Hits: 2640

Obec, nad kto­rou sa čnie Orav­ský hrad (Peter Kac­lík). Orav­ský Podzá­mok leží v Orav­skej vrcho­vi­ne, na pra­vom bre­hu rie­ky Ora­va, asi 11 kilo­met­rov od Dol­né­ho Kubí­na. V nad­mor­skej výš­ke 511 met­rov nad morom (Wiki­pe­dia). Arche­olo­gic­ké nále­zy datu­jú počiat­ky osíd­le­nia loka­li­ty do obdo­bia pre­lo­mu leto­poč­tov. Prvá písom­ná zmien­ka o osíd­le­ní je z roku 1267. Samos­tat­nou sa obec sta­la až v dru­hej polo­vi­ci 19. sto­ro­čia (orav​sky​po​dza​mok​.sk). V roku 1619 tu bolo mýto, mlyn, píla, pivo­var, val­cha na súk­no a mlyn na puš­ný prach. V roku 1785 tu žilo 139 oby­va­te­ľov, v roku 1910 355 oby­va­te­ľov (ora​va​-lip​tov​.sk). Dnes tu na roz­lo­he 35.25 km2 žije 1372 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post