2004, 2006, 2007, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pseudotropheus socolofi – belasé Malawi cichlidy

Hits: 14334

Soko­lof­ky sú krás­ne bela­sé cich­li­dy dosa­hu­jú­ce 10 – 12 cm. Chrb­to­vú plut­va je na okra­ji čier­ne lemo­va­ná, podob­ne ako pri Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us. Druh pôvod­ne sa vysky­tu­jú­ci v jaze­re Mala­wi. Môže dosa­ho­vať aj 15 cm. Ich tem­pe­ra­ment nie je taký bojov­ný ako u iných mbu­na, je skôr podob­ný Mela­noc­hro­mis cyane­or­hab­dos. Ani sa toľ­ko neuka­zu­je v akvá­riu, v tom je ako P. elon­ga­tus mpan­ga. Roz­lí­šiť samič­ku a sam­ček je také prob­le­ma­tic­ké. Chov je nor­mál­ny, soko­lof­ky radi pri­jí­ma­jú cyk­lo­py, patent­ky, gra­nu­le, vloč­ky, rupi­ce, ces­to­vi­ny. Roz­mno­žo­va­nie chce tiež viac času. Albín má čer­ve­né oči. Cho­val som medzi albín­mi aj jedin­ce kto­ré mali mod­ré oči a jeden jedi­nec mal jed­no oko čer­ve­né a dru­hé mod­ré. Prav­de­po­dob­ne šlo o krí­žen­ca s pôvod­ným dru­hom. Albín­ky sú pomer­ne nebo­jác­ne, úžas­ne žra­vé, stá­le ochot­né čakať pri hla­di­ne pri naj­men­šom podoz­re­ní, že dosta­nú nie­čo pod zub. Ryby majú mod­ra­vý lesk. Ich tem­pe­ra­ment sa mi zdá až nekom­pro­mis­ne kru­tý, pri­po­mí­na mi prí­rod­né pra­vid­lo sil­nej­ší vyhrá­va. Raz som bol sved­kom toho, ako mala iná ryby natr­hnu­té oko a albín­ka k nej pri­plá­va­la, ku stre­so­va­nej rybe, a chlad­no­krv­ne ho z nej vyškl­b­la a zhl­t­la. Regis­tru­jem tie­to for­my P. soco­lo­fi: albin, Mara Point, Tum­bi Point.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2007, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pseudotropheus elongatus

Hits: 14246

Dru­hy rodu Pse­udot­rop­he­us: ater, auro­ra, bar­lo­wi, crab­ro, cyane­us, dema­so­ni, ele­gans, elon­ga­tus, fain­zil­be­ri, fla­vus, fus­co­ides, fus­cus, hajo­ma­y­lan­di, lanis­ti­co­la, living­sto­nii, lom­bar­doi, lon­gi­or, lucer­na, mac­ropht­hal­mus, mic­ros­to­ma, minu­tus, modes­tus, novem­fas­cia­tus, pur­pu­ra­tus, sau­lo­si, soco­lo­fi, trop­he­ops gra­ci­li­or, trop­he­ops roman­di, trop­he­ops trop­he­ops, tur­si­ops, wil­liam­si, zebra.

Pse­udot­rop­he­us elongatus

Elon­ga­tu­sy sú ende­mi­tom jaze­ra Mala­wi. Syno­ny­má: Nanoc­hro­mis gabo­nu­icus, Para­na­noc­hro­mis bre­vi­ros­tris, Para­noc­hro­mis orna­tus, Para­na­oc­hro­mis axel­ro­di, Pel­ma­toc­hro­mis cau­di­fas­cia­tus, Pel­ma­toc­hro­mis lon­gi­ros­tris. V rám­ci dru­hu Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus je usta­no­ve­ný kom­plex – dru­ho­vá sku­pi­na, do kto­rej okrem pra­vé­ho P. elon­ga­tus pat­rí ešte ďal­ších 5 dru­hov: P. ater, P. cyane­us, P. fla­vus, P. lon­gi­or, P. modes­tus a množ­stvo foriem. Mpan­gá­če sú for­mou dru­hu Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, čo je z hľa­dis­ka taxo­no­mic­ké­ho snáď naj­pes­trej­ší druh, vytvá­ra­jú­ci úcty­hod­né množ­stvo foriem, jed­nou z nich je aj P. e. mpan­ga. Počas impo­no­va­nia sam­ca samič­ke sa dosť výraz­ne sam­ček pre­far­bí na ove­ľa kon­trast­nej­šiu kom­bi­ná­ciu. Vte­dy je bož­ský, a keď sa začne pred­vá­dzať samič­ke, tak je to úžas­né. Samič­ky mpan­gá­čov dosa­hu­jú veľ­mi malých roz­me­rov a sam­ce nie sú na tom tiež prá­ve naj­lep­šie. Mla­dé samič­ky držia už vo veľ­mi mla­dom veku svo­je potom­stvo. Iné dru­hy si mpan­gá­če veľ­mi nevší­ma­jú. Obe pohla­via, ale viac sam­ček sa sprá­va pomer­ne rezer­vo­va­ne, v pred­ných čas­tiach akvá­ria sa tak­mer neuka­zu­je. Regis­tru­jem tie­to for­my Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus: agg­res­si­ve, agg­res­si­ve Mum­bo, agg­res­si­ve Nakat­hen­ga, bar, bee, Boadzu­lu, bro­wn, deep water, deep water Mbam­ba, gold bar, gold bar Kuyu, gold bar Liko­ma, gre­en­back, Hai, Chai­lo­si, Che­we­re, Chi­po­ka, Chi­su­mu­lu, Chi­tim­ba, Kiron­do, Luhu­chi, Mara, Masimb­we, Mba­ko, Mbam­ba, Mben­ji blue, Mben­ji bro­wn, Metan­gu­la, Mozam­bi­que bro­wn, mpan­ga, Nama­len­je, Ndum­bi, Ngku­yo, Nkha­ta blue, Nkha­ta bro­wn, orna­tus, orna­tus Chu­wa, reef, robust, Ruar­we, slab, spot, spot Tun­du rocks, zai­wan, Usi­sya, yel­low tail.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2008, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Aulonocara sp. Fire Fish

Hits: 11681

Zau­jí­ma­vá, krás­na aulo­no­ka­ra, kto­rá sa vysky­tu­je občas aj pod náz­vom “Red Dra­gon” – čer­ve­ný drak. Fire fish zna­me­ná ohni­vá ryba. Sam­ci sú sku­toč­ne vďa­ka sfar­be­niu ohni­vý pri kŕme­ní boha­tou stra­vou na karo­tén. Ide o šľach­te­nú for­mu, ešte nie cel­kom ustá­le­nú. Veľ­mi by ma zau­jí­ma­lo, z čoho, z akých dru­hov ten druh ale­bo for­ma vznik­la. Trú­fam si pove­dať, že v tom hrá úlo­hu A. jacobf­re­i­ber­gi. Ja som kupo­val svo­je fire­fish­ky z dvoch zdro­jov. Jeden bol neme­no­va­ný bra­ti­slav­ský zdroj a dru­hým bol Imro Ful­jer. Obe sa sfar­be­ním tro­chu líši­li, časom sa sfar­be­nie oboch zdro­jov homo­ge­ni­zo­va­lo. Vysvet­ľu­jem si to iným kŕme­ním. Bra­ti­slav­ský zdroj však obsa­ho­val aj ryby šedé, tak­po­ve­diac na pohľad nie­čo iné ako fire­fish­ky. Tak ako je to pri mno­hých iných aulo­no­ka­rách, kde je samič­ka menej výraz­ná ako samec. Medzi fire­fish­ka­mi sa mi vyskyt­li aj sam­ce neoran­žo­vé, ale farebné.

Som pre­sved­če­ný o tom, že pri fire­fish­kách veľ­mi ich sfar­be­nie závi­sí na ich výži­ve. Podiel čer­ve­né­ho far­bi­va – karo­te­no­idov je iste veľ­mi potreb­ný pre výskyt červeno-​oranžového ohni­vé sfar­be­nia tých­to rýb. Ja ich nekŕ­mim žiab­ro­nôž­kou ani cyk­lo­pom, pre­to nemám ryby také žera­vé. Som pre­sved­če­ný aj o tom, že v nor­mál­nej nádr­ži bež­né­ho akva­ris­tu (nie v chov­ni), bude naj­fa­reb­nej­ší domi­nant­ný samec. V nádr­ži, kde sa vysky­tu­je veľa rýb toh­to dru­hu, prí­pad­ne iné­ho sa narú­ša eto­lo­gic­ký pre­jav domi­nant­né­ho sam­ca a vôbec celej osád­ky a vte­dy sú krás­ne vyfar­be­né aj iné sam­ce. Voči mbu­na cich­li­dám sa pre­ja­vu­jú fire­fish­ky zmier­li­vo. Medzi sebou sa občas klb­čia, čo ma cel­kom prek­va­pi­lo. Dokon­ca som zazna­me­nal via­ce­ré úhy­ny. Regis­tru­jem for­my: Ice blue, Dra­go­on Blo­od, Red Orchi­dee, Iceberg.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2008, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Aulonocara stuartgranti

Hits: 3391

Nád­her­ný druh jaze­ra Mala­wi. Regis­tru­jem tie­to for­my: Chi­lum­ba (Peter Kac­lík). Aulo­no­ca­ra stu­artg­ran­ti Mey­er & Riehl, 1985 dosa­hu­je 11 cm. Opti­mál­ne je preň pH 7.5 – 8.2, tep­lo­ta 22 – 26°C, tvrdo­sť 12 – 20 dH (fishp​ro​fi​les​.com).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post