2007, Časová línia, České mestá, Česko, Krajina, Mestá, Mestá, Východné Čechy, Zahraničie

Hradec Králové – salón Republiky

Hits: 4260

Hra­dec Krá­lo­vé (nemec­ky Königg­rätz) Kle­ží na súto­ku Labe a Orli­ce. Žije tu asi 100 000 oby­va­te­ľov. V roku 995 sa stal síd­lom knie­ža­ťa za vlá­dy Pře­mys­lov­cov (wiki​pe​dia​.cz). V 2. polo­vi­ci 13. sto­ro­čia mes­to kolo­ni­zo­va­li nemci (Wirth, Tichý). V 13. sto­ro­čí sa stal slo­bod­ným krá­ľov­ským mes­tom. V roku 1567 tu bolo 780 domov. V roku 1864 vznik­la sve­to­zná­ma tová­reň na pia­na Anto­nín Pet­rof. V 80-​tych rokoch 19. sto­ro­čia bolo posta­ve­né Klic­pe­ro­ve divad­lo (wiki​pe​dia​.cz).

Odka­zy

2008, 2009, 2012, Časová línia, Ľudia, TOP, Umenie

Tanec

Hits: 3757

2007, Časová línia, Ľudia, Portrét

Mužský portrét

Hits: 7799

2010, Časová línia, Chorvátske mestá, Chorvátsko, Európske mestá, Krajina, Mestá, Mestá, Zahraničie

Jelsa – obľúbené miesto mnohých v minulosti aj dnes

Hits: 4007

Jel­sa je men­šie mes­to. Leží medzi dvo­ma naj­vyš­ší­mi ostrov­ný­mi vrchol­mi – na zápa­de Sv. Niko­la a na výcho­de Hum. Na juhu sa týči Vrh, Samo­to­racGozd. Jel­sa bola nav­šte­vo­va­ná čas­to už v stre­do­ve­ku mno­hý­mi dob­ro­druh­mi, prí­ro­do­ved­ca­mi, etno­lóg­mi a arche­ológ­mi (hva​rin​fo​.com). Jel­sa vznik­la v 13. sto­ro­čí (islandh​var​.com).

Odka­zy