Hits: 1937

Roz­lo­ha obce je 13.71 km2 (prie​pas​ne​.sk), leží v nad­mor­skej výš­ke 343 met­rov nad morom (Wiki­pe­dia). Žije tu 384 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Názov obce je údaj­ne odvo­de­ný od slo­va “pase­nie”. Obce vznik­la odčle­ne­ním od obce Koša­ris­ká v roku 1957. Až do roku 1926 bolo Prie­pas­né súčas­ťou Bre­zo­vej. Osíd­le­nie obce je kopa­ni­čiar­ske, 19 lokál­nych osíd­le­ní: Podm­ly­ná­ro­vá, Dlhý Vršek (Halu­zi­ce, Výhon a Paži­te), U Potúč­kov, U Kázi­kov, U Bie­lych, U Bachá­rov, U Blat­nia­kov, U Čúva­lov, Batí­ko­vá, U Kopec­kých, U Mos­náč­kov, Kon­či­ny, U Zubá­kov, U Hraj­no­hov, U Mar­kov, U Pet­rá­ši, U Šev­cov, Jan­dech Doli­na a Jur­ča­tá­ri (prie​pas​ne​.sk). O vzni­ku obce hovo­rí povesť, pod­ľa kto­rej gar­biar Potú­ček ute­kal z Lip­tov­ské­ho Miku­lá­ša pred Tur­ka­mi na mies­to, kto­ré sa dnes nazý­va “U Potúč­kov” (prie​pas​ne​.sk).


The vil­la­ge has an area of 13.71 km² (prie​pas​ne​.sk) and is situ­ated at an ele­va­ti­on of 343 meters abo­ve sea level (Wiki­pe­dia). It is home to 384 inha­bi­tants (Wiki­pe­dia). The name of the vil­la­ge is alle­ged­ly deri­ved from the word “pase­nie” (gra­zing). The vil­la­ge was estab­lis­hed by sepa­ra­ting from the vil­la­ge Koša­ris­ká in 1957. Until 1926, Prie­pas­né was part of Bre­zo­vá. The sett­le­ment of the vil­la­ge is cha­rac­te­ri­zed by hil­ly ter­rain with 19 local sett­le­ments: Podm­ly­ná­ro­vá, Dlhý Vršek (Halu­zi­ce, Výhon a Paži­te), U Potúč­kov, U Kázi­kov, U Bie­lych, U Bachá­rov, U Blat­nia­kov, U Čúva­lov, Batí­ko­vá, U Kopec­kých, U Mos­náč­kov, Kon­či­ny, U Zubá­kov, U Hraj­no­hov, U Mar­kov, U Pet­rá­ši, U Šev­cov, Jan­dech Doli­na, and Jur­ča­tá­ri (prie​pas​ne​.sk). Accor­ding to a legend, the vil­la­ge­’s ori­gin is asso­cia­ted with the sto­ry of the tan­ner Potú­ček, who fled from Lip­tov­ský Miku­láš to the pla­ce now cal­led “U Potúč­kov” to esca­pe the Turks (prie​pas​ne​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post