Hits: 260

Bla­to, do roku 1956 Žiš­pa­chy je obec, časť mes­ta Nová Bys­tři­ce v okre­se Jin­dři­chov Hra­dec. 5.5 km od Novej Bys­tři­ce. Źije tu 33 oby­va­te­ľov. Nachá­dza sa tu kos­tol svä­tej Márie Mag­da­lé­ny. Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1487 (Wiki­pe­dia CZ).


Bla­to, for­mer­ly kno­wn as Žiš­pa­chy until 1956, is a vil­la­ge and part of the town of Nová Bys­tři­ce in the Jin­dři­chův Hra­dec Dis­trict. It is loca­ted 5.5 kilo­me­ters from Nová Bys­tři­ce and has a popu­la­ti­on of 33 inha­bi­tants. The vil­la­ge is home to the Church of St. Mary Mag­da­le­ne. The first writ­ten men­ti­on of Bla­to dates back to 1487 (Wiki­pe­dia CZ).


Use Facebook to Comment on this Post