca, Colu­ber jugu­la­ris, Vipe­ra berus, Vipe­ra ursi­nii kľúč 8020900535 597.6, 598

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Allo­men­gea vidua, Ara­e­on­cus cras­si­ceps, Gon­gy­li­diel­lum vivum, Hylyp­han­tes nig­ri­tus, Hypom­ma ful­vum, Lyco­sa sin­go­rien­sis, Xys­ti­cus vidu­us, Ane­lo­si­mus vit­ta­tus, Baryp­hy­ma pra­ten­se, Bat­hyp­han­tes par­vu­lus, Bro­mel­la fal­ci­ge­ra, Cera­ti­nop­sis sta­ti­va kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Heria­ëus hir­tus, Heria­ëus mel­lot­tei, Tapi­no­cy­ba bis­cis­sa, Tibel­lus vit­ta­tus, Zora mani­ca­ta, Agra­e­ci­na stria­ta, Argen­na sub­nig­ra, Bat­hyp­han­tes app­ro­xi­ma­tus, Ente­le­ca­ra media, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Kaest­ne­ria pul­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Mar­pis­sa nivo­yi, Mei­ona­ta fus­ci­pal­pis, Ozyp­ti­la pul­la­ta, Pira­ta pis­ca­to­rius, The­ri­di­on suave­olens, Thy­re­ost­he­nius para­si­ti­cus, Walc­ke­na­e­ria obtu­sa, Xys­ti­cus luc­ta­tor, Zelo­tes gra­ci­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Syna­ge­les hilau­rus, Argen­na sub­nig­ra, Carr­ho­tus bico­lor, Mei­one­ta bae­ta, Mica­ria dives, Pis­tius trun­ca­tus, The­ri­di­on suave­olens, Zelo­tes her­ma­ni kni­ha 2831703239

Blaž­ko­vá D. Inven­ta­ri­zač­ný výskum ŠPR Stu­ži­ca. Suk­ce­sia polo­nin­ských lúk za posled­ných 20 rokov 1989 Ms. (záve­reč­ná sprá­va) fau­nis­ti­ka, flo­ris­ti­ka SLO Stu­ži­ca správa

Kri­žo­vá Eva Fyto­ce­no­lo­gic­ké pome­ry navrho­va­nej štát­nej prí­rod­nej rezer­vá­cie Jel­šo­vec” 1974 Zbor­ník refe­rá­tov 3 zjaz­du SBS, Zvo­len, p. 2932 SBS Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO ŠPR Jel­šo­vec článok

Suza J. Lišej­ní­ky Slo­ven­ské­ho stře­do­ho­ří 1945 Prá­ce morav­ské pří­ro­do­ved­né spo­leč­nos­ti No. 1711, p. 165 liche­no­ló­gia CES lišaj­ní­ky, Slo­ven­ské stre­do­ho­rie článok

Šály Rudolf Pôd­ne pome­ry 1980 Sprie­vod­ca po exkurz­ných tra­sách III. zjaz­du SBS, Zvo­len, p. 56 SBS Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO Zvo­len článok

Zlat­ník A. Přeh­led slo­ven­ských lesů pod­le sku­pin les­ných typů 1959 Spi­sy vědec­ké labo­ra­to­ře bio­ce­no­lo­gie a typo­lo­gie lesa Les­níc­ka fakul­ta Vyso­ké ško­ly zemědel­ské Brno fyto­ce­no­ló­gia CES SLT, typo­ló­gia lesa neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tita­no­eca obscu­ra, Zelo­tes elec­tus, Pel­le­nes tri­punc­ta­tus, Par­do­sa pula­tel­la kni­ha 2831703239

Fre­i­ber­ge­ro­vá Anna Ner­vos­ní dítě a jeho výcho­va 1951 Zdra­vot­nic­ké nakla­da­tels­tví Pra­ha psy­cho­ló­gia, vycho­vá­va­teľ­stvo, eti­oló­gia CES novo­ro­de­nec, koje­nec, cho­ro­by, hry, jas­le, mater­ská ško­la, šport, vzťah k prí­ro­de, dospie­va­nie, puber­ta, voľ­ba povo­la­nia knižka

Nosál Ján Pes­to­va­nie vini­ča v záh­rad­ke 1963 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo poľ­no­hos­po­dár­skej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va ovo­ci­nár­stvo SLO vinič príručka

Seko­ra Ondřej Vese­lá kníž­ka seriá­lu 1982 Albat­ros Pra­ha belet­ria, komiks CES knižka

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag I 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 8022203246

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag II 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 8022203246

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag III 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 8022203246

Lorenz Peter Homun­ku­lo­via 1988 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce belet­ria, scien­ce – fic­ti­on SLO kniha

Pla­tón 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Homér 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Ezop 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Heria­e­us hir­tus, Oxy­o­pes ramo­sus, Ara­ne­us gros­sus, Ara­ne­us ull­ri­chi, Heli­op­ha­nus aene­us, Mar­pis­sa nivo­yi, Mica­ria for­mi­ca­ria kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Calo­so­ma auro­punc­ta­tum, Apti­nus bom­bar­da, Heta­e­rius fer­ru­gi­ne­us, Agyr­tes bico­lor, Catops pici­pes, Colon den­ti­pes, Ocy­pus oph­tal­mi­cus, Sisyp­hus schef­fe­ri, Axi­no­pal­pis gra­ci­lis, Rosa­lia alpi­na, Plint­hus tis­he­ri kni­ha 2831703239

Jed­lič­ko­vá J. Spi­ders (Ara­nea) of the Jur­ský Šúr natu­re reser­ve (Cze­cho­slo­va­kia) 1988 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 34, No. 3, 170 pp. SAV Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG Ara­nea, Jur­ský Šúr článok

Gaj­doš Peter, Sva­toň Jaro­slav Výskum a ochra­na pavú­kov (Ara­ne­ae) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 111117 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, his­tó­ria arach­no­ló­gie SLO pavú­ky, Ara­nea, čer­ve­ný zoznam, čer­ve­ná kni­ha zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus cris­ta­tus, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na varie­ga­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana escu­len­ta klep­ton kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bom­bi­na varie­ga­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana dal­ma­ti­na kni­ha 2831703239

Štol­man Andrej Cho­ro­ló­gia bocia­na bie­le­ho na Slo­ven­sku 1987 Ochra­na prí­ro­dy No. 8, p. 742 cho­ro­ló­gia, orni­to­ló­gia SLO bocian bie­ly, Cico­nia alba článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana escu­len­ta klep­ton kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana dal­ma­ti­na kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Rana dal­ma­ti­na kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­chia stri­ola­ta, Semi­li­max semi­li­max, Heli­cop­sis stria­ta, Coch­li­co­pa nitens, Val­lo­nia enni­nien­sis, Ver­ti­go mou­lin­sia­na, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Pla­nor­bis cari­na­tus, Val­va­ta pul­chel­la, Val­va­ta nati­ci­na, Pisi­dium amni­cum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Tri­tu­rus alpes­tris, Rana arva­lis, Rana tem­po­ra­ria, Rana escu­len­ta klep­ton, Bom­bi­na varie­ga­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Bom­bi­na bom­bi­na, Bom­bi­na varie­ga­ta, Rana arva­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Bom­bi­na varie­ga­ta, Bufo bufo, Bufo viri­dis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. A bio­ge­og­rap­hi­cal basis of con­ser­va­ti­on 1991 Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.J.: The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­ra­tu­re com­mu­ni­ties for con­ser­va­ti­on, p. 293322 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford bio­ge­o­gra­fia, eko­so­zo­ló­gia ENG bio­ge­o­gra­fia článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E6 Záho­rie – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Hyp­num pra­ten­se, Cam­py­lium elo­des, Homa­lot­he­cium nitens, Pal­la­vi­ci­nia lyelii, Fos­som­bro­nia fave­ola­ta, Ric­car­dia cha­ma­ed­ry­fo­lia, Ric­ci­ocar­pos natans, Ric­cia bifur­ca, Ric­cia caver­no­sa, Ric­cia flu­itans, Amblys­te­gium humi­le, Apha­nor­heg­ma patens kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E6 Záho­rie – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sphag­num les­cu­rii, Sphag­num com­pac­tum, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num, Ort­hot­ri­chum obtu­si­fo­lium, Tor­tu­la papil­lo­sa, Ulo­ta cris­pa, Fon­ti­na­lis anti­py­re­ti­ca, Dic­ra­num spu­rium, Buxbau­mia aphyl­la kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­li­ny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 177 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Colo­le­je­unea cal­ca­rea, Colo­le­je­una ros­se­tia­na, Sca­pa­nia cal­ci­co­la, Sca­pa­nia aequ­ilo­ba, Taxip­hyl­lum wissg­ril­lii, Seli­ge­ra pusil­la, Lop­ho­zia beden­sis, Lop­ho­zia ban­trien­sis, Man­nia frag­rans, Ric­cia canes­cens, Phas­cum flo­er­ke­a­num, Ple­uro­cha­ëte squ­ar­ro­sa kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­li­ny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 177 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Weis­sia triump­hans, Didy­mo­don luri­dus, Ric­cia flu­itans, Fon­ti­na­lis anti­py­re­ti­ca, Phys­co­mit­rium eurys­to­mum, Ort­hot­ri­chum pal­lens, Ort­hot­ri­chum stel­la­tum, Ort­hot­ri­chum stria­tum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Grim­mia ova­lis, Ort­hot­ri­chum rupes­tre, Man­nia frag­rans, Aste­rel­la sac­ca­ta, Phas­cum cur­vi­col­le, Pte­ry­go­ne­urum sub­ses­si­le, Funa­ria muh­len­ber­gii, Ple­uro­cha­ëte squ­ar­ro­sa, Acau­lon tri­qu­et­rum, Pse­udoc­ros­si­dium horn­schu­chia­num, Pse­udoc­ros­si­dium revo­lu­tum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pottia bry­o­ides, Tor­tu­la papil­lo­sa, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Fis­si­dens cras­si­pes, Fon­ti­na­lis anti­py­re­ti­ca, Fon­ti­na­lis squ­amo­sa, Cinc­li­do­tus danu­bi­cus, Cinc­li­do­tus fon­ti­na­lo­ides, Cinc­li­do­tus ripa­rius, Apha­nor­heg­ma patens, Ric­ci­ocar­pus natans, Ric­cia caver­no­sa, Ric­cia flu­itans, Ent­hos­to­don hun­ga­ri­cus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Des­ma­to­don hei­mii, Pte­ry­go­ne­urum koz­lo­wii, Pottia bry­o­ides kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E10 Lato­ri­ce a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ent­hos­to­don hun­ga­ri­cus, Pottia bry­o­ides, Man­nia frag­rans, Oxy­mit­ra pale­a­cea, Ric­cia sub­bi­fur­ca, Ric­cia cili­i­fe­ra, Ric­cia pse­udo­pa­pil­lo­sa, Ric­cia gou­ge­tia­na, Acau­lon muti­cum, Phas­cum cur­vi­col­le, Phas­cum flo­er­ka­num, Pottia daval­lia­na, Pottia inter­me­dia kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­li­ny E15 Trí­be­ču – juh (Zobor a Žib­ri­ca) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 198 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Man­nia frag­rans, Oxy­mit­ra pale­a­cea, Ric­cia canes­cens, Ricia cili­i­fe­ra, Ric­cia gou­ge­tia­na, Acau­lon muti­cum, Pottia caes­pi­to­sa, Pse­udoc­ros­si­dium horn­schu­chia­num, Aste­rel­la sac­ca­ta, Ric­cia cilia­ta, Funai­ra muh­len­ber­gii kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Duva­lius hun­ga­ri­cus szi­li­cen­sis, Duva­lius hun­ga­ri­cus brzo­ti­nen­sis, Catops lon­gu­lus, Cho­le­va bico­lor, Cho­le­va glau­ca, Cop­ris his­pa­nus, Apho­dius citel­lo­rum, Ont­hop­ha­fus vit­tu­lus, Dap­sa den­ti­col­lis, Bary­pe­it­hes inter­po­si­tus, Bat­ri­sus for­mi­ca­rius kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Odon­te­us armi­ger, Sym­bi­otes gib­be­ro­sus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dic­rant­hus majz­la­ni, Bagous sub­ca­ri­na­tus, Cue­tor­hyn­chus urti­cae, Cle­onus cicat­ri­co­sus, Phyl­lo­bius scu­tel­la­ris, Sibi­nia soda­lis, Mar­ma­ro­pus bes­se­ri, Gym­na­et­ron piraz­zo­li kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Psa­li­dium maxil­lo­sum, Bra­chy­ce­rus fove­i­col­lis, Rhyn­chi­tes bac­chus, Sto­mo­des gyro­si­col­lis, Peri­te­lus fami­lia­ris, Ento­mos­ce­lis ado­ni­dis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Blet­hi­sa mul­ti­punc­ta­ta, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Leis­tus rufo­mar­gi­na­tus, Grap­to­dy­tes bili­ne­a­tus, Hyda­ti­cus trans­ver­sa­lis, Dytis­cus cir­cum­fle­xus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bary­pe­it­hes for­ma­ne­ki, Api­on semi­vit­ta­tum, Rosa­lia alpi­na, Oryc­tes nasi­cor­nis, Maso­re­us wet­ter­ha­li, Cha­e­tab­ra­e­us glo­bu­lus, Sat­ra­pes sar­to­rii, Agyr­tes bico­lor, Cho­le­va cis­tel­lo­ides, Cho­le­va stur­mi, Colon armi­pes, Stap­hy­li­nus mus, Ocy­pus oph­tal­mi­cus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Aki­me­rus scha­ef­fe­ri, Rham­nu­sium bico­lor, Tri­cho­fe­rus pal­li­dus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Thi­no­bius kor­be­li, Hyd­ro­va­tus cus­pi­da­tus, Bagous bag­da­ten­sis, Cerop­hy­tus ela­te­ro­ides, Dona­cia cras­si­pes, Neop­lint­hus por­ca­tus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Oloph­rum lim­ba­tum, Blet­hi­sa mul­ti­punc­ta­ta, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Ant­ho­co­mus coc­ci­ne­us, Demet­rias atri­ca­pil­la, Hyd­ro­t­has­sa mar­gi­nel­la, Dona­cia bico­lor kni­ha 2831703239

Hin­dák Fran­ti­šek, Ková­čik Ľ. Súpis siníc a rias Tatrans­ké­ho národ­né­ho par­ku 1993 Zbor­ník TANAP, v tla­či TANAP Mar­tin algo­ló­gia SLO sini­ce, ria­sy, TANAP neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek, Záhu­men­ský L. Algen­ver­ze­ich­nis im tse­chos­lo­wa­kis­chen Donaub­schnitt 1983 Arch. Hyd­ro­bi­ol. Vol. 68, Donau­fors­chung No. 7, p. 114133 Stutt­gart algo­ló­gia GER Dunaj neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek, Lhot­ský O., Rosa K. Súpis siníc a rias Slo­ven­ska 1974 VSAV, Veda Bra­ti­sla­va algo­ló­gia SLO sini­ce, ria­sy neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Blet­hi­sa mul­ti­punc­ta­ta, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Leis­tus rufo­mar­gi­na­tus, Grap­to­dy­tes bili­ne­a­tus, Hyda­ti­cus trans­ver­sa­lis, Dytis­cus cir­cum­fle­xus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dor­ca­di­on sco­po­li, Phy­to­ecia cylin­di­ca, Hete­rius fer­ru­gi­ne­us, Catops wes­ti, Scap­hium imma­cu­la­tum, Cla­vi­ger tes­ta­ce­us, Ocho­da­e­us chry­so­me­lo­ides, Leth­rus apte­rus, Tet­rops star­ki kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lae­na vien­nen­sis, Bary­pe­it­hes pel­lu­ci­dus, Acal­les hypoc­ri­ta, Com­bo­ce­rus gla­ber, Cara­bus vari­olo­sus, Cara­bus viola­ce­us, Cara­bus intri­ca­tus, Cara­bus gra­nu­la­tus, Cara­bus coria­ce­us, Cara­bus ull­ri­chi, Cara­bus hor­ten­sis, Cara­bus nemo­ra­lis, Cara­bus sche­id­lei kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bary­pe­it­hes for­ma­ne­ki, Api­on semi­vi­tat­tum, Rosa­lia alpi­na, Orxc­tes nasi­cor­nis, Maso­re­us wet­ter­ha­li, Cha­e­tab­ra­e­us glo­bu­lus, Sat­ra­pes mus, Ocy­pus oph­tal­mi­cus, Aki­me­rus scha­ef­fe­ri, Rham­nu­sium bico­lor, Tri­cho­fe­rus pal­li­dus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dic­rant­hus majz­la­ni, Bagous spp., Thry­o­ge­nes scirr­ho­sus, Nota­ris bima­cu­la­tus, Hyd­ro­va­tus cus­pi­da­tus, Gyri­nus nata­tor, Lach­na­es cri­ni­tus, Cas­si­da sub­fer­ru­gi­nea, Lae­na reit­te­ri, Bary­pe­it­hes inter­po­si­tus, Myce­top­ha­gus ater, Omia­mi­ma hana­ki kni­ha 2831703239

Lac­ko­vi­čo­vá Anna Lišaj­ní­ky Malých Kar­pát 1977 Acta Eco­lo­gi­ca No. 6, p. 107 PRIF UK Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia SLO Malé Kar­pa­ty, lišaj­ní­ky článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Acal­les pet­rys­za­ki kni­ha 2831703239

Lisic­ká Eva Lišaj­ní­ky na Devín­skej Koby­le 1983 Ochra­na prí­ro­dy Vol. 6, No. 2, p. 910 liche­no­ló­gia SLO Devín­ska Koby­la, lišaj­ní­ky článok

Suza J. Lišej­ní­ky Malých Kar­pat (Slo­ven­sko) 1948 Prá­ce Morav­sko – slez­ské aka­de­mie věd pří­rod­ních No. 20, p. 128 Morav­sko – slez­ské Aka­de­mie věd pří­rod­ních Brno liche­no­ló­gia CES lišaj­ní­ky, Malé Kar­pa­ty článok

Zahl­b­ruck­ner A. Zur Flech­ten­flo­ra des Pre­ss­bur­ger Komi­ta­tes 1894 Ver­had­lun­gen des Vere­i­nes für Natur­kun­de – und Heilk­de 8: 1973, p. 273284 Pre­ss­bug N.F. liche­no­ló­gia GER Malé Kar­pa­ty, Podu­naj­ská níži­na, Záhor­ská níži­na článok

Zahl­b­ruck­ner A. Flech­ten­fun­de in den Kle­i­nen Kar­pat­hen 1913 Magy­ar Bota­ni­cal Lap. No. 12, p. 292299 Buda­pest liche­no­ló­gia GER Malé Kar­pa­ty, lišaj­ní­ky článok

Štef­fek Jozef Návrh sie­te geno­fon­do­vých loka­lít mala­ko­fau­ny na úze­mí CHKO Malá Fat­ra 1988 Zbor­ník zo semi­ná­ra k 20. výro­čiu vyhlá­se­nia CHKO Malá Fat­ra: Vplyv ľud­ských akti­vít na prí­ro­du CHKO Malá Fat­ra, 7. 10. 1987, Žili­na, p. 7982 Gbe­la­ny mala­ko­zo­oló­gia SLO eko­lo­gic­ké sie­te, geno­fon­do­vé loka­li­ty, mäk­ký­še, CHKO Malá Fat­ra článok

Sol­dán T. The mayf­lies (Epe­me­rop­te­ra) of the river Lato­ri­ca in Eas­tern Slo­va­kia 1981 Bio­ló­gia No. 36, p. 10431048 Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Ephe­me­rop­te­ra, Lato­ri­ca článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Odo­na­ta) dol­ní čas­tí Ipľu 1989 Zbor­ník Slo­ven­ské­ho národ­né­ho múzea, Prí­rod­né vedy No. 35, p. 5174 Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia CES Ipeľ, váž­ky, Odo­na­ta článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Odo­na­ta) v oko­lí Mochov­ců 0 Zbor­ník Slo­ven­ské­ho národ­né­ho múzea, Prí­rod­né vedy No. 38, p. 4365 Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia CES Mochov­ce, váž­ky, Odo­na­ta článok

Cunev J. Chro­bá­ky (Cole­op­te­ra) blíz­ke­ho oko­lia Slá­deč­ko­viec 1991 Rosa­lia No. 7, p. 169184 Nit­ra ento­mo­ló­gia SLO chro­bá­ky, Cole­op­te­ra, Slá­deč­kov­ce článok

Koda­da J., Majz­lan Oto Spo­lo­čen­stvá vod­ných chro­bá­kov (Coelop­te­ra aqu­ico­la) ŠPR Abrod 1986 Ochra­na prí­ro­dy No. 8, p. 211219 Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia SLO vod­né chro­bá­ky, Cole­op­te­ra aqu­ico­la článok

Štek­lo­vá M., Majz­lan Oto Cur­cu­li­oni­dae (Cole­op­te­ra) nie­kto­rých význam­ných loka­lít výchd­né­ho Slo­ven­ska 1983 Zbor­ník Výcho­do­slo­ven­ské­ho múzea – Prí­rod­né vedy No. 14, p. 8393 Koši­ce ento­mo­ló­gia SLO Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­te­ra článok

Kmi­niak Milan Kvan­ti­ta­tív­na cha­rak­te­ris­ti­ka oboj­ži­vel­ní­kov a pla­zov v pod­mien­kach juho­zá­pad­né­ho Slo­ven­ska 1993 Acta Zoolo­gi­ca No. 35, p. 4554 PRIF UK Bra­ti­sla­va fau­nis­ti­ka, her­pe­to­ló­gia SLO oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy, juho­zá­pad­né Slo­ven­sko článok

Hell P., Cim­bal D. Roz­ší­re­nie a počet­nosť vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ra) na Slo­ven­sku 1978 Folia Vena­to­ria No. 8, p. 223236 fau­nis­ti­ka, cho­ro­ló­gia SLO Lut­ra lut­ra, vydra rieč­na článok

Kad­le­čík Ján Roz­ší­re­nie vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ran L., 1758) na Slo­ven­sku – súčas­ný stav pozna­nia 1992 Bul­le­tin Vydra No. 3, p. 5459 cho­ro­ló­gia SLO vydra rieč­na, Lut­ra lut­ra článok

Dudich A., Štol­man Andrej Prís­pe­vok k pozna­niu zooce­nóz les­ných eko­sys­té­mov Poľa­ny. 1. Ekto­pa­ra­zi­to­ce­nó­zy drob­ných zem­ných cicav­cov 0 Stred­né Slo­ven­sko No. 10, p. 6984 zooce­no­ló­gia, para­zi­to­ló­gia SLO les, para­zit článok

Juraj­da P. a kol. Rybí spo­le­čen­stva vod­ních toků v oblas­ti CHKO Poľa­na (východ­ní část). Zprá­va o pro­ve­de­ném průz­ku­mu 1992 ÚSEB AV ČR Brno ich­ty­o­ló­gia CES ryby, Poľa­na správa

Urban Peter, Gre­gor Jozef Oboj­ži­vel­ní­ky (Amp­hi­bia) a pla­zy (Repti­lia) CHKO Poľa­na 1991 Stred­né Slo­ven­sko No. 10, p. 147164 her­pe­to­ló­gia SLO Poľa­na, lazy, oboj­ži­vel­ní­ky článok

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 150178 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt bota­ni­ka, eto­ló­gia, zooló­gia, fyzi­oló­gia CES roz­mno­žo­va­nie rast­lín, ope­ľo­va­nie, seme­no, plod, roz­mno­žo­va­nie bez­sta­vov­cov, roz­mno­žo­va­nie rýb, roz­mno­žo­va­nie oboj­ži­vel­ní­kov, rast živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, meta­mor­fó­za, roz­mno­žo­va­nie pla­zov, roz­mno­žo­va­nie cicav­cov, tok vtá­kov, klí­če­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Thur­zo­vá Ľud­mi­la, Kre­sá­nek Jaro­slav, Mare­ček Šte­fan, Mika Karol Malý atlas lie­či­vých rast­lín 1983 Osve­ta Mar­tin 7 bota­ni­ka, far­má­cia SLO lie­či­vé rast­li­ny atlas

Kre­sá­nek Jaro­slav, Duga­so­vá Zla­ti­ca Fló­ra – Lie­či­vé rast­li­ny. Fareb­ný obráz­ko­vý kalen­dár 1979 Duk­lian­ske tla­čiar­ne Pre­šov bota­ni­ka, far­má­cia SLO lie­či­vé rast­li­ny kalendár

Bar­ring­ton H.C. Medi­ci­nal de Colom­bia. Bota­ni­ca Medi­ca 1974 Ins­ti­tu­to de Cinas Natu­ra­les Uni­ver­si­dad Naci­ona­le Bogo­ta bota­ni­ka, far­má­cia ESP Kolum­bia neznámy

Pišút Ivan, Lac­ko­vi­čo­vá Anna Inven­ta­ri­zač­ný výskum ŠPR Stu­ži­ca. Lišaj­ní­ky 1989 Ms. (záve­reč­ná sprá­va) liche­no­ló­gia SLO Stu­ži­ca, lišaj­ní­ky správa

Pišút Ivan, Lac­ko­vi­čo­vá Anna Lišaj­ní­ky CHKO Východ­né Kar­pa­ty 1992 unpubl. liche­no­ló­gia SLO Východ­né Kar­pa­ty neznámy

Sol­dán Z. Zprá­va o bry­of­lo­ris­tic­kém výsku­mu v Bukov­ských vrších 1992 unpubl. bry­o­ló­gia SLO Bukov­ské vrchy, machy neznámy

Dudich A., Štol­man Andrej Drob­né zem­né cicav­ce západ­nej čas­ti Slo­ven­ských Bes­kýd 1980 Vlas­ti­ved­ný zbor­ník Pova­žia No. 14, p. 219244 Považ­ské múze­um Žili­na mam­ma­li­oló­gia SLO drob­né zem­né cicav­ce, Bes­ky­dy článok

Mišík V. Ich­ty­o­fau­na rie­ky Kysu­ce 1959 Bio­lo­gic­ké prá­ce SAV No. 54, p. 740 SAV Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia SLO ryby, Kysu­ce článok

Obuch J. Poznám­ky k ver­teb­ra­to­lo­gic­kým výsku­mom v Javor­ní­koch a v Slo­ven­ských Bes­ky­dách 1978 Gal­vá­nek Juraj (ed.): XIII. TOP 1977 – pre­hľad odbor­ných výsled­kov, Prie­vi­dza, p. 4041 ver­teb­ra­to­ló­gia SLO Javor­ní­ky, Slo­ven­ské Bes­ky­dy článok

Štol­man Andrej Ver­teb­ra­to­lo­gic­ký inven­tár Kysúc 1978 Sprá­vy a infor­má­cie No. 2, p. 2142 Kysuc­ké múze­um Čad­ca ver­teb­ra­to­ló­gia SLO Kysu­ce článok

Štol­man Andrej, Dudich A., Ková­čik J. Fau­na hmy­zož­rav­cov a hlo­dav­cov (Insec­ti­vo­ra, Roden­tia) okre­su Považ­ská Bys­tri­ca (Bie­le Kar­pa­ty, Javor­ní­ky, Strá­žov­ské vrchy, Považ­ské podo­lie) 1985 Gal­vá­nek Juraj, Gre­gor Jozef (ed.): XIX. TOP 1983, pre­hľad odbor­ných výsled­kov, Považ­ská Bys­tri­ca 1985, p. 109118 mam­ma­li­oló­gia SLO hmy­zož­rav­ce, Insec­ti­vo­ra, hlo­dav­ce, Roden­tia, Považ­ská Bys­tri­ca, Bie­le Kar­pa­ty, Javor­ní­ky, Považ­ské podo­lie, Stá­žov­ské vrchy článok

Kor­peľ Šte­fan Pes­to­va­nie šlach­te­ných topo­ľov, inten­zív­ne kul­tú­ry a poras­ty (Súčas­ná prob­le­ma­ti­ka luž­ných lesov) 1988 LF VŠLD Zvo­len les­níc­tvo SLO topoľ šlach­te­ný, inte­zív­ne les­né hos­po­dá­re­nie skriptá

Kali­vo­do­vá Eva, Ružič­ko­vá Hele­na, Kozo­vá Mária Dosta­ne prí­ro­da rie­ky Mora­vy šan­cu ? 1991 Život­né pro­stre­die No. 25, p. 191194 Bra­ti­sla­va SLO Mora­va článok

Peciar Voj­tech Súčas­ný stav bry­of­ló­ry na Slo­ven­sku a aktu­ál­ne prob­lé­my jej ochra­ny 1987 Bio­ló­gia No. 42, p. 6977 Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO machy článok

Greš­tiak M. Prob­le­ma­ti­ka zales­ňo­va­nia ero­do­va­ných neles­ných plôch na holiach Veľ­kej Fat­ry 1978 Spra­vo­daj ÚHUL No. 3477, p. 1621 ÚHUL Zvo­len les­níc­tvo SLO eró­zia, zales­ňo­va­nie, hole, Veľ­ká Fat­ra článok

Mid­riak Rudolf (ed.) Raci­onál­ne využí­va­nie úze­mia výso­kých poho­rí SSR vo vzťa­hu k reli­é­fot­vor­ným pro­ce­som 1989 VŠLD Zvo­len fyzi­otak­ti­ka, geomor­fo­ló­gia SLO vyso­ké poho­ria, reli­é­fot­vor­ný pro­ces neznámy

Holub Z., Ostro­luc­ká M.G. Tole­ran­ce of pol­len from tre­es to chro­nic effect of Pb and aci­di­ty 1993 Bio­ló­gia No. 48, p. 331335 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, fyzi­oló­gia dre­vín ENG olo­vo, aci­di­fi­ká­cia, tole­ran­cia, seme­no, dre­vi­na, chro­nic­ký efekt článok

Kame­nic­ká Auré­lia Rooting of Mag­no­lia xsou­lan­gia­na mic­ro­cut­tings 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 435439 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, fyzi­oló­gia rast­lín ENG zako­re­ňo­va­nie, Mag­no­lia xsou­lan­gia­na, ras­to­vé regu­lá­to­ry člá­nok 0006 – 3088

Ran­duš­ka Dušan, Vorel J. Plí­va K. Fyto­ce­no­ló­gia a les­níc­ka typo­ló­gia 1986 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo SLO les­né typy, sku­pi­ny les­ných typov neznámy

Zlat­ník A. Fyto­ce­no­lo­gie lesa 1953 SPN Pra­ha fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo CES les neznámy

May Peter H., da Mot­ta Ronal­do Serôa (eds.) Pri­cing the pla­net. The eco­no­mic anly­sis for sus­tai­nab­le deve­lop­ment 1996 Colum­bia Uni­ver­si­ty Pre­ss New York envi­ron­men­tál­na eko­nó­mia ENG oce­ňo­va­nie nezná­my 0231101740

Pit­ko J. Výskyt tisu (Taxus bac­ca­ta L.) v les­ných typoch har­ma­nec­kej oblas­ti 1960 Les­nic­ký časo­pis No. 5, p. 340352 bota­ni­ka, les­níc­ka typo­ló­gia SLO Har­ma­nec, Taxus bac­ca­ta, tis oby­čaj­ný článok

Lands­berg Joe J., Gower Stith T. App­li­ca­ti­ons of phy­si­olo­gi­cal eco­lo­gy to forest mana­ge­ment 1997 Phy­si­olo­gi­cal Eco­lo­gy Series Aca­de­mic Pre­ss, San Die­go San Die­go, Cali­for­nia eko­fy­zi­oló­gia ENG les­né hos­po­dá­re­nie nezná­my 0124359558

Mihál I. Har­ves­tmen (Opi­li­ono­ida) in a brush stand and fir – beech forest of the Krem­nic­ké vrchy moun­tains 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 191194 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Opi­li­oni­da, kro­vi­ny, jed­ľo­vé buči­ny, Krem­nic­ké vrchy člá­nok 0006 – 3088

Tur­ča­ni Marek, Liš­ka Jan, Sky­va Jan, Patoč­ka Jan Lepi­dop­te­ran fau­na of the Čer­ve­né vrchy moun­tains (the Tatras Nati­onal Park) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 213216 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra člá­nok 0006 – 3088

Bitu­šík Peter, Kop­po­vá Kat­ka Mac­ro­zo­obent­hos of the gla­cial lakes in the Low Tatras (West Car­pat­hians). Aqu­atic insects 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 227232 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG mak­ro­zo­oben­tos, ľadov­co­vé jaze­rá, Níz­ke Tat­ry člá­nok 0006 – 3088

Šte­pa­no­vi­čo­vá Oľga Epi­ga­e­ic Hete­rop­te­ra as bio­in­di­ca­tors of mois­tu­re rela­ti­on of the flo­odp­lain forest of the Danu­be and Mora­va rivers 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 243246 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Hete­rop­te­ra, bio­in­di­ká­tor, Dunaj, Mora­va, vlh­kosť člá­nok 0006 – 3088

Kor­bel Ladi­slav, Rych­lík Ivo, Majz­lan Oto Epi­ga­e­ic beet­les (Cole­op­te­ra) of the Devín­ska Koby­la hill (the Malé Kar­pa­ty moun­tain, sout­hwest Slo­va­kia) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 263272 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Cole­op­te­ra, Devín­ska Koby­la, Malé Kar­pa­ty člá­nok 0006 – 3088

Šuš­lík Voj­tech Ort­hop­te­ra of wet­land habi­tats in the Lip­tov­ská kot­li­na regi­on (not­hern Slo­va­kia) 1997 Bio­ló­gia Vol. 38, No. 9, p. 241242 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Ort­hop­te­ra, Lip­tov­ská kot­li­na, mok­raď, wet­land článok

Poe Allan Edgar Jama a kyvad­lo 0 horor, belet­ria SLO knižka

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geolo­gic­ká stav­ba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 34 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO vnú­tor­né Kar­pa­ty, sedi­men­tár­ne for­má­cie, vul­ka­no­gén­ne for­má­cie, pred­vr­ch­no­kar­bón­sky fun­da­ment, tat­ri­kum, vepo­ri­kum, čer­to­vic­ká línia, mar­ge­can­sko – lube­níc­ka línia, geme­ri­kum, gel­nic­ká sku­pi­na, rako­vec­ká sku­pi­na, melia­ti­kum, tor­na­li­kum„ fat­ri­kum kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geolo­gic­ká stav­ba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 45 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO kríž­ňan­ský prí­krov, vysoc­ký prí­krov, hro­ni­kum, kryš­ta­li­ni­kum, perm, chočs­ký prí­krov, štu­rec­ký prí­krov, sili­ci­kum, prí­krov Drien­ku, von­kaj­šie Kar­pa­ty, brad­lo­vé pás­ma, jur­ské vápa­en­ce, spod­nok­rie­do­vé vápen­ce, seve­ro­ver­gent­né vrá­sy, fly­šo­vé pás­mo, Tet­hys kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geolo­gic­ká stav­ba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 6 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO zlo­mo­vé línie, panón­ska pan­va kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geomor­fo­lo­gic­ké pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 67 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO západ­né Kar­pa­ty, východ­né Kar­pa­ty, zápa­do­pa­nón­ska pan­va, výcho­do­pa­nón­ska pan­va, reli­éf, gla­ciál­ne for­my, ero­zív­ne kot­li­ny, kaňo­ny, kras, jas­ky­ne, rieč­ne tera­sy, náno­sy riek, vul­ka­nic­ké mor­fo­ló­gie, zosu­vy, pie­soč­né duny kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Pôd­ne pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 79 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôd­ny druh, lik­vi­dá­cia rozp­tý­le­nej zele­ne, meli­orá­cia, rekul­ti­vá­cia, naru­še­nie vod­né­ho reži­mu, kys­lé daž­de, praš­ný spád kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Kli­ma­tic­ké pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 9 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va kli­ma­to­ló­gia SLO kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Hyd­ro­lo­gic­ké pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 910 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyd­ro­ló­gia SLO ple­so, taj­chy kni­ha 2831703239

Bero Ras­ti­slav, Tábor Ivo, Tomaš­ko Ivan Arbo­ré­tum Mly­ňa­ny 1992 Veda Bra­ti­sla­va 1 bota­ni­ka, sadov­níc­tvo, pes­to­va­teľ­stvo SLO arbo­ré­tum sprie­vod­ca 8022403776

Pas­te­ur Lou­is 0 bota­ni­ka, viro­ló­gia, medi­cí­na SLO neznámy

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Živo­číš­stvo Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 1214 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO posled­ná doba ľado­vá, otep­ľo­va­nie, zvý­še­nie kon­ti­nen­ta­li­ty, odles­ňo­va­nie, vplyv na les, imi­sie, ťaž­ba dre­va, bore­ál­ny prvok, step­né dru­hy, zápa­do­kar­pat­ské ende­mi­ty, relik­ty, ende­mic­ké podd­ru­hy, tro­pic­ké dru­hy, nepô­vod­né dru­hy kni­ha 2831703239

Bur­da Hynek Sav­ci v pod­ze­mí. 3, Orien­ta­ce v čase a pros­to­ru 1996 Živa No. 3, p. 134136 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES orien­tá­cia, pod­ze­mie, cicav­ce, neto­pie­re, echo­lo­ká­cia člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (IV). Poru­chy cir­ka­diál­ní­ho řádu člo­věka 1996 Živa No. 1, p. 2528 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus, poru­chy bio­ryt­mov člá­nok 0044 – 4812

Bur­da Hynek Sav­ci v pod­ze­mí. 1, Dege­ne­ra­ce nebo spe­cia­li­za­ce 1996 Živa No. 1, p. 3942 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (I) 1995 Živa No. 2, p. 73 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (II) 1995 Živa No. 3, p. 121 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (III). Bio­lo­gic­ké hodi­ny člo­věka 1995 Živa No. 3, p. 169171 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus, den­né ryt­my člá­nok 0044 – 4812

Spel­ler­berg Ian F. Rast­lin­né a živo­číš­ne bio­in­di­ká­to­ry, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 43 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia CES moni­to­ro­va­nie, bio­in­di­ká­tor, The Uni­ted Nati­ons Eco­no­mic and Social Coun­cil, EPA, UNEP, Sagit­ta seto­sa, Sagit­ta ele­gans, Cha­ma­e­ne­ri­on angus­ti­fo­lium, Urti­ca dioica, Aca­cia albi­da, Andro­po­gon gyanus, Hip­pot­ra­gus equ­inus, Oci­mum hom­blei, kaná­rik, metán kni­ha 8090185525 l

Hús­ka Jozef The seventh euro­pe­an con­gress on bio­tech­no­lo­gy 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 244 SAP Bra­ti­sla­va bio­tech­no­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG bio­tech­no­ló­gia člá­nok 0006 – 3088

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 1624 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO hos­po­dár­ska expló­zia, voľ­ný obchod, tele­ko­mu­ni­ká­cie, rast, ener­ge­tic­ká krí­za, optic­ký kábel, hlad, jad­ro­vá ener­gia, daňo­vá refor­ma, minia­tu­ri­zá­cia, inflá­cia, úrok, ázij­ská spot­re­bi­teľ­ská kon­junk­tú­ra, Japon­sko, Thaj­sko, Malaj­zia, Indo­né­zia, Sin­ga­pur kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 2432 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO demok­ra­cia, voľ­né pod­ni­ka­nie, mier, voj­na, národ­ná bez­peč­nosť, boj pro­ti komu­niz­mu, život­né pro­stre­die, Geor­ge Bush, Michail Gor­ba­čov, Mar­ga­ret That­che­ro­vá, úpa­dok Ame­ri­ky, kon­ku­ren­cia, dvoj­do­mý defi­cit Ame­ri­ky, defi­cit, bur­za, krach, obchod­ný defi­cit kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 3248 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO vyku­po­va­nie, eko­no­mic­ký naci­ona­liz­mus, USA, glo­ba­li­zá­cia, pri­sťa­ho­va­lec­tvo, eko­no­mi­ka vyso­kých miezd, níz­ke pla­ty, infor­ma­ti­zo­va­ná eko­no­mi­ka, stred­ná vrstva, žena, dedič­stvo, čer­no­si, legis­la­tí­va, súd­nic­tvo, finanč­né služ­by, Japon­sko, Euró­pa, poli­ti­ka kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 4852 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO Dán­sko, Talian­sko, Holand­sko, Špa­niel­sko, Fran­cúz­sko, Veľ­ká Bri­tá­nia, Írsko, Por­tu­gal­sko, Nemec­ko, Bel­gic­ko, Gréc­ko, Luxem­bur­gs­ko, kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Rene­san­cia ume­nia 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 5379 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO ume­nie, Bro­dway, Figa­ro­va svad­ba, sym­fo­nic­ký orches­ter, kni­ha, tanec, múze­um, tele­ví­zia, Los Ange­les, ume­lec­ký trh, Euró­pa, fes­ti­val, Reno­ir, pra­cov­né prí­le­ži­tos­ti, pod­ni­ka­nie, sub­ven­co­va­nie ume­nia, tele­mar­ke­ting, šport, rekla­ma, inzer­cia kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Výskyt trho­vé­ho socia­liz­mu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 8099 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO glo­bál­na eko­no­mi­ka, tech­ni­ka, cen­tra­li­zá­cia, Gor­ba­čov, pod­ni­ka­nie, lea­sing, ban­krot, sociál­na doho­da, poľ­no­hos­po­dár­ska peres­troj­ka, Čína, plu­ra­liz­mus, Maďar­sko, Ernö Rubik, Poľ­sko, socia­liz­mus kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Glo­bál­ny život­ný štýl a kul­túr­ny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 100112 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO glo­bál­ny život­ný štýl, kul­túr­ny naci­ona­liz­mus, jed­lo, kuchy­ňa, móda, zába­va, rých­le občerstve­nie, Japon­sko, Big Mac, kuli­nár­ny impe­ria­liz­mus, výme­na potra­vín, obchod s kon­fek­ci­ou, Benet­ton, Esprit, IKEA, glo­bál­ne ceny, kul­túr­na pla­tob­ná vyrov­na­nosť, film kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Glo­bál­ny život­ný štýl a kul­túr­ny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 112128 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO hud­ba, zábav­né ume­nie, vyda­va­teľ­ská čin­nosť, tele­ví­zia, kul­túr­ny impe­ria­liz­mus, anglič­ti­na, médiá, dopra­va, infor­ma­ti­ka, medzi­ná­rod­né pod­ni­ka­nie, dip­lo­ma­cia, kul­túr­ny impe­ria­liz­mus, islam, Wales, Que­bec, Kata­klán­sko, Sin­ga­pur, ZSSR kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Glo­bál­ny život­ný štýl a kul­túr­ny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 128129 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO glo­bál­ny život­ný štýl, ľud­ské prá­va kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Pri­va­ti­zá­cia štá­tu vše­obec­né­ho bla­ho­by­tu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 130149 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO Bri­tá­nia, Mar­ga­ret That­che­ro­vá, účas­ti­nár­ska demok­ra­cia, labou­riz­mus, glo­bál­na pri­va­ti­zá­cia, afric­ká pri­va­ti­zá­cia, poš­ta, Talian­sko, Škan­di­ná­via, ame­ric­ký úpa­dok, sociál­na doho­da, pra­cu­jú­ca žena kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Roz­voj ticho­mor­skej oblas­ti 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 150182 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO ázij­ské tig­re, Sin­ga­pur, Malaj­zia, Hon­kong, Čína, Japon­sko, Tchaj­wan, Juž­ná Kórea, Thaj­sko, Kórea, vzde­lá­va­nie, Kali­for­nia, San Fran­cis­co, Los Ange­les, Was­hing­ton, pri­sťa­ho­va­lec­tvo kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Deväť­de­sia­te roky: desať­ro­čie žien vo vedú­com posta­ve­ní 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 183204 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO pod­ni­ka­nie, žena, vede­nie, ria­de­nie, mater­ská dovo­len­ka, glo­bál­na eko­no­mi­ka, život­né pro­stre­die, Ticho­mo­rie kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Vek bio­ló­gie 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 204228 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO bio­tech­no­ló­gia, legis­la­tí­va, super­pa­ra­daj­ky, kuku­ri­ca, nové seme­ná, poľ­no­hos­po­dár­stvo, bio­fun­da­men­ta­liz­mus, géno­vé inži­nier­stvo, mlie­ko, kra­va, člo­vek, biy­ón, lie­ky, trans­ge­né­za, vak­cí­na, DNA, euge­ni­ka, pod­ni­ka­nie, Japon­sko, nano­tech­no­ló­gia, eti­ka kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Vek bio­ló­gie 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 228 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO náh­rad­né rodi­čov­stvo kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Oži­ve­nie nábo­žen­stva v tre­ťom milé­niu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 229253 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO nábo­žen­stvo vedy, okra­jo­vá cir­kev, tech­ni­zá­cia cir­kvi, fun­da­men­ta­liz­mus, tele­ví­zia, epi­sko­pá­li, cha­riz­ma­tic­ký kato­li­ciz­mus, bap­tiz­mus, mar­ke­ting kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Tri­umf jed­not­liv­ca 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 253262 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO indi­vi­du­ál­na zod­po­ved­nosť, kolek­tív, glo­ba­li­zá­cia, indi­vi­du­ali­zá­cia, spo­lo­čen­stvo, pod­ni­ka­nie, glo­bál­na eko­no­mi­ka, poli­ti­ka, pod­ni­ka­teľ­ská poli­ti­ka, tech­ni­ka, glo­bál­na sieť, fax, elek­tro­ni­ka, spot­re­bi­teľ kni­ha 8071270504

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Eche­mus angus­tif­rons, Lept­hyp­han­tes quad­ri­ma­cu­la­tus, Lyco­sa sin­go­rien­sis, Lyco­sa vul­tu­osa, Mar­pis­sa radia­ta, Zelo­tes dec­li­nans, Alo­pe­co­sa sch­mid­ti, Aphan­ta­lau­lax cinc­ta, Che­i­rant­hium ele­gans, Nomi­sia exor­na­ta, Poeci­loch­roa con­pi­cua kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Synag­les hila­ru­lus, The­oni­na cor­nix, Tita­no­eca vete­ra­ni­ca, Tma­rus stel­lio, Zora mani­ca­ta, Cen­tro­me­rus albi­dus, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Lept­hyp­han­tes col­li­nus, Lyco­sa radia­ta, Oxy­o­pes line­a­tus, Phru­ro­lit­hus szi­lyi, Pse­udi­cius encar­pa­tus kni­ha 2831703239

Ker­rich G.J., Hawk­sworth D.L., Sims R.W. Key works to the fau­na and flo­ra of the bri­tish isles and north-​western Euro­pe 1978 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don bota­ni­ka, zooló­gia ENG fau­na, fló­ra, ostrov, seve­ro­zá­pad­ná Euró­pa kľúč

Boroš Július Cito­vý svet mla­dé­ho člo­ve­ka 1988 Sme­na Bra­ti­sla­va 1 psy­cho­ló­gia SLO kniha

Hudec Igor Varia­bi­li­ty of Simo­cep­ha­lus vetu­lus (Crus­ta­cea: Ano­mo­po­da, Daph­ni­i­da­de) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 465473 SAP Bra­ti­sla­va crus­ta­ce­oló­gia, bio­ló­gia ENG Simo­cep­ha­lus vetu­lus, Crus­ta­cea, Ano­mo­po­da, Daph­ni­i­da­de, mor­fo­ló­gia, varia­bi­li­ta člá­nok 0006 – 3088

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Argy­ro­ne­ta aqu­ati­ca, Dolo­me­des plan­ta­rius, Hap­lod­ras­sus mode­ra­tus, Lyco­sa sin­go­rien­sis, Mar­pis­sa radia­ta, The­ri­di­on antu­si, Argen­na patu­la, Bat­hyp­han­tes simi­lis, Par­do­sa nebu­lo­sa, Pele­cop­sis paral­le­la, Tibel­lus vit­ta­tus, Arc­to­sa leopar­dus, Ero apha­na kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Pira­ta pis­ca­to­rius, Tri­chop­ter­na cito kni­ha 2831703239

Pol­lard E., Hall M.L., Bib­by T.J. Moni­to­ring and abun­dan­ce of but­terf­lies 1986 Rese­arch and Sur­vey in Natu­re Con­ser­va­ti­on No. 2 NCC Peter­bo­rough lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG moni­to­ring, motý­le neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia, ento­mo­ló­gia SLO Tha­na­tus vul­ga­ris, Xys­ti­cus acer­bus, Xys­ti­cus fer­ru­gi­ne­us, Xys­ti­cus lac­ta­tor, Xys­ti­cus stria­ti­pes, Zelo­tes gra­ci­lis, Met­re­le­tus bal­ca­ni­cus, Bae­tis tri­co­lor, Bra­chy­cer­cus minu­tus, Bra­chy­cer­cus mag­nus, Sym­pec­ma fus­ca kni­ha 2831703239

Kubin­ská Anna, Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Peciar Voj­tech The list of extinct, mis­sing and thre­a­te­ned bry­op­hy­tes (Bry­op­hy­ta) of Slo­va­kia (1st ver­si­on) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 373380 SAP Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, bry­o­ló­gia ENG Bry­op­hy­ta, ohro­ze­né dru­hy, Hepa­ti­sop­si­da, Ant­ho­ce­ro­top­si­da člá­nok 0006 – 3088

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia SLO Mesag­ro­icus obscu­rus, Oede­me­ra cro­ce­i­col­lis, Myc­te­rus cur­cu­li­oni­des, Pse­lap­hus hei­sei, Bary­pe­it­hes mol­li­co­mus, Cal­li­mo­xys gra­ci­lis, Aro­mia mocha­ta, Lamia tex­tor, Tet­rops star­ki kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia, her­pe­to­ló­gia SLO Ceutor­hyn­chus sub­pi­lo­sus, Mic­rop­lon­tus trian­gu­lum, Nanop­hyt­hes bre­vis, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis kni­ha 2831703239

Rama­de F. Eco­to­xi­co­lo­gy 1977 John Wiley Chi­ches­ter eko­to­xi­ko­ló­gia ENG neznámy

Eliáš Pavol Ochra­na bio­di­ver­zi­ty – nová stra­té­gia ochra­ny živej prí­ro­dy 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 1120 KEF – Kated­ra eko­so­zo­ló­gie a fyzi­otak­ti­ky PRIF UK, SRS – Slo­ven­ská rieč­na sieť Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, eko­lo­gic­ká eko­nó­mia, eko­lo­gic­ké inži­nier­stvo, eko­tech­no­ló­gia SLO Caring for the Earth, stra­té­gia trva­lo udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja, A Stra­te­gy for Sus­tai­nab­le Living, Kon­ven­cia o bio­di­ver­zi­te, pomien­ky ochra­ny bio­di­ver­zi­ty, bio­di­ver­zi­ta a geobo­ta­ni­ka, bio­di­ver­zi­ta a kra­jin­ná eko­ló­gia, LANDEP zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, ento­mo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia SLO Melit­tur­ga cla­vi­cor­nis, Ammo­ba­to­ides abdo­mi­na­lis, Mega­bom­bus mus­co­rum, Sce­liph­ron des­til­la­to­rium, Nys­son rou­ba­li, Bato­zo­nel­lus lacer­ti­da, Tenth­re­do cos­ta­ta, Cep­hus infus­ca­tus, Cep­hus macu­la­ta, Sta­ge­tus pilu­la, Aphi­on arma­tum kni­ha 2831703239

Blo­om­field P. Fou­rier ana­ly­sis of time series. An intro­duc­ti­on 1976 John Wiley and Sons Lon­don, New York šta­tis­ti­ka ENG forie­ro­vá ana­lý­za, časo­vé sle­dy neznámy

Syn­ge H. (ed.) The bio­lo­gy of aspests of rare plant con­ser­va­ti­on 1981 John Wiley and Sons New York eko­so­zo­ló­gia, bio­ló­gia rast­lín ENG bio­ló­gia vzác­nych rast­lín neznámy

Cairns J., Alme­i­da S.P., Fujii H. Auto­ma­ted iden­ti­fi­ca­ti­on of dia­toms 1982 Bio­Scien­ce Vol. 32, p. 98102 Ame­ri­can Ins­ti­tu­te of Bio­lo­gi­cal Scien­ces Was­hing­ton taxo­nó­mia ENG roz­siev­ky, určo­va­nie roz­sie­vok článok

Vološ­čuk Ivan Vápen­co­vé buči­ny Gader­skej doli­ny a Blat­nic­kej doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 243297 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Vološ­čuk Ivan Cha­tak­te­ris­ti­ka naj­roz­ší­re­nej­ších les­ných pôd Gader­skej doli­ny a Blat­nic­kej doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 231263 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va les­níc­ka pedo­ló­gia SLO Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Cons­tan­za Robert Eco­lo­gi­cal eco­no­mics. The scien­ce and mana­ge­ment of sus­tai­na­bi­ly­ty 1991 Colum­bia Uni­ver­si­ty Pre­ss New York eko­lo­gic­ká eko­nó­mia ENG trva­lá udr­ža­teľ­nosť neznámy

Mrlík Voj­těch Los evrop­ský v Čes­ké repub­li­ce dří­ve a nyní 1996 Živa No. 1, p. 4243 Aca­de­mia Pra­ha mam­ma­li­oló­gia CES los európ­sky článok

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO bio­di­ver­zi­ta, Bie­le Kar­pa­ty, lúka, kopa­ni­čiar­ske osíd­le­nie, mozai­ko­vi­tá štruk­tú­ra kra­ji­ny, úhor, dodat­ko­vá ener­gia, Orchi­da­ce­ae, Ana­camp­tis pyra­mi­da­lis, Cep­ha­lan­te­ra dama­so­nium, Cep­ha­lan­te­ra lon­gi­fo­lia, Coelog­los­sum viri­de, Cyp­ri­pe­dium cal­ce­olus zborník

Ambros Zde­no Plu­vi­oter­mic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka vege­tač­ných stup­ňov Slo­ven­ska 1973 Ambros Zde­no: Prob­lé­my moder­nej bio­kli­ma­to­ló­gie, p. 347356 SAV Bra­ti­sla­va bio­kli­ma­to­ló­gia SLO vege­tač­né stup­ne článok

Andru­sov D. Geoló­gia čes­ko­slo­ven­ských Kar­pát I., II., III. 1964 Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Kar­pa­ty kniha

Cva­cho­vá Alž­be­ta, Ško­vi­ro­vá Kata­rí­na, Urba­no­vá V. Cha­rak­te­ris­ti­ka nie­kto­rých bez­les­ných spo­lo­čens­tiev Gader­skej a Blat­nic­kej doli­ny. Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 200240 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO bez­les­né spo­lo­čen­stvá, Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Čapu­ta Alojz Výskum imág motý­ľov (Lepi­dop­te­ra) oblas­ti Gader­skej a Blat­nic­kej doli­ny 1982 Ento­mo­lo­gi­cal Prob­lems No. 17, p. 159249 Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia SLO Lepi­dop­te­ra, Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Gaš­pa­rík J. Geolo­gic­ké vyhod­no­te­nie juž­nej čas­ti Tur­čian­skej kot­li­ny 1980 Archív GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Tur­čian­ska kot­li­na neznámy

Krš­ka K., Mol­nár F. Vzdu­cho­vé hmo­ty a dyna­mic­ká oce­a­ni­ta klí­my juho­zá­pad­né­ho Slo­ven­ska 1980 Mete­oro­lo­gic­ké sprá­vy No. 33, p. 6571 mete­oro­ló­gia SLO oce­a­ni­ta, vydu­cho­vé hmo­ty článok

Kubí­ny D. Kryš­ta­li­ni­kum Veľ­kej Fat­ry 1958 Archív GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Veľ­ká Fat­ra neznámy

Lazeb­ní­ček Jiří Mykof­lo­ris­tic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka les­ních spo­le­čens­tev Gader­ské a Blat­nic­ké doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 61108 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va myko­ló­gia SLO Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Ložek Vojen Měk­ký­ši ŠPR Čier­ny kameň ve Vel­ké Fatře 1982 Ochra­na prí­ro­dy No. 3, p. 111133 mala­ko­zo­oló­gia SLO Čier­ny kameň článok

Ložek Vojen Měk­ký­ší fau­na navrho­va­ných chrá­něných úze­mí Rak­ša, Mar­ské vŕš­ky a Hriad­ky 1983 Pre­hľad odbor­ných výsled­kov z 18 TOP- u Mar­tin 1982, p. 2327 mala­ko­zo­oló­gia SLO Rak­ša, Mar­ské vŕš­ky, Hriad­ky článok

Luká­čik E. Geolo­gic­ký výskum tat­rid­né­ho kryš­ta­li­ni­ka v Níz­kych Tat­rách a Veľ­kej Fat­re 1974 Archív GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Níz­ke Tat­ry, Veľ­ká Fat­ra neznámy

Mil­ler F. Pavou­čí bio­ce­no­za vápen­co­vých pahor­ků v oko­lí Štub­nian­skych Tep­lic 1936 Věda pří­rod­ní No. 5, p. 127128, No. 9, p. 7179 arach­no­ló­gia CES Štub­nian­ske Tep­li­ce článok

Novák I. Fau­na rýb rie­ky Turiec 1971 Čes­ko­slo­ven­ská ochra­na prí­ro­dy No. 12, p. 525 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia SLO Turiec, ryby článok

Polák Milan Jura tat­ríd Malej Magu­ry, Malej a Veľ­kej Fat­ry (lito­ló­gia a pale­o­gra­fia) 1978 Geolo­gic­ké sprá­vy No. 70, p. 91114 Bra­ti­sla­va geoló­gia, lito­ló­gia, pale­o­gra­fia SLO Malá Magu­ra, Malá Fat­ra, Veľ­ká Fat­ra článok

Polák Milan Mezo­zo­ikum západ­nej čas­ti Veľ­kej Fat­ry 1980 Ochra­na prí­ro­dy, Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3A, p. 1538 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Veľ­ká Fat­ra článok

Suza J. Fes­tu­ce­tum car­pa­ti­cae a Ver­si­co­lo­re­tum na Čer­ném kame­ni ve Vel­ké Fatře 1931 Věda pří­rod­ní No. 12, p. 2022 fyto­ce­no­ló­gia CES Fes­tu­ce­tum car­pa­ti­cae, Ver­si­co­lo­re­tum, Čier­ný kameň, Veľ­ká Fat­ra článok

Suza J. Lišej­ní­ky Vel­ké Fat­ry (Slo­ven­sko) 1930 Sbor­ník muze­ál­nej slo­ven­skej spo­loč­nos­ti No. 30, p. 111129 liche­no­ló­gia CES Veľ­ká Fat­ra, lišaj­ní­ky článok

Sýko­ra M. Geolo­gic­ké pome­ry SZ čas­ti Veľ­kej Fat­ry (rigo­róz­na prá­ca) 1975 Kated­ra geoló­gie a pale­on­to­ló­gie PRIF UK geoló­gia SLO Veľ­ká Fat­ra práca

Šály Rudolf Hlav­né typy les­ných pôd na Slo­ven­sku 1962 Veda Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO les­né pôdy neznámy

Šály Rudolf Pôda – základ les­nej pro­duk­cie 1978 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO les­ná pro­duk­cia neznámy

Vološ­čuk Ivan Typo­lo­gic­ké pome­ry lesov štát­nej prí­rod­nej rezer­vá­cie Prav­da 1975 Čes­ko­slo­ven­ská ochra­na prí­ro­dy No. 15, p. 107128 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va les­níc­ka typo­ló­gia SLO Prav­da článok

Vološ­čuk Ivan Sta­no­višt­ná cha­rak­te­ris­ti­ka sta­ci­oná­rov Gader­skej doli­ny a Blat­nic­kej doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 738 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va SLO sta­ci­oná­ry, Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Dac­ty­lor­hi­za fuch­sii, Dac­ty­lor­hi­za incar­na­ta, Dac­ty­lor­hi­za maja­lis, Dac­ty­lor­hi­za sam­bu­ci­na, Epi­pac­tis palus­tris, Gym­na­de­nia conop­sea, Gym­na­de­nia den­sif­lo­ra, Lis­te­ra ova­ta, Oph­rys fucif­lo­ra, Orchis mas­cu­la, Orchis mil­li­ta­ris, Orchis morio, Orchis ustu­la­ta zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Pla­tant­he­ra bifo­lia, Pla­tant­he­ra chlo­rant­ha, Trauns­te­i­ne­ria glo­bo­sa, his­tó­ria bota­nic­ké­ho výsku­mu, Agros­tem­ma git­ha­go, Epi­pac­tis lep­to­chi­la, Epi­pac­tis muel­le­ri, Iris gra­mi­nea, Pedi­cu­la­ris como­sa, vtá­ky, mäk­ký­še, bla­no­kríd­lov­ce, motý­le, váž­ky, pavú­ky zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO drob­né zem­né cicav­ce, mrav­ce, rov­no­kríd­lov­ce, dvoj­kríd­lov­ce, chro­bá­ky, Aty­pus affi­nis, Kri­vok­lát­ska doli­na, Walc­ke­na­e­ra acu­mi­na­ta, Záh­rad­ská, Pla­ty­de­is gri­sea, Cho­cho­lan­ská doli­na, Čer­ve­no­ka­men­ská doli­na, Neb­ro­vá, Ane­ug­me­nus padi, Aspi­lo­ta pneuma­ti­ca zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Pan­tos­lis mic­ro­ce­ra, motý­le, rekul­ti­vá­cia, letec­ké postre­ko­va­nie, Bren­tis heca­te, Bren­tis ino, Meli­ta­ea pho­ebe, Lopin­gia achi­ne, Macu­li­nea ari­on, Hyp­ho­raia auli­ca, Zyga­e­na cyna­rae, Ads­ci­ta nota­ta, Noc­tua orbo­na, Pty­chop­te­ra palu­do­sa, Nová Bošá­ca zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Oxy­ce­ra ana­lis, Oxy­ce­ra ter­mi­na­ta, Machi­mus seti­bar­bus, Lop­hia vul­pi­na, The­re­va mic­ro­cep­ha­la, Che­i­lo­sia lon­gu­la, Šúr, Sha­e­rop­ho­ria schir­chan, Vla­di­vos­tok, Neos­cia aenea, Sphe­gi­na sibi­ri­ca, Luci­lia bufo­ni­vo­ra, Rana tem­po­ra­ria, Rana dal­ma­ti­na, Bufo bufo zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus alpes­tris, Lacer­ta agi­lis, Angu­is fra­gi­lis, Natrix natrix, Coro­nel­la aus­tria­ca, Grúň, Elap­he lon­gis­si­ma, Ant­hus tri­via­lis, Alau­da arven­sis, Embe­ri­za cit­ri­nel­la, Lanius col­lu­rio, Phyl­los­co­pus col­ly­bi­ta, Syl­via com­mu­nis zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Rako­vá doli­na, Žalos­tin­ná, Morav­sko – Lies­kovk­sá doli­ba, Bošác­ka doli­na, Súčan­ská doli­na, suk­ce­sia, inten­zi­fi­ká­cia výro­by zborník

Uher­čí­ko­vá Eva, Pišút P. Luž­né lesy inun­dá­cie Duna­ja z hľa­dis­ka súčas­né­ho sta­vu bio­di­ver­zi­ty a mož­nos­tí ich rena­tu­rá­cie 1995 Diver­zi­ta rast­lin­stva Slo­ven­ska. Zbor­ník VI. zjaz­du SBS pri SAV, Nit­ra, p. 189193 SBS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO luž­né lesy, Dunaj, bio­di­ver­zi­ta, rena­tu­rá­cia zborník

Diver­zi­ta rast­lin­stva Slo­ven­ska. Zbor­ník VI. zjaz­du SBS pri SAV, Nit­ra 1995 SBS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO luž­né lesy, Dunaj, bio­di­ver­zi­ta, rena­tu­rá­cia, diver­zi­ta rast­lín zborník

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňo­vý význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­kla­de Lito­vel­ské­ho Pomo­ra­via 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 14 Daph­ne Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES pro­ti­po­vo­dňo­vý efekt, údol­ná niva, opti­ma­li­zá­cia pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie, Lito­vel­ské Pomo­ra­vie, absen­cia povo­dňo­vé­ho plá­nu, trans­for­má­cia povo­dňo­vej vlny, sprá­va vod­né­ho toku, vzdu­tie hla­di­ny, zor­ne­nie, inten­zí­ne poľ­no­hos­po­dár­ske polia, pôvod­né lúky člá­nok 13358 – 2091

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňo­vý význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­kla­de Lito­vel­ské­ho Pomo­ra­via 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 14 Daph­ne Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES pozi­tív­ne dôsled­ky, vylú­če­nie záplav, ume­lé zápla­vy, záso­bo­va­nie vodou, spo­ma­le­nie asi­mi­lá­cie, obme­ze­nie ras­tu, stra­ta rezis­ten­cie, tra­che­omy­kó­za, odu­mie­ra­nie, pri­ro­dze­ný tok, Rame­na řeky Mora­vy, Vra­pač, reten­cia, sed­liac­ka hrá­dza, pro­ti­po­vo­dňo­vý fak­tor člá­nok 13358 – 2091

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňo­vý význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­kla­de Lito­vel­ské­ho Pomo­ra­via 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 14 Daph­ne Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES ria­de­ná inun­dá­cia člá­nok 13358 – 2091

Eliáš Pavol Príp­ra­va kon­cep­cie ochra­ny a raci­onál­ne­ho využí­va­nia geno­fon­du Slo­ven­ska 1991 Novos­ti vedy, tech­ni­ky a eko­ló­gie Vol. 20, No. 7, p. 1819 eko­so­zo­ló­gia, fyzi­otak­ti­ka SLO využi­tie geno­fon­du článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, her­pe­to­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, her­pe­to­ló­gia, orni­to­ló­gia SLO Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma, Embe­ri­za cia, Mon­ti­co­la saxa­ti­lis, Egret­ta gar­zet­ta, Egret­ta alba, Crex crex, Per­nis api­vo­rus, Otus scops, Cora­cias gar­ru­lus, Merops apias­ter, Alce­do athis, Lanius minor kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­te­ra E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, hyme­nop­te­ro­ló­gia SLO Polis­tes foede­ra­tus, Polis­tes gal­li­cus, Mega­bom­bus mus­co­rum, Mega­bom­bus rude­ra­tus, Mega­bom­bus syl­va­rum kni­ha 2831703239

Dar­by H.C. The cle­a­ring of the wood­land in Euro­pe 1956 Tho­mas W.L. (ed.): Man‘s role in chan­ging the face of the Earth, p. 183216 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go eko­so­zo­ló­gia, les­né hos­po­dár­stvo ENG ťaž­ba, les, odles­ňo­va­nie článok

Lisic­ký Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gic­ké hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 103111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO mäk­ký­še, bio­di­ver­zi­ta mäk­ký­šov, gama diver­zi­ta, regi­otyp, beta diver­zi­ta, frag­men­tá­cia, pse­udo­os­trov­ný efekt, ste­pi­kol­né dru­hy, ústup sil­vi­kol­ných dru­hov, ústup hyg­ro­fil­ných dru­hov, synan­tro­pi­zá­cia, pro­ti­chod­nosť údol­ných bio­to­pov zborník

Lisic­ký Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gic­ké hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 103111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO diver­gen­cia údol­ných bio­to­pov, naru­še­nie bio­to­pu, degra­dá­cia bio­to­pu, nad­mer­ný lov, nad­mer­ný zber, Helix poma­tia, Helix lutes­cens, čer­ve­ný zoznam, dru­ho­vá ochra­na, územ­ná ochra­na, geno­fon­do­vo význam­né dru­hy, ohro­ze­né dru­hy, vzác­ne dru­hy, alfa diver­zi­ta zborník

Lisic­ký Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gic­ké hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 103111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO ende­mi­ty, čer­ve­ná kni­ha zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO Bit­hy­nia lea­chi, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Ani­sus spi­ror­bis, Unio cras­sus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Ani­sus spi­ror­bis, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Bit­hy­nia lea­chi, Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Unio tumi­dus, Val­lo­nia ennien­sis, Vivi­pa­rus ace­ro­sus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia SLO Eryt­hrom­ma najas, Ischnu­ra pumi­lio, Eryt­hrom­ma viri­du­lum, Coenag­ri­on pul­chel­lum, Aeschna affi­nis, Aeschna mix­ta, Anax part­he­no­pe, Gomp­hus fla­vi­pes, Gomp­hus vul­ga­tis­si­mus, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Soma­toch­lo­ra metal­li­ca kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia SLO Calop­te­ryx vir­go, Sym­pec­ma fus­ca, Ischnu­ra pumi­lio, Eryt­hrom­ma viri­du­lum, Aeschna affi­nis, Aeschna mix­ta, Anax impe­ra­tor, Anax part­he­no­pe, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Ort­het­rum brun­ne­um, Ort­het­rum coeru­les­cens kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia, ento­mo­ló­gia SLO Ort­het­rum brun­ne­um, Cro­cot­he­mis eryth­ra­ea, Sym­pet­rum meri­di­ona­le, Sco­lia macu­la­ta, Sco­lia hir­ta, Polis­tes foede­ra­tus, Col­le­tes ine­xpec­ta­tus, Col­le­tes nasu­tus, Camp­to­po­eum fron­ta­le, Ant­ho­co­pa moc­sa­ryi, Ant­hi­dium flo­ren­ti­num kni­ha 2831703239

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO hlu­cháň oby­čaj­ný, výskyt, drev­ná suro­vi­na, les­níc­tvo, bio­in­di­ká­tor, vyš­šie zakme­ne­nie ako v pri­ro­dze­nom lese, Vac­ci­nium myr­til­lus, nedos­ta­tok sln­ka, nedos­ta­tok tep­la, zvý­še­ná vlh­kosť, veľ­kop­loš­ný holo­rub, jaria­bok zborník

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO dĺž­ka hra­nič­ných línií medzi sta­rý­mi poras­ta­mi a mla­di­na­mi, dĺž­ka hra­nič­ných línií medzi roz­diel­ný­mi veko­vý­mi sku­pi­na­mi, jas­trab, krka­vec, kuna, líš­ka, rys, odrub, clon­ný rub, kot­lí­ko­vý holo­rub do 0.5 ha, stra­ta bio­to­pov, sva­ho­vé les­né ces­ty, imi­sie zborník

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO zne­čis­te­nie ovzdu­šia, odu­mie­ra­nie ihlič­na­tých lesov na hor­nej hra­ni­ci lesa, vyru­šo­va­nie, lov, poľov­níc­tvo, prie­beh vymie­ra­nia, raky­ta, jara­bi­na, apli­ká­cia che­mic­kých látok, výstav­ba ciest, výstav­ba zváž­nic zborník

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO zákaz pohy­bu moto­ro­vých vozi­dielm na sva­ho­vých les­ných ces­tách, vylú­če­nie turis­tic­kej čin­nos­ti, zní­žiť imis­ný spad, zákaz odstre­lu, zborník

Spel­ler­berg Ian F. Typy chrá­ne­ných úze­mí v Bri­tá­nii, legis­la­tív­ne zabez­pe­če­nie 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 141 ČÚOP Brno 1 eko­so­zo­ló­gia, prá­vo CES Ram­sar­ské loka­li­ty, bio­sfé­ric­ké rezer­vá­cie, Bri­tá­nia kni­ha 8090185525

Ver­ner J., Mor­ri­son M.L., Ralph C.J. Wild­li­fe 2000 1986 The Uni­ver­si­ty of Wis­con­sin Pre­ss Madi­son eko­so­zo­ló­gia, prog­nos­ti­ka ENG prog­nó­za, rok 2000 neznámy

Meder­ly P., Hala­da Ľuboš, Toper­cer Ján Eko­lo­gic­ké pred­po­kla­dy pre úpra­vu toku Blat­ni­čian­ka 1990 Ms. eko­so­zo­ló­gia, vod­né hos­po­dár­stvo SLO úpra­va toku, Blat­ni­čian­ka neznámy

SRS Voda pre tre­tie tisíc­ro­čie. Zása­dy vodo­hos­po­dár­skej poli­ti­ky a návrh opat­re­ní, alter­na­tív­ny návrh. 1994 SRS, SZOPK, STUŽ Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, vod­né hos­po­dár­stvo SLO vodo­hos­po­dár­ska poli­ti­ka, kon­cep­cia, alter­na­tí­va neznámy

Brtek Ľubo­mír Trans­lo­ká­cie a mig­rá­cie 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 5363 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 eko­ló­gia cicav­cov SLO trans­lo­ká­cia, mig­rá­cia, sťa­ho­va­nie, zme­na sta­no­višt­ných náro­kov, emig­rá­cia, maso­vý úhyn, šíre­nie dru­hu, šíre­nie are­álu skrip­tá 8085697351

Spurr S.H., Bar­nes B.V. Forest eco­lo­gy 1980 John Wiley New York eko­ló­gia lesa ENG les neznámy

Čaboun Vla­di­mír Výsled­ky výsku­mu ale­lo­pa­tie les­ných dre­vín pri obno­ve lesa 1990 Vedec­ké prá­ce VÚLH – Výskum­né­ho ústa­vu les­né­ho hos­po­dár­stva, p. 131150 eko­ló­gia lesa SLO ale­lo­pa­tia, les neznámy

Ran­duš­ka Dušan Pre­hľad sta­no­višt­ných pome­rov lesov Slo­ven­ska 1959 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo pôdo­hos­po­dár­skej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va eko­ló­gia lesa SLO les neznámy

Hill M.O. TWINSPAN – A For­tran prog­ram for arran­ging mul­ti­va­ria­te data in an orde­red two-​way tab­le by clas­si­fi­ca­ti­on of the indi­vi­du­als and att­ri­bu­tes 1979 Cor­nell Uni­ver­si­ty New York šta­tis­ti­ka ENG TWINSPAN, mul­ti­va­riač­ná ana­lý­za príručka

Krno Iľja Vymiz­nu­té, ohro­ze­né, zra­ni­teľ­né a vzác­ne dru­hy poš­va­tiek (Ple­cop­te­ra) Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 117121 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO poš­vat­ky, Ple­cop­te­ra, Lato­ri­ca, Duna­jec, Ruda­va, Turiec zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES bio­di­ver­zi­ta, váž­ky, Odo­na­ta, leni­tic­ké sta­no­viš­tia, lotic­ké sta­no­viš­tia, bio­mo­ni­to­ring, pro­duk­cia bio­ma­sy, ener­ge­tic­ký tok, mana­ge­ment, Coenag­ri­on mer­cu­ria­le, tyr­to­fil, Epit­he­ca bima­cu­la­ta, odo­na­to­ce­nó­zy, lotic­ké bio­to­pu, kre­nál, rit­rál, pra­me­nis­ká zborník

Kul­fan Miro­slav Ochra­na motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 133137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO motý­le, Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae, Papi­li­oni­oidea, zánik bio­to­pov, výstav­ba, odvo­dňo­va­nie močia­rov, odvo­dňo­va­nie pod­má­ča­ných lúk, ume­lé zales­ňo­va­nie, zme­na dru­ho­vej sklad­by les­ných dre­vín, maso­vá turis­ti­ka, špor­to­vá čin­nosť, inten­zív­ne obhos­po­da­ro­va­nie lúk zborník

Majz­lan Oto Ochra­na ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 137145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO mok­ra­de, ento­mo­ce­nó­zy, moni­to­ring, mok­ra­de, meli­orá­cie, regu­lá­cie, odpad, reci­pient močov­ky, zme­na for­my využi­tia Zeme, bag­ro­va­nie, eut­ro­fi­zá­cia, Čer­tiž­né, Labo­rec­ká vrcho­vi­na, Hrab­ské, Ľubov­nian­ska vrcho­vi­na, Leles, Výcho­do­slo­ven­ská níži­na zborník

Hole­co­vá Mila­da Prí­kla­dy ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 377385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO chro­bá­ky, bio­nó­mia, bio­mo­ni­to­ring, teri­kol­né dru­hy, geobi­on­ty, geofi­ly, Stap­hy­li­dae, Slo­ven­ský kras, ende­mi­ty, ste­no­ekia, Silic­ká pla­ni­na, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Murán­ska pla­ni­na, Slo­ven­ské rudo­ho­rie, kys­lé daž­de, zme­na che­miz­mu pôdy, Zádieľ­ská doli­na zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES pota­mál, regu­lá­cie, zne­čis­te­nie, ťaž­ba štr­ku, leni­tic­ké bio­to­py, raše­li­nis­ká, sla­ti­ny, tône, mate­riá­lo­vé jamy, ryb­ní­ky, vod­né nádr­že, mŕt­ve rame­ná, vrcho­vis­ká ple­sá, bore­omon­tán­ny are­ál, gla­ciál­ne relik­ty, ohro­ze­nie suk­ce­si­ou, sla­ti­ny, aci­di­fi­ká­cia zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES dep­res­né zní­že­ni­ny, stag­no­fil­né dru­hy, regul­ti­vá­cia, zazem­ňo­va­nie, mali­orač­né kaná­ly, suk­ce­sia vege­tá­cie, kli­ma­tic­ké vply­vy, zme­na abi­otic­kých fak­to­rov, vodo­hos­po­dár­ske stav­by, ťaž­ba, eróz­ne spla­chy hno­jív, eróz­ne spla­chy pes­ti­cí­dov, eut­ro­fi­zá­cia, pas­tva zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES les­né hos­po­dá­re­nie, depó­nie, nedos­ta­toč­ný výskum, zber zborník

Kul­fan Miro­slav Ochra­na motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 133137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO degra­dá­cia vege­tač­né­ho kry­tum, želez­nič­né násy­py, ces­ty, spa­ľo­va­cie ply­ny moto­ro­vých vozi­diel, vypa­ľo­va­nie lúč­nych poras­tov, pas­tva dobyt­ka a oviec, insek­ti­cí­dy, pes­ti­cí­dy, odpa­dy, pre­imy­sel­né exha­lá­ty, zber, fak­to­ry ohro­ze­nia bio­di­ver­zi­ty zborník

Kul­fan Miro­slav Ochra­na motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 133137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO kli­ma­tic­ké zme­ny, pre­me­na bio­to­pov, výstav­ba chát, čer­ve­ná kni­ha, pre­me­na lúk na ornú pôdu, vypa­ľo­va­nie trá­vy, suk­ce­sia dre­vín, odvo­dňo­va­nie raše­li­nísk, ťaž­ba raše­li­ny, pri­ro­dze­ná suk­ce­sia – roz­ši­ro­va­nie lesa zborník

Majz­lan Oto Ochra­na ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 137145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Zem­plín­ska Tep­lič­ka, Slan­ské vrchy, Moče­nok, Slá­deč­kov­ce, Nit­rian­ska pahor­ka­ti­na, Kame­nín, Hron­ská pahor­ka­ti­na, Dob­rot­ka, Drá­žov­ský potok, Suchá hora, Hor­ná Ora­va, Vyso­ká pri Mora­ve, Bor­ská níži­na, Abrod, Závod, Kúty, Bok­roš, Podu­naj­ská rovi­na zborník

Majz­lan Oto Ochra­na ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 137145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vod­ná eró­zia, Malé Levá­re, Ruda­va, Lyth­rum, Ment­ha, Morav­ský Svä­tý Ján, Jaš­ter­kov­ské jaze­ro, Číčov – Erecs, Bez­ed­né, Pla­vec­ký Štvr­tok, Tom­ky, Čer­ve­ný ryb­ník, Sili­ca, Slo­ven­ský kras, zborník

Hole­co­vá Mila­da Prí­kla­dy ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 377385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Vtáč­nik, Malá Fat­ra, výrub, nidi­ko­ly, sršeň, Melo­idae, remíz­ky, step, lesostep, lúka, agro­che­mic­ký zásah, her­bi­ko­ly, arbo­ri­ko­ly, Rosa­lia alpi­na, inten­zív­ne les­né hos­po­dá­re­nie, lik­vi­dá­cia sta­rých bút­ľa­vých stro­mov, lik­vi­dá­cia luž­ných lesov zborník

Hole­co­vá Mila­da Prí­kla­dy ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 377385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO odu­mie­ra­nie bres­tov, gra­fi­ó­za, ústup jed­ľe bie­lej, selek­tív­na ťaž­ba, obno­va smre­kom zborník

Zlat­ník A. Pre­hľad sta­no­višt­ných pome­rov lesov Slo­ven­ska 1959 SVPL p. 99145 Bra­ti­sla­va eko­ló­gia lesa CES les článok

Pišút P., Uher­čí­ko­vá Eva Possi­bi­li­ties of flo­odp­lain forest res­to­ra­ti­on in the inun­da­ti­on area from the vie­wpo­int of pre­sent per­spec­ti­ves of natu­ral refo­res­tas­ti­on 1995 Život­né pro­stre­die No. 27, p. 124129 Bra­ti­sla­va eko­ló­gia lesa SLO obno­va luž­ný­é­ho lesa, pri­ro­dze­né zales­ňo­va­nie článok

Tiben­ský Roman, Kul­fan Ján Chan­ges in occu­ren­ce of thre­a­te­ned and local but­terf­lies in the Pieš­ťa­ny sur­roun­dings (west Slo­va­kia) 19781995 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 195198 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG motý­le, Lepi­dop­te­ra, Pieš­ťa­ny člá­nok 0006 – 3088

Čaboun Vla­di­mír a kol. Eco­lo­gi­cal and ecop­hy­si­olo­gi­cal rese­arch in forest eco­sys­tems 1993 SDO Poľa­na, Final report Les­níc­ke­ho výskum­né­ho ústa­vu (LVÚ) Zvo­len eko­ló­gia lesa, eko­fy­zi­oló­gia lesa SLO les zborník

Gitt­le­man John L. (ed.) Car­ni­vo­re beha­vi­our, eco­lo­gy and evo­lu­ti­on, Vol. 2 1996 Com­stock Uni­ver­si­ty Pre­ss, Cor­nell Uni­ver­si­ty Pre­ss Itha­ca (N.Y.) eko­ló­gia mäsož­rav­cov, evo­luč­ná bio­ló­gia, eto­ló­gia ENG mäsož­rav­ce, sprá­va­nie mäsož­rav­cov, evo­lú­cia mäsož­rav­cov nezná­my 0801430275

Lüf­te­neg­ger G., Foiss­ner W., Adam H. R- and K- selec­ti­on in soil cilia­tes. A field expe­ri­men­tal app­ro­ach 1985 Oeco­lo­gia Vol. 66, p. 574579 Ber­lin Inter­nat asso­cia­ti­on for Eco­lo­gy Ber­lín eko­ló­gia prvo­kov ENG r- stra­té­gia, K- sta­té­gia, pôd­ne Cili­op­ho­ra článok

Elli­ot E.T., Cole­man David C. Soil pro­to­zo­an dyna­mics in a shortg­rass prai­rie 1977 Soil Bio­lo­gy and Bio­che­mis­try Vol. 9, p. 113118 eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia ENG dyna­mi­ka prvo­kov, bylin­ná pré­ria článok

Tir­ja­ko­vá E. Struc­tu­res and dyna­mics of com­mu­ni­ties of cilia­ted pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) in field com­mu­ni­ties I. Spe­cies com­po­si­ti­on, group domi­nan­ce, com­mu­ni­ties 1988 Bio­ló­gia Vol. 43, p. 497503 Bra­ti­sla­va eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia ENG dyna­mi­ka spo­lo­čens­tiev, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, Cili­op­ho­ra, dru­ho­vá sklad­ba, poľ­né kul­tú­ry, sku­pi­no­vá domi­nan­cia, článok

Tir­ja­ko­vá E. Struc­tu­res and dyna­mics of cilia­ted pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) popu­la­ti­on of the Turiec river 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, p. 131139 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia SLO dyna­mi­ka spo­lo­čens­tiev, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, Cili­op­ho­ra, Turiec článok

Tren­bath B.R. Plant inte­rac­ti­on in mixed crop com­mu­ni­ties 1976 In Papen­dick R.I., San­chez P.A., Trip­lett G.B. (eds.): Mul­tip­le crop­ping, p. 129170 Ame­ri­can Socie­ty of Agro­no­my Madi­son eko­ló­gia rast­lín ENG poľ­no­hos­po­dár­ska kra­ji­na, ivá­zia, inváz­ne dru­hy neznámy

Gri­me J.P. Seed­ling estab­lish­ment in ver­ti­cal gra­dients of sun­light 1965 Jour­nal of Eco­lo­gy No. 53, p. 621642 Oxford eko­ló­gia rast­lín ENG nárast, repro­duk­cia v lese, ver­ti­kál­ny gra­dient, ver­ti­ka­li­ta, tie­ňo­mil­nosť, svet­lo­mil­nosť, množ­stvo slneč­né­ho svi­tu článok

Gil­bert P., Hamil­ton C.J. Ent­ho­mo­lo­gy. A guide to infor­ma­ti­on sour­ces 1983 Man­sell Pub­li­ca­ti­ons Ltd. Lon­don ento­mo­ló­gia ENG infor­mač­ný zdroj neznámy

Nel­son J.S. Fis­hes of the world 1984 John Wiley Chi­ches­ter, New York ich­ty­o­ló­gia ENG svet neznámy

Ayling T., Cox G.J. Col­lins guide to the sea fis­hes of New Zea­land 1982 Col­lins ich­ty­o­ló­gia ENG Nový Zéland neznámy

Com­mon I.F.B., Water­hou­se D.F. But­terf­lies of Aus­tra­lia 1972 Agnus et Robert­son lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Aus­trá­lia, Lepi­dop­te­ra neznámy

Gill B. Col­lins hand­gu­ide to the frogs and repti­les of New Zea­land 1986 Col­lins Auck­land her­pe­to­ló­gia, bat­ra­cho­ló­gia ENG žaby, pla­zy, Nový Zéland sprievodca

Goode J. Insects of Aus­tra­lia 1980 Agnus et Robert­son ento­mo­ló­gia ENG hmyz, Aus­trá­lia neznámy

Grigg J. Insects. Scien­ces filed guides 1977 Reed Edu­ca­ti­on Syd­ney ento­mo­ló­gia ENG hmyz sprievodca

Har­vey M.E., Yen A. Worms to wasps. Australia‘s ter­res­trial inver­teb­ra­tes 1989 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss Oxford zooló­gia, ento­mo­ló­gia ENG čer­vy, osy, Aus­trá­lia, bez­sta­vov­ce neznámy

Hawk­sworth T. Beet­les of Aus­tra­lia 1987 Agnus et Robert­son cole­op­te­ro­ló­gia ENG chro­bá­ky, Aus­trá­lia neznámy

McLay C. Crabs (Bra­chy­ura and crab-​like Ano­mu­ra) of New zea­land 1988 Leigh Labo­ra­to­ry Bul­le­tin No. 22 zooló­gia ENG kra­by, Bra­chy­ura, Ano­mu­ra, Nový Zéland neznámy

Mil­ler D. Com­mon insects in New Zea­land 1952 A.H. Reed, A.W. Reed Wel­ling­ton ento­mo­ló­gia ENG hmyz, Insect, Nový Zéland neznámy

Pau­lin C., Ste­ward A., Roberts C., McMil­lan P. New Zea­land fis­hes. A com­ple­te guide 1989 Nati­onal Muse­um of New Zea­land Mis­cel­la­ne­ous Ser­ries No. 19, LGP Books Govern­ment Prin­ting Offi­ce ich­ty­o­ló­gia ENG ryby, Nový Zéland sprievodca

Pol­lard J. Hand­bo­ok of Aus­tra­lian fis­hes 1980 J. Pol­lard Ltd. ich­ty­o­ló­gia ENG ryby, Aus­trá­lia neznámy

Powell A.W.B. New Zea­land mol­lus­ca 1983 Col­lins mala­ko­zo­oló­gia ENG Nový Zéland, Mol­lus­ca neznámy

Smith B., Kers­haw R.C. Field guide to the non-​marine mol­lusc of south east Aus­tra­lia 1979 ANU Pre­ss Can­ber­ra mala­ko­zo­oló­gia ENG Aus­trá­lia sprievodca

Bar­low H.S. An intro­duc­ti­on to the moths of sout­he­ast Asia 1982 Mala­y­an Nati­onal Socie­ty Kuala Lum­pur ento­mo­ló­gia ENG moths, juho­vý­chod­ná Ázia neznámy

Cobertm A.S. Pen­del­bu­ry H.M. The but­terf­lies of the Malay penin­su­la 1987 Mala­y­an Nati­onal Socie­ty Kuala Lum­pur lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra, Malaj­zia neznámy

Leka­gul B., McNe­e­ly J.A. The mam­mals of Thai­land 1977 Asso­cia­ti­on for the Con­ser­va­ti­on of Wild­li­fe Bang­kok mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Thaj­sko neznámy

Pay­ne J. A field guide to the mam­mals of Bor­neo 1987 WWF, Kuala Lum­pur and Sabah Socie­ty Kola Kina­ba­lu mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Bor­neo sprievodca

Roberts D. Shal­low water mari­ne mol­lusc of north-​west Java 1982 LIPI Jakar­ta mala­ko­zo­oló­gia ENG Jáva, Mol­lus­ca neznámy

Bor­mann F.H., Likens Gene E. Pat­tern and pro­cess in a forest eco­sys­tem 1979 Sprin­ger Ver­lag New York, Hei­del­berg, Ber­lín eko­ló­gia rast­lín ENG les neznámy

Whit­ten A.J., Kot­te­lat M., Kar­ti­ka­sa­ri S.N., Wir­jo­at­mod­jo S., Yuwo­no D. The fis­hes of lakes and rivers in wes­tern Indo­ne­sia and Sula­we­si 1991 Gra­me­dia Jakar­ta ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces, Indo­né­zia, Sule­wa­si neznámy

Sla­ví­ko­vá J. Eko­lo­gie rost­lin 1986 SPN Pra­ha eko­ló­gia rast­lín CES kniha

Blanc M., Bana­res­cu P., Gau­det J.L., Hure­au J.C. Euro­pe­an inland water fish. A mul­ti­lin­gu­al cata­lo­gue 1971 FAO and Fis­hing New Books Lon­don ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces neznámy

Gri­me J.P. Plant stra­te­gies and vege­ta­ti­on pro­ces­ses 1979 John Wiley and Sons New York, Chi­ches­ter eko­ló­gia rast­lín ENG stra­té­gia rast­lín neznámy

Sla­vi­ko­vá Jiři­na Eko­lo­gie rost­lin 0 eko­ló­gia rast­lín CES kniha

Jones-​Walter L.M. Keys to the fami­lies of bri­tish spi­ders 1989 Field Stu­dies Vol. 9, p. 365443 arach­no­ló­gia ENG pavú­ky člá­nok, kľúč

Mueller-​Dombois D., Ellen­berg H. Aims & met­hods of vege­ta­ti­on eco­lo­gy 1974 John Wiley and Sons New York eko­ló­gia rast­lín ENG vege­tá­cia neznámy

Loc­kett G.H., Mil­lid­ge A.F. Bri­tish spi­ders Vol. 1 1951 The Ray Socie­ty Lon­don arach­no­ló­gia ENG pavú­ky, Bri­tá­nia neznámy

Macan T.T. A guide to fres­hwa­ter inver­teb­ra­te ani­mals 1959 Long­man Lon­don inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta sprievodca

Muus B., Dahls­tron P. Fres­hwa­ter fis­hes of Bri­tain and Euro­pe 1967 Col­lins Lon­don ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces, Bri­tá­nia, Euró­pa neznámy

Sims R.W. Ani­mal iden­ti­fi­ca­ti­on. A refe­ren­ce guide 1980 John Wiley Chi­ches­ter fau­nis­ti­ka ENG iden­ti­fi­ká­cia, živo­čích kľúč

Burt W.H., Gros­sen­he­i­der R.P. A field guide to the mam­mals 1976 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton mam­ma­li­oló­gia ENG sprie­vod­ca sprievodca

Conant C.V. A field guide to the repti­les and amp­hi­bians of eas­tern and cen­tral north Ame­ri­ca 1984 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton her­pe­to­ló­gia, bat­ra­cho­ló­gia ENG pla­zy, Amp­hi­bia, Repti­lia, Ame­ri­ka sprievodca

Covell C.V. A field guide to the moths of eas­tern North Ame­ri­ca 1984 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton zooló­gia ENG moths, Sever­ná Ame­ri­ka sprievodca

Ostro­luc­ká Mária Gab­rie­la, Bol­van­ský Milan, Tokár Fer­di­nand Vita­li­ty of pine pol­len (Pinus syl­ves­tris L. and Pinus nig­ra Arnold) on sides with dif­fe­rent eco­lo­gi­cal con­di­ti­ons 1995 Bio­ló­gia No. 50, p. 4551 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia rast­lín ENG Pinus syl­ves­tris, Pinus nig­ra, vita­li­ta semien, živo­ta­schop­nosť semien článok

Koz­loff E.N. Mari­ne inver­teb­ra­tes of the paci­fic nort­hwest 1987 Uni­ver­si­ty of Was­hing­ton Pre­ss Was­hing­ton D.C. inver­teb­ra­to­ló­gia ENG paci­fik, Inver­teb­ra­ta neznámy

Mor­ris R.H., Abbot D.P., Hader­lie E.C. Iner­ti­dal inver­teb­ra­tes of Cali­for­nia 1980 Stan­ford Uni­ver­si­ty Pre­ss Stan­ford marin­ná inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, Kali­for­nia neznámy

Pen­nak R.W. Fres­hwa­ter inver­teb­ra­tes of the Uni­ted Sta­tes. Pro­to­zoa to Mol­lus­ca 1989 Wiley New York inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, Pro­to­zoa, Mol­lus­ca, USA neznámy

Sef­ton N., Web­ster S. Carib­be­an reef inver­teb­ra­tes 1986 Sea Chal­len­gers Mon­ter­rey, Cali­for­nia inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, šelf, kari­bik neznámy

Swan L.A., Papp C.S. Com­mon Insects of North Ame­ri­ca 1972 Har­per and Row New York ento­mo­ló­gia ENG Insect, Sever­ná Ame­ri­ka neznámy

Diaz S., Acos­ta A., Cabi­do M. Morp­ho­lo­gi­cal ana­ly­sis of her­ba­ce­ous com­mu­ni­ties under dif­fe­rent gra­zing regi­mes 1992 J. Veg. Sci. Vol. 3, p. 689696 eko­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gic­ká ana­lý­zy, bylin­né spo­lo­čen­stvá, režim pas­tvy, mana­ge­ment článok

Eisen­berg J.F. Mam­mals of the neot­ro­pics 1989 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go, Lon­don mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, neot­ró­py neznámy

Branch B. Field guide to sna­kes and other repti­les of Sout­hern Afri­ca 1988 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town her­pe­to­ló­gia ENG Repti­les, hady, Juž­ná Afri­ka sprievodca

King­dom J. Mam­mals of east Afri­ca 1971 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, východ­ná Afri­ka neznámy

Mig­doll I. Field guide to the but­terf­lies of Sout­hern Afri­ca 1987 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra, Juž­ná Afri­ka sprievodca

Pass­mo­re N.I., Car­rut­hers V.C. South Afri­can frogs 1979 Wit­wa­ters­rand Uni­ver­si­ty Pre­ss Joha­nes­burg bat­ra­cho­ló­gia ENG žaby, Juž­ná Afri­ka neznámy

Scholtz C.H., Holjm E. Insects of Sout­hern Afri­ca 1985 But­ter­worths Dur­ban ento­mo­ló­gia ENG Insect, Juž­ná Afri­ka neznámy

Skai­fe S.H. Afri­can insect life 1979 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons, PTY Ltd. Cape Town ento­mo­ló­gia ENG Afri­ka, Insect neznámy

Smit­hers R.H. Mam­mals of the Sout­hern Afri­ca sub­re­giu­on 1983 Pre­to­ria Uni­ver­si­ty Pre­ss Pre­to­ria mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Juž­ná Afri­ka neznámy

Wil­liams J.E. A field guide to the but­terf­lies of Afri­ca 1968 Col­lins Lon­don lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra, Afri­ka sprievodca

Sutc­lif­fe J.F. Plants and water 1968 Arnold Lon­don eko­ló­gia rast­lín ENG rast­li­na, voda neznámy

Gri­me J.P. Vege­ta­ti­on clas­si­fi­ca­ti­on by refe­ren­ce to sta­te­gy 1974 Natu­re No. 250, p. 2631 eko­ló­gia rast­lín, bota­ni­ka ENG stra­té­gia, vege­tač­ná kla­si­fi­ká­cia článok

Til­man David Mecha­nism of plant com­pe­ti­ti­on for nut­rients. The ele­ments of a pre­d­ic­ti­ve the­ory of com­pe­ti­ti­on 1990 Gra­ce J.B., Til­man D. (eds.): Per­spe­ti­ves on plant com­pe­ti­ti­on, p. 117141 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York eko­ló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG kon­ku­ren­cia, živi­ny, rast­lin­ná kon­ku­ren­cia článok

Baz­zaz F.A. The phy­si­olo­gi­cal eco­lo­gy of plant suc­ce­si­on 1979 Annu­al Review of Eco­lo­gy and Sys­te­ma­tics No. 10, p. 351371 Annu­al Revie­ws Palo Alto eko­ló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia, geobo­ta­ni­ka ENG suk­ce­sia člá­nok 0066 – 4162 574

Gil­ler P.S. Com­mu­ni­ty struc­tu­re and the niche 1984 Chap­mann and Hall Lon­don eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, eko­lo­gic­ká nika neznámy

Kin­zel H. Influ­en­ce of limes­to­ne, sili­ca­tes, and soil pH on vege­ta­ti­on 1983 Lan­ge O. et al. (eds.) Phy­si­olo­gi­cal plant eco­lo­gy III., p. 201245 Sprin­ger Ver­lag eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG vápe­nec, sili­ká­ta, pôd­ne pH, vege­tá­cia neznámy

Strauss S.Y., Arm­brus­ter W.S. Lin­king her­bi­vo­ry and pol­li­na­ti­on – new per­spec­ti­ves on plant and ani­mal eco­lo­gy and evo­lu­ti­on 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 16171618 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia živo­čí­chov ENG her­bi­vor­né väz­by, ope­ľo­va­nie článok

Blo­om A.J., Cha­pin F.S., Mooney H.A. Resour­ce limi­ta­ti­on in plants. An eco­no­mic ana­lo­gy 1985 Annu­al Review of Eco­lo­gi­cal Sys­te­ma­tic Vol. 16, p. 363392 eko­ló­gia rast­lín, eko­nó­mia ENG limi­ty zdro­jov rast­lín, eko­no­mic­ká ana­ló­gia článok

Cha­pin F.S., Schul­ze E.D., Mooney H.A. The eco­lo­gy and eco­no­mics of sto­ra­ge in plants 1985 Annu­al Review of Eco­lo­gi­cal Sys­te­ma­tic Vol. 21, p. 423447 eko­ló­gia rast­lín, eko­nó­mia rast­lín ENG záso­ba rast­lín článok

Moore P.D., Chap­man S.D. Met­hods in plant eco­lo­gy 1985 Black­well Scien­ti­fic Oxford eko­ló­gia rast­lín, eko­so­zo­ló­gia ENG moni­to­ro­va­nie neznámy

Alcher R., Cum­ming J.R. (eds.) Stress res­pon­ses in plants. Adap­ta­ti­on and acc­li­ma­ti­on mecha­nis­mus 1990 Wiley – Liss Inc. New York eko­ló­gia rast­lín, evo­luč­ná bio­ló­gia ENG stre­so­vá reak­cia, adap­tač­né mecha­niz­my, akli­mač­né mecha­niz­my neznámy

Born­kamm R. Rates of chan­ge in vege­ta­ti­on during secon­da­ry suc­ces­si­on 1981 Vege­ta­tio Vol. 47, p. 213220 eko­ló­gia rast­lín, fyto­ce­no­ló­gia ENG sekun­dár­na suk­ce­sia vege­tá­cie článok

Cle­ments F.E. Plant suc­ce­si­on. Ana­ly­sis of deve­lop­ment of vege­ta­ti­on 1916 Car­ne­gie Ins­ti­tu­ti­on Was­hing­ton D.C. eko­ló­gia rast­lín, geobo­ta­ni­ka ENG suk­ce­sia neznámy

Begg J.E. Morp­ho­lo­gi­cal adap­ta­ti­on of lea­ves to water stress 1980 Tur­ner N.C., Kra­mer J.P. (eds.): Adap­ta­ti­on of plants to water and high tem­pe­ra­tu­re stress, p. 3341 New York eko­ló­gia rast­lín, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gic­ké adap­tá­cie lis­tov, stres, voda článok

Sne­ath P.H.A., Sokal R.R. Nume­ri­cal taxo­no­my. The prin­cip­les and prac­ti­ce of nume­ri­cal clas­si­fi­ca­ti­on 1973 Fre­e­man and Com­pa­ny San Fran­cis­co nume­ric­ká taxo­nó­mia, šta­tis­ti­ka ENG taxo­nó­mia, nume­ric­ká kla­si­fi­ká­cia neznámy

Sokal R.R., Rohlf F.J. Bio­met­ry. The prin­cip­les and prac­ti­ce of sta­tis­tics in bio­lo­gi­cal rese­arch 1981 Fre­e­man and Com­pa­ny San Fran­cis­co 2 bio­met­ria ENG neznámy

Tur­ner N.C., Kra­mer J.P. (eds.) Adap­ta­ti­on of plants to water and high tem­pe­ra­tu­re stress 1980 New York eko­ló­gia rast­lín, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gic­ké adap­tá­cie lis­tov, stres, voda, adap­tá­cie rast­lín, vyso­ká tep­lo­ta neznámy

Til­man D. Plant stra­te­gies and the dyna­mics and struc­tu­re of plant com­mu­ni­ties 1988 Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Pre­ss Prin­ce­ton eko­ló­gia rast­lín, syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo neznámy

Rych­nov­ská Mile­na a kol. Eko­lo­gie luč­ních poros­tů 1985 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia rast­lín, syne­ko­ló­gia CES lúky, lúč­ne spo­lo­čen­stvá knižka

Wein­berg Ste­ven Prv­ní ele­men­tár­ní čas­ti­ce 1997 Ves­mír Vol. 76, No. 45, p. 305308 Ves­mír s.r.o. Pra­ha astro­fy­zi­ka CES ele­men­tár­ne pole, kryš­tál, mole­ku­la, atóm, ató­mo­vé jad­ro, pro­tón, elek­trón, kvark článok

Wein­berg Ste­ven Prv­ní ele­men­tár­ní čas­ti­ce 1997 Natu­re Vol. 386, p. 213215 astro­fy­zi­ka ENG ele­men­tár­ne pole, kryš­tál, mole­ku­la, atóm, ató­mo­vé jad­ro, pro­tón, elek­trón, kvark článok

Kohm Kath­ryn A., Frank­lin Jer­ry F. (eds.) Cre­a­ting a fores­try for the 21th cen­tu­ry. The scien­ce for eco­sys­tem mana­ge­ment 1997 Island Pre­ss Was­hing­ton les­né hos­po­dár­stvo ENG les­níc­tvo 21 sto­ro­čia, manaž­ment les­ných eko­sys­té­mov nezná­my 1559633980, 1559633999

Oksa­nen L., Ran­ta E. Plant stra­te­gies along moun­tain vege­ta­ti­on gra­dient. A test to two the­ories 1992 J. Veg. Sci. Vol. 3, p. 175186 eko­ló­gia rast­lín, vše­obec­ná eko­ló­gia ENG stra­té­gia rast­lín, hor­ský vege­tač­ný gra­dient, test teórie článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poden­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va ephe­me­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bae­tis tri­co­lor, Amet­ro­pus eato­ni, Oli­go­ne­uriel­la mikul­skii, Oli­go­ne­uris­ca boryst­he­ni­ca, Ephe­me­rel­la meso­le­uca, Bra­chy­cer­cus har­ri­sel­lus, cho­ro­ter­pes pic­te­ti, Beh­nin­gia ulme­ri, Epho­ron vir­go, Ephe­me­ra line­a­ta, Ephe­me­ra glau­cops, Palin­ge­nia fuli­gi­no­sa kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO Euc­li­dium syria­cum, Cart­ha­mus tinc­to­rius, Cari­ce­tum dis­ti­chae, Cari­ce­tum ela­tae, Cari­ce­tum gra­ci­lis, Cari­ce­tum vul­pi­nae, Ele­ocha­ris mamil­la­ta, Rhi­nant­hus rume­li­cus, Oenat­he silai­fo­lia, Symp­hy­tum bohe­mi­cum, Quer­ci­on pubescentis-​sessiliflorae kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia, arach­no­ló­gia SLO Rhamno-​Prunetea, Trifolio-​Geranietea san­gu­inei, Festuco-​Brometea, Heli­cop­sis stria­ta, Zeb­ri­na det­ri­ta, Milax buda­pes­ten­sis, Val­lo­nia enni­nien­sis, Ver­ti­go anti­ver­ti­go, Pisi­dum supi­num, Pisi­dum amni­cum, Unio cras­sus, Unio tumi­dus, Alo­pe­co­sa cur­sor kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 171172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Novoh­rad­ské vrchy, Kame­ni­ca nad Hro­nom, Calop­la­ca irr­bes­cens, Calop­la­ca grim­miae, Cla­do­nia con­vo­lu­ta, Leca­no­ra demis­sa, Leca­no­ra garo­vag­lii, Thy­rea pul­vi­na­ta, Cata­py­re­nium tra­chy­ti­cum, Rino­di­na tra­chy­ti­ca, Aca­ro­spo­ra ver­si­co­lor, Sal­ka, Malé Kosi­hy kni­ha 2831703239

Bral­ken­hielm S. Plant com­mu­ni­ty chan­ges as cri­te­ria of envi­ron­men­tal chan­ges 1979 Hyt­te­born H. (ed.): The use of eco­lo­gi­cal variab­les in envi­ron­men­tal moni­to­ring, p. 7380, Report PM 1151 The Nati­onal Swe­dish Envi­ron­ment Pro­tec­ti­on Board fyto­ce­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG zme­na rast­lin­né­ho spo­lo­čen­stva, envi­ron­men­tál­na zme­na článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Rast­linn­né spo­lo­čen­stvá E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Cam­pa­nu­lo xylocarpae-​Festucetum pal­len­tis, Poo badensis-​Potentilletum arenariae-​tommasinianae, Ses­le­rie­tum heuf­le­ra­nae, Ses­le­rio heufleranae-​Cotinetum cog­gyg­ria­ae kni­ha 2831703239

Mil­ler R.I. Con­ser­ving the gene­tic integ­ri­ty of fau­nal popu­la­ti­ons and com­mu­ni­ties 1979 Envi­ron­men­tal Con­ser­va­ti­on Vol. 6, p. 297304 gene­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia ENG gene­tic­ká integ­ri­ta, fau­na, popu­lá­cia, spo­lo­čen­stvo článok

Bra­ke­field P.M. Gene­tics and the con­ser­va­ti­on of inver­teb­ra­tes 1991 Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.G. (eds.): The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­ra­te com­mu­ni­ties for con­ser­va­ti­on p. 4579 Black­well Oxford gene­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, ochra­na článok

Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.G. (eds.) The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­ra­te com­mu­ni­ties for con­ser­va­ti­on 1991 Black­well Oxford gene­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, ochra­na, mana­ge­ment, mier­ne pás­mo, spo­lo­čen­stvo neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta agi­lis, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2831703239

Hare L., Camp­bell P.G.C. Tem­po­ral varia­ti­on of tra­ce metals in aqu­atic insects 1982 Fres­hwa­ter Bio­lo­gy Vol. 27, p. 1327 eko­ló­gia vod­né­ho hmy­zu ENG časo­vá zme­na, sto­po­vé kovy, vod­ný hmyz článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Angu­is fra­gi­lis, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Weber T.P., Hous­ton A.I. Flight costs, flight ran­ge and the sto­po­ver eco­lo­gy of mig­ra­ting birds 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy Vol. 66, No. 3, p. 297306 BES B Oxford eko­ló­gia vtá­kov ENG mig­rá­cia vtá­kov, odpo­čí­vad­lá vtá­kov článok

Vra­nov­ský Marian The effect of cur­rent velo­ci­ty upon the bio­mass of zoop­lantk­ton in the river Danu­be side arms 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 461464 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia zoop­lank­tó­nu ENG vplyv rých­los­ti prú­de­nia na bio­ma­su, zoop­lan­tón, Dunaj­ské rame­ná, Pro­to­zoa, Rota­to­ria, Cla­do­ce­ra, Cope­po­da člá­nok 0006 – 3088

Losos B., Gulič­ka J., Lel­lák J., Peli­kán J. Eko­lo­gie živo­či­chů 1984 SPN Pra­ha eko­ló­gia živo­čí­chov CES kniha

Sch­werdt­fe­ger F. Öko­lo­gie der Tie­re. Synöko­lo­gie. 1975 Ver­lag Paul Parey Ham­burg eko­ló­gia živo­čí­chov, syne­ko­ló­gia GER živo­čích článok

Kovář P. et al. Weed-​crop inte­rac­ti­ons (bar­ley – Che­no­po­dium sue­ci­cum). A field stu­dy 1988 Pre­slia Vol. 60, p. 315320 Pra­ha eko­ló­gia, agrár­na eko­ló­gia CES jačmeň-​burina, Che­no­po­dium sue­ci­cum článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma, Vipe­ra berus kni­ha 2831703239

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 302336 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia CES step, púšť, hory, jas­ky­ňa, Arktí­da, Antar­ktí­da, polár­ne oblas­ti, tun­dra, ihlič­na­tý les, list­na­tý les, tro­pic­ký pra­les, mok­raď, jaze­ro, rie­ka, prí­li­vo­vá plo­ši­na, oce­ány, ústie riek, kora­lo­vý útes encyk­lo­pé­dia 8085606216

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta mura­lis, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2831703239

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 299337 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia CES step, púšť, hory, jas­ky­ňa, Arktí­da, Antar­ktí­da, polár­ne oblas­ti, tun­dra, ihlič­na­tý les, list­na­tý les, tro­pic­ký pra­les, mok­raď, jaze­ro, rie­ka, prí­li­vo­vá plo­ši­na, oce­ány, ústie riek, kora­lo­vý útes encyk­lo­pé­dia 8085606216

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Ris­ser P.G., Bir­ney E.C., Bloc­ker S.W., May S.W., Par­ton W.J., Wiens J.A. The true prai­re eco­sys­tems 1981 Hut­chin­son Ross Pub­li­ca­ti­ons Com­pa­ny Strouds­burg, PA eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG pré­ria neznámy

Kru­ger F.J., Mit­chell D.T., Jar­vis J.U.M. (eds.) Mediterranean-​type eco­sys­tems. The role of nut­rients 1982 Sprin­ger Ber­lin eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG štruk­tú­ra etá­ží, medi­te­rán­ne eko­sys­té­my, živi­ny, kro­vi­ny, vyža­ro­va­nie, vlh­kosť, neznámy

Von Bre­y­ten­bach F. The indi­ge­nous tre­es of sout­hern Afri­ca Vol. 4 1965 Govern­ment Prin­ter Pre­to­ria eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG pôvod­né dru­hy, Juž­ná Afri­ka neznámy

Gunin Peter D., Saan­dar M., Vos­to­ko­va A., Baja Ser­gey N. Krajinno-​ekologické prin­cí­py manaž­men­tu prí­ro­dy a ochra­na eko­sys­té­mov v regi­ó­ne cen­trál­nej Ázie a juž­nej Sibí­ri s extrém­ny­mi pod­mien­ka­mi (prí­klad Mon­gol­ska) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 3, p. 266282 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG kry­o­aríd­ny režim, tvor­ba máp, inven­ta­ri­zá­cia dru­ho­vej sklad­by, zlá bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­ciá­cia, geoin­for­mač­ný sys­tém, prí­rod­no – antro­po­gén­ny sys­tém, dezer­ti­fi­ká­cia člá­nok 1335 – 342X

Whi­te F. The vege­ta­ti­on of Afri­ca. A dec­rip­ti­ve memo­ir to accom­pa­ny the UNESCO/​AERFAT/​UNSO vege­ta­ti­on map of Afri­ca 1983 UNESCO Paris eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia, bota­ni­ka ENG vege­tá­cia, Afri­ka neznámy

Míchal Igor, Vološ­čuk Ivan Dyna­mi­ka prí­rod­ných lesov s účas­ťou lim­by 1995 Živa, Roč. 43, No. 2, p. 5860 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia, bio­ló­gia lesa CES dyna­mi­ka lesa, lim­ba, Pinus cem­bra, Picea abies, Larix deci­dua, pri­ro­dze­ná obno­va, poras­to­vá štruk­tú­ra, Tat­ry, Alpy člá­nok 0044 – 4812 630.1

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 210240 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ló­gia, eto­ló­gia CES plá­va­nie, pla­ze­nie, špl­ha­nie, ská­ka­nie, pohyb, chô­dza, beh, plach­te­nie, kĺza­nie, let vtá­kov, let hmy­zu, mig­rá­cia, úľ, ter­mi­tiš­te, mra­ve­nis­ko, vtá­čie hniez­da, bob­rie hra­dy encyk­lo­pé­dia 8085606216

Kik­vi­dze Zaal A gene­ral model of spe­cia­li­za­ti­on for spe­cies dis­tri­bu­ti­on 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 387390 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, bio­ló­gia, syne­ko­ló­gia ENG model dis­tri­bú­cie dru­hov, evo­lú­cia, gra­dient, mate­ma­tic­ké mode­lo­va­nie, špe­ci­li­zá­cia člá­nok 0006 – 3088

Mos­kat C., Fuisz T. Con­ser­va­ti­onal aspects of bird-​vegetation rela­ti­ons­hips in ripa­rian forests along the River Danu­be: A mul­ti­va­ria­te stu­dy. 1995 Acta Zoolo­gi­ca Aca­de­miae Scien­tia­rum Hun­ga­ri­cae Vol. 41, No. 3, p. 151 – 164 Buda­pest Magy­ar Tudo­má­ny­os Aka­dé­mia Buda­pest eko­ló­gia, bio­š­ta­tis­ti­ka ENG vtá­ci – vege­tá­cia, pobrež­né lesy, Dunaj, luž­né lesy, Dunaj­ské lúhy, kano­nic­ká mul­ri­va­riač­ná ana­lý­za, Salix alba, Popu­lus, ordi­nač­ná ana­lý­za člá­nok 1217 – 8837

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­te­ra E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Doli­cho­ves­pu­la adul­te­ri­na, Doli­cho­ves­pu­la nor­ve­gi­ca, Calo­ni­tes abb­re­via­tus, Sym­morp­hus bifas­cia­tus, Coeli­oxys hae­morr­hoa, Cha­li­co­do­ma hun­ga­ri­ca, Melit­ta hae­morr­ho­ida­lis, Ant­ho­co­pa ter­ges­ten­sis, Pyro­bom­bus soro­een­sis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­te­ra E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sco­lia macu­la­ta, Sul­co­po­lis­tes sul­ci­fer, Euce­ra simi­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lov­ce E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Andre­na mar­gi­na­ta, Osmia cae­ru­les­cens, Heria­des cre­nu­la­tus, Mega­bom­bus lae­sus, Mega­bom­bus rude­ra­tus, Mega­bom­bus mus­co­rum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Col­le­tes gra­ef­fei, Col­le­tes punc­ta­tus, Camp­to­po­eum fron­ta­le, Meli­tur­ga pra­es­tans, Rho­dant­hi­dium sep­tem­den­ta­tun, Cha­li­co­do­ma parie­ti­na, Andre­na tara­xa­ci, Andre­na pro­pi­nqua, Ant­ho­co­pa ter­ges­ten­sis, Ant­ho­co­pa spi­nu­lo­sa, Mega­bom­bus sub­ter­ra­ne­us kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Psit­hy­rus maxil­lo­sus, Fer­nal­da­ep­sit­hy­rus syl­ves­tris, Gory­tes foeola­tus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Blan­ko­kríd­lov­ce E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Mega­bom­bus pomo­rum, Con­fu­si­bom­bus con­fu­sus, Mega­bom­bus humi­lis, Pyro­bom­bus hyp­no­rum, Ves­pi­dae kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lov­ce E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Melit­ta nig­ri­nus, Melit­tur­ga pra­es­tans, Mega­bom­bus sub­ter­ra­en­nus, Con­fu­si­bom­bus con­fu­sus, Fer­nal­da­ep­sit­hy­rus syl­ves­tris kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lov­ce E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bias­tes emar­gi­na­tus, Melit­tur­ga cla­vi­cor­nis, Ant­hi­dium flo­ren­ti­num, Mega­bom­bus mus­co­rum, Sco­lia macu­la­ta, Bato­zo­nel­lus lacer­ti­da, Lar­ra anat­he­ma, Phi­lan­tus coro­na­tus, Bem­bix oli­va­cea, Bem­bix meger­lei, Bem­bix biden­ta­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Rhi­no­lop­hus ferr­me­qu­in­num, Rhi­no­lop­hus eury­ale, Myo­tis sch­re­i­be­ri, Myo­tis myo­tis, Myo­tus blyt­hi, Myo­tus bechs­te­i­ni, Myo­tus natte­re­ri, Myo­tus emar­gi­na­tus, Myo­tus mys­ta­ci­nus, Myo­tus brand­ti, Myo­tus dau­ben­to­ni, Myo­tus dasyc­ne­me kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Epte­si­cus sero­ti­nus, Epte­si­cus nils­so­ni, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Nyc­ta­lus noc­tu­la, Nyc­ta­lus leis­le­ri, Ves­per­ti­lio muri­nus, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus, Ple­co­tus auri­tus, Ple­co­tus aus­tria­cus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus, Myo­tis dau­ben­to­ni kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Myo­tis sch­re­i­be­ri, Myo­tis myo­tis, Myo­tis bechs­te­i­ni, Myo­tus natte­re­ri, Myo­tis emar­gi­na­tus, Myo­tis mys­ta­ci­nus, Myo­tis dau­ben­to­ni, Epte­si­cus sero­ti­nus, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ple­co­tus auri­tus, Ple­co­tus aus­tria­cus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Myo­tis emar­gi­na­tus, Myo­tis mytis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Nyc­ta­lus noc­tu­la, Nyc­ta­lus lasi­op­te­rus, Myo­tis dau­ben­to­ni, Myo­tis dasyc­ne­me kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Myo­tis myo­tis, Myo­tis blyt­hi, Myo­tis bechs­te­i­ni, Myo­tis dau­ben­to­ni, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Nyc­ta­lus noc­tu­la, Ple­co­tus aus­tria­cus, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus, Mini­op­te­rus sch­re­i­ber­si kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Myo­tis myo­tis, Epte­si­cus sero­ti­nus, Ple­co­tus aus­tria­cus, Myo­tis dau­ben­to­ni, Nyc­ta­lus noc­tu­la kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce a neto­pie­re E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sorex alpi­nus, Cro­ci­du­ra leuco­don, Neomys fodiens, Citel­lus citel­lus, Mus­te­la ermi­nea, Mar­tes foina, Felis sil­ves­tris, Meles meles, Ursus arc­tos, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus kni­ha 2831703239

Hol­čík Juraj Súčas­ný stav geno­fon­du ich­ty­o­fau­ny Slo­ven­ska a prob­lé­my jeho ochra­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 145153 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, ich­ty­o­fau­na, bio­ma­sa, vyza, jese­ter hviez­dna­tý, jese­ter hlad­ký, jese­ter rus­ký, losos, pstruh mor­ský, blat­niak, kapor, sazan, hrúz Kess­le­rov, hrúz fúza­tý, Gobio kess­le­ri, kolok veľ­ký, nad­mer­ný lov, nad­mer­ný rybo­lov, regu­lá­cia, zne­čis­ťo­va­nie zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam 93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO kru­ho­ús­tov­ce, ryby, čer­ve­ný zoznam, Lam­pet­ra pla­ne­ri, mihu­ľa potoč­ná, mihu­ľa potis­ká, Eudon­to­my­zon dan­for­di, mihu­ľa ukra­jin­ská, Eydon­to­my­zon mariae, jese­ter rus­ký, Aci­pen­ser guel­dens­ta­ed­ti, blat­niak tma­vý, Umbra kra­me­ri, hrúz fúza­tý zborník

Hol­čík Juraj Súčas­ný stav geno­fon­du ich­ty­o­fau­ny Slo­ven­ska a prob­lé­my jeho ochra­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 145153 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO prie­my­sel, poľ­no­hos­po­dár­stvo, eut­ro­fi­zá­cia, dovoz rýb, ochra­na geno­fon­du, Číčov­ské mŕt­ve rame­no, rybár­ska stráž, amur, Cte­nop­ha­ryn­go­don idel­la, hla­vát­ka, Hucho hucho zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam 93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Gobio ura­nos­co­pus fri­ci, hrúz Kess­le­rov, Gobio kess­le­ri, kapor sazan, Cyp­ri­nus car­pio, kolok veľ­ký, Zin­gel zin­gel, kolok malý, Zin­gel stre­ber, hla­vát­ka podu­naj­ská, Hucho hucho hucho, pĺž zla­tis­tý, Saba­je­ne­wia aura­ta, čík oby­čaj­ný, Mis­gur­nus fos­si­lis zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam 93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO zubáč volž­ský, Sti­zos­te­i­don vol­gen­se, hre­be­nač­ka vyso­ká, Gym­no­cep­ha­lus balo­ni, hre­be­nač­ka pása­vá, Gym­no­cep­ha­lus sch­ra­et­ser, ovsien­ka oby­čaj­ná, Leucas­pius deli­ne­a­tus, jese­ter malý, Aci­pen­ser rut­he­nus, plo­ti­ca lesk­lá, Ruti­lus pigus vir­go, jalec oby­čaj­ný zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam 93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Leucis­cus leucis­cus, čereb­ľa oby­čaj­ná, Pho­xi­nus pho­xi­nus, mre­na stre­do­mor­ská, Bar­bus meri­di­ona­lis pete­nyi, plos­ka pása­vá, Albur­no­ides bipunc­ta­tus, ples­káč tupo­no­sý, Abra­mis sapa, ples­káč siný, Abra­mis bal­le­rus, nosáľ oby­čaj­ný, Vim­ba vim­ba zborník

Čer­ven­ka Mar­tin a kol. Slo­ven­ské bota­nic­ké náz­vos­lo­vie 1986 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, bota­ni­ka, taxo­nó­mia SLO slovník

Uher­čí­ko­vá Eva Report of forest phy­to­ce­no­ses moni­to­ring in 1995 in ter­rain bet­we­en the vil­la­ges Dob­ro­hošť and Číčov 1995 Insi­tu­te of Zoolo­gy Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Dob­ro­hošť, Číčov, moni­to­ring fyto­ce­nóz rukopis

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam 93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO šab­ľa kri­vo­čia­ra, Pele­cus cul­tra­tus, pĺž oby­čaj­ný, Cobi­tis tae­nia, mieň oby­čaj­ný, Lota lota, plo­ti­ca per­le­ťo­vá, Ruti­lus fri­sii mei­din­ge­ri zborník

Kova­řík Vla­di­mír Anglicko-​český a Česko-​anglický slov­ník foto­gram­met­rie a DPZ 2000 Geoin­fo, No. 5, Supp­le­ment, p. 124 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, DPZ, foto­gram­met­ria CES DPZ slov­ník 1211 – 1082

Dar­ling­ton C.B. Chro­mo­so­me bota­ny 1956 Lon­don fyto­ge­ne­ti­ka, chro­mo­zó­mo­vá bota­ni­ka, kary­o­ló­gia ENG chro­mo­zóm, rast­li­na neznámy

Foiss­ner W. Beit­rag zur Kenn­tnis der Boden­ci­lia­ten (Pro­to­zoa: Cili­op­ho­ra) des Hima­la­ja 1986 Zool. Jb. Syst. Vol. 113, p. 4553 pro­to­zo­oló­gia GER Cili­op­ho­ra, Hima­lá­je článok

Tir­ja­ko­vá E., Matis Dušan Cilia­ted Pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) from sub­mer­ged, wet, moist and dry mos­ses in selec­ted loca­li­ties of Slo­ven­ský raj 1987 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re, Vol. 29, p. 116 UK, Depart­ment of Zoolo­gy Bra­ti­sla­va pro­to­zo­oló­gia ENG Cili­op­ho­ra, Slo­ven­ský raj článok

Pol­lard E. Moni­to­ring but­terf­ly abun­dan­ce in rela­ti­on to the mana­ge­ment of a natu­re reser­ve 1981 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­ti­on Vol. 29, p. 317328 Bar­king Else­vier Tech­no­lo­gy Else­vier lepi­dop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG moni­to­ring, motý­le, Lepi­dop­te­ra, abun­dan­cia, manaž­ment článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Motý­le E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va lepi­dop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Satur­nia pyri, Par­nas­sius mne­mo­sy­ne kni­ha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. Tuč­nia­ci Apte­no­dy­tes fors­te­ri na Ros­so­vom ostro­ve v Antar­ktí­de 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 155 ČÚOP Brno 1 mam­ma­li­oló­gia CES Apte­no­dy­tes fors­te­ri, Ros­sov ostrov, Antar­ktí­da kni­ha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Koló­nia aliek Uria lom­via na ostro­ve Coburg Island v Kana­de 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 155 ČÚOP Brno 1 mam­ma­li­oló­gia CES Kana­da, Coburg Island, Uria lom­via, alky kni­ha 8090185525

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mach­ras­ty E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 190 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO Pyra­mi­du­la tet­ra­go­na, Ric­cia caver­no­sa, Pse­udop­he­me­rum niti­dum, Ric­cia flu­itans, Ric­cia rhe­na­na, Ric­ci­ocar­pus natans, Tor­tu­la lati­fo­lia, Tor­tu­la lae­vi­pi­la, Ort­hot­ri­chum obtu­si­fo­lium, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num kni­ha 2831703239

Gre­en G.M., Suss­man R.W. Defo­re­sta­ti­on his­to­ry of the eas­tern rain forest of Mada­gas­car from satel­li­te ima­ges 1990 Scien­ce Vol. 248, p. 212215 les­né hos­po­dár­stvo, his­tó­ria, eko­so­zo­ló­gia ENG odles­ňo­va­nie, Mada­gas­kar, daž­ďo­vý pra­les článok

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 6773 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO forest, bio­di­ver­zi­ta, hos­po­dá­re­nie v lese, gene­tic­ká diver­zi­ta, mor­fo­lo­gic­ká diver­zi­ta, fyzi­olo­gic­ká diver­zi­ta, eko­lo­gic­ká diver­zi­ta, funkč­ná diver­zi­ta, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, spät­ná väz­ba, dyna­mic­ká rov­no­vá­ha, diver­zi­ta – sta­bi­li­ta, diver­zi­ta zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 6773 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO eko­lo­gic­ká rov­no­vá­ha, imi­sie, Gaus­so­va kriv­ka, emi­sie, oxid siri­či­tý, foto­che­mic­ký smog, ozón ako škod­li­vá lát­ka, pôd­ne zme­ny, depo­zí­cia imi­sií, zne­čis­te­nie pro­tón­mi, zne­čis­te­nie zlú­če­ni­na­mi dusí­ka, sklen­ní­ko­vé ply­ny, oxid uhli­či­tý, oxid dus­na­tý zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 6773 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO naru­šo­va­nie ozó­no­vej vrstvy, pred­sta­va o lese, les­né hos­po­dár­stvo, náhod­ná ťaž­ba, kala­mit­ná ťaž­ba, mono­kul­tú­ra, vplyv na bio­di­ver­zi­tu, pále­nie dre­ve­né­ho uhlia, pase­nie v lese, chys­ta­nie let­ni­ny, ban­ká čin­nosť, zvý­še­né sta­vy jele­nej a srn­čej zve­ri zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 6773 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO ale­lo­pa­tia, nega­tív­ny vplyv mater­ské­ho poras­tu na vlast­né zmla­de­nie, mater­ský porast – zmla­de­nie, zmla­dzo­va­nie, trans­me­di­opa­tia, dru­ho­vá diver­zi­ta zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 6773 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO pro­duk­ti­vi­ta zborník

Pišút Ivan Geno­fond lišaj­ní­kov Slo­ven­ska a jeho ochra­na 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 3137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, lišaj­ní­ky, bio­in­di­ká­cia, indus­tria­li­zá­cia, urba­ni­zá­cia, inten­zi­fi­ká­cia poľ­no­hos­po­dár­stva, Rud­ňa­ny, Krom­pa­chy, Cet­ra­ria islan­di­ca, prí­či­ny ústu­pu lišaj­ní­kov, imi­sie, poľ­no­hos­po­dár­stvo, les­níc­tvo, dopra­va, turis­ti­ka, rekre­ácia šport zborník

Lac­ko­vi­čo­vá Anna Ochra­na geno­fon­du lišaj­ní­kov Malých Kar­pát 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 3743 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, lišaj­ní­ky, Malé Kar­pa­ty, čer­ve­ný zoznam, epi­fy­tic­ké lišaj­ní­ky, výrub, imi­sie, zni­žo­va­nie vzduš­nej vlh­kos­ti, postre­ko­va­nie, Rama­li­na fra­xi­nea, Par­me­lia, Ever­nia, Rama­li­na, Svi­nia hora, Svä­tý Jur, epi­pet­ric­ké lišaj­ní­ky, epi­ge­ic­ké lišaj­ní­ky zborník

Pišút Ivan Geno­fond lišaj­ní­kov Slo­ven­ska a jeho ochra­na 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 3137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO nad­mer­ný zber, čer­ve­ná kni­ha, čer­ve­ný zoznam, ochran lišaj­ní­kov, Rama­li­na car­pa­ti­ca zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Lišaj­ní­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ful­gen­sie­tum ful­gem­tis, Solo­ri­nel­la aste­ri­cus, Bia­to­rel­la fos­sa­rum, Col­le­ma coc­cop­ho­rum, Ful­gen­sia ful­gens, Squ­ama­ri­na car­ti­la­gi­nea, Pha­e­op­hys­cia opun­tiel­la, Calop­la­ca vitel­li­na­ria, Can­de­la­riel­la aurel­la var. sma­rag­du­la kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Lišaj­ní­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Col­le­ma poly­car­pon ssp. cor­cy­ren­se kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 180 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Gyrau­lus ripa­rius, Val­va­ta pul­chel­la, Bit­hy­nia lea­chi, Pla­nor­bis cari­na­tus, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Ani­sus spi­ror­bis, Gyrau­lus ripa­rius, Coch­li­co­pa nitens, Euco­nu­lus alde­ri, Unio cras­sus, Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Pisi­dium amni­cum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 180181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­chia stri­ola­ta danu­bia­lis, Mona­cha car­tu­sia­na, Tan­do­nia ras­ti­ca, Dre­is­se­nia poly­morp­ha, Spha­e­rium rivi­co­la, Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Ano­don­ta cyg­nea kni­ha 2831703239

Bacon P.R. Flo­ra et fau­na of the carib­be­an 1978 Key Carib­be­an Pub­li­ca­ti­ons Tri­ni­dad flo­ris­ti­ka, fau­nis­ti­ka ENG kari­bik, fló­ra, fau­na neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Unio pic­to­rum, Ano­don­ta ana­ti­na, Vivi­pa­rus ace­ro­sus, Bit­hy­nia lea­chi, Val­lo­nia ennien­sis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Per­fo­ra­tel­la diboth­ri­on, Balea sta­bi­lis, Arg­na biel­zi, Oxy­chi­lus orien­ta­lis, Coch­lo­di­na tat­ri­ca, Balea sta­bi­lis, Ves­tia tur­gi­da, Chi­los­to­ma faus­ti­num, Alo­pia clath­ra­ta, Chon­dri­na tat­ri­ca, Sad­le­ria­na pan­no­ni­ca, Hauf­fe­nia sp., Trun­cat­jel­li­na claus­tra­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pupil­la trip­li­ca­ta, Zeb­ri­na det­ri­ta, Hrhov­ské ryb­ní­ky, Lym­na­ea auri­cu­la­ria, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Coch­li­co­pa nitens, Val­va­ta pul­chel­la, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Pla­nor­bis cari­na­tus, Bit­hy­nia lea­chi, Bat­hy­omp­ha­lus con­tor­tus, Gyrau­lus lae­vis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ani­sus spi­ror­bis, Ver­ti­go angus­ti­or, Seg­men­ti­na niti­da, Seg­men­ti­na niti­da ssp. dis­tin­gu­en­da kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Heli­ce­la obvia, Gra­na­ria fru­men­tum, Ceci­li­oides aci­cu­la, Trun­ca­tel­li­na claus­tra­lis, Helix poma­tia, Pupil­la ster­ri, Zeb­ri­na det­ri­ta, Balea per­ver­sa kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Unio cras­sus, Val­lo­nia dec­li­vis, Fago­tia espe­ri, Fago­tia aci­cu­la­ris, Gyraul­kus ripa­rius, Pha­la­dil­hi­op­sis sp., The­odo­xus trans­ver­sa­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ano­don­ta ana­ti­na, Unio pic­to­rum kni­ha 2831703239

Dar­rall N.M. The effect on air pol­lu­ti­on on phy­si­olo­gi­cal pro­ces­ses in plants 1989 Plant, Cell and Envi­ron­ment Vol. 12, p. 130 fyto­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG zne­čis­te­nie ovzdu­šia, meta­bo­liz­mus rast­lín článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Unio pic­to­rum, Ano­don­ta ana­ti­na, Vivi­pa­rus ace­ro­sus, Bit­hy­nia lea­chi, Val­lo­nia ennien­sis kni­ha 2831703239

Osz­lá­nyi Július Wood, bark and lea­ves and roots ener­gy valu­es of Pinus syl­ves­tris L., Picea excel­sa Link. and Fagus syl­va­ti­ca L. 1982 Eko­ló­gia No. 1, p. 289296 ENG ener­gia lis­tov, ener­gia dre­va, ener­gia kôry, pro­duk­cia, ener­gia kore­ňov, Pinus syl­ves­tris, Fagus syl­va­ti­ca, Picea excel­sa článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Chon­drul­la albo­lim­ba­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Helix poma­tia, Ceci­li­oides aci­cu­la kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Abi­da seca­le, Tri­chia stri­ola­ta, Gyrau­lus lae­vis, Ver­ti­go mou­lin­sia­na, Ver­ti­go angus­ti­or, Balea per­ver­sa, Coch­los­to­ma scla­ri­num sau­e­ri, Sad­le­ria­na sp., Aego­pis klem­mis, Zoni­to­ides sepul­tus, Heli­ci­go­na cape­ki, Trun­ca­tel­li­na cos­tu­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pupil­la trip­li­ca­ta, Clau­si­lia par­vu­la, Chi­los­to­ma faus­ti­num, Gra­na­ria fru­men­tum, Ver­ti­go anti­ver­ti­go, Ver­ti­go sub­stria­ta, Ceci­li­oides aci­cu­la kni­ha 2831703239

Čar­no­gur­ský Jozef, Krum­pá­lo­vá Zuza­na, Kalúz Sta­ni­slav, Wirh­to­vá M. Soil arth­ro­po­da of forest and adja­cent agro­co­eno­ses in cer­tain loca­li­ties of the Danu­be regi­on in sout­hwes­tern Slo­va­kia 1994 Bio­ló­gia No. 49, p. 173183 SAP Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia ENG agro­ce­nó­zy, pôd­ne člán­ko­nož­ce, Dunaj článok

Kor­ňan Ján, Kad­le­čík Ján, Urban Peter Výsled­ky mapo­va­nia vydry rieč­nej z III. Tábo­ra Akcia vydra” na Kysu­ciach 1992 Bul­le­tin Vydra No. 3, p. 6570 mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vydra rieč­na, Lut­ra lut­ra, Kysu­ce článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Cas­tor fiber, Neomys fodiens, Neomys ano­ma­lus kni­ha 2831703239

Mil­ler F. Spi­ders – Ara­ne­i­da 1971 Klíč zví­ře­ny ČSSR IV., p. 52306 Aca­de­mia Pra­ha arach­no­ló­gia, taxo­nó­mia CES pavú­ky, Ara­ne­i­da kľúč

Bie­ly A. et al. Geolo­gi­cal map of the Níz­ke Tat­ry Moun­tains. Sca­le 1:50 000 1992 GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Níz­ke Tat­ry mapa

Vaš­kov­ský I. et al. Geolo­gi­cal map of Bra­ti­sla­va and sur­roun­ding. Sca­le 1:25 000 1988 SGÚ, GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Bra­ti­sla­va mapa

Michal­ko J., Magic Dez­ider, Ber­ta J., Ryb­ní­ček K., Ryb­níč­ko­vá E., Mag­loc­ký Šte­fan, Špá­ni­ko­vá A. Geobo­ta­nic­ká mapa ČSSR, SSR, map. časť 1985 Veda Bra­ti­sla­va geobo­ta­ni­ka SLO poten­ciál­na vege­tá­cia, rekon­štru­ova­ná vege­tá­cia atlas

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 274298 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eto­ló­gia, bio­ló­gia CES bio­lo­gic­ké hodi­ny, bio­lu­mi­nis­cen­cia, zrak, sonar, sluch, čuch, chuť, špe­cial­né zmys­ly, zmys­ly, doro­zu­mie­va­nie, ner­vo­vý sys­tém, inte­li­gen­cia, zvuk, pach, spo­lo­čen­stvo cicav­cov, sociál­ne sprá­va­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Drvo­ta Sta­ni­slav Od zvie­rat k člo­ve­ku 0 eto­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia CES sprá­va­nie kniha

Kovář P. Šíře­ní semen mra­ven­ci, evo­lu­ce vzta­hu ? 1995 Živa, p. 9 Aca­de­mia Pra­ha eto­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia CES mrav­ce, evo­lú­cia člá­nok 0044 – 4812

Alcock John Ani­mal beha­vi­our. An evo­lu­ti­ona­ry app­ro­ach 1993 Sinau­er Asso­cia­tes Sun­der­land, MA eto­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia ENG sprá­va­nie živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, zivo­číš­ne zmys­ly neznámy

Michal­ko J. Geobo­ta­nic­ká mapa ČSSR, SSR, text. časť 1985 Veda Bra­ti­sla­va geobo­ta­ni­ka SLO poten­ciál­na vege­tá­cia, rekon­štru­ova­ná vege­tá­cia atlas

Pri­ce P.W. Evo­lu­ti­ona­ry bio­lo­gy of para­si­tes 1980 Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Pre­ss Prin­ce­ton, New Jer­sey evo­luč­ná bio­ló­gia para­zi­tov ENG para­zit neznámy

MacArt­hur R.H., Wil­son Edward O. The the­ory of islands bio­ge­og­rap­hy 1967 Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Pre­ss Prin­ce­ton, New Jer­sey evo­luč­ná bio­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG teória ostro­vov neznámy

Jones S. Jazyk genů. Bio­lo­gie, his­to­rie, evouč­ná budouc­nost 1996 Pase­ka Pra­ha, Lito­myšl evo­luč­ná bio­ló­gia, bio­ló­gia, gene­ti­ka CES gén, evo­lú­cia neznámy

Pohl­re­ich Petr, Fra­něk Fran­ti­šek, Šimek Lubor Extra-​ribosomal mRNA-​protein com­ple­xes asso­cia­te with the cytos­ke­le­tal fra­me­work in hyb­ri­do­ma cells 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 253260 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia ENG ribo­zo­mál­na mRNA, cytos­ke­let, trans­lá­cia, mRNA-​proteínové kom­ple­xy člá­nok 0006 – 3088

Lums­den Char­les J. Genes, mind and cul­tu­re. The coevo­lu­ti­ona­ry pro­cess 1981 Har­vard Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge, MA evo­luč­ná bio­ló­gia, evo­luč­ná gene­ti­ka ENG koevo­lú­cia génov a kul­tú­ry, gén, myseľ, kul­tú­ra neznámy

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 90120 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt evo­luč­ná bio­ló­gia, gene­ti­ka, cyto­ló­gia, sys­te­ma­tic­ká bota­ni­ka CES vznik živo­ta, evo­lú­cia, gén, dedič­nosť, rast­lin­ná bun­ka, živo­číš­na bun­ka, vírus, bak­té­rie, prvo­ky, huby, ria­sy, machy, pap­ra­de, naho­sem­men­né rast­li­ny, kry­to­se­men­né rast­li­ny encyk­lo­pé­dia 8085606216

Bab­čan Ján Vývoj v anor­ga­nic­kej prí­ro­de 1987 Obzor Bra­ti­sla­va evo­luč­ná bio­ló­gia, geoché­mia SLO evo­lú­cia, vývoj, pohyb, gala­xia, hviez­da, pul­zar, čier­na die­ra, kva­zar, Big Bang, veľ­ký tresk, ves­mír, che­mic­ké prv­ky, super­ťaž­ké prv­ky, pla­né­ty, Mer­kúr, Venu­ša, Zem, Mesiac, Mars, Jupi­ter, Saturn, Neptún, Plu­to, pla­nét­ka, aste­ro­id, mete­orit, komé­ta kniha

Bab­čan Ján Vývoj v anor­ga­nic­kej prí­ro­de 1987 Obzor Bra­ti­sla­va evo­luč­ná bio­ló­gia, geoché­mia SLO mete­or, medzi­pla­ne­tár­na hmo­ta, polia, slneč­ná sústa­va, his­tó­ria Zeme, geodé­zia Zeme, tek­to­ni­ka, mag­ma­tiz­mus, meta­mor­fiz­mus kniha

McKa­ne Robert, Ras­tet­ter Edward B., Sha­ver Gaius R., Nadel­hof­fer Knu­te J., Gib­lin Anne E., Laun­dre James A., Cha­pin Stu­art F. Recons­truc­ti­on and ana­ly­sis of his­to­ri­cal chan­ges in car­bon sta­ra­ge in arc­tic tun­dra 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 4, p. 11881198 ESA Was­hing­ton evo­luč­ná bio­ló­gia, geoló­gia ENG tun­dra, his­to­ric­ká ana­lý­za, his­to­ric­ká ana­lý­za, evo­lú­cia článok

Komá­rek Sta­ni­slav Anglic­ká bio­lo­gie doby Dar­wi­no­vy. His­to­ric­ké sou­vis­los­ti 1997 Ves­mír Vol. 328, No. 6, p. 328331 Ves­mír s.r.o. Pra­ha evo­luč­ná bio­ló­gia, his­tó­ria CES his­tó­ria evo­luč­ných teórií, evo­lú­cia článok

Jab­lon­ski David, Erwin Doug­las H., Lipps Jer H. (eds.) Evo­lu­ti­ona­ry pale­obi­olo­gy 1996 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go, Illi­no­is evo­luč­ná pale­obi­oló­gia ENG evo­lú­cia nezná­my 0226389111, 0226389138

Šutiak V., Berec­ký I., Lopu­chov­ský J. Guide­bo­ok of pre­sc­rip­ti­on and prac­ti­cal phar­ma­co­lo­gy exer­ci­ses 1994 VVŠL Koši­ce prak­tic­ká far­ma­ko­ló­gia ENG nezná­my 8071650140

Sil­lin­ger P. Bíle Kar­pa­ty – nástin geobo­ta­nic­kých poměrú se zvlášt­ním zře­te­lem ke spo­le­čen­stvúm rost­lin­ným 1929 Krá­lov­ská čes­ká spo­leč­nost nauk geobo­ta­ni­ka CES Bie­le Kar­pa­ty neznámy

Šom­šák Ladi­slav Rast­lin­né spo­lo­čen­stvá luž­ných lesov Záhor­skej níži­ny 1959 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na No. 3, p. 515564 PRIF UK Bra­ti­sla­va geobo­ta­ni­ka SLO luž­né lesy, Záhor­ská níži­na článok

Hon­ča­riv Kve­ta, Hon­ča­riv Róbert Práz­dni­ny v pra­ve­ku I. diel – údo­lie mamu­tov 1997 SAP Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO doba kamen­ná, pra­vek neznámy

Kolek­tív Ore tex­tu­res – tex­tú­ry a štruk­tú­ry rúd ložísk Západ­ných Kar­pát 1997 SAP Bra­ti­sla­va rud­ná mine­ra­ló­gia, ložis­ko­vá geoló­gia, regi­onál­na geoló­gia SLO rud­ná mine­ra­li­zá­cia, ruda, Západ­né Kar­pa­ty neznámy

Kolek­tív Vše­obec­ná viro­ló­gia 1997 SAP Bra­ti­sla­va vše­obec­ná viro­ló­gia SLO eti­opa­to­ge­né­za neznámy

Ruisel J. Záha­dy pamä­ti 1997 SAP Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia SLO pamäť neznámy

Levins R., Lewon­tin R. The dia­lec­ti­cal bio­lo­gist 1985 Har­vard Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets filo­zo­fia, bio­ló­gia ENG dia­lek­ti­ka v bio­ló­gii, dia­lek­ti­ka neznámy

Jaro­lí­mek I., Sch­los­ser G. FYTOPACK. Súbor pro­ga­mov pre spra­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých tabu­liek 1995 Bul­le­tin SBS, Vol. 17, p. 1621 SBS Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, nume­ric­ká bio­ló­gia SLO FYTOPACK, spa­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých dát článok

Šom­šá­ko­vá V. Asso­cia­ti­on of mos­ses with pine forest of blo­wn sands in Záhor­ská níži­na lowland 1988 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na Bota­ni­ca, Vol. 36, p. 2757 PRIF UK Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO macho­vé spo­lo­čen­stvá, boro­vi­co­vé lesy, Záhor­ská níži­na, pies­ky článok

Cons­tan­tin M.J., Owens E.T. Intro­duc­ti­on and per­spec­ti­ves of plant gene­tic and cyto­ge­ne­tic assa­ys 1982 rast­lin­ná gene­ti­ka, cyto­ge­ne­ti­ka ENG rast­li­na neznámy

Mikyš­ka R. Geobo­ta­ni­cal map of the Cze­choc­lo­va­kia. 1. Czech lands. Vege­ta­ce ČSSR A2 1968 Aca­de­mia Pra­ha geobo­ta­ni­ka CES mapa

Ellen­berg H. Zei­ger­wer­te der Gefä­ßpf­lan­zen Mit­te­le­uro­pas 1979 Scrip­ta Geobo­ta­ni­ca Götin­gen 2 geobo­ta­ni­ka GER stred­ná Euró­pa neznámy

Bab­čan Ján, Ševc Jaro­slav Cad­mium (Cd II) in sys­tems with orga­nic com­pounds 0 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 203212 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­tál­na ché­mia ENG kad­mium, orga­nic­ké zlú­če­ni­ny, kine­ti­ka Cd 2+, Malé Kar­pa­ty článok

Feier­bend D.J. Con­ser­va­ti­on and struc­tu­ral diver­gen­ce of orga­nel­lar DNA and gene expres­si­on in non-​photosynthetic plas­tids during onto­ge­ne­tic dif­fe­ren­tia­ti­on and phy­lo­ge­ne­tic adap­ta­ti­on 1992 Bota­ni­ca Acta Vol. 105, p. 227342 fyto­em­bry­o­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia ENG štruk­tu­rál­na diver­gen­cia orga­ne­lár­nej DNA, géno­vá expre­sia, nefo­to­syn­te­tic­ké plas­ti­dy, onto­ge­ne­tic­ká dife­ren­ciá­cia, fylo­ge­ne­tic­ká adap­tá­cia článok

Ber­nal J.D. The phy­si­cal basis of life 1949 Porc. Phy­si­cal Socie­ty Lon­don fyzi­ka, bio­ló­gia ENG základ živo­ta neznámy

Novák V., Liebl V. K otáz­ce rané­ho fylo­ge­ne­tic­ké­ho vývo­je fun­kce dedič­nos­ti 1973 Bio­lo­gic­ké lis­ty Vol. 1, p. 4073 gene­ti­ka, evo­luč­ná bio­ló­gia CES fylo­ge­né­za, vývoj dedič­nos­ti článok

Novák V., Liebl V. K otáz­ce rané­ho fylo­ge­ne­tic­ké­ho vývo­je fun­kce dedič­nos­ti 1973 Bio­lo­gic­ké lis­ty Vol. 1, p. 4073 gene­ti­ka, evo­luč­ná bio­ló­gia CES fylo­ge­né­za, vývoj dedič­nos­ti článok

Dubov­ský Ján Mutač­ná a selekč­ná axi­ó­ma bio­lo­gic­kej evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 2124 UK Bra­ti­sla­va genetika,evolučná bio­ló­gia SLO geno­typ, feno­typ, evo­lú­cia, onto­ge­né­za, fylo­ge­né­za, infor­mač­ný šum, vyvo­la­nie mutá­cie, ener­gia, DNA, nuk­le­otid, Bro­wnov pohyb, tep­lot­ný pohyb, tune­lo­vý pre­chod, gene­tic­ký šum, vírus, adap­tá­cia mik­ro­or­ga­niz­mov, anti­ko­agu­lan­ty, super­pot­kan skrip­tá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­luč­ný význam mutá­cií na mole­ku­lár­nej úrov­ni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 6264 UK Bra­ti­sla­va géno­vé inži­nier­stvo, evo­luč­ná bio­ló­gia SLO nuk­le­ové kyse­li­ny, cytoch­róm c, hemog­lo­bín, chlo­ro­fyl, sek­ve­no­va­nie DNA, štruk­tú­ra génov, vyhy­nu­té dru­hy, mole­ku­lár­na evolúcia-​organizmálna evo­lú­cia, prí­rod­ný výber, evo­luč­ný para­dox, oboj­ži­vel­ní­ky, cicav­ce, bodo­vé mutá­cie, evo­luč­ná rých­losť skrip­tá 80853680702

Patu­ri Felix R., Her­holz Micha­el, Strauch Fried­rich Kro­ni­ka Zeme 1995 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va 1 geoché­mia, bio­ló­gia SLO evo­lú­cia encyk­lo­pé­dia 8071530883

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 5260 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt geoché­mia, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, bio­ló­gia CES ostro­vy, púš­te, pobre­žie, rie­ky, jaze­rá encyk­lo­pé­dia 8085606216

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 1260 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt geoché­mia, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, bio­ló­gia CES stav­ba Zeme, mag­ne­tic­ké pole, tek­to­ni­ka litos­fe­ric­kých dosiek, poho­ria, sop­ky, zeme­tra­se­nia, hor­ni­ny, ska­me­ne­li­ny, pôda, neras­ty, kaus­to­bi­li­iy, ropa, uhlie, zem­ný plyn, jas­ky­ne, evo­lú­cia, ľado­vá doba, ľado­vec, moria, oce­ány, mor­ské prú­dy, sla­po­vé javy encyk­lo­pé­dia 8085606216

Komá­rek Sta­ni­slav Ději­ny bio­ló­gie 1997 Ves­mír Ves­mír s.r.o. Pra­ha his­tó­ria bio­ló­gie, bio­ló­gia CES deji­ny bio­ló­gie článok

Krno Iľja, Špor­ka F., Tir­ja­ko­vá E., Bulán­ko­vá Eva, Štef­ko­vá E., Deván Pavol Sezón­na dyna­mi­ka a pro­duk­cia hyd­ro­ce­nó­zy hypo­rit­rá­lu Tur­ca 1991 Sbor­ník IX. onfe­ren­cie ČSLS ČSAV, Znoj­mo, p. 8995 hyd­ro­bi­oló­gia SLO Turiec, hyd­ro­ce­nó­zy článok

Kli­ka J. The the­ory of plant com­mu­ni­ties 1955 ČSAV Pra­ha fyto­ce­no­ló­gia CES rast­lin­né spo­lo­čen­stvo neznámy

Krno Iľja, Špor­ka F., Tir­ja­ko­vá E., Bulán­ko­vá Eva, Deván Pavol, Hul­lo­vá D., Bitu­šík Peter, Degma P., Pomi­chal R., Koda­da J. Struc­tu­re, dyna­mics and pro­duc­ti­on of hyd­ro­co­eno­ses in the Turiec river basin 0 Bio­ló­gia, Supp­le­ment, in pre­ss SAP Bra­ti­sla­va hyd­ro­bi­oló­gia ENG hyd­ro­ce­nó­zy, Turiec, pro­duk­cia, dyna­mi­ka spo­lo­čen­stva, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva člá­nok 0006 – 3088

Šutiak V., Šutia­ko­vá I. A brief dic­ti­ona­ry of phar­ma­co­lo­gi­cal terms 1994 VVŠL Koši­ce far­ma­ko­ló­gia ENG nezná­my 8071660167

Kor­peľ Šte­fan Pra­le­sy Slo­ven­ska 1989 Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, bio­ló­gia SLO pra­les, Slo­ven­sko neznámy

Mur­ray J.D. Mat­he­ma­ti­cal bio­lo­gy 1989 Sprin­ger Ver­lag Ber­lín mate­ma­tic­ká bio­ló­gia ENG mate­ma­ti­ka v bio­ló­gii neznámy

Mráz P., Poló­nyi J. Metó­dy elek­tró­no­vej mik­ro­sko­pie živo­číš­nych tka­nív 1988 Veda Bra­ti­sla­va meto­do­ló­gia, mole­ku­lár­na bio­ló­gia SLO elek­tó­no­vá mik­ro­sko­pia, živo­číš­ne tka­ni­vá neznámy

Polek Bys­trík, Ferianc Peter, Godo­čí­ko­vá Jana, Tóth Dez­ider Effect of cad­mium on gro­wth and pro­te­in synt­he­sis in Vib­rio S14 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 205209 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG kad­mium, rast, syn­té­za pro­te­ínov, Vib­rio S14, Gal­le­ria mel­lo­nel­ta, inhi­bí­cia, leucín, pro­te­osyn­té­za člá­nok 0006 – 3088

Kra­y­bill H.E. Review of the toxi­co­lo­gy and epi­de­mi­olo­gy of myco­to­xins 1969 Trop. Geogr. Med. Vol. 21, p. 118 toxi­ko­ló­gia, epi­de­mi­oló­gia ENG myko­to­xí­ny článok

Nys­tröm T., Kjel­ler­berg S. The effect of cad­mium on star­ved hete­rot­rop­hic bac­te­ria iso­la­ted from mari­ne waters 1987 FEMS Mic­ro­bi­olo­gy Eco­lo­gy Vol. 45, p. 145153 mik­ro­bi­oló­gia ENG kad­mium, mor­ská voda článok

Dwy­er J.T. Health aspects of vege­ta­rian diets 1988 Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­ti­on Vol. 48, p. 712738 medi­cí­na ENG zdra­vie, vege­ta­rián­ska stra­va článok

Maj­tá­no­vá Ľubi­ca, Hoš­tac­ká Anna, Maj­tán Vik­tor Influ­en­ce of sub-​MICs of beta-​lactam, ami­nog­ly­co­si­de and quino­lo­ne anti­bi­otics on the induc­ti­on of prop­ha­ge and per­me­a­bi­li­ty fac­tor pro­duc­ti­on of Sal­mo­nel­la typ­hi­mu­rium 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 211216 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG sub-​MIC, ß lak­tá­mo­vé anti­bi­oti­ká, ami­nog­ly­ko­zi­dy, quino­lo­ne, fak­tor per­me­a­bi­li­ty, Sal­mo­nel­la typ­hi­mu­rium, cef­ta­zi­dín, imi­pe­nem, azt­re­onam, azlo­ci­lín, tob­ra­mi­cín, neti­mi­cín, ami­ka­cín, oflo­xa­cín, luoxa­cín, nali­di­xi­ka­cid člá­nok 0006 – 3088

Obšit­ní­ko­vá Kata­rí­na, Ürge­ová Eva, Huš­ťa­vo­vá Hele­na Resis­tan­ce to ß‑lactam anti­bi­otics and hea­vy metals in Yer­si­nia sp. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 217- 221 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG rezis­ten­cia, ß lak­tá­mo­vé anti­bi­oti­ká, ťaž­ké kovy, Yer­si­nia sp., ortuť, kobalt, kad­mium, nikel, cefo­xi­tín, ampi­ci­lín, car­be­ni­ci­lín, cefa­zo­lín, ami­nog­ly­ko­zi­do­vé anti­bi­oti­ká člá­nok 0006 – 3088

Štur­dík Ernest, Tóth Dez­ider Birth­day con­gra­tu­la­ti­on to Pro­fes­sor Jozef Augus­tín, DrSc. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 222 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Jozef Augus­tín člá­nok 0006 – 3088

Hin­dák Fran­ti­šek New taxa and nomenc­la­to­ri­cal chan­ges in the Ulot­ri­chi­nae (Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ta) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, p. 357364 SAP Bra­ti­sla­va taxo­nó­mia, algo­ló­gia ENG Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ta, Koliel­la­ce­ae, Sti­cho­coc­cus fili­for­mis, Glo­eti­la sub­ti­lis, Glo­eti­la ses­to­ni­ca, Glo­eti­la lon­gi­cel­lu­la­ris, Gemi­nel­la lon­gis­pria, Gemi­nel­la spri­oc­hro­ma, Rap­hi­do­ne­mop­sis, Nan­nok­los­ter, Fot­tea, Hor­to­ba­gy­iel­la, Cate­na člá­nok 0006 – 3088

Hin­dák Fran­ti­šek New taxa and nomenc­la­to­ri­cal chan­ges in the Ulot­ri­chi­nae (Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ta) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, p. 357364 SAP Bra­ti­sla­va taxo­nó­mia, algo­ló­gia ENG Glo­eti­la pro­to­ge­ni­ta, Glo­eti­la muco­sa, Glo­eti­la con­tor­ta, Sti­cho­coc­cus con­tor­tus člá­nok 0006 – 3088

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 3036 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES kmi­to­čet L1, SA, fázo­vé mera­nie, dife­renč­né mera­nie – DGPS, zruš­nie chy­by SA, ostat­né chy­by, rozp­tyl mera­nie GPS s a bez SA, Encyk­lo­pé­dia Chrá­ne­né úze­mia ČR, Pohľad do minu­los­ti – letec­ká arche­oló­gia, tie­ňo­vé efek­ty, šik­mé ran­né sln­ko člá­nok 1211 – 1082

Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Somo­gyi Jozef Lunu­la­ria cru­cia­ta (L.) DUM. ex LINDB. (Hepa­ti­cop­si­da): Newly con­fir­med spe­cies of the bry­of­lo­ra in Slo­va­kia 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 365367 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG Lunu­la­ria cru­cia­ta, Hepa­ti­cop­si­da, neofy­ty, sta­ro­no­vý druh, nový druh, potvr­de­ný druh, Cinc­li­do­tus fon­ti­na­lo­ides, Fis­si­dens cras­si­pes, Rhyn­chos­te­gium mura­le, Mar­chan­tia poly­morp­ha, Rici­cia caver­no­sa, Ricia glau­ca, Apha­nor­heg­ma patens člá­nok 0006 – 3088

Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Somo­gyi Jozef Lunu­la­ria cru­cia­ta (L.) DUM. ex LINDB. (Hepa­ti­cop­si­da): Newly con­fir­med spe­cies of the bry­of­lo­ra in Slo­va­kia 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 365367 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG Rha­co­pi­lum cus­pi­dia­tum, Splach­nob­ry­um obtu­sum, Cam­py­lo­pus introf­le­xus, Ort­ho­don­tium line­a­re člá­nok 0006 – 3088

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 36 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES šik­mé večer­né sln­ko, rozo­ra­né mohy­ly, valy, prie­ko­py, medze sta­rých polí, plu­ži­ny, čerstvý sne­ho­vý pokryv, pôd­ne prí­zna­ky, výplň jám, výplň chát, výplň prie­kop, pôda, rozo­ra­né valy, vege­tač­né prí­znakx, iná štruk­tú­ra zahĺbe­ní do pod­lo­žia – podor­ni­čie člá­nok 1211 – 1082

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Canis lupus, Citel­lus citel­lus, Mic­ro­tus agres­tis kni­ha 2831703239

Dani­hel­ka Jiří, Gru­lich Vítek (redig.) Trid­sia­ty­štvr­tý flo­ris­tic­ký kurs Čes­ké bota­nic­ké spo­leč­nos­ti v Břec­la­vi I 1995 Zprá­vy Čes­ké bota­nic­ké spo­leč­nos­ti, roč. 30, pří­lo­ha 19951, čer­ve­nec 1995 ČBS – Čes­ká bota­nic­ká spo­leč­nost Pra­ha flo­ris­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia CES Břec­lav­sko, Pála­va, Nové Mlý­ny, Bul­ha­ry, Juž­ná Mora­va zbor­ník 0009 – 0662

Kovan­da Milo­slav Chro­mo­so­me num­ber stu­dies in Cam­pa­nu­la patu­la 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 383386 SAP Bra­ti­sla­va kary­o­ló­gia ENG Cam­pa­nu­la patu­la, počet chro­mo­zó­mov, plo­idia člá­nok 0006 – 3088

Hoš­tac­ká Anna, Ürge­ová Eva Sero­ty­pes and cha­rac­te­ris­tic of four Yer­si­nia spe­cies iso­la­ted from small ter­res­trial mam­mals in sout­hwest Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 223227 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG sero­typ, drob­né zem­né cicav­ce, pro­duk­cia ente­ro­to­xí­nov, test pato­ge­ni­ty, Yer­si­nia ente­ro­co­li­ti­ca, Yer­si­nia pse­udo­tu­ber­cu­lo­sis, Yer­si­nia kris­ten­se­nii, Yer­si­nia frederiksenii,Yersinia pes­tis, viru­len­cia, aglu­ti­ná­cia člá­nok 0006 – 3088

Ber­ná­to­vá Dana, Kli­ment Ján, Uhlí­řo­vá Jana Oro­ban­che alsa­ti­ca in the Veľ­ká Fat­ra Mts. 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 381382 SAP Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, fyto­so­ci­oló­gia ENG Oro­ban­che alsa­ti­ca, Veľ­ká Fat­ra člá­nok 0006 – 3088

Bur­kov­ský Július RNDr. Dez­ider Magic sedem­de­siat­päť­roč­ný 1995 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 26 SAŽP Ban­ská Bys­tri­ca flo­ris­ti­ka, geobo­ta­ni­ka, bota­ni­ka SLO Magic Dez­ider člá­nok 8085559137

Mani­ca M. Roz­ší­re­nie nie­kto­rých xero­term­ných rast­lín v oko­lí Zvo­le­na 1975 Bio­ló­gia No. 30, p. 795797 Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, cho­ro­ló­gia SLO xero­term­né rast­li­ny článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lut­ra lut­ra, Neomys spp., Cro­ci­du­ra leuco­don, Felis sil­ves­tris kni­ha 2831703239

Maje­ws­ki T. Flo­ra Pol­ska, Grz­by (Myco­ta), Tom XI., Ure­di­na­les 1979 Pol­ska Aka­de­mia Nauk War­ša­va, Kra­kov flo­ris­ti­ka, myko­ló­gia POL Poľ­sko, fló­ra, huby, Ure­di­na­les kľúč

Col­lins R.P., Jones M.B. The influ­en­ce of cli­ma­tic fac­tors on the dis­tri­bu­ti­on of C4 spe­cies in Euro­pe 1985 Vege­ta­tio Vol. 64, p. 121129 kli­ma­to­ló­gia, ché­mia, bota­ni­ka ENG vplyv kli­ma­tic­kých fak­to­rov, dis­tri­bú­cia C4 dru­hov, Euró­pa článok

Bugá­ro­vá Zuza­na, Pre­ťo­vá Anna Iso­la­ted mic­ro­spo­re cul­tu­res in Sola­num tube­ro­sum cul­ti­vars 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 411416 SAP Bra­ti­sla­va embry­o­ló­gia ENG dele­nie, roz­mno­žo­va­nie, mik­ros­pic­ká kul­tú­ra, Sola­num tube­ro­sum, embry­o­ge­né­za peľu člá­nok 0006 – 3088

Oveč­ka Miro­slav, Bobák Milan, Erdel­ský Karol, Šamaj Jozef, Ble­ho­vá Alž­be­ta, Kriš­tín Jozef Morp­ho­lo­gy and con­ver­si­on abi­li­ty of soma­tic embry­os in long-​term embry­o­nic cal­lus cul­tu­re of Papa­ver som­ni­fe­rum 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 417423 SAP Bra­ti­sla­va embry­o­ló­gia, fyzi­oló­gia ENG Papa­ver som­ni­fe­rum, embryo, dlho­do­bá kul­tú­ra, kalu­so­vá kul­tú­ra, meris­tém, soma­tic­ká embry­o­ge­né­za, schop­nosť pre­me­ny člá­nok 0006 – 3088

Kor­mu­ťák Andrej, Vooko­vá Bože­na, Gaj­do­šo­vá Ale­na Pro­te­in com­po­si­ti­on and embry­o­ge­nic com­pe­ten­ce of deve­lo­ping Abies alba x Abies nord­man­nia­na seeds 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 425428 SAP Bra­ti­sla­va embry­o­ló­gia, fyzi­oló­gia, gene­ti­ka ENG sklad­ba pro­te­ínov, embry­o­ge­ne­tic­ká kon­ku­ren­cia, Abies alba x nord­man­na­nia, zygo­tic­ké embryo,embryogenetický poten­ciál člá­nok 0006 – 3088

Cro­nin L. Key guide to Aus­tra­lian tre­es 1988 Reed les­níc­ka bota­ni­ka ENG Aus­trá­lia, strom, les sprievodca

Whit­mo­re T.C. Tree flo­ra of Mala­ya 1972 Long­man Kuala Lum­pur les­níc­ka bota­ni­ka ENG Malaj­zia neznámy

Haľa­ma Dušan Pro­fes­sor V. Beti­na, DrSc. – 65 years 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 228 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Vle­di­mír Beti­na člá­nok 0006 – 3088

Keay R.W.J. Tre­es of Nige­ria 1989 Cla­ren­don Oxford les­níc­ka bota­ni­ka ENG strom, Nigé­ria neznámy

Palg­ra­ves K.C. Tre­es of Sout­hern Afri­ca 1977 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town les­níc­ka bota­ni­ka ENG stro­my, Juž­ná Afri­ka neznámy

Pet­ro­vá Mag­da­lé­na, Něm­co­vá Eva, Jus­ko­vá Ele­na, Čiž­nár Ivan Sur­fa­ce pro­per­ties of Sal­mo­nel­la ente­ri­ti­dis strains iso­la­ted from man, ani­mals and envi­ron­ment 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 229232 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Sal­mo­nel­la ente­ri­ti­dis, člo­vek, pro­stre­die, zvie­ra, hyd­ro­fó­bia, plaz­mi­do­vá DNA, adhé­zia člá­nok 0006 – 3088

Svo­bo­do­vá H., Lipav­ská H., Albrech­to­vá J. The effect of stress on phy­si­olo­gi­cal sta­te of buds of Nor­way spru­ce (Picea abies L. Karst.) II. Dyna­mics of non-​structural sac­cha­ri­des con­tent 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 462 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia rast­lín ENG vplyv stre­su, fyzi­oló­gia púči­kov, Picea abies, neštruk­túr­ne sacha­ri­dy, dyna­mi­ka obsa­hu člá­nok 0006 – 3088

Mis­trík Igor, Kubi­ca Šte­fan The role of root perip­he­ral tis­su­es in upta­ke and radial tran­s­port of potas­sim and phosp­ha­te by mai­ze roots 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 463469 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia rast­lín ENG dras­lík, kore­ňo­vé peri­fe­rál­ne ple­ti­vo, radiál­ny tran­s­port dras­lí­ka, radiál­ny tran­s­port fos­fo­ru, Zea mays, kore­ne kuku­ri­ce, 86Rubídium+, kyse­li­na fos­fo­reč­ná, epi­der­mis kore­ňa, plaz­mo­lý­za, osmo­tic­ký šok člá­nok 0006 – 3088

Bil­ko­vá J., Opatr­ná J., Albrech­to­vá J. The effect of stress on phy­si­olo­gi­cal sta­te of buds of Nor­way spru­ce (Picea abies L. Karst.) III. Acti­vi­ty of non-​specific este­ra­se 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 470 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia rast­lín ENG vplyv stre­su, fyzi­oló­gia púči­kov, Picea abies, esta­rá­za člá­nok 0006 – 3088

Cowell E.B. Eco­lo­gi­cal moni­to­ring as a mana­ge­ment tool in indus­try 1978 Oce­an Mana­ge­ment Vol. 4, p. 273285 eko­ló­gia, envi­ron­men­tál­na eko­nó­mia ENG eko­lo­gic­ký moni­to­ring, nástroj manaž­men­tu, prie­my­sel článok

Gaš­pa­rí­ko­vá Otí­lia In Meme­orim Ass. Prof. Ing. Frid­rich Frič, DrSc. 19321995 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 478 SAP Bra­ti­sla­va rast­lin­ná fyzi­oló­gia, pato­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG Frid­rich Frič člá­nok 0006 – 3088

Tamás Ladi­slav, Hut­to­vá Jana Accu­mu­la­ti­on of pathogenesis-​related pro­te­ins in bar­ley indu­ced by phosp­ha­te and sali­cy­lis acid 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 479484 SAP Bra­ti­sla­va pato­fy­zi­oló­gia rast­lín, fyto­pa­to­ge­ne­ti­ka ENG aku­mu­lá­cia pato­ge­ne­tic­kých pro­te­ínov, kyse­li­na saly­ci­lo­vá, kyse­li­na fos­fo­ru, Ery­sip­he gra­mi­nis, múč­nat­ka, jač­meň, medzi­bun­ko­vá teku­ti­na člá­nok 0006 – 3088

Fott B. Sini­ce a řasy 1967 Aca­de­mia Pra­ha algo­ló­gia CES sini­ce, ria­sy neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek Kľúč na určo­va­nie neroz­ko­ná­re­ných vlák­ni­tých zele­ných riás (Ulot­ri­chi­nae, Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ce­ae) 1996 Bul­le­tin Slo­ven­skej Bota­nic­kej Spo­loč­nos­ti Supp­le­ment 1, p. 177 Bra­ti­sla­va algo­ló­gia, fyto­ta­xo­nó­mia SLO neroz­ko­ná­re­né vlák­ni­té zele­né ria­sy, Ulot­ri­chi­nae, Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ce­ae kľúč

Hin­dák Fran­ti­šek (ed.) et al. Slad­ko­vod­né ria­sy 1975 SPN Bra­ti­sla­va algo­ló­gia SLO slad­ko­vod­né ria­sy kniha

Hin­dák Fran­ti­šek, Komá­rek J., Mar­van P., Růžič­ka J. Kľúč na určo­va­nie výtrus­ných rast­lín. I. diel Ria­sy 1975 SPN Bra­ti­sla­va algo­ló­gia, fyto­ta­xo­nó­mia SLO výtrus­né rast­li­ny, ria­sy kľúč

Rama­nat­han K.R. Ulot­ri­cha­les – monog­raphs on algae 1964 ICAR New Delp­hi algo­ló­gia ENG Ulot­ri­cha­les monografia

Pišút Ivan et al. Kľúč na určo­va­nie výtrus­ných rast­lín – III. 1976 SPN Bra­ti­sla­va algo­ló­gia SLO výtrus­né rast­li­ny, macho­ras­ty kľúč

Pišút Ivan Zau­jí­ma­vej­šie nále­zy lišaj­ní­kov zo Slo­ven­ska 2 1995 Bul­le­tin SBS, Vol. 17, p. 139142 Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia SLO lišaj­ní­ky, Slo­ven­sko článok

Pur­vis O.W. et al. The lichen flo­ra of Gre­at Bri­tain and Ire­land 1992 The Bri­tish lichen Socie­ty Lon­don liche­no­ló­gia ENG lišaj­ní­ky, Veľ­ká Bri­tá­nia, Írsko neznámy

Suza J. Lišej­ní­ky Veľ­kej Fat­ry (Slo­ven­sko) 1936 Sbor­ník Múze­ij­nej slo­ven­skej spo­loč­nos­ti Vol. 30, p. 111129 liche­no­ló­gia CES lišaj­ní­ky, Veľ­ká Fat­ra článok

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 36 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES far­ba pôdy, zapl­ne­nie zahĺbe­nia, obo­ha­te­nie živi­na­mi, obo­ha­te­nie fos­fát­mi, splác­hnu­tá orni­ca, obo­ha­te­ni odpad­ka­mi, moc­nej­šia vrstva pôdy, vlh­šia pôda, dlh­šie kore­ne rast­lín, hus­tej­šie ras­te­né obi­lie, rých­lej­šie dozrie­va­jú­ce obi­lie, prie­pust­né pod­lo­žie člá­nok 1211 – 1082

Pet­ri­des G.A. A field guide to tre­es and shrubs 1958 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton les­níc­ka bota­ni­ka, bota­ni­ka ENG kro­vi­ny, stro­my sprievodca

Májov­ský et al. Index of chro­mo­so­me num­bers of Slo­va­kian flo­ra (part 5) 1976 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­vers­ti­tas Come­nia­na Bota­ni­ca, Vol. 25, p. 118 PRIF UK kary­o­ló­gia ENG chro­mo­zó­mo­vý počet, fló­ra Slo­ven­ska článok

Májov­ský J., Murín A. et al. Kary­ta­xo­no­mic­ký pre­hľad fló­ry Slo­ven­ska 1987 Veda, SAV Bra­ti­sla­va kary­o­ta­xo­nó­mia rast­lín SLO fló­ra Slo­ven­ska, počet chro­mo­zó­mov neznámy

Bilý Sva­top­luk Pre­tvá­řka a kamuf­láž v pří­ro­de (I) 1996 Živa No. 3, p. 121123 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia, eto­ló­gia CES mime­tiz­mus, mimik­ry člá­nok 0044 – 4812

Legen­dre P., Gal­zin R., Harmelin-​Vivien M.L. Rela­ting beha­vi­our to habi­tat: solu­ti­ons to the fourth-​corner prob­lem 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 2, p. 547562 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, eto­ló­gia ENG sprá­va­nie, bio­top článok

Štur­dí­ko­vá Mária, Prok­sa Bohu­mil, Fus­ka Ján, Stan­čí­ko­vá Mária Ver­mi­lu­tin, an elas­ta­se inhi­bi­tor pro­du­ced by Peni­cil­lium ver­mi­cu­la­tum 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 233236 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG ver­mi­lu­tín, inhi­bí­tor, Peni­cil­lium ver­mi­cu­la­tum člá­nok 0006 – 3088

Micha­lík Ivan, Sza­bo­vá Eva, Polá­ko­vá Anež­ka, Urmin­ská Dana The selec­ti­on of Bacil­lus liche­ni­for­mis strains for pro­te­a­se pro­duc­ti­on. Cha­rac­te­ri­za­ti­on of bac­te­rial alka­li­ne pro­te­a­se 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 249252 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Bacil­lus liche­ni­for­mis, pro­duk­cia pro­te­ázy, sub­merz­ná fer­men­tá­cia, che­mic­ké muta­gé­ny člá­nok 0006 – 3088

Kro­od­s­tma Donald E., Mil­ler Edvard H. (eds.) Eco­lo­gy and evo­lu­ti­on of acous­tic com­mu­ni­ca­ti­on in birds 1996 Com­stock Uni­ver­si­ty Pre­ss, Cor­nell Uni­ver­si­ty Pre­ss Itha­ca (N.Y.) eko­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, eto­ló­gia ENG eko­ló­gia akus­tic­kej komu­ni­ká­cie, evo­lú­cia akus­tic­kej komu­ni­ká­cia, akus­tic­ká komu­ni­ká­cia nezná­my 0801482216

Cock­burn Andrew An intro­duc­ti­on to evo­lu­ti­ona­ry eco­lo­gy 0 eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia ENG evo­lú­cia neznámy

Ambros Zděnek Les­níc­ka bota­ni­ka se zákla­dy eko­lo­gie a typo­lo­gie lesa, 1 zv. Les­níc­ka bota­ni­ka s den­ro­lo­gií 0 les­níc­ka bota­ni­ka, den­dro­ló­gia CES les neznámy

Thrall P.H., Bur­don J.J. Host-​pathogen dyna­mics in a meta­po­pu­la­ti­on con­text. The eco­lo­gi­cal and evo­lu­ti­ona­ry con­se­qu­en­ces of being spa­tial 1997 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 85, No. 6, p. 743754 Oxford eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia ENG pries­tor, hos­ti­teľ­ské pato­gé­ny, meta­po­pu­lá­cie článok

Šeda Z., Špo­nar D. Rost­lin­ná spo­le­čen­stva ve sle­pých rame­nech řeky Mora­vy 1982 Fol. Fac. Sci. Natur. Univ. Pur­kyn. Brun. Vol. 23, No. 4, p. 375 Uni­ver­zi­ta Pur­ky­něho Brno fyto­ce­no­ló­gia CES rast­lin­né spo­lo­čen­stvo, sle­pé rame­no, Mora­va článok

Patoč­ka Jan Húse­ni­ce nas duboch v ČSR 1954 Štát­ne poľ­no­hos­po­dár­ske nakla­da­teľ­stvo Bra­ti­sla­va les­níc­ka bota­ni­ka, zooló­gia SLO motýľ, húse­ni­ca, dub knižka

Han­čin­ský L. Les­níc­ka typo­ló­gia 1977 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, bota­ni­ka SLO les, typo­ló­gia lesa kniž­ka 634.0.11

Kor­peľ Šte­fan Pes­to­va­nie lesa 0 les­níc­tvo, bota­ni­ka SLO les neznámy

Benito-​Moreno R.M., Mac­ke F., Alwn A., Heberle-​Bors E. In situ seed pro­duc­ti­on after pol­li­na­ti­on with in vit­ro matu­red, iso­la­ted pol­len 1988 Plan­ta Vol. 176, p. 145148 fyzi­oló­gia rast­lín ENG pro­duk­cia in situ, ope­le­nie in vit­ro článok

West M.A.L., Hara­da J.J. Embry­o­ge­ne­sis in hig­her plants. An over­view 1993 Plant Cell Vol. 5, p. 13611369 rast­lin­ná embry­o­ló­gia ENG embry­o­ge­né­za článok

Tho­mas T.L. Gene expres­si­on during plant embry­o­ge­ne­sis and ger­mi­na­ti­on. An over­view 1993 Plant Cell Vol. 5, p. 14011410 rast­lin­ná embry­o­ló­gia ENG géno­vá expre­sia, feno­ty­pic­ký pre­jav génov, rast­lin­ná embry­o­ge­né­za, klí­če­nie článok

Jan­to­vá Soňa, Horá­ko­vá Kata­rí­na Stu­dy of cyto­to­xic effect of 9‑hydroxybenfluron on V79 B cells 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 261267 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG 9‑hydroxybenfluór, V79 B, dege­ne­rá­cia buniek, cyto­to­xi­ci­ta, pro­duk­cia biel­ko­vín, toxic­ký efekt, nuk­le­ové kyse­li­ny, glu­ta­mín člá­nok 0006 – 3088

Sai­to Kos­hi, Utsu­mi Yos­hi­fu­mi Gly­co­la­te oxi­da­se direc­ted batho-​colour chan­ge in Cart­ha­mus tinc­to­rius flo­wers 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 269271 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Cart­ham­nus tinc­to­rius, gly­co­li­tic­ká oxi­dá­cia člá­nok 0006 – 3088

Begon Micha­el, Har­per John L., Town­send Colin R. Eko­lo­gie. Jedin­ci, popu­la­ce a spo­le­čen­stva 1997 p. 450466 Uni­ver­zi­ta Palac­ké­ho Olo­mouc eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia CES vezikulo-​arbuskulárna myko­rí­za, ria­sy – živo­čí­chy, regu­lá­cia mutu­alis­tic­ké­ho vzťa­hu, lišaj­ní­ky, fixá­cia dusí­ka, evo­lú­cia fixá­cie dusí­ka, evo­lú­cia mutu­aliz­mu, evo­lú­cia euka­ry­ot, mode­ly mutu­aliz­mu, typy mutu­aliz­mu, život mutu­alis­tu, eko­ló­gia mutu­aliz­mu kni­ha 8070676957

Spel­ler­berg Ian F. Stup­ni­ca počet­nos­ti pre eko­lo­gic­ké moni­to­ro­va­nie skal­na­tých pobre­ží 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 146147 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, fau­nis­ti­ka CES lišaj­ní­ky, mor­ské rast­li­ny, Bala­nus, Lit­to­ri­na, Gas­tro­po­da, Patel­la, sláv­ky, Pota­mo­ce­ros tri­qu­e­ter, Spi­ror­bis kni­ha 8090185525

Bro­dy A.K. Effects of pol­li­na­tors, her­bi­vo­res, and seed pre­da­tors on flo­we­ring phe­no­lo­gy 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 16241631 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, feno­ló­gia ENG ope­ľo­va­če, her­bi­vo­ry, seme­nož­rav­ce, feno­ló­gia kvit­nu­tia článok

Janík Ras­ti­slav, Schie­ber Bra­ni­slav Feno­ló­gia a dyna­mi­ka pro­duk­cie nadzem­nej a pod­zem­nej bio­ma­sy dru­hu Den­ta­ria bil­bi­fe­ra L. 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 125133 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, feno­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG dyna­mi­ka pro­duk­cie, nadzem­ná bio­ma­sa, pod­zem­ná bio­ma­sa, Den­ta­ria bul­bi­fe­ra, rege­ne­rá­cia po rube, spô­sob zales­ňo­va­nia článok

Esau K. Plant ana­to­my 1965 John Wiley and Sons New York rast­lin­ná ana­tó­mia, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG rast­li­na neznámy

Škar­bo­vá Bro­ni­sla­va The 24th annu­al con­fe­ren­ce on yeast 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 272 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG člá­nok 0006 – 3088

Set­low J.K. (ed.) Gene­tic engi­ne­e­ring. Prin­cip­les and met­hods vol. 11 1989 Ple­num Pre­ss New York, Lon­don gene­tic­ké inži­nier­stvo ENG neznámy

Hei­te­fuss R., Wil­liams P.H. (eds.) Encyc­lo­pe­dia of plant phy­si­olo­gy. New Series, Vol. 4 1976 Sprin­ger Ver­lag Ber­lin, Hei­del­berg, New York rast­lin­ná fyzi­oló­gia ENG rast­li­na encyklopédia

Mac­ko Joezef Kazi­mír, Špa­ku­lo­vá Mar­ta Taxo­no­mic stu­dy of some Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia tape­worms (Ces­to­da: Aco­le­a­ta) from Plu­via­lis spp. (Cha­rad­ri­for­mes) inc­lu­ding a desc­rip­ti­on of Plu­via­lis tibo­ri sp. n. and a redesc­rip­ti­on of Plu­via­lis dou­gi 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 449455 SAP Bra­ti­sla­va zoota­xo­nó­mia ENG Taxo­no­mic­ká štú­dia, Ces­to­da, Aco­le­a­ta, Plu­via­lis spp., Cha­rad­ri­for­mes, Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia tibo­ri, Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia dou­gi, Plu­via­lis squ­ata­ro­la, Plu­via­lis apri­ca­ria, Sen­né člá­nok 0006 – 3088

Valoc­ká Bože­na, Sabo­vá Mar­ta, Liš­ko­vá Mar­ta The viru­len­ce of five dif­fe­rent Hete­ro­de­ra ave­nae (Nema­to­da: Hete­ro­de­ri­dae) popu­la­ti­ons 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 457459 SAP Bra­ti­sla­va viro­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG viru­len­cia Hete­ro­de­ra ave­nae, Nema­to­da, Hete­ro­de­ri­dae, odol­nosť cerál­nych kul­ti­va­rov člá­nok 0006 – 3088

Bab­ja­ko­vá Ale­xan­dra Notes on Ori­ba­tei (Aca­ri) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 456 SAP Bra­ti­sla­va aka­ro­ló­gia, ento­mo­ló­gia ENG Ori­ba­tei, Aca­ri, Mala­co­noth­ri­dae, Ere­mo­bel­bi­dae, Gym­no­da­me­i­dae, Bra­chycht­ho­ni­i­dae člá­nok 0006 – 3088

Fri­čo­vá Jana A spe­ci­men of Schi­zopht­hi­rus sicis­tae (Anop­lu­ra, Hop­lop­le­uri­dae) col­lec­ted in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 460 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Schi­zopht­hi­rus sicis­tae, Anop­lu­ra, Hop­lop­le­uri­dae člá­nok 0006 – 3088

Newso­me A.E., Nob­le I.R. Eco­lo­gi­cal and phy­si­olog­hi­cal cha­rac­ters of inva­ding spe­cies 1986 Gro­ves R.H., Bur­don Jere­my J. (eds.): Eco­lo­gy of bio­lo­gi­cal inva­si­ons, p. 120 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge eko­ló­gia, fyzi­oló­gia ENG inva­zív­ne dru­hy, invá­zia neznámy

Sai­to Kos­hi, Kawa­ba­ta Yoko Varied con­ti­bu­ti­on of ethers and alco­hols to the induc­ti­on of cart­ha­min in tri­tu­ra­ted flo­wers of dyer‘s saff­ron 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 273277 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG éter, alko­hol, kar­ta­mín, Cart­ha­mus tinc­to­rius člá­nok 0006 – 3088

Hole­co­vá Mila­da The first Oti­or­hyn­chus por­ca­tus (Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­te­ra) record from Slo­va­kia with notes on its geog­rap­hi­cal dis­tri­bu­ti­on 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 474 SAP Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia ENG Oti­or­hyn­chus por­ca­tus, Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­te­ra, geo­gra­fic­ká dis­tri­bú­cia člá­nok 0006 – 3088

Sta­no Ján, Nemec Pavel, Káko­ni­ová Danie­la, Kovács Peter, Neubert Klaus, Liš­ko­vá Desa­na Alfa-​galactosidase in immo­bi­li­zed cells of Cucu­mis sati­vus L. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 279281 SAP Bra­ti­sla­va B mik­ro­bi­oló­gia ENG Cucu­mis sati­vus, galak­tó­za, bun­ko­vá imo­bi­li­zá­cia, bun­ko­vá sus­pen­zia, glu­ta­ral­de­hyd člá­nok 0006 – 3088

Mašán Peter, Kriš­to­fík Ján Mesos­tig­ma­tis mites (Aca­ri­na: Mesos­tig­ma­ta) in the nests of pen­du­li­ne tit (Remiz pen­du­li­nus) 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 481485 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Aca­ri­na, Mesos­tig­ma­ta, hniez­da Remiz pen­du­li­nus, hniezd­na fau­na člá­nok 0006 – 3088

Stra­ka Vla­di­mír New records of Hybo­ti­dae and Doli­cho­po­di­dae (Dip­te­ra) from Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 486 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Hybo­ti­dae, Doli­cho­po­di­dae, Dip­te­ra, Pla­ty­pal­pus nanus, Onco­py­gius dis­tans, Her­cos­to­mus cha­ly­be­us člá­nok 0006 – 3088

Kriš­to­fík Ján, Šus­tek Zby­šek, Gaj­doš Peter Arth­ro­pods in the pen­du­li­ne tit (Remiz pen­du­li­nus) nests. Occu­ren­ce and abun­dan­ce in dif­fe­rent bre­e­ding pha­ses 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 487493 SAP Bra­ti­sla­va artro­po­ló­gia ENG Artro­po­da, hniez­da Remiz pen­du­li­nus, abun­dan­cia, fázy dospie­va­nia, pse­udoš­ko­ri­ó­ny, pavú­ky, chro­bá­ky, muchy, blchy člá­nok 0006 – 3088

Olej­ní­ček Jiří, Rohá­ček Jin­dřich New records of Doli­cho­po­di­dae (Dip­te­ra) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 495496 SAP Bra­ti­sla­va dip­te­ro­ló­gia ENG Doli­cho­po­di­dae, Dip­te­ra, Achal­cus fla­vi­col­lis, Argy­ra auri­col­lis, Argy­ra seti­ma­na, Cam­psic­ne­mus arma­tus, Chry­so­ti­mus fla­vi­ven­tris, Doli­cho­pus atri­pes, Her­cos­to­mus che­ti­fer, Her­cos­to­mus metal­li­cus, Rha­pium auc­tum, Scia­pus fra­ter, Syn­tor­mon fus­ci­pes člá­nok 0006 – 3088

Frouz Jan Desc­rip­ti­on of Fan­nia poly­cha­e­ta (Dip­te­ra: Fan­ni­dae) lar­va 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 497500 SAP Bra­ti­sla­va dip­te­ro­ló­gia, mor­fo­ló­gia ENG Fan­nia poly­cha­e­ta, Dip­te­ra, Fan­ni­dae, Bra­chy­ce­ra, Cyc­lorr­hap­ha Fan­nia poly­cha­e­ta, nedos­pe­lé štá­dium, lar­va člá­nok 0006 – 3088

Baas W.J. Secon­da­ry plant com­punds, the­ir eco­lo­gi­cal sig­ni­fi­can­ce and con­se­qu­en­ces for the car­bon buget. Intro­duc­ti­on of the carbon/​nutrient cyc­le the­ory 1989 Lam­bers H., Cam­brid­ge M.L., Konings H., Pons T.L. (eds.): Cau­ses and con­se­qu­en­ces of varia­ti­on in gro­wth rate and pro­duc­ti­vi­ty of highr plants, p. 323340 SPB Aca­de­mic Pub­lis­hing Tha Hague eko­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG sekun­dár­ne che­mic­ké zlú­če­ni­ny, eko­lo­gic­ký význam, cyk­lus uhlí­ka, cyk­lus živín článok

Kar­pi­nen E., Mela­mud V.V., Miko L., Kri­vo­lut­sky D.A. Furt­her infor­ma­ti­on on the ori­ba­tid fau­na (Aca­ri­na, Ori­ba­tei) of the nort­hern pale­arc­tic regi­on: Ukrai­ne and Cze­cho­slo­va­kia 1992 Ent. Fenn. Vol. 3, p. 4156 aka­ro­ló­gia ENG Aca­ri­na, Ori­ba­tei, pale­ar­kt, Ukra­ji­na, Čes­ko­slo­ven­sko článok

Evans K., Trud­gill D.L., Web­ster J.M. (eds.) Plant para­si­tic nema­to­des in tem­pe­ra­te agri­cul­tu­re 1993 CAB Inter­na­a­ti­onal Wal­lin­ford Oxon, UK fyto­pa­ra­zi­to­ló­gia, nema­to­ló­gia ENG Nema­to­des, rast­lín­né para­zi­ty, poľ­no­hos­po­dárs­to, mier­ne pás­mo neznámy

Dur­den L.A., Mus­ser G.G. The suc­king lice (Insec­ta, Anop­lu­ra) of the world. A taxo­no­mic check­list records of mam­ma­lian hosts and geog­rap­hi­cal dis­tri­bu­ti­ons 1994 Bul­le­tin of Ame­ri­can Muse­um of Natu­ral His­to­ry Vol. 218 ento­mo­ló­gia, taxo­nó­mia ENG Insect, Anop­lu­ra práca

Beh­ning A. Kla­do­ce­ra Kav­ka­za 1941 Tbi­li­si crus­ta­ce­oló­gia RUS Cla­do­ce­ra, Kau­kaz neznámy

Dumont H.J., Van De Vel­de I. Report on a col­lec­ti­on of Cla­do­ce­ra and Cope­po­da from Nelal 1977 Hyd­ro­bi­olo­gia Vol. 53, p. 5565 Dord­recht crus­ta­ce­oló­gia ENG Cla­do­ce­ra, Cope­po­da, Nepál článok

Cibul­ka et al. Lead, cad­mium and mer­cu­ry move­ment in bio­sp­he­re 1991 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia, geobi­oché­mia ENG olo­vo, kad­mium, ortuť, kolo­beh látok, bio­sfé­ra neznámy

Har­ding J.P. Some South Afri­can Cla­do­ce­ra col­lec­ted by Dr. A.D. Har­ri­son 1961 Annu­al of South Afri­can Muse­um Vol. 46, p. 3546 Wyn­berg crus­ta­ce­oló­gia ENG Juž­ná Afri­ka, Cla­do­ce­ra článok

Sars G.O. On the Crus­ta­ce­an­fau­na of Cen­tral Asia. Part II. Cla­do­ce­ra 1903 Annu­al of Muse­um St. Péters­bourgh Vol. 8 St. Peters­bourgh crus­ta­ce­oló­gia ENG Stred­ná Ázia, Crus­ta­cea práca

Šrámek-​Hušek R., Stra­škra­ba M., Brtek J. (eds.) Fau­na ČSSR 16 Lupe­ňo­nož­ci – Bra­chi­opo­da 1962 NČSAV Pra­ha crus­ta­ce­oló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Bra­chi­opo­da, lupe­ňo­nož­ci, Cla­do­ce­ra kľúč, monografia

Phi­lips J.R. Mites (Aca­ri­na) from nests of nor­we­gian birds of prey 1981 Fau­na nor­ve­gia Series B, Vol. 28, p. 4447 aka­ro­ló­gia ENG Aca­ri­na článok

Čepe­lák J. (ed.) Dip­te­ra Slo­ven­ska II. 1986 Veda Bra­ti­sla­va dip­te­ro­ló­gia SLO Dip­te­ra, Slo­ven­sko monografia

Kirk­ham F.W., Tal­lo­win J.R.B. The influ­en­ce of cut­ting date and pre­vi­ous fer­ti­li­zer tre­at­ment on the pro­duc­ti­vi­ty and bota­ni­cal com­po­si­ti­on of spe­cies – rich hay mea­do­ws on the Some­set levels 1995 Grass and Fora­ge Scien­ce Vol. 50, Iss. 4, p. 365377 Oxford Black­well eko­ló­gia, geobo­ta­ni­ka, mik­ro­bi­oló­gia ENG pro­duk­cia, zlo­že­nie popu­lá­cie, che­mic­ké zlo­že­nie, holo­rub, vplyv holo­ru­bu, holo­rub – lúka, hno­je­nie, vplyv hno­je­nia na zlo­že­nie lúky, živi­ny, N, P, K, neor­ga­nic­ké hno­ji­vá, nit­rá­to­fil­ná vege­tá­cia člá­nok 0142 – 5242 633

Hicks E. Check-​list and bib­li­og­rap­hy on the occu­ren­ce of insects in bird nests 1971 Iowa St. J. Sci. Vol. 46, p. 123338 bib­li­o­gra­fia, ento­mo­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG hmyz vov vtá­čich hniez­dach článok

Rou­bal J. Kata­log Cole­op­ter Slo­ven­ska a Pod­kar­pat­ska Vol. I. 1930 Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia CES Slo­ven­sko, Pod­kar­pat­sko monografia

Rou­bal J. Kata­log Cole­op­ter Slo­ven­ska a Pod­kar­pat­ské Rusi Vol. II. 1936 Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia CES Slo­ven­sko, Pod­kar­pat­ská Rus monografia

Rou­bal J. Kata­log Cole­op­ter Slo­ven­ska a východ­ních Kar­pat Vol. III. 1939 Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia CES Slo­ven­sko, východ­né Kar­pa­ty monografia

Čepe­lák J. (ed.) Dip­te­ra Slo­ven­ska I. 1984 Veda Bra­ti­sla­va dip­te­ro­ló­gia SLO Dip­te­ra, Slo­ven­sko monografia

Höver­my­er K. Res­pon­se of Dip­te­ra popu­la­ti­on tom expe­ri­men­tal­ly modi­fied leaf lit­ter input in beech forest on limes­to­ne 1992 Pedo­bi­olo­gia Vol. 36, p. 3549 dipe­ro­ló­gia, eko­ló­ga hmy­zu ENG Dip­te­ra, lis­to­vá opa­dan­ka, buko­vý porast, vápe­nec, zme­na pod­mie­nok článok

Moria a oce­ány 1995 Slo­vart Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, geo­gra­fia CES more, oce­án kni­ha 8071452041

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ursus arc­tos, Neomys ano­ma­lus, Cro­ci­du­ra leuco­don, Lut­ra lut­ra, Citel­lus citel­lus, Felis sil­ves­tris kni­ha 2831703239

Kon­ček M., Rein F. Kli­ma­tic­ké oblas­ti 0 eko­ló­gia, geo­gra­fia, kli­ma­to­ló­gia SLO kli­ma­tic­ké oblas­ti, klí­ma neznámy

McArt­hur R.H. Geog­rap­hi­cal eco­lo­gy. Pat­terns in the dis­tri­bu­ti­on of spe­cies 1972 Har­per and Row New York eko­ló­gia, geo­gra­fic­ké eko­ló­gia, geo­gra­fia ENG dis­tri­bú­cia dru­hov neznámy

Gol­dwas­ser Llo­yd, Rough­gar­den Jonat­han Sam­pling effects and the esti­ma­ti­on of food-​web pro­per­ties 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 4154 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, geoché­mia ENG vlast­nos­ti kolo­beh látok, hod­no­te­nie, vzor­ka člá­nok 0012 – 9658

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Neomys ano­ma­lus, Cro­ci­du­ra leuco­don, Eri­na­ce­us con­co­lor, Myo­tis mys­ta­ci­nus, Epte­si­cus sero­ti­nus, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Citel­lus citel­lus, Lut­ra lut­ra, Felis sil­ves­tris, Cas­tor fiber kni­ha 2831703239

Karol Csec­sot­ka (ed.) Ant­ho­lo­gia zo slo­ven­ských bás­ni­kov v r. 18471900 1934 Uhor­sko – kra­jin­ský vzde­lá­va­cí spo­lok slo­ven­ský Buda­pest poé­zia, belet­ria SLO knižka

Banas­zuk Hen­ryk, Wysoc­ka Agniesz­ka Vplyv poľ­no­hos­po­dár­stva na geoché­miu v moča­ris­tej doli­ne – ana­lý­za moča­ris­ka Nerw, SV Poľ­sko 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 3, p. 327343 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, geoché­mia ENG vplyv poľ­no­hos­po­dár­stva na geoché­miu, moča­ris­tá doli­na, ana­lý­za moča­ris­ka Nerew, SV Poľ­sko, N, P, K, CA, HCO3‑, Mg, Cl‑, Fe člá­nok 1335 – 342X

Spel­ler­berg Ian F. Mor­ta­li­ta Cran­gon sep­tems­pi­no­sa vysta­ve­né­ho níz­kym kon­cen­trá­ciam kys­lí­ka pri rôz­nej kom­bi­ná­cie tep­lo­ty a sali­ni­ty 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 136 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, ché­mia CES sali­ni­ta, Cran­gon sep­tems­pi­noa, kon­cen­trá­cia kys­lí­ka, tep­lo­ta kni­ha 8090185525

Supu­ka Ján, Ber­ta Fran­ti­šek Sklad­ba ter­pé­nov v ihli­čí boro­vi­ce hlad­kej (Pinus stro­bus L.) ras­tú­cej v mest­skom pro­stre­dí 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 419433 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, ché­mia ENG ter­pé­ny v ihli­čí Pinus stro­bus, mest­ské pro­stre­die, zne­čis­te­nie, alfa-​pinén, beta-​pinén, myr­cén, limo­nén, 1.8‑cinoele, cit­ral, alfa-​phelandrén, ter­pi­ne­ol, car­vo­ne, Arbo­ré­tum Mly­ňa­ny, sekun­dár­ne meta­bo­li­ty člá­nok 1335 – 342X

Chmie­le­ws­ká Eva, Med­veď Ján, Kade­ro­vá Eeva Štú­dium aku­mu­lá­cie ťaž­kých kovov v dáž­ďov­kách z imis­nej, juho­vý­chod­nej stra­ny rafi­né­rie Slov­naft 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 440448 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, ché­mia ENG aku­mu­lá­cia ťaž­kých kovov v dáž­ďov­kách, imi­sie, Slov­naft, Lum­bri­ci­dae, bio­aku­mu­lá­cia, mul­tip­li­ká­cia člá­nok 1335 – 342X

Supu­ka Ján, Ber­ta Fran­ti­šek Sklad­ba ter­pé­nov v ihli­čí boro­vi­ce hlad­kej (Pinus stro­bus L.) ras­tú­cej v mest­skom pro­stre­dí 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 419433 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, ché­mia ENG bio­che­mic­ký mar­kér envi­ron­men­tál­ne­ho impak­tu dre­vín, ozna­čo­va­nie, indi­ká­tor člá­nok 1335 – 342X

Peká­ro­vá Pav­la, Pekár Ján Che­mic­ký režim a vzá­jom­ná inte­rak­cia povr­cho­vých a pod­zem­ných vôd v regi­ó­ne Malých Kar­pát 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 391406 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, ché­mia, hyd­ro­ló­gia ENG che­mic­ký režim, inte­rak­cia pod­zem­ných vôd a povr­cho­vých vôd, Trnáv­ka, Malé Kar­pa­ty, nit­rá­ty, fos­fá­ty, sul­fá­ty, zne­čis­te­nie, chlo­ri­dy, ché­mia pod­zem­ných vôd, ché­mia zráž­ko­vej vody člá­nok 1335 – 342X

Zaret T.M., Randt A.S. Com­po­si­ti­on in tro­pi­cal stre­am fis­ches. Sup­port for the com­pe­ti­ti­ve exc­lu­si­on prin­cip­le 1971 Eco­lo­gy Vol. 52, p. 336342 eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG sklad­ba rýb, tro­pic­ký tok, kon­ku­ren­cia, vylú­če­nie, výber článok

Grif­fiths D. Local and regi­onal spe­cies rich­ness in North Ame­ri­can lacus­tri­ne fish 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy Vol. 66, No. 1, p. 4956 BES Oxford eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG dru­ho­vá boha­tosť, Sever­ná Ame­ri­ka, jaze­ro, ryby článok

Wright J.F., Armi­ta­ge M.T., Fur­se M.T., Moss D. Pre­d­ic­ti­on of inver­teb­ra­te com­mu­ni­ties using stre­am mesu­re­ments 1989 Regu­la­ted Rivers: Rese­arch and Mana­ge­ment Vol. 4, p. 147155 eko­ló­gia, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, Inver­teb­ra­ta článok

Gunin Peter D., Saan­dar M., Vos­to­ko­va A., Baja Ser­gey N. Krajinno-​ekologické prin­cí­py manaž­men­tu prí­ro­dy a ochra­na eko­sys­té­mov v regi­ó­ne cen­trál­nej Ázie a juž­nej Sibí­ri s extrém­ny­mi pod­mien­ka­mi (prí­klad Mon­gol­ska) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 3, p. 265266 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG manaž­ment prí­ro­dy, ochra­na eko­sys­té­mov, cen­trál­na Ázia, juž­ná Sibír, extrém­ne pod­mien­ky, Mon­gol­ska, pra­ho­vé hod­no­ty, antro­po­gén­ny vplyv, muto­va­ný eko­sys­tém, pod­mien­ky Mon­gol­ska, Man­chu­ria, Gobi, Hub­su­gul, Hen­tei, Selen­ga, degra­dá­cia pas­tvísk člá­nok 1335 – 342X

Vos­ko M. Prog­nos­ti­ca­ti­on of eco­lo­gi­cal sta­bi­li­ty of forest eco­sys­tems during the pro­duc­ti­on peri­od 1993 Eko­ló­gia, Vol. 12, No. 4, p. 409415 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, les­níc­tvo ENG, SLO eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta článok

Klan­sek Erich, Kali­vo­do­vá Eva, Šimo­no­vič Voj­tech, Kürt­hy Ale­xan­der Krajinno-​ekologické hod­no­te­nie alú­via rie­ky Mora­vy na zákla­de výsky­tu zaja­cov (Lepus euro­pe­us Pal­las) a srn­čej zve­ri (Cap­re­olus cap­re­olus L.) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 201207 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia ENG Mora­va, Lepus euro­pe­us, Cap­re­olus cap­re­olus, SR, kon­tro­lo­va­ný odstrel, poľo­va­nie, Rakús­ko, kra­jin­ná štruk­tú­ra, spô­sob obrá­ba­nia, veľ­kop­loš­né poľ­no­hos­po­dár­stvo, ťaž­ká mecha­ni­zá­cia, malop­loš­né obhos­po­da­ro­va­nie, pes­trosť plo­dín článok

Swift M.J., Heal O.W., Ander­son J.M. Decom­po­si­ti­on in ter­res­trial eco­sys­tem 1979 Oxford eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG dekom­po­zí­cia, dekom­po­zi­tor, teres­tric­ký eko­sys­tém neznámy

Ďugo­vá Olí­via Inves­ti­ga­ti­on of mic­ro­my­ce­te bio­mass in three soil types 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 245248 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG bio­ma­sa mik­ro­my­cét, pôd­ny typ, bio­lo­gic­ká akti­vi­ta, pro­duk­cia bio­ma­sy člá­nok 0006 – 3088

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 134135, 138146 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, mor­fo­ló­gia živo­čí­chov CES adap­tá­cia na tep­lo, adap­tá­cia na sucho, adap­tá­cia na vie­tor, srsť, perie, adap­tá­cia na tlak encyk­lo­pé­dia 8085606216

Ber­ry­man A., Tur­chin P. Detec­ti­on of dela­y­ed den­si­ty depen­den­ce: com­ment 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 318320 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG zis­ťo­va­nie, zni­žo­va­nie hus­to­ty článok

Wil­liams D.W., Lieb­hold A.M. Detec­ti­on of dela­y­ed den­si­ty depen­den­ce: reply 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 320322 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG zis­ťo­va­nie, zni­žo­va­nie hus­to­ty článok

Husár karol Závis­losť reli­é­fu a foriem kra­jin­né­ho kry­tu 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 201207 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, porov­ná­va­cia eko­ló­gia, nume­ric­ká eko­ló­gia ENG reli­éf – kra­jin­ný kryt, nad­mor­ská výš­ka, sklon spá­do­vých kri­viek, azi­mut, ľud­ské akti­vi­ty, Šura­ny, kon­tin­genč­ná mati­ca, Pear­so­nov koefi­cient článok

Lau­ko­vá Andrea, Terek Jozef, Juriš Peter Mic­ro­or­ga­nisms and the­ir use at bio-​degradation of cru­de oil sus­tan­ces 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 309317 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, pro­dukč­ná bio­ló­gia ENG zne­čis­te­nie vody, ropa, komu­nál­na odpa­do­vá voda, mik­ro­or­ga­niz­my, bio­deg­ra­dá­cia rop­ných látok, bak­té­rie, fixá­to­ry uhlíka,Pseudomonas aeru­gi­no­sa, Pse­do­mo­nas flu­ores­cens, Bacil­lus, Vib­rio, Esche­ri­chia, Ente­ro­bac­ter, Sar­ci­na, Acti­no­my­ces, Ace­to­bac­ter článok

Lau­ko­vá Andrea, Terek Jozef, Juriš Peter Mic­ro­or­ga­nisms and the­ir use at bio-​degradation of cru­de oil sus­tan­ces 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 309317 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, pro­dukč­ná bio­ló­gia ENG Aci­ne­to­bac­ter, Alca­li­ge­nes, Cory­ne­bac­te­rium, Fla­vo­bac­te­rium, Nocar­dia, Myco­bac­te­rium, Can­di­da, Lato­ri­ca, Ukra­ji­na, Cryp­to­coc­cus, Han­se­nu­la, Pichia, Rho­do­to­ru­la, Toru­lop­sis, Asper­gil­lus, Peni­cil­lium, Cla­do­spo­ri­dium, Esche­ri­chia coli článok

Pratt J.R., Melen­dez A.E., Bar­re­i­ro R., Bowers N.J. Pre­d­ic­ting the eco­lo­gi­cal effects of her­bi­ci­des 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 4, p. 11171124 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, prog­nos­ti­ka ENG pred­po­veď, eko­lo­gic­ký efekt her­bi­cí­dov člá­nok 1051 – 0761

Tir­ja­ko­vá E. Struc­tu­re and dyna­mics of com­mu­ni­ties of cilia­ted Pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) in field com­mu­ni­ties. Suc­ce­si­on, genus-​species rela­ti­ons­hips, nut­ri­ti­on 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 243252 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, pro­to­zo­oló­gia ENG Cili­op­ho­ra, suk­ce­sia, vzťah rod – druh, index rod – druh, dru­ho­vá diver­zi­ta, mono­kul­tú­ra, poľ­no­hos­po­dár­ska kra­ji­na, orná pôda, para­dox­ná dru­ho­vá diver­zi­ta, výži­va, nesta­bi­li­ta spo­lo­čens­tiev, osev­ná kul­tú­ra, Ostrov, Pieš­ťa­ny, kul­ti­vá­cia, Col­po­da ste­i­ni článok

Tir­ja­ko­vá E. Struc­tu­re and dyna­mics of com­mu­ni­ties of cilia­ted Pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) in field com­mu­ni­ties. Suc­ce­si­on, genus-​species rela­ti­ons­hips, nut­ri­ti­on 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 243252 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, pro­to­zo­oló­gia ENG Lep­top­ha­rynx cos­ta­tus, Cyr­to­lop­ho­sis elon­ga­ta, Homa­lo­gas­tra seto­sa, Pla­ty­oph­rya span­ni­co­la, Eup­lo­tes mus­ci­co­la, Gonos­to­ma affi­ne, Hypot­ri­chi­da, CIP index článok

Spel­ler­berg Ian F. Pries­to­ro­vé roz­miest­ne­nie jedin­cov v hypo­te­tic­kej popu­lá­cii 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 153 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, soci­oló­gia, šta­tis­ti­ka CES rozp­tyl, hod­no­te­nie, inter­pre­tá­cia kni­ha 8090185525

Cairns J. Mul­tis­pe­cies toxi­ci­ty spe­cies. A new infor­ma­ti­on base for hazard eva­lu­ati­on 1986 Cur­rent Prac­ti­ces in Envi­ron­men­tal Scien­ce and Engi­ne­e­ring Vol. 2 (E3), p. 3749 eko­ló­gia, toxi­ko­ló­gia ENG toxi­ci­ta, indi­ká­tor článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Mic­ro­tus oeco­no­mus, Cas­tor fiber, Lut­ra lut­ra kni­ha 2831703239

Iqbal M.Zafar, Sha­fiq M. Toxi­ci­ta cemen­to­vé­ho pra­chu na rast nie­kto­rých seme­ná­či­kov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 434439 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, toxi­ko­ló­gia ENG vplyv toxi­ci­ty cemen­to­vé­ho pra­chu na rast seme­ná­či­kov, reduk­cia ras­tu člá­nok 1335 – 342X

Kov­riž­nych Jev­ge­nij A., Urban­čí­ko­vá Miro­sla­va Akút­na toxi­ci­ta ace­toch­ló­ru pre danio pási­ko­va­né (Danio rerio) a gup­ku dúho­vú (Poeci­lia reti­cu­la­ta) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 449456 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, toxi­ko­ló­gia ENG akút­na toxi­ci­ta ace­toch­ló­ru, Danio rerio, Poeci­lia reti­cu­la­ta člá­nok 1335 – 342X

Odum Euge­ne P. Fun­da­men­tals of eco­lo­gy 1971 WB Saun­ders Phi­la­delp­hia eko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, spo­lo­čen­stvo, bio­top kniha

Brtek Ľubo­mír, Feriancová-​Masárová Zora, Gulič­ka Ján, Hen­sel Karol, Kie­fer Matej, Kmi­niak Milan, Kor­bel Ladi­slav, Košel Vla­di­mír, Krum­pál Miro­slav, Lisic­ký Miku­láš, Matis Dušan, Rosic­ký Bohu­mír, Vil­ček Fran­ti­šek, Žit­ňan­ská Oľga Veľ­ká kni­ha živo­čí­chov 1993 p. 3239 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 2 eko­ló­gia, zooló­gia SLO spô­sob exis­ten­cie, šťa­ho­va­nie, luž­né lesy, les­ná pôda, humi­fi­ká­cia, ihlič­na­té lesy, koso­dre­vi­na, polia, lúky, pasien­ky, ste­pi, fyzic­ká lik­vi­dá­cia bio­to­pu, fyzic­ká lik­vi­dá­cia jedin­ca, vody, bre­hy vôd, síd­lis­ká, zákon, ochra­na, chrá­ne­né živo­čí­chy kni­ha 8007005846

Lar­cher Wal­ter Phy­si­olo­gi­cal plant eco­lo­gy 1995 Sprin­ger Ber­lín, Heil­del­berg, New York eko­lo­gic­ká fyzi­oló­gia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG nezná­my 0387581162

Hai­ning Robert Spa­tial data ana­ly­sis in the social and envi­ron­men­tal scien­ces 1990 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge eko­lo­gic­ká šta­tis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia ENG ana­lý­za kni­ha 0521384168

Spel­ler­berg Ian F. Význam moni­to­ro­va­nia, bio­lo­gic­ké pre­men­né, pro­ce­sy a eko­sys­té­my 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 61 ČÚOP Brno 1 eko­so­zo­ló­gia, bio­ló­gia, eko­ló­gia CES moni­to­ring kni­ha 8090185525

Bob­rin­skij N.A. Zví­řa­ta tun­der a ste­pí 1974 Orbis Pra­ha zooló­gia CES živo­čí­chy, tun­dra, step neznámy

Newmark W.D. A land-​bridge island per­spec­ti­ve on mam­ma­lian extinc­ti­ons in wes­tern North Ame­ri­can parks 1987 Natu­re Vol. 325, p. 430432 mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG cicav­ce, Sever­ná Ame­ri­ka článok

Spel­ler­berg Ian F. Efek­tív­na veľ­kosť popu­lá­cie a gene­tic­ká pre­men­li­vosť 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 97 ČÚOP Brno 1 eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia, gene­ti­ka CES izo­lá­cia, zmen­šo­va­nie, popu­lá­cia, gene­tic­ká pre­men­li­vosť, insu­la­ri­zá­cia, nad­mer­né využí­va­nie, gene­tic­ká varia­bi­li­ta, druh, veľ­ké cicav­ce, veľ­kosť popu­lá­cie, elek­tro­fo­re­tic­ká iden­ti­fi­ká­cia génov, štruk­tu­rál­ny poly­mor­fiz­mus kni­ha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Insu­la­ri­zá­cia a ochra­na prí­ro­dy. Stra­ty živej prí­ro­dy, rých­losť a účin­ky insu­la­ri­zá­cie 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 8082 ČÚOP Brno 1 eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia CES aty­pic­ké feno­lo­gic­ké javy, odliš­ný pomer pohla­ví, doba výsky­tu motý­ľov, dyna­mic­ka popu­lá­cií, popu­lač­ná gene­ti­ka, prí­bu­zen­ská ple­me­nit­ba, adap­ta­bi­li­ta, gepard, Aci­no­nyx juba­tus, úzky pro­fil, chrá­ne­né úze­mia kni­ha 8090185525

Bohuš Ján, Van­ta­ra P. Otáz­ky bio­di­ver­zi­ty a hos­po­dár­skej čin­nos­ti v hôľ­nom pás­me CHKO Veľ­ká Fat­ra 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 345351 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, les­níc­tvo, eko­ló­gia SLO bio­di­ver­zi­ta, Veľ­ká Fat­ra, Hôľ­na Fat­ra, ende­mi­ty, suben­de­mi­ty, pase­nie, Poa alpi­na, Suchý vrch, Bori­šov, masiar­ka, Ant­hus spi­no­let­ta, Lyru­rus tet­rix, Cole­op­te­ra, Upu­pa epops, Čier­ny kameň, Ostré brdo, Pinus cem­bra, Malá Kríž­na, Úplaz, Tva­ro­hy zborník

Bohuš Ján, Van­ta­ra P. Otáz­ky bio­di­ver­zi­ty a hos­po­dár­skej čin­nos­ti v hôľ­nom pás­me CHKO Veľ­ká Fat­ra 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 345351 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, les­níc­tvo, eko­ló­gia SLO Alnus viri­dis, Veľ­ké Kory­to, zales­ňo­va­nie v rov­ných líniach, stra­ta eko­tó­nu, zales­ňo­va­nie nepô­vod­ný­mi druh­mi, zales­ňo­va­nie celo­ploš­ným spô­so­bom, smrek, javor, buk, čo neza­les­ňo­vať, str­mé hôľ­ne sva­hy, lúč­ne sva­hy, vzác­ne dru­hy, ohro­ze­ní dru­hy zborník

Bohuš Ján, Van­ta­ra P. Otáz­ky bio­di­ver­zi­ty a hos­po­dár­skej čin­nos­ti v hôľ­nom pás­me CHKO Veľ­ká Fat­ra 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 345351 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, les­níc­tvo, eko­ló­gia SLO chrá­ne­né dru­hy, ostrý pre­chod zborník

Brtek Ľubo­mír Vymie­ra­nia cicav­cov a podiel člo­ve­ka na ňom 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 133144 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 eko­so­zo­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO vymie­ra­nie, vplyv člo­ve­ka, nepô­vod­né bio­to­py, his­tó­ria, komerč­né záuj­my, slo­no­vi­na, zne­hod­no­te­nie gene­tic­kej kva­li­ty, zvie­ra­tá bez klov, veľ­ry­by, dugong, nad­mer­ný lov, piž­mo, kabar piž­mo­vý, Mos­chus mos­chi­fe­rus skrip­tá 8085697351

Šimo­no­vi­čo­vá Ale­xan­dra, Thach Ho Thi Kim Microbiological-​ecological situ­ati­on in selec­ted loca­li­ties of the lowland Záhor­ská níži­na 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 237243 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia, bota­ni­ka ENG Záhor­ská níži­na, Seku­le, Tom­ky, Lak­šár­ska Nová Ves, poško­de­nie pôdy člá­nok 0006 – 3088

Eliáš Pavol Ochra­na bio­di­ver­zi­ty – nová stra­té­gia ochra­ny živej prí­ro­dy 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 1120 KEF – Kated­ra eko­so­zo­ló­gie a fyzi­otak­ti­ky PRIF UK, SRS – Slo­ven­ská rieč­na sieť Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, ostrov­ná eko­ló­gia, kon­zer­vač­ná bio­ló­gia, bio­ló­gia ochra­ny prí­ro­dy SLO SCOPE, IUBS, ICSU, Ame­ric­ká eko­lo­gic­ká spo­loč­nosť, ESA, SLOSS, Sin­gle Lar­ge or Seve­ral Small, ostrov­ná eko­ló­gia, meta­po­pu­lá­cia, Spo­loč­nosť pre kon­zer­vač­nú bio­ló­giu, Socie­ty for Con­ser­va­ti­on Bio­lo­gy, kon­cep­cie bio­di­ver­zi­ty, Sta­rá­me sa o Zem zborník

Bar­to­šo­vá Marie, Glo­vi­no­vá Eliš­ka, Povol­ný Dali­bor Use of flesh-​flies (Dip­te­ra, Sar­cop­ha­gi­cae) for eco­to­xi­co­lo­gi­cal bio­in­di­ca­ti­on 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 319322 SAP Bra­ti­sla­va eko­to­xi­ko­ló­gia, eko­ló­gia ENG Sar­cop­ha­gi­dae, Dip­te­ra, bio­in­di­ká­cia, moni­to­ring, mäsiar­ky, ťaž­ké kovy, azbes­to­vé vlák­na, orga­noch­ló­ro­va­né pes­ti­cí­dy, PCB článok

Frank D.A., Evans R.D. Food selec­ti­on in an her­bi­vo­rous rodent. Balan­cing nut­ri­ti­on with ther­mo­re­gu­la­ti­on 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 7, p. 22302237 ESA Was­hing­ton roden­to­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gie ENG selek­cia potra­vy, her­bi­vor­né hlo­dav­ce, bilan­cia výži­vy, ter­mo­re­gu­lá­cia článok

But­cher G.S., Nie­ring W.A., Bar­ry W.J., Goodwin R.H. Equ­ilib­rium bio­ge­og­rap­hy and the size of natu­re pre­ser­ves 1981 Oeco­lo­gia Vol. 49, p. 2937 Ber­lin Inter­nat asso­cia­ti­on for Eco­lo­gy Ber­lín envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bio­ge­o­gra­fia ENG neznámy

Maň­kov­ská Blan­ka Che­mic­ké zlo­že­nie smre­ko­vé­ho ihli­čia (Picea abies (L.) Karst.) ako envi­ron­men­tál­ny indi­ká­tor na Slo­ven­sku 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 90101 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bio­ché­mia ENG smre­ko­vé ihli­čie, Picea abies, envi­ron­men­tál­ny indi­ká­tor, imi­sie, vymie­ra­nie lesov, zdro­je emi­sií ťaž­kých kovov, Slo­ven­sko, kon­cen­trá­cia ťaž­kých kovov, dvoj­roč­né ihli­čie, Tatrans­ká kot­li­na, kore­lá­cia zne­čis­te­nie – vek článok

Litt­ler D.S., Litt­ler M.M., Bucher K.E., Nor­ris J.N. Mari­ne plants of the Carib­be­an 1989 Smith­so­nian Ins­ti­tu­te Pre­ss marin­ná bota­ni­ka ENG kari­bik neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lut­ra lut­ra kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Glis glis, Felis sives­tris, Neomys fodiens, Neomys ano­ma­lus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Neomys spp., Mus­car­di­nus avel­la­na­rius, Felis sil­ves­tris kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pet­rum danae, Calop­te­ryx vir­go, Ischnu­ra pumi­lio, Les­tes bar­ba­rus, Les­tes virens, Ischnu­ra ele­gans ssp. pon­ti­ca, Coenag­ri­on has­tu­la­tum, Eryt­hrom­ma najas, Aeschna affi­nis, Aeschna gran­dis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pec­ma fus­ca, Les­tes mac­ros­tig­ma, Les­tes virens, Eryt­hrom­ma viri­du­lum, Ischnu­ra pumi­lio, Aeschna mix­ta, Aeschna affi­nis, Cor­du­lia aenea, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Sym­pet­rum danae, Sym­pet­rum fla­ve­olum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pec­na fus­ca, Les­tes virens, Les­tes viri­dis, Ischnu­ra pumi­lio, Aeschna mix­ta, Cor­du­le­gas­ter biden­ta­tus, Cor­du­lia aenea, Ort­het­rum brun­ne­um, Soma­toch­lo­ra fla­vo­ma­cu­la­ta, Soma­toch­lo­ra metal­li­ca kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pec­ma fus­ca, Les­tes virens, Coenag­ri­on has­tu­la­tum, Aeschna mix­ta, Aeschna affi­nis, Anax impe­ra­tor, Ana­cia­a­e­schna isos­ce­les, Cor­du­lia aenea, Ort­het­rum brun­ne­um, Anax part­he­no­pe, Gomp­hus fla­vi­pes, Cro­cot­he­mis eryth­ra­ea, Sym­pet­rum fun­sco­lom­bei kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pet­rum pede­mon­ta­num, Sym­pet­rum dep­res­sius­cu­lum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pec­na fus­ca, Les­tes virens, Les­tes viri­dis, Ischnu­ra pumi­lio, Aeschna mix­ta, Cor­du­le­gas­ter biden­ta­tus, Cor­du­lia aenea, Ort­het­rum brun­ne­um, Soma­toch­lo­ra fla­vo­ma­cu­la­ta, Soma­toch­lo­ra metal­li­ca kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Epit­he­ca bima­cu­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pec­ma fus­ca, Calop­te­ryx vir­go, Les­tes viri­dis, Ischnu­ra pumi­lio, Pyrr­ho­so­ma nymp­hu­la, Sym­pet­rum pede­mon­ta­num, Calop­te­ryx splen­dens, Pla­tyc­ne­mis pen­ni­pes, Cor­du­le­gas­ter annu­la­tus kni­ha 2831703239

Brtek Ľubo­mír Effect of his­to­ri­cal 1965 flo­od of the Danu­be on the popu­la­ti­ons of small ter­res­trial mam­mals 1986 Eko­ló­gia, Vol. 5, No. 2, p. 113124 ČSSR mam­ma­li­oló­gia, roden­to­ló­gia ENG his­to­ric­ká povo­deň, Dunaj, drob­né zem­né cicav­ce článok

Maň­kov­ská Blan­ka Che­mic­ké zlo­že­nie smre­ko­vé­ho ihli­čia (Picea abies (L.) Karst.) ako envi­ron­men­tál­ny indi­ká­tor na Slo­ven­sku 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 90101 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bio­ché­mia ENG bio­lo­gic­ký pôvod, mine­rál­ny pôvod, asi­mi­lač­né orgá­ny, spa­ľo­va­nie mazu­tu článok

Jur­ko Anton Pôd­ne eko­lo­gic­ké pome­ry a les­né spo­lo­čen­stvá Podu­naj­skej níži­ny 1958 SAV Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, les­níc­tvo SLO pôd­ne pome­ry, les­né spo­lo­čen­stvá, Podu­naj­ská níži­na neznámy

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 3640 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES vysý­cha­jú­ce pod­lo­žie, pies­ky, štr­ko­pies­ky, spra­še, suché leto, obil­ni­ny, šik­mé svet­lo, výš­ka 200500 met­rov, veľ­ká hus­to­ta nále­získ, prie­me­ro­va­nie geofy­zi­kou – cézi­ovým mag­ne­to­met­rom, Netra­dič­né využi­tie šik­mých letec­kých sním­kov, výho­dy, bez nák­lo­nu člá­nok 1211 – 1082

Kürt­hy Ale­xan­der Hla­vo­vá vŕba – sym­bol pra­dáv­nej kul­túr­nej kra­ji­ny 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 1821 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bota­ni­ka, eko­ló­gia rast­lín, his­tó­ria, náro­do­pis SLO hla­vo­vá vŕba, osíd­le­nie, bio­top rast­lín, bio­top živo­čí­chov, kuvi­ky, odrez­ky, inter­val ore­zá­va­nia, reza­nie po odkvit­nu­tí, vešiak, zosil­ne­ná tvor­ba kore­ňov, vita­li­zá­cia, tvor­ba bio­ma­sy, boč­né výhon­ky, vŕba bie­la, koši­kár­stvo, Salix alba, Sal­lix vimi­na­lis člá­nok 13358 – 2091

Tóth D., Toma­šo­vi­čo­vá D. Mic­ro­bial inte­rac­ti­on with che­mi­cal water pol­lu­ti­on 1989 Ellis Hor­wo­od Ltd. Chi­ches­ter mik­ro­bi­oló­gia, mik­ro­so­zo­ló­gia ENG mik­ro­biál­na reak­cia, che­mic­ké zne­čis­te­nie, zne­čis­te­nie vody neznámy

Fal­vey A.K., Sta­e­he­lin T. Struc­tu­re and func­ti­on of mam­ma­lian ribo­so­mes. Iso­la­ti­on and cha­rac­te­ri­za­ti­on of acti­ve liver ribo­so­mal subu­nits 1970 Jour­nal of Mole­cu­lar Bio­lo­gy Vol. 53, p. 119 mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG ribo­zóm, cicav­ce článok

Ondrej­ka Jozef Bec­kov – Tema­tín 1966 Zápa­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­ské stre­dis­ko Bra­ti­sla­va 4 geo­gra­fia, his­tó­ria SLO bro­žur­ka 07 – 61218

Mar­ko­vá J., Urban Z. A con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of rust fun­gi of the Ďum­bier­ske Tat­ry Mts. (Slo­va­kia) 1987 Novit. Bot. Univ. Carol. Vol. 3, p. 2530 Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha myko­ló­gia ENG hrdze, Ďum­bier­ske Tat­ry, Ure­di­na­les článok

Mar­ko­vá J., Urban Z. Con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of rust fun­gi (Ure­di­na­les) from the east Slo­va­kian lowland and the sur­roun­dings of Koši­ce 1988 Novit. Bot. Univ. Carol. Vol. 4, p. 1316 Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha myko­ló­gia ENG hrdze, Koši­ce, Výcho­do­slo­ven­ská níži­na, Ure­di­na­les článok

Moesz G. Fun­gi Hun­ga­riae IV. Basi­di­omy­ce­tes – pars. 1. Ure­di­nae 1940 Ann. Hist. of Natu­re Muse­um of Hun­ga­riae, pars. bot. Vol. 33, p. 127200 Natu­re Muse­um of Hun­ga­riae Buda­pešť myko­ló­gia HUN huby, Basi­di­omy­ce­tes, Ure­di­nae článok

Savu­les­cu T. Mono­gra­fia Ure­di­na­le­kor din Repub­li­ca Popu­la­ra Roma­na 1953 Aca­de­mia Repub­li­ca Popu­la­ra Roma­na Buku­rešť 1, 2 myko­ló­gia ROM Ure­di­na­les monografia

Brillová-​Suchá D. Hrdze a sne­ti Čer­gov­ské­ho poho­rie a oko­lia Pre­šo­va 1955 Bio­ló­gia Vol. 10, p. 541555 Bra­ti­sla­va myko­ló­gia SLO Čer­gov, hrdze, Pre­šov článok

Cor­ley M.F.V., Crun­dwell A.C., Düll R., Hill M.O., Smith A.J.E. Mos­ses of Euro­pe and Azo­res. An anno­ta­ted list of spe­cies, with syno­nyms from the recent lite­ra­tu­re 1981 Jour­nal of Bry­o­lo­gy Vol. 11, p. 609689 bry­o­ló­gia, taxo­nó­mia, bib­li­o­gra­fia ENG machy, Euró­pa, Azo­ry, syno­ny­má článok

Kubin­ská A., Jano­vi­co­vá K. A second check­list and bib­li­og­rap­hy of Slo­vak bry­op­hy­tes 1996 Bio­ló­gia Vol. 51, Supp­le­ment 3, p. 81146 SAP Bra­ti­sla­va bib­li­o­gra­fia, bry­o­ló­gia ENG zoznam ohro­ze­ných dru­hov, Slo­ven­sko, Bry­op­hy­ta, machy článok

Ammer Vla­di­mír Čach­ti­ce 0 Vyda­va­teľ­ské stre­dis­ko ZsK­NV pri Kraj­skom peda­go­gic­kom ústa­ve Bra­ti­sla­va 2 geo­gra­fia, his­tó­ria, kul­tú­ra SLO Alž­be­ta Bát­ho­ry­o­vá, Tat­rín, Čach­tic­ký kras neznámy

Tam­pi­on J., Tam­pi­on M.D. Immo­bi­li­zed cells: Prin­cip­les and app­li­ca­ti­ons 1987 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG imo­bi­li­zá­cia buniek neznámy

Ri J.D., Hwang H.D. List of plant names 1984 Scien­ti­fic Encyc­lo­pe­dia Pub­li­ca­ti­on Pchoch­jang taxo­nó­mia rast­lín KOR taxo­nó­mia, náz­vy rast­lín encyklopédia

Hulst A.C., Tram­per J. Immo­bi­li­zed plant cells. A lite­ra­tu­re sur­vey 1989 Enzy­me Mic­ro­bi­olo­gi­cal Tech­no­lo­gy Vol. 11, p. 546558 mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG imo­bi­li­zá­cia rast­lin­ných buniek článok

Kürt­hy Ale­xan­der Hla­vo­vá vŕba – sym­bol pra­dáv­nej kul­túr­nej kra­ji­ny 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 1821 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bota­ni­ka, eko­ló­gia rast­lín, his­tó­ria, náro­do­pis SLO Salix pur­pu­rea, Salix fra­gi­lis člá­nok 13358 – 2091

Jane­ček Šte­fan First Euro­pe­an Sym­po­sium of the Pro­te­in Socie­ty 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 282 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG pro­te­ín člá­nok 0006 – 3088

Kala­fa­tič Mir­ja­na, Kop­jar Neven­ka Res­pon­se of gre­en hyd­ra to piri­mi­carb 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 289292 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG Hyd­ra, sym­bi­ó­za, pes­ti­cí­dy, mor­fo­lo­gic­ké zme­ny, rege­ne­rá­cia, piri­mi­karb člá­nok 0006 – 3088

Mičie­ta Karol Local flo­ra in bio­in­di­ca­ti­on and geno­to­xic risk asses­ment in emis­si­on ter­ri­to­ries of indus­trial com­ple­xes 1993 Průmys­lo­vá toxi­ko­lo­gie No. 20, p. 2930 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bota­ni­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia SLO fló­ra, risk asses­ment, emi­sie, prie­mys­lo­vý kom­plex, bio­in­di­ká­cia, geno­to­xi­ci­ta článok

Šom­šák Ladi­slav (ed.) Flo­odp­lain forest influ­en­ced by cons­truc­ti­on of the Gab­čí­ko­vo dam 1993 Ms. depon in PRIF UK Bra­ti­sla­va PRIF UK Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia lesa ENG luž­né lesy, vplyv Gab­čí­ko­va, prieh­ra­da práca

Levitt J. Res­pon­ses of plants to envi­ron­men­tal stres­ses Vol. 1 Chil­ling, fre­e­zing and high tem­pe­ra­tu­res stres­ses 1980 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York 2 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia rast­lín ENG mráz, chlad, vyso­ká tep­lo­ta, envi­ron­men­tál­ny stres neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Les­tes viri­dis, Ischnu­ra pumi­lio, Coenag­ri­on pul­chel­lum, Coenag­ri­on sci­tu­lum, Neha­le­nia spe­ci­osa, Eryt­hrom­ma viri­du­lum, Bra­chyt­ron pra­ten­se, Aeschna mix­ta, Aeschna affi­nis, Ana­cia­a­e­schna isos­ce­les, Gomp­hus fla­vi­pes, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Epit­he­ca bima­cu­la­ta, Cro­cot­he­mis eryth­ra­e­am, Sym­pet­rum dep­res­sius­cu­lum kni­ha 2831703239

Zbor­ník refe­rá­tov. Obhos­po­da­ro­va­nie lesov v nížin­ných oblas­tiach Slo­ven­ska 1992 LVÚ Zvo­len les­níc­tvo SLO obhos­po­da­ro­va­nie lesa, nížin­né oblas­ti zborník

Lacia­ko­vá Anna, Var­go­vá Mila­da, Laciak Vlas­ti­mil Some myco­to­xins cau­sing health prob­lems in farm ani­mals 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 293295 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG myko­to­xic­ký vplyv, zdra­vot­né prob­lé­my, alfa­to­xí­ny, ochra­to­xí­ny člá­nok 0006 – 3088

Araus J.L., Alleg­re L., Tapia L., Cala­fell R., Ser­ret M.D. Rela­ti­ons­hip bet­we­en pho­to­synt­he­tic capa­ci­ty and leaf struc­tu­re in seve­ral sha­de plants 1986 Ame­ri­can Jour­nal of Bota­ny Vol. 73, p. 17601770 fyzi­oló­gia rast­lín, ana­tó­mia rast­lín ENG foto­syn­te­tic­ká kapa­ci­ta – štruk­tú­ra lis­tu, tie­ňo­mil­né rast­li­ny článok

Krajčovičová-​Kudláčiková Mari­ca, Bobek Pavel, Ozdín ľubo­mír Effect of cad­mium and vita­min E inta­ke on prooxidative/​antioxidative sta­te of rat liver 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 297301 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG kad­mium, vita­mín E, pečeň člá­nok 0006 – 3088

Bidwell R.G.S. Plant phy­si­olo­gy 1974 rast­lin­ná fyzi­oló­gia ENG rast­li­na neznámy

Esau K. Ana­to­my of seed plants 1977 Wiley New York ana­tó­mia rast­lín ENG seme­ná, rast­li­na neznámy

Jaro­lí­mek I., Sch­los­ser G. FYTOPACK – prog­ram pac­ka­ge for pro­ces­sing of phy­to­co­eno­lo­gi­cal tab­les 1994 Ms. depon in Ins­ti­tu­te of SAS Ins­ti­tu­te of SAS Bra­ti­sla­va nume­ric­ká bota­ni­ka ENG FYTOPACK, spra­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých dát neznámy

Bro­oks C.F., Con­nor A.J. a kol. Cli­ma­tic maps of North Ame­ri­ca 1936 Har­vard Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets geo­gra­fia, kli­ma­to­ló­gia ENG Sever­ná Ame­ri­ka mapa

Met­cal­fe C.R., Chalk L. Ana­to­my of dico­ty­le­dons Vol. 2 1950 Cla­ren­don Pre­ss Oxford ana­tó­mia rast­lín ENG dvoj­klíč­no­lis­té rast­li­ny kniha

Ružič­ko­vá Jana, Štef­fek Jozef, Matis Dušan Špe­ci­fi­ká bio­ge­o­gra­fic­ké­ho čle­ne­nia ovplyv­ňu­jú­ce­ho tvor­bu ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 41 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia SLO bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­ciá­cia, ECONET, panón­ska pro­vin­cia, pro­vin­cia stre­do­európ­skych list­na­tých lesov kni­ha 2831703239

Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol. Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET 1996 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, bio­ló­gia, fau­nis­ti­ka, flo­ris­ti­ka, bio­ge­o­gra­fia SLO prí­rod­né pome­ry Slo­ven­ska, NECONET, GNRÚSES, bio­cen­trá, roz­ší­re­nie rast­lín, roz­ší­re­nie živo­čí­chov, bio­ge­o­gra­fia, jad­ro­vé úze­mia, eko­lo­gic­ky význam­né úze­mia kni­ha 2831703239

Kod­rík M. (ed.) Forest eco­sys­tems in Slo­va­kia 1991 Bul­le­tin. Excur­si­on infor­ma­ti­ons of III-​rd Inter. Soc. of Root Res. Symp. Ins­ti­tu­te of Forest Eco­lo­gy, SAV Zvo­len Zvo­len les­níc­tvo ENG les­né eko­sys­té­my, Slo­ven­sko príručka

Saga­no­vá Kami­la, Mar­ša­la Jozef Effect of a sin­gle dose of MK-​801 on dela­y­ed neuro­pat­ho­lo­gi­cal chan­ges after spi­nal cord ischa­e­mia 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 303307 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG neuro­pa­to­lo­gic­ké zme­ny člá­nok 0006 – 3088

Holo­to­vá Eugé­nia, Jani­šo­vá Moni­ka, Janiš Vla­di­mír, Kürt­hy Ale­xan­der, Kürt­hy­o­vá Mar­ti­na, Noga Michal, Sta­no­vá Vie­ra, Šef­fer Ján, Ško­da Róbert, Vala­cho­vič Dušan, Vice­ní­ko­vá Andrea (eds.) Nivou Mora­vy 1995 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, bota­ni­ka, zooló­gia SLO Mora­va, niva Mora­vy prí­ruč­ka 80 – 967471-​0‑X

Ružič­ko­vá Jana Fyto­ge­o­gra­fic­ké čle­ne­nie Slo­ven­ska a ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 4144 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, fyto­ge­o­gra­fia SLO vege­tač­né stup­ne, Eucar­pa­ti­cum, Inter­car­pa­ti­cum, Bes­chi­di­cum occi­den­ta­le, Bes­chi­di­cum orien­ta­le, Pra­e­car­pa­ti­cum, panón­ska fló­ra, ohro­ze­né dru­hy, vzác­ne dru­hy kni­ha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie kva­li­ty vody, tes­to­va­nie toxi­ci­ty 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 7577 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, ché­mia, toxi­ko­ló­gia CES index kva­li­ty vody, indi­ká­to­ro­vé dru­hy, BEWS (Bio­lo­gi­cal Ear­ly War­ning Sys­tem), indi­ká­tor zne­čis­te­nia, roz­siev­ky, toxi­ci­ta, ryby kni­ha 8090185525

Škva­re­ni­na Jozef, Min­ďáš Jozef, Čaboun Vla­di­mír (eds.) Les­né eko­sys­té­my a glo­bál­ne kli­ma­tic­ké zme­ny 1996 Zbor­ník refe­rá­tov z pra­cov­né­ho semi­ná­ra, Zvo­len, 22. feb­ru­ára 1995 LVÚ Zvo­len envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia SLO eko­sys­tém, zme­na klí­my kniž­ka 8096714090

Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Slo­bo­da Karol a kol. Induk­tív­ny prí­stup pr vypra­co­va­ní NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 116130 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO kri­žo­vat­ka mig­rač­ných ciest, vplyv na les, geno­fon­do­vo význam­né dru­hy, geno­fon­do­vo význam­né spo­lo­čen­stvá, geoeko­di­ver­zi­ta, pries­to­ro­vé syn­té­zy kni­ha 2831703239

Koreň Milan st., Koreň Milan ml. Ana­lý­za a spra­co­va­nie vstup­ných mapo­vých infor­má­cií – deduk­tív­ny prí­stup 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 130135 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, bio­ge­o­gra­fia SLO pôda, geomor­fo­ló­gia, pôvod­né rast­lin­né spo­lo­čen­stvá, geobo­ta­ni­ka, zooge­o­gra­fia, geoeko­lo­gic­ké typy, SKŠ, chrá­ne­né úze­mia, GNRÚSES, diver­zi­ta spo­lo­čens­tiev, bio­ge­o­gra­fic­ké regi­ó­ny, typic­ké spo­lo­čen­stvá, uni­kát­ne spo­loč­nes­tvá, zacho­va­losť lesa, kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Matis Dušan Zooge­o­gra­fia Slo­ven­ska a ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 4446 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, zooge­o­gra­fia SLO ari­di­zá­cia, ECONET, ľado­vá doba, mig­rá­cia, mig­rač­né tra­sy kni­ha 2831703239

Phi­li­pi Nan­cy S. Flo­odp­lain mana­ge­ment. Eco­lo­gic and eco­no­mic per­spec­ti­ve 1996 Envi­ron­men­tal Intel­li­gen­ce Unit R.G. Lan­des, Aca­de­mic Pre­ss San Die­go San Die­go (Cali­for­nia) envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­nó­mia ENG manaž­ment luž­ných eko­sys­té­mov nezná­my 0125540108

Spel­ler­berg Ian F. Uda­los­ti a pub­li­ká­cie význam­né pre vývoj bio­lo­gic­ké­ho a envi­ron­men­tál­ne­ho moni­to­ro­va­nia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 118 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, his­tó­ria CES IUCN, CITES, OSN, IUBS, UNESCO, UNEP kni­ha 8090185525

Lac­ko­vi­čo­vá Anna Epi­fy­tic­ké lišaj­ní­ky a čis­to­ta ovzdu­šia v juž­nej čas­ti Malých Kar­pát 1981 Ms., Auto­re­fe­rát kan­di­dád­skej dizer­tač­nej prá­ce ÚEBE SAV Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, liche­no­ló­gia SLO Malé Kar­pa­ty, čis­to­ta ovzdu­šia správa

David Sta­ni­slav Ohro­že­né a vzác­ne dru­hy vážek (Insec­ta: Odo­na­ta) Slo­ven­ské repub­li­ky 1993 Bio­ló­gia No. 48, p. 177182 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ento­mo­ló­gia CES váž­ky, Odo­na­ta člá­nok 0006 – 3088

Hřib J., Rypá­ček V. A sim­ple cal­lus test to deter­mi­ne the agg­re­si­ve­ness of wood-​destroying fun­gi 1981 Eur. J. For. Path. Vol. 11, p. 270274 myko­ló­gia, les­níc­tvo ENG kalu­so­vý test, tes­to­ve­nie agre­sív­nos­ti, dre­vo­kaz­né huby článok

Koneč­ný Jozef Bon­saj 1991 Žive­na Bra­ti­sla­va pes­to­va­teľ­stvo, bota­ni­ka SLO bon­saj prí­ruč­ka 8085177196

Thor­pe T.A. Orga­no­ge­ne­sis in vit­ro, Struc­tu­ral, phy­si­olo­gi­cal and bio­che­mi­cal aspects 1980 Intl. Review of Cyto­lo­gy Vol. 11A, p. 71111 cyto­ló­gia, fyzi­oló­gia, bio­ché­mia ENG orga­no­ge­né­za in vit­ro článok

Fade­el A.A. Loca­ti­on and pro­per­ties of chlo­rop­lasts and pig­ment deter­mi­na­ti­on in roots 1961 Phy­si­ol. Plant. Vol. 15, p. 130147 fyzi­oló­gia rast­lín ENG chlo­rop­last, loká­cia, umiest­ne­nie, deter­mi­ná­cia pig­men­tu, kore­ne článok

Hol­den M. Chlo­rop­hylls 1965 Goodwin T.W. (ed.): Che­mis­try and bio­che­mis­try of plant pig­ments, p. 461488 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don, New York Lon­don, New York fyzi­oló­gia rast­lín ENG chlo­ro­fyl článok

Goodwin T.W. (ed.) Che­mis­try and bio­che­mis­try of plant pig­ments 1965 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don, New York Lon­don, New York ché­mia rast­lín, bio­ché­mia rast­lín ENG chlo­ro­fyl, rast­lin­né pig­men­ty neznámy

Kirk J.T.O., Tilney-​Bassett R.A.E. The plas­tids. The­ir che­mis­try, struc­tu­re, gro­wth and inhe­ri­tan­ce 1978 Else­vier, North Hol­land Bio­me­di­cal Pre­ss Amster­dam, New York, Oxford rast­lin­ná fyzi­oló­gia, ché­mia rast­lín ENG plas­ti­dy, štruk­tú­ra, rast, dedič­nosť neznámy

Němec B. Bio­che­mis­try of forest tre­es 1948 Pra­ha bio­ché­mia rast­lín CES les­né dre­vi­ny neznámy

Vaněčková-​Skuhravá I. Ery­op­hy­id mites (Eri­op­hy­o­idea, Aca­ri) on tre­es and shrubs in the Czech Repub­lic 1996 Acta Soc. Zool. Bohem. Vol. 60, p. 223246 aka­ro­ló­gia ENG Eri­op­hy­o­idea, Aca­ri, stro­my, krí­ky, Čes­ko článok

Braun-​Blanquet J. Pflan­zen­so­zi­olo­gie. Grun­dzüge der Vege­ta­ti­on­skun­de 1964 Springer-​Verlag Wien 3 rast­lin­ná soci­oló­gia, geobo­ta­ni­ka GER rast­li­na neznámy

Pachin­ger K. Mic­ro­mam­mal com­mu­ni­ties in the dry­ing flo­odp­lain forests near Bra­ti­sla­va 1985 p. 8895 Vyda­va­teľ­stvo slo­ven­skej zoolo­gic­kej spo­loč­nos­ti pri SAV Bra­ti­sla­va SLO mic­ro­mam­ma­lia, vysú­šo­va­né luž­né lesy, Bra­ti­sla­va neznámy

Peli­kán J., Zej­da J., Holi­šo­vá V. Stan­ding crop esti­ma­tes of small mam­mals in Mora­vian forests 1974 Zoolo­gic­ké lis­ty Vol. 23, p. 197216 mam­ma­li­oló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, drob­né cicav­ce, Mora­va, les článok

Zej­da J. The small mam­mal com­mu­ni­ty of a lowland forest 1976 Acta Sc. Nat. Brno Vol. 10, p. 139 Brno mam­ma­li­oló­gia ENG drob­né cicav­ce, nížin­ný les neznámy

Zej­da J. A com­mu­ni­ty of ter­res­trial mam­mals 1991 Pen­ka M., Vyskot M., Kli­mo E., Vaší­ček F.: Flo­odp­lain forest eco­sys­tems II. After Water Mana­ge­ment Mea­su­res Amster­dam, Oxford, New York, Tokio mam­ma­li­oló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, zem­né cicav­ce neznámy

Ber­nát J. Mycof­lo­ra of forest soils 1954 Pre­slia Vol. 26, p. 277284 myko­ló­gia, pedo­ló­gia SLO huby, les­né pôdy článok

Ber­nát J. The muco­ra­les in the soils of spru­ce forests 1976 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na, Mic­ro­bi­oló­gia Vol, II., p. 112 UK myko­ló­gia, pedo­ló­gia ENG huby, smre­či­ny, les­ná pôda článok

Uher­čí­ko­vá Eva, Haj­dúk Juraj Obsa­hy ťaž­kých kovov As a Se v pôde a v Urti­ca dioica na moni­to­ro­va­cích plo­chách v oblas­ti vod­né­ho die­la Gab­čí­ko­vo 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 6278 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, envi­ron­men­tál­na ché­mia ENG ťaž­ké kovy, pôda, Urti­ca dioica, Dunaj, VDG, Gab­čí­ko­vo, Cd, Pb, Hg, Cr, Cu, Zn, Mn, Fe, Co, Ni, As, Se, tran­s­fér­ny fak­tor, infil­trá­cia do rast­lín, Cla­dop­ho­ra glo­me­ra­ta, suché bio­to­py, rame­ná, aku­mu­lá­cia článok

Gil­man J.C. The manu­al of soil fun­gi 1957 Iowa Sta­te Col­le­ge, Pre­ss – Ames Iowa Iowa pedo­ló­gia, myko­ló­gia ENG pôd­ne huby neznámy

Gra­ve­sen S. Fun­gi as a cau­se of aller­gic dise­a­se 1979 Aller­gy Vol. 34, p. 135154 aler­go­ló­gia, medi­cí­na ENG huby, aler­gent, aler­gia článok

Häus­le­ro­vá J. Mic­ro­my­ce­tes in water envi­ron­ment 1990 ČSVTVS by MŽP CR Pra­ha myko­ló­gia ENG mik­ro­my­cé­ty, vod­né pro­stre­die neznámy

Nord­vall S.L., Eriks­son M., Rylan­der E., Strömqu­ist L.H. Fun­gal aller­gy in chil­dren 1990 Jour­nal of Pediat­ric Immu­no­lo­gy Vo. 1, p. 6873 myko­ló­gia, aler­go­ló­gia, medi­cí­na ENG aler­gia na huby, deti článok

Tót­ho­vá L. Mic­ro­my­ce­tes in the groun­dwa­ter 1994 Actu­al ques­ti­on of water works bio­lo­gy, p. 8184 Pra­ha SLO neznámy

Foy C.D., Cha­ney R.C., Whi­te M.C. The phy­si­olo­gy of metal toxi­ci­ty in plants 1978 Annu­al Review of Plant Phy­si­olo­gy Vol. 29, p. 511566 fyzi­oló­gia rast­lín ENG toxi­ci­ta kovov, rast­li­na článok

Herian Karol Kla­me­me sa pri kaž­dom daro­va­nom kve­te? 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 4043 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eti­oló­gia, soci­oló­gia SLO ľud­ský duch, zme­na člo­ve­ka, život, bul­vár­ny vplyv, člá­nok 13358 – 2091

Bowen H.J.M. Envi­ron­men­tal che­mis­try of ele­ments 1979 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don, New York, Toron­to, Syd­ney, San Fran­cis­co Lon­don, New York, Toron­to, Syd­ney, San Fran­cis­co envi­ron­men­tál­na ché­mia ENG che­mic­ký prvok neznámy

Delph L.F., Johann­son M.H., Step­hen­son A.G. How envi­ron­men­tal fac­tors affect pol­len per­for­man­ce. Eco­lo­gi­cal and evo­lu­ti­ona­ry per­spec­ti­ves 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 16321639 ESA Was­hing­ton envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, evo­luč­ná bio­ló­gia, eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG envi­ron­men­tál­ny fak­tor, klí­či­vosť semien článok

Šom­šák Ladi­slav, Kubí­ček F. Gene­sis of flo­ra and vege­ta­ti­on of the Danu­be lowland in rela­ti­on to the hyd­ro­elect­ric power struc­tu­res Gabčíkovo-​Nagymaros 1995 Gab­čí­ko­vo part of the hyd­ro­elect­ric power pro­ject. Envi­ron­men­tal impact review, p. 165173 PRIF UK Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia ENG vznik vege­tá­cie, vznik fló­ry, Dunaj, vplyv vod­né­ho die­la Gabčíkov-​Nagymaros článok

Kaba­ta H., Pen­dias M., Pen­dias H. Tra­ce ele­ments in soils and plants 1984 Boca Raton Flo­ri­da Pre­ss Boca Raton pedo­ló­gia, ché­mia ENG sto­po­vé prv­ky, pôda, rast­li­ny neznámy

Bouš­ka V. Coal geoche­mis­try 1977 Aca­de­mia Pub­li­ca­ti­on Hou­se Pra­ha geoché­mia ENG uhlie neznámy

Mej­střík V. Eco­to­xi­co­lo­gy 1990 Uni­ver­si­ty of Agri­cul­tu­re Čes­ké Bude­jo­vi­ce eko­to­xi­ko­ló­gia CES toxic­ké lát­ky neznámy

Uher­čí­ko­vá Eva The results of moni­to­ring of forest phy­to­co­eno­ses in the area affec­ted by the hyd­ro­elect­ric power struc­tu­res Gab­čí­ko­vo 1995 Gab­čí­ko­vo part of the hyd­ro­elect­ric power pro­ject. Envi­ron­men­tal impact review, p. 145154 PRIF UK Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia lesa ENG moni­to­ring les­ných fyto­ce­nóz, vplyv Gab­čí­ko­va článok

Wilk-​Wozniak E. Late autumn mass deve­lop­ment of woro­ni­chi­nia nae­ge­lia­na (Cyanop­hy­ce­ae) in a dam reser­vo­ir in Sout­hern Poland 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 15 SAP Bra­ti­sla­va algo­ló­gia ENG Woro­ni­chi­nia nae­ge­lia­na, Cyanop­hy­ce­ae, juž­né Poľ­sko, vod­ná nádrž, jesen­ná masa, sini­ce, Cyano­bak­té­rie, tep­lo­ta vody, PhAR, Dob­zy­ce člá­nok 0006 – 3088

Baci­gá­lo­vá K., Eliáš P., Šro­bá­ro­vá A. Puc­ci­nia koma­ro­wii. A rust fun­gus on Impa­tiens par­vif­lo­ra in Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 713 SAP Bra­ti­sla­va myko­ló­gia ENG Puc­ci­nia koma­ro­vii, hrdza, Impa­tiens par­vif­lo­ra, cho­ro­ba, Slo­ven­sko, pato­gén­nosť, mor­fo­ló­gia, ana­tó­mia, geo­gra­fic­ké roz­ší­re­nie, popu­lač­ný efekt člá­nok 0006 – 3088

Pau­lech P. Spe­cies of the genus Til­le­tia (Usti­la­gi­na­les). Cha­rac­te­ri­sa­ti­on and dis­tri­bu­ti­on in Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 1520 SAP Bra­ti­sla­va myko­ló­gia ENG Til­le­tia, Usti­la­gi­na­les, roz­ší­re­nie na Slo­ven­sku, Til­le­tia bro­mi, Til­le­tia caries, Til­le­tia con­tra­ver­sa, Til­le­tia lae­vis, Til­le­tia oli­da, Til­le­tia seca­lis, Til­le­tia spha­e­ro­coc­ca člá­nok 0006 – 3088

Nie­uwko­op J.A.W. Pohlia anda­lu­si­ca new to Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 2123 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG Pohlia anda­lu­si­ca, Slo­ven­sko, machy, kemp, Níz­ke Tat­ry člá­nok 0006 – 3088

Zlat­ník A. Spe­cial forest bota­ny 1970 SZN Pra­ha špe­ciál­na les­níc­ka bota­ni­ka CES les neznámy

Novák F.A. Vyš­ší rost­li­ny 1972 Aca­de­mia Pra­ha 2 taxo­nó­mia rast­lín, bota­ni­ka CES kniha

Kol­bek J., Vala­cho­vič M., Jaro­lí­mek I. Plant com­mu­ni­ties of rock habi­tats in North Korea. 2. Com­mu­ni­ties of moist rocks 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 3751 SAP Bra­ti­sla­va fyto­so­ci­oló­gia ENG rast­lin­né spo­lo­čen­stvá, skal­né bio­to­py, sever­ná Kórea, vlh­ké ska­ly, kre­mi­či­ta­ny, Saxif­ra­gi­on for­tu­na­ei, Saxif­ra­ge­ta­lia for­tu­na­ei, Sela­gi­nel­la stau­to­nia­na, chaz­mo­fy­ty, Sela­gi­nel­lo involventis-​Potentilletea dic­kin­sii člá­nok 0006 – 3088

Mráz P. The struc­tu­re and deve­lop­ment of the glan­du­lar tri­cho­mes of Teuc­rium mon­ta­num (Lamia­ce­ae) 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 6572 SAP Bra­ti­sla­va mor­fo­ló­gia rast­lín ENG žlaz­na­té tri­chó­my, Teuc­rium mon­ta­num, Lamia­ce­ae člá­nok 0006 – 3088

Uher­čí­ko­vá Eva Sprá­va o moni­to­ro­va­ní les­ných fyto­ce­nóz v roku 1995 v úse­ku Dob­ro­hošť až Číčov 1996 Ms. depon in PRIF UK PRIF UK Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia lesa SLO moni­to­ring les­ných fyto­ce­nóz, Dob­ro­hošť, Číčov práca

Bar­toš P., Hus­zár J. Viru­len­ce of the whe­at leaf rust popu­la­ti­on in Slo­va­kia in 1996 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 99105 SAP Bra­ti­sla­va pato­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG viru­len­cia, pše­ni­ca, hrdze, pše­nič­né hrdze, fyzi­olo­gic­ké tem­po, rezis­ten­cia, kul­ti­var, pato­typ člá­nok 0006 – 3088

Salaj J., Sala­jo­vá T. His­to­lo­gi­cal obser­va­ti­on of adven­ti­ti­ous bud deve­lop­ment in Pinus nig­ra 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 107110 SAP Bra­ti­sla­va his­to­ló­gia rast­lín ENG adven­tív­ne púči­ky, Pinus nig­ra, klí­če­nie člá­nok 0006 – 3088

Hřib J., Vooko­vá B., Haj­duch M. Inhi­bi­ti­on of myce­lial gro­wth of Pha­e­los sch­we­i­nit­zii by hyd­ro­ly­sa­tes dif­fu­sed from cul­tu­red coni­fer mega­ga­me­top­hy­tes 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 111114 SAP Bra­ti­sla­va myko­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG rast húb, Pha­e­lus sch­we­i­nit­zii, hyd­ro­lý­za, kul­túr­ny mega­ga­me­to­fyt, ihlič­na­ny, biel­ko­vi­ny in vit­ro, obran­ná reak­cia, SDS-​PAGE člá­nok 0006 – 3088

Wogan G.N. Che­mi­cal natu­re and bio­lo­gi­cal effects of the alfa­to­xins 1966 Bact. Rev. No.2, p. 460470 mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG alfa­to­xí­ny článok

Rout G.R., Saman­ta­ray S., Mott­ley J., Yoko­ya K., Man­de­ga­ran K., Sara­san V., Kan­da­sa­my K., Roberts A.V., Das P. His­to­lo­gy of in vit­ro orga­no­ge­ne­sis and soma­tic embry­o­ge­ne­sis in cal­lus of Rosa 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 121126 SAP Bra­ti­sla­va his­to­ló­gia rast­lín, embry­o­ló­gia ENG in vit­ro orga­no­ge­né­za, soma­tic­ká embry­o­ge­né­za, kalus, Rosa hyb­ri­da, soma­tic­ké embryo člá­nok 0006 – 3088

Peciar Voj­tech, Čer­ven­ka Mar­tin, Hin­dák Fran­ti­šek Zákla­dy sys­té­mu a evo­lú­cie výtrus­ných ras­lín 1984 SPN Bra­ti­sla­va taxo­nó­mia rast­lín, bota­ni­ka SLO kniha

Čiam­po­ro­vá M., Dekán­ko­vá K. Root sys­tem morp­ho­lo­gy and ana­to­my of the sesn­si­ti­ve Pen­ja­li­na­na and tole­rant Z 7 geno­ty­pes 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 133139 SAP Bra­ti­sla­va mor­fo­ló­gia rast­lín, ana­tó­mia rast­lín ENG mor­fo­ló­gia kore­ňo­vé­ho sys­té­mu, Pen­ja­li­na­na, Z 7 geno­ty­py, tole­ran­cia na chlad, záro­doč­né kore­ne člá­nok 0006 – 3088

Šol­tés R. Gla­cial relic moss spe­cies Helo­dium blan­do­wii in Pop­rad basin 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 140 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG gla­ciál­ny relikt, mach, Helo­dium blan­do­wii, Pop­rad­ská kot­li­na člá­nok 0006 – 3088

Jano­vi­co­vá K., Kubin­ská A. Cal­lier­gon tri­fa­rium (F. weber et D. Mohr.) Kind. (Bry­op­hy­ta) in Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 141142 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG Cal­lier­gon tri­fa­rium, mach člá­nok 0006 – 3088

Bystrek J. Pod­sta­wy liche­no­lo­gii 1997 Wyda­wnict­wo Uni­wer­si­te­tu Marii Curie-​Sklodowskiej Lub­lin liche­no­ló­gia POL lišaj­ník kni­ha 8322710577

Vaněč­ko­vá – Skuh­ra­vá Iva­na Obsah nie­koľ­kých che­mic­kých prv­kov v tka­ni­vách rast­lín napad­nu­tých vlnov­ník­mi (Eri­op­hy­o­idea, Aca­ri) 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 310 SAP Bra­ti­sla­va bio­ché­mia ENG vlnov­ní­ky, Eri­op­hy­o­idea, Aca­ri, Ca, Mg, K, Pb, Eri­op­hy­es ace­ri­co­la, Acer sac­cha­ri­num, aku­mu­lá­cia článok

Pav­li­ca M., Hsiao K.C., Papeš D., Born­man C.H. Obser­va­ti­on on the effects of 2,4‑D and trif­lu­ra­lin on the cell cyc­le and mic­ro­tu­bu­le morp­ho­lo­gy of shal­lot root tip and Chi­ne­se ham­ster fib­rob­last cells 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 9198 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyzi­oló­gia rast­lín, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG 2,4‑D trif­lu­ra­lín, bun­ko­vý cyk­lus, mor­fo­ló­gia mik­ro­tu­bu­lov, fib­rop­last, Allium asca­lo­ni­cum, cyto­to­xi­ci­ty, cytos­ke­let, bun­ky V79 člá­nok 0006 – 3088

Zarski Tade­usz Piotr, Zarska Hen­ry­ka, Sokol Jozef, Bese­da Imrich, Váľ­ka Jozef Dis­tri­bú­cia Hg v repro­dukč­ných orgá­noch a sva­lo­vi­ne rýb z rôz­ne kon­ta­mi­no­va­ných pôd 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 443448 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyzi­oló­gia rýb, pedo­ló­gia ENG dis­tri­bú­cia Hg, repro­dukč­ný orgán, sva­lo­vi­na rýb, kon­ta­mi­no­va­ná pôda, goná­dy, neko­re­lá­cia, repro­duc­kia rýb, článok

Spel­ler­berg Ian F. Sten­čo­va­nie škru­pi­ny vajec Fal­co pereg­ri­nus 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 150 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyzi­oló­gia živo­čí­chov CES Fal­co pereg­ri­nus, DDT kni­ha 8090185525

Lubi­na Sta­ni­slav Inter­na­ti­onal con­fe­ren­ce Was­te water 951995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 268 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyzi­oló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG odpa­do­vá voda člá­nok 0006 – 3088

Shar­ma C.B.S.R. Che­mi­cal­ly indu­ced ane­up­lo­idy in hig­her plants 1990 Muta­ge­ne­sis Vol. 5, p. 105125 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, gene­ti­ka rast­lín ENG ane­up­lo­idia, vyš­šie rast­li­ny, che­mic­ký vplyv článok

Mar­ko J. (ed.) Moni­to­ring of envi­ron­ment 1993 MŽP SR Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia SLO moni­to­ring neznámy

Jur­ko Anton Vplyv výstav­by vod­ných diel na Duna­ji na vege­tá­ciu Podu­naj­skej níži­ny 1976 Život­né pro­stre­die Vol. 10, No. 5., p. 230238 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geobo­ta­ni­ka SLO Dunaj, Podu­naj­ská níži­na, vege­tá­cia, vod­né die­lo Gab­čí­ko­vo článok

Ško­do­vá Ive­ta Vul­ne­rab­le spe­cies of plants in Drie­tom­ská doli­na val­ley in CHKO Bie­le Kar­pa­ty 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 391394 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geo­gra­fia ENG Drie­tom­ská doli­na, CHKO Bie­le Kar­pa­ty, ohro­ze­né rast­li­ny, chrá­ne­né rast­li­ny člá­nok 0006 – 3088

Hudek Vla­di­mír Regi­onál­ne envi­ron­men­tál­ne cen­trum. Akti­vi­ty REC v Bra­ti­sla­ve v súvis­los­ti s povod­ňa­mi 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 1213 Daph­ne Bra­ti­sla­va eni­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO povo­deň, REC, zbier­ka člá­nok 13358 – 2091

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E8 Podu­naj­sko jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia SLO Dunaj­ské luhy, Ram­sar­ská kon­ven­cia, Číčov­ské mŕt­ve rame­no, Veľ­ké Bla­ho­vo, Zemian­ska Olča, Paríž­ske močia­re, Šúr kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E9 Zem­plín­ske vrchy – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia SLO IBA Euro­pe, Vinič­ky kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia SLO Pod­branč kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E13 Malé Kar­pa­ty – stred – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia SLO kni­ha 2831703239

Ves­te­nic­ký Kolo­man, Vološ­čuk Ivan, Ambros Zde­no, Ber­ná­to­vá Dana, Bohuš Ján, Buj­nov­ský Alfonz, Čapu­ta Alojz, Daro­la Ján, Feke­te Šte­fan, Gaj­doš Milan, Gal­vá­nek Juraj, Kad­le­čík Ján, Kli­ment Ján, Kris­tek Igor, Lac­ko Richard, Lazeb­ní­ček Jiří, Ložek Vojen Veľ­ká Fat­ra, chrá­ne­ná kra­jin­ná oblasť 1986 p. 1241 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, hyd­ro­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, bota­ni­ka SLO Veľ­ká Fat­ra, geolo­gic­ká stav­ba, tek­to­ni­ka, reli­éf, kras, hyd­ro­lo­gic­ké pome­ry, klí­ma, pôd­ne pome­ry, chrá­ne­né plo­chy, vývoj prí­ro­dy v štvr­to­ho­rách, vege­tač­né pome­ry, živo­číš­stvo, osíd­le­nie, prie­my­sel, poľ­no­hos­po­dár­stvo, les­né hos­po­dár­stvo, poľov­níc­tvo kniha

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E14 Považ­ský Ino­vec – Tema­tín­ske kop­ce, Úhrad – jad­ro­vé úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia, pedo­ló­gia SLO Sta­rá Leho­ta, Nová Leho­ta kni­ha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. Posu­dzo­va­nie a moni­to­ro­va­nie vply­vov na život­né pro­stre­die. His­tó­ria a pova­ha EIA 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 8991 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, his­tó­ria CES EIA, moni­to­ring, toxi­ci­ta, odpa­do­vá voda, bio­mo­ni­to­ring, eko­lo­gic­ký moni­to­ring, legis­la­tí­va, postu­po­vý dia­gram, postu­po­vá sieť, pao­stu­po­vá mati­ca, postu­po­vý kato­lóg kni­ha 8090185525

Huba Miku­láš, Kováč Karol, Spi­šiak Peter, Volo­šin Jozef NECONET a poľ­no­hos­po­dár­stvo 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 7576 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, his­tó­ria SLO NECONET, poľ­no­hos­po­dár­stvo, poten­ciál kra­ji­ny, prog­nó­zy, alter­na­tí­vy, poľ­no­hos­po­dár­ska sústa­va, vyso­ký podiel zor­ne­nia, pre­sa­dzo­va­nie obil­nín, trva­lé tráv­ne poras­ty (TTP), eró­zia, zhor­še­nie vodo­hos­po­dár­skych pome­rov, združ­stev­ňo­va­nie, pod­hor­ské obce kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Huba Miku­láš, Kováč Karol, Spi­šiak Peter, Volo­šin Jozef NECONET a poľ­no­hos­po­dár­stvo 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 7677 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, his­tó­ria SLO hor­ské obce, pokles sta­vu dobyt­ka, pokles sta­vu oviec, zni­žo­va­nie krmo­vín, exten­zív­ne hos­po­dá­re­nie, zaras­ta­nie pasien­kov, zní­že­nie bio­di­ver­zi­ty, zne­čist­nie, potra­vi­no­vý reťa­zec, hom­ge­ni­zá­cia, uni­fi­ká­cia, revi­ta­li­zá­cia, sprie­my­seľ­ňo­va­nie kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

De Ser­res F.J. Uti­li­za­ti­on of hig­her plant sys­tem as moni­tors of envi­ron­men­tal muta­gens 1978 Envi­ron­men­tal Health Per­spec­ti­ve­ness Vol. 27, p. 36 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, humán­na geoché­mia ENG vyš­šie rast­li­ny, moni­to­ring, envi­ron­men­tál­ne muta­gé­ny, indi­ká­tor článok

De Ser­res F.J. Hig­her plants as effec­ti­ve moni­tors of envi­ron­men­tal muta­gens 1992 Mutat. Res. No. 270, p. 16 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, humán­na geoché­mia ENG vyš­šie rast­li­ny, moni­to­ring, envi­ron­men­tál­ne muta­gé­ny, indi­ká­tor článok

Sák­ra T. Con­tent of sulp­hur in lea­ves of the Krko­no­še Moun­tains deci­du­ous tre­es. Obsah síry v lis­toch krko­noš­ských list­ná­čov 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 1, p. 99105 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia ENG síra v lis­toch, Krko­no­še článok

Orio A.A. Modern che­mi­cal tech­no­lo­gies for asses­ment and solu­ti­on of envi­ron­men­tal pre­ob­lems 1989 Bot­kin D.B., Caswell M.F., Estes J.E., Orio E.E.: Chan­ging the glo­bal envi­ron­ment. Per­spec­ti­ve on human invol­ve­ment, p. 2742 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don, New York Lon­don, New York envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia ENG che­mic­ká tech­no­ló­gia, moni­to­ro­va­nie článok

IUCN, Baker J.M. (Chair­man) Impact of oil pol­lu­ti­on on living resour­ces 1983 Com­mis­si­on on Eco­lo­gy papers No. 4 Wor­king group on oil pol­lu­ti­on of the IUCN Com­mis­si­on on Eco­lo­gy in co-​operation with the WWF envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia ENG zne­čis­te­nie, ropa neznámy

Ben­net G. Con­ser­ving europe‘s natu­ral heri­ta­ge. Towards a euro­pe­an eco­lo­gi­cal network 1994 Proc. Inter­na­ti­onal Con­fe­ren­ce, Maas­tricht 9. – 12. novem­ber 1993 Gra­ham and Tro­ta­man Ltd. Lon­don envi­ron­men­tast­li­ka ENG Euró­pa, prí­rod­né dedič­stvo, eko­lo­gic­ká sieť neznámy

Veran­jan O.A., Vol­ko­va N.A:, Karp­luk I.A. Effect of cad­mium on orga­nism at dif­fe­rent pro­te­in in diet 1989 Vopr. Pitan. Vol. 58, p. 3337 mole­ku­lár­na bio­ló­gia RUS kad­mium, biel­ko­vi­ny, stra­va, vplyv kad­mia na biel­ko­vi­ny článok

Spel­ler­berg Ian F. Detekč­né hra­ni­ce a doba ana­lý­zy nie­kto­rých zne­čis­ťu­jú­cich látok 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 117 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia CES PCB, ťaž­ké kovy, prcha­vé orga­nic­ké lát­ky, feno­ly, dusí­ka­té zlú­če­ni­ny, pes­ti­cí­dy, polych­ló­ro­va­né feno­ly, poly­aro­ma­tic­ké uhľo­vo­dí­ky, halo­gen­vo­dí­ky kni­ha 8090185525

Ass­mann E. Náuka o výno­se lesa 1968 Bra­ti­sla­va les­níc­tvo SLO les, výnos neznámy

Čiam­po­ro­vá Mila­da, Trgi­ňo­vá Iva­na Ultras­truc­tu­re of chlo­rop­lasts in lea­ves and of plas­tids in root tips of two mai­ze lines dif­fe­ring in chil­ling tole­ran­ce 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 441447 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG ultra­štruk­tú­ra chlo­rop­las­tov, list, plas­tid, kore­ňo­vé vlás­ky, prop­las­tid, Zea mays, tole­ran­cia na chlad člá­nok 0006 – 3088

Vra­na Bra­ni­slav, Tand­lich Roman, Baláž Šte­fan, Der­co­vá Kata­rí­na Aero­bic bio­deg­ra­da­ti­on of polych­lo­ri­na­ted bip­he­nyls by bac­te­ria 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 251266 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG aerób­na degra­dá­cia, PCB, per­zis­tent­né byfe­ny­ly, bio­re­me­dá­cia, bak­té­rie, fak­to­ry článok

Spel­ler­berg Ian F. Výpo­čet Pan­tle­ho a Buc­kov­ho inde­xu 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 131 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia CES Pen­tle­ho index, Buc­kov index, moni­to­ring kni­ha 8090185525

Ber­nard H.W. Jr. The gre­en­hou­se effect 1980 Bal­lin­ger Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, kli­ma­to­ló­gia ENG sklen­ní­ko­vý efekt, otep­ľo­va­nie neznámy

Supu­ka Ján a kol. Eko­lo­gic­ké prin­cí­py tvor­by a ochra­ny zele­ne 1991 Veda Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, kra­jin­ná archi­tek­tú­ra SLO kni­ha 8022401285

Ros­si E., Kuitu­nen M. Ran­king of habi­tats for the assess­ment of eco­lo­gi­cal impact in land – use plan­ning 1996 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­ti­on Vol. 77, Iss. 23, p. 227234 Bar­king Else­vier Tech­no­lo­gy Else­vier envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG hod­no­te­nie bio­to­pov, eko­lo­gic­ký vplyv, land use, plá­no­va­nie v kra­ji­ne, hod­no­te­nie ochra­ny, kri­té­ria land use, kri­té­ria land plan­ning, GIS, EIA, hod­no­te­nie vply­vov člá­nok 0006 – 3207 57.082

Kriš­tín Anton, Šuš­lík Voj­tech Zria­di­me geno­fon­do­vú plo­chu ale­bo prí­rod­nú rezer­vá­ciu Hro­choťs­ká Buko­vi­na” pre vzác­ne rov­no­kríd­lov­ce (Ort­hop­te­ra) v CHKO BR Poľa­na 1995 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 26 SAŽP Ban­ská Bys­tri­ca envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, kra­jin­ná eko­ló­gia SLO geno­fon­do­vá plo­cha, prí­rod­ná rezer­vá­cia, Hro­choťs­ká Buko­vi­na, rov­no­kríd­lov­ce, Ort­hop­te­ra, CHKO Poľa­na člá­nok 8085559137

Bun­ce R.G.H., Heal O.W. Lands­ca­pe eva­lu­ati­on and the impact of chan­ging land-​use on the rural envi­ron­ment. The prob­lem and app­ro­ach 1984 Roberts R.D., Roberts T.M. (eds.): Plan­ning and eco­lo­gy, p. 164188 Chap­mann and Hall Lon­don envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG hod­no­te­nie kra­ji­ny, vplyv využi­tia zeme, vidiec­ka kra­ji­na článok

Gus­taf­son E.J., Crow T.R. Simu­la­ting the effects of alter­na­ti­ve forest mana­ge­ment stra­te­gies on lands­ca­pe struc­tu­re 1996 Jour­nal of Envi­ron­men­tal Mana­ge­ment Vol. 46, No. 1, p. 7794 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo ENG alter­na­tív­ne les­né hos­po­dá­re­nie člá­nok 0301 – 4797 614.7

Šin­de­lář Jiří Před­sta­va o dru­ho­vém slo­že­ní původ­ních při­ro­ze­ných lesů na úze­mí Čes­ké repub­li­ky 1996 Živa No. 1, p. 23 Aca­de­mia Pra­ha envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo CES smrek, buk, jed­ľa, smre­ko­vec, dub člá­nok 0044 – 4812

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Národ­ná eko­lo­gic­ká sieť a les­né hos­po­dár­stvo. Poten­ciál les­né­ho hos­po­dár­stva 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 4449 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO NECONET, les­né hos­po­dár­stvo, poten­ciál, naru­šo­va­nie kva­li­ty, naru­šo­va­nie sta­bi­li­ty, les, cha­rak­te­ris­ti­ka lesov SR, záso­ba dre­va, roč­ný prí­ras­tok, pries­to­ro­vá diver­zi­ta, slt, vege­tač­né stup­ne, sku­pi­ny fyto­ce­nóz, vege­tač­né výš­ko­vé stup­ne, dre­vin­ná sklad­ba kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Národ­ná eko­lo­gic­ká sieť a les­né hos­po­dár­stvo 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 49 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Národ­ná eko­lo­gic­ká sieť a les­né hos­po­dár­stvo 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 4955 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO veko­vá štruk­tú­ra, vlast­ní­ci lesa, funkč­ná kate­go­ri­zá­cia, výš­ko­vá diver­zi­ta, les, les­ný vege­tač­ný stu­peň, NECONET, kon­flik­ty les­né­ho hos­po­dár­stva, his­tó­ria prín­ci­pov les­níc­tva, prin­cíp maxi­mál­nej pro­duk­cie, prin­cíp mini­mál­ne­ho rizi­ka kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na His­to­ric­ký vývoj základ­ných prin­cí­pov les­né­ho hos­po­dár­stva 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 5556 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO prin­cíp eko­lo­gic­kej sta­bi­li­ty, súlad ochra­na prí­ro­dy – les­né hos­po­dár­stvo, poras­to­vé hos­po­dár­stvo, prí­ro­de blíz­ke hos­po­dár­stvo, fyto­ce­nó­za, prin­cíp bio­di­ver­zi­ty kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Blac­kith R.E., Rey­ment R.A. Mul­ti­va­ria­te morp­ho­met­rics 1971 Aca­de­mic Pre­ss Lon­don mor­fo­met­ria ENG neznámy

Hraš­ko J. Pôd­na ana­lý­za 1962 SVPL Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôda neznámy

Bark­mann J.J., Mora­vec J., Raus­chert S. Code of phy­to­so­ci­olo­gi­cal nomenc­la­tu­re 1976 Vege­ta­tio No. 2, p. 131185 Den Haag fyto­so­ci­oló­gia, taxo­nó­mia ENG nomenk­la­tú­ra článok

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Ťaž­kos­ti les­níc­kej pra­xe. Zdroj roz­po­rov ochra­ny prí­ro­dy a les­né­ho hos­po­dár­stva 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 5657 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO les­né hos­po­dár­stvo, ochra­na prí­ro­dy, kon­flikt, dlhá pro­duk­cia, sys­tém odo­be­ra­nia, hmot­ná sti­mu­lá­cia, sla­bá mecha­ni­zá­cia, holo­rub, kon­cepč­ný prí­stup k lesom, eko­lo­gic­ký prí­stup, auto­re­gu­lá­cia, verej­nop­ros­peš­né fun­kcie, korek­cia, usmer­ne­né les­níc­tvo kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Záho­rov­ská Eri­ka a kol. Sys­tém a evo­lú­cia niž­ších rast­lín 1995 PRIF UK Bra­ti­sla­va taxo­nó­mia rast­lín, bota­ni­ka SLO kni­ha 8022307521

Hen­drych Rado­van Sys­tém a evo­lu­ce vyš­ších rost­lin 1977 SPN Pra­ha taxo­nó­mia, bota­ni­ka CES kniha

Brin­dzík Marek Poznám­ky k výsky­tu neto­pie­rov na nie­kto­rých zimo­vis­kách Demä­nov­skej doli­ny (zim­né sezó­ny 199596199697) 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 2325 Daph­ne Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia SLO Chi­rop­te­ra, zimo­vis­ká Demä­nov­ská doli­na, jas­ky­ňa Suchá, Demä­nov­ka, Ľado­vá, Bara­nia, Okno, Pus­tá, V Soko­le člá­nok 13358 – 2091

Lys­ter S. Inter­na­ti­onal wild­li­fe law 1985 Gro­tius Puli­ca­ti­ons Ltd. Cam­brid­ge prá­vo, eko­so­zo­ló­gia ENG prá­vo divo­či­ny neznámy

Krip­pel E. Postg­la­ciál­ny vývoj lesov Záhor­skej níži­ny. His­to­ric­ko­ge­obo­ta­nic­ká štú­dia 1965 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 11, No. 3 SAV Bra­ti­sla­va vývoj prí­ro­dy, his­to­ric­ká geobo­ta­ni­ka SLO Záhor­ská níži­na neznámy

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Eko­lo­gic­ký, eko­no­mic­ký prí­stup k lesom 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 5758 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO výber­ko­vý hos­po­dár­sky spô­sob, pod­ras­to­vé hos­po­dár­stvo, malop­loš­ný holo­rub, inten­zív­ne poras­ty, rých­lo ras­tú­ce dre­vi­ny, holo­rub, agro­tech­nic­ké opat­re­nia, techi­zá­cia, che­mi­zá­cia, krát­ka rub­ná doba kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Model pôvod­ných lesov 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 5859 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO pôvod­ný les, úpô­vod­ná sklad­ba, pôvod­ná veko­vá sklad­ba, pries­to­ro­vá výstav­ba, les­né vege­tač­né stup­ne (LVS), pôvod­né zakme­ne­nie, poras­to­vá štruk­tú­ra kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Význam uplat­ňo­va­nia pri­ní­pu trva­lo udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja a násled­ky jeho nedo­dr­žia­va­nia 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 6265 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO 10 roč­ný veko­vý stu­peň, prin­cíp vyrov­na­nos­ti, prin­cíp ply­nu­los­ti, trva­lo udr­ža­teľ­ný roz­voj, hos­po­dá­re­nie v lese, tvar lesa, hos­po­dár­ske opat­re­nia, rub­ná zre­losť, imple­men­tá­cia NECONET, zása­dy, odpo­rú­ča­nia kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Pred­sta­vy o lesoch NECONET Slo­ven­ska 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 7072 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO les, NECONET, Slo­ven­sko, LHP, hos­po­dá­re­nie v lese, stra­té­gia IUCN kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Tvor­ba súla­du medzi ochra­nou prí­rod a les­ným hos­po­dár­stvom 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 6062 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo, his­tó­ria SLO ochra­na prí­ro­dy, les­né hos­po­dár­stvo, H‑L, finan­cie, dotá­cie, úhra­da ujmy, trva­lo udr­ža­teľ­ný roz­voj, bio­di­ver­zi­ta, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, opat­re­nia, úze­mia NECONET, valaš­ská kolo­ni­zá­cia, pas­tier­ska kolo­ni­zá­cia, lano­bá sústa­va, dele­nie drev­ných zásob kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Pros­tried­ky poli­ti­ky ochra­ny prí­ro­dy v les­nom hos­po­dár­stve 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 6570 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo, poli­ti­ka SLO ochra­na prí­ro­dy, les­né hos­po­dár­stvo, bio­di­ver­zi­ta, NECONET, les, pros­tried­ky ochra­ny bio­di­ver­zi­ty, rezo­lú­cie, štát­na les­níc­ka poli­ti­ka, Stra­té­gia a kon­cep­cia roz­vo­ja les­níc­tva kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Baker J.M. (ed.) Mari­ne Eco­lo­gy and Oil Pol­lu­ti­on 1976 App­lied Scien­ce Pub­lis­hers Bar­king envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, marin­ná eko­ló­gia ENG zne­čis­te­nie z rafi­né­rie, zne­čis­te­nie ropou, zne­čis­te­nie mora, more neznámy

Kal­lak H.I., Var­per M.A. Plant tis­sue cul­tu­re as a model sys­tem for muta­ge­ni­ci­ty tes­ting of che­mi­cals 1985 Muta­ti­on Res. Vol. 147, p. 5157 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, medi­cí­na ENG rast­lin­né tka­ni­vá, tes­to­va­nie muta­ge­ni­ty, che­mi­ká­lie článok

Kad­ke S.N., Raman V. Enzym as an index of acti­vi­ty of was­te­wa­ter and the­ir bio­mass 1978 I.A.W.P.C. Tech. Annu­al V, p. 139152 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG enzý­my, index acti­vi­ty odpa­do­vých vôd, index bio­ma­sy článok

Fur­se M.T., Moss D., Wright J.F., Armi­ta­ge P.D., Gunn R.J.M. A prac­ti­cal manu­al for the clas­si­fi­ca­ti­on and pre­d­ic­ti­on of mac­ro­in­ver­teb­ra­te com­mu­ni­ties in run­ning water in Gre­at Bri­tain. Pre­li­mi­na­ry ver­si­on 1986 FBA River Lab. East Sto­ke, Ware­ham envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG tečú­ca voda, kla­si­fi­ká­cia, ordi­ná­cia, Mac­ro­in­ver­teb­ra­ta, moni­to­ring neznámy

Ste­e­le B.B., Bayn R.L., Grant C.V. Envi­ron­men­tal moni­to­ring using popu­la­ti­ons of birds and small mam­mals. Ana­ly­sis of sam­pling effort 1984 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­ti­on Vol. 30, p. 157172 Bar­king Else­vier Tech­no­lo­gy Else­vier envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, orni­to­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia ENG moni­to­ring článok

Bube­lí­ni­ová Micha­e­la Za hra­ni­ca­mi osnov envi­ron­men­tál­nej výcho­vy 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 4347 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­tál­na výcho­va, psy­cho­ló­gia SLO kul­tú­ra, kultúrno-​antropologický obrat, morál­ka, kog­ni­ti­vis­tic­ké prí­stu­py, trans­for­má­cia cen­triz­mu, ego­cen­triz­mus, decen­trá­cia, antro­po­cen­triz­mus člá­nok 13358 – 2091

Rob­les M.D., Bur­ke I.C. Legu­me, grass, and Con­ser­va­ti­on Reser­ve Prog­ram effects on soil orga­nic mat­ter reco­ve­ry 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 2, p. 345357 ESA Was­hing­ton envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, pedo­ló­gia ENG Con­ser­va­ti­on Reser­ve Prog­ram, pôd­na orga­nic­ká hmo­ta, obno­va orga­nic­kej hmo­ty, trá­va, struk člá­nok 1051 – 0761

Haj­dúk J. The con­tent of Pb, Cd, As, Fe, Cr, Zn, Cu, Ca, Mg and S in the soils of TANAP in rela­ti­on to indus­trial immi­si­on effect 1988 Tre­a­ti­ses con­cer­ning The Tat­ra Nati­onal Park Vol. 28, p. 251261 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, pedo­ló­gia SLO olo­vo, kad­mium, arzén, žele­zo, chróm, zinok, meď, váp­nik, hor­čík, síra, pôda, TANAP, ťaž­ké kovy, prie­my­sel­né imi­sie článok

Baná­so­vá V., Šucha V. Degra­dá­cia lúč­nych poras­tov vply­vom sil­nej aci­di­fi­ká­cie pôd 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 2838 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, pedo­ló­gia, eko­ló­gia ENG degra­dá­cia lúk, aci­di­fi­ká­cia pôdy, pH, toxic­ká voda, dru­ho­vá diver­zi­ta, dru­ho­vá boha­tosť, gra­mi­no­idi, mobi­li­ta hlin­ní­ka, toxi­ci­ta hli­ní­ka, zvý­še­nie podie­lu jed­nok­líč­no­lis­tých rast­lín článok

Klin­da Jozef (ed.) Envi­ron­men­ta­lis­ti­ka a prá­vo 1993 MŽP SR Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, prá­vo SLO neznámy

Gaš­pa­rí­ko­vá Bože­na, Úrad­ní­ček Šte­fan, Vodzin­ská Mag­da­lé­na Legis­la­tív­ne aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 191204 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, prá­vo SLO NECONET, legis­la­tí­va, ochra­na prí­ro­dy, kra­ji­na, ‑SES, stu­peň ochra­ny, ochra­na dre­vín, chrá­ne­né stro­my, finanč­ný prís­pe­vok, územ­né plá­no­va­nie, sta­veb­ný poria­dok, ‑PD, územ­né kona­nie, vyvlast­ne­nie, ochra­na lesa, LPF, náh­ra­da, PPF, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Gaš­pa­rí­ko­vá Bože­na, Úrad­ní­ček Šte­fan, Vodzin­ská Mag­da­lé­na Legis­la­tív­ne aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 204238 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, prá­vo SLO obhos­po­da­ro­va­nie, pozem­ko­vé úpra­vy, ochra­na vody, PHO, tok, povo­die, nerast­né bohat­stvo, ložis­ko, dobý­va­nie, EIA, prax, imple­men­tá­cia NECONET, prá­va a povin­nos­ti, zákon kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Dunaj Jaro­slav Diaľ­ni­ca a ľudia 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 5256 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, psy­cho­ló­gia SLO diaľ­ni­ca, lob­bo­va­nie, pohľad lai­ka člá­nok 1335 – 2091

Hare L. Aqu­atic insects and tra­ce metals. Bio­avai­la­bi­li­ty, bio­ac­cu­mu­la­ti­on, and toxi­ci­ty 1992 Cri­ti­cal Review of Toxi­co­lo­gy Vol. 22, p. 327369 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, toxi­ko­ló­gia ENG vod­ný hmyz, sto­po­vé kovy, bio­aku­mu­lá­cia, toxi­ci­ta, bio­lo­gic­ká dostup­nosť článok

Supu­ka J., Ber­ta F. Zlo­že­nie ter­pé­nov v ihli­čí (Pse­udot­su­ga men­zie­sii (Mir­bel) Fran­co) ras­tú­cej v mest­skom pro­stre­dí 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 102116 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, urba­nis­ti­ka ENG ter­pé­ny, ihli­čie, Pse­udot­su­ga men­zien­sii, mest­ské pro­stre­die, Nit­ra, Arbo­ré­tum Mly­ňa­ny, envi­ron­men­tál­ny vplyv, indi­ká­tor článok

Vili­no­vič Kamil, Lehoc­ký Ján, Zacha­ro­vá Jana, Lumo­vá Dag­mar Vod­né hos­po­dár­stvo a NECONET 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 129136 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, vod­né hos­po­dár­stvo SLO naru­še­nie infil­trá­cie, malé vod­né elek­trár­ne, rybár­stvo, rie­še­nie, prá­vo, náh­rad­ný tok, bio­ko­ri­dor, VD Žili­na, altr­na­tí­va, taj­chy, ryb­ní­ky, jar­ky, oso­bit­ná ochra­na, reci­pient, bari­é­ra, nádrž, hla­do­vá voda, revi­ta­li­zá­cia kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Pia­get J. Psy­cho­lo­gie inte­li­gen­ce 1970 SPN Pra­ha psy­cho­ló­gia CES inte­li­gen­cia neznámy

Vili­no­vič Kamil, Lehoc­ký Ján, Zacha­ro­vá Jana, Lumo­vá Dag­mar Roz­voj vod­né­ho hos­po­dár­stva v pod­mien­kach imple­men­tá­cie NECONET 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 136142 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, vod­né hos­po­dár­stvo SLO vod­né hos­po­dár­stvo, NECONET, sani­tár­ny prie­tok, odpa­do­vá voda, reten­cia, rena­tu­rá­cia, revi­ta­li­zá­cia, prie­chod­nosť rybo­cho­du, náh­rad­ný tokp­re­sme­ro­va­nie toku, rekre­ácia, rybo­chov, kon­cep­cia vodo­hos­po­dár­skej poli­ti­ky, pro­kla­ma­tí­vy, taj­chy, VE, hrá­dza, hať kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Trn­ka Alf­réd Vplyv ryb­nič­né­ho hos­po­dá­re­nia na výskyt a hniez­de­nie vod­né­ho a pri vode žijú­ce­ho vtávt­va na vybra­ných loka­li­tách západ­né­ho Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 173177 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ryb­né hos­po­dár­stvo, ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO ryb­nič­né hos­po­dá­re­nie, hniez­de­nie, lik­vi­dá­cia pôvod­ných bio­to­pov, Jaku­bov­ké ryb­ní­ky, Trnav­ské ryb­ní­ky, Alek­šin­ské ryb­ní­ky, Levic­ké ryb­ní­ky, Bohe­ľov­ské ryb­ní­ky, Hro­bo­ňov­ské ryb­ní­ky, zme­ny orni­to­ce­nóz, let­ne­nie, kose­nie v pred­ve­ge­tač­nom obdo­bí zborník

Trn­ka Alf­réd Vplyv ryb­nič­né­ho hos­po­dá­re­nia na výskyt a hniez­de­nie vod­né­ho a pri vode žijú­ce­ho vtávt­va na vybra­ných loka­li­tách západ­né­ho Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 173177 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ryb­né hos­po­dár­stvo, ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vyso­ká úro­veň vody, veľ­mi níz­ka úro­veň vody, vypúš­ťa­nie ryb­ní­kov v zime, sce­po­va­nie zborník

Peter­ken G.F., Back­me­roff C. Long-​term moni­to­ring in unma­na­ged wood­land Natu­re Reser­ves 1988 Rese­arch and Sur­vey in Natu­re Con­ser­va­ti­on No. 2 Natu­re Con­ser­van­cy Coun­cil syne­ko­so­zo­ló­gia ENG nema­na­žo­va­ný luž­ný les, moni­to­ring neznámy

Vili­no­vič Kamil, Lehoc­ký Ján, Zacha­ro­vá Jana, Lumo­vá Dag­mar Kon­cep­cia vodo­hos­po­dár­skej poli­ti­ky Slo­ven­ska 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 142150 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, vod­né hos­po­dár­stvo SLO ochrán­né hrá­dze, odvo­dňo­va­nie, zdrž, vod­né die­lo, splav­ne­nie dol­nej Mora­vy, pit­ná voda, úžit­ko­vá voda, inves­tič­ná výstav­ba, pit­ná voda, záso­bo­va­nie, obec, cena, trva­lo udr­ža­teľ­ný roz­voj, doku­men­ty, doho­dy, ochra­na, tvor­ba legis­la­tí­vy kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Vili­no­vič Kamil, Lehoc­ký Ján, Zacha­ro­vá Jana, Lumo­vá Dag­mar Návrh opat­re­ní vo vod­nom hos­po­dár­stve pre tvor­bu legis­la­tív­nych nástro­jov a impe­men­tá­ciu eko­lo­gic­kej sie­te 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 150154 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, vod­né hos­po­dár­stvo SLO imple­men­tá­cia eko­lo­gic­kej sie­te, opat­re­nia kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Urban Peter, Kriš­tín Anton Fak­to­ry ovplyv­ňu­jú­ce bio­di­ver­zi­tu sta­vov­cov v oblas­ti Poľa­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 251261 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Očo­vá – Dúb­ra­vy, les­né hos­po­dár­stvo, les­ná ťaž­ba, výstav­ba les­ných ciest, Tet­rao uro­gal­lus, Bona­sa bona­sia, med­veď, rys, vlk, kal­de­ra Poľa­ny, auto­tu­ris­ti­ka, rekul­ti­vá­cia, Lul­lu­la arbo­rea, Upu­pa epops, Lanius minor, Lanius col­lu­rio, Lanius excu­bi­tor zborník

Prach K. Bio­mo­ni­to­ring – meto­dy a prin­ci­py 0 ČÚOP Brno envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, zooló­gia, bota­ni­ka CES bio­mo­ni­to­ring príručka

Belá­ko­vá Ade­la, Lukáš Jozef Súčas­ný stav ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov bla­no­kríd­lov­cov (Hyme­nop­te­ra) 1994 Zbor­ník Ochra­na bio­di­ver­zi­ty na Slo­ven­sku, Bra­ti­sla­va, p. 127132 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, zooló­gia, eko­ló­gia SLO Hyme­nop­te­ra, bla­no­kríd­lov­ce, para­zi­tiz­mus, ekto­pa­ra­zi­tiz­mus, endo­pa­ra­zi­tiz­mus, inten­zi­fi­ká­cia poľ­no­hos­po­dár­stva, zánik medzí, zánik remí­zok, zánik kro­vín, nad­mér­ná ťaž­ba dre­va, hno­je­nie, zme­ny dru­ho­vej sklad­by lesa zborník

Belá­ko­vá Ade­la, Lukáš Jozef Súčas­ný stav ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov bla­no­kríd­lov­cov (Hyme­nop­te­ra) 1994 Zbor­ník Ochra­na bio­di­ver­zi­ty na Slo­ven­sku, Bra­ti­sla­va, p. 127132 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, zooló­gia, eko­ló­gia SLO apli­ká­cia che­mic­kých príp­rav­kov v poľ­no­hos­po­dár­stve, kon­ta­mi­ná­cia vody, hro­ma­de­nie škod­li­vín v pôde, povr­cho­vá ťaž­ba nerast­ných suro­vín, výstav­ba síd­lisk, výstav­ba, jad­ro­vé elek­trár­ne, vod­né die­la, výskyt pod­ľa bio­to­pov, skal­né lesoste­pi zborník

Belá­ko­vá Ade­la, Lukáš Jozef Súčas­ný stav ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov bla­no­kríd­lov­cov (Hyme­nop­te­ra) 1994 Zbor­ník Ochra­na bio­di­ver­zi­ty na Slo­ven­sku, Bra­ti­sla­va, p. 127132 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, zooló­gia, eko­ló­gia SLO tep­lo­mil­né dúb­ra­vy, luž­né lesy, jel­ši­ny, skal­né ste­pi, via­te pies­ky, čer­ve­ný zoznam zborník

Var­ga J. Prís­pe­vok k pozna­niu fau­nis­tic­kých pome­rov v CHPV Kra­sín v Dol­nej Súči 1989 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 13, p. 3335 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va fau­nis­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Kra­sín člá­nok 8085559137

Mia­dok D. Con­tri­bu­ti­on to the phy­to­co­eno­lo­gy of the pro­jec­ted sta­te natu­ral reser­va­ti­on Kre­me­ňo­vo 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 1, p. 6771 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Kre­me­ňo­vo člá­nok 0006 – 3088

Hyt­te­born H. (ed.) The use of eco­lo­gi­cal variab­les in envi­ron­men­tal moni­to­ring, Report PM 1151 1979 The Nati­onal Swe­dish Envi­ron­ment Pro­tec­ti­on Board fyto­ce­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG moni­to­ring, eko­lo­gic­ké pre­men­né neznámy

Skye E. 1979 Annu­al Review of Phy­to­pat­ho­lo­gy No. 17, p. 325341 fyto­pa­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG indi­ká­tor, moni­to­ro­va­nie, zne­čis­te­nie, lišaj­ní­ky článok

Lewitt J. Res­pon­ses of plants to envi­ron­men­tal stres­ses 1972 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York fyto­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG reak­cie rast­lín, envi­ron­men­tál­ny stres neznámy

Fran­kel Otto H., Bro­wn Ant­ho­ny H.D., Bur­don Jere­my J. The con­ser­va­ti­on of plant bio­di­ver­si­ty 1995 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets gene­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG ochra­na rast­lín, bio­di­ver­zi­ta rast­lín, ochra­na ex situ, ochra­na in situ, ohro­ze­né dru­hy nezná­my 052146165, 0521467314

Stohlg­ren T.J., Chong G.W., Kalk­han M.A., Schell L.D. Mul­tis­ca­le sam­pling of plant diver­si­ty. Effects of mini­mum map­ping unit size 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 3, p. 10541063 ESA Was­hing­ton geobo­ta­ni­ka, bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG výskum rast­lin­nej diver­zi­ty, mini­mál­na mapo­va­cia jed­not­ka člá­nok 1051 – 0761

1998 Geoin­fo, No. 1, 2 Com­pu­ter Pre­ss Ostra­va geo­gra­fia, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES polo­ho­vý sys­tém, GPS, GLONASS, TRANSIT, Loran, Ome­ga, Timo­ti­on, Parus, Cika­da, Cyk­lon, NAVSTAR, pozem­né moni­to­ro­va­nie, kódo­va­nie, frek­ven­cia, GISAT, RADARSAT, poľ­no­hos­po­dár­stvo, les­níc­tvo, EAR­SeL, povo­deň, pro­ti­po­vo­dňo­vá ochra­na, Geoma­ti­ca, DKM člá­nok 1121 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 1, 2 Com­pu­ter Pre­ss Ostra­va geo­gra­fia, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES kata­ster nehnu­teľ­nos­tí, digi­ta­li­zá­cia, pozem­ko­vé úpra­vy, orto­rek­ti­fi­ká­cia, GRASS, Auto­desk, Map­Gu­ide, letec­ké sním­ko­va­nie, Mora­va, DPZ, moni­to­ring vege­tá­cie, Inter­net, eró­zia, ÚHUL, les­né ces­ty, moni­to­ring lesov, ras­tre reli­é­fu, DMR člá­nok 1121 – 1082

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 6486 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt geoché­mia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES atmo­sfé­ra, ozó­no­vá die­ra, klí­ma, vie­tor, oblač­nosť, zráž­ky, zme­ny klí­my, sklenn­ní­ko­vý efekt, roč­né obdo­bia encyk­lo­pé­dia 8085606216

Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re (ed.) The encyc­lo­pe­dia of geoche­mis­try and envi­ron­men­tal scien­ces 1972 Van Nostrand Rein­hold New York geoché­mia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG encyklopédia

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E6 Záho­rie – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO sedi­men­tár­ne hor­ni­ny, ropa, uhlie, via­te pies­ky kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189190 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Maďar­sko, IBA, ram­sar­ská loka­li­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E15 Trí­beč – juh (Zobor a Žib­ri­ca) – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197198 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Zobor­ské vrchy, lom kni­ha 2831703239

Die Tier­welt des Tatras Nati­onal­par­kes. Der west­li­chen Tat­ra und der Pol­nis­chen Tat­ra Nati­onal­par­kes. Die Natur des Öst­li­chen un der West­li­chen Tat­ra 0 TANAP Mar­tin geomor­fo­ló­gia, geoló­gia, hyd­ro­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka GER oro­gra­fia, geoló­gia, hyd­ro­ló­gia, klí­ma, fau­na, fló­ra, zne­čis­te­nie, TANAP spravodaj

Urban Peter Oboj­ži­vel­ní­ky a pla­zy Hor­nej Chrep­ko­vej 1992 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 19, p. 5657 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Hor­ná Chrep­ko­vá člá­nok 8085559137

Kad­le­čík Ján Ochra­na vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ra) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 213221 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lut­ra lut­ra, vydra rieč­na, bio­in­di­ká­tor, inten­zi­fi­ká­cia poľ­no­hos­po­dár­stva, indus­tria­li­zá­cia, roéz­voj sídel, nad­mer­ný lov, niče­nie bio­to­pov, frag­me­tá­cia bio­to­pov, zne­čis­te­nie, deštruk­cia, orga­noch­ló­ro­vé deri­vá­ty, ťaž­ké kovy, chló­ro­va­né uhľo­vo­dí­ky, PCB zborník

Bud­ke A. Pre­hľad­né deji­ny lesov na Záhor­skej níži­ne 1959 his­tó­ria, les­níc­tvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia SLO deji­ny lesov neznámy

Kopá­ček J., Stuch­lík E., Vyhná­lek V., Závod­ský D. Con­cet­ra­ti­on of nut­rients in selec­ted lakes in the High Tat­ra Moun­tains, Slo­va­kia – Effekt of sea­son and waters­hed 1996 Hyd­ro­bi­oló­gia Vol. 319, Iss. 1, p. 4755 hyd­ro­bi­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG jaze­rá Tatier, sezo­nál­nosť jazier, P, N, chlo­ro­fyl, aci­di­fi­ká­cia, okys­ľo­va­nie, amo­niak, oxi­dy dusí­ka, hor­ské jaze­rá, orga­nic­ký mate­riál článok

Pošuth P., Kočiš J., Bre­yl I. Pre­hľad súčas­né­ho sta­vu kon­ta­mi­ná­cie rýb polych­ló­ro­va­ný­mi bife­nyl­mi a nie­kto­rý­mi ťaž­ký­mi kov­mi na východ­nom Slo­ven­sku 1992 Zbor­ník refe­rá­tov zo Slo­ven­ské­ho eko­fó­ra ÚV SRZ: Rybár­ska prob­le­ma­ti­ka vodá­ren­ských nádr­ží, Žili­na, p. 78 ché­mia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO kon­ta­mi­ná­cia rýb, PCB, ťaž­ké kovy, východ­né Slo­ven­sko článok

Orio A.A. Modern che­mi­cal tech­no­lo­gies for asses­ment and solu­ti­on envi­ron­men­tal prob­lems 1989 Bot­kin D.B., Caswell M.F., Estes J.E., Orio A.A. (eds.): Chan­ging the glo­bal envi­ron­ment. Per­spec­ti­ve on human invol­ve­ment, p. 169184 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don ché­mia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG envi­ron­men­tál­ny prob­lém, envi­ron­men­tál­na tech­no­ló­gia článok

Bot­kin D.B., Caswell M.F., Estes J.E., Orio A.A. (eds.) Chan­ging the glo­bal envi­ron­ment. Per­spec­ti­ve on human invol­ve­ment 1989 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don ché­mia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG envi­ron­men­tál­ny prob­lém, envi­ron­men­tál­na tech­no­ló­gia, vplyv člo­ve­ka neznámy

Gab­riš J. Che­mis­try in the agri­cul­tu­ral pro­duc­ti­on and pro­tec­ti­on of the envi­ron­ment 1987 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va ché­mia, poľ­no­hos­po­dár­stvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO poľ­no­hos­po­dár­ska pro­duk­cia, ochra­na, pro­stre­die neznámy

Pit­tock A.B., Fra­kes L.A., Jens­sen D., Peter­son J.A., Zil­man J.W. The effect of cli­ma­tic chan­ge and varia­bi­li­ty on man­kind 1978 Pit­tock A.B. et al. (eds.): Cli­ma­tic chan­ge and varia­bi­li­ty, p. 294297 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge kli­ma­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG kli­ma­tic­ká zme­na neznámy

Grib­ben J. Cli­ma­tic chan­ge 1978 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge kli­ma­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG kli­ma­tic­ká zme­na neznámy

Elí­áš Pavol Kon­zer­vač­ná bio­ló­gia – nový ved­ný odbor 1989 Pamiat­ky a prí­ro­da Vol. 20, No. 4, p. 48 Štát­ny ústav pamiat­ko­vej sta­rost­li­vos­ti, Obzor Bra­ti­sla­va kon­zer­vač­ná bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO nový ved­ný odbor článok

Pea­se C.M., Fowler N.L. A sys­te­ma­tic app­ro­ach to some aspects of con­ser­va­ti­on bio­lo­gy 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 5, p. 13111329 ESA Was­hing­ton kon­zer­vač­ná bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG sys­te­ma­tic­ký prí­stup, aspek­ty kon­zer­vač­nej bio­ló­gie článok

Peká­ro­vá P., Pekár J. The impact of land – use on stre­am water – quali­ty in Slo­va­kia 1996 Jour­nal of Hyd­ro­lo­gy Vol. 180, Iss. 14, p. 333350 Else­vier Amster­dam kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG kva­li­ta tokov, využí­va­nie kra­ji­ny, land use, vplyv lené­ho hos­po­dár­tva, vplyv poľ­no­hos­po­dár­stva, vplyv urbán­nych akti­vít, N, sul­fá­ty člá­nok 0022 – 1694 55

Toper­cer Ján Jr. Eco­lo­gi­cal com­ments on ter­ri­to­rial sys­tems of eco­lo­gi­cal sta­bi­li­ty 1995 Eko­ló­gia, Vol. 15, No. 3, p. 303315 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO, ENG ÚSES článok

Buček Anto­nín, Laci­na Ján Sup­ra­re­gi­onal ter­ri­to­rial sys­tem of lands­ca­pe – eco­lo­gi­cal sta­bi­li­ty of the for­mer Cze­cho­slo­va­kia 1996 Eko­ló­gia, Vol. 15, No. 1, p. 7176 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG, CES NRÚSES, ÚSES článok

Seko Lucian Náuka o ochra­ne kra­ji­ny 1992 PRIF UK Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO kra­ji­na, geokom­plex, geotop, fyzi­otop, medzi­ná­rod­né doho­vo­ry skrip­tá 8022304395

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie kra­ji­ny a jeho využí­va­nia. Zber ana­lý­za dát, kla­si­fi­ká­cia kra­ji­ny 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 8487 ČÚOP Brno 1 kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES kra­ji­na, CORINE, AONB (Are­as of Outs­tan­ding Natu­ral Beau­ty), ana­lý­za indi­kač­ných prv­kov, pre­d­ik­tív­ne mode­lo­va­nie, zme­na vidiec­kej kra­ji­ny, DOE, NCC kni­ha 8090185525

ITE Lands­ca­pe chan­ges in Bri­tain 1986 ITE Hun­tig­don kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG zme­na kra­ji­ny, Veľ­ká Bri­tá­nia neznámy

Šúri­ová N., Iza­ko­vi­čo­vá Z. Ter­ri­to­rial sys­tem of anth­ro­po­ge­nic stress fac­tors in landscape-​ecological plan­ning 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, p. 181189 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG územ­ný sys­tém stre­so­vých fak­to­rov, kra­jin­no­eko­lo­gic­ké plá­no­va­nie článok

Lehot­ská Blan­ka Kra­jin­no­eko­lo­gic­ký a eko­so­zo­lo­gic­ký význam chi­rop­te­ro­fau­ny Malých Kar­pát 1996 PRIF UK Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia SLO Chi­rop­te­ra, neto­pie­re, Malé Kar­pa­ty práca

Žilin­čík Pavol EIA. nie­koľ­ko pozná­mok ako úvod ku kom­plex­nej ana­lý­ze 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 4447 Daph­ne Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, prá­vo SLO EIA, občian­ske zdru­že­nie, občian­ska ini­cia­tí­va člá­nok 1335 – 2091

Šte­fan­čík L. Dif­fe­ren­tia­ted forest mana­ge­ment in Slo­va­kia aimed at beech stands 1996 Les­nic­tví Vol. 42, No. 4, p. 185189 Pra­ha les­níc­tvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO, ENG hos­po­dá­re­nie v lese, využi­tie lesa, buči­ny, zne­čis­te­nie ovzdu­šia člá­nok 0024 – 1105

Jaro­lí­mek I. Con­tri­bu­ti­on to kno­wled­ge of forest com­mu­ni­ties along the Mora­va river 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1: 115124 SAP Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG Mora­va, Záho­rie článok

Par­me­lee R.W., Went­sel R.S., Phil­lips C.T., Simi­ni M., Chec­kai R.T. Soil mic­ro­cosm for tes­ting the effects of che­mi­cal pol­lu­tants on soil fau­na com­mu­ni­ties and trop­hic struc­tu­re 1993 Envi­ron­men­tal Toxi­co­lo­gy and Che­mie Vol. 12, p. 14771486 envi­ron­men­tál­na toxi­ko­ló­gia, ché­mic­ká pedo­ló­gia, eko­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG pôd­ny mik­ro­koz­mos, pôd­na mik­ro­štruk­tú­ra, tes­to­va­nie che­mic­kých polu­tan­tov, pôd­ne spo­lo­čen­stvá, pôd­na fau­na, tro­fic­ká štruk­tú­ra článok

Konôp­ka J. a kol. Kon­cep­cia eko­lo­gic­ké­ho obhos­po­da­ro­va­nia lesov 1992 Sbor­ník AZV ČSSR No. 161 Pra­ha les­níc­tvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES les, hos­po­dá­re­nie v lese zborník

Repet­to R., Gil­lis M. Pub­lic poli­cies and the misu­se of forest resour­ces 1988 A world resour­ces Ins­ti­tut Book, CUP les­níc­tvo, poli­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG les neznámy

Urban Peter, Kriš­tín Anton Fak­to­ry ovplyv­ňu­jú­ce bio­di­ver­zi­tu sta­vov­cov v oblas­ti Poľa­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 251261 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO bio­di­ver­zi­ta, sta­vov­ce, Poľa­na, fak­to­ry ovplyv­ňu­jú­ce bio­di­ver­zi­tu, diver­zi­ta spo­lo­čen­stva, kvan­ti­ta­tív­ne zme­ny spo­lo­čen­stva, zme­na diver­zi­ty vtác­tva, suk­ce­sia lesa, imi­sie, les­né ťaž­by, vod­ná nádrž, ryby, oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy, vtá­ky, cicav­ce zborník

Kad­le­čík Ján Ochra­na vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ra) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 213221 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO pro­ti­po­vo­dňo­vé úpra­vy, regu­lá­cia toku, odvod­ne­nie, odles­ňo­va­nie, zavla­žo­va­nie, úpra­va toku, prieh­ra­da, nádrž, teri­tó­tium, mig­rač­ná bari­é­ra, naru­še­nie cyk­lu záplav, zme­ny pod nádr­žou, náh­rad­né bio­to­py, malé vod­né elek­trár­ne, lov vydier, dopra­va zborník

Kad­le­čík Ján Ochra­na vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ra) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 213221 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO komu­ni­ká­cie, rúro­vé prie­pus­ty, kol­mé ste­ny bez bre­hov, vyru­šo­va­nie, rekre­ácia, rybo­lov, ochra­na, mana­ge­ment, mana­ge­ment povo­dia, kam­paň, odchov v zaja­tí, zborník

Štef­fek Jozef Mäk­ký­še CHN Beňa­dov­ské raše­li­nis­ko a ŠPR Klin­ské raše­li­nis­ko 1990 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 14, p. 6667 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Beňa­dov­ské raše­li­nis­ko, Klin­ské raše­li­nis­ko člá­nok 8085559137

Štef­fek Jozef Inven­ta­ri­zač­ný výskum mala­ko­fau­ny ŠPR Babia hora 1988 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 11, p. 2325 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Babia hora člá­nok 8085559137

Pachin­ger Karol, Hafer­korn Jörg Porov­na­nie spo­lo­čen­stva mik­ro­mam­má­lií z luž­ných lesov Duana­ja a Labe 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 1119 SAP Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG Mik­ro­mam­ma­lia, luž­né lesy, Dunaj, Labe, Sorex minu­tus, Apo­de­mus syl­va­ti­cus, Mic­ro­tus oeco­no­mus, Apo­de­mus syl­va­ti­cus, zápla­vy článok

Říha Josef Hod­no­ce­ní vli­vu inves­tic na život­ní pros­tře­dí. Vícek­ri­te­riál­ní ana­lý­za a EIA 1995 Aca­de­mia Pra­ha mate­ma­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES viac­kri­te­riál­na ana­lý­za, EIA, inves­tí­cie v život­nom pro­stre­dí kniha

Grun­da B. Met­hod of deter­mi­na­ti­on of cel­lu­lo­se decom­po­si­ti­on in forest soils 1967 Les­nic­ký časo­pis Vol. 13, p. 807813 Pra­ha mik­ro­bi­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES deter­mi­ná­cia roz­kla­du celu­ló­zy, les­ná pôda článok

Fran­ko­vá E., Tót­ho­vá L., Šimo­no­vi­čo­vá A. Moni­to­ro­va­nie myce­tic­ké­ho oži­ve­nia prí­rod­né­ho eko­sys­té­mu 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 2027 SAP Bra­ti­sla­va myko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG revi­ta­li­zá­cia, moni­to­ring revi­ta­li­zá­cie, moni­to­ring húb, Dunaj, Cla­do­spo­rium, Dunaj článok

Sut­her­land Wil­liam J. From indi­vi­du­al beha­vi­our to popu­la­ti­on eco­lo­gy 1996 Oxford Series in Eco­lo­gy and Evo­lu­ti­on Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss New York eto­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG indi­vi­du­ál­ne sprá­va­nie nezná­my 019854911