2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Formosky Heterandria formosa

Hits: 7507

For­mos­ky Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859 divo­kým dru­hom živo­ro­diek. Ich pôvod je Flo­ri­da, Juž­ná Karo­lí­na, Sever­ná Karo­lí­na, Geor­gia (Lito­mis­ký). Sú veľ­mi malých roz­me­rov, vyzna­ču­jú sa super­fe­tá­ci­ou. To zna­me­ná, že rodia mla­dé po malých dáv­kach, jed­no – dve za deň. Lito­mis­ký uvá­dza, že Hete­ran­dria for­mo­sa je naj­men­ší sta­vo­vec, kto­rí rodí živé mlá­ďa­tá. Roman Sla­boch spo­mí­na vo svo­jom člán­ku for­mos­ky, kto­ré sa vyzna­čo­va­li iným sfar­be­ním ako bež­ne cho­va­né akvá­ri­ové for­my. Ich kres­ba je nevý­raz­ná, na svet­lej­šom pod­kla­de. Uvá­dza, že u namno­že­ných mlá­ďat sa vyskyt­li xant­ho­ric­ké jedin­ce, kto­ré boli lep­šie sta­va­né, menej vitál­ne a krátkoveké.


The Least Kil­li­fish (Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859) is a wild spe­cies of live­be­a­rers. Its ori­gin is Flo­ri­da, South Caro­li­na, North Caro­li­na, Geor­gia (Lito­mis­ky). They are very small in size and are cha­rac­te­ri­zed by super­fe­ta­ti­on. This means that they give birth to young in small doses, one or two a day. Lito­mis­ky sta­tes that Hete­ran­dria for­mo­sa is the smal­lest ver­teb­ra­te that gives birth to live offs­pring. Roman Sla­boch men­ti­ons in his artic­le the Least Kil­li­fish, which had a dif­fe­rent colo­ra­ti­on than com­mon­ly kept aqu­arium forms. The­ir pat­tern is indis­tinct on a ligh­ter backg­round. He notes that among the bred offs­pring, xant­ho­ric indi­vi­du­als occur­red, which were bet­ter built, less vital, and short-lived.


Die For­mos­kys (Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859) sind eine wil­de Art lebend­ge­bä­ren­der Fis­che. Ihr Urs­prung liegt in Flo­ri­da, South Caro­li­na, North Caro­li­na, Geor­gia (Lito­mis­ky). Sie sind sehr kle­in und zeich­nen sich durch Super­fe­ta­ti­on aus. Das bede­utet, dass sie ihre Jun­gen in kle­i­nen Dosen gebä­ren, ein oder zwei pro Tag. Lito­mis­ky gibt an, dass Hete­ran­dria for­mo­sa das kle­ins­te Wir­bel­tier ist, das leben­de Nach­kom­men gebärt. Roman Sla­boch erwähnt in sei­nem Arti­kel die For­mos­kys, die sich durch eine ande­re Fär­bung als übli­cher­we­i­se in Aqu­arien gehal­te­ne For­men aus­ze­ich­ne­ten. Ihr Mus­ter ist auf einem hel­le­ren Hin­ter­grund unde­ut­lich. Er bemer­kt, dass bei den gezüch­te­ten Nach­kom­men xant­ho­ris­che Indi­vi­du­en auft­ra­ten, die bes­ser gebaut, weni­ger vital und kurz­le­bi­ger waren.


Odka­zy

Heterandria formosa

Use Facebook to Comment on this Post