2003, 2009, Časová línia, Krajina, Neživé, Slovenská krajina, Stavby, Turiec

Múzeum slovenskej dediny v Martine

Hits: 7266

Skan­zen v Mar­ti­ne je náro­do­pis­nou expo­zí­ci­ou (muze​um​.sk). Nachá­dza sa v Jahod­níc­kych hájoch, na východ od mes­ta Mar­tin (Wiki­pe­dia). Podá­va obraz ľudo­vé­ho sta­vi­teľ­stva, býva­nia a spô­so­bu živo­ta našich pred­kov z obdo­bia dru­hej polo­vi­ce 19. a prvej polo­vi­ce 20. sto­ro­čia z oblas­tí seve­ro­zá­pad­né­ho Slo­ven­skaOra­vy, Lip­to­va a Kysúc. A neskôr aj Tur­ca (muze​um​.sk). Prvý zámer výstav­by vzni­kol v roku 1930. Základ­ný kameň expo­zí­cie bol polo­že­ný v roku 1967. Sprí­stup­ne­ný bol v roku 1972 (muze​um​.sk). Od roku 2004 je v celo­roč­nej pre­vádz­ke (Wiki­pe­dia). V are­áli sa nachá­dza 143 objek­tov na plo­che 15.5 hek­tá­ra (skan​zen​mar​tin​.sk). Od roku 1991 múze­um pra­vi­del­ne orga­ni­zu­je podu­ja­tia s ukáž­ka­mi tra­dič­nej ľudo­vej výro­by, reme­siel, zvy­kos­lo­via a folk­ló­ru, napr. Michal­ský jar­mok, Det­ská nede­ľa, Via­no­ce na dedi­ne a Veľ­ká noc na dedi­ne (skon​li​ne​.sk).

K naj­po­zo­ru­hod­nej­ším stav­bám pat­rí zemian­ska usad­losť z Vyšné­ho Kubí­na z roku 1748. Je tu napr. kováčs­ka diel­ňa zo Suchej Hory, ole­já­reň z Orav­ské­ho Vese­lé­ho, horá­reň a krč­ma z Orav­skej Pol­ho­ry, sýp­ky a zemia­ko­vé jamy zo Sed­liac­kej Dubo­vej, Zuber­ca a Dlhej nad Ora­vou, kapl­n­ka zo Bzín a Kru­šet­ni­ce, krč­ma z Orav­skej Pol­ho­ry z roku 1811 (wordp​ress​.com), rím­sko­ka­to­líc­ky kos­tol z Rud­na z roku 1792, fila­gó­ria zo Slo­ven­ské­ho Prav­na, vozia­reň z Moš­kov­ca. Objekt z Tur­če­ka pred­sta­vu­je kar­pat­ských Nemcov z krem­nic­kej oblas­ti z kon­ca 30-​tych rokov 20. sto­ro­čia. Súčas­ťou je Roma­no drom – Ces­ta Rómov, kto­rá je expo­zí­ci­ou Múzea kul­tú­ry Rómov na Slo­ven­sku (skon​li​ne​.sk).

Odka­zy


“The Open-​Air Muse­um in Mar­tin is a folk exhi­bi­ti­on loca­ted in Jahod­níc­ke háje, east of the town of Mar­tin (Wiki­pe­dia). It pre­sents a por­tra­y­al of folk archi­tec­tu­re, hou­sing, and the way of life of our ances­tors from the second half of the 19th and the first half of the 20th cen­tu­ry in the nort­hwes­tern regi­ons of Slo­va­kia – Ora­va, Lip­tov, and Kysu­ce, and later also Turiec (muze​um​.sk). The ini­tial con­cept for its cons­truc­ti­on emer­ged in 1930, and the foun­da­ti­on sto­ne was laid in 1967. It was ope­ned to the pub­lic in 1972 (muze​um​.sk). Sin­ce 2004, it has been in year-​round ope­ra­ti­on (Wiki­pe­dia). The area encom­pas­ses 143 struc­tu­res on 15.5 hec­ta­res (skan​zen​mar​tin​.sk). Sin­ce 1991, the muse­um regu­lar­ly orga­ni­zes events fea­tu­ring demon­stra­ti­ons of tra­di­ti­onal folk pro­duc­ti­on, crafts, cus­toms, and folk­lo­re, such as Michal­ský jar­mok, Det­ská nede­ľa, Via­no­ce na dedi­ne, and Veľ­ká noc na dedi­ne (skon​li​ne​.sk).

Among the most notab­le buil­dings is the manor sett­le­ment from Vyšný Kubín dating back to 1748. Other struc­tu­res inc­lu­de a blacks­mith works­hop from Suchá Hora, an oil mill from Orav­ský Vese­lý, a moun­tain hut and inn from Orav­ská Pol­ho­ra, gra­na­ries, and pota­to pits from Sed­liac­ka Dubo­vá, Zuber­ca, and Dlhá nad Ora­vou, a cha­pel from Bzín and Kru­šet­ni­ca, and an inn from Orav­ská Pol­ho­ra built in 1811 (wordp​ress​.com). The Roman Cat­ho­lic church from Rud­no, cons­truc­ted in 1792, the fila­go­ria from Slo­ven­ské Prav­no, a car­ria­ge hou­se from Moš­ko­vec, and a buil­ding from Tur­ček repre­sen­ting Car­pat­hian Ger­mans from the Krem­ni­ca area in the late 1930s are also part of this impres­si­ve col­lec­ti­on. Addi­ti­onal­ly, the­re is Roma­no drom – The Road of the Roma, an expo­si­ti­on repre­sen­ting the Muse­um of Roma­ni Cul­tu­re in Slo­va­kia (skon​li​ne​.sk).”

2009, Časová línia, Cicavce, Dokumenty, Ľudia, Príroda, Prírodné dokumenty, Živočíchy, Zvieracie dokumenty

Ja a môj pes

Hits: 2133

Medzi člo­ve­kom a psom sa môže vytvo­riť výni­moč­ný vzťah. Pes nie je len domá­ce zvie­ra, ale aj ver­ný spo­loč­ník, súčasť rodi­ny. Pes je doslo­va sym­bo­lom ver­nos­ti a odda­nos­ti. Bez ohľa­du na okol­nos­ti je vždy pri­pra­ve­ný pod­po­ro­vať svoj­ho maji­te­ľa. Bez­dpod­mie­neč­ná lás­ka tvo­rí základ sil­né­ho puta medzi člo­ve­kom a psom. Dokon­ca mno­ho štú­dií potvr­dzu­je pozi­tív­ny vplyv psa na fyzic­ké a emo­ci­onál­ne zdra­vie člo­ve­ka. Pra­vi­del­né pre­chádz­ky, fyzic­ká akti­vi­ta a prí­tom­nosť psa pris­pie­va k cel­ko­vé­mu zdra­viu člo­ve­ka. Pes moti­vu­je člo­ve­ka ku aktív­ne­mu život­né­mu štý­lu. Pes dokon­ca plní úlo­hu spo­loč­ní­ka, par­tne­ra pri vzde­lá­va­ní, výcho­ve. Samot­ná prí­tom­nosť psa doká­že zní­žiť stres. Pes sa zvy­čaj­ne teší z vašej prí­tom­nos­ti, z váš­ho prí­cho­du domov, to robí z oby­čaj­ných chvíľ nie­čo mimoriadne.

Na foto­gra­fiách je séria jed­né­ho psa a jeho majiteľa.


A spe­cial rela­ti­ons­hip can be for­med bet­we­en a per­son and a dog. A dog is not just a domes­ti­ca­ted ani­mal but also a faith­ful com­pa­ni­on and a part of the fami­ly. The dog is lite­ral­ly a sym­bol of loy­al­ty and devo­ti­on. Regard­less of the cir­cum­stan­ces, it is alwa­ys rea­dy to sup­port its owner. Uncon­di­ti­onal love forms the foun­da­ti­on of a strong bond bet­we­en a per­son and a dog. Even nume­rous stu­dies con­firm the posi­ti­ve impact of a dog on a per­so­n’s phy­si­cal and emo­ti­onal health. Regu­lar walks, phy­si­cal acti­vi­ty, and the pre­sen­ce of a dog con­tri­bu­te to ove­rall human well-​being. A dog moti­va­tes a per­son to lead an acti­ve lifes­ty­le. More­over, a dog ser­ves as a com­pa­ni­on, a par­tner in edu­ca­ti­on, and upb­rin­ging. The mere pre­sen­ce of a dog can redu­ce stress. A dog usu­al­ly looks for­ward to your pre­sen­ce, to your return home, making ordi­na­ry moments extraordinary.

The pho­tog­raphs depict a series of one dog and its owner.


2006, Bratislavské reportáže, Časová línia, Reportáže, Slovenské reportáže, Športové reportáže

Turnaj mladých nádejí zo štyroch hlavných miest – Budapešti, Viedne, Bratislavy a Ľubľany

Hits: 2150

11. roč­ník Tur­na­ja šty­roch hlav­ných miest Buda­pešť – Vie­deňBra­ti­sla­va – Ľub­ľa­na – Tur­naj mla­dých nádejí

Zápo­le­nie pre­bie­ha­lo v roku 2006, v špor­to­vej hale Mla­dosť, na fut­ba­lo­vom šta­di­ó­ne Inte­ru Bra­ti­sla­va, v bas­ket­ba­lo­vej hale Inte­ru Bra­ti­sla­va, na atle­tic­kom šta­di­ó­ne Inte­ru Bra­ti­sla­va a v stol­no­te­ni­so­vej hale Rača. Pop­ri mla­dých náde­jach sa naj­mä na atle­tic­kom šta­di­ó­ne pohy­bo­va­li aj iní, star­ší špor­tov­ci na domá­cej pôde.


The com­pe­ti­ti­on took pla­ce in 2006, span­ning across vari­ous venu­es, inc­lu­ding the Mla­dosť sports hall, the Inter Bra­ti­sla­va foot­ball sta­dium, the Inter Bra­ti­sla­va bas­ket­ball hall, the Inter Bra­ti­sla­va athle­tics sta­dium, and the Rača tab­le ten­nis hall. Besi­des young talents, older athle­tes also par­ti­ci­pa­ted, par­ti­cu­lar­ly at the athle­tics sta­dium, com­pe­ting on home turf.

2006, Časová línia, Dokumenty, Dokumenty o ľuďoch, Ľudia

Čestná stráž

Hits: 10068

Slo­ven­sko

Domi­nant­nou úlo­hou útva­ru čest­nej strá­že je repre­zen­tá­cia pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky, ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej repub­li­ky a Slo­ven­skej repub­li­ky. Vyko­ná­va čest­né strá­že­nie síd­la pre­zi­den­ta a hos­tí pre­zi­den­ta v jeho síd­le. Vyko­ná­va vojen­ské poc­ty, naj­mä pri ofi­ciál­nych náv­šte­vách pred­sta­vi­te­ľov iných štá­tov. V čase voj­ny, voj­no­vé­ho sta­vu, výni­moč­né­ho sta­vu a núdzo­vé­ho sta­vu plní úlo­hy ochra­ny pre­zi­den­ta (mil​.sk). Čest­né strá­že­nie sa vyko­ná­va po celú dobu prí­tom­nos­ti pre­zi­den­ta v Pre­zi­dent­skom palá­ci, spra­vid­la v pra­cov­ných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. Strie­da­nie stráž­nych sa koná kaž­dých 60 minút, kaž­dú celú hodi­nu. Strie­da­nie strá­ží sa koná cez pra­cov­né dni o 12.00 hod (pre​zi​dent​.sk). Dôs­toj­ní­ci Čest­nej strá­že sú vyzb­ro­je­ní šab­ľou dlhou 985 mm. Čepeľ je z ušľach­ti­lej oce­le, poš­va zo smre­ko­vé­ho dre­va potia­hnu­té­ho kožou. Muž­stvo je pri zvlášt­nych prí­le­ži­tos­tiach vyzb­ro­je­né kre­sad­lo­vou puš­kou s hlav­ňou dlhou 1080 mm. Útvar tiež pou­ží­va samo­na­bí­ja­ciu puš­ku vzo­ru 52 a puš­ku vzo­ru 5257, obe čes­ko­slo­ven­skej výro­by (mil​.sk).

Jed­not­ka čest­nej strá­že bola zria­de­ná prvý krát kon­com roka 1968. Po vzni­ku Slo­ven­skej repub­li­ky sa stráž­ny prá­por reor­ga­ni­zo­val na Pluk hrad­nej a čest­nej strá­že. Mal dva prá­po­ry, jeden plní úlo­hy pre pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky a dru­hy pre ostat­ných ústav­ných čini­te­ľov a naj­vyš­ších vojen­ských pred­sta­vi­te­ľov. Mies­ta výko­nu čest­né­ho strá­že­nia boli Bra­ti­slav­ský hrad, Pri­ma­ciál­ny palác a od 30.9.1996 Gras­sal­ko­vi­čov palác (Pre­zi­dent­ský). Od 1.8.2001 vzni­kol samos­tat­ný útvar Čest­nej strá­že pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky (mil​.sk).

Ja som v rokoch 1999 – 2000 absol­vo­val základ­nú vojen­skú služ­bu ako člen čest­nej strá­že pre­zi­den­ta SR. Okrem čest­né­ho strá­že­nia sme cho­di­li “vítať” rôz­nych štát­ni­kov, dip­lo­ma­tov, sta­va­li sa špa­lie­re. Mož­no, tí kto­rí vedia akú úlo­hu zvy­kol mať pisár na “voj­ne”, tak si vedia pred­sta­viť, čo to asi pre mňa zna­me­na­lo. Okrem iné­ho sme bež­ne pou­ží­va­li vyjad­re­nia typu: ide­me posta­viť plné poc­ty, štát­nu akciu, potre­bu­jem 30 voja­kov poži­čať z dru­hej roty, od vlád­nych čest­ňá­kov :-). Počas svoj­ho roč­né­ho poby­tu som dva­krát mohol prí­sť v uni­for­me Čest­nej strá­že domov. Par­krát som v takej­to sláv­nost­nej uni­for­me bol v his­to­ric­kej budo­ve Slo­ven­ské­ho národ­né­ho divad­la v pre­zi­dent­skej lóži. Musím pove­dať, že to malo šmrnc. Raz som mal na sebe aj his­to­ric­kú uni­for­mu, aká je tu – mil​.sk. Bola mimo­riad­ne pohodl­ná. Pokiaľ viem, časom sa zača­la pou­ží­vať ove­ľa viac (Peter Kaclík).

Odka­zy


Slo­va­kia

The pri­ma­ry role of the Honor Guard is to repre­sent the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic, the Armed For­ces of the Slo­vak Repub­lic, and the coun­try itself. They per­form the hono­rab­le guar­ding of the Pre­si­den­t’s resi­den­ce and guests at the Pre­si­den­t’s resi­den­ce. Mili­ta­ry honors, espe­cial­ly during offi­cial visits by repre­sen­ta­ti­ves of other sta­tes, are also part of the­ir duties. In times of war, a sta­te of war, a sta­te of emer­gen­cy, or a sta­te of emer­gen­cy, they ful­fill the tasks of pro­tec­ting the Pre­si­dent (mil​.sk). Honor guar­ding takes pla­ce throug­hout the Pre­si­den­t’s pre­sen­ce in the Pre­si­den­tial Pala­ce, usu­al­ly on week­da­ys from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Guard chan­ges occur eve­ry 60 minu­tes, eve­ry full hour. The guard-​changing cere­mo­ny takes pla­ce on week­da­ys at 12:00 p.m. (pre​si​dent​.sk). Honor Guard offi­cers are armed with a 985 mm long saber. The bla­de is made of stain­less ste­el, and the scab­bard is made of spru­ce wood cove­red with leat­her. On spe­cial occa­si­ons, the unit is equ­ip­ped with a flin­tlock rif­le with a bar­rel length of 1080 mm. The unit also uses a semi-​automatic rif­le model 52 and a rif­le model 5257, both of Cze­cho­slo­vak pro­duc­ti­on (mil​.sk).

The Honor Guard unit was first estab­lis­hed at the end of 1968. After the estab­lish­ment of the Slo­vak Repub­lic, the Guard Bat­ta­li­on was reor­ga­ni­zed into the Cast­le and Honor Guard Regi­ment. It had two bat­ta­li­ons, one ful­fil­ling tasks for the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic and the other for other cons­ti­tu­ti­onal offi­cials and the hig­hest mili­ta­ry repre­sen­ta­ti­ves. The loca­ti­ons for honor guar­ding were Bra­ti­sla­va Cast­le, the Pri­ma­te­’s Pala­ce, and sin­ce Sep­tem­ber 30, 1996, the Gras­sal­ko­vich Pala­ce (Pre­si­den­tial). On August 1, 2001, the inde­pen­dent unit of the Honor Guard of the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic was estab­lis­hed (mil​.sk).

I ser­ved in the Honor Guard of the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic during my basic mili­ta­ry ser­vi­ce from 1999 to 2000. In addi­ti­on to honor guar­ding, we would “wel­co­me” vari­ous sta­tes­men and dip­lo­mats, for­ming cere­mo­nial lines. For tho­se fami­liar with the role a clerk typi­cal­ly has in the mili­ta­ry, they can pro­bab­ly ima­gi­ne what this meant for me. Among other things, we com­mon­ly used phra­ses like “let’s per­form full honors,” “sta­te event,” or “I need to bor­row 30 sol­diers from the second com­pa­ny, from the govern­ment honor guards :-).” During my one-​year stay, I had the oppor­tu­ni­ty to come home twi­ce in the Honor Guard uni­form. On a few occa­si­ons, I wore this cere­mo­nial uni­form in the his­to­ri­cal buil­ding of the Slo­vak Nati­onal The­at­re in the pre­si­den­tial box. I must say it had a cer­tain charm. Once, I even wore a his­to­ri­cal uni­form like the one depic­ted here. It was excep­ti­onal­ly com­for­tab­le. As far as I know, over time, it beca­me much more wide­ly used (Peter Kaclík).