2007, 2009, 2011, 2012, 2013, Časová línia, Dokumenty, Piešťanské dokumenty, Príroda, Prírodné dokumenty, Slovenské dokumenty, Živočíchy, Zvieracie dokumenty

Vtáky v Piešťanoch

Hits: 4569

Vtá­kom sa v Pieš­ťa­noch cel­kom darí. Rie­ka Váh posky­tu­je množ­stvo mož­nos­tí, vod­ná nádrž Sĺňa­va, Lido takis­to. Aj pre­to naj­mä vod­né vtá­ky sa v Pieš­ťa­noch vysky­tu­jú v hoj­nom množ­stve. Park je úto­čis­kom pre men­šie dru­hy, napr. spevavce.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2013, Časová línia, Gemer, Krajina, Slovenská krajina

Hrhov a jeho rybníky

Hits: 1995

Hrhov ja nachá­dza v gemersko-​turnianskom kra­se, v doli­ne Tur­nian­ske­ho poto­ka. kto­rý domá­ci nazý­va­jú Derék (hrhov​.sk). Pri obci sa nachá­dza­jú Hrhov­ské ryb­ní­ky. Boli vybu­do­va­né v 50-​tych rokoch 20. sto­ro­čia na mies­te moča­rísk, sú využí­va­né na chov rýb. Jaze­rá zarást­li pál­kou a iný­mi vod­ný­mi rast­li­na­mi a sta­li sa tak hniez­dis­kom vod­ných vtá­kov. Loka­li­ta je Význam­ným vtá­čím úze­mím. Vysky­tu­jú sa tu kači­ce, potáp­ky, volav­ky, dru­hy Podi­ceps cris­ta­tus, Tachy­babp­tus rufi­co­lis, Anas pla­tyr­hyn­chos, Ayt­hya feri­na, Ayt­hya fuli­gu­la, Ardea cine­rea, Egret­ta alba, Ixob­ry­chus minu­tus, Botau­rus stel­la­ris, Cir­cus aeru­gi­no­sus (Sla­vo­mír Sza­bó).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Európske mestá, Hory, Hory, Jazerá, Jazerá, Krajina, Mestá, Mestá, Rakúske mestá, Rakúsko, Zahraničie

Zell am See

Hits: 2272

Zell am See sa nachá­dza neďa­le­ko Salz­bur­gu. Ozna­ču­je sa tak­to jaze­ro, celá oblasť, okres a kúpeľ­né mes­to. Nachá­dza sa tu množ­stvo per­fekt­ne udr­žia­va­ných zjaz­do­viek, rekre­ač­né stre­dis­ká, turis­tic­ké a cyk­lo­tu­ris­tic­ké ces­ty, špor­to­vé haly apod. Celé­mu okre­su Zell am See sa hovo­rí aj Pinz­gau (zel​lam​see​.cz). Cez Zell am See vedie Tau­ern­ská cyk­lo­tra­sa, kto­rá je 325 km dlhá z mes­ta Krimml do Salz­bur­gu. Vedie po asfal­to­vých ces­tách s mini­mál­nym pre­vý­še­ním. Neďa­le­ko sa nachá­dza Kap­run a jeho ties­ňa­va Sieg­mung Thun Klamm, ľado­vec Kitzs­te­in­horn, vrch Hund­ste­in, vyhliad­ka Kai­ser Franz Josef Höhe kto­rý je vo výš­ke 2369 met­rov nad morom, s kto­rej vid­no naj­väč­ší rakús­ky ľado­vec Pas­ter­ze a naj­vyš­ší vrch Grossg­lock­ner. V šir­šom oko­lí od jaze­ra sú Krimml­ské vodo­pá­dy, voda z nich padá z výš­ky tak­mer 400 met­rov v troch kas­ká­dach. Pat­ria medzi naj­väč­šie v Euró­pe (Milan Zajíc). Pôvod­ná a naj­star­šia lanov­ka Sch­mit­ten­höhe­bahn bola posta­ve­ná v roku 1927 ako prvá v Salz­bur­sku a pia­ta v Rakús­ku. V Kap­ru­ne vzdia­le­nom 7 km od Zell am See sa nachá­dza dru­hý naj­väč­ší kúpeľ­ný kom­plex v Rakús­ku, s množ­stvom bazé­nov, a širo­kou ponu­kou vod­né­ho sve­ta (Jan Hocek).

Odka­zy:

Use Facebook to Comment on this Post

2007, Časová línia, Kanada, Krajina, Zahraničie

Kanada – krajina javorových listov a javorového sirupu

Hits: 4531

Kana­da je obrov­ská kra­ji­na Sever­nej Ame­ri­ky z roz­lo­hou tak­mer 10 mili­ó­nov km2 a s tak­mer 34 mili­ón­mi oby­va­te­ľov. Je fede­rá­ci­ou desia­tich pro­vin­cií: Alber­ta, Brit­ská Kolum­bia, Mani­to­ba, New Brun­swick, Newfound­land a Lab­ra­dor, Nova Sco­tia, Onta­rio, Prin­ce Edward Island, Que­bec, Sas­kat­che­wan a šty­roch oblas­tí: Yukon, Seve­ro­zá­pad­né teri­tó­ria, Nuna­vut. Hlav­ným mes­tom je Otta­wa, iné veľ­ké mes­tá: Toron­to, Mon­tre­al, Van­cou­ver, Cal­ga­ry, Edmon­ton, Que­bec (infop​le​a​se​.com). Je dru­hou naj­väč­šou kra­ji­nou sve­ta. Vďa­ka svo­jej roz­lo­he sa aj jej pod­ne­bie mení od pre­važ­ne mier­ne­ho na juhu, po arktic­ké na seve­re. Veľ­mi zná­me sú jaze­rá, pre­dov­šet­kým tými, kto­ré sú na hra­ni­ci z USA. Národ­ným špor­tom v Kana­de je hokej (eart​hin​pic​tu​res​.com). Ma hra­ni­ciach s USA ležia Nia­gar­ské vodo­pá­dy (des​ti​na​cie​.sk). Pomer­ne dôle­ži­té je v Kana­de ovlá­dať úrad­né jazy­ky: anglič­ti­nu a fran­cúz­šti­nu (wiki​pe​dia​.sk). 

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post