Hits: 2702

Petr­žal­ka je mest­skou čas­ťou Bra­ti­sla­vy, na pra­vom bre­hu rie­ky Dunaj v nad­mor­skej výš­ke 131 met­rov nad morom. Má naj­vyš­ší počet oby­va­te­ľov zo všet­kých mest­ských čas­tí. Jej roz­lo­ha je nece­lých 29 km2. Pôvod­ne to bola vidiec­ka obec pri Bra­ti­sla­ve s náz­vom Enge­rau - úzka niva z nemči­ny. V roku 1866 tu žilo v 103 domoch 594 oby­va­te­ľov. V roku 1920 už 10 tisíc. Pred 1. sve­to­vou voj­nou aj pred rokom 1945 tu žili naj­mä Nemci. Prvý krát bola Petr­žal­ka spo­je­ná s Bra­ti­sla­vou bola v roku 1891 želez­nič­ným mos­tom (Wiki­pe­dia).

Dnes jej cha­rak­ter urču­jú naj­mä pane­lo­vé obyt­né domy. Avšak nachá­dza­jú sa tu aj dve prí­rod­né jaze­rá – Malý a Veľ­ký Draž­diak a kanál Chor­vát­ske rame­no a naj­star­ší verej­ný park v stred­nej Euró­pe – Sad Jan­ka Krá­ľa. Petr­žal­ka je roz­de­le­ná na síd­lis­ká ale­bo miest­ne čas­ti: Dvo­ry, Lúky, Háje, Ovsiš­te, Janí­kov dvor, Kop­ča­ny, Zrkad­lo­vý háj, Sta­rý háj, Kapi­tul­ský dvor. Nachá­dza sa tu via­ce­ro kul­túr­nych zaria­de­ní: Domy kul­tú­ry Ovsiš­te, Zrkad­lo­vý háj, Lúky, divad­lo Aré­na. Význam­né je výsta­vis­ko Inche­ba Expo, Eko­no­mic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve a City Uni­ver­si­ty (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post