2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, TOP

Slovensko – krajina v srdci Európy

Hits: 10522

Slo­ven­sko leží v srd­ci Euró­py. Hra­ni­čí s Poľ­skom, Čes­kom, Rakús­kom, Maďar­skom a Ukra­ji­nou. Je to hor­na­tá kra­ji­na, na Slo­ven­sku sú krás­ne hory, napr. Malá Fat­ra, Níz­ke Tat­ry, Vyso­ké Tat­ry. Tak­mer celým úze­mím pre­chá­dza časť Kar­pat­ské­ho oblú­ka. Z geolo­gic­ké­ho a geoter­mál­ne­ho hľa­dis­ka je Slo­ven­sko veľ­mi boha­tá krajina. 

Slo­ven­sko dis­po­nu­je 1200 obja­ve­ný­mi jas­ky­ňa­mi, prí­stup­ných verej­nos­ti je len 14. Naj­dl­h­šou je Demä­nov­ský jas­kyn­ný sys­tém, kto­rý má viac ako 30 km. Naj­hl­b­šou je Sta­rý hrad v Níz­kych Tat­rách, s hĺb­kou 432 met­rov. Naj­dl­h­šou rie­kou je Váh, kto­rý tečie 406 km. 80 met­rov má naj­vyš­ší Kme­ťov vodo­pád vo Vyso­kých Tat­rách. Naj­ve­ter­nej­ším mies­tom je Cho­pok. Naj­daž­di­vej­ším mies­tom je Zboj­níc­ka cha­ta. Naj­roz­siah­lej­ším poho­rím je Ondav­ská vrcho­vi­na, kto­rá sa rozp­res­tie­ra na plo­che 1 320 km2 (slo​va​kia​.eu​.sk). Na Slo­ven­sku sa nachá­dza naj­väč­ší dre­ve­ných oltár na sve­te – Kos­tol svä­té­ho Jaku­ba v Levo­či, geo­gra­fic­ký stred Euró­py v Krem­nic­kých vrchoch, jedi­ný stu­de­ný artéz­sky pra­meň v Euró­pe – Her­lian­sky gej­zír pri Koši­ciach, naj­roz­siah­lej­ší hrad­ný kom­plex v stred­nej Euró­pe – Spiš­ský hrad, naj­vyš­ší vrch v Kar­pa­toch – Ger­la­chov­ský štít, naj­star­ší verej­ný park v stred­nej Euró­pe – Sad Jan­ka Krá­ľa v Bra­ti­sla­ve (visit​slo​va​kia​.com). Na Slo­ven­sku sa nachá­dza naj­väč­ší počet hra­dov a zám­kov v Euró­pe. 425 kaš­tie­ľov, 180 hra­dov, zám­kov a zrú­ca­nín (slo​va​kia​.eu​.sk). Ku 21.5.2011 tu žilo 5 397 036 oby­va­te­ľov (sta​tis​tics​.sk). V mes­tách žije viac ako 57 % z nich (slo​va​kia​.eu​.sk).

Na Slo­ven­sku žijú pre­važ­ne Slo­vá­ci. Z men­šín sú zastú­pe­ní Maďa­rí, Rómo­via, Ukra­jin­ci, Češi, Nemci. Na Slo­ven­sku sa nachá­dza­jú rôz­ne špe­ci­fic­ké oblas­ti, kto­ré majú svoj pôvod v minu­los­ti: Hont, Gemer, Tekov, Turiec, Lip­tov, Spiš, Šariš, Abov, Zem­plín, Uh, Novoh­rad, Ora­va. Nie­ke­dy v 5. sto­ro­čí sem priš­li Slo­va­nia, kto­rí boli neskôr napá­da­ní okrem iné­ho Avar­mi, kto­rých sme neskôr vyhna­li. Cca z tohto úze­mia. Kaž­do­pád­ne mno­ho Ava­rov sa asi­mi­lo­va­lo. Pod­ľa nov­ších pra­me­ňov je otáz­ne kam až sia­ha­lo v istom obdo­bí rím­ske osíd­le­nie. Kaž­do­pád­ne aj na Slo­ven­sku sa našli pozos­tat­ky rím­ske­ho osíd­le­nia na via­ce­rých miestach.

Prvé osíd­le­nie Slo­ven­ska pochá­dza z kon­ca pale­oli­tu, spred 250 tisíc rokov, s loka­li­ty Gánov­ce, kde sa našla leb­ka nean­der­tál­ca a z Mora­vian, kde sa našla soš­ka Venu­še – tzv. Mora­vian­ska Venu­ša. Prví roľ­ní­ci sa tu obja­vi­li asi 5 000 – 4 000 rokov pred Kris­tom. Od kon­ca 4. sto­ro­čia pred Kris­tom sem pri­chá­dza­jú Kel­ti. V 1. sto­ro­čí pre Kris­tom Dáko­via. Od začiat­ku 1. sto­ro­čia sem priš­li Ger­má­ni – Van­ni­ove krá­ľov­stvo. Prví slo­va­nia osíd­ľo­va­li naše úze­mie zrej­me v 5. sto­ro­čí (Wiki­pe­dia).

Prvým štát­nym útva­rom Slo­va­nov na úze­mí dneš­né­ho Slo­ven­ska bola Samo­va ríša v 7. sto­ro­čí. Neskôr Nit­rian­ske knie­žat­stvo, kto­ré­ho spo­je­ním s Morav­ským knie­žat­stvom vnik­la v roku 833 Veľ­ká Mora­va (Wiki­pe­dia). Čo bola veľ­mi význam­ná epi­zó­da v deji­nách v tom obdo­bí to bol pomer­ne sil­ný štát. Zhru­ba do toh­to obdo­bia pat­rí aj náv­šte­va Solún­skych bra­tov Cyri­la a Meto­da v 9. sto­ro­čí, kto­rí hlá­sa­li kres­ťan­skú vie­ru na našom úze­mí. Z hľa­dis­ka kul­túr­ne­ho šlo o veľ­mi význam­ný posun. Dosiah­li, že pop­ri latin­či­ne sa sta­ros­lo­vien­či­na sta­la litur­gic­kým jazy­kom, čo uznal aj pápež. Za zvá­že­nie sto­jí fakt, že to boli vte­dy jedi­né dva jazy­ky, v kto­rých sa moh­li viesť omše. Zhru­ba v 10. sto­ro­čí sem priš­li Maďa­ri, kto­rí podob­ne ako Ava­ri v 5. sto­ro­čí kočo­va­li. Nara­zi­li však na odpor Slo­va­nov, ale aj Rima­nov a Ger­má­nov. Viac­me­nej nema­li kam ísť, tak sa tu usa­di­li a nauči­li sa obhos­po­da­ro­vať pôdu. Od 10. sto­ro­čia bolo Slo­ven­sko súčas­ťou Uhor­ska, od 19. sto­ro­čia Rakúsko-​Uhorska. Bra­ti­sla­va, dneš­né hlav­né mes­to, bola veľ­mi dlho koru­no­vač­ným mes­tom. Od roku 1918 bolo Slo­ven­sko súčas­ťou Čes­ko­slo­ven­ska, s krát­kou pre­stáv­kou samos­tat­né­ho Slo­ven­ské­ho štá­tu počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. Od 1.1.1993 je Slo­ven­ská repub­li­ka samos­tat­ným štá­tom. Od 1. mája 2004 sme člen­mi Európ­skej únie, od 29.3.2004 sme člen­mi NATO, od 1.1.2009 sme člen­mi Euro­zó­ny – Európ­skej meno­vej únie, ofi­ciál­nou menou sa sta­lo euro

Počas celej his­tó­rie bolo Slo­ven­sko mno­ho­krát napá­da­né Tatár­mi, Tur­ka­mi, ale z hľa­dis­ka celis­tvos­ti úze­mia odo­lá­va­lo. Je prav­da, že Tur­ci aj Tatá­ri mali aj iné cie­le, kto­ré ich mno­ho­krát donú­ti­li odísť z úze­mia Slo­ven­ska. Kaž­do­pád­ne ani ger­mán­ske, ale­bo rím­ske úto­ky nebo­li pri­veľ­ké. Hra­dy, kto­ré na Slo­ven­sku boli v minu­los­ti boli pomer­ne dob­re opev­ne­né a v minu­los­ti doká­za­li úspeš­ne odo­lá­vať nepria­te­ľom. Neraz našim pro­tiv­ní­kom pomoh­la zra­da na ich obsa­de­nie. Do stre­do­ve­ku boli napr. hra­dy v Deví­ne, vo Fiľa­ko­ve veľ­kou pre­káž­kou pre nepria­te­ľov. Napo­kon aj Bra­ti­slav­ský hrad. Veď Bra­ti­sla­va bola dlho nazý­va­ná aj ako kamen­né mes­to. Zlé obdo­bie obdo­bie pre jed­no­du­chý ľud bolo po roku 1526 a trva­lo zhru­ba do roku 1868. Je zau­jí­ma­vé, že nie­kto­ré rea­li­ty z vte­daj­šie­ho obdo­bia sa dosta­lo aj do slov­ní­ka – pojem turec­ké hos­po­dár­stvo pochá­dza prá­ve zo stre­do­ve­ku. Ide o to, že Turek len bral a nesta­ral sa. Tur­kom nezá­le­ža­lo na tom, čo bude, keď oni využi­jú úro­du, nesta­ra­li sa o budúc­nosť, jed­no­du­cho šli ďalej, zdie­ra­li nie­ko­ho iného.

Z hľa­dis­ka kul­tú­ry bola význam­ná exis­ten­cia Aca­de­mie Istro­po­li­ta­ny – jed­nej z naj­star­ších uni­ver­zít v Euró­pe. Zalo­žil je Matej Kor­vín v Bra­ti­sla­ve oko­lo roku 1466. V roku 1787 bola prvý krát kodi­fi­ko­va­ná spi­sov­ná slo­ven­či­na Anto­nom Ber­no­lá­kom na zákla­de zápa­do­slo­ven­ské­ho náre­čia – ber­no­lá­kov­či­na. Od roku 1843 je vďa­ka Ľudo­ví­to­vi Štú­ro­vi spi­sov­ná slo­ven­či­na kodi­fi­ko­va­ná na zákla­de stre­do­slo­ven­ské­ho nárečia. 

Naj­viac ľudí žije v mes­tách Bra­ti­sla­va, Koši­ce, Pre­šov, Nit­ra, Žili­na, Ban­ská Bys­tri­ca, Trna­va, Mar­tin, Tren­čín, Pop­rad, Prie­vi­dza, Zvo­len (slo​va​kia​si​te​.com). Národ­né par­ky: TANAP – Tatrans­ký národ­ný park, NAPANT – Národ­ný park Níz­ke Tat­ry, Veľ­ká Fat­ra, Malá Fat­ra, Pie­ni­ny (PIENAP), Polo­ni­ny, Slo­ven­ský raj, Slo­ven­ský kras, Murán­ska pla­ni­na (slo​va​kia​si​te​.com). Naj­výz­nam­nej­šie sviat­ky: Via­no­ce, Veľ­ká noc, Miku­láš, Svä­tá Lucia, Sil­ves­ter, Nový rok, Deň detí, Deň matiek, Pamiat­ka zosnu­lých, Fašian­gy (slo​va​kia​si​te​.com). Význam­né osob­nos­ti: Juraj Jáno­šík – zboj­ník a ľudo­vý hrdi­na, kto­rý boha­tým bral a chu­dob­ným dával, Ľudo­vít Štúr – kodi­fi­ká­tor spi­sov­nej slo­ven­či­ny, Milan Ras­ti­slav Šte­fá­nik – vedec, poli­tik, vojak, zakla­da­teľ čes­ko­slo­ven­ské­ho štá­tu, Ale­xan­der Dub­ček – štát­nik, osob­nosť Praž­skej jari 1968 (slo​va​kia​si​te​.com). Gas­tro­no­mic­ké cha­rak­te­ris­tic­ké jed­lá: pare­ni­ca, ovčí syr, syro­vé kor­bá­či­ky, oštie­pok, bryn­dra, ska­lic­ký trdel­ník, bra­ti­slav­ské rož­ky (mpsr​.sk), tokaj­ské víno, kapust­ni­ca, piro­hy, lok­še, tla­čen­ka, jater­ni­ce, pagá­če a napo­kon aj kofo­la. Z tvr­dé­ho alko­ho­lu sú zná­me: boro­vič­ka, sli­vo­vi­ca, demä­nov­ka. Slo­ven­sko je veľ­mi boha­té na mine­rál­ne pra­me­ne – mine­rál­ky: Budiš, Gemer­ka, Fat­ra, San­tov­ka, Sal­va­tor, Rajec, Ľubov­nian­ka, Mitic­ká, Luc­ka a mno­ho iných.

Nie­kto­ré príspevky

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2013, Časová línia, Krajina, Mestá, Mestá, Slovenská krajina, Slovenské mestá, Záhorie

Skalica

Hits: 3006

Ska­li­ca je mes­to na zápa­de Slo­ven­ska. Dá sa pove­dať, že suse­dí s morav­ským Hodo­ní­nom a s Holí­čom. Leží v nad­mor­skej výš­ke 177 met­rov na roz­lo­he 60 km2. Žije tu tak­mer 15 000 oby­va­te­ľov. Neďa­le­ko od mes­ta tečie rie­ka Mora­va. Prvá písom­ná zmien­ka o mes­te je z roku 1217 (Wiki­pe­dia). His­to­ric­ké náz­vu mes­ta: Uher­ská Ska­li­ca, Uhor­ská Ska­li­ca (Dúb­rav­ský), Zakol­cha (ska​li​ca​.sk). Po roku 1270 bola vybu­do­va­ná naj­star­šia stav­ba v mes­te – rotun­da sv. Jura­ja. Od roku 1372 je Ska­li­ca slo­bod­ným krá­ľov­ským mes­tom. Prav­de­po­dob­ne od začiat­ku 15. sto­ro­čia sa výraz­ne vyví­ja vinoh­rad­níc­tvo. Vyrá­ba­lo sa tu jed­no z naj­kva­lit­nej­ších súkien v Uhor­sku. Ska­lic­ký trdel­ník je záku­sok vyro­be­ný z kys­nu­té­ho ces­ta, oba­le­né­ho ore­cha­mi a peče­ný na otvo­re­nom ohni (Wiki­pe­dia).

Oby­va­te­lia mes­ta sú Ska­li­ča­né (asb​.sk). V mes­te pôso­bí Záhor­ské múze­um, orga­ni­zu­je sa tu Trd­lo­fest, fes­ti­val Ska­lic­ké dni. Osob­nos­ti Ska­li­ce: oper­ný spe­vák Jan­ko Bla­ho, spe­vák Fran­ti­šek Kriš­tof Vese­lý, dab­lér Svä­top­luk Šab­la­tú­ra, kňaz Anton Srho­lec, maliar Dušan Greč­ner, hudob­ník Marián Var­ga, hereč­ka Bibia­na Ondrej­ko­vá, hoke­jis­ta Žig­mund Pál­fy (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2010, 2011, Časová línia, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Spiš, Spišské obce

Spišské Podhradie – mesto spod Spišského hradu

Hits: 3789

Spiš­ské pod­hra­die je obec, nad kto­rou sa vypí­na jeden z naj­väč­ších hra­dov na sve­te – Spiš­ský hrad. Ak sa však chce­te na Spiš­ský hrad dostať krat­šou ces­tou, choď­te na hrad z Hod­ko­viec. Naj­star­šie osíd­le­nia na tom­to úze­mí pochá­dza­jú z 5. tisíc­ro­čia pred n.l. Na pre­lo­me 11. – 12. sto­ro­čia sa hrad­ný kopec začal osíd­ľo­vať natrva­lo. V tom­to obdo­bí sa začal sta­vať Spiš­ský hrad. Vte­dy zača­li vzni­kať v jeho oko­lí malé osa­dy. Spo­je­ním takých­to troch vznik­lo aj Spiš­ské Pod­hra­die na súto­ku Jab­lo­nov­ské­ho a Tele­din­ské­ho poto­ka (Uhľo­vé­ho) (Wiki​pe​dia​.sk). Prí­cho­dom osad­ní­kov z Flan­dier, po tatár­skom vpá­de, začal zrod mes­ta (spiss​kyh​rad​.com). V 12. sto­ro­čí bolo pred­hra­dím Spiš­ské­ho hra­du, ale už v polo­vi­ci 13. sto­ro­čia sa sta­lo od hra­du nezá­vis­lým mes­tom (Wiki​pe​dia​.sk). Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1249 (spiss​kyh​rad​.com). V roku 1279 bolo zná­me ako Fanum St. Mariae. Neskôr pat­ri­lo pod Spo­lo­čen­stvo spiš­ských Sasov. Ďal­ším pome­no­va­ním mes­ta bolo Vil­la Saxo­rum (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). His­to­ric­ký nemec­ký názov mes­ta je Kirch­dorf, resp. Kirchd­rauf (Wiki​pe​dia​.sk).

V stre­do­ve­ku bolo význam­ným a pros­pe­ru­jú­cim mes­tom (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). V roku 1677 rich­tá­ro­vi Jaku­bo­vi Günt­he­ro­vi pred­lo­ži­lo cecho­vé arti­ku­ly 16 cechov: deb­nár­sky, hrn­čiar­sky, murár­sky, šev­cov­ský, čiž­már­sky, mäsiar­sky, súken­níc­ky, kraj­čír­sky, kožuš­níc­ky, zámoč­níc­ky, tkáčs­ky, reme­nár­sky, kováčs­ky, puš­kár­sky, pivo­var­níc­ky a sto­lár­sky (Wiki​pe​dia​.sk). Pre­slá­vi­li sa mäsia­ri spiš­ský­mi pár­ka­mi, kto­ré vyni­ka­li mimo­riad­nou kva­li­tou a do roku 1914 sa dodá­va­li den­ne aj do reštau­rá­cií a hote­lov v Buda­peš­ti, kde sa ponú­ka­li ako špe­cia­li­ta. V súvis­los­ti s roz­vi­nu­tou výro­bou plát­na na Spi­ši v mes­te fun­go­va­la aj mod­ro­tla­čia­ren­ská diel­ňa s kon­ským man­gľom (spiss​kyh​rad​.com). V roku 1608 boli pri zakla­da­ní naj­star­šie­ho far­biar­ske­ho cechu v cel­kom Uhor­sku, v Levo­či, aj maj­stri zo Spiš­ské­ho Pod­hra­dia, Michal Her­manJán Tibe­li. V roku 1770 tu bolo 250 reme­sel­níc­kych diel­ní (Wiki​pe​dia​.sk). Roz­voj mes­ta bol úzko spä­tý s obdo­bím “sas­kej kolo­ni­zá­cie”. Sil­ná komu­ni­ta ich potom­kov tu žila až do pre­lo­mu 18. – 19. sto­ro­čia (spis​.eu​.sk). Naj­zná­mej­šou čas­ťou dneš­né­ho mes­ta je Spiš­ská Kapi­tu­la, troj­lo­ďo­vý kos­tol s dvoj­ve­žo­vým prie­če­lím, gotic­kým poly­go­nál­nym pre­sby­té­ri­om, sever­nou sak­ris­ti­ou a boč­nou kapl­n­kou (apsi​da​.sk). Spiš­ská kapi­tu­la býva ozna­čo­va­ná aj ako slo­ven­ský Vati­kán. Od kon­ca 12. sto­ro­čia je síd­lo Spiš­ské­ho pre­pošt­stva, od roku 1776 síd­lom Spiš­ské­ho bis­kup­stva. Od spod­nej brá­ny posky­tu­je náv­štev­ní­ko­vi rari­tu – uli­cu s doma­mi kano­ni­kov po oboch stra­nách, čas­to zdo­be­né soš­ka­mi, maľ­ba­mi, erba­mi. Bis­kup­ská kated­rá­la je kle­no­tom, jej archi­tek­tú­ra pri­po­mí­na učeb­ni­cu vývo­ja román­skej a gotic­kej archi­tek­tú­ry (ces​tau​nes​co​.sk). 

Dnes je Spiš­ské Pod­hra­die malým pro­vinč­ným mes­teč­kom, kto­rom žije asi 3800 oby­va­te­ľov. Do roku 1945 bolo mes­tom pre­va­hou rôz­nych reme­siel. Naj­sláv­nej­ší boli výrob­co­via spiš­ských pár­kov, tie vyni­ka­li mimo­riad­nou kva­li­tou. Dodá­va­li sa den­ne do reštau­rá­cii a hote­lov v Buda­peš­ti ako špe­cia­li­ta (ces​tau​nes​co​.sk). Po roku 1945 sa Spiš­ská Kapi­tu­la zme­ni­la na kasár­ne, neskôr na poli­caj­nú ško­lu a archív. Od decem­bra 2003 sa cen­trum Spiš­ské­ho Pod­hra­dia a Spiš­ská Kapi­tu­la sta­li súčas­ťou Sve­to­vé­ho dedič­stva UNESCO. Spiš­ská Kapi­tu­la býva ozna­čo­va­ná aj ako cir­kev­né mes­teč­ko. Jeho deji­ny sia­ha­jú až do 9. sto­ro­čia, kedy sa opro­ti dneš­nej Spiš­skej Kapi­tu­le – na Paži­ci (kapi​tu​la​.sk) nachá­dzal veľ­ký, prav­de­po­dob­ne bene­dik­tín­sky kláš­tor (spiss​ke​podh​ra​die​.sk) svä­té­ho Mar­ti­na (kapi​tu​la​.sk). Spiš­ská Kapi­tu­la je od roku 1956 mest­skou pamiat­ko­vou rezer­vá­ci­ou. Nachá­dza sa tu gotic­ký skvost – kated­rá­la svä­té­ho Mar­ti­na, hodi­no­vá veža (spis​.eu​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post