Hits: 7680

Futák Ján Flóra Slovenska 0 , SLO kniha

Futák Ján Slovenský herbár 0 , SLO kniha

Pasteur Louis 0 , virológia, SLO neznámy

Mueller-Dombois D. Community organization and ecosystem theory 1988 Canadian Journal Botany Vol. 66. p. 2620 – 2625 National research council of Canada Ottawa synekológia, fytocenológia, geobotanika, ENG spoločenstvá, ekosystém článok 0008-4026 58

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 90 – 120 Blesk, Graphia , Klagenfurt , genetika, cytológia, systematická CES vznik života, evolúcia, gén, dedičnosť, rastlinná bunka, živočíšna bunka, vírus, baktérie, prvoky, huby, riasy, machy, paprade, nahosemmenné rastliny, krytosemenné rastliny encyklopédia 80-85606-21-6

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 150 – 178 Blesk, Graphia , Klagenfurt , , zoológia, fyziológia CES rozmnožovanie rastlín, opeľovanie, semeno, plod, rozmnožovanie bezstavovcov, rozmnožovanie rýb, rozmnožovanie obojživelníkov, rast živočíchov, evolúcia živočíchov, metamorfóza, rozmnožovanie plazov, rozmnožovanie cicavcov, tok vtákov, klíčenie encyklopédia 80-85606-21-6

Michalko J., Magic Dezider, Berta J., Rybníček K., Rybníčková E., Maglocký Štefan, Špániková A. Geobotanická mapa ČSSR, SSR, map. časť 1985 Veda geobotanika SLO potenciálna vegetácia, rekonštruovaná vegetácia atlas

White P.S. Pattern, process, and natural disturbance in vegetation 1979 Botanical Review No. 4, p. 229 – 299 Botanical Garden Bronx geobotanika, rastlín ENG rastlinné spoločenstvo, disturbancia, narušenie článok 0006-8101 58

Clements F.E. Plant succesion. Analysis of development of vegetation 1916 Carnegie Institution Washington D.C. rastlín, geobotanika ENG sukcesia neznámy

Grime J.P. Vegetation classification by reference to stategy 1974 Nature No. 250, p. 26 – 31 rastlín, ENG stratégia, vegetačná klasifikácia článok

Bazzaz F.A. The physiological ecology of plant succesion 1979 Annual Review of Ecology and Systematics No. 10, p. 351 – 371 Annual Reviews Palo Alto rastlín, ekofyziológia, geobotanika ENG sukcesia článok 0066-4162 574

Watt A.S. Pattern and process in the plant community 1947 Journal of Ecology No. 35, p. 1 – 22 Oxford geobotanika, rastlín, synekológia ENG rastlinné spoločenstvo článok

Dostál Jozef, Červenka Kľúč na určovanie vyšších rastlín I. diel 1991 SPN , SLO kľúč

Dostál Jozef Kľúč na určovanie vyšších rastlín II. diel 1992 SPN , SLO kľúč

Hančinský L. Lesnícka typológia 1977 Príroda lesníctvo, SLO les, typológia lesa knižka 634.0.11

Hejný Slavomil, Slavík Bohumil Květena ČSR 1. 1988 Academia , CES kľúč

Hejný Slavomil, Slavík Bohumil Květena ČSR 1988 botanika, CES kľúč

Dostál Josef Nová květena ČSSR I, II 0 botanika, CES kľúč

Rothmaler Werner Exursionsflora 1986 VEB Verlag botanika, GER kľúč rastlín kľúč

Korpeľ Štefan Pestovanie lesa 0 lesníctvo, botanika SLO les neznámy

Kirkham F.W., Tallowin J.R.B. The influence of cutting date and previous fertilizer treatment on the productivity and botanical composition of species – rich hay meadows on the Someset levels 1995 Grass and Forage Science Vol. 50, Iss. 4, p. 365 – 377 Oxford Blackwell , geobotanika, mikrobiológia ENG , zloženie populácie, chemické zloženie, holorub, vplyv holorubu, holorub – lúka, hnojenie, vplyv hnojenia na zloženie lúky, živiny, N, P, K, neorganické hnojivá, nitrátofilná vegetácia článok 0142-5242 633

Červenka Martin a kol. Slovenské botanické názvoslovie 1986 Príroda , botanika, taxonómia SLO slovník

Hendrych Radovan Systém a evoluce vyšších rostlin 1977 SPN taxonómia, botanika CES kniha

Novák F.A. Vyšší rostliny 1972 Academia 2 taxonómia rastlín, botanika CES kniha

Peciar Vojtech, Červenka Martin, Hindák František Základy systému a evolúcie výtrusných raslín 1984 SPN taxonómia rastlín, botanika SLO kniha

Záhorovská Erika a kol. Systém a evolúcia nižších rastlín 1995 PRIF UK taxonómia rastlín, botanika SLO kniha 80-223-0752-1

Hagara Ladislav Huby – dvojníky 1992 Obzor botanika SLO huby kľúč 80-215-0132-4

Dermek Aurel Huby lesov, polí a lúk 1976 Osveta Martin 1 botanika SLO huby kľúč

Amann Gottfried Bäume und sträucher des waldes 1965 Neumann Verlag 7 botanika GER kľúč

Thurzová Ľudmila, Kresánek Jaroslav, Mareček Štefan, Mika Karol Malý atlas liečivých rastlín 1983 Osveta Martin 7 botanika, farmácia SLO liečivé rastliny atlas

Bero Rastislav, Ivo, Tomaško Ivan Arborétum Mlyňany 1992 Veda 1 botanika, sadovníctvo, pestovateľstvo SLO arborétum sprievodca 80-224-0377-6

Pleva Jozef Lesnícka botanika 1952 Slovenské vydavateľstvo poľnohospodárskej literatúry botanika SLO les učebnica

Kresánek Jaroslav, Dugasová Zlatica Flóra – Liečivé rastliny. Farebný obrázkový kalendár 1979 Duklianske tlačiarne botanika, farmácia SLO liečivé rastliny kalendár

Michalko J. Geobotanická mapa ČSSR, SSR, text. časť 1985 Veda Bratislava geobotanika SLO potenciálna vegetácia, rekonštruovaná vegetácia atlas

Burkovský Július RNDr. Dezider Magic sedemdesiatpäťročný 1995 Chránené územia Slovenska No. 26 SAŽP , geobotanika, botanika SLO Magic Dezider článok 80-85559-13-7

Čačko Ľubor Dactylorhiza ochroleuca – nový taxón slovenskej flóry 1995 Živa No. 4 Academia botanika, , SLO Dactylorhiza ochroleuca článok 0044-4812

Šmarda Jan Sinice. Jednoduchá a přece důmyslná podoba života 1996 Vesmír No. 10, p. 576 – 583 Vesmír botanika CES sinice článok 0042-4544

Konečný Jozef Bonsaj 1991 Živena Bratislava pestovateľstvo, botanika SLO bonsaj príručka 80-85177-19-6

Ambros Zděnek Lesnícka botanika se základy ekologie a typologie lesa, 2 zv. Základy ekologie a typologie lesa 0 lesnícka botanika, , typológia lesa CES les, typológia neznámy 630.17(075.8)

Ambros Zděnek Lesnícka botanika se základy ekologie a typologie lesa, 1 zv. Lesnícka botanika s denrologií 0 lesnícka botanika, dendrológia CES les neznámy

Miadok D. Contribution to the phytocoenology of the projected state natural reservation Kremeňovo 1993 Biológia Vol. 48, No. 1, p. 67 – 71 SAP Bratislava fytocenológia, botanika, SLO Kremeňovo článok 0006-3088

Oťahelová Helena, Banásová Viera, Jarolímek I., Husák Štepán, Zaliberová M., Zlínska Jana On the occurence of endangered taxa of Slovak flora on the floodplain of lover flow of the river 1992 Bulletin SBS Vol 14, p. 34 – 35 SBS Bratislava botanika, SLO , ohrozené druhy článok

Banásová Viera, Oťahelová Helena, Jarolímek I., Zaliberová M., Husák Štepán river floodplain vegetation in relation to limiting ecological factors 1994 Ekológia, Vol. 13, No. 3, p. 247 – 262 SAP Bratislava , botanika ENG , ekologické faktory článok

Banásová Viera, Oťahelová Helena, Jarolímek I., Zaliberová M., Janauer G.A., Husák Štepán The influence of important environmental factors on the vegetation structures in the alluvial plain of the River 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1, p. 125 – 133 SAP Bratislava , botanika, ekológia ENG, SLO vegetácia alúvia, článok

Prach K. Monitorování změn vegetace – metody a principy 0 ČÚOP – Český ústav ochrany prírody ekológia, geobotanika, , fytocenológia CES monitoring, rastlinné spoločenstvá, metódy zberu, spracovanie dát príručka

Prach K. Biomonitoring – metody a principy 0 ČÚOP , zoológia, botanika CES biomonitoring príručka

Feráková Viera, Michálková A., Ondrášek I., Papšíková M., Zemanová Anna Ohrozená flóra Bratislavy 1994 Príroda Bratislava , botanika, floristika SLO ohrozené druhy spravodaj

Veľká kniha rastlín, skamenelín a minerálov 0 Príroda Bratislava botanika SLO atlas

Haštová Mária Keď pôjdeš lúkami 1967 Mladé letá Bratislava botanika SLO kľúč

Patočka Jan Húsenice nas duboch v ČSR 1954 Štátne poľnohospodárske nakladateľstvo Bratislava lesnícka botanika, zoológia SLO motýľ, húsenica, dub knižka

Holotová Eugénia, Janišová Monika, Janiš Vladimír, Kürthy Alexander, Kürthyová Martina, Noga Michal, Stanová Viera, Šeffer Ján, Škoda Róbert, Valachovič Dušan, Viceníková Andrea (eds.) Nivou Moravy 1995 Bratislava , ekológia, botanika, zoológia SLO , niva Moravy príručka 80-967471-0-X

Runkovič G. Flóra Strážova 1990 Chránené územia Slovenska No. 15, p. 21 – 24 Ekológia Bratislava botanika SLO článok 80-85559-13-7

Macko Š. Príspevok k rozšíreniu tisa obyčajného na Slovensku 1992 Chránené územia Slovenska No. 18, p. 29 – 31 Ekológia Bratislava botanika SLO Taxus baccata, tis obyčajný článok 80-85559-13-7

Maglocký Štefan, Feráková Viera Red list of ferns and flowering plants (Pteridophyta and Spermatophyta) of the flora of Slovakia 1993 Biológia Vol. 48, No. 4, p. 361 – 385 SAP Bratislava 2 , botanika ENG, LAT ohrozené druhy, chránené druhy, kategórie IUCN správa, súbor 0006-3088

Randuška Dušan, Križo Milan Chránené rastliny 1986 Príroda Bratislava botanika, SLO chránené rastliny atlas

Bosáčková E. Rastlinné spoločenstvá slatinových lúk na Záhorskej nížine 1975 Českoslovesnká No. 15, p. 172 – 273 Príroda Bratislava botanika SLO slatiny, Záhorie článok

Krippel E. Postglaciálny vývoj lesov Záhorskej nížiny. Historickogeobotanická štúdia 1965 Biologické práce Vol. 11, No. 3 SAV Bratislava vývoj prírody, historická geobotanika SLO Záhorská nížina neznámy

Oťahelová Helena, Banásová Viera, Jarolímek I., Husák Štepán, Zaliberová M., Zlinská Jana K výskytu ohrozených druhov flóry Slovenska v inundačnom území dolného toku rieky Moravy 1992 Bulletin SBS Vol. 14, p. 34 – 35 SBS Bratislava environmentalistika, botanika SLO , Záhorie, ohrozené druhy článok

Dostál Ľ. Botanicko – ochranárske postrehy z Levočských vrchov 1993 Chránené územia Slovenska No. 20, p. 37 Ekológia Bratislava botanika, environmentalistika SLO článok 80-85559-13-7

Tatík J., Andrášková E. Teplomilné spoločenstvá s dubom plstnatým v južnej časti Stážovských vrchov 1992 Chránené územia Slovenska No. 19, p. 28 – 30 Ekológia Bratislava botanika SLO xerotermy, Quercus pubescens článok 80-85559-13-7

Galvánek Dobromil Xerotermné spoločenstvá južnej časti Strážovských vrchov a problémy ich ochrany 1997 Vol. 4, No. 1, p. 20 – 21 Bratislava botanika, environmentalistika SLO Strážovské vrchy, xerotermy článok 1335-2091

Feráková Viera, Schwarzová Terézia Synantropizačné tendencie vo flóre modelového územia Devínska Kobyla 1981 Acta Facultatis Rerum Nature Universitas Comeniana No. 7, p. 253 – 262 PRIF UK Bratislava botanika, environmentalistika SLO synantropizácia, Devínska Kobyla článok

Čačko Ľubor Čeľaď Orchidaceae v Strážovských vrchoch 1993 Chránené územia Slovenska No. 20, p. 61 Ekológia Bratislava environmentalistika, botanika SLO Orchidaceae článok 80-85559-13-7

Chromý, Nižnanská M., Vlčáková A. Sú Pieniny rajo orchideí ? 1990 Vysoké Tatry No. 6, p. 21 – 22 , botanika SLO Pieniny, Orchidaceae článok

Čítaj príspevok  Priezviská a rodné mená v našej rodine

Križo Milan Flóra Poľany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystricy 6. – 8. apríl 1993, p. 245 – 251 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, SLO Valeriana sambucifolia, Mycrostylis monophyllos, Coeloglossum viride, Taxus baccata, Žiar, Roh, Detvianska kotlina, Slatinská kotlina, Poa scabra, Trifolium sarosiense, Melittis melisophyllum ssp. carpatica, Slatina, Fritillaria meleagris zborník

Križo Milan Flóra Poľany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 245 – 251 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, SLO Waldsteinia temata zborník

Vestenický Koloman, Ivan, Ambros Zdeno, Bernátová Dana, Bohuš Ján, Bujnovský Alfonz, Čaputa Alojz, Darola Ján, Fekete Štefan, Gajdoš Milan, Galvánek Juraj, Kadlečík Ján, Kliment Ján, Kristek Igor, Lacko Richard, Lazebníček Jiří, Ložek Vojen Veľká Fatra, chránená krajinná oblasť 1986 p. 1 – 241 Príroda Bratislava 1 environmentalistika, geológia, geomorfológia, hydrológia, klimatológia, , botanika SLO Veľká Fatra, geologická stavba, tektonika, reliéf, kras, hydrologické pomery, klíma, pôdne pomery, chránené plochy, vývoj prírody v štvrtohorách, vegetačné pomery, živočíšstvo, osídlenie, priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo kniha

Hindák František K súčasnému stavu výskumu fytogenofondu siníc a rias Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 21 – 25 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika SLO sinice, riasy zborník

Peciar Vojtech Genofond machorastov Slovenska a jeho ochrana 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 25 – 31 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, SLO machorasty, genofond, červený zoznam, endemické druhy, neofyty zborník

Maglocký Štefan Červený zoznam vyšších rastlín flóry Slovenska – príprava II. verzie 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 43 – 47 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, SLO červený zoznam zborník

Feráková Viera, Michálková A. Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Bratislavskej flóry. Informácia o súčasnom stave jej ohrozenia 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 47 – 51 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, SLO červený zoznam, papraď, Bratislava, urbanizácia, priemysel, komunikácie, poľnohospodárstvo, kameňolom, ťažba kameňa, zber, prenos do záhrad zborník

Vlčko Jaroslav Vstavačovité (Orchidaceae) – výskyt na Slovensku a ich ohrozenie 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 51 – 59 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, SLO Orchidaceae, vstavačovité, červený zoznam, Spiranthes aestivalis, Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza incarnata ssp. haematodes var. hyphaematodes, Dactylorhiza maculata ssp. maculata, Dactylorhiza maculata ssp. helodes zborník

Ulrychová Darina, Ulrych Libor Problematika ochrany vybraných druhov vstavačovitých v okrese 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 59 – 63 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, SLO Orchidaceae, , Himantoglossum caprinum, ŠPR Žibrica, Orchis morio ssp. morio, Malý Bahorec, Podhorany, Orchis tridentata ssp. tridentata, Kalvária, Xeranthemum annum, Gagea bohemica, Iris pumila, Hesperis tristis, Dactylorhiza sambucina zborník

Labanc Juraj Problém zachovania biodiverzity a možnosti botanických záhrad 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 63 – 67 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, SLO biodiverzita, botanické záhrady, ochranné lesy, semenné porasty, génové základne, výberové stromy, klonové , semenné sady, zníženie variability, záchrana ex situ, genetický drift, hybridizácia, arborétum zborník

Šoltésová Anna Diverzita cievnatých rastlín v TANAP-e a jeho ochrannom pásme 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 229 – 235 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, SLO TANAP, , imisie, automobilová doprava, ďiaľkový prenos, kyslé zrážky, intenzívne hospodárenie, Ledum palustre, Pedicularis sceptrum-carolinum, Pod Obrázkom, Mokriny, Andromeda polifolia, Štrbské pleso, Iris sibirica, Nová Lesná, Veľký Slavkov zborník

Benčaťová Blažena Výskum a ochrana ohrozených taxónov vyšších rastlín v Pieninskom národnom parku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 235 – 241 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Pieniny, výskumu Pienin, Spišská Magura, , endemity, Aquilegia ullepitschii, Arabis pieninica, Agrostemma githago, Conioselinum tataricum, prielom Dunajca, Dunajec, Orchis mascula, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia zborník

Križo Milan Flóra Poľany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 245 – 251 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Poľana, Hrončokovký grúň, Pod Dudášom, Bútľavka, Príslopy, Zálomská, Majerová, Bukovina, Kyslinky, Drosera rotundifolia, Predná Poľana, Dactylorhiza majalis, Triglochin palustre, Botrychium lunaria, endemit, Senecio rivularis, Soldanella hungarica zborník

Košťál Jaroslav Biodiverzita flóry CHKO Ponitrie 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 273 – 277 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO biodiverzita, Ponitrie, Zoborské vrchy, Lupka, Zoborská lesostep, Žibrica, Haranč, Malý Bahorec, Kolíňanský vrch, Hrnčiarovské vinohrady, Kalvária, zošľapávanie, zber, kameňolom, Žirany, Helianthemum canum, Phlomis tuberosa, Poa badensis zborník

Balázs Pavel K ochrane biodiverzity vyšších rastlín v CHKO Cerová vrchovina 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 281 – 287 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO biodiverzita, Cerová vrchovina, kavyľ, poniklec, ľan chlpatý, ľan hladkastý, expanzia agáta bieleho, Adonis vernalis, Colutea arborescens, Guda, Hajnáčka, Borkuty, Gemerský Jablonec, Šiatorská Bukovinka, Matrač, Drňa, Chrysopogon gryllus, Chrámec zborník

Vágenknecht Vlastizdar Biodiverzita a její ochrana z botanického pohledu 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 351 – 359 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia CES biodiverzita, vývoj ochrany biodiverzity, POOP, relikty, aluviálne lúky, kotlinové lúky, Záhorie, slaniská, nespevnené piesčiny, Zemplínska Šírava, Poiplie, Podunajská nížina, Boheľovské rybníky, Caludium mariscus, rekultivácie, Žitný ostrov zborník

Carley a kol. Mosses of and the Azores 1981 botanika ENG machy neznámy

Vlčko Jaroslav Vstavačovité (Orchidaceae) – výskyt na Slovensku a ich ohrozenie 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 51 – 59 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Dactylorhiza maculata ssp. schurii, Dactylorhiza maculata ssp. transsylvanica, Epipactis albensis, Epipactis leptochila ssp. neglecta, Gymnadenia densiflora, Herminium monorchis, Himantoglossum adriaticum, Himantoglossum caprinum, Liparis loeselii zborník

Vlčko Jaroslav Vstavačovité (Orchidaceae) – výskyt na Slovensku a ich ohrozenie 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 51 – 59 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Nigritella nigra, Ophrys apifera, Ophrys holoserica, Ophrys holoserica ssp. holubiana, Ophrys sphegodes, Orchis coriophora ssp. coriophora, Orchis laxiflora ssp. elegans, Orchis laxiflora ssp. palustris, Orchis spitzelii, Spiranthes spiralis zborník

Procházka F. Naše orchideje 1980 botanika SLO Orchidaceae, vstavačovité neznámy

Ulrychová Darina, Ulrych Libor Problematika ochrany vybraných druhov vstavačovitých v okrese 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 59 – 63 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Listera ovata, Limodorum abortivum, Cephalantera damasonicum, Cephalantera longifolia, Cephalantera rubra, Neottia nidus – avis, Epipactis helleborina zborník

Krumpál M., Cyprich D., Dúha J., Halgoš Jozef (eds.) Inventarizácia fauny a flóry v záujmovom území vodného diela , časť zoológia, Záverečná správa 1993 KZ PRIF UK (kat. zoológie) Bratislava zoológia, botanika SLO vodné dielo správa

Šoltésová Anna Diverzita cievnatých rastlín v TANAP-e a jeho ochrannom pásme 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 229 – 235 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Gentiana pneumonathe, Košariská, Veľká Lomnica, Artostaphylos uva-ursi, Sliezsky dom, Velická dolina, Kriváň, Rysy, zošľapovanie, odpadky, premnoženie dobných zemných cicavcov, Silene acaulis, olovo, Pb, Salix myrtilloides, Veľký les, Rakúsy, endemity zborník

Šoltésová Anna Diverzita cievnatých rastlín v TANAP-e a jeho ochrannom pásme 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 229 – 235 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Tomanova dolina, Červené vrchy, Dolina siedmich prameňov, Tristárska dolina, Furkotská dolina, Predné Jatky, Ždiarska vidla, Havrana, Temnosmrečianska dolina, Bielovodská dolina, Belské lúky, Trstinné lúky-Pace, Rakytiny-Záhatia, Potôčiky, Mláky zborník

Šoltésová Anna Diverzita cievnatých rastlín v TANAP-e a jeho ochrannom pásme 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 229 – 235 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO stavebná činnosť, odpad, zber, kyslé zrážky, rekultivácia, prirodzená sukcesia – zarastanie slatín drevinami, prirodzená sukcesia – zarastanie vrchovísk drevinami, expanzia smreka, Blatá, Tatranská Štrba, Brezina, Vyšné Hágy, Kúty zborník

Šoltésová Anna Diverzita cievnatých rastlín v TANAP-e a jeho ochrannom pásme 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 229 – 235 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO expanzia borovice lesnej, expanzia vŕb, úbytok Carex chordorrhiza, Heracleum mantegazzianum, Lupinus polyphyllus, Reynoutria japonica, Pleuropterus cuspidatus, monotypné porasty, arkto-alpínske elementy flóry, rašeliniská, pacifikácia Reynoutria japonica zborník

Benčaťová Blažena Výskum a ochrana ohrozených taxónov vyšších rastlín v Pieninskom národnom parku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 235 – 241 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Listera ovata, Epipactis palustris, Orchis ustulata, Cypripedium calceolus, Orchis millitaris, Mateuccia struthiopteris, Pinguicula vulgaris, Ophioglossum vulgatum, Crepis praemorsa, Myricaria germanica, Scopolia carniolica, Soldanella carpatica zborník

Benčaťová Blažena Výskum a ochrana ohrozených taxónov vyšších rastlín v Pieninskom národnom parku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 235 – 241 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Aconitum variegatum, Cardamine trifolia, Galanthus nivalis, Kernera saxatilis, Minuartia langii, Thlaspi coeruleus, Thesium alpinum zborník

Križo Milan Flóra Poľany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 245 – 251 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Banskobystrické dolomity, Pulsatilla subslavica, Pulsatilla slavica, Pulsatilla grandis, Aconitum moldavicum, Bromopsis monoclada, Centaruea mollis, Dentaria glandulosa, Erysimum wittmannii, Pyrethrum clusii, Plavno, Šalková, Quercus pubescens, Kozlinec zborník

Čítaj príspevok  Floristika

Sillinger P. Bíle Karpaty – nástin geobotanických poměrú se zvláštním zřetelem ke společenstvúm rostlinným 1929 Královská česká společnost nauk geobotanika CES Biele Karpaty neznámy

Košťál Jaroslav Biodiverzita flóry CHKO Ponitrie 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 273 – 277 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Orlaya grandiflora, Dobrotínske skaly, Teucrium scorodonia, Tríbeč, Hrdoviská, Solčiansky háj, Kovarecká hôrka, Orchis coriophora, Tephroseris crispa, Geranium phaeum, Parnassia palustris, Blysmus compressus, Crepis praemorsa, Pedicularis palustris, Píla zborník

Košťál Jaroslav Biodiverzita flóry CHKO Ponitrie 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 273 – 277 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Veľkopoľská brázda, Vtáčnik, Ivanov salaš, Crepis sibirica, Aconitum moldavicum, Aconitum variegatum, exhaláty zborník

Balázs Pavel K ochrane biodiverzity vyšších rastlín v CHKO Cerová vrchovina 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 281 – 287 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Vlčia dolina, Drňiansky chrbát, Steblová skala, Iris pumila, Linum hirsutum ssp. glabrescens, Linum hirsutum ssp. hirsutum, Šurice, vinohrady, intenzifikácia poľnohospodárstva, Lychnis coronaria, Karanč, Monosa, Pulsatilla grandis, Ostrá skala, Radzovce zborník

Balázs Pavel K ochrane biodiverzity vyšších rastlín v CHKO Cerová vrchovina 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 281 – 287 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Monická lesostep, Monosy, Sonchus palustris, Cechmajstrová dolina, Teplá dolina, Čikovo, Janice, Buková, Hostice, Fenek, Petrovce, Stipa joannis, Stipa pulcherrinna, Soví hrad, meliorácie, Achillea pannonica, Adonis aestivalis, Astragalus austriacus zborník

Balázs Pavel K ochrane biodiverzity vyšších rastlín v CHKO Cerová vrchovina 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 281 – 287 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Astragalus onobrychys, Bromopsis monoclada, Butomus umbellatus, Campanula bononiensis, Campanula sibirica ssp. divergentiformis, Carex hordeistichos, Caucalis platycarpos, Centaruea cyanis, Colymbaba sadlerana, Cornus mas zborník

Balázs Pavel K ochrane biodiverzity vyšších rastlín v CHKO Cerová vrchovina 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 281 – 287 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Cotoneaster nigra ssp. matrensis, Cynoglossum hungaricum, Dactylorhiza majalis, Dianthus pontedere, Dorycnium germanicum, Dorocnium pantaphyllum, Epilobium palustre, Equisetum pratense, Equisetum telmateia, Erysimum diffusum, Filipendula ulmaria zborník

Balázs Pavel K ochrane biodiverzity vyšších rastlín v CHKO Cerová vrchovina 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 281 – 287 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Gagea pratensis, Genista tinctoria ssp campestris, Gentiana cruciata, Geranium rotundifolium, Hippocrepis comosa, Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus hirsutus, Jovibarba hirta ssp. glabrescens, Lactuca perennis, Lathyrus nissolia, Linum tenuifolium zborník

Balázs Pavel K ochrane biodiverzity vyšších rastlín v CHKO Cerová vrchovina 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 281 – 287 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Muscari botryoides ssp. transsylvanica, Muscari racemosum, Orchis morio, Orchis purpurea, Ornithogallum pyramidale, Otites silingeri, Polygala major, Quercus frainetto, Quercus virgiliana, Seseli osseum, Thalictrum lucidum, Thymus pannonicus, Vinca minor zborník

Balázs Pavel K ochrane biodiverzity vyšších rastlín v CHKO Cerová vrchovina 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 281 – 287 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia SLO Xeranthemum annum zborník

Hadač Emil, Andresová J., Klescht V. Vegetace polonin v Bukovských vrších na severovýchodním Slovensku 1988 Preslia No. 60, p. 320 – 338 botanika CES poloniny, Bukovské vrchy článok

Šomšák Ladislav Rastlinné spoločenstvá lužných lesov Záhorskej nížiny 1959 Acta Facultatis Rerum Nature Universitas Comeniana No. 3, p. 515 – 564 PRIF UK Bratislava geobotanika SLO lužné lesy, Záhorská nížina článok

Vágenknecht Vlastizdar Biodiverzita a její ochrana z botanického pohledu 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 351 – 359 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia CES Východoslovenská nížina, vodohospodárske úpravy, meliorácie, Abrod, Šúr, Kláštorské lúky, Liptovská kotlina, Belianske lúky, Spišské kotliny, voľné piesčiny, slanomilná vegetácia, Kamenínske slanisko, Bokrošské slanisko, Kopčianske slanisko zborník

Vágenknecht Vlastizdar Biodiverzita a její ochrana z botanického pohledu 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 351 – 359 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia CES Slavkovské slanisko, Horešské lúky, Beckmannia eruciformis, Veľký Alfold, Festuco pseudovianae – Quercetum roboris, Sivá Brada, prechodné rašeliniská, Orava, prechodné vrchoviská, Suchá hora, zaplavené rašelinisko, Oravská priehrada, borovicové lesy zborník

Vágenknecht Vlastizdar Biodiverzita a její ochrana z botanického pohledu 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 351 – 359 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia CES viate piesky, nížinné lužné lesy, dúbravy, Slovenský kras, Cerová vrchovina, Ponitrie, Štiavnické vrchy, Malé Karpaty, Kováčovské kopce, Devínska Kobyla, Zobor, dubohrabiny, bučiny, Východné Karpaty, smrečiny, TANAP, NAPANT, Horná Orava, Poľana zborník

Vágenknecht Vlastizdar Biodiverzita a její ochrana z botanického pohledu 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 351 – 359 KEF PRIF UK, SRS Bratislava botanika, ekosozológia CES Muránska planina, subalpínske spoločenstvá, alpínske spoločenstvá, Malá Fatra, Babia hora, Pilsko zborník

Maglocký Štefan Potenciálna prirodzená vegetácia a jej uplatnenie v tvorbe sídelnej zelene 1987 Životné prostredie No. 4, p. 197 – 201 Bratislava botanika, environmentalistika SLO potenciálna vegetácia, sídelná zeleň článok

Yasin Nasir P., Rafig Rubina A. Wild flowers of Pakistan 1995 Oxford University Press botanika ENG Pakistan neznámy 0-19-577584-8

Straka Peter, Maglocký Štefan, Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Amrein Rudolf Rastlinstvo Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 10 – 11 Nadácia IUCN Bratislava botanika, floristika SLO Podunajská nížina, Východoslovenská nížina, viate piesky, Záhorská nížina, Jurský Šúr, Oravská priehrada, Liptovská Mara, Dobročský prales, Komárnická jedlina, Badínsky prales, Strážovské vrchy, Malá Fatra, Veľká Fatra, Slovenský raj, banská kniha 2-8317-0323-9

Straka Peter, Maglocký Štefan, Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Amrein Rudolf Rastlinstvo Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 11 – 12 Nadácia IUCN Bratislava botanika, floristika SLO Slovenské rudohorie, valašská , poloniny, hole kniha 2-8317-0323-9

Aichele D., Golte-Bechtle M. Čo to tu kvitne ? Kvitnúce rastliny strednej Európy vo voľnej prírode 1996 IKAR Bratislava botanika SLO kľúč 80-7118-268-0

Perring F.H., Walters S.M. (eds.) Atlas of the british flora 1962 BSBI, Nelson London botanika ENG britská flóra atlas

Pitko J. Výskyt tisu (Taxus baccata L.) v lesných typoch harmaneckej oblasti 1960 Lesnický časopis No. 5, p. 340 – 352 botanika, lesnícka typológia SLO Harmanec, Taxus baccata, tis obyčajný článok

Škovirová Katarína Rastlinstvo Martina a okolia 1983 Z minulosti a prítomnosti Turca No. 6, p. 14 – 17 Martin botanika SLO Martin, Turiec článok

Hill M.O., Radford G.L. Register of permanent vegetation plots 1986 ITE Abbots Ripton botanika, environmentalistika ENG plocha neznámy

White P.S., Bratten S.P. Monitoring vegetation and rare plant populations in US national parks and reserves 1981 Synge H. (ed.): The biological aspects of rare plant conservation, p. 267 – 278 John Wiley Chichester ekosozológia, botanika ENG monitoring, rastlinné populácie, národný park, článok

Council of List of rare, threatened and endemic plants in 1977 Kew, Surrey, Nature and Environment Series No. 14 botanika, ekosozológia ENG vzácne druhy, ohrozené druhy, , červený zoznam neznámy

Davy A.J., Jefferies R.L. Approaches to the monitoring of rare plant population 1981 Synge H. (ed.): The biological aspects of rare plant conservation, p. 219 – 232 John Wiley Chichester botanika, ekosozológia ENG monitoring, vzácne rastliny, populácia článok

Malyšev V.L., Sobolevska K.A. Rare and endangered plant species of Siberia 1980 Nauka ekosozológia, botanika RUS vzácne druhy, ohrozené druhy, Sibír neznámy

Blake S.F., Atwood A.C. Geographical guides to the flora of the world 1967 US Department of Agriculture Washington DC. fytogeografia, botanika, ENG flóra, svet sprievodca

Davis E.B. Guides to information sources in the botanical sciences 1987 Columbia Libraries Unlimited Littleton botanika ENG informačný zdroj sprievodca

Drebes G. Marine fytoplankton 1974 George Thieme Verlag Stuttgart botanika ENG more, fytoplanktón neznámy

Cronin L. Key guide to Australian trees 1988 Reed lesnícka botanika ENG , strom, les sprievodca

Holttum J.D. Plant life in Malaya 1976 Longman Kuala Lumpur 2 botanika ENG Malajzia neznámy

Tobing D.H. A preliminary bibliography on fauna, flora, vegetation, conservation of nature and natural resources of Sumatra 1968 Nature Conservation Department of Agricultural University Wageningen bibliografia, botanika, zoológia, ekológia, environmentalistika ENG fauna, flóra, vegetácia, ochrana, prírodné zdroje neznámy

Whitmore T.C. Tree flora of Malaya 1972 Longman Kuala Lumpur lesnícka botanika ENG Malajzia neznámy

Whitmore T.C. Palms of Malaya 1977 Oxford University Press Kuala Lumpur botanika ENG palmy, Malajzia neznámy

Bursche E.M. A handbook of water plants 1971 Frederick Warne London botanika ENG neznámy

Kerrich G.J., Hawksworth D.L., Sims R.W. Key works to the fauna and flora of the british isles and north-western 1978 Academic Press, London London botanika, zoológia ENG fauna, flóra, ostrov, severozápadná kľúč

Littler D.S., Littler M.M., Bucher K.E., Norris J.N. Marine plants of the Caribbean 1989 Smithsonian Institute Press marinná botanika ENG karibik neznámy

Petrides G.A. A field guide to trees and shrubs 1958 Houghton Mifflin Company Boston lesnícka botanika, botanika ENG kroviny, stromy sprievodca

Čítaj príspevok  Ekológia

Barrington H.C. Medicinal de Colombia. Botanica Medica 1974 Instituto de Cinas Naturales Universidad Nacionale Bogota botanika, farmácia ESP Kolumbia neznámy

Harling G., Sparre B., Anderson C. Flora of Ecuador (viacero zväzkov) 0 NFR Stockholm floristika, botanika ENG Ekvádor neznámy

Keay R.W.J. Trees of Nigeria 1989 Clarendon Oxford lesnícka botanika ENG strom, Nigéria neznámy

Lind E.M., Morrison M.E.S. East African vegetation 1974 Longman London botanika ENG vegetácia, východná neznámy

Palgraves K.C. Trees of Southern Africa 1977 Struik Publications Cape Town lesnícka botanika ENG stromy, Južná neznámy

White F. The vegetation of Africa. A decriptive memoir to accompany the UNESCO/AERFAT/UNSO vegetation map of Africa 1983 UNESCO Paris ekológia, biogeografia, botanika ENG vegetácia, neznámy

Ehrlich P.R., Murphy D.D. Monitoring populations on remnants of native vegetation 1987 Saunders D.A., Arnold G.W., Burbrudge A.A., Hopkins A.J.M. (ed.): The role of remnants of native vegetation, p. 201 – 210 botanika, ekosozológia ENG monitoring, pôvodná vegetácia, populácia článok

Klimeš L. Exploition of tabulated indicator values in the gradient analysis of vegetation 1987 Preslia Vol. 59, p. 15 – 24 numerická ekológia, botanika ENG indikačná hodnota, gradientová analýza článok

Kovář P. Vegetation as a dynamic structural component of urban and suburban landscape 1989 Proceedings of Conference, Methods of Landscape-ecological Analyses and Syntheses, 25-26 January 1989, České Budejovice, ČSFR, Vol. 2, p. 134 – 153 urbánna ekosozológia, botanika, ekológia rastlín CES vegetácia, krajinný prvok článok

Mikyška R. Geobotanical map of the Czechoclovakia. 1. Czech lands. Vegetace ČSSR A2 1968 Academia geobotanika CES mapa

Tilman D. Plant dominance along an experimental nutrient analysis 1984 Ecology Vol. 65, p. 1445 – 1453 ESA Washington , botanika ENG dominancia rastlín, analýza živín článok

Ellenberg H. Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas 1979 Scripta Geobotanica Götingen 2 geobotanika GER stredná neznámy

Mičieta Karol, Murín Gustáv Wild plant species in practical use for bioindication of polluted environment 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 193 – 202 SAP Bratislava botanika, environmentalistika, genotoxikológia ENG bioindikácia, znečistenie, mutagény, karcinogény, rastliny, abortivita peľových zŕn, bioindikátor, zoznam indikačných druhov, biomontoring, , dusík, olovo článok

Šimonovičová Alexandra, Thach Ho Thi Kim Microbiological-ecological situation in selected localities of the lowland Záhorská nížina 1995 Biológia Vol. 50, p. 237 – 243 SAP Bratislava mikrobiológia, botanika ENG Záhorská nížina, Sekule, Tomky, Lakšárska Nová Ves, poškodenie pôdy článok 0006-3088

Mičieta Karol, Murín Gustáv Wild plant species in practical use for bioindication of polluted environment 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 193 – 202 SAP Bratislava botanika, environmentalistika, genotoxikológia ENG článok

Mičieta Karol, Murín Gustáv Wild plant species in practical use for bioindication of polluted environment 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 193 – 202 SAP Bratislava botanika, environmentalistika, genotoxikológia ENG článok

Holub Z., Ostrolucká M.G. Tolerance of pollen from trees to chronic effect of Pb and acidity 1993 Biológia No. 48, p. 331 – 335 SAP Bratislava botanika, fyziológia drevín ENG olovo, acidifikácia, tolerancia, semeno, drevina, chronický efekt článok

Mičieta Karol Bioindication of mutagenous effect of polluted environment by means of higher plants 1990 Životné prostredie No. 24, p. 267 – 270 environmentalistika, botanika SLO bioindikácia, mutagén, znečistenie prostredia, vyššie rastliny článok

Mičieta Karol Local flora in bioindication and genotoxic risk assesment in emission territories of industrial complexes 1993 Průmyslová toxikologie No. 20, p. 29 – 30 environmentalistika, botanika, genotoxikológia SLO flóra, risk assesment, emisie, priemyslový komplex, bioindikácia, genotoxicita článok

Čarni Andraž Thermophilous vegetation of trampled habitats in Istria (Croatia and Slovenia) 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 405 – 409 SAP Bratislava botanika ENG termofilná vegetácia, Istria, Stellarietea mediae, Eleusinetum indice, Euphorbietum maculatae, Euphorbio-Oxalidetum corniculatae, Eragrostielata, C4 rastliny, Canodon dyctylon, Eleusine indica, Eragrostis minor, Oxalis corniculata článok 0006-3088

Čarni Andraž Thermophilous vegetation of trampled habitats in Istria (Croatia and Slovenia) 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 405 – 409 SAP Bratislava botanika ENG Portulaca oleracea, Polycarpo-Amaranthetum deflexi, Amaranthus deflexus, Euphorbio, Umag, Piran článok 0006-3088

List of reviewers in Biologia, vol. 50, Section Botany 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 434 SAP Bratislava botanika ENG recenzenti článok 0006-3088

Kamenická Aurélia Rooting of Magnolia xsoulangiana microcuttings 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 435 – 439 SAP Bratislava botanika, fyziológia rastlín ENG zakoreňovanie, Magnolia xsoulangiana, rastové regulátory článok 0006-3088

Bulletin of Slovak Botanical Society vol. 17, 1995 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 440 SAP Bratislava botanika, bibliografia ENG článok 0006-3088

Gašparíková Otília, Čiamporová Milada, Tamás Ladislav, Trgiňová Ivana, Luxová Miroslava Cold-induced changes in protein patterns and ultrastructure of root cells of maize seedlings 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 449 – 456 SAP Bratislava molekulárna ekológia, molekulárna botanika ENG zmena bielkovinových pomerov, chlad, primárne korene, bielkoviny, bunková ultraštruktúra, Zea mays, vychladzovanie článok 0006-3088

Darlington C.B. Chromosome botany 1956 London fytogenetika, chromozómová botanika, karyológia ENG chromozóm, rastlina neznámy

Jarolímek I., Schlosser G. FYTOPACK – program package for processing of phytocoenological tables 1994 Ms. depon in Institute of SAS Institute of SAS Bratislava numerická botanika ENG FYTOPACK, spracovanie fytocenologických dát neznámy

Špániková A. (ed.) Vegetačné pomery južnej časti Východoslovenskej nížiny 1985 Acta Botanica Slovaca Series A Bratislava botanika SLO vegetačné pomery, Východoslovenská nížina článok

Baker C.A. Flora of Java. Part 1. 1963 Noordhoff Groningen botanika ENG flóra, Jáva neznámy

Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde 1964 Springer-Verlag Wien 3 rastlinná , geobotanika GER rastlina neznámy

Collins R.P., Jones M.B. The influence of climatic factors on the distribution of C4 species in 1985 Vegetatio Vol. 64, p. 121 – 129 klimatológia, , botanika ENG vplyv klimatických faktorov, distribúcia C4 druhov, článok

Stohlgren T.J., Chong G.W., Kalkhan M.A., Schell L.D. Multiscale sampling of plant diversity. Effects of minimum mapping unit size 1997 Ecological Applications Vol. 7, No. 3, p. 1054 – 1063 ESA Washington geobotanika, botanika, environmentalistika ENG výskum rastlinnej diverzity, minimálna mapovacia jednotka článok 1051-0761

Miyawaki A. (ed.) Vegetation of Japan Vol. 1. – 10. 0 Shibundo Tokio botanika ENG vegetácia, rastlina, Japonsko neznámy

Jurko Anton Vplyv výstavby vodných diel na Dunaji na vegetáciu Podunajskej nížiny 1976 Životné prostredie Vol. 10, No. 5., p. 230 – 238 environmentalistika, geobotanika SLO Dunaj, Podunajská nížina, vegetácia, vodné dielo Gabčíkovo článok

Bews J.W. The south-east African flora. Its origin, migration, and evolutionary tendencies 1923 Annals of Botany Vol. 36, No. 142 botanika, ENG Južná , flóra, pôvod, migrácia, evolučné tendencie neznámy

Fritch F.E., Salisbury E. Plant form and function 1955 Bell and Sons London botanika ENG formy rastlín, funkcie rastlín neznámy

Ambast S.P. The useful plants of 1986 p. 24 – 45 C.S.I.R. New Delphi botanika ENG užitočné rastliny, článok

Feder N., O`Brien T.P. Plant microtechnique. Some principles and new methods 1968 American Journal of Botany Vol. 55, p. 123 – 142 botanika ENG rastlinná mikrotechnika článok

Ellenberg H. Vegetation Mitteleuropa mit den Alpen in Öcologischen Schicht 1978 E. Ulmer Verl. Stuttgart 4 floristika, botanika GER vegetácia, rastlina, stredná , Alpy neznámy

Zejda J. Small mammals in certain forst type groups in southern Moravia 1973 Zoologické listy Vol. 22, p. 1 – 3 biogeografia, lesnícka botanika, mammaliológia ENG drobné cicavce, južná , lesný typ článok

Michalková E. Chromosome numbers of the two species of the genus Odontites (Scrophulariaceae) in Slovakia 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 25 – 27 SAP Bratislava botanika ENG Odontites vulgaris, Odontites vernus, Scrophulariaceae článok 0006-3088

Májovský J., Bernátová D., Obuch J., Topercer J. Jr. Sorbus margittaiana an endemic of the Krivánska Fatra Mts. 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 29 – 35 SAP Bratislava botanika ENG Sorbus margittaina, endemit, Krivánska Fatra, morfológia, chorológia, hybridogenéza článok 0006-3088

Salopek B., Ljubešic N., Wrischer M., Magnus V. Greening of non-transformed and Agrobacterium rhizogenes transformed adventitious potato roots 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 127 – 132 SAP Bratislava botanika ENG Agrobacterium rhizogenes, korene paradajky, Solanum tuberosum, akumulácia pigmentu, diferenciácia chloroplastu, zelenenie, chlorofyl, leukoplast, aktivita fotosynézy, transformovaní korene, netransformované korene článok 0006-3088

Kürthy Alexander Hlavová vŕba – symbol pradávnej kultúrnej 1997 Vol. 4, No. 2, p. 18 – 21 Bratislava environmentalistika, botanika, ekológia rastlín, , národopis SLO hlavová vŕba, osídlenie, biotop rastlín, biotop živočíchov, kuviky, odrezky, interval orezávania, rezanie po odkvitnutí, vešiak, zosilnená tvorba koreňov, vitalizácia, tvorba biomasy, bočné výhonky, vŕba biela, košikárstvo, Salix alba, Sallix viminalis článok 13358-2091

Kürthy Alexander Hlavová vŕba – symbol pradávnej kultúrnej 1997 Vol. 4, No. 2, p. 18 – 21 Bratislava environmentalistika, botanika, ekológia rastlín, , národopis SLO Salix purpurea, Salix fragilis článok 13358-2091

Kučerová Katarína Súčasný stav vegetačných pomerov travertínovej kopy Liptovské Sliače 1997 Vol. 4, No. 2, p. 26 – 27 Bratislava botanika, environmentalistika SLO travertínová kopa, Liptovské Sliače, sfarbené kaskády, prítomnosť železa, suchomilné rastliny, hromadenie, devastácia, zriadenie kkúpeľov, devastácia článok 13358-2091

Šoltés Rudolf Sphagnum fimbriatum Wilson (Muscopsida), vzácny rašeliník vo vyťaženom rašelinisku pri Poprade 1997 Vol. 4, No. 2, p. 27 – 28 Bratislava botanika, environmentalistika SLO Sphagnum girgersohnii článok 13358-2091

Zlatník A. Special forest botany 1970 SZN špeciálna lesnícka botanika CES les neznámy

Use to Comment on this Post

novypopular.eu