2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2009, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Divoké živorodky

Hits: 10480

Čle­no­via KDŽ – Klu­bu ých živo­ro­diek (13)

Cho­va­né dru­hy prí­tom­nos­ti a minu­los­ti (87):

 1. Allo­don­ticht­hys zonistius
 2. Allo­to­ca goslinei
 3. Ame­ca splendens
 4. Bra­chyr­ha­pis rhabdophora
 5. Cnes­te­ro­don decemmaculatus
 6. pusillus
 7. Gam­bu­sia holbrooki
 8. Gam­bu­sia krumholzi
 9. Gam­bu­sia sp.
 10. Girar­di­nus falcatus
 11. Girar­di­nus metallicus
 12. Hete­ran­dria formosa
 13. Cha­ra­co­don lateralis
 14. Illy­o­don xantusi
 1. Jenyn­sia sp.
 2. Limia mela­no­gas­ter
 3. Limia nig­ro­fas­cia­tus
 4. Limia peru­giae
 5. Limia tri­dens
 6. Mic­ro­po­eci­lia bifurca
 7. Neohe­te­ran­dria cana
 8. Nomorp­hamp­hus lie­mi liemi
 9. Phal­lo­ce­ros caudimaculatus
 10. Poeci­lia heterandria
 11. Poeci­lia chica
 12. Poeci­lia kl. formosa
 13. Poeci­lia mexicana
 14. Poeci­lia reticulata
 15. Poeci­lia velifera
 1. Poeci­lia wingei
 2. Poeci­lia win­gei silver
 3. Skif­fia multipunctata
 4. Xeno­op­ho­rus captivus
 5. Xeno­to­ca eiseni
 6. Xeno­to­ca eise­ni San Marcos”
 7. cortezi
 8. Xip­hop­ho­rus maculatus
 9. Xip­hop­ho­rus nezahualcoyotl
 10. Xip­hop­ho­rus pygmaeus
 11. Xip­hop­ho­rus signum
 12. Xip­hop­ho­rus variatus
 13. Xip­hop­ho­rus xiphidium
 14. Zoogo­ne­ti­cus quitzeoensis

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2008, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Farebné živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Xiphophorus variatus

Hits: 3226

Varia­tus­ky medzi . Sú veľ­mi podob­né Xip­hop­ho­rus macu­la­tus. Ich slo­ven­ský názov je . Pochá­dza­jú z juž­né­ho Mexi­ka.  varia­tus je pes­trá a živá ryba, kto­rá sa vyzna­ču­je svo­jou fareb­nou roz­ma­ni­tos­ťou, žije v jaze­rách až po poma­lé s buj­nou vod­nou vege­tá­ci­ou. Ich telo je kom­pakt­né. telom, môže dorásť do veľ­kos­ti pri­bliž­ne 6 cm. Samec sa od sami­ce odli­šu­je pre­dĺže­nou spod­nou plut­vou, kto­rá pri­po­mí­na meč. Pova­hou sú to pomer­ne , vhod­né do spo­lo­čen­ských akvá­rií. Má mno­ho fareb­ných variá­cií, od žlto-​oranžovej po mod­rú a zelenú.


Varia­tus are among live­be­a­rers. They are very simi­lar to . The­ir Slo­vak name is pla­ta pes­trá” (varie­ga­ted ). They ori­gi­na­te from sout­hern . ** is a color­ful and live­ly fish that stands out for its diver­si­ty of colors, inha­bi­ting envi­ron­ments ran­ging from to slow rivers with lush aqu­atic vege­ta­ti­on. The­ir body is com­pact, rea­ching a size of app­ro­xi­ma­te­ly 6 cm. The is dis­tin­gu­is­hed from the fema­le by an elon­ga­ted lower fin resem­bling a sword. They have a rela­ti­ve­ly calm tem­pe­ra­ment, making them suitab­le for com­mu­ni­ty aqu­ariums. They exhi­bit a wide ran­ge of colors, from yellow-​orange to blue and green.


Varia­tus gehören zu den Lebend­ge­bä­ren­den. Sie ähneln sehr den Xip­hop­ho­rus macu­la­tus. Ihr slo­wa­kis­cher Name lau­tet pla­ta pes­trá” (bun­te Pla­tys). Sie stam­men aus Süd­me­xi­ko. *Xip­hop­ho­rus varia­tus* ist ein bun­ter und leb­haf­ter Fisch, der sich durch sei­ne Viel­falt an Far­ben aus­ze­ich­net und in Umge­bun­gen von Seen bis zu lang­sam flie­ßen­den Flüs­sen mit üppi­ger Was­ser­ve­ge­ta­ti­on lebt. Ihr Kör­per ist kom­pakt und kann eine Größe von etwa 6 cm erre­i­chen. Das Männ­chen unters­che­i­det sich von dem Weib­chen durch eine ver­län­ger­te unte­re Flos­se, die einem Sch­wert ähnelt. Ihr Tem­pe­ra­ment ist rela­tiv ruhig, was sie für Gesells­chaft­sa­qu­arien gee­ig­net macht. Sie zei­gen eine Viel­zahl von Far­ben, von Gelb-​Orange bis Blau und Grün.


Los varia­tus per­te­ne­cen a los viví. Son muy simi­la­res a los Xip­hop­ho­rus macu­la­tus. Su nom­bre eslo­va­co es pla­ta pes­trá” (pla­ty varie­ga­do). Pro­ce­den del sur de Méxi­co. *Xip­hop­ho­rus varia­tus* es un pez colo­ri­do y vivaz que se des­ta­ca por su diver­si­dad de colo­res, habi­tan­do des­de lagos has­ta ríos len­tos con exu­be­ran­te vege­ta­ci­ón acu­áti­ca. Su cuer­po es com­pac­to y alcan­za un tama­ño de apro­xi­ma­da­men­te 6 cm. El macho se dis­tin­gue de la hem­bra por una ale­ta infe­ri­or alar­ga­da que se ase­me­ja a una espa­da. Tie­nen un tem­pe­ra­men­to rela­ti­va­men­te tra­nqu­ilo, lo que los hace ade­cu­ados acu­ari­os comu­ni­ta­ri­os. Exhi­ben una amplia gama de colo­res, des­de amarillo-​naranja has­ta azul y verde.


Use to Comment on this Post