Hits: 1594

Tur­nian­sky hrad sa nachá­dza nad obcou Tur­ňa nad Bod­vou v Slo­ven­skom kra­se. Asi 40 km od Košíc.

Leží vo výš­ke 375 met­rov nad morom. Od roku 1685 je hrad ruina vďa­ka sta­vov­ským povs­ta­niam (Wiki­pe­dia). Vzni­kol prav­de­po­dob­ne v polo­vi­ci 13. sto­ro­čia po tatár­skom vpá­de (zamky​.sk). O obno­vu tej­to hra­du sa sta­rá Občian­ske zdru­že­nie Cas­trum Thor­na. Úze­mie oko­lo hra­du pred­sta­vu­je vedec­ky význam­nú flo­ris­tic­kú a fau­nis­tic­kú loka­li­tu. Pod hra­dom sa kaž­do­roč­ne uspo­ria­da­va­jú kul­túr­no zábav­né podu­ja­tie Tur­nian­ske rytier­ske sláv­nos­ti (slo​ven​sky​-kras​.eu).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post