Technika, Informačné technológie

Obľúbené programy a svet informačných technológií

Hits: 8901

Od roku 1998 sa živím ako infor­ma­tik. Chcem sa veno­vať aj nie­kto­rým prog­ra­mom, kto­ré mne uľah­ču­jú prá­cu. Budem sa aj sna­žiť poskyt­núť časť svo­jich skú­se­nos­tí pri rie­še­ní prob­lé­mov s výpoč­to­vou tech­ni­kou. Budem sa sna­žiť o objek­tív­ne infor­má­cie o soft­vé­ri a hard­vé­ri, s kto­rým som sa stretol.

Základ­ná doska – motherboard

Základ­ná doska, nie­ke­dy nazý­va­ná aj mater­ská doska – MB tvo­rí naj­hlav­nej­šiu súčasť počí­ta­ča. Od nej závi­sí celý chod. Na túto dosku sa pri­pá­ja všet­ko, zdroj, pro­ce­sor, gra­fic­ké kar­ty, ven­ti­lá­tor, hard­disk, atď. Tech­no­lo­gic­ký roz­voj ide stá­le veľ­mi rých­lym tem­pom, stá­le sa vyví­ja­jú nové, výkon­nej­šie dosky. Giga­bit­ky pat­ria medzi osved­če­né značky.

Free soft­vér

 • QIP Infum – cha­to­va­cí prog­ram pre ICQ, Jab­ber a mno­hé iné podob­né služby
 • PSPad - tex­to­vý edi­tor aj pre mno­hé prog­ra­mo­va­cie jazyky
 • Por­ta – vytvo­rí sli­des­how pre web
 • MKV Mer­ge – pra­cu­je s video, spá­ja sto­py, rozdeľuje
 • GeoGeb­ra – vytvo­rí mate­ma­tic­ké grafy
 • Foto2Avi – vytvo­rí video s foto­gra­fií, resp. obráz­kov JPG
 • MediaIn­fo – posky­tu­je základ­né infor­má­cie o for­má­te video a audi­os­to­py a to veľ­mi rýchlo
 • Page­Def­rag – defrag­men­tu­je swap, vďa­ka čomu stúp­ne výkon počítača
 • CCle­a­ner – vyma­že svin­stvo, opra­ví regis­tre, odin­šta­lu­je prog­ra­my, vie odstrá­niť polož­ky po štarte
 • Vir­tu­al Dub – skve­lý nástroj pre video
 • Irfan View – bro­wser obráz­kov, video­záz­na­mov apod.
 • Defragg­ler – defrag­men­tu­je dis­ky. Doká­že napr. súbo­ry nad istú veľ­kosť pre­su­núť na koniec disku
 • Media­Co­der – prog­ram pre kon­ver­ziu videa. Pre zme­nu kon­taj­ne­rov. Využi­je aj CUDA, viac jadier, pra­cu­je aj z H265 kodek­mi. Spra­cu­je aj Full HD záznam.
 • Media Pla­y­er Clas­sic Home Cine­ma – pre­hrá­vač videa, hud­by, pre­hrá sko­ro všetko
 • VLC Media Pla­y­er – pre­hrá­vač videa, hud­by, pre­hrá sko­ro všetko
 • X264vfw – kodek videa, trie­dy H264
 • MP3 Tag – popi­so­vač mp3
 • XnView – podob­ný prog­ram ako Irfan. Veľ­mi dob­re zobra­zu­je IPTC infor­má­cie aj ich dob­re manažuje
 • Upda­te Chec­ker – zis­ťu­je nové ver­zie prog­ra­mov do váš­ho počítača
 • tsMu­xer – nástroj pre prá­cu s videom, muxo­va­nie kaná­lov, prá­cu so m2ts formátom
 • Avast – antivír
 • Winamp – pre­hrá­vač hudby
 • Java Run­ti­me – dôle­ži­tá súčasť počítača

Sin­ce 1998, I have been wor­king as an IT pro­fes­si­onal. I am eager to del­ve into prog­rams that faci­li­ta­te my work, and I will also stri­ve to sha­re some of my expe­rien­ces in sol­ving computer-​related issu­es. My aim is to pro­vi­de objec­ti­ve infor­ma­ti­on about soft­wa­re and har­dwa­re I have encountered.

Mot­her­bo­ard – MB (Main­bo­ard)

The mot­her­bo­ard, some­ti­mes refer­red to as the main­bo­ard, is the most cri­ti­cal com­po­nent of a com­pu­ter. The enti­re ope­ra­ti­on depends on it. It ser­ves as the con­nec­ti­on point for vari­ous com­po­nents, inc­lu­ding the power supp­ly, pro­ces­sor, grap­hics cards, fans, hard disk, etc. Tech­no­lo­gi­cal advan­ce­ments prog­ress at a rapid pace, with ever-​evolving and more power­ful mot­her­bo­ards. Giga­by­te is among the estab­lis­hed brands.

Free Soft­wa­re

 • QIP Infium: Chat prog­ram for ICQ, Jab­ber, and simi­lar services.
 • PSPad: Text edi­tor for vari­ous prog­ram­ming languages.
 • Por­ta: Cre­a­tes sli­des­ho­ws for the web.
 • MKV Mer­ge: Works with video, mer­ging and split­ting tracks.
 • GeoGeb­ra: Cre­a­tes mat­he­ma­ti­cal graphs.
 • Foto2Avi: Gene­ra­tes videos with pho­tog­raphs or JPG images.
 • MediaIn­fo: Pro­vi­des basic infor­ma­ti­on about video and audio for­mats quickly.
 • Page­Def­rag: Defrag­ments swap files, enhan­cing com­pu­ter performance.
 • CCle­a­ner: Cle­ans up unwan­ted files, repairs regis­tries, unins­talls prog­rams, and mana­ges star­tup items.
 • Vir­tu­al Dub: Excel­lent tool for video editing.
 • Irfan View: Ima­ge and video browser.
 • Defragg­ler: Defrag­ments disks, capab­le of moving files abo­ve a cer­tain size to the end of the disk.
 • Media­Co­der: Video con­ver­si­on prog­ram sup­por­ting CUDA, mul­tip­le cores, and H265 codecs.
 • Media Pla­y­er Clas­sic Home Cine­ma: Video and music pla­y­er sup­por­ting a wide ran­ge of formats.
 • VLC Media Pla­y­er: Ver­sa­ti­le media pla­y­er hand­ling almost any file format.
 • X264vfw: Video codec for H264 compression.
 • MP3 Tag: MP3 file tag editor.
 • XnView: Simi­lar to Irfan View, excel­ling in disp­la­y­ing and mana­ging IPTC information.
 • Upda­te Chec­ker: Iden­ti­fies new soft­wa­re ver­si­ons for your computer.
 • tsMu­xer: Video tool for chan­nel mul­tip­le­xing and wor­king with the m2ts format.
 • Avast: Anti­vi­rus software.
 • Winamp: Music player.
 • Java Run­ti­me: Essen­tial com­po­nent for com­pu­ter functionality.

Use Facebook to Comment on this Post