2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Mestá, Mestá, Slovenská krajina, Slovenské mestá

Piešťany – pokojné kúpeľné mesto na Považí

Hits: 64436

Pieš­ťa­ny sú krás­ne mes­to, pre­dov­šet­kým pre­to, lebo tu sa dá vní­mať pokoj. V Pieš­ťa­noch sa ľudia nepo­náh­ľa­jú. Vlád­ne tu poho­da, pri­čom mes­to žije kul­túr­ne, je cel­kom pek­ne upra­ve­né. Par­ky zabe­ra­jú roz­siah­lu plo­chu, v mes­te vlád­ne turis­tic­ký ruch. Mes­to leží 162 met­rov nad morom, GPS 48°3503“ zeme­pis­nej šír­ky a 17°5001“ zeme­pis­nej dĺž­ky. Roz­lo­ha mes­ta je 44,201 km2. Sto­py osíd­le­nia oko­lia pochá­dza­jú už zo štvr­to­hor­né­ho ple­is­to­cé­nu. Kamen­né nástro­je člo­ve­ka nean­der­tál­ske­ho typu boli obja­ve­né v neďa­le­kej obci Ban­ka a v jas­ky­ni Čer­to­va pec. V posled­nej dobe ľado­vej sa ku neza­mŕ­za­jú­cim pra­me­ňom sťa­ho­val lovec mamu­tov. Pra­me­ne vyhľa­dá­va­li oby­va­te­lia nesko­rej i mlad­šej doby kamen­nej, no naj­mä z doby bron­zo­vej. V oko­lí sú sto­py po ľuďoch maďa­rov­skej kul­tú­ry, vys­trie­da­nej ľuď­mi mohy­lo­vej a čačian­skej kul­tú­ry. V mlad­šej dobe želez­nej, asi v 4. sto­ro­čí pred Kris­tom, pri­chá­dza­jú Kel­ti. V prvom až štvr­tom sto­ro­čí tu bolo osíd­le­nie ger­mán­sky­mi Kvád­mi. V pia­tom až šies­tom sto­ro­čí do oblas­ti pri­chá­dza­jú prvé slo­van­ské kme­ne. Časy Veľ­kej Mora­vy z 9. sto­ro­čia pri­po­mí­na veľ­mož­ský dvo­rec v blíz­kom Duco­vom. V rokoch 1299, 13011321 boli Pieš­ťa­ny súčasť pan­stva Matú­ša Čáka Tren­čian­ske­ho. Pieš­ťa­ny boli aj krá­ľov­ským majet­kom a súčas­ťou hrad­né­ho pan­stva Tema­tín. V roku 1348 daro­val kráľ Ľudo­vít I. hrad a pan­stvo Tema­tín magis­tro­vi Miku­lá­šo­vi Kon­to­vi. Po vymre­tí toh­to rodu ich od krá­ľa Ľudo­ví­ta II. zís­kal Ale­xej Thur­zo (Wiki­pé­dia).

V minu­los­ti boli Pieš­ťa­ny spo­me­nu­té v his­tó­rii ako Pes­sen, Pest­hy­en (Mod​ro​va​.eu​.sk). Názov Pieš­ťa­ny je odvo­de­ný od pies­či­té­ho cha­rak­te­ru pod­lo­žia napla­ve­nín Váhu. His­to­ric­ké náz­vy Pieš­ťan: 1113 – Pes­can, 1299 – Pek­chen, 1348 – Posse­en, 1357 – Pechen, 1429 – Pes­tien, Pes­ty­en, 1435 – Pes­ty­én, 1436 – Pest­hy­en, 1442 – Piest­hen, 1546 – Pes­tien, 1552 – Pes­ti­ien, 1564 – Pyš­ten, 1588 – Pes­tien, 1642 – Pis­tin, 1689 – Pös­té­ny, 1709 – Pus­tin, 1742 – Pus­te­ny, 1745 – Pöst­he­ni­mu, Piest­han, Pisch­tan, 1747- Piss­te­ny, 1774 – Püs­tin, Piessc­ža­ny, Tep­licz, Tep­lic­ze, 1786 – Pűsch­tin, Pie­ča­ny, 1787 – Tep­licz, 1808 – Pös­té­ny, Püs­té­ny, Pjess­ča­ny, Pěss­ťa­ny, 18631907 – Pös­ty­én, 1913 – Pös­ty­é­ny, do 1918 – Pis­ty­an, Pis­ty­án, Pies­ty­an, Píš­ťa­ny, Pyst­jan, Pys­ty­an, Pys­ty­án, 1920 – Pieš­ťa­ny. Maďar­sky sú Pieš­ťa­ny Pös­ty­én, nemec­ky Pis­ty­an, poľ­sky Piesc­za­ny. Prvá písom­ná zmien­ka pochá­dza z roku 1113 zo Zobor­skej lis­ti­ny vyda­nej uhor­ským krá­ľom Kolo­ma­nom I.. His­tó­ria mes­ta je úzko spä­tá s roz­vo­jom kúpeľ­níc­tva16. sto­ro­čí. Prvý pod­rob­ný opis pra­me­ňov pochá­dza od pre­fek­ta Šariš­ské­ho hra­du a krá­ľov­ské­ho rad­cu Jura­ja Werh­ne­ra z roku 1545. Neskor­šie opi­sy pochá­dza­jú od leká­ra rakús­kych cisá­rov Johan­na Cra­ta de Craf­he­i­ma z roku 1571, od osob­né­ho leká­ra pápe­ža Six­ta V. Andrea Bac­ciu­sa Elpi­dia­nu­sa z roku 1588, od nemec­ké­ho ces­to­va­te­ľa Mar­ti­na Zeil­le­ra z roku 1632 a naj­sláv­nej­ší opis pochá­dza od Ada­ma Tra­ja­na v bás­ni Salu­ber­ri­mae Pis­ti­nien­ses Ther­mae z roku 1642 (Wiki­pe­dia).  V roku 1598 bolo v Pieš­ťa­noch 144 domov (obec​lu​ka​.sk). 

V roku 1642 dosta­li Pieš­ťa­ny mest­ské výsa­dy a jar­moč­né prá­vo a vyví­ja­li sa ako zeme­pan­ské mes­teč­ko. V 18. sto­ro­čí vzni­ká oko­lo pra­me­ňov kúpeľ­ná osa­da Tep­li­ce. V jej cen­tre stál uby­to­va­cí hos­ti­nec a pan­ský dom pre šľach­tu. Osa­da sa postup­ne spo­ji­la s obcou Pieš­ťa­ny a dnes tvo­rí his­to­ric­ké cen­trum. V roku 1720 daro­val panov­ník Karol VI. pan­stvo Hlo­ho­vec (Pieš­ťa­ny pat­ri­li pod Hlo­ho­vec) Jáno­vi Leopol­do­vi Erdödy­mu, kto­rým pat­ri­lo mes­to až do roku 1848 a kúpe­le do roku 1940. V roku 1802 nav­ští­vil Pieš­ťa­ny Ludwig van Beet­ho­ven. Kata­stro­fic­ké roz­me­ry mala na Pieš­ťa­ny povo­deň 26.8.1813, kedy boli poško­de­né všet­ky budo­vy (Med­ny­an­ský A., 1971) (Wiki­pé­dia).

Pieš­ťa­ny, rov­na­ko ako mno­ho iných miest západ­nej Euró­py, ale aj Slo­ven­ska, zaží­va­jú pokles sta­vu oby­va­teľ­stva. Dnes žije v Pieš­ťa­noch menej ako 30 000 oby­va­te­ľov. V roku 1731 tu pod­ľa dostup­ných pra­me­ňov žilo 1 488 ľudí (Wiki­pé­dia), v roku 19107 379, v roku 194514 519, v roku 197022 963, v roku 198030 731 (Drob­ný D., Micha­lec P., Bača R., Hovor­ka J., 1993), v roku 199133 176 (Mest­ská a obec­ná šta­tis­ti­ka, Úda­je ku 31.12.1991). Neďa­le­ko od cen­tra mes­ta, na okra­ji par­ku sa nachá­dza Dom ume­nia, v kto­rej čas­to hos­ťu­jú rôz­ne diva­del­né a taneč­né súbo­ry, koná sa tu množ­stvo výstav, sála sa pou­ží­va ako kino apod.. Inou, pomer­ne zná­mou je Malá scé­na Mest­ské­ho kul­túr­ne­ho stre­dis­ka – medzi Pieš­ťan­ca­mi zná­me ako Kras­ko”. V Pieš­ťa­noch je zastú­pe­né vyso­ké škols­tvo Inšti­tú­tom fyzi­ote­ra­pie, bal­neo­ló­gie a reha­bi­li­tá­ce Uni­ver­zi­ty svä­té­ho Cyri­la a Meto­da v Trna­ve. Gym­ná­zia sú tu dve: Pier­ra de Cou­ber­ti­na a svä­té­ho Micha­la Archan­je­la. Zná­ma je Hote­lo­vá aka­dé­mia Ľudo­ví­ta Win­te­ra. Na úze­mí mes­ta pôso­bia tri múzeá. Hlav­ná budo­va Bal­neo­lo­gic­ké­ho múzea je situ­ova­ná do budo­vy Kúpeľ­nej dvo­ra­ny. Pod jeho sprá­vu pat­rí pamät­ná izba Iva­na Kras­ku na náb­re­ží Váhu medzi Kolo­nád­nym a Kra­jin­ským mos­tom, Vila dokto­ra Lis­ku a asi 6 km vzdia­le­né hra­dis­ko Kos­to­lec. Vojen­ské his­to­ric­ké múze­um je v are­áli letic­ka a bohu­žiaľ sprí­stup­ne­ná je iba časť expo­ná­tov a otvo­re­né je iba sezón­ne (Wiki­pé­dia). Vete­ran Car Club Pieš­ťa­ny má svo­je múze­um situ­ova­né v neďa­le­kých Mora­va­noch. Význam­ný­mi pod­nik­mi v minu­los­ti bola Tes­la Pieš­ťa­ny, dnes naj­mä ON Semi­con­duc­tor (Wiki­pé­dia). Chi­ra­na Pieš­ťa­ny vyrá­ba­la zdra­vot­níc­ke zaria­de­nia a dnes sa vlast­ne rozdro­bi­la na množ­stvo men­ších firiem. Význam­ným pra­co­vis­kom aj dnes v oblas­ti met­ro­ló­gie, skú­šob­níc­tva, nor­ma­li­zá­cie a cer­ti­fi­ká­cie je Tech­nic­ký skú­šob­ný ústav Pieš­ťa­ny, š. p. – TSÚ (Wiki­pé­dia).

V Pieš­ťa­noch sa od roku 1955 koná Pieš­ťan­ský hudob­ný fes­ti­val. Od roku 1999 Pieš­ťan­ské orga­no­vé dni. Pra­vi­del­ne začiat­kom leta sa koná Otvo­re­nie kúpeľ­nej sezó­ny. Obno­ve­ná bola aj tra­dí­cia Sochy pieš­ťan­ských par­kov, od roku 2006 sa pra­vi­del­ne usku­toč­ňu­je fil­mo­vý fes­ti­val Cine­ma­tik. Ďal­ší­mi fil­mo­vý­mi fes­ti­val­mi sú Kine­a­ma, Astro­film a Euro­tour. V lete už tra­dič­ne sa koná Truck Coun­try, Coun­try Lode­ni­ca. Súťaž v aran­žo­va­ní kve­tov Vic­to­ria Regia, kto­rej vrcho­lom je ale­go­ric­ký sprie­vod, sa koná kon­com leta a je ukon­če­ním let­nej kúpeľ­nej sezó­ny. Na letis­ku sa konal v nedáv­nej minu­los­ti hudob­ný fes­ti­val Hodok­vas. Túto šta­fe­tu pre­vzal fes­ti­val Gra­pe. Od roku 2010 vznik­la tra­dí­cia Carat Tuning Pár­ty, od 2011 fes­ti­val elek­tro­nic­kej hud­by BeeF­ree. Koná­va­li sa tú aj Národ­né letec­ké dni, kto­ré boli od roku 2011 pre­su­nu­té do Slia­ču (Wiki­pé­dia). Od roku 1959 infor­mu­je o mes­te Revue Pieš­ťa­ny, kto­rý bol kedy­si mesač­ní­kom, dnes vychá­dza štvť­roč­ne. Týž­den­ník Pieš­ťan­ský týž­deň vychá­dza od roku 1991 a s ním ma via­že aj osob­ná skú­se­nosť, keď­že som ho cca od jeho tre­tie­ho vyda­nia pre­dá­val ako kol­por­tér do roku 1995. Od kon­ca roku 2010 sa Pieš­ťa­ny pýšia vlast­nou roz­hla­so­vou sta­ni­cou Rádio Pieš­ťa­ny, kto­rá vysie­la ma 90.2 MHz (Wiki­pé­dia).

Z Pieš­ťan pochá­dza herec Marián Geiš­berg, zná­ma mode­rá­tor­ka Ale­na Heri­ba­no­vá, kano­is­ta Sla­vo­mír Kňa­zo­vic­ký, kaja­kár Róbert Erban, kaja­kár­ka Mar­ce­la Erba­no­vá, plav­ky­ňa Mar­ti­na Morav­co­vá, hoke­jis­ti Bran­ko Radi­vo­je­vič a Michel Mik­lík, fut­ba­lis­ta Filip Hološ­ko, tenis­tki Mag­da­lé­na Rybá­ri­ko­vá a Domi­ni­ka Cibul­ko­vá. V minu­los­ti tu pôso­bi­li mno­hí umel­ci: Miloš Bazov­ský, Zolo Palu­gay, Gej­za Vámoš, Ivan Kras­ko, Jozef Dodo Šošo­ka (Wiki­pé­dia), her­ci Juraj Sle­zá­ček, Marián Vaj­da, hudob­ník Pat­rik Vrbov­ský (Ryt­mus), tenis­ti Lukáš Lac­ko, horo­lo­zec Vla­di­mír Plu­lík. Pôso­bi­li tu bás­nik, pro­zaik Ivan Kras­ko, dra­ma­tik a spi­so­va­teľ Ivan Sto­do­la, maliar Mar­tin Ben­ka, Alojz Kli­mo, spi­so­va­teľ a maliar Jan­ko Ale­xy, sochár Valér Vav­ro, dže­zo­vý hudob­ník Jozef Dodo Šošoka.


Pieš­ťa­ny, a beau­ti­ful town kno­wn for its sere­ne ambian­ce, holds a spe­cial pla­ce, pri­ma­ri­ly becau­se it exu­des tra­nqu­ili­ty. In Pieš­ťa­ny, life moves at a lei­su­re­ly pace, fos­te­ring a sen­se of ease, whi­le the city thri­ves cul­tu­ral­ly and remains well-​maintained. Exten­si­ve parks gra­ce the lands­ca­pe, and the town buz­zes with tou­rist acti­vi­ty. Situ­ated 162 meters abo­ve sea level, with GPS coor­di­na­tes 48°3503″ lati­tu­de and 17°5001″ lon­gi­tu­de, Pieš­ťa­ny covers an area of 44.201 km². Tra­ces of sett­le­ment in the sur­roun­ding are­as date back to the Quater­na­ry Ple­is­to­ce­ne. Tools from the Nean­dert­hal era were dis­co­ve­red in the near­by vil­la­ge of Ban­ka and in the Čer­to­va pec cave.

During the late Sto­ne Age and, more pro­mi­nen­tly, the Bron­ze Age, peop­le sought out the non-​freezing springs in the regi­on. The pre­sen­ce of the Magy­ar cul­tu­re, suc­ce­e­ded by the cul­tu­res of the Mochov­ce and Čaka­ny, is evi­dent in the vici­ni­ty. In the late Iron Age, around the 4th cen­tu­ry BCE, the Celts arri­ved. In the 5th to 6th cen­tu­ries, the Ger­ma­nic Quadi sett­led in the area. The first Sla­vic tri­bes came to the regi­on in the 5th to 6th cen­tu­ries. The era of Gre­at Mora­via in the 9th cen­tu­ry is ref­lec­ted in the grand court in near­by Duco­vé. From 1299 to 1321, Pieš­ťa­ny belo­n­ged to the domain of Matúš Čák of Tren­čín. It was also a roy­al pro­per­ty and part of the Tema­tín Cast­le domain. In 1348, King Lou­is I gran­ted Tema­tín Cast­le and esta­te to Mas­ter Nicho­las Kont of Königs­berg. After the extinc­ti­on of this line­a­ge, they came under the owners­hip of Ale­xius Thur­zo, appo­in­ted by King Lou­is II (Wiki­pe­dia).

Throug­hout his­to­ry, Pieš­ťa­ny was men­ti­oned by vari­ous names such as Pes­sen and Pest­hy­en. The name Pieš­ťa­ny” is deri­ved from the san­dy cha­rac­ter of the Váh river­bed depo­sits. His­to­ri­cal names for Pieš­ťa­ny inc­lu­de Pes­can (1113), Pek­chen (1299), Posse­en (1348), Pechen (1357), Pes­tien (1429), Pes­ty­en (1435), and many more. The first writ­ten men­ti­on dates back to 1113 in the Zobor Char­ter issu­ed by King Colo­man I of Hun­ga­ry. The town’s his­to­ry is clo­se­ly tied to the deve­lop­ment of spa cul­tu­re in the 16th cen­tu­ry. The first detai­led desc­rip­ti­on of the springs comes from Geor­ge Werh­ner, pre­fect of Šariš Cast­le and roy­al coun­se­lor, in 1545. Later desc­rip­ti­ons were pro­vi­ded by the Aus­trian impe­rial phy­si­cian Johann Cra­to von Krafft­he­im in 1571, Pope Six­tus V’s per­so­nal phy­si­cian Andrea Bac­cius Elpi­dia­nus in 1588, and Ger­man tra­ve­ler Mar­tin Zeil­ler in 1632. The most famous desc­rip­ti­on is Adam Tra­ja­n’s poem Salu­ber­ri­mae Pis­ti­nien­ses Ther­mae” from 1642 (Wiki­pe­dia).

In 1598, Pieš­ťa­ny had 144 hou­ses. In 1642, Pieš­ťa­ny gai­ned town pri­vi­le­ges and mar­ket rights, evol­ving into a mano­rial town. In the 18th cen­tu­ry, the spa sett­le­ment Tep­li­ce deve­lo­ped around the springs. In its cen­ter sto­od an accom­mo­da­ti­on inn and a manor hou­se for the nobi­li­ty. The sett­le­ment gra­du­al­ly mer­ged with the town of Pieš­ťa­ny, for­ming the his­to­ric cen­ter we see today. In 1720, Char­les VI dona­ted the Hlo­ho­vec esta­te (to which Pieš­ťa­ny belo­n­ged) to Ján Leopold Erdödy, who owned the town until 1848 and the spa until 1940. In 1802, Ludwig van Beet­ho­ven visi­ted Pieš­ťa­ny. A catas­trop­hic flo­od on August 26, 1813, cau­sed exten­si­ve dama­ge to all buil­dings (Med­ny­an­ský A., 1971) (Wiki­pe­dia).

Like many other cities in Wes­tern Euro­pe and Slo­va­kia, Pieš­ťa­ny is expe­rien­cing a dec­li­ne in popu­la­ti­on. Today, Pieš­ťa­ny is home to less than 30,000 resi­dents. In 1731, accor­ding to avai­lab­le sour­ces, the town had 1,488 inha­bi­tants (Wiki­pe­dia). The popu­la­ti­on con­ti­nu­ed to grow over the years: 7,379 in 1910, 14,519 in 1945, 22,963 in 1970, and 30,731 in 1980 (Drob­ný D., Micha­lec P., Bača R., Hovor­ka J., 1993). As of 1991, the popu­la­ti­on was 33,176 (Muni­ci­pal and Local Sta­tis­tics, Data as of Decem­ber 311991).

Not far from the city cen­ter, on the edge of the park, stands the Hou­se of Arts, hos­ting vari­ous the­a­ter and dan­ce groups and hos­ting nume­rous exhi­bi­ti­ons. Anot­her well-​known venue is the Small Sta­ge of the Muni­ci­pal Cul­tu­ral Cen­ter, kno­wn among the locals as Kras­ko.” Pieš­ťa­ny is home to the Ins­ti­tu­te of Phy­si­ot­he­ra­py, Bal­neo­lo­gy, and Reha­bi­li­ta­ti­on of the Uni­ver­si­ty of St. Cyril and Met­ho­dius in Trna­va. The­re are two high scho­ols, Pier­re de Cou­ber­tin and St. Micha­el the Archan­gel Gym­na­sium. The reno­wned Hotel Aca­de­my of Ľudo­vít Win­ter is also loca­ted in Pieš­ťa­ny. The city has three muse­ums, with the main buil­ding of the Bal­neo­lo­gi­cal Muse­um situ­ated in the Kúpeľ­ná dvo­ra­na buil­ding. It over­se­es the memo­rial room of Ivan Kras­ko on the Váh embank­ment bet­we­en Kolo­nád­ny and Kra­jin­ský brid­ges, Vil­la of Dr. Lis­ka, and the Kos­to­lec hill­fort about 6 km away. The Mili­ta­ry His­to­ry Muse­um is in the air­port area, and unfor­tu­na­te­ly, only a part of the exhi­bits is acces­sib­le sea­so­nal­ly (Wiki­pe­dia). The Vete­ran Car Club Pieš­ťa­ny has its muse­um in the near­by Mora­va­ny. A sig­ni­fi­cant pre­sen­ce in the field of met­ro­lo­gy, tes­ting, stan­dar­di­za­ti­on, and cer­ti­fi­ca­ti­on is the Tech­ni­cal Tes­ting Ins­ti­tu­te Pieš­ťa­ny, š. p. – TSÚ (Wiki­pe­dia).

Sin­ce 1955, the Pieš­ťa­ny Music Fes­ti­val has been held annu­al­ly. Sin­ce 1999, Pieš­ťan­ské orga­no­vé dni (Pieš­ťa­ny Organ Days) takes pla­ce. The ope­ning of the bat­hing sea­son is a regu­lar event at the begin­ning of sum­mer. The tra­di­ti­on of the Sculp­tu­res of Pieš­ťa­ny Parks was revi­ved, and sin­ce 2006, the Cine­ma­tik film fes­ti­val has been held regu­lar­ly. Other film fes­ti­vals inc­lu­de Kine­a­ma, Astro­film, and Euro­tour. In sum­mer, Truck Coun­try and Coun­try Lode­ni­ca fes­ti­vals are tra­di­ti­onal events. The Vic­to­ria Regia flo­wer arran­ge­ment com­pe­ti­ti­on, fea­tu­ring an alle­go­ri­cal pro­ces­si­on, takes pla­ce at the end of sum­mer, mar­king the conc­lu­si­on of the sum­mer bat­hing sea­son. The Hodok­vas music fes­ti­val was held at the air­port until recen­tly. This baton was pas­sed to the Gra­pe fes­ti­val. Sin­ce 2010, the Carat Tuning Par­ty has beco­me a tra­di­ti­on, fol­lo­wed by the elect­ro­nic music fes­ti­val BeeF­ree from 2011. Nati­onal Avia­ti­on Days, which took pla­ce in Pieš­ťa­ny, were moved to Sliač in 2011 (Wiki­pe­dia). Sin­ce 1959, the city has been cove­red by Revue Pieš­ťa­ny, which was once a mont­hly maga­zi­ne and is now pub­lis­hed quar­ter­ly. The week­ly Pieš­ťan­ský týž­deň has been in exis­ten­ce sin­ce 1991. I have a per­so­nal con­nec­ti­on to it, as I wor­ked as a stre­et ven­dor sel­ling it until 1995. Sin­ce the end of 2010, Pieš­ťa­ny boasts its own radio sta­ti­on, Rádio Pieš­ťa­ny, bro­ad­cas­ting on 90.2 MHz (Wiki­pe­dia).

Pieš­ťa­ny has been the birthp­la­ce of seve­ral notab­le indi­vi­du­als, inc­lu­ding actor Marián Geiš­berg, well-​known pre­sen­ter Ale­na Heri­ba­no­vá, cano­eist Sla­vo­mír Kňa­zo­vic­ký, kay­akers Róbert Erban and Mar­ce­la Erba­no­vá, swim­mer Mar­ti­na Morav­co­vá, hoc­key pla­y­ers Bran­ko Radi­vo­je­vič and Michel Mik­lík, and foot­bal­ler Filip Hološ­ko. In the past, many artists were asso­cia­ted with Pieš­ťa­ny, such as Miloš Bazov­ský, Zolo Palu­gay, Gej­za Vámoš, Ivan Kras­ko, and Jozef Dodo Šošo­ka (Wiki­pe­dia).


Pieš­ťa­ny, eine wun­ders­chöne Stadt, die vor allem durch ihre fried­li­che Atmo­sp­hä­re bes­ticht, nimmt einen beson­de­ren Platz ein, weil hier Ruhe spür­bar ist. In Pieš­ťa­ny bewegt sich das Leben in gemäch­li­chem Tem­po, wodurch eine Atmo­sp­hä­re der Gelas­sen­he­it ents­teht, wäh­rend die Stadt kul­tu­rell blüht und gut gepf­legt ist. Aus­ge­dehn­te Parks sch­müc­ken das Stadt­bild, und die Stadt pul­siert vor tou­ris­tis­cher Akti­vi­tät. Gele­gen auf 162 Metern über dem Mee­ress­pie­gel, mit GPS-​Koordinaten von 48°3503″ Bre­i­ten­grad und 17°5001″ Län­gen­grad, ers­trec­kt sich Pieš­ťa­ny über eine Flä­che von 44,201 km². Spu­ren der Besied­lung in den umlie­gen­den Gebie­ten rei­chen bis ins Quar­tä­re Ple­is­to­zän zurück. Werk­ze­uge aus der Neandertaler-​Ära wur­den im nahe­ge­le­ge­nen Dorf Ban­ka und in der Höh­le Čer­to­va pec entdeckt.

Wäh­rend der spä­ten Ste­in­ze­it und beson­ders in der Bron­ze­ze­it such­ten die Men­schen die nicht gef­rie­ren­den Quel­len in der Regi­on auf. Die Anwe­sen­he­it der Magy­aren­kul­tur, gefolgt von den Kul­tu­ren von Mochov­ce und Čaka­ny, ist in der Umge­bung ersicht­lich. In der spä­ten Eisen­ze­it, etwa im 4. Jahr­hun­dert v. Chr., kamen die Kel­ten an. Im 5. bis 6. Jahr­hun­dert lie­ßen sich die ger­ma­nis­chen Quaden in der Gegend nie­der. Die ers­ten sla­wis­chen Stäm­me kamen im 5. bis 6. Jahr­hun­dert in die Regi­on. Die Zeit von Gro­ßmäh­ren im 9. Jahr­hun­dert spie­gelt sich in der gro­ßen Burg in der Nähe von Duco­vé wider. Von 1299 bis 1321 gehör­te Pieš­ťa­ny zum Gebiet von Matúš Čák von Tren­čín. Es war auch könig­li­cher Besitz und Teil des Tematín-​Burgbezirks. Im Jahr 1348 schenk­te König Ludwig I. Tematín-​Burg und ‑land dem Magis­ter Niko­laus Kont von Königs­berg. Nach dem Auss­ter­ben die­ser Linie kamen sie in den Besitz von Ale­xius Thur­zo, ernannt von König Ludwig II. (Wiki­pe­dia).

Im Lau­fe der Ges­chich­te wur­de Pieš­ťa­ny unter vers­chie­de­nen Namen wie Pes­sen und Pest­hy­en erwähnt. Der Name Pieš­ťa­ny” lei­tet sich vom san­di­gen Cha­rak­ter der Abla­ge­run­gen im Fluss­bett der Waag ab. His­to­ris­che Namen für Pieš­ťa­ny sind Pes­can (1113), Pek­chen (1299), Posse­en (1348), Pechen (1357), Pes­tien (1429), Pes­ty­en (1435) und vie­le mehr. Die ers­te sch­rift­li­che Erwäh­nung stammt aus dem Jahr 1113 in der Zobo­rer Urkun­de von König Kolo­man I. von Ungarn. Die Ges­chich­te der Stadt ist eng mit der Ent­wick­lung der Bade­kul­tur im 16. Jahr­hun­dert ver­bun­den. Die ers­te aus­führ­li­che Besch­re­i­bung der Quel­len stammt von Georg Werh­ner, Prä­fekt des Sch­los­ses Šariš und könig­li­cher Rat­ge­ber, aus dem Jahr 1545. Spä­te­re Besch­re­i­bun­gen stam­men vom öster­re­i­chis­chen Hofarzt Johann Cra­to von Krafft­he­im im Jahr 1571, vom per­sön­li­chen Arzt von Papst Six­tus V. Andrea Bac­cius Elpi­dia­nus im Jahr 1588 und vom deuts­chen Rei­sen­den Mar­tin Zeil­ler im Jahr 1632. Die berühm­tes­te Besch­re­i­bung stammt aus Adam Tra­jans Gedicht Salu­ber­ri­mae Pis­ti­nien­ses Ther­mae” von 1642 (Wiki­pe­dia).

Im Jahr 1598 hat­te Pieš­ťa­ny 144 Häu­ser. Im Jahr 1642 erhielt Pieš­ťa­ny Stadt­rech­te und Mar­k­trech­te und ent­wic­kel­te sich zu einer herrs­chaft­li­chen Stadt. Im 18. Jahr­hun­dert ents­tand um die Quel­len herum die Bade­ko­lo­nie Tep­li­ce. In ihrem Zen­trum stand ein Unter­kunfts­gast­haus und ein Her­ren­haus für den Adel. Die Kolo­nie versch­molz all­mäh­lich mit der Stadt Pieš­ťa­ny und bil­det heute das his­to­ris­che Zen­trum, das wir sehen. Im Jahr 1720 schenk­te Karl VI. das Gut Hlo­ho­vec (zu dem Pieš­ťa­ny gehör­te) Ján Leopold Erdödy, der die Stadt bis 1848 und das Bad bis 1940 besaß. Im Jahr 1802 besuch­te Ludwig van Beet­ho­ven Pieš­ťa­ny. Eine kata­strop­ha­le Flut am 26. August 1813 verur­sach­te erheb­li­che Schä­den an allen Gebä­u­den (Med­ny­an­ský A., 1971) (Wiki­pe­dia).

Wie vie­le ande­re Städ­te in Wes­te­uro­pa und der Slo­wa­kei erlebt Pieš­ťa­ny einen Rück­gang der Bevöl­ke­rung. Heute leben in Pieš­ťa­ny weni­ger als 30.000 Ein­woh­ner. Im Jahr 1731 hat­te die Stadt nach ver­füg­ba­ren Quel­len 1.488 Ein­woh­ner (Wiki­pe­dia). Die Bevöl­ke­rung wuchs im Lau­fe der Jah­re wei­ter: 7.379 im Jahr 1910, 14.519 im Jahr 1945, 22.963 im Jahr 1970 und 30.731 im Jahr 1980 (Drob­ný D., Micha­lec P., Bača R., Hovor­ka J., 1993). Im Jahr 1991 bet­rug die Bevöl­ke­rung 33.176 (Stadt- und Geme­in­de­sta­tis­tik, Daten vom 31. Dezem­ber 1991).

Nicht weit vom Stadt­zen­trum ent­fernt, am Ran­de des Parks, steht das Haus der Küns­te, das vers­chie­de­ne Theater- und Tanzg­rup­pen beher­bergt und zahl­re­i­che Auss­tel­lun­gen verans­tal­tet. Ein wei­te­rer bekann­ter Verans­tal­tung­sort ist die Kle­i­ne Büh­ne des Städ­tis­chen Kul­tur­zen­trums, die bei den Ein­he­i­mis­chen als Kras­ko” bekannt ist. In Pieš­ťa­ny befin­det sich das Ins­ti­tut für Phy­si­ot­he­ra­pie, Bal­neo­lo­gie und Reha­bi­li­ta­ti­on der Uni­ver­si­tät St. Kyrill und Met­hod in Trna­va. Es gibt zwei Gym­na­sien, Pier­re de Cou­ber­tin und St. Micha­el the Archan­gel Gym­na­sium. Die renom­mier­te Hote­la­ka­de­mie von Ľudo­vít Win­ter befin­det sich eben­falls in Pieš­ťa­ny. Die Stadt hat drei Muse­en, wobei sich das Haupt­ge­bä­u­de des Bal­neo­lo­gis­chen Muse­ums in der Kúpeľ­ná dvo­ra­na (Bade­hal­le) befin­det. Darüber hinaus unters­te­hen ihm das Gedenk­zim­mer von Ivan Kras­ko zwis­chen den Kolon­na­den und der Kra­jin­ský most (Lan­desb­rüc­ke), die Vil­la von Dr. Lis­ka und die etwa 6 km ent­fern­te Bur­gs­tät­te Kos­to­lec. Das Mili­tär­ges­chichts­mu­se­um befin­det sich auf dem Gelän­de des Flug­plat­zes und ist lei­der nur tei­lwe­i­se und sai­so­nal zugän­glich (Wiki­pe­dia). Der Vete­ran Car Club Pieš­ťa­ny bet­re­ibt ein Muse­um in der Nähe von Mora­va­ny. Die Tech­nis­che Prüfung­sans­talt Pieš­ťa­ny, eine Ein­rich­tung für Met­ro­lo­gie, Prüfung, Nor­mung und Zer­ti­fi­zie­rung, ist auch heute noch von Bedeutung.

Der Pieš­ťan­ský hudob­ný fes­ti­val fin­det seit 1955 in Pieš­ťa­ny statt. Seit 1999 gibt es die Pieš­ťan­ské orga­no­vé dni. Regel­mä­ßig zu Beginn des Som­mers wird die Bade­sai­son eröff­net. Die Tra­di­ti­on der Skulp­tu­ren der Pieš­ťa­ny Parks wur­de wie­der­be­lebt, und seit 2006 fin­det regel­mä­ßig das Film­fes­ti­val Cine­ma­tik statt. Zu den wei­te­ren Film­fes­ti­vals gehören Kine­a­ma, Astro­film und Euro­tour. Im Som­mer fin­det tra­di­ti­onell Truck Coun­try und Coun­try Lode­ni­ca statt. Der Wett­be­werb im Blu­men­sch­muck Vic­to­ria Regia, mit einem alle­go­ris­chen Umzug als Höhe­punkt, fin­det am Ende des Som­mers statt und mar­kiert das Ende der Som­mer­sai­son. In der jün­ge­ren Ver­gan­gen­he­it fand auf dem Flug­ha­fen das Musik­fes­ti­val Hodok­vas statt. Die­se Rol­le über­nahm spä­ter das Gra­pe Fes­ti­val. Seit 2010 gibt es die Tra­di­ti­on der Carat Tuning Par­ty und seit 2011 das Elek­tro­nik­mu­sik­fes­ti­val BeeF­ree. Es gab auch die Nati­ona­len Luft­fa­hr­t­ta­ge, die 2011 nach Sliač ver­legt wur­den (Wiki­pe­dia). Seit 1959 infor­miert die Revue Pieš­ťa­ny über die Stadt, die früher monat­lich ers­chien und heute vier­tel­jähr­lich heraus­ge­ge­ben wird. Die wöchen­tli­che Zeitsch­rift Pieš­ťan­ský týž­deň gibt es seit 1991, und damit ver­bin­de ich auch per­sön­li­che Erfah­run­gen, da ich sie als Stra­ßen­ver­kä­u­fer bis 1995 ver­kauft habe. Seit Ende 2010 kann Pieš­ťa­ny mit ihrem eige­nen Radi­osen­der, Rádio Pieš­ťa­ny, auf 90,2 MHz glän­zen (Wiki­pe­dia).

Zu den Per­sön­lich­ke­i­ten, die aus Pieš­ťa­ny stam­men, gehören der Schaus­pie­ler Marián Geiš­berg, die bekann­te Mode­ra­to­rin Ale­na Heri­ba­no­vá, der Kanu­te Sla­vo­mír Kňa­zo­vic­ký, die Kajak­fah­rer Róbert Erban und Mar­ce­la Erba­no­vá, die Sch­wim­me­rin Mar­ti­na Morav­co­vá, die Eis­hoc­ke­ys­pie­ler Bran­ko Radi­vo­je­vič und Michel Mik­lík, der Fußbal­ler Filip Hološ­ko, die Ten­niss­pie­le­rin­nen Mag­da­lé­na Rybá­ri­ko­vá und Domi­ni­ka Cibul­ko­vá. In der Ver­gan­gen­he­it waren vie­le Künst­ler mit Pieš­ťa­ny ver­bun­den, wie Miloš Bazov­ský, Zolo Palu­gay, Gej­za Vámoš, Ivan Kras­ko und Jozef Dodo Šošo­ka (Wiki­pe­dia), sowie die Schaus­pie­ler Juraj Sle­zá­ček, Marián Vaj­da, der Musi­ker Pat­rik Vrbov­ský (Ryt­mus), die Ten­niss­pie­ler Lukáš Lac­ko und der Uhr­ma­cher Vla­di­mír Plu­lík. Hier haben auch der Dich­ter, Pro­sasch­rifts­tel­ler Ivan Kras­ko, der Dra­ma­ti­ker und Sch­rifts­tel­ler Ivan Sto­do­la, der Maler Mar­tin Ben­ka, Alojz Kli­mo, der Sch­rifts­tel­ler und Maler Jan­ko Ale­xy, der Bild­hau­er Valér Vav­ro und der Jazz­mu­si­ker Jozef Dodo Šošo­ka gewirkt.


بييشتياني هي مدينة جميلة، قبل كل شيء بسبب السلام الذي يمكن أن يشعر به الإنسان هنا. في بييشتيان، الناس لا يستعجلون. الهدوء هو السائد هنا، والمدينة تعيش حياة ثقافية، وهي منظمة بشكل جيد. الحدائق تشغل مساحة واسعة، ويزين الحياة السياحية المدينة. تقع المدينة على ارتفاع 162 مترًا فوق سطح البحر، وإحداثياتها الجغرافية هي 48°3503“ خط العرض و 17°5001“ خط الطول. مساحة المدينة تبلغ 44،201 كم². تعود آثار الاستيطان في المنطقة إلى العصر الرابع من العصر الجليدي. تم اكتشاف أدوات الإنسان من نوع نياندرتال في قرية بانكا وفي مغارة تشيرتوفا بيك”. خلال الفترة الأخيرة من العصر الجليدي، انتقل صياد الفيلة إلى الينابيع الذي لا يتجمد. سكان العصور الحجرية المتأخرة والبرونزية خاصةً كانوا يبحثون عن هذه الينابيع. هناك آثار لثقافة المجريين وتليها آثار ثقافة الموهيلا وثقافة تشاتش. في العصور الحديثة من الحديد، حوالي القرن الرابع قبل الميلاد، ظهر الكلت. في القرون الأولى حتى الرابعة، كانت هناك استيطانات للقواد الجرمان. في القرون الخامسة والسادسة، دخلت القبائل السلافية الأولى إلى المنطقة. يذكر القصر النبيل في دوتشوف في القرب من بييشتيان أيام الدولة المورافية في القرن التاسع. في الفترة من 1299، 13011321، كانت بييشتيان جزءًا من أملاك ماتوش تشاكا ترينتشيان. كانت بييشتيان أيضًا ملكية ملكية وجزءًا من المنطقة الحصينة تيماتين. في عام 1348، قدم الملك لودفيك الأول قلعة وأملاك تيماتين إلى الماجستير نيكولاس كونت. بعد انقراض هذا النسل، حصل عليهم ألكسي ثورزو من الملك لودفيك التاني (ويكيبيديا).

في الماضي، ذكرت بييشتيان باسم بيسين” و بيستهين”. اشتق اسم بييشتيان من الطابع الرملي لتكوينات فاهو على طول نهر الفاهو. التسميات التاريخية لبييشتيان: 1113 – بيسكان، 1299 – بيكشين، 1348 – بوسين، 1357 – بيتشين، 1429 – بيستين، 1546 – بيستين، 1552 – بيستيين، 1564 – بيشتين، 1588 – بيستين، 1642 – بيستين، 1689 – بوستين، 1709 – بوستين، 1742 – بوستيني، 1745 – بوستينيمو، 1774 – بوستين، بييشياني، تبليتش، تبليتشي، 1786 – بوشتين، بيتشاني، 1787 – تبليتش، 1808 – بوستين، بوستين، بييشياني، بيستاني، 18631907 – بوستيان، 1913 – بوستيان، حتى عام 1918 – بيستيان، بيستيان، بيستيان، بيشتيان، بيستيان، بيشتيان، بيشتيان، 1920 – بييشتيان. باللغة المجرية، تعرف بييشتيان باسم بوشتين”، بالألمانية بيستيان”، وبالبولندية بيشتشاني”. أول ذكر كتابي يعود إلى عام 1113 من خلال وثيقة زوبور الصادرة عن الملك الهنغاري كولومان الأول. ترتبط تاريخ المدينة ارتباطًا وثيقًا بتطور علاجات الاستحمام في القرن السادس عشر. أول وصف مفصل للينابيع يعود إلى متصرف قلعة شاريش ومستشار الملك جورج فيرهنر في عام 1545. الوصف لاحقًا جاء من الطبيب النمساوي جوهان كراتا دي كرافهايما في عام 1571، ومن الطبيب الشخصي للبابا سيكستوس الخامس أندريا باشيوسا إلبيديانوس في عام 1588، ومن المسافر الألماني مارتن زيلر في عام 1632، وأشهر وصف من آدم ترايان في قصيدته سالوبيريماي بيستينينسيس ثيرماي” في عام 1642 (ويكيبيديا). في عام 1598، كان هناك 144 منزلًا في بييشتيان (obec​lu​ka​.sk).

في عام 1642، حصلت بييشتاني على الامتيازات الحضرية وحقوق المعرض وتطورت كمدينة ريفية. في القرن الثامن عشر، نشأت قرية حمام حول المياه العلاجية. في وسطها كان هناك نزل للإقامة وقصر للنبلاء. تدمجت القرية تدريجياً مع بلدة بييشتاني وتشكل اليوم المركز التاريخي. في عام 1720، قدم الحاكم كارول السادس مقاطعة خلوهوفيتس (كانت بييشتاني تتبع خلوهوفيتس) إلى يان ليوبولد إيردوديم، الذي كان يملك المدينة حتى عام 1848 والعلاجات الحرارية حتى عام 1940. في عام 1802، زار لودفيغ فان بيتهوفن بييشتاني. كان للفيضان الذي وقع في 26 أغسطس 1813 أبعادٌ كارثية، حيث تضررت جميع المباني (Med­ny­an­ský A., 1971) (Wiki­pe­dia).

تعاني بييشتاني، مثل العديد من المدن في أوروبا الغربية وأيضًا في سلوفاكيا، من تراجع في عدد السكان. اليوم، يعيش في بييشتاني أقل من 30,000 نسمة. في عام 1731، عاش فيها، وفقًا للمصادر المتاحة، 1,488 شخصًا (ويكيبيديا)، في عام 19107,379، في عام 194514,519، في عام 197022,963، في عام 198030,731 (Drob­ný D., Micha­lec P., Bača R., Hovor­ka J., 1993)، في عام 199133,176 (الإحصاء البلدي والقروي، بيانات حتى 31.12.1991). قرب مركز المدينة، على حافة الحديقة، يقع دوم أومينيا”، حيث يستضيف العديد من الفرق المسرحية والرقصية، وتُقام هنا العديد من المعارض، ويُستخدم القاع كصالة سينما، ومن بين المعالم البارزة الأخرى الساحة الصغيرة في مركز المركز الثقافي المحلي – المعروفة بين سكان بييشتاني باسم كراسكو”. في بييشتاني، يُمثل معهد الفيزيوتيرابي والبالنيولوجيا والتأهيل التابع لجامعة سانت سيريل وميثوديوس في ترنافا التعليم العالي. هناك مدرستان ثانويتان: بيير دو كوبرتان” و“سانت ميخايل آركانجيل”. معروفة أيضًا أكاديمية لودوفيتا فينتير للفندق. في المدينة، هناك ثلاثة متاحف. يتم وضع المبنى الرئيسي للمتحف البالنولوجي في مبنى كوبيلنا دفورانا”. تحت إدارته، تشمل غرفة الذاكرة لإيفان كراسكو على ضفاف نهر فاهو بين جسر كولونادني وجسر كراينسكي، فيلا الدكتور ليسكو، ومستوطنة كوستوليتش التي تبعد حوالي 6 كم. يقع متحف التاريخ العسكري في محيط المطار ولكن يُفترض فتح جزء من المعروضات ويكون مفتوحًا موسميًا فقط (ويكيبيديا). يمتلك نادي السيارات الفتيان في بييشتاني متحفه الخاص في مورافان. كانت شركة تيسلا بييشتاني من بين الشركات البارزة في الماضي، واليوم يشكل شركة ON Semi­con­duc­tor النشاط الرئيسي (ويكيبيديا). كانت كيرانا بييشتاني تصنع أجهزة طبية، واليوم تم تجزئتها إلى العديد من الشركات الصغيرة. يعتبر المعهد الفني للاختبار في بييشتاني (TSÚ) مكانًا هامًا حتى اليوم في مجال الميترولوجيا واختبار المواد والتوحيد والتصديق (ويكيبيديا).

في بييشتاني، يتم تنظيم مهرجان بييشتانسكي الموسيقي منذ عام 1955. بدءًا من عام 1999، تقام أيضًا أيام الأرغان” في بييشتاني. في بداية كل صيف، يتم افتتاح موسم الحمام. تم استعادة أيضًا تقليد تماثيل حدائق بييشتاني، ومنذ عام 2006 يُعقد بانتظام مهرجان السينما Cine­ma­tik. بين المهرجانات السينمائية الأخرى تذكر Kine­a­ma و Astro­film و Euro­tour. في الصيف، يتم تنظيم فعاليات تقليدية مثل Truck Coun­try و Coun­try Lode­ni­ca. يُجرى كذلك مسابقة ترتيب الزهور فيكتوريا ريجيا”، التي يكون ذروتها موكب استعراضي، وتُقام في نهاية الصيف كختام لموسم الحمام الصيفي. في الماضي، أُقيم مهرجان الموسيقى هودوكفاس” في المطار، واستلم هذا التقليد مهرجان غريب”. منذ عام 2010، أصبحت تقام فعاليات Carat Tuning Par­ty بشكل تقليدي، ومنذ عام 2011 يتم تنظيم مهرجان الموسيقى الإلكترونية BeeF­ree. في الماضي، كانت هناك أيضًا أيام الطيران الوطنية، التي تم نقلها إلى سلياتش منذ عام 2011 (ويكيبيديا). منذ عام 1959، تقدم مجلة ريفيو بييشتاني” المعلومات حول المدينة، والتي كانت في السابق شهرية وتُصدر اليوم كل ربع سنوي. تصدر أسبوعية بييشتانسكي تيدنيك” منذ عام 1991، وترتبط بها تجربة شخصية، حيث قمت ببيعها كتاجر جوال منذ العدد الثالث حتى عام 1995. منذ نهاية عام 2010، تفتخر بييشتاني بمحطة راديو خاصة بها، راديو بييشتاني، والتي تبث على تردد 90.2 ميجاهرتز (ويكيبيديا).

من بييشتاني أيضًا، نجد الممثل ماريان غيشبرغ، المذيعة الشهيرة ألينا هيريبانوفا، لاعب الكانو سلافومير كنيازوفيتش، لاعب الكاياك روبرت إربان، لاعبة الكاياك مارسيلا إربانوفا، السباحة مارتينا مورافكوفا، لاعبي الهوكي برانكو راديفويفيتش وميشيل ميكليك، لاعب كرة القدم فيليب هولوشكو، لاعبي التنس ماجدالينا ريباريكوفا ودومينيكا تسيبولكوفا. في الماضي، عاش العديد من الفنانين في المدينة مثل ميلوش بازوفسكي، زولو بالوجاي، جيزا فاموش، إيفان كراسكو، جوزيف دودو شوشوكا (ويكيبيديا)، الممثلين يوراي سليزاتشيك، ماريان فياجدا، الموسيقي باتريك فيربوفسكي (ريتموس)، لاعبي التنس لوكاس لاتكو، صانع الساعات فلاديمير بلوليك. عمل فيها الشاعر والكاتب إيفان كراسكو، الكاتب والمسرحي إيفان ستودولا، الرسام مارتن بينكا، ألويز كليمو، الكاتب والفنان جانكو أليكسي، النحات فالير فافرو، وعازف الموسيقى الجاز جوزيف دودو شوشوكا.


Lite­ra­tú­ra

  • Drob­ný Dušan, Micha­lec Peter, Bača Róbert, Hovor­ka Ján, 1993: Pieš­ťa­ny tro­chu inak, PMDD, Pieš­ťa­ny, ISBN 8096699202
  • Med­ny­an­ský Alojz, 1971: Maleb­ná ces­ta dolu Váhom, Tat­ran, Bra­ti­sla­va, p. 57188

Odka­zy

Rie­ka Váh Rym­ple­ro­va važi­na – Medzi kúpa­lis­kom Sĺňa­va a Rat­nov­skou záto­kou sa nachá­dza tzv. Rym­ple­ro­va važi­na. Pred viac ako sto rok­mi to bol are­ál mäk­ké­ho lúhu s pre­vlá­da­jú­cou vŕbou bie­lou – Salix alba, topo­ľom čier­nym – Popu­lus nig­ra, topo­ľom bie­lym – Popu­lus alba a topo­ľom sivým – Popu­lus x canes­cens. Ras­tú tu črem­chy, hloh, baza, kro­vi­té vŕby. Na bre­hoch poto­ka ras­tie kosa­tec žltý – Iris pse­uda­co­rus. Naj­mä v minu­los­ti to bola oblasť cho­vu hydi­ny a pase­nia dobyt­ka (Fran­ti­šek Bača – Pieš­ťan­ský týž­deň). Sĺňa­va bola vybu­do­va­ná v rokoch 19561959 (ŠOP SR). Sĺňa­va - vod­ná nádrž Sĺňa­va vznik­la zahra­de­ním rie­ky Váh. Pri pre­chádz­kach na náb­re­ží Váhu mož­no zazrieť naj­roz­lič­nej­šie dru­hy vod­né­ho vtác­tva. Pozor­nosť vzbu­dzu­jú pre­dov­šet­kým majes­tát­ne labu­te hrbo­zo­bé. Naj­rad­šej sa zhro­maž­ďu­jú spo­lu s čaj­ka­mi sme­ji­vý­mi a kači­ca­mi divý­mi pod Kolo­ná­do­vým mos­tom, kde ich už tra­dič­ne pri­kr­mu­jú nie­len deti, ale i mno­hí náv­štev­ní­ci Pieš­ťan. Naj­mä v zim­ných mesia­coch sa k labu­tiam pri­pá­ja­jú aj kači­ce divé, lys­ky čier­ne. Údo­lím Váhu sa tiah­ne dôle­ži­tá mig­rač­ná ces­ta vtá­kov. Vod­nú nádrž Sĺňa­va, využí­va­jú ope­ren­ci pri jar­nom a jesen­nom ťahu ako odpo­čin­ko­vú sta­ni­cu na svo­jich ďale­kých ces­tách. Nie­kto­ré dru­hy čajok a kačíc zo sever­nej Euró­py, hlav­ne z Pobal­tia a Rus­ka, na Sĺňa­ve i zimu­jú. Vďa­ka priaz­ni­vým mik­ro­kli­ma­tic­kým pod­mien­kam, kto­ré súvi­sia s ter­mál­ny­mi pra­meň­mi, urči­té úse­ky vod­ných plôch neza­mŕ­za­jú ani v sil­ných mra­zoch. Pre­to pat­rí Sĺňa­va medzi naj­výz­nam­nej­šie zimo­vis­ká vod­né­ho vtác­tvaSR. Na Vtá­čom ostro­ve upro­stred Sĺňa­vy kaž­do­roč­ne vyhniez­di nie­koľ­ko tisíc párov čajok sme­ji­vých. K zau­jí­ma­vos­tiam pat­rí, že prá­ve tu zahniez­di­la prvý­krát na Slo­ven­sku aj veľ­ká čaj­ka bie­lo­hla­vá a čaj­ka sivá. Naj­väč­šiu pozor­nosť si však zaslu­hu­je hniezd­na koló­nia rybá­ra rieč­ne­ho. Ten­to štíh­ly vzduš­ný akro­bat je zara­de­ný do Čer­ve­nej kni­hy ohro­ze­ných dru­hov a pre­to vyža­du­je prí­snu ochra­nu. Na Sĺňa­ve pre­bie­ha inten­zív­ny orni­to­lo­gic­ký výskum. Dlho­roč­né výsku­my pre­uká­za­li význam a dôle­ži­tosť tej­to loka­li­ty pre vod­né a pri vode žijú­ce vtác­tvo. Pre­to bola Sĺňa­va v roku 1980 zara­de­ná do sie­te chrá­ne­ných úze­mí. V súčas­nos­ti má šta­tút chrá­ne­né­ho are­álu a jeho roz­lo­ha je 430 hek­tá­rov (Kor­nel Duffek).

Cen­trum Kur­sa­lon – reštau­rá­cia, pries­tor pre kona­nie spo­lo­čen­ských a kul­túr­nych podu­ja­tí. Pod­ľa Tibo­ra Urbán­ka (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4) Kur­sa­lon bola prvá repre­zen­ta­tív­na budo­va posta­ve­ná Ľudo­ví­tom Win­te­rom v roku 1894 (pies​ta​ny​.sk). Kur­sa­lon je mlad­ší názov celé­ho objek­tu, v kto­rom je od roku 1928 múze­um, a kto­rý nesie názov Kúpeľ­ná dvo­ra­na (ies​ta​ny​.sk). Kapl­n­ka Bož­ské­ho srd­ca Ježi­šov­ho – sa nachá­dza pred Kolo­nád­nym mos­tom. Je to novo­go­tic­ká stav­ba posta­ve­ná v roku 1897 (pies​ta​ny​.sk). Vic­to­ria Regia – Hotel Vic­to­ria Regia je na začiat­ku Win­te­ro­vej uli­ce, opro­ti hote­lu Lipa. Ide o pôvod­ne kla­si­cis­tic­kú vilu Türöky­ho19. sto­ro­čia, pre­sta­va­nú na roman­tic­kú (pies​ta​ny​.sk). Evan­je­lic­ký kos­tol (Win­te­ro­va 1) – je jed­no­lo­ďo­vý gotic­ký chrám posta­ve­ný v roku 1905 (pies​ta​ny​.sk). Sta­rá leká­reň na Win­te­ro­vej uli­ci má boha­tú seces­nú výzdo­bu na hlav­nej fasá­de. Na ulič­nej fasá­de je posled­ný skri­ňo­vý seces­ný výklad s pôvod­ný­mi rekla­ma­mi lekár­ne (pies​ta​ny​.sk). Ria­di­teľ­stvo kúpe­ľov na Win­te­ro­vej 29 je naj­star­šou funkč­nou budo­vou v mes­te (pies​ta​ny​.sk). Vojen­ský kúpeľ­ný ústav na Tep­lic­kej 81 vybu­do­va­li v roku 1863. Od prvo­po­čiat­ku slú­žil uby­to­va­niu a stra­vo­va­niu kúpeľ­ných pacien­tov z radov prí­sluš­ní­kov armá­dy (pies​ta​ny​.sk). Zele­ný strom na Win­te­ro­vej uli­ci bol za dobu svo­jej exis­ten­cie rezi­den­ci­ou nájom­cu a ria­di­te­ľa kúpe­ľov, hote­lom a nako­niec sa stal lie­čeb­ným domom (pies​ta​ny​.sk). Lie­čeb­ný dom Slo­van bol pôvod­ne funkč­ný hotel Grand Hotel Roy­al, posta­ve­ný v roku 1906. Veľ­ko­le­po zdo­be­ná sála slú­ži­la ako kon­cert­né audi­tó­rium, uspo­ra­dú­va­li sa v nej medzi­ná­rod­né kon­fe­ren­cie a iné význam­né podu­ja­tia. Od roku 1986 je objekt uzat­vo­re­ný (pies​ta​ny​.sk). Slo­van bol pýchou Pieš­ťan, dnes bohu­žiaľ je jeho han­bou. Chát­ra čoraz viac, všet­ky sna­hy čokoľ­vek s kedy­si krás­nym hote­lom, zly­ha­li. Bojím sa toho, že celý objekt bude asa­no­va­ný. Hotel Lipa bol posta­ve­ný v roku 1912 (pies​ta​ny​.sk). V 90-​tych rokov 20. sto­ro­čia Lipu pos­ti­hol požiar a odvte­dy je zničená.

Mos­ty Kolo­nád­ny most – spá­ja cen­trum mes­ta s kúpeľ­ným ostro­vom. Bol posta­ve­ný v roku 1933 (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4). Nápis na ňom Salu­ber­ri­mae Pis­ti­nien­ses Ther­mae” pochá­dza z roku 1642 a zna­me­ná Uzdra­vu­jú­ce pieš­ťan­ské kúpe­le” (Pieš­ťan­ské infor­mač­né cen­trum). Bar­lo­la­mač – die­lo Rober­ta Küh­ma­y­era sa nachá­dza začiat­ku Kolo­nád­ne­ho mos­ta, je sym­bo­lom Pieš­ťan. Pod­ľa pra­me­ňa, Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4, kres­liar Artur Hey­er naski­co­val Ľudo­ví­to­vi Win­te­ro­vi obraz Láma­ča bar­lí”, kto­rý dal Ľudo­vít paten­to­vať. Neskôr, v roku 1930 dal bar­lo­la­ma­ča zveč­niť do bron­zu (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4). Kra­jin­ský most – na mies­te, kde je teraz Kra­jin­ský most, bol pred­tým sta­rý dre­ve­ný most Erdödy­ov­cov. V roku 1932 Ľudo­vít Win­ter posta­vil efekt­ný most, kto­rý umož­nil posta­viť prí­jaz­do­vú ces­tu ku Ther­mii (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4).Vešadlové roz­pä­tie oblú­ka je 52 met­rov. Nos­ná kon­štruk­cia je zlo­že­ná z dvoch hor­ných upnu­tých oblú­kov. Pre­to sa tomu­to mos­tu čas­to hovo­rí aj oblú­ko­vý. V tej dobe pat­ril k najod­váž­nej­ším most­ným kon­štruk­ciám u nás. V roku 1932 bola na mos­te pamät­ná tabu­ľa s nápi­som: Most prvé­ho pre­zi­den­ta Čes­ko­slo­ven­skej repub­li­ky T. G. Masa­ry­ka pome­no­va­ný Slo­ven­skou kra­ji­nou na pamäť jeho 80. naro­de­nín (18501930).” Nemci cez dru­hú sve­to­vú voj­nu, keď Pieš­ťa­ny opúš­ťa­li v noci z 3. na 4. aprí­la 1945, most poško­di­li. Soviet­ska armá­da hneď 5. aprí­la zača­la most opra­vo­vať a čosko­ro ho aj opra­vi­la a dopl­ni­la o sta­vid­lo na sta­bi­li­zá­ciu hla­di­ny Obto­ko­vé­ho rame­na (More­to­vá D., 2012, Revue Pieš­ťa­ny, Nr. 1 , p. 26 – 28).

Uli­ce Úze­mie dneš­né­ho Flo­re­átu bola do roku 1918 zápla­vo­vým úze­mím, plný vege­tá­cie. Vte­dy ho Ľudo­vít Win­ter kúpil od gró­fa Vilia­ma Erdödy­ho. Nazval ho Flo­re­át (z latin­či­ny – nech rozk­vi­tá) (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4). Na cin­to­rí­ne na Bra­ti­slav­skej ces­te sa nachá­dza Pamät­ník obe­tí holo­kaus­tu. Na Šte­fá­ni­ko­vej uli­ci sa nachá­dza Pra­nier – pies­kov­co­vý stĺp han­by vytvo­re­ný oko­lo roku 1830. Čel­nú stra­nu pra­nie­ra zdo­bí nápis: Newo­lám žád­ne­ho, prí­mam kaž­dé­ho”. Ku stĺpu pri­pú­ta­va­li delik­ven­ta za nohy a oko­lo pása oko­va­mi (pies​ta​ny​.sk).

Budo­vy Sta­rý kláš­tor je na Det­vian­skej uli­ci č. 9. Pred­sta­vu­je pozos­tat­ky naj­star­šej muro­va­nej sak­rál­nej budo­vy na úze­mí dneš­né­ho mes­ta. Pochá­dza zo 14. sto­ro­čia. Na plo­che lode chrá­mo­vej stav­by sa nachá­dza­jú zvyš­ky zákla­dov star­šej budo­vy, zrej­me román­skej kamen­nej stav­by. Naj­star­šie tu náj­de­né min­ce pochá­dza­jú z čias vlá­dy uhor­ské­ho krá­ľa Kolo­ma­na I. (10951116). O Sta­rom kláš­to­re sa uva­žo­va­lo ako o kláš­to­re tem­plá­rov, avšak ide iba o legen­du (Kru­pa V., Klčo M., 2004: Sta­rý kláš­tor v Pieš­ťa­noch, arche­olo­gic­ký výskum loka­li­ty v rokoch 19911994, Zbor­ník Pamiat­ky Trna­vy a trnav­ské­ho kra­ja, č. 7, Trna­va). Dnes zosta­li z kláš­to­ra už len ruiny. Ružo­vý mlyn – Ružo­vý mlyn dal posta­viť v roku 1917 Ľudo­vít Win­ter ako výkrm­ňu oší­pa­ných (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4). Dnes už je žltý, odke­dy ho dali opra­viť ;-). Dom ume­nia je prvá mimob­ra­ti­slav­ská stav­ba divad­la po 2. sve­to­vej voj­ne, rea­li­zo­va­ná v rokoch 19741979 (pies​ta​ny​.sk).


The Váh River – Rym­ple­r’s Pond: Bet­we­en the Sĺňa­va swim­ming pool and the Rat­nov­ská bay, the­re is the so-​called Rym­ple­r’s Pond. Over a hun­dred years ago, it was an area of soft mea­dow domi­na­ted by whi­te wil­low (Salix alba), black pop­lar (Popu­lus nig­ra), whi­te pop­lar (Popu­lus alba), and grey pop­lar (Popu­lus x canes­cens). Vari­ous spe­cies of vege­ta­ti­on such as hawt­horn, buc­kt­horn, elder­ber­ry, and bus­hy wil­lo­ws grow in the area. Yel­low iris (Iris pse­uda­co­rus) gro­ws along the stre­am banks. In the past, it was used for poul­try far­ming and catt­le gra­zing (Fran­ti­šek Bača – Pieš­ťan­ský týž­deň). Sĺňa­va was built bet­we­en 1956 – 1959 (ŠOP SR). Sĺňa­va – a reser­vo­ir for­med by dam­ming the Váh River. Vari­ous water­fo­wl can be obser­ved during walks along the Váh embank­ment, with swans being par­ti­cu­lar­ly majes­tic. They often gat­her with laug­hing gulls and wild ducks under the Kolo­ná­do­vý Brid­ge, whe­re, tra­di­ti­onal­ly, they are fed not only by chil­dren but also by many visi­tors to Pieš­ťa­ny. Espe­cial­ly in win­ter months, wild ducks and black coots join the swans. The Váh Val­ley ser­ves as an impor­tant mig­ra­ti­on rou­te for birds. Sĺňa­va, with its favo­rab­le mic­roc­li­ma­tic con­di­ti­ons rela­ted to ther­mal springs, has sec­ti­ons of water that do not fre­e­ze even in seve­re frosts. The­re­fo­re, Sĺňa­va is among the most sig­ni­fi­cant win­te­ring grounds for water­fo­wl in Slo­va­kia. Eve­ry year, seve­ral thou­sand pairs of laug­hing gulls nest on the Bird Island in the midd­le of Sĺňa­va. It’s note­wort­hy that the gre­at black-​headed gull and the com­mon gull also nested here for the first time in Slo­va­kia. Howe­ver, the nesting colo­ny of the com­mon tern is of par­ti­cu­lar inte­rest. This slen­der, aerial acro­bat is lis­ted in the Red Book of endan­ge­red spe­cies, requ­iring strict pro­tec­ti­on. Inten­si­ve ornit­ho­lo­gi­cal rese­arch takes pla­ce at Sĺňa­va. Long-​term stu­dies have demon­stra­ted the impor­tan­ce of this loca­ti­on for water and water-​associated bird spe­cies. Con­se­qu­en­tly, Sĺňa­va was inc­lu­ded in the network of pro­tec­ted are­as in 1980 and cur­ren­tly holds the sta­tus of a pro­tec­ted area with an area of 430 hec­ta­res (Kor­nel Duffek).

Kur­sa­lon Cen­ter – a res­tau­rant and spa­ce for social and cul­tu­ral events. Accor­ding to Tibor Urbá­nek (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4), Kur­sa­lon was the first repre­sen­ta­ti­ve buil­ding cons­truc­ted by Ľudo­vít Win­ter in 1894 (pies​ta​ny​.sk). Kur­sa­lon is a more recent name for the enti­re faci­li­ty, which has hou­sed a muse­um sin­ce 1928, kno­wn as the Kúpeľ­ná Dvo­ra­na (Bath Hou­se) (pies​ta​ny​.sk). Cha­pel of the Divi­ne Heart of Jesus – loca­ted in front of the Kolo­ná­do­vý Brid­ge. It is a neo-​Gothic struc­tu­re built in 1897 (pies​ta​ny​.sk). Vic­to­ria Regia – Hotel Vic­to­ria Regia is at the begin­ning of Win­te­ro­va Stre­et, across from the Lipa Hotel. Ori­gi­nal­ly a clas­si­cist vil­la belo­n­ging to Türöky from the 19th cen­tu­ry, it was later trans­for­med into a roman­tic sty­le (pies​ta​ny​.sk). Evan­ge­li­cal Church (Win­te­ro­va 1) – a single-​nave Got­hic church built in 1905 (pies​ta​ny​.sk). The Old Phar­ma­cy on Win­te­ro­va Stre­et boasts rich Seces­si­onist deco­ra­ti­on on its main faca­de. The stre­et faca­de fea­tu­res the last sho­wca­se with ori­gi­nal phar­ma­cy adver­ti­se­ments in Seces­si­onist sty­le (pies​ta​ny​.sk). The Admi­ni­stra­ti­on Buil­ding of the Spa on Win­te­ro­va 29 is the oldest func­ti­onal buil­ding in the city (pies​ta​ny​.sk). The Mili­ta­ry Spa Ins­ti­tu­te on Tep­lic­ka 81 was estab­lis­hed in 1863. Ini­tial­ly, it ser­ved as accom­mo­da­ti­on and cate­ring for spa patients from the army (pies​ta​ny​.sk). The Gre­en Tree on Win­te­ro­va Stre­et was the resi­den­ce for the les­see and direc­tor of the spa during its exis­ten­ce. It ser­ved as a hotel and even­tu­al­ly beca­me a medi­cal faci­li­ty (pies​ta​ny​.sk). The Slo­van Medi­cal Faci­li­ty was ori­gi­nal­ly the Grand Hotel Roy­al, built in 1906. The grand hall was mag­ni­fi­cen­tly deco­ra­ted and ser­ved as a con­cert audi­to­rium, hos­ting inter­na­ti­onal con­fe­ren­ces and other sig­ni­fi­cant events. Sin­ce 1986, the faci­li­ty has been clo­sed and has fal­len into dis­re­pair, unfor­tu­na­te­ly tar­nis­hing the pri­de of Pieš­ťa­ny (pies​ta​ny​.sk). The Lipa Hotel was built in 1912 (pies​ta​ny​.sk). In the 1990s, Lipa was affec­ted by a fire and has been in ruins sin­ce then.

Brid­ges Kolo­nád­ny Brid­ge – con­nects the city cen­ter with the spa island. It was built in 1933 (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4). The insc­rip­ti­on on it, Salu­ber­ri­mae Pis­ti­nien­ses Ther­mae,” dates back to 1642 and means Hea­ling Pieš­ťa­ny Baths” (Pieš­ťan­ské infor­mač­né cen­trum). Bar­lo­la­mač – Robert Küh­ma­y­er’s work is loca­ted at the begin­ning of the Kolo­nád­ny Brid­ge and is a sym­bol of Pieš­ťa­ny. Accor­ding to sour­ces, Artur Hey­er sket­ched the pain­ting Láma­ča bar­lí” for Ľudo­vít Win­ter, which he paten­ted. Later, in 1930, the bar­lo­la­mač was cast in bron­ze (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4). Kra­jin­ský Brid­ge – at the site whe­re the Kra­jin­ský Brid­ge now stands, the­re used to be the old wooden brid­ge of the Erdödy fami­ly. In 1932, Ľudo­vít Win­ter built an impres­si­ve brid­ge, allo­wing for the cons­truc­ti­on of the access road to Ther­mia (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4). The span of the brid­ge­’s arch is 52 meters. The sup­por­ting struc­tu­re con­sists of two upper atta­ched arches, making it often refer­red to as an arch brid­ge. At that time, it was con­si­de­red one of the most daring brid­ge cons­truc­ti­ons in the coun­try. In 1932, a memo­rial pla­que with the insc­rip­ti­on Brid­ge of the first Pre­si­dent of Cze­cho­slo­va­kia T.G. Masa­ryk named by the Slo­vak coun­try­si­de in memo­ry of his 80th birth­day (18501930)” was pla­ced on the brid­ge. During the Second World War, when the Ger­mans left Pieš­ťa­ny on the night of April 3 – 4, 1945, they dama­ged the brid­ge. The Soviet army imme­dia­te­ly star­ted repai­ring the brid­ge on April 5 and soon com­ple­ted the repairs, adding a weir to sta­bi­li­ze the water level of the Obto­ko­vé rame­no (More­to­vá D., 2012, Revue Pieš­ťa­ny, Nr. 1, p. 26 – 28).

Stre­ets The area of toda­y­’s Flo­re­át was a flo­odp­lain until 1918, full of vege­ta­ti­on. At that time, Ľudo­vít Win­ter pur­cha­sed it from Count Viliam Erdödy. He named it Flo­re­át (from Latin – let it blo­om) (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4). The Holo­caust Vic­tims Memo­rial is loca­ted at the ceme­te­ry on Bra­ti­slav­ská Stre­et. On Šte­fá­ni­ko­va Stre­et, the­re is Pra­nier – a sand­sto­ne pil­lar of sha­me cre­a­ted around 1830. The front of the pra­nier is ador­ned with the insc­rip­ti­on: I don’t turn any­o­ne away; I take eve­ry­o­ne.” Deli­nqu­ents were tied to the pil­lar by the­ir feet and secu­red around the waist with chains (pies​ta​ny​.sk).

Buil­dings The Old Monas­te­ry is on Det­vian­ská Stre­et No. 9, repre­sen­ting the rem­nants of the oldest brick sac­ral buil­ding on the ter­ri­to­ry of the cur­rent city. It dates back to the 14th cen­tu­ry, with the nave of the church buil­ding con­tai­ning rem­nants of the foun­da­ti­ons of an older struc­tu­re, like­ly a Roma­ne­sque sto­ne buil­ding. The oldest coins found here date back to the reign of Hun­ga­rian King Kolo­man I (10951116). The Old Monas­te­ry now remains only in ruins. Ružo­vý Mlyn (Pink Mill) – Ružo­vý Mlyn was built by Ľudo­vít Win­ter in 1917 as a pigs­ty (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, p. 4). It is yel­low now, sin­ce it was repai­red 😉 Dom ume­nia (Hou­se of Art) is the first non-​Bratislava the­a­ter buil­ding after World War II, rea­li­zed in the years 19741979 (pies​ta​ny​.sk).


Die Váh – Rym­ple­ro­va Važi­na: Zwis­chen dem Sĺňava-​Schwimmbad und der Ratnovská-​Bucht befin­det sich die soge­nann­te Rym­ple­ro­va Važi­na. Vor über hun­dert Jah­ren war es ein Gebiet mit wei­chen Wie­sen, die von wei­ßer Wei­de (Salix alba), Sch­war­zer Pap­pel (Popu­lus nig­ra), Wei­ßer Pap­pel (Popu­lus alba) und Grau­er Pap­pel (Popu­lus x canes­cens) domi­niert wur­de. Vers­chie­de­ne Pflan­ze­nar­ten wie Wei­ßdorn, Faul­baum, Holun­der und bus­chi­ge Wei­den wach­sen in der Gegend. Gel­be Sch­wert­li­lien (Iris pse­uda­co­rus) wach­sen entlang der Bachu­fer. In der Ver­gan­gen­he­it wur­de es für die Gef­lügel­zucht und die Wei­de­wirts­chaft genutzt (Fran­ti­šek Bača – Pieš­ťan­ský týž­deň). Die Sĺňa­va wur­de zwis­chen 1956 und 1959 errich­tet (ŠOP SR). Sĺňa­va – ein Stau­see, der durch das Aufs­tau­en des Flus­ses Váh ents­tan­den ist. Bei Spa­zier­gän­gen am Váh-​Ufer kön­nen vers­chie­dens­te Arten von Was­ser­vögeln beobach­tet wer­den. Sch­wä­ne sind beson­ders majes­tä­tisch und sam­meln sich oft mit Lach­möwen und Wil­den­ten unter der Kolonádový-​Brücke, wo sie tra­di­ti­onell nicht nur von Kin­dern, son­dern auch von vie­len Besu­chern von Pieš­ťa­ny gefüt­tert wer­den. Beson­ders in den Win­ter­mo­na­ten sch­lie­ßen sich den Sch­wä­nen auch Wil­den­ten und Sch­warz­koh­len an. Das Váh-​Tal dient als wich­ti­ge Zugs­trec­ke für Vögel. Aufg­rund der güns­ti­gen mik­ro­kli­ma­tis­chen Bedin­gun­gen im Zusam­men­hang mit Ther­ma­lqu­el­len frie­ren bes­timm­te Abschnit­te des Was­sers selbst bei star­kem Frost nicht ein. Daher gehört Sĺňa­va zu den bede­utend­sten Win­te­rqu­ar­tie­ren für Was­ser­vögel in der Slo­wa­kei. Jedes Jahr brüten meh­re­re tau­send Paa­re Lach­möwen auf der Voge­lin­sel in der Mit­te von Sĺňa­va. Es ist erwäh­nen­swert, dass hier auch die Gro­ße Raub­möwe und die Sturm­möwe ers­tmals in der Slo­wa­kei brüte­ten. Beson­de­re Auf­merk­sam­ke­it ver­dient jedoch die Brut­ko­lo­nie des Fluss­se­e­ad­lers. Die­ser sch­lan­ke, luf­ti­ge Akro­bat ist im Roten Buch der gefä­hr­de­ten Arten auf­ge­fü­hrt und erfor­dert einen stren­gen Schutz. Inten­si­ve ornit­ho­lo­gis­che Fors­chun­gen fin­den in Sĺňa­va statt. Lang­jäh­ri­ge Stu­dien haben die Bede­utung die­ses Ortes für Was­ser­vögel nach­ge­wie­sen. Daher wur­de Sĺňa­va 1980 in das Netzwerk der Schutz­ge­bie­te auf­ge­nom­men und hat der­ze­it den Sta­tus eines ges­chütz­ten Gebiets mit einer Flä­che von 430 Hek­tar (Kor­nel Duffek).

Kur­sa­lon Cen­ter – ein Res­tau­rant und Raum für gesells­chaft­li­che und kul­tu­rel­le Verans­tal­tun­gen. Laut Tibor Urbá­nek (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, S. 4) war der Kur­sa­lon das ers­te reprä­sen­ta­ti­ve Gebä­u­de, das von Ľudo­vít Win­ter im Jahr 1894 erbaut wur­de (pies​ta​ny​.sk). Kur­sa­lon ist ein neue­rer Name für das gesam­te Gebä­u­de, das seit 1928 ein Muse­um beher­bergt und als Kúpeľ­ná Dvo­ra­na (Bade­haus) bekannt ist (pies​ta​ny​.sk). Kapel­le des Gött­li­chen Her­zens Jesu – befin­det sich vor der Kolonádový-​Brücke. Es ist ein neugo­tis­ches Gebä­u­de, das 1897 erbaut wur­de (pies​ta​ny​.sk). Vic­to­ria Regia – Das Hotel Vic­to­ria Regia befin­det sich am Anfang der Winterova-​Straße, gege­nüber dem Lipa Hotel. Urs­prün­glich eine klas­si­zis­tis­che Vil­la aus dem 19. Jahr­hun­dert, gehört sie Türöky, wur­de spä­ter in einen roman­tis­chen Stil umge­baut (pies​ta​ny​.sk). Evan­ge­lis­che Kir­che (Win­te­ro­va 1) – eine gotis­che Ein­zels­chiff­kir­che, erbaut im Jahr 1905 (pies​ta​ny​.sk). Die Alte Apot­he­ke in der Winterova-​Straße ist mit rei­chen seces­si­onis­tis­chen Ver­zie­run­gen an der Haupt­fas­sa­de ver­se­hen. An der Stra­ßen­fas­sa­de befin­det sich das letz­te Schau­fens­ter mit ori­gi­na­len Apot­he­ke­nan­ze­i­gen im Sezes­si­onss­til (pies​ta​ny​.sk). Das Ver­wal­tungs­ge­bä­u­de des Kurorts auf der Win­te­ro­va 29 ist das ältes­te funk­ti­onie­ren­de Gebä­u­de in der Stadt (pies​ta​ny​.sk). Das Mili­tär­ku­rins­ti­tut auf der Tep­lic­ka 81 wur­de 1863 errich­tet. Von Anfang an dien­te es der Unterb­rin­gung und Verpf­le­gung von Kur­bad­pa­tien­ten aus der Armee (pies​ta​ny​.sk). Der Grüne Baum auf der Winterova-​Straße war wäh­rend sei­ner Exis­tenz die Resi­denz des Mie­ters und Direk­tors des Kurorts, ein Hotel und wur­de sch­lie­ßlich ein Sana­to­rium (pies​ta​ny​.sk). Das Slo­van Sana­to­rium war urs­prün­glich das Grand Hotel Roy­al, erbaut im Jahr 1906. Der präch­tig gesch­müc­kte Saal dien­te als Kon­zert­sa­al und Gast­ge­ber für inter­na­ti­ona­le Kon­fe­ren­zen und ande­re bede­uten­de Verans­tal­tun­gen. Seit 1986 ist die Ein­rich­tung gesch­los­sen und ver­fiel lei­der, was die Stadt Pieš­ťa­ny bet­rifft (pies​ta​ny​.sk). Das Lipa Hotel wur­de 1912 erbaut (pies​ta​ny​.sk). In den 1990er Jah­ren wur­de Lipa von einem Brand heim­ge­sucht und ist seit­dem eine Ruine.

Brüc­ken Kolonádny-​Brücke – ver­bin­det das Stadt­zen­trum mit der Kurin­sel. Sie wur­de 1933 gebaut (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, S. 4). Die Insch­rift darauf, Salu­ber­ri­mae Pis­ti­nien­ses Ther­mae”, stammt aus dem Jahr 1642 und bede­utet Hei­len­de Bäder von Pieš­ťa­ny” (Pieš­ťan­ské infor­mač­né cen­trum). Bar­lo­la­mač – Das Werk von Robert Küh­ma­y­er befin­det sich am Anfang der Kolonádny-​Brücke und ist ein Sym­bol von Pieš­ťa­ny. Gemäß den Quel­len skiz­zier­te Artur Hey­er das Gemäl­de Láma­ča bar­lí” für Ľudo­vít Win­ter, das Ľudo­vít paten­tie­ren ließ. Spä­ter, im Jahr 1930, wur­de der Bar­lo­la­mač in Bron­ze gegos­sen (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, S. 4). Krajinský-​Brücke – Am Stan­dort der heuti­gen Krajinský-​Brücke befand sich zuvor die alte höl­zer­ne Erdödy-​Brücke. Im Jahr 1932 bau­te Ľudo­vít Win­ter eine bee­in­druc­ken­de Brüc­ke, die den Zugang zur Ther­mia ermög­lich­te (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, S. 4). Die Spann­we­i­te des Bogens bet­rägt 52 Meter. Die Trags­truk­tur bes­teht aus zwei obe­ren Bögen und wird daher oft als Bogenb­rüc­ke bez­e­ich­net. Zu die­ser Zeit gehör­te die­se Brüc­ke zu den gewag­tes­ten Brüc­ken­kons­truk­ti­onen bei uns. Im Jahr 1932 wur­de an der Brüc­ke eine Gedenk­ta­fel mit der Insch­rift angeb­racht: Brüc­ke des ers­ten Prä­si­den­ten der Tsche­chos­lo­wa­kis­chen Repub­lik T. G. Masa­ryk, benannt von der Slo­wa­kis­chen Lands­chaft zum Geden­ken an sei­nen 80. Geburts­tag (18501930)”. Die Deuts­chen bes­chä­dig­ten die Brüc­ke wäh­rend des Zwe­i­ten Weltk­riegs, als sie Pieš­ťa­ny in der Nacht vom 3. auf den 4. April 1945 ver­lie­ßen. Die Rote Armee begann sofort am 5. April mit der Repa­ra­tur der Brüc­ke und führ­te sie bald durch und füg­te ein Wehr zur Sta­bi­li­sie­rung des Was­sers­tands des Obto­ko­vé rame­no hin­zu (More­to­vá D., 2012, Revue Pieš­ťa­ny, Nr. 1, S. 26 – 28).

Stra­ßen Das Gebiet des heuti­gen Flo­re­át war bis 1918 ein Übersch­wem­mungs­ge­biet, vol­ler Vege­ta­ti­on. Damals kauf­te es Ľudo­vít Win­ter von Graf Viliam Erdödy. Er nann­te es Flo­re­át (aus dem Late­i­nis­chen – lass es aufb­lühen) (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, S. 4). Am Fried­hof in der Bratislavská-​Straße befin­det sich das Mahn­mal für die Opfer des Holo­causts. In der Štefánikova-​Straße befin­det sich der Pra­nier – eine Sand­ste­in­sä­u­le der Schan­de, die um 1830 ges­chaf­fen wur­de. Die Vor­der­se­i­te des Pra­niers ist mit der Insch­rift ver­ziert: Ich wei­se nie­man­den ab; ich neh­me jeden.” Deli­nqu­en­ten wur­den mit den Füßen am Pfahl befes­tigt und um die Tail­le mit Ket­ten gesi­chert (pies​ta​ny​.sk).

Gebä­u­de Das Alte Klos­ter befin­det sich in der Detvianská-​Straße Nr. 9 und stellt die Über­res­te des ältes­ten gemau­er­ten sak­ra­len Gebä­u­des auf dem Gebiet der heuti­gen Stadt dar. Es stammt aus dem 14. Jahr­hun­dert, wobei das Kir­chen­schiff Über­res­te der Grund­mau­ern eines älte­ren Gebä­u­des ent­hält, das wahrs­che­in­lich ein roma­nis­ches Ste­in­bau­werk war. Die ältes­ten hier gefun­de­nen Mün­zen stam­men aus der Zeit der Herrs­chaft des unga­ris­chen Königs Kolo­man I. (10951116). Das Alte Klos­ter ble­ibt heute nur in Ruinen übrig. Ružo­vý Mlyn (Rosa Müh­le) – Ružo­vý Mlyn wur­de 1917 von Ľudo­vít Win­ter als Sch­we­i­nes­tall errich­tet (Urbá­nek T., 2008, Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 38, S. 4). Er ist jetzt gelb, seit er repa­riert wur­de 😉 Dom ume­nia (Haus der Kunst) ist das ers­te außer­halb von Bra­ti­sla­va gebau­te The­a­ter­ge­bä­u­de nach dem Zwe­i­ten Weltk­rieg, rea­li­siert in den Jah­ren 19741979 (pies​ta​ny​.sk).


نهر فاه – ريمبليروفا فاجينا: بين حمام السباحة Sĺňa­va وخليج Rat­nov­skou يقع ما يسمى بـ Rym­ple­ro­va Važi­na. كانت هذه المنطقة قبل أكثر من مائة عام موقعًا للمروج الناعمة مع سيطرة الصفصاف الأبيض – Salix alba والقلقاس الأسود – Popu­lus nig­ra والقلقاس الأبيض – Popu­lus alba والقلقاس الرمادي – Popu­lus x canes­cens. ينمو هنا الزملاء والنيرة والبرعم والصفصاف الكثيف. على ضفاف الجدول ينمو قرنفل أصفر – Iris pse­uda­co­rus. في الماضي بشكل خاص ، كانت هذه منطقة لتربية الدواجن ورعي الماشية (Fran­ti­šek Bača – Pieš­ťan­ský týž­deň). تم بناء Sĺňa­va بين عامي 1956 و 1959 (ŠOP SR). Sĺňa­va – السد المائي Sĺňa­va تكون ناتجة عن إغلاق نهر Váh. خلال السير على كورنيش Váh ، يمكن أن تشاهد مجموعة متنوعة من أنواع الطيور المائية. تثير انتباههم بشكل خاص البجع المهيبة ذات المنقار. يتجمعون بشكل رئيسي مع نورس الضحك والبط البري تحت جسر Kolo­ná­do­vý ، حيث يتم تغذيتهم تقليديًا ليس فقط من قبل الأطفال ولكن أيضًا من قبل العديد من زوار Pieš­ťa­ny. خاصة في أشهر الشتاء ، تنضم البط البري والذكور السوداء إلى البجع. يمتد وادي Váh بمسار هجرة هام للطيور. يستخدمون السد المائي Sĺňa­va كمحطة استراحة أثناء رحلاتهم الطويلة خلال هجرة الربيع والخريف. تزور بعض أنواع النورس والبط من شمال أوروبا ، خاصة من بحر البلطيق وروسيا ، Sĺňa­va أيضًا خلال فصل الشتاء. بفضل الظروف الميكروكليمية المواتية المرتبطة بالينابيع الحرارية ، لا تتجمد بعض الأجزاء من المسطحات المائية حتى في درجات الصقيع الشديدة. لذلك ، تعتبر Sĺňa­va واحدة من أهم مناطق التزاوج للطيور المائية في جمهورية سلوفاكيا. كل عام ، يتزاوج عدة آلاف من أزواج نورس الضحك على جزيرة الطيور في وسط Sĺňa­va. من بين الملاحظات الشيقة ، تمت التفاف النورس الكبير لأول مرة في سلوفاكيا هنا وأيضًا النورس الرمادي. ومع ذلك ، يستحق أكبر اهتمام تجمع الصيد لصيد الأسماك. هذا الفنان الجوي الرشيق مدرج في الكتاب الأحمر للأنواع المهددة وبالتالي يتطلب حماية صارمة. يجري في Sĺňa­va بحث طيوري مكثف. أثبتت الدراسات على مر السنين أهمية هذا الموقع للطيور المائية والتي تعيش بالقرب من الماء. لهذا السبب تم تضمين Sĺňa­va في عام 1980 في شبكة المناطق المحمية. حاليًا ، يحمل مكانًا محميًا ومساحته 430 هكتارًا (كورنيل دوفيك).

نهر فاه Rym­ple­ro­va važi­na – بين حمام الشمس وخليج Rat­nov­skou يقع ما يسمى važi­na Rym­ple­ro­va. قبل أكثر من مائة عام كانت هناك منطقة للأراضي الرطبة مع سيادة الصفصاف الأبيض – Salix alba والتوت الأسود – Popu­lus nig­ra والتوت الأبيض – Popu­lus alba والتوت الرمادي – Popu­lus x canes­cens. هنا ينمو الأفرع والشوك، الحمضيات، والصفصاف الشجيرات. على ضفاف الجدول ينمو السوسن الأصفر – Iris pse­uda­co­rus. في الماضي بالخصوص كانت هذه المنطقة مخصصة لتربية الدواجن ورعي الماشية (Fran­ti­šek Bača – Pieš­ťan­ský týž­deň). بنيت Sĺňa­va في الفترة من 1956 إلى 1959 (ŠOP SR). Sĺňa­va – الخزان المائي Sĺňa­va نشأت من خلال سد نهر Váh. أثناء التجول على طول ضفاف نهر Váh يمكن رؤية مجموعة متنوعة من الطيور المائية. تجذب الانتباه بشكل خاص البجع المهيبة ذات المنقار المحدب. يجتمعون بسعادة مع النورس والبط البري تحت جسر Kolo­ná­do­vý، حيث يتم تغذيتهم بانتظام ليس فقط من قبل الأطفال ولكن أيضًا من قبل العديد من زوار Pieš­ťa­ny. خاصة في أشهر الشتاء، تنضم البط إلى البجع، والبط الأسود. يمتد عبر وادي Váh ممر هجرة هام للطيور. يستخدمون خزان Sĺňa­va كمحطة استراحة أثناء هجرتهم الربيعية والخريفية على طول رحلاتهم البعيدة. بعض أنواع النورس والبط من شمال أوروبا، خاصة من البلطيق وروسيا، يقيمون على Sĺňa­va أثناء فصل الشتاء أيضًا. بفضل الظروف المناخية المواتية المرتبطة بالينابيع الحرارية، لا تتجمد بعض المناطق من الأحواض المائية حتى في درجات الحرارة الباردة. لذلك، Sĺňa­va تعتبر من بين أهم المواقع لتزايد الطيور المائية في جمهورية سلوفاكيا. على جزيرة الطيور في وسط Sĺňa­va تتكاثف كل عام عدة آلاف من أزواج البجع الضاحكة. يعتبر من بين المعالم المميزة أن هنا تعشش لأول مرة في سلوفاكيا طائر البجع الأبيض الكبير والبجع الرمادي. ومع ذلك، يستحق الاهتمام بشكل خاص مستوطنة الصياد الجوي. هذا الرياضي الهوائي النحيف مدرج في كتاب الطيور الحمراء المعرضة للخطر وبالتالي يتطلب حماية صارمة. يتم إجراء أبحاث مكثفة في Sĺňa­va حول الطيور. أظهرت الأبحاث على مدى السنوات الطويلة أهمية هذا الموقع للطيور المائية والتي تعيش على حافة الماء. لذا، تمت إضافة Sĺňa­va إلى شبكة المناطق المحمية في عام 1980. حاليًا، يحمل الشكل القانوني للمنطقة هوية منطقة محمية ومساحتها 430 هكتارًا (Kor­nel Duffek).

جسر الكولوناد – يربط وسط المدينة بجزيرة الحمامات. تم بناءه في عام 1933 (Urbá­nek T.، 2008، Pieš­ťan­ský týž­deň، Nr. 38، ص 4). الكتابة عليه Salu­ber­ri­mae Pis­ti­nien­ses Ther­mae” تعود إلى عام 1642 وتعني الحمامات البيستانية المفيدة” (مركز معلومات بيشتيان). Bar­lo­la­mač – عمل روبرت كيهماير يقع في بداية جسر الكولوناد، وهو رمز لبيشتان. وفقًا للمصدر، Urbá­nek T.، 2008، Pieš­ťan­ský týž­deň، Nr. 38، ص 4، قد رسم الرسام أرتور هاير صورة Láma­ča bar­lí” للودوفيت فينتر، الذي منحه براءة اختراع. في وقت لاحق، في عام 1930، قام بتحويل اللوحة إلى البرونز (Urbá­nek T.، 2008، Pieš­ťan­ský týž­deň، Nr. 38، ص 4). جسر الريف – في الموقع الذي يوجد فيه الآن جسر الريف، كان هناك في السابق جسر خشبي قديم يعود إلى Erdödy­ov­cov. في عام 1932، قام لودوفيت فينتر ببناء جسر رائع، مما سمح ببناء طريق الوصول إلى ثيرميا (Urbá­nek T.، 2008، Pieš­ťan­ský týž­deň، Nr. 38، ص 4). مدى القوس الذي يتدلى هو 52 مترًا. الهيكل الداعم مكون من قوسين علويين متصلين. لذلك يطلق على هذا الجسر في كثير من الأحيان اسم جسر القوس”. كان ينتمي في ذلك الوقت إلى أكثر الهياكل الجسرية جرأة في بلادنا. في عام 1932، تم وضع لوحة تذكارية على الجسر مكتوب عليها: جسر أول رئيس لجمهورية تشيكوسلوفاكيا T. G. Masa­ryk يسمى من قبل الطبيعة السلوفاكية تكريمًا لذكرى عيد ميلاده الثمانين (18501930)”. خلال الحرب العالمية الثانية، خرب الألمان الجسر عندما غادروا بيشتياني في ليلة 3 إلى 4 إبريل 1945. بدأ الجيش السوفيتي إصلاح الجسر في 5 إبريل وقام بإصلاحه قريبًا وأضاف حاجزًا لتثبيت مستوى فرع Obto­ko­vé (More­to­vá D.، 2012، Revue Pieš­ťa­ny، Nr. 1، ص 26 – 28).

شارع فلوريات اليوم كان منطقة فيضانات مليئة بالنباتات حتى عام 1918. في ذلك الوقت، اشتراه لودوفيت فينتر من الكونت فيليام إردودي. أطلق عليه اسم فلوريات (من اللاتينية – ليزهر) (Urbá­nek T.، 2008، Pieš­ťan­ský týž­deň، Nr. 38، ص 4). في مقبرة على طريق براتيسلافا، يقع نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست. في شارع شتيفانيك، هناك Pra­nier – عمود من الحجر الرملي للعار تم إنشاؤه حوالي عام 1830. يزين الجهة الأمامية للعمود عبارة: Newo­lám žád­ne­ho, prí­mam kaž­dé­ho”. ربما كانوا يقيدون المجرم بالسلاسل من قدميه وحول خصره (pies​ta​ny​.sk).

مبانٍ
الدير القديم يقع في شارع ديتفيانسكا رقم 9. يُعتبر آثار أقدم مبنى ديني مبنى بالطوب على أرض المدينة الحالية. يعود تاريخه إلى القرن 14. تقع بقايا أساس المبنى الروماني الحجري على سطح هيكل الكنيسة، ويُعتقد أنه يعود إلى مبنى أقدم. تعود أقدم عملات تم العثور عليها هنا إلى عهد الملك الهنغاري كولومان الأول (10951116). تم التفكير في الدير القديم كدير لفرسان المعبد، ولكن هذا ليس سوى أسطورة (Kru­pa V.، Klčo M.، 2004: Sta­rý kláš­tor v Pieš­ťa­noch، arche­olo­gic­ký výskum loka­li­ty v rokoch 19911994، Zbor­ník Pamiat­ky Trna­vy a trnav­ské­ho kra­ja، č. 7، Trna­va). اليوم، لم يتبق سوى الأطلال من الدير. مطحنة روز – بنى لودوفيت فينتر مطحنة روز في عام 1917 كمربى للخنازير (Urbá­nek T.، 2008، Pieš­ťan­ský týž­deň، Nr. 38، ص 4). اليوم، إنه أصفر بالفعل، منذ أن قاموا بإصلاحه ؛-). دار الفن هي أول مبنى للمسرح خارج براتيسلافا بعد الحرب العالمية الثانية، تم تنفيذه في الفترة من عام 1974 إلى عام 1979 (pies​ta​ny​.sk).Cen­trum

Pieš­ťa­ny a Váh

Ostat­né

Use Facebook to Comment on this Post

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Slovenská krajina, TOP

Považský Inovec – jadrové pohorie na západnom Slovensku

Hits: 9728

Považ­ský Ino­vec je jad­ro­vé poho­rie na západ­nom Slo­ven­sku. Pat­rí do Fatransko-​tatranskej oblas­ti. Pri jeho dĺž­ke 48 km a pre­men­li­vej šír­ke 1525 km zabe­rá roz­lo­hu 600 km². Naj­vyš­ším bodom čle­ni­tej vrcho­vi­ny je vrch Ino­vec (1 042 m n.m.). Má zlo­ži­tú geolo­gic­kú stav­bu. Je boha­tý na pra­me­ne mine­rál­nych vôd. Stre­tá­va­jú sa tu tep­lo­mil­né a hor­ské dru­hy rast­lín. Ľud­ské osíd­le­nie je tu dolo­že­né od star­šej kamen­nej doby. Naj­mä v sever­nej čas­ti je pomer­ne vyso­ký výskyt pra­me­ňov mine­rál­nej vody – takz­va­né kysel­ky. Medzi naj­dô­le­ži­tej­šie pra­me­ne pat­ria ter­my vyvie­ra­jú­ce cez tek­to­nic­ké zlo­my v Pieš­ťa­noch, v oblas­ti Kúpeľ­né­ho ostro­va. Ide o vzác­ny druh lie­či­vej vody dosa­hu­jú­cej tep­lo­tu až 60°C. Živo­čí­chy sa tu vysky­tu­jú v hoj­nom množ­stve. Od zástup­cov hmy­zu (fuzá­če, rohá­če, rôz­ne motý­le) cez oboj­ži­vel­ní­ky (sala­man­dra škvr­ni­tá, sko­ka­ny), pla­zy (sle­púch, jaš­te­ri­ce, vre­te­ni­ca), vtá­ky (z drav­cov oje­di­ne­le orol krá­ľov­ský a sokol rároh, myšia­ky, jas­tra­by, zo spe­vav­cov napr. sýkor­ky, žlto­chvos­ty, ďat­le) (Wiki­pe­dia). Pome­no­va­nie Ino­vec” súvi­sí s tým, že vrchol naj­vyš­šej hory sa čas­to zalesk­ne podob­ne ako ino­vať (infog​lo​be​.sk). Medzi naj­výz­nam­nej­šie pamiat­ky pat­rí veľ­ko­mo­rav­ský dvo­rec Kos­to­lec nad obcou Duco­vé, kos­to­lík svä­té­ho Jura­ja pri Nit­rian­skej Blat­ni­ci, hra­dy Bec­kov, Topoľ­ča­ny, Tema­tín a Hlo­ho­vec. V jas­ky­ni Čer­to­va pec pod Hav­ra­nom sa našlo naj­star­šie jas­kyn­né osíd­le­nie na Slo­ven­sku (skon​li​ne​.sk). Zau­jí­ma­vý­mi loka­li­ta­mi je aj napr. Zoofar­ma Mod­ro­vá, vrch Mar­hát.


Považ­ský Ino­vec is a vol­ca­nic moun­tain ran­ge in wes­tern Slo­va­kia, belo­n­ging to the Fatra-​Tatra regi­on. Stret­ching for 48 km with a variab­le width of 15 to 25 km, it covers an area of 600 km². The hig­hest point of this diver­se ter­rain is the peak Ino­vec at an ele­va­ti­on of 1,042 meters abo­ve sea level. The regi­on has a com­plex geolo­gi­cal struc­tu­re and is rich in mine­ral water springs. The moun­tain ran­ge exhi­bits a varie­ty of flo­ra, with both ther­mop­hi­lic (heat-​loving) and moun­tai­nous plant spe­cies thri­ving in the area. Human sett­le­ment in this regi­on dates back to the Sto­ne Age. Par­ti­cu­lar­ly in the nort­hern part, the­re is a rela­ti­ve­ly high occur­ren­ce of mine­ral water springs, kno­wn local­ly as kysel­ky.” Among the most impor­tant springs are the ther­mal waters emer­ging through tec­to­nic faults in Pieš­ťa­ny, in the area of Kúpeľ­ný ostrov. The­se ther­mal waters are a rare type of hea­ling water rea­ching tem­pe­ra­tu­res of up to 60°C.

The area is abun­dant in wild­li­fe, hos­ting vari­ous insects (beet­les, stag beet­les, dif­fe­rent but­terf­lies), amp­hi­bians (spot­ted sala­man­der, frogs), repti­les (slo­wworms, lizards, vipers), birds (birds of prey such as the gol­den eag­le and pereg­ri­ne fal­con, owls, hawks, and pas­se­ri­nes like tits, wag­tails, wood­pec­kers), among others. The name Ino­vec” is rela­ted to the fact that the sum­mit of the hig­hest moun­tain often glo­ws simi­lar­ly to an inno­va­ti­on. Among the notab­le land­marks are the Gre­at Mora­vian court in Kos­to­lec abo­ve the vil­la­ge of Duco­vé, the church of St. Geor­ge near Nit­rian­ska Blat­ni­ca, and the cast­les of Bec­kov, Topoľ­ča­ny, Tema­tín, and Hlo­ho­vec. The cave Čer­to­va pec under Hav­ran has reve­a­led the oldest cave sett­le­ment in Slo­va­kia. Other inte­res­ting loca­ti­ons inc­lu­de Zoofar­ma Mod­ro­vá and the Mar­hát peak.


Nie­kto­ré príspevky

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2014, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Slovenská krajina

Dolné Trhovište

Hits: 1311

Dol­né Trho­viš­te je obec v okre­se Hlo­ho­vec (Wiki­pe­dia), v juho­zá­pad­nej čas­ti Nit­rian­skej pahor­ka­ti­ny, v doli­ne Trho­višt­ské­ho poto­ka (regi​onh​lo​ho​vec​.sk). Na plo­che 10.06 km2 žije 637 oby­va­te­ľov, leží v nad­mor­skej výš­ke 180 met­rov nad morom. Je písom­ne dolo­že­ná od roku 1156 (Wiki­pe­dia). His­to­ric­ké náz­vy obce: Vasar, Vas­card, Wasard, Uuasard, Alsó Vas­sard, Unter Was­char­ditz, Dol­ne Was­sardc­ze, Dol­né Vašar­di­ce. V roku 1902 bola k obci pri­čle­ne­ná obec Jele­no­vá (regi​onh​lo​ho​vec​.sk).

V údo­lí poto­ka Gala­nov­ka medzi obca­mi Tep­lič­ky a Dol­né Trho­viš­te ležia pozos­tat­ky stre­do­ve­kej osa­dy12. – 13. sto­ro­čia a nále­zy pra­ve­kých mla­do­ka­men­ných nádob a kamen­ných nástro­jov z obdo­bia 4 000 rokov pred n. l.. V intra­vi­lá­ne obce v čas­ti Zla­tár­ky našli pozos­tat­ky osa­dy z doby latén­skej a doby rím­skej. V čas­ti Tur­ná sa našli objek­ty z mlad­šej doby kamen­nej. Iden­ti­fi­ko­va­ný bol ron­del v neoli­tic­kej osa­de. Kamen­né stav­by boli vybu­do­va­né nad údo­lím Trho­višt­ské­ho poto­ka ľud­mi Len­gy­el­skej kul­tú­ry 4 000 rokov pred n. l.. Pri­bliž­ne dve­sto met­rov juho­zá­pad­ne od kos­to­la sa nachá­dza­jú pozos­tat­ky kelt­ské­ho poh­re­bis­ka, kto­ré dokla­da­jú latén­ske síd­lis­ko a poh­re­bis­ko. V čas­ti Rúba­ni­ce a Pasien­ky sa našli pozos­tat­ky osa­dy z mlad­šej doby kamen­nej. Východ­ne od kos­to­la Svä­té­ho Jura­ja bola dolo­že­ná stre­do­ve­ká osa­da Vasar (Vas­card, Wasard). Kos­tol bol prav­de­po­dob­ne súčas­ťou pan­ské­ho dvor­ca. Pôvod­ne román­sky kos­tol posta­vi­li ešte pred tatár­skym vpá­dom – v prvej tre­ti­ne 13. sto­ro­čia. V roku 1855 v čas­ti Gala­no­vá posta­vi­li kaš­tieľ. Je mož­né, že na mies­te toh­to kaš­tie­ľa stá­la v stre­do­ve­ku kúria, mož­no Kyliá­nov dvor a trho­vé mies­to pod náz­vom Kylián­va­sar­dya (dol​ne​tr​ho​vis​te​.sk).


Dol­né Trho­viš­te is a vil­la­ge loca­ted in the Hlo­ho­vec Dis­trict (Wiki­pe­dia), in the sout­hwest part of the Nit­ra Hills, in the val­ley of the Trho­višt­ský stre­am (regi​onh​lo​ho​vec​.sk). With an area of 10.06 km², it is home to 637 resi­dents and is situ­ated at an ele­va­ti­on of 180 meters abo­ve sea level. The vil­la­ge has his­to­ri­cal records dating back to the year 1156 (Wiki­pe­dia). His­to­ri­cal names for the vil­la­ge inc­lu­de Vasar, Vas­card, Wasard, Uuasard, Alsó Vas­sard, Unter Was­char­ditz, Dol­ne Was­sardc­ze, and Dol­né Vašar­di­ce. In 1902, the vil­la­ge of Jele­no­vá was anne­xed to Dol­né Trho­viš­te (regi​onh​lo​ho​vec​.sk).

In the val­ley of the Gala­nov­ka stre­am, bet­we­en the vil­la­ges of Tep­lič­ky and Dol­né Trho­viš­te, rem­nants of a medie­val sett­le­ment from the 12th-​13th cen­tu­ry have been dis­co­ve­red, along with fin­dings of pre­his­to­ric potte­ry and sto­ne tools dating back to 4,000 years BC. Wit­hin the vil­la­ge boun­da­ries, in the Zla­tár­ky part, rem­nants of a sett­le­ment from the La Tène and Roman peri­ods were found. In the Tur­ná part, struc­tu­res from the later Sto­ne Age were dis­co­ve­red, inc­lu­ding the iden­ti­fi­ca­ti­on of a ron­del in a Neolit­hic sett­le­ment. Sto­ne struc­tu­res built by peop­le of the Len­gy­el cul­tu­re 4,000 years BC were situ­ated abo­ve the Trho­višt­ský stre­am val­ley. App­ro­xi­ma­te­ly two hun­dred meters sout­hwest of the church, rem­nants of a Cel­tic burial ground were found, pro­vi­ding evi­den­ce of a La Tène sett­le­ment and burial site. In the Rúba­ni­ce and Pasien­ky parts, rem­nants of a sett­le­ment from the later Sto­ne Age were dis­co­ve­red. East of the Church of St. Geor­ge, a medie­val sett­le­ment named Vasar (Vas­card, Wasard) was docu­men­ted. The church was like­ly part of a manor hou­se. Ori­gi­nal­ly cons­truc­ted in the Roma­ne­sque sty­le, the church was built befo­re the Mon­gol inva­si­on, in the first third of the 13th cen­tu­ry. In 1855, a cast­le was erec­ted in the Gala­no­vá part. It is possib­le that a manor hou­se, per­haps Kyliá­nov dvor, and a mar­ket cal­led Kylián­va­sar­dya sto­od in the medie­val peri­od (dol​ne​tr​ho​vis​te​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Naša rodina, Rodina

Najbližšia rodina

Hits: 6363

Najb­liž­šia rodi­na / Clo­sest family

MenoPriez­vis­koRode­náNarodený/​ZomrelPosled­né zná­me mies­to pobytuMies­to narodenia
Fran­ti­šekKac­lík1937 – 2021Pieš­ťa­nyFili­po­vo
EvaKac­lí­ko­váOndrá­ši­ko­vá1941Pieš­ťa­nyPieš­ťa­ny
Fran­ti­šekKac­lík1961Pieš­ťa­nyPieš­ťa­ny
PavolKac­lík1963Pezi­nokPieš­ťa­ny
EvaBare­ko­váKac­lí­ko­vá1964Hlo­ho­vecPieš­ťa­ny
PeterKac­lík1974Bra­ti­sla­vaPieš­ťa­ny
Roma­naKac­lí­ko­vá1986Pra­haHra­dec Králové
Iva­naKac­lí­ko­vá19892021Bra­ti­sla­vaPieš­ťa­ny
Len­kaKac­lí­ko­vá1986Pezi­nokNové Zám­ky
Mar­ti­naKac­lí­ko­vá1990Nit­raNové Zám­ky
Bar­ba­raBare­ko­vá1993Hlo­ho­vecPieš­ťa­ny

Use Facebook to Comment on this Post

Literatúra, Rešerše, Veda

Nezaradená literatúra

Hits: 6830

Kriš­tín Anton Bre­e­ding bird com­mu­ni­ties in natu­ral and cul­ti­va­ted spru­ce forest in the Poľa­na Mts. 1991 Šťast­ný K., Bej­ček V. (eds.): Bird Cen­sus and Atlas Stu­dies p. 299302 orni­to­ló­gia, syne­ko­ló­gia ENG Poľa­na, prí­ro­dze­ný les, kul­ti­vo­va­ný les článok

Krno Iľja Zooge­og­rap­hi­cal stu­dies oin Slo­va­kian sto­nef­lies (Ple­cop­te­ra) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 221225 SAP Bra­ti­sla­va zooge­o­gra­fia, ento­mo­ló­gia ENG Ple­cop­te­ra člá­nok 0006 – 3088

Lang­ton C. Arti­fi­cial life 1989 Addison-​Wesley Redwo­od City, Cali­for­nia kyber­ne­ti­ka ENG ume­lý život neznámy

Hus­bands P., Mey­er J.A. Evo­lu­ti­ona­ry robo­tics 1998 Sprin­ger Ber­lin kyber­ne­ti­ka ENG evo­lú­cia robo­tov neznámy

Leger C. Auto­ma­ted synt­he­sis and opti­mi­za­ti­on of robot con­fi­gu­ra­ti­ons. An evo­lu­ti­ona­ry app­ro­ach 1999 Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty The­sis kyber­ne­ti­ka ENG syn­té­za robo­tov, opti­ma­li­zá­cia robo­tic­ké­ho sys­té­mu, evo­lú­cia robo­ti­ky neznámy

Beer R.D. Intel­li­gen­ce as adap­ti­ve beha­vi­or 1990 Aca­de­mic Pre­ss Bos­ton kyber­ne­ti­ka ENG inte­li­gen­cia, pris­pô­so­be­né sprá­va­nie neznámy

Chel­la­pi­la K., Fogel D. Evo­lu­ti­on, neural networks, games and intel­li­gen­ce 1999 Proc. IEEE 87 kyber­ne­ti­ka evo­lú­cia, neuró­no­vé sie­te, hra, inte­li­gen­cia neznámy

Root T. Atlas of win­te­ring North Ame­ri­can birds. An ana­ly­sis of chris­tmas bird count data 1988 The Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go zooge­o­gra­fia, orni­to­ló­gia ENG zimo­va­nie, sťa­ho­va­nie vtá­kov, Aves, via­noč­né sčí­ta­nie atlas

Shar­rock J.T.R. The atlas of bre­e­ding birds in Bri­tain and Ire­land 1976 Bri­tish Trust for Ornit­ho­lo­gy Tring zooge­o­gra­fia, orni­to­ló­gia ENG Bri­tá­nia, Írsko, Aves atlas

Tay­lor K., Ful­ler R.J., Lack P.C. Bird cen­sus and atlas stu­dies 1985 Pro­ce­e­dings of the VIII Inter­na­ti­onal Con­fe­ren­ce on Bird Cen­sus and Atlas Work Bri­tish Trust for Ornit­ho­lo­gy Tring zooge­o­gra­fia, orni­to­ló­gia ENG Aves, roz­ší­re­nie neznámy

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 36 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES tema­tic­ká mapa, dru­hy tema­tic­kých máp, teme­tic­ká kar­to­gra­fia, tema­tic­ká mapa, geo­gra­fic­ká mapa, ana­ly­tic­ké mapy, kom­plax­né mapy, syn­te­tic­ké mapy, kon­štrukč­né zákla­dy tema­tic­kých máp, refe­renč­né plo­chy, geoid, rotač­ný refe­renč­ný elip­so­id člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 68 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES Bes­se­lov elip­so­id, Kra­sov­ské­ho elip­so­id, Hay­for­dov elip­so­id, elip­so­id IAG 1967, refe­renč­ný elis­po­id WGS 1980, refe­renč­ný elis­po­id WGS 1984, refe­renč­ná guľa, refe­renč­ná rovi­na, kar­to­gra­fic­ké zobra­ze­nia, plo­chy zobra­zo­va­cích plôch, kar­to­gra­fic­ké skres­le­nie člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 811 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES plo­chy, uhly, dĺž­ky, dĺž­ko­vé skres­le­nie, ploš­né skres­le­nie, uhlo­vé skres­le­nie, vyrov­ná­va­cie zobra­ze­nie, kom­pen­zač­né zobra­ze­nie, ekvi­de­for­má­ty, izo­ko­ly, výber kar­to­gra­fic­ké­ho zobra­ze­nia, súrad­ni­co­vé sys­té­my, jed­no­znač­né urče­nie plo­chy, zeme­pis­né súrad­ni­ce člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 1113 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES pries­to­ro­vé pra­vo­úh­le súrad­ni­ce, kar­to­gra­fic­ké súrad­ni­ce, pra­vo­úh­le rovin­né súrad­ni­ce, polár­ne rovin­né súrad­ni­ce, obsah tema­tic­kých máp, topo­gra­fic­ký pod­klad, tema­tic­ký obsah, zosta­ve­nie obsa­hu tema­tic­kej mapy, kar­to­gra­fic­ké pro­ce­dú­ry člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 1319 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES metó­dy kar­to­gra­fic­ké­ho zná­zor­ňo­va­nia, kom­po­zí­cia tema­tic­kých máp, základ­né kom­po­zič­né prv­ky, mapo­vé pole, názov mapy, mier­ka, legen­da, tvor­ba legen­dy, štruk­tu­ra­li­zá­cia tema­tic­ké­ho obsa­hu, nad­stav­bo­vé kom­po­zič­né prv­ky, tiráž, sme­rov­ka, logo, tabuľ­ky člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 1920 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES gra­fy, dia­gra­my, sché­my, ved­ľaj­šie mapy, obráz­ky, tex­to­vé polia, blok­dia­gra­my, citá­cie, regis­tre, zozna­my, rekla­my člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 2. časť 1999 Geoin­fo, No. 5, Supp­le­ment, p. 120 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES zná­zor­ne­nie kva­li­ta­tív­nych zna­kov, figu­rál­ne zna­ky, bodo­vé zna­ky, čia­ro­vé zna­ky, líni­ové zna­ky, are­álo­vé zna­ky, ploš­né zna­ky, sché­my, tabuľ­ky, gra­fy, dia­gra­my člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 3. časť 1999 Geoin­fo, No. 6, Supp­le­ment, p. 121 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES Pre­zen­tá­cia kva­li­ta­tív­nych a kvan­ti­ta­tív­nych infor­má­cií, kvan­ti­ta­tív­ne úda­je, kar­to­dia­gra­my, kar­to­gra­my, ana­lý­za teč­ko­vé mapy, dasy­met­ric­ká ana­lý­za, dasy­met­ric­ké metó­dy, ana­lý­za kar­to­gra­mic­ká, metó­dy izo­li­nií, dele­nie stup­níc, stup­ni­ce člá­nok 1211 – 1082

Edding­ton Art­hur The most dis­tin­gu­is­hed astro­p­hy­zi­cist of his time 1983 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss New York astro­fy­zi­ka, gno­ze­oló­gia ENG Dai­da­los, Ika­ros neznámy

Wil­son Edward O. Deep his­to­ry 1990 Chro­nic­les No. 14, p. 1618 hlbin­ná his­tó­ria, his­tó­ria ENG kon­cept hlbin­nej his­tó­rie článok

Kriš­tín Anton Vtá­čie spo­lo­čen­stvá cha­rak­te­ris­tic­kých bio­to­pov Poľa­ny 1991 Stred­né Slo­ven­sko No. 10, p. 165182 orni­to­ló­gia, syne­ko­ló­gia SLO Poľa­na článok

Simon Her­bert A. Dis­co­ve­ry, inven­ti­on and deve­lop­ment. Human cre­a­ti­ve thin­king 1983 Pro­ce­e­dings of the Nati­onal Aca­de­my of Scien­ces, USA, (Phy­si­cal Scien­ces), Vol. 80, p. 45694571 psy­cho­ló­gia ENG obja­vo­va­nie, pozo­ro­va­nie, inven­cia, psy­cho­ló­gia tvo­ri­vé­ho mys­le­nia článok

Ale­xan­der M. Intro­duc­ti­on to soil mic­ro­bi­olo­gy 1977 John Wiley New York pôd­na mik­ro­bi­oló­gia ENG neznámy

Drob­ník J., Koz­der­ko­vá V., Ber­nát J. A prac­ti­cal cour­se in soil mic­ro­bi­olo­gy 1957 SPN Pra­ha pôd­na mik­ro­bi­oló­gia CES neznámy

Bron­son F.H. Mam­ma­lian repro­duc­ti­ve bio­lo­gy 1989 Uni­ver­si­ty Pre­ss of Chi­ca­go Illi­no­is repro­dukč­ná bio­ló­gia ENG roz­mno­žo­va­nie cicav­cov neznámy

Stern Curt Prin­cip­les of human gene­tics 1973 Fre­e­man W. H. San Fran­cis­co gene­ti­ka člo­ve­ka ENG odha­do­va­ný počet poly­gé­nov urču­jú­cich far­bu ľud­skej ple­ti neznámy

Bever J.D., Wes­to­ver K.M., Anto­no­vics J. Incor­po­ra­ting the soil com­mu­ni­ty into plant popu­la­ti­on dyna­mics. The uti­li­ty of the feed­back app­ro­ach 1997 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 85, No. 5, p. 561574 Oxford pedo­eko­ló­gia, rast­lin­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG pôd­ne spo­lo­čen­stvá, dyna­mi­ka rast­lin­ných popu­lá­cií článok

Seker­ka V., Dubov­ský J. Vše­obec­ná bio­ló­gia 1979 UK Bra­ti­sla­va vše­obec­ná bio­ló­gia CES skriptá

2002 Ste­reo, Vol. 10, No. 5, p. 6100 Tra­de & Lei­su­re Pub­li­ca­ti­ons Pra­ha audi­otech­ni­ka, video­tech­ni­ka CES MP3 pre­hrá­va­če, Com­paq iPAQ Per­so­nal Audio Pla­y­er PA2, Sony D‑CJ01, Per­so­nal Juke­Box PJB 100, MP3CD Phi­lips AZ1150, Pione­er DVR-​7000, Test walk­man­nov, disk­man­nov, Onkyo DV-​L5, Onkyo TX-​L5, Tele­ví­zo­ry Thom­son a Phi­lips člá­nok 1210 – 7026

Meloun Milan, Milit­ký Jiří Kom­pen­dium šta­tis­tic­ké­ho zpra­co­vá­ní dat 0 Aca­de­mia Pra­ha mate­ma­ti­ka CES šta­tis­tic­ká ana­lý­za kniha

Sop­ko Július Kro­ni­ky stre­do­ve­ké­ho Slo­ven­ska 0 his­tó­ria SLO kro­ni­ka, stre­do­vek, stre­do­ve­ké Slo­ven­sko kniha

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 18 Mati­ca Slo­ven­ská Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Štát­ny oblast­ný archív v Nit­re, šľach­tic­ké spi­sy, Dr. Július Ala­pi, súpis šľach­tic­kých rodov v roku 1911, žup­né súpi­sy, daňo­vé súpi­sy, Dvo­j­itý kríž, slo­van­ský kríž, byzant­ský pôvod, pria­my export byzant­skej sym­bo­li­ky, latin­ský Orient, krí­žo­vé výpra­vy člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 817 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO šíre­nie sym­bo­lu rytier­sky­mi rád­mi, 9. sto­ro­čie, mega­lé – vzdia­le­ná Mora­va, rytier­ske rády pou­ží­va­li sym­bo­li­ku dvo­j­ité­ho krí­ža vo svo­jich peča­tiach, nie v zna­koch, erboch, výni­moč­ne v peča­ti tem­plá­rov, rád sv. Ducha, trans­for­má­cia dvo­j­ité­ho krí­ža člá­nok 1335 – 0137

Ave­na­rius A. Byzant­ská kul­tú­ra v slo­van­skom pro­stre­dív VI. – XII. Sto­ro­čí – k prob­lé­mu recep­cie a trans­for­má­cie 1992 Bra­ti­sla­va neznámy

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 1921 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Pred­ko­via polyg­lo­ta Vla­di­mí­ra Kri­vos­sa, ovlá­dal 40 jazy­kov, ria­di­teľ ste­no­gra­fic­kej kan­ce­lá­rie oboch komôr rus­ké­ho par­la­men­tu, trest smr­ti, doži­vo­tie, Solo­viec­ke ostro­vy, za nevšed­né vedo­mos­ti si zís­kal urči­té pri­vi­lé­giá, Kri­vo­ši­je člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 2141 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Boka Kotor­ská v Dal­má­cii, pred­ko­via z Lip­tov­ské­ho Miku­lá­ša, Vrbic­ký (Vyšný) Huš­ták, Po sto­pách Lehot­skov­cov, Pavol Križ­ko, Spo­loč­nosť gene­a­ló­gov v Lon­dý­ne, Povesť o zakla­da­te­ľoch rodu Pal­fi­ov­cov člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 4246 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Deji­ny rodu Meš­ko – jed­né­ho z naj­star­ších orav­ských a lip­tiv­ských rodov, komes Hud­ka – Hud­kont, prvá tre­ti­na 13. sto­ro­čia, homo regius, Uspo­ria­da­nie osob­né­ho a rodin­né­ho archí­vu, trie­de­nie a uspo­ra­dú­va­nia písom­nos­tí, doku­men­tár­ny mate­riál, koreš­pon­den­cia člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 4650 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO prá­ce, foto­gra­fie, tla­če, zvu­ko­vé zázna­my, audi­ovi­zu­ál­ne zázna­my, iné doku­men­ty člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 111 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Slo­ven­ské mest­ské vlaj­ky a štan­dar­dy, heral­dic­ká komi­sia, sch­va­ľo­va­nie novo­na­vr­ho­va­ných erbov, mest­ské vlaj­ky, tvor­ba nových vla­jok, vlaj­ko­vá kom­po­zí­cia s evi­den­tne stre­do­ve­ký­mi koreň­mi v Levo­či, skrí­že­né kla­di­vá, sym­bo­ly baníc­tva a hut­níc­tva člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 1227 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Pôvod a prí­bu­zen­ské vzťa­hy Dax­ne­rov­cov, Tax­ner, Brez­no, Čier­ny Balog, Hro­nec, Beňuš, Sas­ko, baní­ci, Nezná­me erby rodov z bra­ti­slav­skej sto­li­ce, Ala­go­vič, Antal z Teje­du, Ene­dy, Far­kaš z Kazu­bu, Fülöp, Gecel, Hedi, Hegyi, Hodo­ši, Huzó, Kál­man, Nasva­dy člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 2729 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Stre­lár, Schif­fe­rer, Sen­te, Wandl, Tur­ci v Prie­vo­ze, 1374, Obern ufer, pan­stvo Šte­fa­na a Jura­ja Roz­go­ňov­cov, osa­da Fel­rew, Turek, Jozef, Türek, Törökm, vysíd­le­nie do Nemec­ka, k maďar­skej národ­nos­ti sa hlá­sia­cich Törökov­cov pre­síd­li­li do Maďar­ska člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 3050 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Rodo­vé erby Péči­ov­cov, Klub gene­a­lo­gů a heral­di­ků v Ostra­vě, zoznam gene­a­lo­gic­kej a heral­dic­kej lite­ra­tú­ry, Sprá­va o čin­nos­ti člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 17 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Gene­a­lo­gic­ké a heral­dic­ké pra­me­ne v štát­nom oblast­nom archí­ve Levo­ča, spiš, Sto­li­ca 10 spiš­ských kopij­ní­kov (13871803) – malá župa, zeman­ské dze­dzi­ny, kopij­ní­ci pre krá­ľov­ské voj­sko, Gene­a­ló­gie v soci­olo­gic­kom skú­ma­ní, pro­ce­sy sociál­nej mobi­li­ty člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 710 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO nerov­na­ké využí­va­nie novo­vyt­vá­ra­ných prí­le­ži­tos­tí eko­no­mic­ké­ho sek­to­ru, život­né drá­hy utvá­ra­né rodin­ný­mi tra­dí­cia­mi, eko­no­mic­kou a vzde­la­nost­nou úrov­ňou rodi­ny, pred­ko­via sobá­še­ných čle­nov rodi­ny s nepria­mych prí­bu­zen­ských väzieb člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 1038 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Roz­prá­va­nie o rodi­ne Hru­šov­ských, Heral­di­ka na exlib­ri­soch naj­väč­šie­ho kalen­dá­ra z kon­ca 18. sto­ro­čia, Exlib­ris bra­tov Ala­go­vi­čov­cov, Vexi­ko­lo­gic­ký klub v Pra­he, výskum osu­dov uhor­skej aris­to­kra­cie po r. 1945, pris­pô­so­be­nie na nové spo­lo­čen­ské pome­ry člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 3839 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Uhor­sko, Maďar­sko, Rumun­sko, Česko-​Slovensko, Juho­slá­via, ZSSR, Rakús­ko, Nemec­ko, USA, väč­šia asi­mi­lá­cia šľach­ty žijú­cej na Slo­ven­sku ako v Rumun­sku, majet­ko­vá situ­ácia, poli­tic­ké pôso­be­nie, hos­po­dár­ske pôso­be­nie, medzi­voj­no­vé obdo­bie člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 39 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO voj­no­vé obdo­bie, pôso­be­nie 30 židov­ských rodov, kto­ré zís­ka­li titul baró­na v roz­pä­tí rokov 18671918, zme­na posta­ve­nia po r. 1945, emig­ro­va­lo zaned­ba­teľ­né množ­stvo, zmie­re­nia sa s nový­mi pod­mien­ka­mi, adap­tá­cia na novú situ­áciu člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 3941 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO emig­rá­cia až po zme­ne poli­tic­ké­ho reži­mu v r. 1947, Obno­ve­ný časo­pis Turul, 400 roč­ný rod Slu­hov­cov z Nit­rian­skej župy, Naše rodi­na, zbor­ník Ročen­ka, Networ­king – A sto­ry of our socie­ty, pred­ko­via, češi, mora­va­nia, sle­za­nia, rusí­ni, maďa­ri, slo­vá­ci v USA člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO nemci, židia v USA, oby­va­te­lia Čes­kej a Slo­ven­skej repub­li­ky v USA, Leo Baca, čes­kí imig­ran­ti do prí­sta­vov Gal­ves­ton, New Orle­ans, New York, Bal­ti­mo­re v rokoch 18341914, Helen Cin­ce­be­aux, ame­ric­ká folk­lo­ris­t­ka, A Mora­vian Fami­ly: Thir­te­en Gene­ra­ti­ons člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Prvé slo­ven­ské komu­ni­ty v Ame­ri­ke, jazy­ko­ved­ný výskum medzi ame­ric­ký­mi Slo­vák­mi prvej gene­rá­cie, historicko-​etnografická štú­dia o nemec­kých emig­ran­toch z čes­ké­ho pohra­ni­čia, prí­či­ny a postup slo­ven­skej emig­rá­cie do USA, Dun­can B. Gar­di­ner člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 810 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Vie­den­ský vojen­ský archív a jeho pra­me­ne s oso­bit­ným zre­te­ľom na slo­va­ci­kál­ny gene­a­lo­gic­ký výskum, Krieg­sar­chiv, spi­sy regi­stra­túr vojen­ských úra­dov, osob­né spi­sy a spi­sy vzťa­hu­jú­ce sa na oso­by, refi­stra­tú­ra c.k. vojen­skej dvor­skej rady vo Vied­ni člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 1013 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO regi­stra­tú­ra c.(a)k. minis­ter­stva voj­ny a vojen­ské­ho lik­vi­dač­né­ho úra­du vo Vied­ni, osob­né spi­sy a spi­sy vzťa­hu­jú­ce sa na oso­by, pra­me­ne pre výskum vojen­ských osôb všet­kých hod­nos­tí, vojen­ská evi­den­cia v základ­ných kni­hách, základ­né kni­hy člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 1316 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO praž­ský Vojen­ský archív, záznam v základ­nej kni­he, vojen­ské mat­ri­ky, lis­ty zázna­mov o pacien­toch vojen­ských nemoc­níc, kar­to­té­ky voj­no­vých strát vo sve­to­vej voj­ne 19141918, súpi­sy strát útva­rov vo sve­to­vej voj­ne 19141918 člá­nok 1335 – 0137

Cir­kev­né a vojen­ské mat­ri­ky slo­ven­skej pro­ve­nien­cie zo 16.-20 sto­ro­čia v zahra­ni­čí 1995 Slo­ven­ská archi­vis­ti­ka, Vol. 30, No. 1, p. 4547 archi­vis­ti­ka, his­tó­ria SLO mat­ri­ka neznámy

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 1618 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO spi­sy voj­no­vých hro­bá­rov vo sve­to­vej voj­ne 19141918, spi­sy o vyzna­me­na­niach vo sve­to­vej voj­ne 19141918 (návrhy na vyzna­me­na­nia), archív vojen­ské­ho súdu, evi­den­cia pod­dôs­toj­níc­kych cer­ti­fi­ká­tov, pra­me­ne pre výskum dôs­toj­ní­kov a vojen­ských úrad­ní­kov člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 1833 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO kon­du­it­né lis­ti­ny a indi­vi­du­ál­ne opi­sy c.k. plu­kov, bran­ží a zbo­rov, kva­li­fi­kač­né lis­ti­ny, ško­ly pre dôs­toj­ní­kov v zálo­he, ostat­né fon­dy osob­ných spi­sov dôs­toj­ní­kov, meno­va­nia vyš­ších dôs­toj­ní­kov. Zemian­ska rodi­na – Hor­vá­tov­ci v Šišo­ve na Riad­ku člá­nok 1335 – 0137

Dan­gl Voj­tech, Segeš Vla­di­mír Vojen­ské deji­ny Slo­ven­ska 3. 17111914 1996 Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO vojen­ská his­tó­ria kniha

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 3441 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Historicko-​rodopisná spo­loč­nosť v Mos­kve, Leonid Michaj­lo­vič Save­lov, Med­vec­ký, Melič­ko, Krč­mé­ry, Šafá­rik, Flo­rek, Galan­da, Holu­by, Hre­ben­da člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 310 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Zden­ko G. Ale­xy, Uhor­ská šľach­ta na Mora­ve do polo­vi­ce 17. sto­ro­čia, inko­lát, Hel­tov­ci z Kemen­tu, Cti­bo­rov­ci z Cti­bo­ríc, Pon­grác z Lip­tov­ské­ho Miku­lá­ša, Mesen­pek z Ora­vy, Luda­nic­kov­ci z Luda­níc člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 1122 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Uher­ské erbov­ní lis­ti­ny – armá­le­sy v archí­vech Sever­ní Mora­vy a Čes­ké­ho Slez­ska, O naj­star­šom trnav­skom mest­skom zna­ku, neut­rál­ny obsah zna­kov po vymre­tí domá­cej panov­níc­kej dynas­tie Arpá­dov­cov, zobra­zo­va­nie pat­ró­nov far­ských kos­to­lov, Tyr­na­via člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 2231 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Tyr­na­vien­sis, Szom­bat, pád Kon­štan­ti­no­po­lu, byzant­ské arte­fak­ty, kri­žiac­ke rytier­ske rády, tem­plá­ri, rád sv. Jána Jeru­za­lem­ské­ho – joha­ni­ti, Mór Wer­tner (18491921) – spo­lu­za­kla­da­teľ moder­nej uhor­skej a maďar­skej gene­a­ló­gie, Voj­slav, Pre­slav, Bohu­mil člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 31 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Lodo­mír, Ala­dár, Mun­ka, Ján, János, Johann, Pavol, Pál, Paul, Fran­ti­šek, Ferenc, Franz, Adad, Eliáš, Abra­hám, obľú­be­nosť krst­né­ho mena u slo­ven­skej šľach­ty, maďar­ské rody, slo­ven­ské rody, oso­bit­né mená nemec­kých rodov: Erik, Joachim, Gottf­ried, Wil­helm člá­nok 1335 – 0137

eko­ló­gia 0 neznámy

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 3250 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO postup­né upa­da­nie mena Juraj, nárast mien Jozef, Anton, Pau­lí­ny, Chor­vá­ti na Slo­ven­sku, Herold, Dohná­ny, Knog­ler, Ste­i­ner, Grman člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 34 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Motív rodin­nej gene­a­ló­gie na epi­ta­foch zo 16. a 17. Sto­ro­čia, sym­bo­li­zo­va­nie kul­tu mŕt­vych sepulk­rá­lia­mi, prí­sten­né náhrob­ky, náhrob­né dosky, sar­ko­fá­gy, tum­by, ado­rá­cia člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 417 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO dvoj­diel­ny tabu­ľo­vý prí­sten­ný náhro­bok ad per­pe­tu­am memo­riam dedič­né­ho spiš­ské­ho župa­na a krá­ľov­ské­ho mies­to­dr­ži­te­ľa Ale­xia Tur­zu, Nobi­li­tá­cia a erby leká­rov na Slo­ven­sku v prvej polo­vi­ci 17. sto­ro­čia, hono­rá­ci­or člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 1718 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO úspeš­ná lieč­ba a pri­na­vrá­te­nie zdra­via vyso­ko­po­sta­ve­ným a váže­ným oso­bám, panov­ní­kom, povy­šov­sa­nie nespá­ja­né s doná­cia­mi na majet­ky, žia­dosť o nobi­li­tá­ciu si oby­čaj­ne vzde­lan­ci podá­va­li sami, sami si navrho­va­li erb, Samu­el Spil­len­ber­ger zalo­žil papie­reň člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 1829 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Ján Dávid Ruland, stú­pe­nec para­cel­sov­skej iat­ro­ché­mie, kap­ro­far­má­cia, ľud­ské a živo­číš­ne exkre­men­ty, che­mo­te­ra­pia, Daniel Gey­ger, Viliam Ray­ger, Karol Ray­ger, hlav­ný lekár kra­ji­ny – pro­to­me­dik, Gra­fic­ká výzdo­ba armá­le­sov Bra­ti­slav­skej zbier­ky člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 3042 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Občian­ska heral­di­ka na Slo­ven­sku, záu­jem o osob­né a rodin­né erby, Heral­dic­ký regis­ter Slo­ven­skej repub­li­ky na Minis­ter­stve vnút­ra, Využi­tie insíg­nií vyzna­me­na­ní v súčas­nej heral­dic­kej tvor­be, duchovno-​rytierske rády od začiat­ku 12. sto­ro­čia, insíg­nie člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 4350 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Nemec­ké zdru­že­nie gene­a­lo­gic­kých spol­kov, Zama­rov­ský, Zama­rov­ce člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 18 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Kolok­vium Občian­ska heral­di­ka na Slo­ven­sku, Ban­sko­bys­tric­ký rich­tár Ondrej a jeho potom­stvo – zema­nia zo Šašo­vej, komes Ondrej, Belo IV. v roku 1956 daro­val, Kva­ča­ny, majet­ky v cho­tá­ri Ban­skej Bys­tri­ce, Sáso­vá, Kyn­ce­ľo­vá člá­nok 1335 – 0137

Rábik Vla­di­mír Nemec­ké osíd­le­nie Zvo­len­skej župy v stre­do­ve­ku 2000 Fakul­ta huma­nis­ti­ky Trnav­skej uni­ver­zi­ty Trna­va his­tó­ra SLO nemec­ké osíd­le­nie, Zvo­len­ská župa, stre­do­vek dip­lo­mo­vá práca

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 818 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO počiat­ky zemian­skej rodi­ny zo Sáso­vej, Miku­láš Sas, K naj­star­šej podo­be erbu Ban­skej Bys­tri­ce, Nový Zvo­len, Neusohl, Neoso­lium, Sta­rý Zvo­len, Alt­sohl, Vete­ro­zo­lium, pečať Ban­skej Bys­tri­ce z roku 1387, Bys­tri­ce, Bytz­her­ze, Byzt­her­ce­ba­na člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 1922 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO sigil­lum + ciu­ita­tis + noui + zoly, gotic­ká minus­ku­la, jed­not­li­vé pru­hy ako per­so­ni­fi­ká­cia šty­roch vod­ných tokov: Hro­na, Bys­tri­ce, Seni­ce a Udur­ny, diaľ­ko­vá ces­ta, Veľ­ká ces­ta – Via mag­na, mes­to si napriek nemec­kej sprá­ve pone­cha­lo podo­bu Bys­tri­ca člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 2337 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Náčrt gene­a­ló­gie rodu Zub­ric­kých zo Zubr­zy­ka, haličs­ké zem­ské sta­vy, Leon­har­dy, Anton, Alž­be­ta Win­te­ro­vá – dcé­ra Ľudo­ví­ta Win­te­ra, Ban­ka, Slo­ní erb Micha­la Maj­té­ni­ho, náh­le sa mies­to med­ve­ďa obja­vil slon, Nemec­ké ústre­die pre gene­a­ló­giu v Lip­sku člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 3740 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO rodinno-​historické zbier­ky, gene­a­lo­gic­ká kar­to­té­ka, gene­rál­ny kata­lóg osob­ných pozos­ta­los­tí, miest­ne rodo­vé kni­hy, kata­lóg poh­reb­ných káz­ní, Občian­ske erby na Slo­ven­sku a prá­vo, tvor­ba a verej­né pou­ží­va­nie občian­skych erbov je legál­ne člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 4144 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO for­ma regis­trá­cie občian­skych erbov, práv­ny cha­rak­ter verej­nej lis­ti­ny, zve­rej­ňo­va­nie erbo­vej lis­ti­ny, dede­nie erbo­vej lis­ti­ny, priez­vis­ká Slo­vá­kov v Juho­slá­vii, ono­mas­ti­ka člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 1, p. 119 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Cyril Žuf­fa, 50 rokov archív­nic­tva a pomoc­ných vied his­to­ric­kých na Filo­zo­fic­kej fakul­te v Bra­ti­sla­ve, Dva heral­dic­ké nále­zy z hra­du Lika­va, K star­šie­mu vývo­ju erbu Benic­kých z Tur­čian­skych Beníc, Pev­nost­né stav­byv rodo­vých erboch na Slo­ven­sku člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 1, p. 1934 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Sta­rian­sky, Tor­na­ľaj, Bro­dzian­sky, Apo­ny, Slop­nian, Zai, Zrín­sky, Migaz­zi, Fri­de­ri­ka, Frí­vald­ský, Burian, Tó, Trnav­ská pat­rí­cij­ská rodi­na Mar­lo­kov­cov a jej erb, Gene­a­ló­gia ved­ľa Mat­rík, dedičs­ké zále­ži­tos­ti a tes­ta­men­ty, pre­daj nehnu­teľ­nos­tí člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 1, p. 3438 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO pred­kup­né prá­vo, nut­nosť doka­zo­va­nia prí­bu­zen­ské­ho vzťa­hu, Morav­ská gene­a­lo­gic­ká a heral­dic­ká spo­loč­nosť člá­nok 1335 – 0137

Klčo Marián Okres Pieš­ťa­ny – struč­ná his­tó­ria a erby miest a obcí 1999 Bal­neo­lo­gic­ké múze­um Pieš­ťa­ny his­tó­ria, heral­di­ka SLO okres Pieš­ťa­ny, spo­lo­čen­ský vývoj, hos­po­dár­sky vývoj, obec­né sym­bo­ly neznámy

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 118 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Pomot­hy, Peča­te kar­tu­zián­skych kláš­to­rov na Ska­le úto­čiš­ťa a v Čer­ve­nom kláš­to­re, deji­ny cir­kev­ných komu­nít na Slo­ven­sku, Spiš, peča­te kar­tu­zián­skych komu­nít, Gene­a­lo­gic­ká son­da do rodi­ny Zátu­rec­kých – voj­vo­dů z Dol­ní­ho Zátur­či, fojt­ský rod Maš­la­ňú člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 1819 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO novodh­rad­ská obec Vidi­ná, Luče­nec, Ján Kott­man, Kot­ma­no­vá, šol­týs Kot­man zalo­žil Kot­ma­no­vú v dru­hej polo­vi­ci 14. sto­ro­čia, Gutt­man, vidin­ský rod Anta­lov, pra­ba­bič­ka tchá­no­vej mat­ky zeman­ka Mária Zátu­rec­ká, rod od 1230, Adolf Peter Zátu­rec­ký člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 1924 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO rod Zátu­rec­ký je jeden z naj­star­ších tur­čian­skych rodov dolo­že­ných pred polo­vi­cou 13. sto­ro­čia, Mod­la, Uzda, Vzda de Turuz, 1245, poto­mok čes­kých hos­tí – cudzin­cov, komes Mar­tin, pou­ží­va­nie mena Voj­vo­da – maďar­sky Vaj­da, erb Zátu­rec­kých člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 2537 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO počiat­ky gemer­sko – malo­hont­skej vet­vy – Ladi­slav Zátu­rec­ký (17461807), Anna Faš­ko­vá, gene­rá­cia uči­te­ľov, Adolf Peter Zátu­rec­ký, Zakla­da­te­ľov Sta­rej Pazo­vy bol Mar­tin­čan, Nezná­my erb vo Výčap­koch, Suľa­ny, Hru­bo­ňo­vo, Barón­sky erb Ňári­ov­cov člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 4356 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Rodokm­neň Dubov­ských z Dech­tíc, Erby miest a obcí okre­su Hlo­ho­vec, Stret­nu­tie Ková­či­kov­cov v Čier­nom Balo­gu, Sta­no­vy Slo­ven­skej gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­kej spo­loč­nos­ti člá­nok 1335 – 0137

2002 Com­pu­ter Design, No. 1, p. 2643 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, Geoin­for­ma­ti­ka CES Catia Visu­ali­za­ti­on Stu­dio, CADKON, Geoin­for­ma­ti­ka pod­po­ru­je mul­tik­ri­te­riál­ne roz­ho­do­va­nie v intra­vi­lá­ne, Ban­ská Bys­tri­ca, sklo­ni­tosť, index kom­pakt­nos­ti, veľ­kosť plo­chy, vzdia­le­nosť plo­chy od hra­níc intra­vi­lá­nu, bio­ko­ri­do­ry, geno­fon­do­vé plo­chy. člá­nok 1212 – 4389

2002 Com­pu­ter Design, No. 1, p. 4472 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, Geoin­for­ma­ti­ka CES Čoho sa doč­ká čier­ná Ostra­va, imis­né zaťa­že­nie, Otáz­ni­ky oko­lo sys­té­mu GALILEO ostá­va­jú, Ako úspeš­ne písať pro­jek­ty IST, Ike­ga­mi Editcam2, Nikon D1x člá­nok 1212 – 4389

1998 Chip No. 3 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO CD přeh­rá­va­če, gra­fic­ké kar­ty s pod­po­rou Open­GL, Fox­Pro 3.0, 5.0, 6.0, nová krv, Open­GL ver­sus Direct3D, 3D har­dwa­re, ako fun­gu­je ren­de­ring člá­nok 1210 – 0684

1998 Chip No. 5 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO Con­trol Panel 3.0, FAR 1.50, test tla­čiar­ní, ako fun­gu­je ske­ner, test ske­ne­rov, archi­tek­tu­ra cc-​NUMA, zákla­dy počí­ta­čo­vej gra­fi­ky, ras­tro­vý obraz, spo­ji­tý obraz a dis­krét­ní obraz, ras­te­ri­zá­cia, alias a alia­sing, kvan­ti­zá­cia farie, vek­tor, pixel, svet­lo člá­nok 1210 – 0684

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 34 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Sahe­lanth­ro­pus teha­den­sis, 67 mili­ó­nov rokov sta­rá časť leb­ky, Aus­tra­lo­pit­he­cus, Homo, Lucy, Homo habi­lis, Homo erec­tus, Homo sapiens, mys­tic­ká Eva z Afri­ky pred viac ako 120 000 rok­mi, pre­chod­ný vývo­jo­vý druh, podd­ruh, medzi Homo erec­tus a sapiens časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 45 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Homo sapiens nean­dert­ha­len­sis pred 4030 000 rok­mi, tek­to­nic­ká poru­cha, kto­rá spô­so­bi­la obrov­ský zlom – pre­pad­li­nu pred 8 mili­ón­mi rok­mi roz­de­li­la Afri­ku, prí­rod­ná kata­stro­fa zaprí­či­ni­la výbuch vo vývo­ji člo­ve­ka, Tou­mai, Nádej živo­ta, sto­py v Euró­pe časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 56 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Bra­ti­sla­va, Nové Mes­to nad Váhom, osíd­ľo­va­nie jas­kýň, mine­rál­nych pra­me­ňov, naj­star­ší kos­tro­vý pozos­ta­tok na Slo­ven­sku v Gánov­ciach, nále­zi nean­der­tál­cov v štr­koch Váhu v Šali, pre­ru­še­nie osíd­le­nia, Mora­vian­ska venu­ša, Krvi­lač­ní Ský­ti časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 6 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO stre­do­á­zij­ské a juho­rus­ké ste­pi, sťa­ho­va­nie na západ, čín­sky cisár Suan, poráž­ka Kim­me­rov, zni­če­nie legen­dár­nej ríše Frý­gov, útok na asýr­ske hlav­né mes­to Nini­ve, skýt­ske výbo­je na juh Eurá­zie zasta­vi­li Per­ža­nie, v Euró­pe Mace­dón­ci, skýt­sky zver­ný štýl časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 67 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO roz­práv­ko­vé bohat­stvo, sto­lo­va­nie a hygie­na, stra­té­gia ústu­pu, bojov­ní jazd­ci, vyni­ka­jú­ci luko­strel­ci, krát­ky meč – aki­na­kes, ubrá­ne­nie Per­ža­nov, pohyb­li­vosť, tak­ti­ka spá­le­nej kra­ji­ny, pitie nepria­te­ľo­vej krvi, skal­po­va­nie časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 7 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO hrob pova­žo­va­li za prí­by­tok mŕt­vych, náčel­ní­kov spre­vá­dza­li na dru­hý svet aj domá­ci slu­ho­via a pokla­dy, smú­tok – trha­li si vla­sy, zra­ňo­va­li sa do krvi, kam zmiz­li ský­ti, pod­ľa­hnu­tie Sar­ma­tom, Ala­ni, Skýt – syno­ny­mum kru­tos­ti, báj­ny zver gryf časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 8 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Záha­dy ošte­pu, oštep, hér, porov­ná­va­cia reli­gi­onis­ti­ka Indo­euró­pa­nov, oštep ako atri­bút Boha, Ger­má­ni zasvä­co­va­li Odino­vi prvý oštep, kto­rý dopa­dol medzi rady pro­tiv­ní­ka, Ved­mi­na pie­seň – myto­lo­gic­ká epo­pej sta­rých Ger­má­nov časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 810 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO oštep ako sym­bol moci u kelt­ské­ho boha Esa – Luga, pat­rón bojov­ní­kov, dru­idov, bar­dov, Slo­ven­ské troj­vr­šie, Byzan­cia, Kon­štan­tín a Metod, Tat­ra – Mat­ra – Fat­ra, troj­vr­šie ako Gol­go­ta – Kal­vá­ria, Dvo­j­itý kríž ako kríž vzkrie­se­nia pro­stred­níc­tvom Gol­go­ty časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 1118 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO výpo­ve­de min­cí, tra­dí­cia Svä­top­lu­ko­vej ríše, kata­stro­fic­ká povo­deň na začiat­ku 10. sto­ro­čia, troj­vr­šie pri­ne­se­né z Čiech, uhor­ský štát­ny znak, Vác­lav, Nit­rian­sky Zobor, pra­ve­ké hra­dis­ko, Johan­ka z Arcu, Roz­po­rupl­má cisá­rov­ná Alž­be­ta Bavor­ská časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 2042 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Met­ro­po­la ríše Wil­hel­ma II., cisár­sky Ber­lín, Oku­pá­cia Slo­ven­ska v mar­ci 1939, Tábor zajat­cov v Kai­sers­te­inb­ru­chu, Stamm­la­ger XVII.A, Kubán­sky dik­tá­tor Ful­gen­cio Batis­ta, Začí­na sa boj s islam­ským fašiz­mom časo­pis 1335 – 6550

1998 Chip No. 5 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO far­ba, RGB, CMY, pale­ta, trans­for­má­cia farieb, dit­he­ring, fun­kcie sys­té­mu BIOS člá­nok 1210 – 0684

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 810 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su, defi­ní­cia aser­ti­vi­ty, komu­ni­ká­cia, stres, sociál­na zdat­nosť, defi­ní­cia komu­ni­ká­cie, ver­bál­na komu­ni­ká­cia, non­ver­bál­na komu­ni­ká­cia, komu­ni­ká­cia pri emo­ci­onál­nych sta­voch kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 10 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES komu­ni­ká­cia pri vyjad­ro­va­ní emo­ci­onál­nych poci­tov sa pre­ja­vu­je naj­mä non­ver­bál­na komu­ni­ká­cia, zra­ko­vý kon­takt, mimi­ka, kine­ti­ka, hap­ti­ka, ges­ti­ka – ges­ti­ku­lá­cia, pro­xe­mi­ka, teri­to­ria­li­ta, postu­ro­lo­gia, para­lin­gvis­ti­ka kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 1112 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES úprim­ná komi­ká­cia – zho­da non­ver­bál­ne a ver­bál­nej zlož­ky komu­ni­ká­cie, nez­ho­da non­ver­bál­nej a ver­bál­nej komu­ni­ká­cia – vznik dvo­j­itej väz­by, stres, ustres, dis­tres, stre­sor, pri­ja­teľ­ný stres, nega­tív­ny stres, psy­cho­so­ciál­ny stre­sor, sociál­na zdat­nosť, kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 1314 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES sociál­ne per­cep­cia – vní­ma­nie sociál­nej situ­ácie, sociál­ne sprá­va­nie, kog­ni­tív­na rekons­truk­cia, schop­nosť vnú­tor­né­ho spra­co­va­nia, medzi­stu­peň komu­iká­cia – expre­sia, schop­nosť vyjad­ro­va­nia sa, zlož­ky sociál­nej inte­rak­cie, úzkost­né osobz kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 1432 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES dep­re­sív­ne oso­by, pasi­vi­ta, agre­si­vi­ta, mani­pu­lá­cia, aser­ti­vi­ta, aser­tív­ne sprá­va­nie, stre­so­ry medzi­ľud­skej komu­ni­ká­cie, stre­so­ry v rodi­ne, stre­so­ry v pra­cov­ných vzťa­hoch, sociál­na izo­lá­cia, strach v sociál­nych situ­áciách, sociál­na fóbia kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 3336 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES vplyv kog­ni­tív­ne­ho spra­co­va­nie na pre­ží­va­ný dis­tres, auto­ma­tic­ké myš­lien­ky, seba­ve­do­mie, sprá­va­nie sebais­té­ho člo­ve­ka, tole­ran­cia, rešpek­to­va­nie pasi­vi­ty, rešpekt pred agre­sív­nym sprá­va­ním, posky­to­va­nie mož­nos­ti pre­sa­de­nia sa pasív­nym ľuďom kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 3741 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nepra­vé seba­ve­do­mie, pod­mie­ne­né frus­trá­cie, vysta­vo­va­nie sa frus­tru­jú­cim situ­áciam – vymiz­nu­tie stra­chu – otu­že­nie – expo­zí­cia – odstrá­ne­nie stra­chu z frus­trá­cie, kom­ple­xy menej­cen­nos­ti, ira­ci­onál­ne posto­je vedú­ce k poci­tom menej­cen­nos­ti kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 4447 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES komu­ni­kač­né zloz­vy­ky pri počú­va­ní, číta­nie myš­lie­nok, dis­kva­li­fi­ká­cia pozi­tív­ne­ho, pre­ru­šo­va­nie a ská­ka­nie do reči, nere­a­go­va­nie na infor­má­ciu – chý­ba­jú­ca spät­ná väz­ba, never­bál­ne odmie­ta­nie, komu­ni­kač­né zloz­vy­ky pri podá­va­ní infor­má­cií kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 4751 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nepria­me vyjad­ro­va­nie poci­tov okľu­kou, neúp­rim­nosť, nejas­nosť a nekon­krét­nosť podá­va­ných infor­má­cií, pre­há­ňa­nie, nad­sa­dzo­va­nie, znač­ko­va­nie, nad­mer­né zovše­obec­ňo­va­nie, pri­pi­so­va­ni úmys­lu, pre­kru­co­va­nie sku­toč­nos­ti kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 5161 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nesú­lad slov­né­ho a mimo­slov­né­ho pre­ja­vu, únik od témy, pre­hna­né emo­tív­ne reak­cie, aser­tív­ne prá­va, základ­né ľud­ské prá­va, pocit viny, mani­pu­lá­cia, kľuč­ko­va­nie, mani­pu­la­tív­nosť tvr­de­nie čo sa má a čo sa nemá, mani­pu­la­tív­na pove­ra kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 61 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES posu­dzo­va­nie vlast­né­ho jed­na­nia, posu­dzo­va­nie vlast­ných myš­lie­nok, posu­dzo­va­nie vlast­ných poci­tov, zospo­ved­nosť za vlast­né kona­nie, zod­po­ved­nosť za vlast­né myš­lien­ky, zod­po­ved­nosť za vlast­né poci­ty, prá­vo nepos­ky­to­vať, vysvet­ľo­va­nie svoj­ho jed­na­nia kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 6162 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES ospra­vedl­ňo­va­nie sa svo­je jed­na­nie, prá­vo posu­dzo­vať zod­po­ved­nosť za rie­še­nie prob­lé­mov iných ľudí, prá­vo zme­ny svoj­ho názo­ru, prá­vo robiť chy­by, prá­vo byť zod­po­ved­ný za svo­je chy­by, prá­vo nezna­los­ti, prá­vo vyjad­re­nia ja neviem, prá­vo nezna­los­ti kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 6369 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES prá­vo nezá­vis­los­ti na dob­rej vôli iných ľudí, prá­vo činiť nelo­gic­ké roz­hod­nu­tia, neschop­nosť odmiet­nu­tia, nelo­gic­kosť živo­ta, prá­vo pove­dať ja nero­zu­miem, prá­vo pove­dať je mi to jed­no, nácvik aser­ti­vi­ty, prak­tic­ká apli­ká­cia aser­ti­vi­ty kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 6982 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES zoznam osob­ných prob­lé­mov, sebap­re­sa­dzu­jú­ce pred­sta­vy, kog­ni­tív­na rekon­štruk­cia, vní­ma­nie sociál­nej situ­ácie, auto­ma­tic­ké myš­lien­ky, roz­poz­na­nie auto­ma­tic­kých myš­lie­nok, tesz­to­va­nie auto­ma­tic­kých myš­lie­nok, raci­onál­na odpo­veď kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 8288 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES pre­rá­mo­ve­nie – pohľad z iné­ho uhla, čier­no­bie­le vide­nie, zastie­ra­nie emó­cie, potla­čo­va­nie poci­tov, potľa­čo­va­nie nega­tív­nych poci­tov už od det­stva, roz­diel medzi myš­lien­ka­mi a pocit­mi, emoč­ná mapa, vrstvy emó­cií, hnev, ovplyv­ňo­va­nie, odpor, truc, bolesť kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 8896 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES smú­tok, kriv­da, ublí­že­nie, skla­ma­nie, strach, neis­to­ta, úzkosť, napä­tie, ľútosť a zod­po­ved­nosť, osla­be­nie potre­by lás­ky a pocho­pe­nia a blíz­kos­ti, spra­co­va­nie sociál­nej situ­ácie – kog­ní­cia, základ­né zlož­ky aser­tív­ne­ho cho­va­nia, kon­gru­en­cia – prav­di­vosť kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 96101 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES výraz tvá­ri, mimi­ka, pohľad, očný kon­takt, reč tela, sva­lo­vé napä­tie, ryt­mus dychu, ges­ti­ku­lá­cia, pozí­cia tela a rúk, cel­ko­vý teles­ný postoj, drža­nie tela, intím­na vzdia­le­nosť, osob­ná vzdia­le­nosť, sociál­na vzdia­le­nosť, vokál­ne kľú­če kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 101106 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES emo­tív­ne zafar­be­nie hla­su, prí­vuk, hla­si­tosť, rých­losť, hlad­kosť pre­ja­vu, pomlč­ky, doty­ky, poci­ty, nača­so­va­nie reak­cie, obsah a for­ma zde­le­nia, spät­ná väz­ba, osob­ná upra­ve­nosť, jed­no­duch­né aser­tív­ne reak­cie, reak­cia spät­nou väz­bou, zosla­be­nie cho­va­nia kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 106109 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES prob­lém vyjad­re­nia spät­nej väz­by, očný kon­takt, hovo­riť za seba, roz­diel medzi spät­nou väz­bou a hod­no­te­ním, poskyt­nu­tie infor­má­cia, nepos­kyt­nu­tie hod­no­te­nia, popi­so­vať kon­krét­ne cho­va­nie, nepo­pi­so­vať jedin­ca ako také­ho, vyjad­re­nie kom­pli­men­tu kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 109124 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES pri­ja­tie kom­pli­men­tu, aser­tív­na per­zis­ten­cia, aser­tív­ne nie, kog­ni­tív­na rekon­štruk­cia, žia­dosť o svo­je prá­va pre­ska­ku­jú­ca gra­mo­fó­no­vá plat­ňa, ume­nie požia­dať o lás­ka­vosť, tech­ni­ka otvo­re­ných dve­rí – súhla­su, stra­té­gia otvo­re­ných dve­rí kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 124131 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES súhlas s prav­dou tvr­de­nia par­tne­ra, súhlas s kaž­dým argu­men­tom, na kto­rom by moh­lo nie­čo byť, nega­tív­ne dota­zo­va­nie, kri­ti­ka, nega­tív­na aser­cia – vyjad­re­nie prá­va robiť chy­by, byť nedo­ko­na­lý v sprá­va­ní, byť za svo­je nedos­tat­ky plne zod­po­ved­ný kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 133136 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES kon­ver­zač­ná schop­nosť, schop­nosť aktív­ne­ho počú­va­nie, mimo­slov­né sig­ná­ly, empa­tic­ké vyjad­re­nia, empa­tic­ká ref­le­xia, oce­ňu­jú­ce výro­ky, nečí­tať myš­lien­ky, vyva­ro­va­nie sa rád a odpo­rú­ča­ní, vyva­ro­va­nie sa pou­čo­va­niu, vede­nie aser­tív­nej kon­ver­zá­cia kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 136140 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES otvo­re­né otáz­ky, zatvo­re­né otáz­ky, nese­nie infor­má­cie od par­tne­ra na udr­žo­va­nia roz­ho­vo­ru, rie­še­nie infor­má­cií od par­tne­ra na udr­žia­va­nie kon­ver­zá­cie, občas­né pou­ži­tie voľ­ných infor­má­cií o sebe, seba­ot­vo­re­nie, ume­nie empa­tic­ké­ho počú­va­nia kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 147 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES metó­da aser­tív­nych obli­gá­cií – aser­tív­ny prí­stup berú­ci ohľad na poho­du par­tne­ra, obli­gá­cia – zavä­zok, zása­dy aser­tív­nych obli­gá­cií, kog­ni­tív­na rekon­štruk­cia – pre­mys­le­nie si reak­cie včet­ne dôsled­kov, aser­tív­na reak­cia gra­mo­fó­no­vá plat­ňa, aser­tív­ne nie kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 147155 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES vyjad­re­nie poci­tov, kon­zek­ven­ty, vysvet­le­nie, empa­tia, kom­pro­mis, vyhnu­tie sa kon­fro­tá­cii, pri­jí­ma­nie a podá­va­nie kri­ti­ky, sar­kaz­mus, zloz­vy­ky pri rea­go­va­ní na kri­ti­ky, odsú­de­nie, pohŕda­vé mlča­nie, iró­nia, pre­cit­li­ve­losť, agre­sia, ura­ze­nie kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 156164 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES pri­jí­ma­nie kri­ti­ky, reak­cia na kri­ti­ky, prav­di­va kri­ti­ka, neprav­di­va kri­ti­ka, vhod­ná kri­ti­ka, nevhod­ná kri­ti­ka, ilu­zór­ny pocit vlast­nej nad­ra­da­nos­ti a seba­ve­do­mia, zni­žo­va­níe dru­hých – reac­kia na útoč­nú kri­ti­ku, aser­tív­na kri­ti­ky, vyjad­re­nie hne­vu kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 164165 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES ume­nie vyjad­riť svoj hnev, pra­vid­lá sluš­nos­ti, zaml­čo­va­ný hnev – ústup do dep­re­sie, dep­re­sia, potla­čo­va­ný hnev, opa­ko­va­né kon­flik­ty, rezo­nant­ná nála­da, neuve­do­me­ný hnev, neuve­do­me­ný pôvod­ca hne­vu, výbuch zlos­ti – expló­zia, teles­né potia­že kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 166170 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nekon­tro­lo­va­né emó­cie, neod­kla­dať zlosť, nepri­pus­tiť neras­tas­ta­nie hne­vu, ako rea­go­vať na nahne­va­né­ho, aser­tív­ne rie­še­nie kon­flik­tov a prob­lé­mov, nečis­té kro­ky pri kon­flik­toch, lži, polo­prav­dy, odvá­dza­nie pozor­nos­ti, hra­ná úprim­nosť, pre­hna­né požia­dav­ky kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 170172 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES stre­su­jú­ce pod­mien­ky, bič a mar­ci­pán, bez­moc­nosť, stup­ňo­va­nie požia­da­viek, zne­va­žo­va­nie, odmie­ta­nie komu­ni­ká­cie, mani­pu­la­tív­ny pod­klad roz­hod­nu­tia, tak­ti­ka všet­ko, ale­bo nič, kon­flik­ty a ste­re­otyp­né rie­še­nia prob­lé­mov v par­tner­skom vzťa­hu, kniž­ka 8071693340

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 172180 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES prí­liš­ná vyža­do­vač­nosť kniž­ka 8071693340

Magoc­si Paul Mapo­va­nie náro­dov bez štá­tu. Východ­ní Slo­va­nia v Kar­pa­toch 1999 Člo­vek a spo­loč­nosť, No. 2 etno­gra­fia SLO kar­pat­sko­ru­sín­ske osíd­le­nie, Lem­ko­via, Boj­ko­via, Hucu­li, rusín, rus­nák, mapy rusín­ske­ho osíd­le­nia v rokoch 1806, 1881, 1900, 1910, 1921, 1930, 1991 listy

Štu­laj­te­ro­vá Anna, Weiss Ján (eds.) Brez­no, mes­to, kto­ré ti podá­va ruku 1998 Štú­dio HARMONY s.r.o. Ban­ská Bys­tri­ca SLO Brez­no, minu­losť, súčas­nosť pre­zen­tač­ná kniž­ka 8096775731

Rúžič­ka M. Pedo-​ecological con­di­ti­ons of forest com­mu­ni­ties in the sand regi­on of Záhor­ská níži­na lowland 1960 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 11, p. 189 pedo­ló­gia, eko­ló­gia ENG les­né spo­lo­čen­stvá, Záhor­ská níži­na člá­nok, práca

Gre­gor J. Množ­stvo vody v pôde v pod­mien­kach buko­vé­ho eko­sys­té­mu 1991 Les­nic­ký časo­pis Vol. 37, p. 175185 pedo­ló­gia, eko­ló­gia SLO množ­stvo vody, buko­vý les článok

Cur­rie W.S., Aber J.D. Mode­ling lea­ching as a decom­pos­ti­on pro­cess in humid mon­ta­ne forests 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 18441860 ESA Was­hing­ton pedo­ló­gia, eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia, expe­ri­men­tál­na eko­ló­gia ENG vylú­ho­va­nie, roz­klad, humíd­ne hor­ské lesy článok

Roden­hou­se N.L., Sher­ry T.W., Hol­mes R.T. Site-​dependent regu­la­ti­on of popu­la­ti­on size. A new synt­he­sis 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 7, p. 20252042 ESA Was­hing­ton sta­no­višt­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG regu­lá­cia sta­no­viš­ťa, regu­lá­cia veľ­kos­ti popu­lá­cie článok

Sotá­ko­vá S. Orga­nic mat­ter and soil fer­ti­li­ty 1982 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia SLO orga­nic­ká hmo­ta, pôd­na úrod­nosť kniha

Unders­tan­ding GIS. The ARC/​INFO met­hod 0 počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG GIS príručka

Janiš Vla­di­mír Inter­va­ly spo­ľah­li­vos­ti 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 4748 Daph­ne Bra­ti­sla­va šta­tis­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO inter­val spo­ľah­li­vos­ti, prav­de­po­dob­nosť člá­nok 13358 – 2091

Rózo­vá Zde­na Dre­vi­ny v síd­le a ich hod­no­ta 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 7989 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va urba­nis­ti­ka, medi­cí­na, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO dre­vi­na v mes­te, LANDEP, kra­jin­no­eko­lo­gic­ké plá­no­va­nie, funkč­né čle­ne­nie síd­la, štruk­tú­ra zele­ne, dru­ho­vé zlo­že­nie zele­ne, funkč­nosť zele­ne zborník

Abso­lon Karel Meto­di­ka sběru dat pro bio­mo­ni­to­ring v CHÚ 0 ČÚOP Brno zooló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES príručka

Lawton J.H. Popu­la­ti­on dyna­mics prin­cip­les 1995 Lawton J.H., May R.M. (eds.): Extinc­ti­on rates Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia ENG popu­lač­ná dyna­mi­ka neznámy

Hut­chin­son G.E. An intro­duc­ti­on to popu­la­ti­on eco­lo­gy 1978 Yale Uni­ver­si­ty Pre­ss New Haven popu­lač­ná eko­ló­gia ENG neznámy

Ander­son R.M., Tur­ner B.D., Tay­lor L.R. (eds.) Popu­la­ti­on dyna­mics 1979 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia ENG popu­lá­cia, dyna­mi­ka popu­lá­cie, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, dyna­mi­ka spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo neznámy

Sinc­lair A.R.E. Popu­la­ti­on regu­la­ti­on in ani­mals 1989 Char­rett J.M. (ed.). Eco­lo­gi­cal con­cept Black­well Lon­don popu­lač­ná eko­ló­gia ENG regu­lá­cia popu­lá­cie zvie­rat neznámy

Gil­pin M.E., Han­ski I. Meta­po­pu­la­ti­on dyna­mics. Empi­ri­cal and the­ore­ti­cal inves­ti­ga­ti­on 1991 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don popu­lač­ná eko­ló­gia ENG meta­po­pu­lač­ná dyna­mi­ka neznámy

Wells T.C.E. Popu­la­ti­on eco­lo­gy of ter­res­trial orchids 1981 Syn­ge H. (ed.): The bio­lo­gi­cal aspects of rare plant con­ser­va­ti­on, p. 281295 John Wiley Chi­ches­ter popu­lač­ná eko­ló­gia ENG Orchi­da­ce­ae článok

Bris­son J., Rey­nolds J.F. Effects of com­pen­sa­to­ry gro­wth on popu­la­ti­on pro­ces­ses. A simu­la­ti­on stu­dy 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 8, p. 23782384 ESA Was­hing­ton popu­lač­ná eko­ló­gia ENG simu­lá­cia, popu­lač­né pro­ce­sy, vyrov­ná­va­cí rast článok

Wolff J.O. Popu­la­ti­on regu­la­ti­on in mam­mals. An evo­lu­ti­ona­ry per­spec­ti­ve 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy Vol. 66, No. 1, p. 113 BES Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia cicav­cov ENG regu­lá­cia popu­lá­cie, cicav­ce, evo­luč­ná per­spek­tí­va článok

Dem­ps­ter J.P. Ani­mal popu­la­ti­on eco­lo­gy 1975 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York popu­lač­ná eko­ló­gia živo­čí­chov ENG neznámy

Wolf Jer­ry O. Popu­la­ti­on regu­la­ti­on in mam­mals. An evo­lu­ti­ona­ry per­spec­ti­ve 0 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy No. 66, p. 113 BES Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia ENG teri­to­ria­li­ta, šíre­nie, repro­duk­cia článok

Andre­wart­ha H.G., Birch L.C. The dis­tri­bu­ti­on and abun­dan­ce of ani­mals 1954 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go, Illi­no­is popu­lač­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná bio­ló­gia ENG dis­tri­bú­cia, abun­dan­cia neznámy

Gri­me J.P., Hod­son J.G., Hunt R. Com­pa­ra­ti­ve plant eco­lo­gy. A funk­ti­onal app­ro­ach to com­mon bri­tish spe­cies 1988 Unwin Hyman Ltd. Lon­don porov­ná­va­cia rast­lin­ná eko­ló­gia ENG rast­li­na neznámy

Trn­ka Alf­réd Die­ta­ry habits of the gre­at reed warb­ler (Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ce­us) young 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 507512 SAP Bra­ti­sla­va potrav­ná eko­ló­gia ENG potrav­ný bio­top, Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ce­us, stra­va člá­nok 0006 – 3088

Cipol­li­ni M.L., Levey D.J. Why are some fru­its toxic ? Gly­co­al­ka­lo­ids in Sola­num and fru­it cho­ice by ver­teb­ra­tes 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 3, p. 782798 ESA Was­hing­ton potrav­ná eko­ló­gia, eko­ló­gia ENG jedo­va­té plo­dy, gly­ko­al­ka­lo­idy, Sola­num, výber plo­dov cicav­ca­mi článok

Cole­man David C., Cross­ley D.A. Jr. Fun­da­men­tals of soil eco­lo­gy 1996 Aca­de­mic Pre­ss, San Die­go San Die­go pôd­na eko­ló­gia ENG pôda nezná­my 0121797252

Way­ne P.M., Baz­zaz F.A. Light acqu­isi­ti­on and gro­wth by com­pe­ting indi­vi­du­als in Co2-​enriched atmo­sp­he­re. Con­se­qu­en­ces for size struc­tu­re in rege­ne­ra­ti­on birch stands 1997 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 85, No. 1, p. 2942 Oxford pro­dukč­ná eko­ló­gia, eko­ló­gia rast­lín ENG zís­ka­va­nie svet­la, rast, kon­ku­ren­cia, obo­ha­te­nie CO2, veľ­kosť štruk­tú­ry, rege­ne­rá­cia bre­zo­vé­ho poras­tu článok

Roden J.S., Wig­gins D.J., Ball M.C. Pho­to­synt­he­sis and gro­wth of two rain forest spe­cies in simu­la­ted gaps under ele­va­ted CO2 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 2, p. 385393 ESA Was­hing­ton pro­dukč­ná eko­ló­gia, expe­ri­men­tál­na eko­ló­gia ENG foto­syn­té­za, rast les­ných dru­hov, simu­lá­cia, zvý­še­nie kon­cen­trá­cie CO2 článok

Kubí­ček F., Brechtl J. Pro­duc­ti­on and phe­no­lo­gy of the herb lay­er in an oak-​hornbeam forest 1970 Bio­ló­gia Vol. 25, p. 651666 Bra­ti­sla­va pro­dukč­ná eko­ló­gia, feno­ló­gia ENG bylin­ná vrstva, dubo-​hrabiny článok

Wang Y. Cro­wn struc­tu­re, radia­ti­on absorp­ti­on, pho­to­synt­he­sis and trans­pi­ra­ti­on 1988 PhD. The­sis Uni­ver­si­ty of Edin­burgh Edin­burgh pro­dukč­ná eko­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG štruk­tú­ra koru­ny, absor­pcia radiá­cie, foto­syn­té­za, trans­pi­rá­cia práca

Kle­i­ber M. The fire of life. An intro­duc­ti­on to ani­mal ener­ge­ticts 1961 John Wiley and Sons New York pro­dukč­ná eko­ló­gia, fyzi­oló­gia živo­čí­chov ENG ener­ge­ti­ka zvie­rat neznámy

Tokár Fer­di­nand, Konôp­ko­vá Jana Dyna­mic­ké zme­ny obsa­hu vybra­tých che­mic­kých prv­kov v nadzem­nej den­dro­ma­se u rôz­nych poras­to­vých typov duba čer­ve­né­ho (Quer­cus rub­ra L.) a ore­cha čier­ne­ho (Jug­lans nig­ra L.) 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 385394 SAP Bra­ti­sla­va pro­dukč­ná eko­ló­gia, ché­mia ENG dyna­mi­ka, che­mic­ký prvok, nadzem­ná den­dro­ma­sa, bio­ma­sa, Quer­cus rub­ra, Jug­lans nig­ra článok

Kubí­ček F. Stu­dy met­hods of plants pro­duc­ti­vi­ty 1977 Acta Eco­lo­gi­ca Vol. 16, p. 830 pro­dukč­ná eko­ló­gia, meto­do­ló­gia ENG metó­da rast­li­nej pro­duk­cie, pro­duk­ti­vi­ta článok

Kubí­ček Fer­di­nand, Bedr­na Zol­tán, Šimo­no­vič Voj­tech Produkčno-​ekologická a pôd­na cha­rak­te­ris­ti­ka raše­li­ní­ko­vých spo­lo­čens­tiev štát­nych prí­rod­ných rezer­vá­cií Čikov­ská a Pav­lo­vá (Pods­pá­dy), Tatrans­ký národ­ný park 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 371383 SAP Bra­ti­sla­va pro­dukč­ná eko­ló­gia, pedo­ló­gia ENG pôda, raše­li­ní­ky, Čikov­ská, Pav­lo­vá, Pods­pá­dy, TANAP, bylin­ná vrstva, macho­vá vrstva, ŠPR Bor článok

Sil­va Mari­na, Bro­wn James H., Downing John A. Dif­fe­ren­ces in popu­la­ti­on den­si­ty and ener­gy use bet­we­en birds and mam­mals. A mac­ro­eco­lo­gi­cal per­spe­ti­ve 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy No. 66, p. 327340 BES Oxford pro­dukč­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG popu­lač­ná hus­to­ta – ener­gia, vtá­ky, cicav­ce článok

Foiss­ner W. Soil Pro­to­zoa. Fun­da­men­tal prob­lems, eco­lo­gi­cal sig­ni­fi­can­ce, adap­ta­ti­ons in cilia­tes and tes­ta­ce­ans. Bio­in­di­ca­tors and guide to the lite­ra­tu­re 1987 Prog­ress in Pro­to­zo­olo­gy Vol. 2, p. 69112 pro­to­zo­oló­gia, eko­ló­gia prvo­kov ENG pôd­ne Pro­to­zoa, Cili­op­ho­ra článok

Petz W., Foiss­ner W. Spa­tial sepa­ra­ti­on of ter­res­trial cilia­tes and tes­ta­ce­ans (Pro­to­zoa). A con­tri­bu­ti­on to soil cilia­tos­ta­sis 1988 Acta Pro­to­zo­olo­gi­ca Vol. 27, p. 249258 pro­to­zo­oló­gia, eko­ló­gia prvo­kov ENG pries­to­ro­vá dis­tri­bú­cia prvo­kov, Cili­op­ho­ra článok

Ander­son Euge­ne N. Eco­lo­gies of the heart. Emo­ti­on, belief, and the envi­ron­ment 1996 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss New York psy­cho­ló­gia, eko­ló­gia ENG eko­ló­gia srd­com, emó­cie, vie­ra nezná­my 0195090101

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 150178 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt repro­dukč­ná bio­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, eko­ló­gia CES roz­mno­žo­va­nie rast­lín, ope­ľo­va­nie, seme­no, plod, roz­mno­žo­va­nie bez­sta­vov­cov, roz­mno­žo­va­nie rýb, roz­mno­žo­va­nie oboj­ži­vel­ní­kov, rast živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, meta­mor­fó­za, roz­mno­žo­va­nie pla­zov, roz­mno­žo­va­nie cicav­cov, tok vtá­kov, klí­če­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Toner M., Ked­dy P. River hyd­ro­lo­gy and ripa­rian wet­lands. A pre­d­ic­ti­ve model for eco­lo­gi­cal assem­bly 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 1, p. 236246 ESA Was­hing­ton rieč­na hyd­ro­ló­gia, eko­ló­gia mok­ra­dí ENG rie­ka, pobre­žie, mok­raď člá­nok 1051 – 0761

Belá­ko­vá Ade­la, Lukáš Jozef sen., Valen­čík M. Výskyt nie­kto­rých zástup­cov pod­če­ľa­dí Bom­bi­nae a Psit­hy­ri­nae (Hyme­nop­te­ra, Apo­idea) na Slo­ven­sku 1979 Bio­ló­gia Vol. 34, No. 8, p. 637644 Bra­ti­sla­va zooló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Bom­bi­nae, Psit­hy­ri­nae, Hyme­nop­te­ra, Apo­idea článok

Leigh E.G. Jr. Com­mu­ni­ty diver­si­ty and envi­ron­men­tal sta­bi­li­ty 1990 Trends in Eco­lo­gy and Evo­lu­ti­on No. 5, p. 340344 Else­vier Cam­brid­ge syne­ko­ló­gia ENG diver­zi­ta spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo, diver­zi­ta, envi­ro­men­tál­na sta­bi­li­ta, sta­bi­li­ta článok

Til­man David, Downing John A. Bio­di­ver­si­ty and sta­bi­li­ty in grass­land 1994 Natu­re No. 367, p. 363365 syne­ko­ló­gia ENG bio­di­ver­zi­ta, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, tráv­na­té bio­my, grass­land článok

Kerr S.R. The­ory of size dis­tri­bu­ti­on in eco­lo­gi­cal com­mu­ni­ties 1974 Jor­nal of Fish Res. Board Can. No. 31, p. 18591862 syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, dis­tri­bú­cia článok

Kik­ka­wa J., Ander­son D.J. Com­mu­ni­ty eco­lo­gy. Pat­tern and pro­cess 1986 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Mel­bour­ne, Oxford, Lon­don syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo neznámy

Šom­šák Ladi­slav Syne­ko­lo­gic­ké záko­ni­tos­ti obno­vy luž­ných lesov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 349354 SAP Bra­ti­sla­va syne­ko­ló­gia ENG obno­va luž­ných lesov, Dunaj, Moro­va, Hron, Váh, Negun­do ace­ro­ides, rena­tu­ra­li­zá­cia, revi­ta­li­zá­cia, suk­ce­sia luž­ných kesov, typy obno­vy luž­né­ho lesa, prob­lém rešti­tú­cie po topo­ľo­vých mono­kul­tú­rach, degra­dá­cia bio­to­pu, pro­kla­má­cia rena­tu­ra­li­zá­cie, člá­nok 1335 – 342X

Šom­šák Ladi­slav Syne­ko­lo­gic­ké záko­ni­tos­ti obno­vy luž­ných lesov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 354357 SAP Bra­ti­sla­va syne­ko­ló­gia ENG lik­vi­dá­cia ban­ky dias­pór, Negun­do ace­ro­ides, nedos­ta­tok svet­la, úro­veň pod­zem­nej vody, rege­ne­rá­cia Ulmus minor, Salici-​Populetum, Fraxino-​Populetum, Fraxino-​Ulmetum člá­nok 1335 – 342X

Gauch H.G. Mul­ti­va­ria­te ana­ly­sis in com­mu­ni­ty eco­lo­gy 1982 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss New York syne­ko­ló­gia, bio­š­ta­tis­ti­ka, mate­ma­ti­ka ENG ana­lý­za, spo­lo­čen­stvo neznámy

Uher­čí­ko­vá Eva Trans­for­ma­ti­on chan­ges in the asso­cia­ton Salici-​Populetum in the inun­da­ti­on area of the Danu­be river 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 5363 SAP Bra­ti­sla­va syne­ko­ló­gia, eko­ló­gia lesa ENG zme­na, Salici-​Populetum, inun­dá­cia Duna­ja, dru­ho­vá sklad­ba, dru­ho­vá diver­zi­ta, natur­li­zá­cia neofy­tov, smer zmien, les­né poras­ty člá­nok 0006 – 3088

Mueller-​Dombois D. Com­mu­ni­ty orga­ni­za­ti­on and eco­sys­tem the­ory 1988 Cana­dian Jour­nal Bota­ny Vol. 66. p. 26202625 Nati­onal rese­arch coun­cil of Cana­da Otta­wa syne­ko­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia, geobo­ta­ni­ka, eko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvá, eko­sys­tém člá­nok 0008 – 4026 58

Til­man David Com­mu­ni­ty inva­si­bi­li­ty, rec­ru­it­ment limi­ta­ti­on and grass­land bio­di­ver­si­ty 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 8192 ESA Was­hing­ton syne­ko­ló­gia, inva­zív­na eko­ló­gia ENG inva­zív­nosť spo­lo­čen­stva, bio­di­ver­zi­ta grass­lan­dov, limi­ty zmla­dzo­va­nia člá­nok 0012 – 9658

Day­ton P.K., Tegu­er M.J. The impor­tan­ce of sca­le in com­mu­ni­ty eco­lo­gy. A kelp forest exam­ple with ter­res­trial ana­logs 1984 Pri­ce P.W., Slo­bods­chi­koff C.N., Gaud W.S. (eds.) A new eco­lo­gy. Novel app­ro­aches to inte­rac­ti­ve sys­tems. p. 457483 John Wiley and Sons New York syne­ko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia ENG pries­tor neznámy

Yodzis P. Intro­duc­ti­on to the­ore­ti­cal eco­lo­gy 1989 Har­per and Row New York teore­tic­ká eko­ló­gia ENG neznámy

Pai­ne R.T. Food webs. Lin­ka­ge, inte­rac­ti­on stren­ght and com­mu­ni­ty infras­truc­tu­re 1980 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy No. 49, p. 667685 BES – Bri­tish Eco­lo­gi­cal Socie­ty Oxford tro­fic­ká eko­ló­gia ENG potrav­né reťaz­ce, cyk­lus potra­vy, kolo­beh ener­gie, vzá­jom­né väz­by, vzá­jom­né vzťa­hy, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo člá­nok 0021 – 8790 591.5

Van­ni J. Micha­el, Lay­ne D., Arnott Shel­ley E. Top-​down trop­hic inte­rac­ti­ons in lakes. Effects of fish on nut­rient dyna­mics 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 120 ESA Was­hing­ton tro­fic­ká eko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG vrchol tro­fic­kej pyra­mí­dy, vrcho­lo­vé tro­fic­ké inte­rak­cie, jaze­ro, dyna­mi­ka živín, ryby člá­nok 0012 – 9658

Vanii J. Micha­el, Lay­ne D. Craig Nut­rient recyc­ling and her­bi­vo­ry as mecha­nism in the top-​down effect of fish on alge in lakes 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 2140 ESA Was­hing­ton tro­fic­ká eko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG kolo­beh živín, kolo­beh her­bi­vo­rov, mecha­niz­my vrcho­lo­vých efek­tov, ryby, ria­sy, jaze­ro člá­nok 0012 – 9658

Cha­pin Stu­art F. Jr., Kai­ser Edward J. Urban land use plan­ning 1985 Uni­ver­si­ty of Illi­no­is Pre­ss Urba­na and Chi­ca­go 4 urba­nis­ti­ka, urbán­na eko­ló­gia, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG využi­tie zeme, urbán­na eko­nó­mia, popu­lač­né štú­die, kni­ha 0252012577

Kovář P. Vege­ta­ti­on as a dyna­mic struc­tu­ral com­po­nent of urban and subur­ban lands­ca­pe 1989 Pro­ce­e­dings of Con­fe­ren­ce, Met­hods of Landscape-​ecological Ana­ly­ses and Synt­he­ses, 25 – 26 Janu­ary 1989, Čes­ké Bude­jo­vi­ce, ČSFR, Vol. 2, p. 134153 urbán­na eko­so­zo­ló­gia, bota­ni­ka, eko­ló­gia rast­lín CES vege­tá­cia, kra­jin­ný prvok článok

Brtek Ľubo­mír Drav­ce a korisť 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 8087 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 vše­obec­ná eko­ló­gia, eko­ló­gia cicav­cov SLO korisť, dra­vosť, potrav­ný gene­ra­liz­mus, potrav­ný špe­cia­lis­ti, para­zi­tiz­mus, útok vlka, selek­cia pre­dá­to­ra, stra­té­gia lovu, kani­ba­liz­mus, infan­ti­cí­da, ochra­na pred vyčer­pa­ním potrav­ných zdro­jov skrip­tá 8085697351

Mar­chand Peter J. Life in the cold. An intro­duc­ti­on to win­ter eco­lo­gy 1996 Uni­ver­si­ty Pre­ss of New England Han­no­ver, New Ham­psi­re 4 win­ter eco­lo­gy, eko­ló­gia zimy ENG chlad nezná­my 0874517850

Buchar Jan Zooge­o­gra­fie 1983 SPN Pra­ha zooge­o­gra­fia, eko­ló­gia CES knižka

Hurl­bert S.H., Villalobos-​Figueroa (eds.) Aqu­atic bio­ta of Mexi­co. Cen­tral ame­ri­can and the west indies 1982 San Die­go Sta­te Uni­ver­si­ty San Die­go zooló­gia, eko­ló­gia ENG Mexi­ko, bio­ta neznámy

Brtek Ľubo­mír, Feriancová-​Masárová Zora, Gulič­ka Ján, Hen­sel Karol, Kie­fer Matej, Kmi­niak Milan, Kor­bel Ladi­slav, Košel Vla­di­mír, Krum­pál Miro­slav, Lisic­ký Miku­láš, Matis Dušan, Rosic­ký Bohu­mír, Vil­ček Fran­ti­šek, Žit­ňan­ská Oľga Veľ­ká kni­ha živo­čí­chov 1993 p. 1732 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 2 zooló­gia, his­tó­ria bio­ló­gie, eko­ló­gia SLO pra­ho­ry, prvo­ho­ry, dru­ho­ho­ry, tre­ťo­ho­ry, štvr­to­ho­ry, sar­mat, trie­de­nie, sys­tém, Aris­to­te­les, Gaius Pli­nius, Karl Lin­né, Geor­ges Cuvier, Jean B. Lamarck, Char­les Dar­win, druh, pre­hľad sys­té­mu, zbra­teľ­ské metó­dy, pre­pa­rá­cia, spo­lo­čen­stvá, lesy, člo­vek kni­ha 8007005846

Sig­mund Fre­ud 0 filo­zo­fia, psy­cho­ló­gia SLO neznámy

Kir­ge­ga­ard 0 filo­zo­fia, psy­cho­ló­gia SLO neznámy

Pop­per Karl Rai­mund Věč­né hle­dá­ní 1995 Oiko­y­ment, Pros­tor, Ves­mír Pra­ha filo­zo­fia, psy­cho­ló­gia CES neznámy

Hol­ton Gerald Eins­te­in. His­to­ry and other pas­si­ons 1995 Ame­ri­can Ins­ti­tu­te of Phy­sics Pre­ss Wood­bu­ry, New York fyzi­ka, filo­zo­fia ENG Eins­te­in, his­tó­ria, ión­ske okúz­le­nie neznámy

Dyson Fre­e­man J. The scien­tist as rebel 1995 The New York Review of Books, 25.5.1995, p. 3133 gno­ze­oló­gia, psy­cho­ló­gia, filo­zo­fia, eto­ló­gia člo­ve­ka ENG vedec rebel, indi­vi­du­ali­ta ved­ca, sla­bos­ti ved­ca, prí­stup k výsku­mu – ume­lec­ká for­ma článok

Pyt­ha­go­ras 0 mate­ma­ti­ka, filo­zo­fia SLO neznámy

Dioge­nes 0 mate­ma­ti­ka, filo­zo­fia SLO neznámy

1998 Chip No. 6 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO Mic­ro­soft Small Busi­ness Ser­ver 4.0, Quark­X­Press 4.0, Page­Ma­ker 6.5, 3D Stu­dio MAX 2.0, Arc­View 3D Ana­lyst, pozná­te Data­bá­zu stan­dar­du SQL, Ado­be Acro­bat 3.0, ako fun­gu­je DVD, pozná­te počí­ta­čo­vú gra­fi­ku, geomet­ric­ká trans­for­má­cia ras­tro­vé­ho obra­zu člá­nok 1210 – 0684

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES cho­ro­ba ako požeh­na­nie, rako­vi­na, prí­či­ny rako­vi­ny, varov­né sig­ná­ly poten­ciál­nej rako­vi­ny, čo z rako­vi­nou, pre­ven­cia rako­vi­ny, imu­nit­ný sys­tém, auto­imu­nit­né cho­ro­by, myal­gic­ká ence­fa­lo­my­eli­tí­da a syn­dróm poství­ro­vej úna­vy, rozt­rú­se­ná skle­ró­za kniž­ka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES schi­zof­ré­nia, cho­ro­ba moto­ric­kých neuró­nov, can­di­da, hlien, glu­tén, voľ­né radi­ká­ly, aler­gie, meta­bo­lic­ké typy, elek­tro­mag­ne­tic­ké sily a bio­fy­zi­kál­ny štít, jed­lo, fak­ty o jed­le, výži­va a cho­ro­ba, Rudolf Bre­uss a 42 den­ná lieč­ba, deto­xi­ká­cia kniž­ka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES potla­čo­va­nie boles­ti, teles­ný pohyb, masáž aku­punk­túr­nych meri­diá­nov, auto­su­ges­cia a metó­dy Emi­la Cou­ea, obra­zot­vor­nosť a vizu­ali­zá­cia, sta­rost­li­vosť, dôs­toj­né umie­ra­nie, ami­no­ky­se­li­ny, pro­te­íny, enzý­my, vita­mí­ny, trá­via­ci sys­tém, zaží­va­cí sys­tém kniž­ka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES obe­ho­vý sys­tém, lym­fa­tic­ký sys­tém, endok­rin­ný sys­tém, oblič­ky, Pii­ma jogurt, cap­ri­cin, Dif­lu­can, chi­ro­fo­ne­ti­ka, home­opa­tia, Bacho­ve kve­ti­no­vé lie­ky, Sprin­ghill­ské cen­trum kniž­ka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES kniž­ka 8085612550

1998 Chip No. 6 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO line­ár­na trans­for­má­cia, neli­ne­ár­na trans­for­má­cia, pre­vzor­ko­va­ni, spät­né mapo­va­nie, war­ping, pre­hľad­nosť pixe­lu, morp­hing, ani­mo­va­né sek­ven­cie člá­nok 1210 – 0684

1998 Chip No. 7 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO Mac­ro­me­dia Backs­ta­ge 2.0 Inter­net Stu­dio, Auto­desk Mecha­ni­cal Desk­top 2.0 CZ, GeoBá­ze Čes­ká repub­li­ka 400, MetaC­re­a­ti­ons Expres­si­on, Ado­be Pho­tos­hop 5, Zoner Cal­lis­to 3, AMD K62, pozná­te počí­ta­čo­vú gra­fi­ku, gra­fic­ké for­má­ty člá­nok 1210 – 0684

2003 Quark, Vol. 9, No. 3, p. 622 Per­fekt Bra­ti­sla­va fyzi­ka, veda SLO Bio­eti­ka, Smrť je ako pada­nie okvet­ných lís­tkov, Ver­ti­kál­ne dedi­ny – mra­ko­dra­py, Pla­ne­tár­ne atmo­sfé­ry, Tech­no­ló­gia vlák­no­vej opti­ky – fotó­no­vé kryš­tá­lo­vé vlák­na, tma­vá hmo­ta, váže­nie neut­rín na galak­tic­kých váhach, simu­lá­cia dún, Klo­no­va­nie ako rea­li­ta člá­nok 1335 – 4000

2003 Quark, Vol. 9, No. 3, p. 2348 Per­fekt Bra­ti­sla­va fyzi­ka, veda SLO Tajom­stvo sťa­ho­va­vých vtá­kov – s kom­pa­som v hla­ve, galé­ra na Ženev­skom jaze­re, Ötzi­ho zabi­li – múmia, Požia­re v pod­ze­mí, Vyná­lez boha Tho­wta, egypt­ské hie­rog­ly­fy, typy baté­rií, Ján Andrej Seg­ner člá­nok 1335 – 4000

Seker­ka V., Dubov­ský J. Vše­obec­ná bio­ló­gia 1979 UK Bra­ti­sla­va vše­obec­ná bio­ló­gia CES skriptá

Cox G.W., Atkins M.D. Agri­cul­tu­ral eco­lo­gy. An ana­ly­sis of world food pro­duc­ti­on sys­tems 1979 W.H. Fre­e­man and Com­pa­ny San Fran­cis­co agrár­na eko­ló­gia ENG poľ­no­hos­po­dár­ska kra­ji­na neznámy

Kalúz Sta­ni­slav Pôd­ne roz­to­če (Aca­ri­na) v obdo­bí hyd­ro­lo­gic­kých zmien v dunaj­skom luž­nom lese 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 345357 SAP S Bra­ti­sla­va aka­ro­ló­gia, eko­ló­gia, hyd­ro­eko­ló­gia ENG Aca­ri­na, pôd­ne roz­to­če, hyd­ro­lo­gic­ké zme­ny, Dunaj, luž­ný les, vyso­ká hla­di­na pod­zem­nej vody, zme­na štruk­tú­ry spo­lo­čen­stva, zme­na dru­ho­vej diver­zi­ty, zme­na počet­nos­ti, zme­na frek­ven­cie, zme­na dru­ho­vej sklad­by, zme­na tro­fic­kej štruk­tú­re, inten­zív­na zápla­va článok

Kalúz Sta­ni­slav Pôd­ne roz­to­če (Aca­ri­na) v obdo­bí hyd­ro­lo­gic­kých zmien v dunaj­skom luž­nom lese 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 345357 SAP Bra­ti­sla­va aka­ro­ló­gia, eko­ló­gia, hyd­ro­eko­ló­gia ENG zní­že­nie počet­nos­ti článok

Mills Derek Akvá­ri­um, prak­tic­ká prí­ruč­ka, ilus­tro­va­ná prí­ruč­ka pre začí­na­jú­cich akva­ris­tov 1995 Slo­vart Bra­ti­sla­va 1 akva­ris­ti­ka, bio­ló­gia, eto­ló­gia SLO akvá­ri­um prí­ruč­ka 8071451894

Zeman P., Jurík M. A con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of fau­na and eco­lo­gy of gama­so­id mites in cavi­ty nests of birds in Cze­cho­slo­va­kia 1981 Folia para­si­to­lo­gia Vol. 28, p. 265271 aka­ro­ló­gia, fau­nis­ti­ka, eko­ló­gia ENG gama­zo­id­né Aca­ri­na, duti­no­vé hniez­di­če, Čes­ko­slo­ven­sko článok

Roman Kalis­ký Obža­lo­va­ný vstaň­te ! 0 Slo­ven­ský spi­so­va­teľ Bra­ti­sla­va SLO kniha

Hraš­ko Juraj, Lin­keš Vla­di­mír, Neme­ček J., Novák P., Šály Rudolf, Šuri­na B. Mor­fo­ge­ne­tic­ký pôd­ny kla­si­fi­kač­ný sys­tém ČSFR 1991 VÚPÚ Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO kla­si­fi­ká­cia pôd, mor­fo­ge­né­za pôd neznámy

Myers B.J., Robi­choux R.H., Unwin R.H., Craig I.E. Leaf water rela­ti­ons and ana­to­my of a tro­pi­cal rain­fo­rest tree spe­cies vary with cro­wn posi­ti­on 1987 Oeco­lo­gia Vol.. 74, p. 8185 ana­tó­mia dre­vín, eko­ló­gia ENG lis­to­vá voda, tro­pic­ký daž­do­vý pra­les, dre­vi­na, pozí­cia koru­ny článok

Fahn A. Some ana­to­mi­cal adap­ta­ti­ons of desert plants 1964 Phy­to­morp­ho­lo­gy Vol. 14, p. 93102 ana­tó­mia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG ana­to­mic­ká adap­tá­cia, púšt­ne rast­li­ny článok

Nobel P.S. Leaf ana­to­my and water use effi­cien­cy 1980 Tur­ner N.C., Kra­mer P.J. (eds.): Adap­ta­ti­on of plants to water and high tem­pe­ra­tu­re stress, Ch. 4 Wiley New York ana­tó­mia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG ana­tó­mia lisu, schop­nosť využi­tia vody neznámy

Hlwa­ti­ka C.N.M., John­son C.T., Bhat R.B. The foliar ana­to­my and morp­ho­lo­gy of two scrub spe­cies in rela­ti­on to forest colo­ni­za­ti­on of fyn­bos on Tab­le Moun­tain (South Afri­ca) 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 7380 SAP Bra­ti­sla­va ana­tó­mia, mor­fo­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG list, mor­fo­ló­gia krovín-​kolonizácia lesa, fyn­bos, adap­tá­cia, May­te­nus ole­oides, Euc­lea par­vi­fo­lia člá­nok 0006 – 3088

Gaj­doš P., Kriš­to­fík J., Šus­tek Z. Spi­ders (Ara­nea) in the bird nests in Slo­va­kia 1991 Bio­ló­gia Vol. 46, p. 887905 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG Ara­nea, vtá­čie hniez­da článok

Jacobs S.W.L., Wil­son K.L. A bio­ge­og­rap­hi­cal ana­ly­sis of the fresh-​water plants of Aus­tra­la­sia 1996 Aus­tra­lian Sys­te­ma­tic Bota­ny Vol. 9, Iss. 2, p. 169183 C.S.I.R.O. Mel­bour­ne bio­ge­o­gra­fia ENG bio­ge­o­gra­fic­ká ana­lý­za, slad­ko­vod­né rast­li­ny, Aus­tra­lá­zia, Papua New Guinea, Cape York Penin­su­la, Qeens­land, New South Wales, Vic­to­ria, Tas­ma­nia, New Zea­land, Nort­hern Ter­ri­to­ry, Kim­ber­ley, Wes­tern Aus­tra­lia člá­nok 1030 – 1887

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Ara­nea, epi­ge­ic­ké pavú­ky, Gab­čí­ko­vo, Dob­ro­hošť, Kľú­čo­vec, Krá­ľov­ská lúka, gil­dy, eko­lo­gic­ké náro­ky, podob­nosť bio­to­pov, dru­ho­vá diver­zi­ta, Topo­ľo­vé hony, Bodí­ky, Istra­gov, Hamu­lia­ko­vo, Das­de­ra hun­ga­ri­ca, Allo­men­gea vidua, Dona­co­cha­ra spe­ci­osa článok

Kro­ni­ka tech­ni­ky 0 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va tech­ni­ka, his­tó­ria SLO his­tó­ria tech­ni­ky encyklopédia

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Walck­ke­na­e­ria obtu­sa, Alo­pe­co­sa soli­ta­ria, Arc­to­sa leopar­dus, Pira­ta pis­ca­to­rius, Agra­e­ci­na stria­ta, Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Zora mani­ca­ta, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus stria­tus, Xys­ti­cus robus­tus, Par­do­sa lugub­ris, Dra­syl­lus vil­li­cus, Xys­ti­cus kochi článok

Jones Evan Deštný pra­les. Fas­ci­nu­jí­ci pohled na život mezi stro­my tro­piv­ké­ho světa 1993 Orbis Pic­tus bio­ge­o­gra­fia CES tro­pic­ký daž­ďo­vý pra­les, rain­fo­rest kni­ha 80 – 85240-​53‑X

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Coelo­tes lon­gis­pi­nus, Har­pac­tea rubi­cun­da, Par­do­sa mon­ti­co­la, Tro­cho­sa ruri­co­la, Pira­ta hyg­rop­hi­los, Ozyp­ti­la pra­ti­co­la, Dip­los­ty­la con­co­lor, Ente­le­ca­ra con­ge­ne­ra, Pychyg­nat­ha lis­te­ri, Lept­hyp­han­tes teneb­ri­co­la, Pachyg­nat­ha lis­te­ri, Pachyg­nat­ha clerc­ki článok

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 122132, 136137 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt sys­te­ma­tíc­ká zooló­gia, fyzi­oló­gia živo­čí­chov CES bez­sta­vov­ce, ryby, dýcha­nie živo­čí­chov, oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy, vtá­ci, adap­tá­cie, cicav­ce encyk­lo­pé­dia 8085606216

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Pira­ta pira­ti­cus, Par­do­sa amen­ta­ta, Tra­chy­ze­lo­tes pedes­tris, Hap­lod­ras­sus sig­ni­fer, Alo­pe­co­sa acu­le­a­ta, Alo­pe­co­sa pul­ve­ru­len­ta, Zelo­tes vil­li­cus, Coelo­tes lon­gis­pi­nus, Har­pac­tea rubi­cun­da, Dip­lo­cep­ha­lus latif­rons, Dip­lo­cap­ha­lus pici­nus článok

Bro­wn Donald E. Human Uni­ver­sals 1991 Tem­ple Uni­ver­si­ty Pre­ss Phi­la­delp­hia antro­po­ló­gia, soci­obi­oló­gia ENG kul­túr­ne uni­ver­zá­lie, člo­vek, uni­ver­zál­ne hod­no­ty neznámy

Mat­hau­ser Zde­něk Este­tic­ké alter­na­ti­vy 0 psy­cho­ló­gia SLO neznámy

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Cen­tro­me­rus syl­va­ti­cus, Lyco­si­dae, Linyp­hi­i­dae článok

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­lo­gy – Encyc­lo­pe­dia of Earth scien­ce, Volu­me XI. 1987 p. 156 Van Nostrand Rein­hold Com­pa­ny New York agrok­li­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG kys­lé daž­de, aero­só­ly, klí­ma Afri­ky, Afri­ka, prie­mer­ná tep­lo­ta, radiá­cia, albe­do, eva­po­trans­pi­rá­cia, vod­ná rov­no­vá­ha, vzduš­né masy, viet­ro, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, rozp­tyl zne­čis­te­nia, odraz, klí­ma Antar­ktí­dy, Antar­ktí­da encyk­lo­pé­dia 0879330090 551.5.03.21

Gales D.M. Bio­phy­si­cal eco­lo­gy 1980 Sprin­ger Ver­lag New York bio­fy­zi­kál­na eko­ló­gia ENG neznámy

Dzwon­ko Z., Los­ter S. Dis­tri­bu­ti­on of vas­cu­lar plants spe­cies in small wood­land on the Wes­tern Car­pat­hian foot­hills 1989 Oikos Vol. 56, p. 7786 bio­ge­o­gra­fia ENG dis­tri­bú­cia rast­lín, mok­raď, západ­né Kar­pa­ty článok

Roh­rig E., Urlich B. (eds.) Tem­pe­ra­te deci­du­ous forest 1991 Else­vier New York bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, atlas neznámy

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Reac­ti­on of spi­ders to chan­ges in the hyd­ro­lo­gi­cal con­di­ti­ons in the Danu­bian plain forest 1995 Bio­lo­gi­cal moni­to­ring of the ter­ri­to­ry influ­en­ced by teh Gab­čí­ko­vo water­works. Results and expe­rien­ces, p. 358363 IZ SAS Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG Ara­nea, zme­na, zme­na hyd­ro­lo­gic­kých pod­mie­nok, vod­ný režim článok

Tobing D.H. A pre­li­mi­na­ry bib­li­og­rap­hy on fau­na, flo­ra, vege­ta­ti­on, con­ser­va­ti­on of natu­re and natu­ral resour­ces of Sumat­ra 1968 Natu­re Con­ser­va­ti­on Depart­ment of Agri­cul­tu­ral Uni­ver­si­ty Wage­nin­gen bib­li­o­gra­fia, bota­ni­ka, zooló­gia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG fau­na, fló­ra, vege­tá­cia, ochra­na, prí­rod­né zdro­je neznámy

Roh­rig E. Eco­sys­tems of the world 7. 1991 Roh­rig E., Urlich B. (eds.): Tem­pe­ra­te deci­du­ous forest Else­vier New York bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, mier­ny opa­da­vý les atlas

Strauss Clau­de Levi Myš­le­ní pří­rod­ních náro­dů 0 psy­cho­ló­gia CES neznámy

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 412 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO Fram­me, GIS, Digi­tal, OPEN GIS, BERIT, MapIn­fo, Digi­tal Equ­ip­ment, ARCDATA, Arc­View Inter­net Map Ser­ver, MapOb­jects Inter­net Map Ser­ver, Site­Net Main 3.3, Atlas GIS, Aut­desk, Auto­CAD Map, Auto­desk World, TopoL GIS, URIS, ER Map­per 5.5, ras­tre, SQL Ser­ver člá­nok 1121 – 1082

Gel­den­hu­ys C.J. (ed.) Bio­ge­og­rap­hy of the mixed ever­gre­en forests of sout­hern Afri­ca 1989 Eco­sys­tem prog­ram­mes. Occa­si­onal Report 45 C.S.I.R. Pre­to­ria bio­ge­o­gra­fia ENG zmie­ša­né stá­lo­ze­le­né lesy, Juž­ná Afri­ka neznámy

Dan­ce­rau P. Bio­ge­og­rap­hy, an eco­lo­gi­cal per­spec­ti­ve 1957 Ronald New York bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG budúc­nosť neznámy

Oxford English Dic­ti­ona­ry (OED) 1972 Lon­don ENG slovník

Gib­bons Ann Old dates for modern beha­vi­or 1995 Scien­ce Vol. 268, p. 495496 arche­oló­gia, soci­obi­oló­gia člo­ve­ka ENG naj­star­šia ľud­ská kul­tú­ra článok

Fitt­kau E.J., Illies J., Klin­ge H., Sch­wa­be G.H., Sioli H. (eds.) Bio­ge­og­rap­hy and eco­lo­gy in South Ame­ri­ca. (Two Volu­mes) 1968 The Hague, Junk N.V. bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG Juž­ná Ame­ri­ka neznámy

Dzwon­ko Z., Los­ter S. Spe­cies rich­ness and seed dis­per­sal to secon­da­ry wooods in sout­hern Pol­land 1992 Jour­nal of Bio­ge­og­rap­hy Vol. 19, p. 7786 bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG dru­ho­vá boha­tosť, šíre­nie semien, nepô­vod­ný les, juž­né Poľ­sko článok

Heat­wo­le H. Fac­tors affec­ting the num­ber of spe­cies of plants on islands of the Gre­at Bar­rier Reef, Aus­tra­lia 1991 Jour­nal of Bio­ge­og­rap­hy Vol. 18, p. 213221 bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG počet dru­hov, fak­to­ry diver­zi­ty, ostrov, Veľ­ká bari­é­ro­vá úži­na, Aus­trá­lia článok

Sava­ny 0 Slo­vart Bra­ti­sla­va bio­ló­gia, eko­ló­gia CES sava­na kniha

Hill M.O., Bun­ce R.G.H., Shaw M.W. Indi­ca­tor spe­cies ana­ly­sis. A devi­si­ve polyt­he­tic met­hod of clas­si­fi­ca­ti­on and its app­li­ca­ti­on to a sur­vey of nati­ve pine­wo­ods in Scot­land 1975 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 63, p. 597613 bio­ló­gia, eko­ló­gia ENG dru­ho­vá ana­lý­za, bori­ny, Škót­sko článok

Usher M.B. Bio­lo­gi­cal inva­si­on of natu­re reser­ves. A search for gene­ra­li­za­ti­on 1988 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­ti­on Vol. 44, p. 119135 Bar­king Else­vier Tech­no­lo­gy Else­vier bio­ló­gia, eko­ló­gia ENG invá­zia článok

Tho­mas W.A., Gold­ste­in G., Wil­cox W.H. Bio­lo­gi­cal indi­ca­tors of envi­ron­men­tal quali­ty. A bib­li­og­rap­hy of Abs­tracts 1973 Ann Arbor Scien­ce Pub­li­ca­ti­ons Michi­gan, Ann Arbor bib­li­o­gra­fia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG indi­ká­tor, envi­ron­men­tál­na kva­li­ta, bib­li­o­gra­fia neznámy

Sig­nor The geolo­gic his­to­ry diver­si­ty 1990 Annu­al Review of Eco­lo­gy and Sys­te­ma­tics No. 21, p. 509540 Annu­al Revie­ws Palo Alto geoló­gia, his­tó­ria ENG geolo­gic­ká diver­zi­ta, his­tó­ria člá­nok 0066 – 4162 574

Buček Anto­nín, Laci­na Ján Bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­cia­ce kra­ji­ny jako jeden z eko­lo­gic­kých pod­kla­dů pro územ­ní plá­no­vá­ní 1979 Územ­ní plá­no­vá­ní a urba­niz­mus No. 6, p. 382387 bio­ge­o­gra­fia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­ciá­cia článok

Fusán O., Kodym O. Geoló­gia 0 geoló­gia SLO geolo­gic­ký pre­hľad, geolo­gic­ké oblas­ti neznámy

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 1223 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO data­bá­zo­vé sys­té­my, Orac­le Data Mart QuickS­co­pe, Infi­ni­ty Com­mu­ni­ca­tor, Avs­tar, VARIAS, Inter­graph, GIS, Auto­desk, Intel, ATLAS DMT, pro­jek­to­va­nie pozem­ko­vých úprav, kata­strál­ny úrad, digi­ta­li­zá­cia kata­strál­nych máp, miest­na samosprá­va člá­nok 1211 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 2445 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO his­to­ric­ký vývoj čes­ké­ho kata­stru, Con­tex scan­ning tech­no­lo­gy, štát­ne digi­tál­ne mapy, DMÚ25, ZABAGED/​1, GeoWin, Auto­CAD, INROADS, infor­mač­ná tech­no­ló­gia, krí­zo­vý mana­ge­ment okre­su, refe­rát obra­ny a ochra­ny Chru­dim, GIS, hava­rij­né situ­ácie, hac­ke­ring člá­nok 1211 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 4664 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO letec­ké sním­ky, nehnu­teľ­nos­tí, MapIn­fo, pozem­ko­vý úrad, POZINFO v. 2.0, G‑INFO 98 v. 2.0, MIF 2 BLK v. 2.1, DKM, Štát­ny infor­mač­ný sys­tém – SIS, Nový Jičín, GIS, PCERO, Doly Bíli­na, SPOT 4 člá­nok 1211 – 1082

De Ange­lis Bar­ba­ra Hodí­me se k sobě 0 psy­cho­ló­gia CES medzi­ľud­ské vzťa­hy, výber par­tne­ra knižka

De Ange­lis Bar­ba­ra Tajem­ství mužů 0 psy­cho­ló­gia CES medzi­ľud­ské vzťa­hy, výber par­tne­ra knižka

Has­sal A.K. The bio­che­mis­try and uses of pes­ti­ci­de 1990 Struc­tu­re, meta­bo­lism, mode of acti­on and uses in crop pro­tec­ti­on, p. 489494 bio­ché­mia, poľ­no­hos­po­dár­ske inži­nier­stvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG pes­ti­cí­dy článok

Cha­lup­ský Josef Čím se řídí bur­ňá­ci při vyhle­dá­va­ní potra­vy 1996 Ves­mír No. 5 Ves­mír Pra­ha bio­ló­gia, eko­ló­gia, eto­ló­gia CES bur­ňák, orien­tá­cia, vyhľa­dá­va­nie potra­vy člá­nok 0042 – 4544

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 244270 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt bio­ló­gia, eko­ló­gia, eto­ló­gia CES obran­né mecha­niz­my rast­lín, pre­dá­to­ry, sku­pi­no­vý lov, indi­vi­du­ál­ny lov, bio­lo­gic­ké jedy, pavú­ci, útok, obra­na, drá­py, zuby, rohy, pan­cie­re, ost­ne, lesť, sfar­be­nie, mas­ko­va­nie, mimik­ry, che­mic­ká obra­na, ter­mi­ty encyk­lo­pé­dia 8085606216

Olek­syn J., Cha­lup­ka W., Tjo­el­ker M.G., Reich P.B. Geog­rap­hic ori­gin of Pinus syl­ves­tris popu­la­ti­ons influ­en­ces the effects of air pol­lu­ti­on on flo­we­ring and gro­wth 1992 Water, Air and Soil Pol­lu­ti­on No. 62, p. 201212 bio­ló­gia rast­lín, his­to­ric­ká bio­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG Pinus syl­ves­tris, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, kvit­nu­tie, rast článok

Sto­li­na a kol. Ochra­na lesa 0 bio­ló­gia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO ochra­na lesa neznámy

Raup David Mal­com O záni­ku dru­hů 1995 Lido­vé novi­ny Pra­ha bio­ló­gia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES zánik dru­hov kniž­ka 8071060992

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Euoph­rys mil­le­ri, Mar­pis­sa radia­ta, Aty­pus mura­lis, Dipo­ena brac­ca­ta, Dys­de­ra hun­ga­ri­ca, Dys­de­ra wes­trin­gi, Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Hap­lod­ras­sus kulc­zyn­skii, Heria­e­us mel­lot­tei, Neon rayi, Nesti­cus cel­lu­la­nus, Nomi­sia exor­na­ta, Poeci­loch­roa con­pi­cua kni­ha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. Bio­lo­gic­ké a che­mic­ké moni­to­ro­va­nie slad­kých vôd 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 75 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, ché­mia CES moni­to­ring, slad­ká voda, zne­čis­te­nie, orga­nic­ký odpad, rádi­oak­tív­ny odpad, žia­re­nie, BSK5, trent­ský bio­tic­ký index, Chand­le­rov bodo­va­cí sys­tém, index diver­zi­ty kni­ha 8090185525

Zej­da J. Small mam­mals in cer­tain forst type groups in sout­hern Mora­via 1973 Zoolo­gic­ké lis­ty Vol. 22, p. 13 bio­ge­o­gra­fia, les­níc­ka bota­ni­ka, mam­ma­li­oló­gia ENG drob­né cicav­ce, juž­ná Mora­va, les­ný typ článok

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie účin­kov odpad­ných vôd z rafi­né­rií 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 77 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, ché­mia CES odpa­do­vá voda, rafi­né­ria, Chand­le­rov index, indi­ká­tor, Tubi­fi­ci­dae, Chi­ro­no­mi­dae, BSK5, DOC (Dis­sol­ved Orga­nic Car­bon – hla­di­na roz­pus­te­né­ho orga­nic­ké­ho uhlí­ka) kni­ha 8090185525

1998 Geoin­fo, No. 6, p. 112 Com­pu­ter Pre­ss Brno kar­to­gra­fia, digi­tál­na foto­gram­met­ria, výpoč­to­vá tech­ni­ka, geo­gra­fia, GIS CES správ­na tvor­ba mapy, kar­to­gra­fia a GIS, kar­to­gra­fic­ké chy­by, GIS nie je mapa, pse­udo­ma­py, digi­tál­na foto­gram­met­ria, spra­co­va­nie obra­zu, počí­ta­čo­vé vide­nie, fil­tro­va­nie, ostre­nie, zme­na kon­tras­tu, auto­ma­tic­ké roz­poz­ná­va­nie objek­tov člá­nok 1211 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 5, p. 3440 Com­pu­ter Pre­ss Brno les­níc­tvo, výpoč­to­vá tech­ni­ka, geo­gra­fia, GIS CES hyd­ro­lo­gic­ké mode­lo­va­nie malých povo­dí, GIS, využi­tie GIS, Fores­ta SG, Bas­MapX, GIS v zdra­vot­níc­tve, GIS v les­níc­tve, infor­mač­nén tech­no­ló­gie varu­jú, infor­mač­né tech­no­ló­gie neza­chrá­nia, Európ­ska hos­po­dár­ska komi­sia pri OSN, ICP Forest člá­nok 1211 – 1082

Šmi­dr­kal J. Foto­gra­met­rie I – Tere­tic­ké zákla­dy 1985 ČVUT Pra­ha mate­ma­ti­ka, geomet­ria CES letec­ké sním­ky neznámy

Web­ner T. Kores­po­den­ce letec­kých sním­ků kore­lač­ní meto­dou 1995 ČVUT Pra­ha mate­ma­ti­ka, geomet­ria CES letec­ké sním­ky neznámy

Koz­lo­ws­ki T.T. Water supp­ly and tree gro­wth Part 1. Water defi­cits 1982 Com­monw. For Abs­tr. No. 43, p. 5795 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia, eko­ló­gia rast­lín ENG voda ako eko­lo­gic­ký fak­tor, les, nedos­ta­tok vody článok

Luka­so­vá A., Šar­ma­no­vá J. Meto­dy shlu­ko­vé ana­lý­zy 1995 SNTL Pra­ha mate­ma­ti­ka, šta­tis­ti­ka CES zhlu­ko­vá ana­lý­za, bio­š­ta­tis­ti­ka neznámy

Mil­lard S.P., Let­ten­maier D.P. Opti­mal design of bio­lo­gi­cal sam­pling prog­rams using ana­ly­sis of varian­ce 1986 Estu­ari­ne, Coas­tal and Shelf Scien­ce Vol. 22, p. 637656 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia ENG ANOVA, vzor­ka, pozo­ro­va­nie, moni­to­ring článok

Lisic­ký Miku­láš J. Report on the back-​ground (zero) sta­te of natu­ral envi­ron­ment of the Gabčíkovo-​Nagymaros bar­ra­ge sys­tem from the point of view bio­lo­gy and lands­ca­pe eco­lo­gy 1991 Ins­ti­tu­te of Zoolo­gy and Eco­so­zo­lo­gy SAS Bra­ti­sla­va bio­ló­gia, kra­jin­ná eko­ló­gia SLO Gabčíkovo-​Nagymaros práca

Fur­se M.T., Moss D., Wright J.J., Armi­ta­ge P.D. The influ­en­ce of sea­so­nal and taxo­no­mic fac­tors on the ordi­na­ti­on and clas­si­fi­ca­ti­on of running-​water sites in Gre­at Bri­tain anf on the pre­d­ic­ti­on of the­ir mac­ro­in­ver­teb­ra­te com­mu­ni­ties 1984 Fres­hwa­ter Bio­lo­gy Vol. 14, p. 257280 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG taxo­nó­mia, sezón­ne zme­ny, Mac­ro­in­ver­teb­ra­ta, tečú­ca voda, ordi­ná­cia, kla­si­fi­ká­cia článok

Edels­te­in Kes­het L. Mat­he­ma­ti­cal models in bio­lo­gy 1988 Ran­dom Hou­se New York bio­š­ta­tis­ti­ka, mate­ma­ti­ka, bio­ma­te­ma­ti­ka ENG mate­ma­tic­ký model neznámy

Krip­pe­lo­vá T., Krip­pel E. Vege­tač­né pome­ry Záho­ria I. Via­te pies­ky 1956 SAV Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Záho­rie, via­te pies­ky neznámy

Ples­ník P. Pre­hľad vege­tač­ných pome­rov Záho­ria 1971 Geo­gra­fic­ký časo­pis Vol. 23, No. 2, p. 146149 fyto­ce­no­ló­gia SLO Záho­rie článok

Le Sage René Alain His­tó­ria Gila Bla­sa de San­til­la­ne II 1957 SLO kniha

San­da­ny a kol. Nemec­ko – slo­ven­ský slov­ník 1966 SPN Bra­ti­sla­va 3 GER, SLO slovník

1998 Geoin­fo, No. 5, p. 3033 Com­pu­ter Pre­ss Brno medi­cí­na, výpoč­to­vá tech­ni­ka, geo­gra­fia, GIS CES tvor­ba vege­tač­ných máp pou­ži­tím spek­tro­zo­nál­nych sním­kov a GIS, geoin­ži­nier­stvo, Mic­ro­Sta­ti­on GeoWa­ter, Mic­ro­Sta­ti­on GeoWaste-​Water, digi­ta­li­zá­cia, tvor­ba gra­fic­ké­ho výstu­pu, inter­pre­tá­cia sním­kov, inter­pre­tá­cia terén­ne­ho pries­ku­mu, Tetín­ske ská­ly člá­nok 1211 – 1082

Kiš­ka Juraj (ed.) Úspech si ty, ale­bo nie­koľ­ko nezišt­ných rád pána Dalea Car­na­gi­ho ako sa stať obľú­be­ný a boha­tý 1991 Gene­zis Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia, eti­oló­gia SLO kniž­ka 8085220563

Kuku­ča Ján Naša Zem – jej mera­nie a zobra­zo­va­nie 1986 Veda Bra­ti­sla­va kar­to­gra­fia SLO zem­ský povrch, tvar Zeme, veľ­kosť Zeme, dru­ži­ce, sve­to­vý geode­tic­ký sys­tém, geody­na­mic­ké javy, foto­gra­met­ria, DPZ, geode­tic­ké mapo­va­nie kniha

Piv­nič­ka Fran­ti­šek Digi­tál­ní foto­gram­met­rie 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 2830 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, foto­gram­met­ria, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka CES foto­gram­met­ria článok

Web­ster New Inter­na­ti­onal Dic­ti­ona­ry 1920 ENG Web­ster slovník

Spel­ler­berg Ian F. Rast­lin­né a živo­číš­ne bio­in­di­ká­to­ry, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 4344 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES BEWS – Bio­lo­gi­cal Ear­ly War­ning Sys­tem, Sal­mo, bio­sen­sor, Gnat­ho­ne­mus peter­si, mik­ro­evo­lú­cia, indi­ká­to­ro­vé spo­lo­čen­stvá, Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis, Agro­py­ron pec­ti­ni­for­me, Sti­pa capil­la­ta, indi­ká­to­ry zne­čis­te­nia, ťaž­ké kovy, orga­noch­lo­ri­dy, Ano­don­ta spp. kni­ha 8090185525

Demek Jaro­mír Obec­ná geomor­fo­lo­gie 1987 Aca­de­mia Pra­ha geomor­fo­ló­gia CES geore­li­éf, reli­éf, geomor­fo­ló­gia oce­án­ske­ho dna, oce­án­ske dno, pôdot­vor­né pocho­dy, gené­za pôdy, vznik pôdy kniha

Weis­mann Ľ., Rehá­ko­vá M. Toxic effect of lead on postem­bry­o­nic deve­lop­men­tal sta­ges of Mamas­tra bras­si­cae L. Toxic­ké pôso­be­nie olo­va na postem­bry­o­nál­ne vývo­jo­vé štá­diá Mames­tra bras­si­cae L. 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 1, p. 105113 SAP Bra­ti­sla­va bio­ló­gia, ché­mia, medi­cí­na, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG olo­vo, tera­to­gén, Mames­tra bras­si­cae L. článok

Čapek Miro­slav Anglicko-​slovenský a slovensko-​anglický les­níc­ky a dre­vár­sky slov­ník 0 ENG, SLO les, dre­vár­stvo slovník

Stra­ti­gra­fic­ký slov­ník 0 geoló­gia, stra­ti­gra­fia SLO encyklopédia

Pet­ráč­ko­vá Věra, Kraus Jiří (eds.) Aka­de­mic­ký slov­ník cizích slov I. zv. A – K , II. zv. L – Ž 1995 Aca­de­mia Pra­ha CES slov­ník 8020005334, 8020005242, 8020004971

Mičie­ta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­ti­on of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193202 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia ENG bio­in­di­ká­cia, zne­čis­te­nie, muta­gé­ny, kar­ci­no­gé­ny, rast­li­ny, abor­ti­vi­ta peľo­vých zŕn, bio­in­di­ká­tor, zoznam indi­kač­ných dru­hov, bio­mon­to­ring, Ban­ská Štiav­ni­ca, dusík, olo­vo článok

Husár Karol Úda­je o geomor­fo­lo­gic­kých jed­not­kách Slo­ven­ska na Geo­gra­fic­kom ústa­ve SAV 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 2021 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, geomor­fo­ló­gia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO geomor­fo­lo­gic­ké jed­not­ky článok

Mičie­ta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­ti­on of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193202 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia ENG článok

Mičie­ta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­ti­on of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193202 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia ENG článok

Demek Jaro­mír Obec­ná geomor­fo­lo­gie 1987 Aca­de­mia Pra­ha geomor­fo­ló­gia CES štruk­túr­na geomor­fo­ló­gia, kli­ma­tic­ká geomor­fo­ló­gia, dyna­mic­ká geomor­fo­ló­gia, kli­ma­to­ge­ne­tic­ká geomor­fo­ló­gia, pale­oge­omor­fo­ló­gia, antro­po­gén­na geomor­fo­ló­gia, apli­ko­va­ná geomor­fo­ló­gia, kla­si­fi­ká­cia geore­li­é­fu, gené­za geore­li­é­fu, geotek­to­nic­ké hypo­té­zy kniha

Bav­con J., Druš­ke­vič B., Papeš D. Ger­mi­na­ti­on of seeds and cyto­ge­ne­tic ana­ly­sis of the spru­ce in dif­fe­ren­tly pol­lu­ted are­as of Slo­ve­nia 1992 Phy­ton Rakús­ko cyto­ge­ne­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG smrek, zne­čis­te­nie, Slo­vin­sko, klí­če­nie, seme­no článok

Grant W.F. Cyto­ge­ne­tic stu­dies of agri­cul­tu­ral che­mi­cals in plants 1982 Fleck R.A., Hol­la­en­der A. (eds.): Gene­tic toxi­co­lo­gy. An agri­cul­tu­ral per­spec­ti­ve, p. 353378 Ple­num Pre­ss New York cyto­ge­ne­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG poľ­no­hos­po­dár­ske che­mi­ká­lie, obsah v rast­li­nách článok

Fleck R.A., Hol­la­en­der A. (eds.) Gene­tic toxi­co­lo­gy. An agri­cul­tu­ral per­spec­ti­ve 1982 Ple­num Pre­ss New York cyto­ge­ne­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, gene­tic­ká toxi­ko­ló­gia ENG poľ­no­hos­po­dár­ske che­mi­ká­lie, obsah v rast­li­nách, poľ­no­hos­po­dár­stvo neznámy

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky 1992 p. 116 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 SLO milé­ni­ové megat­ren­dy kni­ha 8071270504

Amo­ri­ni E., Bio­c­ca M., Manet­ti M.C., Mot­ta E. A den­dro­eco­lo­gi­cal stu­dy in a dec­li­ning oak cop­pi­ce stand 1996 Anna­les des Scien­ces Fores­tie­res Vol. 53, No. 23, p. 731742 Ins­ti­tut de la Agro­no­mi­que Paris den­dro­eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG zmla­de­nie duba, ubý­tok dubu, zmen­šo­va­nie ará­lu duba člá­nok 0003 – 4312 630

Haná­ček J. Nerud­né nerast­né suro­vi­ny 0 geoló­gia, ložis­ko­vá geoló­gia SLO geolo­gic­ké oblas­ti, nerud­né suro­vi­ny, neras­ty neznámy

Sabol A. Kvartérno-​geologické pome­ry Záhor­skej níži­ny 1960 geoló­gia SLO Záho­rie, Záhor­ská níži­na neznámy

Art­bau­e­ro­vá Gize­la, Schultz Ján, Šán­dor Vik­tor (eds.) Maďar­sko – slo­ven­ský slov­ník 1963 SPN Bra­ti­sla­va 3 HUN, SLO slovník

Drá­ma 1956 1957 Slo­ven­ské vyda­va­ťeľ­stvo poli­tic­kej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va poli­ti­ka SLO kniha

Šta­tis­tic­ká ročen­ka Slo­ven­skej repub­li­ky 1992 ŠÚSR – Šta­tis­tic­ký úrad Slo­ven­skej repub­li­ky Bra­ti­sla­va šta­tis­ti­ka SLO katalóg

Maheľ M. Geolo­gic­ká stav­ba čes­ko­slo­ven­ských Kar­pát 1986 Veda Bra­ti­sla­va geoló­gia, geomor­fo­ló­gia SLO Kar­pa­ty kniha

Rač­ko J., Bedr­na Zol­tán Soils in the flo­odp­lain of Lower Mora­va 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 513 SAP – Slo­vac Aca­dem­mic Pre­ss Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO dol­ná Mora­va, Mora­va, Záho­rie článok

Encyk­lo­pe­dic­ký slov­ník geolo­gic­kých vied 0 geoló­gia SLO encyklopédia

Cafo­rio Alber­to Slovensko-​anglický vedec­ko – tech­nic­ký slov­ník 0 SLO, ENG slovník

Zar J.H. Bio­sta­tis­ti­cal ana­ly­sis 1974 Pren­ti­ce – Hall Inc. Enge­lwo­od, Cliffs, New York mate­ma­ti­ka, šta­tis­ti­ka, bio­š­ta­tis­ti­ka ENG ana­lý­za neznámy

Malá encyk­lo­pé­die mate­ma­ti­ky 0 mate­ma­ti­ka CES encyklopédia

Vol­ný S. Fil­trač­ní účin­nost les­ních eko­sys­té­mů k tuhým zne­čis­těním ovzdu­ší 1992 Medzi­ná­rod­né sym­pó­zium pri prí­le­ži­tos­ti 100. výro­čia zalo­že­nia Arbo­ré­ta Mly­ňa­ny, p. 137143 eko­ló­gia lesa, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES fil­trač­ná schop­nosť, les­né eko­sys­té­my, tuhé zne­čis­te­nie ovzdu­šia článok

Dob­šo­vič Ľudo­vít Nauč­te sa rie­šiť kon­flik­ty 1995 Fon­ta­na, Edí­cia Okno do duše psy­cho­ló­gia SLO medzi­ľud­ské vzťa­hy, kon­flikt neznámy

Sch­wa­be A. A met­hod for the ana­ly­sis of tem­po­ral chan­ges in vege­ta­ti­on pat­tern at the lands­ca­pe level 1991 Vege­ta­tio Vol. 95, p. 119 eko­ló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG ana­lý­za časo­vých zmien, vege­tá­cia, kra­jin­ná úro­veň, moni­to­ring článok

Rosen­berg Ale­xan­der The phi­lo­sop­hy of social scien­ce 1988 Oxford Uni­ve­ris­ty Pre­ss Oxford filo filo­zo­fia vedy ENG filo­zo­fia vedy neznámy

Wit­ting R. Aci­di­fi­ca­ti­on phe­no­me­na in beech (Fagus syl­va­ti­ce) forests in Euro­pe 1986 Water, Air and Soil Pol­lu­ti­on Vol. 31, p. 317323 eko­ló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG avi­di­fi­ká­cia, buk, Fagus syl­va­ti­ca, buči­ny, les, Euró­pa článok

Hofier­ka Jaro­slav GRASS a jeho sku­pi­ny prí­ka­zov 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 9 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO Grass, ras­ter článok

Čapek Karel Kra­ka­tit 1968 Čes­ko­slo­ven­ský spi­so­va­teľ Pra­ha SLO neznámy

Pečen­ka M., Luňák P. a kol. Encyk­lo­pe­die moder­ní his­to­rie 1995 Lib­ri his­tó­ria CES his­tó­ria, deji­ny encyk­lo­pé­dia 80 – 85983-​01‑X

Guine­so­va encyk­lo­pé­dia 0 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Nemec Peter Uplat­ne­nie objek­to­vej meto­do­ló­gie v pro­stre­dí ArcIn­fo – Arc­To­ols 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 1013 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO ArcIn­fo, Arc­To­ols článok

Char­vát Karel, Čer­ven­ka Vla­di­mír, Piv­nič­ka Fran­ti­šek Zpra­co­vá­ní letec­ké foto­gra­fie v Topo­Lu 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 35 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka CES TopoL článok

Janík Alojz, Raděj Zde­něk Člo­vek upro­stred kon­flik­tov 1977 Osve­ta Mar­tin 2 psy­cho­ló­gia SLO knižka

Our com­mom futu­re 1988 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss ENG budúc­nosť správa

Cut­ler Burt, Straus­ho­fer Craig Výpra­va do his­to­rie 1995 Juni­or his­tó­ria SLO neznámy

Hill Napo­le­on Myš­le­ním k bohats­ví 1990 Prag­ma psy­cho­ló­gia SLO medzi­ľud­ské vzťa­hy knižka

Lan­gran G. Time in Geog­rap­hic Infor­ma­ti­on Sys­tems 1992 Tay­lor and Fran­cis kar­to­gra­fia ENG GIS neznámy

Eliáš P. Inva­si­on of Impa­tiens par­vif­lo­ra, an annu­al of Cen­tral Asian ori­gin, into forest com­mu­ni­ties in Cen­tral Euro­pe. Bio­lo­gi­cal and eco­lo­gi­cal cau­ses, p. 4 1989 32nd Inter­na­ti­onal Sym­po­sium on Forest of the World. Diver­si­ty and Dyna­mics. Abs­tracts Upsa­la Uni­ver­si­ty Upsa­la eko­ló­gia, bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG invá­zia Impa­tiens par­vif­lo­ra, stred­ná Euró­pa, les­né spo­lo­čen­stvá neznámy

Bez­a­čin­ský H. Les­né hos­po­dár­stvo 1960 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va SLO LHC, LHP neznámy

Mat­te­ufe­lo­vá Ire­ne Na koho sa poná­šaš 0 SLO neznámy

Machá­ček Mar­tin Encyk­lo­pe­die fyzi­ky 0 fyzi­ka SLO encyklopédia

Kubi­ca Milan Prak­tic­ká typo­ló­gia 0 typo­ló­gia člo­ve­ka SLO neznámy

Koť­ka Vla­di­mír Win­GIS, Win­MAP, Win­SAT 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 1213 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO Win­GIS, Win­SAT, Win3D článok

Rin­go­vá Gab­rie­la Poci­ty, city, lás­ka 0 SLO lás­ka, cit, pocit knižka

Kro­ni­ka ľud­stva 0 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va SLO ľud­stvo encyklopédia

Tro­j­an Sta­ni­slav Fyzi­oló­gia II. 0 fyzi­oló­gia SLO kniha

Tro­j­an Sta­ni­slav Fyzi­oló­gia I. 0 fyzi­oló­gia SLO kniha

Hamil­ton Geoff Bio­záh­ra­da 0 SLO neznámy

Skria­gin L.N. Námor­níc­ke uzly 1988 Alp­ha Bra­ti­sla­va SLO neznámy

Tüs­kés Tibor Maďar­sko 1981 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Hig­field Roger Souk­ro­mý život A. Eins­te­i­na 0 CES Eins­te­in, špe­ciál­na teória rela­ti­vi­ty, vše­obec­ná teória rela­ti­vi­ty, uni­tár­na teória poľa neznámy

Eins­te­in Albert Jak vidím svět 0 CES Eins­te­in neznámy

Bate­man A.J. Is gene dis­per­si­on nor­mal ? 1950 Here­di­ty No. 4, p. 353363 Osney Mead gene­ti­cal socie­ty of Gre­at Bri­tain gene­ti­ka ENG šíre­nie génov, tok génov člá­nok 0018 – 067X 575

Car­ne­gie Dale Ako si zís­kať pria­te­ľov a ako pôso­biť na ľudí 0 psy­cho­ló­gia SLO pria­teľ, medzi­ľud­ské vzťa­hy neznámy

Car­ne­gie Dale Reč­níc­tvo a pôso­be­nie na ľudí v pod­ni­ka­teľ­stve 1926 psy­cho­ló­gia SLO pôso­be­nie neznámy

Stritz Fran­ti­šek Čo nám hovo­rí pís­mo. Gra­fo­ló­gia pre kaž­dé­ho 1996 Enig­ma Nit­ra 2 gra­fo­ló­gia SLO pís­mo nezná­my 8085471256

Kräts­már – Šmog­ro­vič Juraj a kol. Vše­obec­ná a anor­ga­nic­ká ché­mia 1994 Osve­ta Ban­ská Bys­tri­ca vše­obec­ná ché­mia, anor­ga­nic­ká ché­mia SLO kni­ha 8021705329

De Gro­ote R.S. The func­ti­ons of natu­re 1992 Mari­on Boy­ars Pub­lis­hers Ltd. Lon­don eko­ló­gia, bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG fun­kcie prí­ro­dy neznámy

Ušá­ko­vá Kata­rí­na, Kovác­so­vá Ele­na Didak­tic­ký model fylo­ge­ne­tic­ké­ho vývo­ja vyš­ších rast­lín na prí­kla­de ich rodoz­me­ny 1993 Bra­ti­sla­va 1 fylo­ge­né­za vyš­ších rast­lín, didak­ti­ka bio­ló­gie SLO rodoz­me­na, fylo­ge­né­za neznámy

Sed­lá­ro­vá Ľubi­ca (ed.) Náz­vy rast­lín. Slo­ven­sko – latin­sko – anglic­ko – nemec­ko – fran­cúz­ko – čes­ký slov­ník 1994 Výskum­ný Ústav rast­lin­nej výro­by Pieš­ťa­ny taxo­nó­mia rast­lín SLO, LAT národ­né náz­vos­lo­vie rast­lín slov­ník 8090051561

Bur­da Béla Empa­tia. Psy­cho­ló­gia vcí­te­nia a vži­tia sa do dru­hé­ho 1994 Psy­chop­rof Nové Zám­ky 2 psy­cho­ló­gia SLO empa­tia, vcí­te­nie, vži­tie neznámy

Lan­de R., Bar­ro­wc­lough G.F. Effec­ti­ve popu­la­ti­on size, gene­tic varia­ti­on, and the­ir use in popu­la­ti­on mana­ge­ment 1987 Sou­le M.E. (ed.): Viab­le popu­la­ti­on for con­ser­va­ti­on, p. 87123 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge eko­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, gene­ti­ka ENG efek­tív­ná veľ­kosť popu­lá­cie, popu­lá­cia, gene­tic­ká pre­men­li­vosť, manaž­ment popu­lá­cie článok

Hraš­ko Juraj, Lin­keš Vla­di­mír, Šuri­na B. Pôd­ne typy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 71 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôda mapa

Spel­ler­berg Ian F. Bib­li­o­gra­fia využi­tia indi­ká­to­ro­vých dru­hov v moni­to­ro­va­ní zne­čis­ťu­jú­cich látok v pro­stre­dí 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 123 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bib­li­o­gra­fia CES popu­lá­cia, izo­lá­cia, moni­to­ring kni­ha 8090185525

Bub­li­nec E., Dubo­vá M. Celo­roč­ná dyna­mi­ka kys­los­ti zrá­žok v buko­vých eko­sys­té­moch 1989 Les­nic­ký časo­pis Vol. 35, p. 463475 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, envi­ron­men­tál­na ché­mia SLO kys­losť zrá­žok, buko­vé lesy, eko­sys­tém, sezón­na dyna­mi­ka článok

Bína Jaro­slav a kol. Malá encyk­lo­pé­die ché­mie 1968 Obzor Bra­ti­sla­va 1 ché­mia CES encyklopédia

Kri­žo­vá Eva Fyto­ce­no­ló­gia a les­níc­ka typo­ló­gia 1995 Tech­nic­ká Uni­ver­zi­ta Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo SLO les, spo­lo­čen­stvo nezná­my 8022804754

Bub­li­nec E., Dubo­vá M. Celo­roč­ná dyna­mi­ka depo­zí­cie váp­ni­ka a jeho eko­lo­gic­ké dôsled­ky pre les­ný eko­sys­tém 1993 Les­nic­ký časo­pis Vol. 39, p. 405413 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, envi­ron­men­tál­na ché­mia SLO depo­zí­cia váp­ni­ka, les, eko­sys­tém, sezón­na dyna­mi­ka článok

Pau­lov Šte­fan Fyzi­oló­gia živo­čí­chov a člo­ve­ka III. 1995 PRIF UK Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia živo­čí­chov, fyzi­oló­gia člo­ve­ka SLO kni­ha 8022306622

Bizu­bo­vá Mária, Škvar­ček Arnold Geomor­fo­ló­gia 1996 PRIF UK Bra­ti­sla­va 2 geomor­fo­ló­gia SLO skrip­tá 8022309737

Boroš Július Moti­vá­cia a emo­ci­ona­li­ta člo­ve­ka 1995 Odkaz Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia SLO moti­vá­cia, emo­ci­ona­li­ta nezná­my 8085193426

Zatroch Peter Nové pro­duk­ty fir­my MapIn­fo Cor­po­ra­ti­on 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 15 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO MapIn­fo Pro­fes­si­onal 4.0 for Win­do­ws, Geog­rap­hic Trac­ker, Map­Ba­sic 4.0 článok

Rohá­čik J. a kol. Dip­te­ra Bukov­ských vrchov 1995 SAŽP Ban­ská Bys­tri­ca zooló­gia SLO Dip­te­ra, dvoj­kríd­lov­ce nezná­my 8096738526

Reich­holf Josef Cicav­ce 1996 IKAR Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO cicav­ce kľúč 8071182362

Krišt Ernest, Kori­kov­skij Pet­ro­vič Ser­gej, Putiš Marián, Janák Marián, Fary­ad Skah Wali Geolo­gy and pet­ro­lo­gy of meta­morp­hic rocks of the wes­tern car­pat­hian crys­tal­li­ne com­ple­xes 1992 Come­nius Uni­ver­si­ty Pre­ss Bra­ti­sla­va 1 geoló­gia, pet­ro­ló­gia ENG geoló­gia Západ­ných Kar­pát kni­ha 80 – 223-​0347‑X

Dyk V. Ztrá­ta orien­ta­ce ptá­ků v kul­ti­vo­va­né kra­ji­ně 1975 Věda a život No. 20, p. 618619 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eto­ló­gia CES vták, orien­tá­cia, stre­so­vý fak­tor článok

Lar­sen J.B. Eco­lo­gi­cal sta­bi­li­ty of forest and sus­tai­nab­le sil­vi­cul­tu­re 1995 Forest Eco­lo­gy and Mana­ge­ment Vol. 73, p. 8596 Else­vier Amster­dam eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo ENG eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, dlho­do­bou­dr­ža­teľ­né les­né hos­po­dár­stvo člá­nok 0378 – 1127 338.2 574630

Štef­fek Jozef Eko­lo­gic­ké vyhod­no­te­nie mäk­ký­šov Ľubie­tov­ký Vepor 1993 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 20, p. 55 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, mala­ko­zo­oló­gia SLO Ľubie­tov­ský Vepor člá­nok 8085559137

Prach K. Moni­to­ro­vá­ní změn vege­ta­ce – meto­dy a prin­ci­py 0 ČÚOP – Čes­ký ústav ochra­ny prí­ro­dy Brno eko­ló­gia, geobo­ta­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia CES moni­to­ring, rast­lin­né spo­lo­čen­stvá, metó­dy zbe­ru, spra­co­va­nie dát príručka

Spel­ler­berg Ian F. Roz­miest­ne­nie orga­niz­mov v moni­to­ro­va­cej sie­ti 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 156 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, soci­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia CES odber vzo­riek, moni­to­ring kni­ha 8090185525

Vrben­ský R. An ana­ly­sis of the mam­mals (Mam­ma­lia) in the Sta­te Natu­re Reser­ve Dol­ny les and the adja­cent allu­vium 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 201208 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Dol­ný les, Záho­rie, Cleth­ri­ono­mys gla­re­olus, Apo­de­mus fla­vi­col­lis, Sorex ara­ne­us článok

Šte­pa­no­vi­čo­vá Oľga Heteroptera-​Pentatomomorpha of cha­rac­te­ris­tic habi­tats in Mora­va flo­odp­lain area 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 163174 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Hete­rop­te­ra – Pen­ta­to­mo­morp­ha, Mora­va, Hete­rop­te­ra, Hnyz článok

Kmi­niak Milan Amp­hi­bians in the allu­vium of the Mora­va River 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Sup­pel­ment 1, p. 7788 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG oboj­ži­vel­ní­ky, Mora­va, Rana, Bufo, Tri­tu­rus článok

Ambros Michal, Slo­bo­da Karol Využi­tie infor­mač­ných sys­té­mov pri zabez­pe­čo­va­ní ochra­ny bio­di­ver­zi­ty v pod­mien­kach CHKO Ponit­rie 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 277281 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fau­nis­ti­ka SLO infor­mač­né sys­té­my, bio­di­ver­zi­ta, Ponit­rie, inven­ta­ri­zá­cia, mäk­ký­še, obrúč­kav­ce, pavú­ky, bla­no­kríd­lov­ce, motý­le, chro­bá­ky, dvoj­kríd­lov­ce, pla­zy, oboj­ži­vel­ní­ky, cicav­ce, frag­men­tá­cia sta­no­víšť, infil­trá­cia nepô­vod­ných dru­hov, zne­čis­ťo­va­nie zborník

Krno Iľja, Bulán­ko­vá Eva, Hal­goš Jozef Mac­ro­zo­obent­hos of the Mora­va river basin and tri­bu­ta­ries of the Mora­va 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 6376 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Mora­va, mak­ro­zo­oben­tos, Hep­ta­ge­nia fla­va, Bra­chy­cer­cus har­ri­sel­lus, Tae­ni­op­te­ryx nebu­lo­sa, Per­lo­des dis­par, Isop­te­na ser­ri­cor­nis, Aphe­lo­che­i­rus aes­ti­va­lis, Dixa nubi­li­pen­nis, Dixa nebu­lo­sa, Athe­rix ibis článok

Oťa­he­lo­vá Hele­na, Baná­so­vá Vie­ra, Jaro­lí­mek I., Zali­be­ro­vá M., Janau­er G.A., Oťa­hel J., Fera­nec J. Vege­ta­ti­on units of the Mora­va river flo­odp­lain eco­to­nes area 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, No. 4, p. 367 – 375 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia ENG Mora­va, vege­tá­cia Mora­vy, spo­lo­čen­stvá Mora­vy člá­nok 0006 – 3088

Gais­ler J. Zoolo­gie obrat­lov­ců 1983 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES sta­vov­ce kniha

Futák Ján Fyto­ge­o­gra­fic­ký pre­hľad Slo­ven­ska 1972 Slo­ven­sko, Prí­ro­da, p. 431482 Obzor Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia SLO článok

Suchý Josef Lido­vé léči­tels­tví, aneb návrat k pří­ro­de 1991 Tisk ser­vis Pra­ha medi­cí­na CES akup­re­sú­ra kni­ha 8090112501

Zachar­čen­ko Vasi­lij Svet mož­ných zázra­kov, malá encyk­lo­pé­dia tre­tie­ho tisíc­ro­čia 1986 Sme­na Bra­ti­sla­va 1 SLO Zem, ves­mír kniha

Svet živo­číš­nej ríše 1978 Osve­ta Mar­tin 4 SLO encyklopédia

Hen­drych Rado­van Fyto­ge­o­gra­fia 1984 SPN Pra­ha fyto­ge­o­gra­fia CES rast­li­na knižka

Bla­ke S.F., Atwo­od A.C. Geog­rap­hi­cal guides to the flo­ra of the world 1967 US Depart­ment of Agri­cul­tu­re Was­hing­ton DC. fyto­ge­o­gra­fia, bota­ni­ka, geo­gra­fia ENG fló­ra, svet sprievodca

Krej­ča Jin­dřich, Kor­bel Ladi­slav (eds.) Veľ­ká kni­ha živo­čí­chov 1993 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO hmyz, ryby, oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy atlas 8007005846

Fej­di Pavel, Bob­ro Milan Mine­ra­ló­gia pre envi­ron­men­ta­lis­tov 1996 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mine­ra­ló­gia, kraš­ta­lo­gra­fia SLO aero­só­ly, zne­čis­te­nie, ťaž­ké kovy, sústa­vy skrip­tá 8022309842

Pamu­kov Pet­rov Dimi­ter, Ach­tar­džiev Zacha­riev Chris­to Prí­rod­ná leká­reň 1986 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va medi­cí­na SLO kniha

Čer­ný J., Toper­cer E. Cho­vá­me akvá­ri­ové ryby 1989 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 2 zooló­gia, ich­ty­o­ló­gia, akva­ris­ti­ka SLO rybič­ky prí­ruč­ka 8007000208

Ambros Michal, Slo­bo­da Karol Využi­tie infor­mač­ných sys­té­mov pri zabez­pe­čo­va­ní ochra­ny bio­di­ver­zi­ty v pod­mien­kach CHKO Ponit­rie 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 277281 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fau­nis­ti­ka SLO využí­va­nie orga­niz­mov, GIS, ArcIn­fo zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Allo­men­gea vidua, Col­lin­sia dis­tinc­ta, Mar­pis­sa radia­ta, Par­do­sa sphag­ni­co­la, Baryp­hy­ma pra­ten­se, Bat­hyp­han­tes par­vu­lus, Ber­lan­di­na cine­rea, Dona­co­cha­ra spe­ci­osa, Hah­nia hel­ve­ola, Heria­e­us hir­tus, Oxy­o­pes ramo­sus, Tri­chon­cus hack­ma­ni kni­ha 2831703239

Zukal Rudolf Akva­rij­ní ryby 1984 Své­po­moc 8 akva­ris­ti­ka, ich­ty­o­ló­gia, cho­va­teľ­stvo SLO príručka

Sla­den W.J.L., Men­zie C.M., Rei­chel W.L. DDT resi­du­es in Ade­le­i­de pen­gu­ins and cra­be­a­ter seal in the Antarc­tic 1966 Natu­re Vol. 210, p. 670673 eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia ENG DDT, tuč­niak, tuleň článok

Veis Šte­fan a kol. Malá encyk­lo­pé­dia fyzi­ky 1970 Obzor Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO encyklopédia

Nemec Peter Geo­gra­fic­ké infor­mač­né infor­mač­né sys­té­my fir­my ESRI 1994 Geoin­fo, No. 1, p. 610 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO ArcIn­fo, Grid, ArcS­canm, ArcS­torm, IAC, Arc­To­ols, Arc­View 2, geo­gra­fic­ká ana­lý­za, GIS, GPS článok

Hon­ča­riv Róbert, Hon­ča­ri­vo­vá Kve­ta Mate­ma­tic­ké obra­zy živo­ta 1989 Obzor Bra­ti­sla­va 1 mate­ma­ti­ka SLO kni­ha 80 – 215-​0027‑I

Vág­ner Josef, Schne­i­de­ro­vá Naďa Safa­ri po Kili­man­džá­rom 1985 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va SLO cestopis

Bau­er Ernst Divo­tvor­né sily Zeme 1983 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va geoché­mia, geoló­gia SLO kniha

Žúr­ko­vá Ľ., Fis­cher O., Pacák J., Sop­ko­vá A., Sta­něk Z. Vše­obec­ná ché­mia 1985 SPN Bra­ti­sla­va 1 vše­obec­ná ché­mia SLO ter­mo­dy­na­mi­ka učebnica

Jedo­va­té živo­čí­chy 1992 Cham­pag­ne Avan­tgar­de Bra­ti­sla­va 1 fyzi­oló­gia živo­čí­chov SLO kniž­ka 8071500674

Spur­ná Věra, Laci­na Ján, Kun­dra­ta Miro­slav (eds.) Morav­ské kra­ji­ny Milo­še Spur­né­ho 1994 Vero­ni­ka, Uli­ta Brno foto­gra­fia CES Mora­va katalóg

Bau­man Milan Záha­dy na zaj­traj­šok 1988 Obzor Bra­ti­sla­va 1 SLO kniha

Chor­vát Peter, Zali­be­ra Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úpra­va lesov vo väz­be na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výcho­vu a vzde­lá­va­nie pra­cov­ní­kov les­né­ho a vod­né­ho hos­po­dár­stva SR Zvo­len 1 les­níc­tvo SLO les, HÚL, hos­po­dár­ska úpra­va, obhos­po­da­ro­va­nie lesov, LHP, LHC, taxá­cia, hos­po­dár­ske lesy, ochran­né lesy, kate­go­ri­zá­cia lesov, lesy oso­bit­né­ho urče­nia, lesy v CHKO, hos­po­dár­sky tvar, pod­ras­to­vý hos­po­dár­sky spô­sob, dorub, malop­loš­ný clon­ný rub prí­ruč­ka 80 – 88677-​22‑X

Tábor Ivo, Pav­lač­ka Radek Arbo­ré­tum Mly­ňa­ny, Sprie­vod­ca po Arbo­ré­te 0 Veda Bra­ti­sla­va 1 SLO bro­žur­ka 8022403555

Zákon Národ­nej rady Slo­ven­skej repub­li­ky č. 2871994 O ochra­ne prí­ro­dy a kra­ji­ny 1994 Eko­pa­no­rá­ma No. 910, Supp­le­ment SZOPK z pod­kla­dov Práv­nic­ké­ho inšti­tú­tu Minis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR Mar­tin prá­vo SLO prí­ro­da, kra­ji­na článok

Peciar Voj­tech Fyto­ge­o­gra­fic­ky význam­né zja­vy v bry­of­ló­re Malých Kar­pát 1990 Bio­ló­gia Vol. 9, p. 693697 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia, bry­o­ló­gia ENG bry­of­ló­ra, Malé Kar­pa­ty článok

Bizu­bo­vá Mária, Macho­vá Z., Nogo­vá M. Malé Kar­pa­ty a pri­ľah­lé geomor­fo­lo­gic­ké cel­ky 1994 Sprie­vod­ca k exkur­zii pre uči­te­ľov geo­gra­fie a prí­ro­do­pi­su Kated­ra fyzic­kej geo­gra­fie PRIF UK Bra­ti­sla­va, Štát­ny peda­go­gic­ký ústav Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO Malé Kar­pa­ty sprievodca

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, I. zvä­zok A – D 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, II. zvä­zok E – J 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, III. zvä­zok K – M 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, IV. zvä­zok L – S 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, V. zvä­zok R – Š 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Nový nález nej­star­ších oboj­ži­vel­ní­ků 1995 Živa No. 4 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES fylo­ge­né­za člá­nok 0044 – 4812

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, VI. zvä­zok T – Ž 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Fusán O., Kodým O., Matej­ka A., Urbá­nek L. Geoló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 1819 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO mapa

Ústred­ný ústav geolo­gic­ký Geolo­gic­ká mapa ČSSR, 1: 500 000 1967 Ústred­ná sprá­va geodé­zie a kar­to­gra­fie Pra­ha geoló­gia SLO mapa

Fulaj­tár E., Čur­lík J. Pôd­ne dru­hy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 74 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôd­ne dru­hy, zrni­tosť pôdy mapa

Jákal A. Súčas­né reli­é­fot­vor­né pro­ce­sy, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR, p. 45 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO reli­éf mapa

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Walck­na­e­ria nudi­pal­pis, Agra­e­ci­na stria­ta, Agy­ne­ta sub­ti­lis, Arc­to­sa leopar­dus, Argen­na sub­nig­ra, Attu­lus sal­ta­tor, Bat­hyp­han­tes app­ro­xi­ma­tus, Che­i­ra­cant­hium punc­to­rium, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Mic­ro­li­nyp­hia impig­ra, Phi­lod­ro­mus ces­pi­tum kni­ha 2831703239

Maheľ M, Koneč­ný V. Tek­to­ni­ka, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO tek­to­ni­ka mapa

Mazúr Emil, Čin­ču­ra J., Kvit­ko­vič J. Geomor­fo­ló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 4748 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO geomor­fo­ló­gia mapa

Kri­žo Milan (ed.) Fló­ra Poľa­ny 1994 Semi­nár Zvo­len 16. – 17. 6. 1994 ÚVT Tech­nic­ká Uni­ver­zi­ta Zvo­len fyto­ge­o­gra­fia, flo­ris­ti­ka SLO Poľa­na nezná­my 8022803715

Mazúr Emil, Luk­niš M. Geomor­fo­lo­gic­ké jed­not­ky, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 5556 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO geomor­fo­lo­gic­ké čle­ne­nie mapa

Porub­ský A. Hyd­ro­ge­oló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 3435 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va hyd­ro­ge­oló­gia SLO hyd­ro­ge­oló­gia mapa

Szo­mo­lá­ni J. a kol. Malé Kar­pa­ty, Turis­tic­ký sprie­vod­ca ČSSR, zv. 5 1986 Šport Bra­ti­sla­va SLO Malé Kar­pa­ty sprievodca

Tur­bek J. Hyd­ro­ló­gia, 1 : 750 000 1980 Atlas SSR, p. 66 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va hyd­ro­ló­gia SLO hyd­ro­ló­gia mapa

Hofier­ka Jaro­slav Pozná­te geo­gra­fic­ký infor­mač­ný sys­tém GRASS ? 1994 Geoin­fo, No. 1, p. 11 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO GRASS, GIS článok

Šimek Josef, Schej­bal Josef, Pro­cház­ka F. Geomet­ria pre devia­ty roč­ník 1963 SPN Bra­ti­sla­va 7 geomet­ria, mate­ma­ti­ka SLO učebnica

Lepil Oldřich, Hou­dek Vác­lav, Pecho Alo­iz Fyzi­ka pre 3. roč­ník gym­ná­zia 1986 SPN Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO učebnica

Fuka Josef, Vorá­ček Miro­slav Fyzi­ka pre 9. roč­ník deväť­roč­nej ško­ly 1976 SPN Bra­ti­sla­va 7 fyzi­ka SLO učebnica

Beneš Edu­ard, Nie­der­maie­ro­vá Pav­la Nemči­na pre 7. roč­ník základ­nej deväť­roč­nej ško­ly 1968 SPN Bra­ti­sla­va cudzie jazy­ky GER, SLO učebnica

Horá­ček Rudolf Algeb­ra pre 9. roč­ník 1974 SPN Bra­ti­sla­va mate­ma­ti­ka, algeb­ra SLO učebnica

Göbel Rudolf, Schul­ze Paul, Plötz, Bus­che­ro­ws­ky Hubert, Eich­ler Eber­hard, Damm Wer­ner, Glatz Peter Fyzi­ka pre matu­ran­tov 1986 SPN Bra­ti­sla­va 2 fyzi­ka SLO cvičebnica

Šim­ko­vá Vla­di­mí­ra, Kmo­cho­vá Marie, Rudek Hart­mut, Luče­ni­čo­vá Her­mí­na Nemči­na pre 7. roč­ník základ­nej ško­ly 1982 SPN Bra­ti­sla­va 1 cudzie jazy­ky GER, SLO učebnica

Hynie Josef Dospí­va­te v muže 1965 Stát­ní zdra­vot­níc­ke nakla­da­tels­tví Pra­ha 4 bio­ló­gia člo­ve­ka, fyzi­oló­gia člo­ve­ka, eti­oló­gia CES dospie­va­nie, det­stvo, zvy­ky, lás­ka, mater­stvo, oplod­ne­nie, seme­no, ona­nia kniž­ka 0801065

Mur­dock Geor­ge The com­mon deno­mi­na­tor of cul­tu­res 1945 Lin­ton Ralph (ed.): The scien­ce of man in the world cri­sis Colum­bia Uni­ve­ris­ty Pre­ss New York bio­ló­gia člo­ve­ka, soci­obi­oló­gia ENG kul­túr­ne uni­ver­zá­lie neznámy

Sta­no­vá Vie­ra, Gru­lich Vítek Flo­ris­ti­cal and phy­to­ge­og­rap­hi­cal cha­rac­te­ris­tics of Ruda­va river allu­vium 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 407410 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia, flo­ris­ti­ka SLO Ruda­va, raše­li­nis­ko, Agri­mo­nia pro­ce­ra, Sper­gu­la pen­tan­dra, Lipa­ris loese­lii, Boeoth­ry­on alpi­num, Rhyn­cho­spo­ra alba, Blech­num spi­cant, Hei­roch­loe repens, Carex puli­ca­ris, Coral­lor­hi­za tri­fi­da, Kochia lanif­lo­ra, Pul­sa­til­la pra­ten­sis člá­nok 0006 – 3088

Sta­no­vá Vie­ra, Gru­lich Vítek Flo­ris­ti­cal and phy­to­ge­og­rap­hi­cal cha­rac­te­ris­tics of Ruda­va river allu­vium 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 407410 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia, flo­ris­ti­ka SLO Arme­ria elon­ga­ta sub­sp. elon­ga­ta, Dro­se­ra rotun­di­fo­lia, Sile­ne coni­ca, Tara­xa­cum palus­tre agg., Bis­cu­tel­la lae­vi­ga­ta agg., Carex bri­zo­ides, Viola palus­tris, Chi­map­hi­la umbel­la­ta, Equ­ise­tum tel­ma­te­ia, Hes­pe­ris mat­ro­na­lis sub­sp. can­di­da člá­nok 0006 – 3088

Schne­i­der Step­hen H. (ed.) Encyk­lo­pe­dia of cli­ma­te and weat­her 1996 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss New York fyzic­ká geo­gra­fia ENG bio­ge­o­gra­fia, klí­ma, poča­sie encyk­lo­pé­dia 0195094859

Belan­ský Pavel, Remov­čí­ko­vá Oľga Rie­ka Ora­va a jej prí­rod­né hod­no­ty 1995 Zbor­ník refe­rá­tov a prís­pev­kov zo semi­ná­ra OKÚŽP, SZOPK, Okres­ný výbor Dol­ný Kubín fyzic­ká geo­gra­fia SLO fau­na Ora­vy, fló­ra Ora­vy, Ora­va nezná­my 80 – 967252-​2‑X

Strah­ler A.N. Phy­si­cal geog­rap­hy 1968 Wiley New York fyzic­ká geo­gra­fia ENG neznámy

Robin­son H. Phy­si­cal geog­rap­hy 1977 Mac­Do­nald and Evans fyzic­ká geo­gra­fia ENG neznámy

Carr N.G., Whit­ton B.A. The bio­lo­gy of cyano­bac­te­ria 1982 Bota­ni­cal monog­raphs Vol. 19 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford, Mel­bour­ne bio­ló­gia prvo­kov ENG sini­ce, bak­té­rie monografia

Sama­ta­ray S., Rout G.R., Das P. Plant rege­ne­ra­ti­on from cal­lus cul­tu­res of Cro­ta­la­ria spp. 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 115120 SAP Bra­ti­sla­va bio­ló­gia rast­lín ENG rege­ne­rá­cia rast­lín, kalu­so­vá kul­tú­ra, Cro­ta­la­ria veru­co­sa, Cro­ta­la­ria pal­li­da, Cro­ta­la­ria laver­ni­fo­lia, in vit­ro, ras­to­vé hor­mó­ny člá­nok 0006 – 3088

Kli­me­šo­vá Jit­ka, Kli­meš Leoš Effects of rhi­zo­me age and nut­rient avai­la­bi­li­ty on car­bo­hyd­ra­te reser­ves in Rumex alpi­nus rhi­zo­mes 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 457461 SAP Bra­ti­sla­va bio­ló­gia rast­lín, fyzi­oló­gia rast­lín ENG vek rizó­mov, dostup­nosť živín, rezer­va kar­bo­hyd­rá­tov, Rumex alpi­nus, neštruk­túr­ne kar­bo­hyd­rá­ty, úro­veň živín, pie­sok, hli­na člá­nok 0006 – 3088

Buchar Jan Jak je utvá­ře­no tělo pavou­ka 1995 Živa No. 4, p. 185187 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES pavúk člá­nok 0044 – 4812

0 bio­ló­gia

bio­ló­gia” neznámy

Chris­tmann A., Fren­zel B., Schil­ler P. Phy­to­hor­mo­nes in need­les of healt­hy and dec­li­ning sil­ver fir (Abies alba Mill.): II. Absci­sic acid 1995 Jour­nal of Plant Phy­si­olo­gy Vol. 147, No. 34, p. 419 – 425 bio­ló­gia, bio­fy­zi­ka, bio­ché­mia, fyto­pa­to­ló­gia ENG fyto­hor­mó­ny, úpa­dok jed­le, Abies alba, Picea abies, kore­ňo­vý sys­tém člá­nok 0176 – 1617

Davies Paul Co s udá­lo před vel­kým tres­kem 1996 Ves­mír No. 6, p. 348349 Ves­mír Pra­ha kvan­to­vá mecha­ni­ka, teore­tic­ká fyzi­ka CES veľ­ký tresk, začia­tok ves­mí­ru, Big Bang člá­nok 0042 – 4544

Dra­hov­ský Šte­fan MGEPC 2.0 – základ rie­še­ní GIS 1994 Geoin­fo, No. 1, p. 1215 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO MGEPC 2.0, MGE Vis­ta­Map, ERMA článok

Lat­ka Fran­ti­šek Mini­le­xi­kón mate­ma­ti­ky 1989 Alp­ha Bra­ti­sla­va 12 mate­ma­ti­ka SLO kata­lóg 51

Škol­ský atlas čes­ko­slo­ven­ských dejín 1977 Slo­ven­ská kar­to­gra­fia Bra­ti­sla­va 12 his­tó­ria SLO čes­ko­slo­ven­ské deji­ny atlas

Mar­ti­šo­vá M. a kol. Kve­ty moja záľu­ba 1990 Obzor Bra­ti­sla­va 4 pes­to­va­teľ­stvo SLO kve­ty prí­ruč­ka 8021500719

Bozal­ko­vá Ire­na (ed.) Murán­ska pla­ni­na 1981 Stre­do­slo­ven­ské múze­um Ban­ská Bys­tri­ca SLO Muráň, Murán­ska pla­ni­na spravodaj

Malop­loš­né chrá­ne­né úze­mia CHKO Murán­ska pla­ni­na 0 CHKO Murán­ska pla­ni­na Revú­ca SLO Murán­ska pla­ni­na spravodaj

Bul­le­tin of Slo­vak Bota­ni­cal Socie­ty vol. 17, 1995 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 440 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, bib­li­o­gra­fia ENG člá­nok 0006 – 3088

Newell R.E. The earth‘s cli­ma­tic his­to­ry 1974 Tech­no­lo­gy Review, p. 3045 kli­ma­to­ló­gia ENG his­tó­ria Zeme neznámy

Bal­dwin J.L. Cli­ma­te of the Sta­tes 1973 U.S. Depart­memt of Com­mer­ce, NOAA Was­hing­ton kli­ma­to­ló­gia ENG USA, klí­ma neznámy

Lamb H.H. Cli­ma­te. His­to­ry and the modern world 1982 Met­hu­en Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG his­tó­ria Zeme, klí­ma neznámy

Mat­her J.R. Cli­ma­to­lo­gy. Fun­da­men­tals and app­li­ca­ti­ons 1974 McG­raw – Hill New York kli­ma­to­ló­gia ENG klí­ma neznámy

Maun­der W.J. The value of the weat­her 1970 Met­hu­en Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG poča­sie neznámy

Kuče­ra J. Con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of small ter­res­trial mam­mals in sout­hern Mora­via agro­co­eno­ses 1992 Folia Zoolo­gi­ca Vol. 41, No. 3, p. 221231 Ústav eko­lo­gie kra­ji­ny Aka­de­mie věd ČR Brno zooló­gia ENG Juž­ná Mora­va, cicav­ce, agro­ce­nó­zy, Nové Mlý­ny člá­nok 0139 – 7893 59

Var­ga Z. Geog­rap­hi­cal pat­terns of bio­lo­gi­cal diver­si­ty in the pala­e­arc­tic regi­on and the Car­pat­hian basin 1995 Acta Zoolo­gi­ca Aca­de­miae Scien­tia­rum Hun­ga­ri­cae Vol. 41, No. 2, p. 7192 Buda­pest Magy­ar Tudo­má­ny­os Aka­dé­mia Buda­pest ENG bio­di­ver­zi­ta, evo­lú­cia nezná­my 1217 – 8837

Kuk­la J., Kon­triš J., Kon­tri­šo­vá O. Pedo­ge­nic and phy­to­ce­no­lo­gi­cal cha­rac­te­ris­tics of forest eco­sys­tems in the Natu­re Reser­ve Zadna Pol’a­na. 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, No. 4, p. 399411 SAP Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia ENG, SLO Zadná Poľa­na článok

Wink­ler O. Ple­cop­te­ra of Slo­va­kia 1957 Bio­lo­gic­ké prá­ce No. 3, p. 195 SAV Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Ple­cop­te­ra nezná­my 57.082

Lan­da V., Sol­dán T. The dis­tri­bu­ti­on of Ephe­me­rop­te­ra in Czecho-​Slovakia with res­pect to water quali­ty 1989 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES ben­tos, Ephe­me­rop­te­ra neznámy

Hal­goš Jozef, Jed­lič­ka Ladi­slav The dis­tri­bu­ti­on of Simu­li­i­dae (Dip­te­ra) in the Small Car­pat­hians 1974 Acta Rerum Natu­re Muse­um Natu­rae Slo­va­kia Vol. 19, No. 2, p. 173183 Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Simu­li­i­dae, simul­ky, Dip­te­ra neznámy

Čepe­lák J. a kol. (eds.) Dip­te­ra of Slo­va­kia 1984 Veda, SAV Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Dip­te­ra neznámy

Lác J. Amp­hi­bians of Slo­va­kia 1963 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 7, No. 3, p. 3359 SAV Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Amp­hi­bia, oboj­ži­vel­ní­ky neznámy

Majz­lan Oto Phy­top­ha­gous beet­le (Cole­op­te­ra) in forest soil in vici­ni­ty of the Mora­va river – Pro­tec­ted Lands­ca­pes Area Záho­rie (sout­hwes­tern Slo­va­kia) 0 Ochra­na prí­ro­dy No. 13, in pre­ss zooló­gia SLO Cole­op­te­ra, chro­bá­ky článok

Majz­lan Oto The cole­op­te­ro­co­eno­ses of the ter­res­trial bio­to­pes of the loca­li­ty Závod – Boro­vá in Záho­rie 1993 Ochra­na prí­ro­dy No. 12, p. 277297 zooló­gia SLO Cole­op­te­ra, chro­bá­ky, Záho­rie, Mora­va, Závod, Boro­vá článok

Majz­lan Oto Wee­vils (Cole­op­te­ra, Cur­cu­li­oni­dae) as a part of forest zooedap­hon in the vici­ni­ty of the Mora­va river 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 5, p. 535639 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Cole­op­te­ra, Mora­va, Cur­cu­li­oni­dae, zooeda­fón člá­nok 0006 – 3088

Šom­šák Ladi­slav Plant com­mu­ni­ties of Záhor­ská lowland forest 1959 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na – Bota­ni­ca Vol. 3, No. 1012, p. 5666 PRIF UK Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Záhor­ská níži­na, rast­lin­né spo­lo­čen­stvá článok

Labu­da M. Mosqu­ito­es (Dip­te­ra, Culi­ci­dae) of Záhor­ská Lowland 1974 Folia Facul­ta­tis Scien­ce Natu­re Uni­ve­ris­tas Pur­ky­ne Brno, Bio­ló­gia 43, p. 2325 Pur­ky­ne­ho Uni­ver­zi­ta Brno zooló­gia SLO komá­re, Dip­te­ra, Culi­ci­dae, Záhor­ská níži­na neznámy

Zach P., Patoč­ka Jan, Kul­fan Ján, Kriš­tín Anton, Šuš­lík Voj­tech Forest zona­ti­on and fau­nal assem­bla­ges of the Poľa­na Bio­sp­he­re Reser­ve UNESCO 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14., No. 4, p. 353365 SAP Bra­ti­sla­va les­níc­ka typo­ló­gia, fau­nis­ti­ka, zooló­gia ENG, SLO Poľa­na, bio­sfé­ric­ká rezer­vá­cia článok

Deván Pavol Mayf­ly com­mu­ni­ties (Ephe­me­rop­te­ra) of the Myja­va upper stre­am 1994 Bio­ló­gia Vol. 49, No. 2, p. 211222 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Ephe­me­rop­te­ra, Myja­va člá­nok 0006 – 3088

Majz­lan Oto For­ming of beet­le com­mu­ni­ties (Cole­op­te­ra) in the forest soil of the Mora­va River vici­ni­ty (sout­hwes­tern Slo­va­kia) 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 155161 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG, SLO Cole­op­te­ra, Mora­va článok

Gaj­doš Peter The epi­ge­ic spi­der com­mu­ni­ties of flo­odp­lain forests in the sur­roun­ding of the Mora­va River 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 145153 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG, SLO Ara­nea, pavú­ky, Mora­va, Arach­ni­da článok

Majz­lan Oto, Majz­la­no­vá E. Ver­ti­cal dis­tri­bu­ti­on of wee­vils (Cole­op­te­ra, Cur­cu­li­oni­dae) in vege­ta­ti­on zones of High Tat­ra Mts. 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, No. 4, p. 419426 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Cole­op­te­ra, Cur­cu­li­oni­dae, Vyso­ké Tat­ry článok

Ano­tá­cie PONIKLECU 1996 SLO, CES neznámy

Cap­po­ni, Novák Aser­tiv­ně do živo­ta 0 Gra­da Pra­ha psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES aser­tív­nosť, život­ný štýl, komu­ni­ká­cia neznámy

Mora­vec a kol. Fyto­ce­no­lo­gie. Nauka o vege­ta­ci 0 Aca­de­mia Pra­ha fyto­ce­no­ló­gia CES spo­lo­čen­stvo, vege­tá­cia kniha

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES pla­zy, oboj­ži­vel­ní­ky, Sala­man­dra sala­man­dra, Tri­tu­rus cris­ta­tus, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus mon­tan­do­ni, Tri­tu­rus alpes­tris, žaby, Bom­bi­na bom­bi­na, Bom­bi­na varie­ga­ta, Bufo­ni­dae, Bufo cala­mi­ta, Hyli­dae, Hyla arbo­rea, Rana tem­po­ra­ria, Rana arva­lis, pla­zy kľúč 8020900535 597.6, 598

kol. Meto­di­ka mapo­vá­ní fyto­ce­nóz 0 ČÚOP Brno fyto­ce­no­ló­gia CES rast­lin­né spo­lo­čen­stvá príručka

Beaz­ley Mit­chell Veľ­ký atlas živo­čí­chov 0 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO encyklopédia

Lorenz Kon­rad Zákla­dy eto­ló­gie 0 eto­ló­gia SLO kniha

Baruš, Oli­va a kol. Pla­zy 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia SLO pla­zy kniha

Baruš, Oli­va a kol. Oboj­ži­vel­ní­ci 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia, bat­ra­cho­ló­gia CES oboj­ži­vel­ní­ky kniha

Baruš, Oli­va a kol. Mihu­lov­ci a ryby I., II. 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia CES mihu­lov­ci, ryby kniha

Hudec K. Ptá­ci I., II., 3/​I., 3/​II. 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia CES vtá­ci kniha

Vese­lov­ský Zde­něk Cho­vá­me se jako zví­řa­ta 0 eto­ló­gia CES kniha

Kutý J. Eko­no­mi­ka pre NGO 0 eko­nó­mia SLO penia­ze príručka

Izbic­ká H. Zele­né finan­cie 0 eko­nó­mia SLO penia­ze, finan­cie príručka

Cap­po­ni, Novák Sám sobě mluv­čím 0 psy­cho­ló­gia, réto­ri­ka CES vystu­po­va­nie, komu­ni­ká­cia príručka

Han­ni­gan John A. Envi­ron­men­tal soci­olo­gy. A social cons­truc­ti­onist per­spec­ti­ve 1995 Rout­led­ge New York envi­ron­men­tál­na soci­oló­gia ENG nezná­my 0415112540, 0415112559

Hau­ser Marc. D. The evo­lu­ti­on of com­mu­ni­ca­ti­on 1996 The MIT Pre­ss Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets eto­ló­gia, soci­oló­gia ENG evo­lú­cia komu­ni­ká­cie, komu­ni­ká­cia nezná­my 0262082500

Sch­le­sin­ger W.H. Bio­ge­oche­mis­try. Ana­ly­sis of glo­bal chan­ge 1991 Aca­de­mic Pre­ss, San Die­go San Die­go, Cali­for­nia bio­ge­oché­mia ENG glo­bál­na zme­na neznámy

Har­ding A. Cli­ma­te chan­ge in later pre­his­to­ry 1982 Edin­burgh Uni­ver­si­ty Pre­ss Edin­burgh kli­ma­to­ló­gia, his­tó­ria Zeme ENG pre­his­tó­ric­ká doba, klí­ma neznámy

Lamb H.H. Cli­ma­te. Pre­sent, past, and futu­re. Vol. 22 1977 Met­hu­en Lon­don kli­ma­to­ló­gia, his­tó­ria Zeme ENG klí­ma neznámy

Lyell C. Prin­cip­les of geolo­gy 1872 Mur­ray Lon­don geoló­gia ENG neznámy

Critch­field H.J. Gene­ral cli­ma­to­lo­gy 1960 Enge­lwo­od Cliffs, Pren­ti­ce Hall New Jer­sey vše­obec­ná kli­ma­to­ló­gia ENG klí­ma neznámy

Lands­berg H.E. The urban cli­ma­te 1981 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York kli­ma­to­ló­gia ENG mest­ská klí­ma neznámy

Lorenz E.N. The natu­re and the­ory of the gene­ral cir­cu­la­ti­on of the atmo­sp­he­re 1967 World Mete­oro­lo­gi­cal orga­ni­za­ti­on Gene­va mete­oro­ló­gia ENG cir­ku­lá­cia v atmo­sfé­re neznámy

Antes R. Cahir J., Fra­ser A., Panofs­ky H. The atmo­sp­he­re 1981 Char­les Mer­rill E. Colum­bus, Ohio 3 mete­oro­ló­gia ENG atmo­sfé­ra neznámy

Sel­lers W.D. Phy­si­cal cli­ma­to­lo­gy 1965 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go fyzi­kál­na kli­ma­to­ló­gia ENG klí­ma neznámy

Bar­ry R.G., Per­ry A.H. Synop­tic cli­ma­to­lo­gy 1973 Met­hu­en Lon­don synop­tic­ká kli­ma­to­ló­gia ENG neznámy

Cal­len­dar G.S. Tem­pe­ra­tu­re fluc­tu­ati­ons and trends over the Earth 1961 Quar­tner­na­ry Jour­nal of Roy­al Mete­oro­lo­gi­cal Socie­ty No. 87, p. 112 kli­ma­to­ló­gia ENG výky­vy tep­lôt článok

Pokor­ný V. a kol. Vše­obec­ná pale­on­to­lo­gie 1992 UK Pra­ha pale­on­to­ló­gia CES učebnica

MŽP SR Medzi­ná­rod­né doho­vo­ry v oblas­ti život­né­ho pro­stre­dia, ku kto­rým Slo­ven­ská repub­li­ka pri­stú­pi­la ale­bo pri­pra­vu­je pri­stú­pe­nie, III. diel 0 Repol s.r.o., Lufe­ma Bra­ti­sla­va 1 prá­vo SLO Bazi­lej­ský doho­vor, nebez­peč­né odpa­dy, bio­lo­gic­ká diver­zi­ta, Rio, Ram­sar­ská kon­ven­cia, mok­raď, CITES, Was­hing­ton­ská kon­ven­cia, Bonn­ská kon­ven­cia, sťa­ho­va­vé dru­hy, Bern­ská kon­ven­cia, sve­to­vé kul­túr­ne dedič­stvo, prí­rod­né dedič­stvo, Antar­ktí­da dokument

Zieg­ler Tho­mas Ume­nie čítať z ruky 1991 Lita Bra­ti­sla­va šar­la­tán­stvo SLO jas­no­vi­dec­tvo prí­ruč­ka 8021901535

Čechu­ra Rudolf Abe­ce­da dôvti­pu 1986 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 logi­ka SLO logic­ké mys­le­nie knižka

Pon­dělí­ček Ivo, Pon­dělíč­ko­vá – Maš­lo­vá Jaro­sla­va Sexu­ál­ní zrá­ní mla­dé­ho muže 1977 Avi­ce­num Pra­ha 1 psy­cho­ló­gia, eto­ló­gia CES sex, dospie­va­nie knižka

Možej­ko Igor Dvad­sať­se­dem ostat­ných divov sve­ta 1974 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO knižka

Švi­hran Ladi­slav Naj, naj, naj … 1989 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va etno­gra­fia SLO kni­ha 8006001588

Man­no­vá Mar­ta Výšiv­ky 1973 Prá­ca Bra­ti­sla­va záľu­by SLO príručka

Nová zmlu­va 1992 Picorp prá­vo SLO bib­lia knižka

Mon­te­ith J.L. Prin­cip­les of envi­ron­men­tal phy­sics 1973 Edv­ward Arnold Lon­don envi­ron­men­tál­na fyzi­ka ENG neznámy

Bry­son J.D., Hare F.K. (eds.) Cli­ma­tes of the North Ame­ri­ca 1974 Else­vier New York kli­ma­to­ló­gia ENG Sever­ná Ame­ri­ka neznámy

Gre­go­ry K.J. (ed.) Bacg­round to pale­ohyd­ro­lo­gy 1983 Wiley – Inters­cien­ce New York pale­ohyd­ro­ló­gia ENG neznámy

Bat­tan L.J. Radar obser­va­ti­on of the atmo­sp­he­re 1973 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go mete­oro­ló­gia ENG radar, atmo­sfé­ra neznámy

Sch­werdt­fe­ger W. Cli­ma­tes of the Cen­tral and South Ame­ri­ca 1976 Lands­berg H.E. (ed.): world sur­vey of cli­ma­to­lo­gy Vol. 12 Else­vier New York kli­ma­to­ló­gia ENG Stred­ná Ame­ri­ka, Juž­ná Ame­ri­ka neznámy

Fle­ag­le R.G., Busin­ger J.A. An intro­duc­ti­on to atmo­sp­he­ric phy­sics 1963 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York mete­oro­lo­gic­ká fyzi­ka ENG atmo­sfé­ra neznámy

Hess S.L. Intro­duc­ti­on to the­ore­ti­cal mete­oro­lo­gy 1959 Holt New York teore­tic­ká mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Lands­berg H.E., Tromp S.W. (eds.) Bio­me­te­oro­lo­gy 1975 Swet­sand Zeit­lin­ger Amster­dam bio­me­te­oro­ló­gia ENG neznámy

Donn W.L. Mete­oro­lo­gy 1965 McG­raw – Hill New York mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Pal­men E., Newton C.W. Atmo­sp­he­ric cir­cu­la­ti­on sys­tems 1969 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG cir­ku­lač­ný sys­tém Zeme, kolo­beh látok neznámy

Fra­kes L.A. Cli­ma­tes throug­hout geolo­gic time 1979 Else­vier Amster­dam kli­ma­to­ló­gia, his­tó­ria ENG klí­ma v minu­los­ti neznámy

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­lo­gy – Encyc­lo­pe­dia of Earth scien­ce, Volu­me XI. 1987 p. 5091200 Van Nostrand Rein­hold Com­pa­ny New York lokál­na kli­ma­to­ló­gia, pale­ok­li­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, pale­ohyd­ro­ló­gia, pale­olim­no­ló­gia, urbán­na kli­ma­to­ló­gia, mete­oro­ló­gia, mik­ro­kli­ma­to­ló­gia ENG interg­la­ciál, inver­zia, jaze­ro, vplyv jaze­ra na klí­mu, zaľad­ne­nie, radar, taj­ga, UV žia­re­nie, tlak, tep­lo­ta, cyk­ló­na, anti­cyk­ló­na, (kys­lý dážď, aero­sól, Afri­ka, kli­ma­tic­ká zme­na, aríd­na klí­ma, Aus­trá­lia, vie­tor, lokál­ne vet­ry encyk­lo­pé­dia 0879330090 551.5.03.21

Strin­ger E.T. Geog­rap­hi­cal mete­oro­lo­gy 1958 Weat­her Vol. 13, No. 11 geo­gra­fic­ká mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Camp­bell G.S. An intro­duc­ti­on to envi­ron­men­tal bio­phy­sics 1977 Sprin­ger Ver­lag New York envi­ro­nem­tál­na bio­fy­zi­ka ENG neznámy

Lee R. Forest mic­roc­li­ma­to­lo­gy 1978 Colum­bia Uni­ver­si­ty Pre­ss New York les­ná mik­ro­kli­ma­to­ló­gia ENG neznámy

Van Wijk W.R. Phy­sics of plant envi­ron­ment 1963 North Hol­land Amster­dam bio­fy­zi­ka ENG neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pis­tius trun­ca­tus, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus vul­ga­ris, Tri­chop­ter­na cito, Ulo­bo­rus walc­ke­na­e­rius, Eri­go­nel­la hie­ma­lis, Walck­na­e­ria uni­cor­nis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Par­do­sa pro­xi­ma, Phi­lod­ro­mus ces­pi­tum, Tha­na­tus are­na­rius, The­ri­di­on suac­ve­olans kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Alo­pe­co­sa cur­sor, Heli­op­ha­nus line­i­ven­tris, Mei­one­ta fus­ci­pal­pis, Nema­tog­mus san­gu­ino­len­tus, Neon velen­tu­lus, Pana­mo­mops incos­pi­cu­us, Zelo­tes dec­li­nans, Agy­ne­ta coni­ge­ra, Altel­la biun­ca­ta, Aphan­ta­lau­lax cinc­ta, Ber­lan­di­na cine­rea, Bro­mel­la fal­ci­ge­ra kni­ha 2831703239

Noga M. Sta­vov­ce dol­né­ho alú­via rie­ky Mora­vy 1994 SOVS Malac­ky zooló­gia SLO sta­vov­ce neznámy

Peňáz M., Juraj­da P., Hohau­so­vá E. Ryby řeky Mora­vy. Zprá­va o pro­ve­de­ném průs­ku­mu 1995 Ústav eko­lo­gie kra­ji­ny AV ČR Brno zooló­gia SLO ryby, Mora­va správa

Chor­vát Peter, Zali­be­ra Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úpra­va lesov vo väz­be na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výcho­vu a vzde­lá­va­nie pra­cov­ní­kov les­né­ho a vod­né­ho hos­po­dár­stva SR Zvo­len 1 les­níc­tvo SLO taxá­cia, rub v pásoch, sku­pi­no­vi­tý clon­ný rub, okra­jo­vý clon­ný rub, úče­lo­vý výber, veľ­kop­loš­ná pod­ras­to­vá for­ma, výber­ko­vý spô­sob, holo­rub, pod­mien­ky pre holo­rub, pre­vo­dy, rub­ná zre­losť, pre­me­ny, pre­me­ny nalie­ha­vé, pre­me­ny odklad­né, hos­po­dár­sky súbor prí­ruč­ka 80 – 88677-​22‑X

Chor­vát Peter, Zali­be­ra Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úpra­va lesov vo väz­be na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výcho­vu a vzde­lá­va­nie pra­cov­ní­kov les­né­ho a vod­né­ho hos­po­dár­stva SR Zvo­len 1 les­níc­tvo SLO die­lec, čias­tko­vá plo­cha, poras­to­vá sku­pi­na, hra­ni­ca diel­ca, uži­va­teľ­ský celok, porast, rub­ná doba, obnov­ná doba, etát, ťaž­ba, urče­nie etá­tu, ťaž­ba v ochran­ných lesoch, ťaž­ba v lesoch oso­bit­né­ho urče­nia prí­ruč­ka 80 – 88677-​22‑X

Taking the Natu­ra­lis­tic Turn, or, How real phi­lo­sop­hy of scien­ce is done Cal­le­baut Wer­ner 1993 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go filo­zo­fia, filo­zo­fia vedy ENG spor­ný cha­rak­ter vedy neznámy

Jong­man R.H.G., Ter Bra­ak C.J.F., Van Ton­ge­ren O.F.R. (ed.) Data ana­ly­sis in com­mu­ni­ty and lands­ca­pe eco­lo­gy 1995 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge šta­tis­ti­ka ENG sam­pling sta­te­gy, mea­su­re­ment sca­les, data col­lec­ti­on, fre­qu­en­cy dis­tri­bu­ti­on, nor­mál­ne roz­de­le­nie, loga­rit­mic­ké roz­de­le­nie, Pois­so­no­vo roz­de­le­nie, medián koefi­cient variá­cie, bino­mic­ké roz­de­le­nie, trans­for­má­cia, inter­pre­tá­cia výsled­kov, ANOVA kni­ha 0521475740

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­no­ve pred­náš­ky z fyzi­ky 2 1982 Alp­ha Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO opti­ka, svet­lo, odraz, lom, šošov­ka, abe­rá­cia, elek­tro­mag­ne­tic­ké žia­re­nie, inter­fe­ren­cia, dipó­lo­vý žia­rič, dif­rak­cia, para­bo­lic­ká anté­na, index lomu, dis­per­zia, absor­pcia, rozp­tyl svet­la, pola­ri­zá­cia, dvoj­lom, optic­ká akti­vi­ta, rela­ti­vis­tic­ké javy učeb­ni­ca 534535

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­no­ve pred­náš­ky z fyzi­ky 2 1982 Alp­ha Bra­ti­sla­va fyzi­ka, fyzi­oló­gia živo­čí­chov SLO Dople­rov efekt, fareb­né vide­nie, ľud­ské oko, far­ba, mecha­niz­muzs vide­nia, oko hmy­zu, zlo­že­né oči, mecha­ni­ka ató­mu, vlny, elek­tró­ny, prin­cíp neur­či­tos­ti, kine­tic­ká teória ply­nov, Boltz­man­nov zákon, tepel­ná kapa­ci­ta, vypa­ro­va­nie, ekvi­par­tič­nosť, difú­zia učeb­ni­ca 534535

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­no­ve pred­náš­ky z fyzi­ky 2 1982 Alp­ha Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO ióno­vá vodi­vosť, tepel­ná vodi­vosť, ter­mo­dy­na­mi­ka, entro­pia, vnú­tor­ná ener­gia, šíre­nie zvu­ku, skla­da­nie vĺn, Fou­rie­ro­ve rady, anti­hmo­ta, pari­ta, poru­še­ná symet­ria učeb­ni­ca 534535

Kaluz S. Con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of soil mites (Aca­ri­na) in Mora­va river flo­odp­lain and Bor­ská lowland 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 135144 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Aca­ri­na, Mora­va, Záho­rie, Bor­ská níži­na článok

Baňac­ký V., Sabol A. Geolo­gic­ká mapa Záhor­skej níži­ny 1973 Geolo­gic­ký ústav Dioný­za Štú­ra (GÚDŠ) Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Záhor­ská níži­na mapa

Čaboun Vla­di­mír Bio­field of forest tre­es 1993 Les­nic­ký časo­pis Vol. 39, No. 5, p. 415425 bio­fy­zi­ka SLO bio­po­lia neznámy

Bed­na­řík Fran­ti­šek Meto­dy sta­tis­tic­ké ana­lý­zy 1991 Vyso­ké uče­ní tech­nic­ké šta­tis­ti­ka CES prav­de­po­dob­nosť, roz­de­le­nia, odhad, inter­val spo­ľah­li­vos­ti, tes­to­va­nie para­met­re, regre­sia, kore­lá­cia, ana­lý­za rozp­ty­lu skrip­tá 8021402407

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Che­ie­ra­cant­hium effo­sum, Cryp­tod­ras­sus pul­chel­lus, Dys­de­ra cro­co­ta, Ero tuber­cu­la­ta, Eury­o­pis quinqu­e­gut­ta­ta, Hap­lod­ras­sus kulc­zyn­skii, Hap­lod­ras­sus minor, Heria­e­us mel­lot­tei, Mas­ti­gus­sa mac­roph­tal­ma, Neon rayi, Pele­cop­sis elon­ga­ta, Phleg­ra fus­ci­pes kni­ha 2831703239

Kul­man Eugen Základ­ný výskum kvar­té­ru Záhor­skej níži­ny 1966 Geofond Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Záhor­ská níži­na neznámy

Otru­ba J. Veter­né pome­ry na Slo­ven­sku 1964 SAV Bra­ti­sla­va kli­ma­to­ló­gia SLO neznámy

Pet­ro­vič Š. a kol. Kli­ma­tic­ké pome­ry zápa­do­slo­ven­ské­ho kra­ja 1968 Hyd­ro­me­te­oro­lo­gic­ký ústav ČSSR Bra­ti­sla­va kli­ma­to­ló­gia SLO zápa­do­slo­ven­ský kraj neznámy

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­lo­gy – Encyc­lo­pe­dia of Earth scien­ce, Volu­me XI. 1987 p. 156 Van Nostrand Rein­hold Com­pa­ny New York apli­ko­va­ná kli­ma­to­ló­gia, mete­oro­ló­gia, bio­kli­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia ENG synop­tic­ké pro­ce­sy, cyk­ló­na, oxid uhli­či­tý encyk­lo­pé­dia 0879330090 551.5.03.21

Sedí­lek Ivan Vplyv turiz­mu a vyso­ko­hor­ských špor­to­vých akti­vít na popu­lá­ciu tatrans­kých kam­zí­kov 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 1719 Daph­ne Bra­ti­sla­va zooló­gia, mam­ma­li­oló­gia SLO kam­zík, Rupi­cap­ra rupi­cap­ra tat­ri­ca člá­nok 1335 – 2091

Jano­vi­co­vá Kata­rí­na Nega­tív­ne antro­pic­ké vply­vu a apo­fy­ti­zač­né ten­den­cie v bry­of­ló­re juž­nej čas­ti Malých Kar­pát 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 2425 Daph­ne Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO člá­nok 1335 – 2091

Remiš J., Tužin­ský L., Ťavo­da P., Len­gy­elo­vá A. Návrh zme­ny obhos­po­da­ro­va­nia lesov v Záhor­skej níži­ne 1995 Záve­reč­ná sprá­va čias­tko­vej refe­renč­nej úlo­hy No. 2d LVÚ (Les­níc­ky výskum­ný ústav) Zvo­len les­níc­tvo SLO hos­po­dá­re­nie v lese, Záhor­ská níži­na neznámy

Urban Peter Her­pe­to­fau­na Vrchs­la­ti­ny 1988 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 11, p. 15 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia SLO Vrchs­la­ti­na člá­nok 8085559137

Gaj­doš Peter, Ambros Michal CHKO Ponit­rie – úze­mie z veľ­kým bohat­stvom živo­číš­nych dru­hov 1988 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 11, p. 8993 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Ponit­rie člá­nok 8085559137

Gaj­doš Peter Súčas­ný stav pozna­nia pavú­kov (Ara­nea) na úze­mí CHKO Poľa­na 1991 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 16, p. 46 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Ara­nea, Poľa­na člá­nok 8085559137

Štef­fek Jozef Roz­bor mala­ko­fau­ny Kľa­kov­kých vodo­pá­dov 1993 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 20, p. 23 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO Kľa­kov­ské vodo­pá­dy člá­nok 8085559137

Štef­fek Jozef Vyhod­no­te­nie mala­ko­fau­ny Výcho­do­slo­ven­skej níži­ny 1989 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 12, p. 6888 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO Výcho­do­slo­ven­ská níži­na člá­nok 8085559137

Lucin­kie­wic­zo­vá Mar­ta Bib­li­o­gra­fia Chrá­ne­ných úze­mí Slo­ven­ska zvä­zok 1120 1994 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 21, p. 8895 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va bib­li­o­gra­fia SLO Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska člá­nok 8085559137

Jong­man R.H.G., Ter Bra­ak C.J.F., Van Ton­ge­ren O.F.R. (ed.) Data ana­ly­sis in com­mu­ni­ty and lands­ca­pe eco­lo­gy 1995 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge šta­tis­ti­ka ENG metó­da naj­men­ších štvor­cov, ana­lý­za varian­tnos­ti, rezi­du­úm, regre­sia, kalib­rá­cia, ordi­ná­cia, koreš­po­denč­ná kano­nic­ká ana­lý­za, sku­pi­no­vá ana­lý­za kni­ha 0521475740

Lar­cher Wal­ter Fyzi­olo­gic­ká eko­lo­gie rost­lin 0 Aca­de­mia Pra­ha eko­fy­zi­oló­gia CES neznámy

Ada­mec L., Husák Šte­pán, Janau­er G.A., Oťa­he­lo­vá Hele­na Phy­to­so­ci­olo­gi­cal and ecop­hy­si­olo­gi­cal stu­dy of mac­rop­hy­tes in back­wa­ters in the Danu­be river inun­da­ti­on near Pal­ko­vi­co­vo 1993 Eko­ló­gia, Vol. 12, No. 1, p. 6979 SAP Bra­ti­sla­va fyto­so­ci­oló­gia, eko­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG Pal­ko­vi­čo­vo, Dunaj článok

Badík M. Váž­ky (Odo­na­ta) okre­su Žili­na 1994 Vlas­ti­ved­ný zbor­ník Pova­žia Považ­ské múze­um Žili­na ento­mo­ló­gia SLO váž­ky, Odo­na­ta, Žili­na článok

David Sta­ni­slav Váž­ky Hrá­doc­ké­ho rame­na Váhu a ďaľ­ších loka­lít v oko­lí Tren­čí­na 1986 Zbor­ník odbor­ných prác IV. zápa­do­slo­ven­ské­ho TOP‑u No. 3, p. 255265 ento­mo­ló­gia CES Odo­na­ta, váž­ky, Váh, Tren­čín článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Odo­na­ta) Bor­ské níži­ny 1989 Zbor­ník XXIV. TOPu – pre­hľad odbor­ných výsled­kov, p. 15129 ento­mo­ló­gia CES váž­ky, Odo­na­ta článok

David Sta­ni­slav K výsky­tu vážek (Odo­na­ta) na jiho­zá­pad­ním Slo­ven­sku 1992 Ento­mo­lo­gi­cal Prob­lems No. 22, p. 4552 ento­mo­ló­gia CES Odo­na­ta, váž­ky článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Insec­ta: Odo­na­ta) Slovensko-​moravských Kar­pát a Dol­no­váž­ske nivy. Javo­ri­na 1995 ento­mo­ló­gia CES váž­ky, Odo­na­ta in press

Feriancová-​Masárová Zita, Hanák V. Sta­vov­ce Slo­ven­ska IV. Cicav­ce 1965 SAV Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia SLO cicav­ce, Mam­ma­lia monografia

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Silo­me­to­pus ele­gans, Silo­me­to­pus reus­si, Syna­ge­les hila­ru­lus, Tapi­no­cy­bo­ides pyg­ma­e­us, The­oni­na cor­nix, Tita­no­eca vete­ra­ni­ca, Wahlc­ke­na­e­ria nodo­sa, Xys­ti­cus mar­mo­ra­tus, Zora mani­ca­ta, Acar­tau­che­nius scur­ri­lis, Alo­pe­co­sa mariae, Alo­pe­co­sa soli­ta­ria kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ara­ne­us ull­ri­chi, Attu­lus sal­ta­tor, Clu­bo­nia bre­vi­pes, Dipo­ena cora­ci­na, Ero apha­na, Gnap­ho­sa modes­ti­or, Lep­typ­han­tesm angu­li­pal­pis, Let­hyp­han­tes baeb­le­ri, Mar­pis­sa nivo­yi, Mei­one­ta fus­ci­pal­pis, Neos­co­na adian­tum, Ozyp­ti­la pul­la­ta, Pele­cop­sis elon­ga­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Phru­ro­lit­hus szi­lyi, Pis­tius trun­ca­tus, Pse­udi­cius encar­pa­tus, Seges­tria bava­ri­ca, Sit­ti­cus peni­cil­la­tus, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus stria­tus, Tha­na­tus vul­ga­ris, The­ri­di­on suave­olens, Tri­chip­ter­na cito, Walc­ke­na­e­ria mit­ra­ta, Walck­na­e­ria obtu­sa kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Walc­ka­na­e­ria sim­plex, Xys­ti­cus acer­bus, Xys­ti­cus fer­ru­gi­ne­us, Xys­ti­cus luc­ta­tor, Zelo­tes cau­ca­sius, Zelo­tes her­ma­ni, Zelo­tes lon­gi­pes kni­ha 2831703239

Kubin­ská Anna, Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Peciar Voj­tech Súpis macho­ras­tov Slo­ven­ska 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, Supp­le­ment 1, p. 99143 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO macho­ras­ty, Bry­op­hy­ta člá­nok 0006 – 3088

Lisic­ký Miku­láš J. Mol­lus­ca Slo­ven­ska 1991 Veda Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO mäk­ký­še, Mol­lus­ca monografia

Ponec Jozef Mol­lus­ca Malých Kar­pát 1972 Acta Rerum Natu­re Muse­um Natu­rae Slo­va­kia Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO Mol­lus­ca, mäk­ký­še neznámy

Ana­tó­mia Zeme 1988 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 geoché­mia, geoló­gia SLO Zem, jad­ro, plášť encyklopédia

Mišík M. Devín­ska Koby­la 1967 Obzor Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Devín­ska Koby­la neznámy

Gry­gar Jiří, Hor­ský Zde­něk, May­er Pavel Ves­mír 1979 Mla­dá fron­ta Pra­ha 1 astro­nó­mia CES ves­mír encyklopédia

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES Tes­tu­di­nae, Tes­tu­do her­man­ni, Agri­one­mys hors­fiel­dii, Mau­re­ny scas­pi­ca, mlo­ky, Cau­da­ta, Anu­ra, Amp­hi­bia, Dis­cog­los­si­dae, kuň­ko­vi­té, Pelo­ba­ti­dae, Pelo­ba­tes fus­cus, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Rani­dae, Rana ees­cu­len­ta, Rana dal­ma­ti­na, Rana ridi­bun­da kľúč 8020900535 597.6, 598

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES koryt­nač­ky, Che­lo­nia, Tes­tu­do gra­e­ca, Emy­di­dae, Emys orbi­cu­la­ris, Squ­ama­ta, Scin­ci­dae, Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Podar­cis tau­ri­ca, Angu­idae, Colub­ri­dae, Natrix tes­sel­la­ta, Elap­he lon­gis­si­ma, Vipe­ri­dae, Vipe­ra ammo­dy­tes, Lacer­ti­dae kľúč 8020900535 597.6, 598

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Lacer­ta mura­lis, Angu­is fra­gi­lis, Natrix natrix, Coro­nel­la aus­tria­ca, Colu­ber jugu­la­ris, Vipe­ra berus, Vipe­ra ursi­nii kľúč 8020900535 597.6, 598

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Allo­men­gea vidua, Ara­e­on­cus cras­si­ceps, Gon­gy­li­diel­lum vivum, Hylyp­han­tes nig­ri­tus, Hypom­ma ful­vum, Lyco­sa sin­go­rien­sis, Xys­ti­cus vidu­us, Ane­lo­si­mus vit­ta­tus, Baryp­hy­ma pra­ten­se, Bat­hyp­han­tes par­vu­lus, Bro­mel­la fal­ci­ge­ra, Cera­ti­nop­sis sta­ti­va kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Heria­ëus hir­tus, Heria­ëus mel­lot­tei, Tapi­no­cy­ba bis­cis­sa, Tibel­lus vit­ta­tus, Zora mani­ca­ta, Agra­e­ci­na stria­ta, Argen­na sub­nig­ra, Bat­hyp­han­tes app­ro­xi­ma­tus, Ente­le­ca­ra media, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Kaest­ne­ria pul­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Mar­pis­sa nivo­yi, Mei­ona­ta fus­ci­pal­pis, Ozyp­ti­la pul­la­ta, Pira­ta pis­ca­to­rius, The­ri­di­on suave­olens, Thy­re­ost­he­nius para­si­ti­cus, Walc­ke­na­e­ria obtu­sa, Xys­ti­cus luc­ta­tor, Zelo­tes gra­ci­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Syna­ge­les hilau­rus, Argen­na sub­nig­ra, Carr­ho­tus bico­lor, Mei­one­ta bae­ta, Mica­ria dives, Pis­tius trun­ca­tus, The­ri­di­on suave­olens, Zelo­tes her­ma­ni kni­ha 2831703239

Blaž­ko­vá D. Inven­ta­ri­zač­ný výskum ŠPR Stu­ži­ca. Suk­ce­sia polo­nin­ských lúk za posled­ných 20 rokov 1989 Ms. (záve­reč­ná sprá­va) fau­nis­ti­ka, flo­ris­ti­ka SLO Stu­ži­ca správa

Kri­žo­vá Eva Fyto­ce­no­lo­gic­ké pome­ry navrho­va­nej štát­nej prí­rod­nej rezer­vá­cie Jel­šo­vec” 1974 Zbor­ník refe­rá­tov 3 zjaz­du SBS, Zvo­len, p. 2932 SBS Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO ŠPR Jel­šo­vec článok

Suza J. Lišej­ní­ky Slo­ven­ské­ho stře­do­ho­ří 1945 Prá­ce morav­ské pří­ro­do­ved­né spo­leč­nos­ti No. 1711, p. 165 liche­no­ló­gia CES lišaj­ní­ky, Slo­ven­ské stre­do­ho­rie článok

Šály Rudolf Pôd­ne pome­ry 1980 Sprie­vod­ca po exkurz­ných tra­sách III. zjaz­du SBS, Zvo­len, p. 56 SBS Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO Zvo­len článok

Zlat­ník A. Přeh­led slo­ven­ských lesů pod­le sku­pin les­ných typů 1959 Spi­sy vědec­ké labo­ra­to­ře bio­ce­no­lo­gie a typo­lo­gie lesa Les­níc­ka fakul­ta Vyso­ké ško­ly zemědel­ské Brno fyto­ce­no­ló­gia CES SLT, typo­ló­gia lesa neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tita­no­eca obscu­ra, Zelo­tes elec­tus, Pel­le­nes tri­punc­ta­tus, Par­do­sa pula­tel­la kni­ha 2831703239

Fre­i­ber­ge­ro­vá Anna Ner­vos­ní dítě a jeho výcho­va 1951 Zdra­vot­nic­ké nakla­da­tels­tví Pra­ha psy­cho­ló­gia, vycho­vá­va­teľ­stvo, eti­oló­gia CES novo­ro­de­nec, koje­nec, cho­ro­by, hry, jas­le, mater­ská ško­la, šport, vzťah k prí­ro­de, dospie­va­nie, puber­ta, voľ­ba povo­la­nia knižka

Nosál Ján Pes­to­va­nie vini­ča v záh­rad­ke 1963 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo poľ­no­hos­po­dár­skej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va ovo­ci­nár­stvo SLO vinič príručka

Seko­ra Ondřej Vese­lá kníž­ka seriá­lu 1982 Albat­ros Pra­ha belet­ria, komiks CES knižka

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag I 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 8022203246

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag II 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 8022203246

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag III 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 8022203246

Lorenz Peter Homun­ku­lo­via 1988 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce belet­ria, scien­ce – fic­ti­on SLO kniha

Pla­tón 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Homér 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Ezop 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Heria­e­us hir­tus, Oxy­o­pes ramo­sus, Ara­ne­us gros­sus, Ara­ne­us ull­ri­chi, Heli­op­ha­nus aene­us, Mar­pis­sa nivo­yi, Mica­ria for­mi­ca­ria kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Calo­so­ma auro­punc­ta­tum, Apti­nus bom­bar­da, Heta­e­rius fer­ru­gi­ne­us, Agyr­tes bico­lor, Catops pici­pes, Colon den­ti­pes, Ocy­pus oph­tal­mi­cus, Sisyp­hus schef­fe­ri, Axi­no­pal­pis gra­ci­lis, Rosa­lia alpi­na, Plint­hus tis­he­ri kni­ha 2831703239

Jed­lič­ko­vá J. Spi­ders (Ara­nea) of the Jur­ský Šúr natu­re reser­ve (Cze­cho­slo­va­kia) 1988 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 34, No. 3, 170 pp. SAV Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG Ara­nea, Jur­ský Šúr článok

Gaj­doš Peter, Sva­toň Jaro­slav Výskum a ochra­na pavú­kov (Ara­ne­ae) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 111117 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, his­tó­ria arach­no­ló­gie SLO pavú­ky, Ara­nea, čer­ve­ný zoznam, čer­ve­ná kni­ha zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus cris­ta­tus, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na varie­ga­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana escu­len­ta klep­ton kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bom­bi­na varie­ga­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana dal­ma­ti­na kni­ha 2831703239

Štol­man Andrej Cho­ro­ló­gia bocia­na bie­le­ho na Slo­ven­sku 1987 Ochra­na prí­ro­dy No. 8, p. 742 cho­ro­ló­gia, orni­to­ló­gia SLO bocian bie­ly, Cico­nia alba článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana escu­len­ta klep­ton kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana dal­ma­ti­na kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Rana dal­ma­ti­na kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­chia stri­ola­ta, Semi­li­max semi­li­max, Heli­cop­sis stria­ta, Coch­li­co­pa nitens, Val­lo­nia enni­nien­sis, Ver­ti­go mou­lin­sia­na, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Pla­nor­bis cari­na­tus, Val­va­ta pul­chel­la, Val­va­ta nati­ci­na, Pisi­dium amni­cum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Tri­tu­rus alpes­tris, Rana arva­lis, Rana tem­po­ra­ria, Rana escu­len­ta klep­ton, Bom­bi­na varie­ga­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Bom­bi­na bom­bi­na, Bom­bi­na varie­ga­ta, Rana arva­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Bom­bi­na varie­ga­ta, Bufo bufo, Bufo viri­dis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. A bio­ge­og­rap­hi­cal basis of con­ser­va­ti­on 1991 Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.J.: The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­ra­tu­re com­mu­ni­ties for con­ser­va­ti­on, p. 293322 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford bio­ge­o­gra­fia, eko­so­zo­ló­gia ENG bio­ge­o­gra­fia článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E6 Záho­rie – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Hyp­num pra­ten­se, Cam­py­lium elo­des, Homa­lot­he­cium nitens, Pal­la­vi­ci­nia lyelii, Fos­som­bro­nia fave­ola­ta, Ric­car­dia cha­ma­ed­ry­fo­lia, Ric­ci­ocar­pos natans, Ric­cia bifur­ca, Ric­cia caver­no­sa, Ric­cia flu­itans, Amblys­te­gium humi­le, Apha­nor­heg­ma patens kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E6 Záho­rie – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sphag­num les­cu­rii, Sphag­num com­pac­tum, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num, Ort­hot­ri­chum obtu­si­fo­lium, Tor­tu­la papil­lo­sa, Ulo­ta cris­pa, Fon­ti­na­lis anti­py­re­ti­ca, Dic­ra­num spu­rium, Buxbau­mia aphyl­la kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­li­ny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 177 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Colo­le­je­unea cal­ca­rea, Colo­le­je­una ros­se­tia­na, Sca­pa­nia cal­ci­co­la, Sca­pa­nia aequ­ilo­ba, Taxip­hyl­lum wissg­ril­lii, Seli­ge­ra pusil­la, Lop­ho­zia beden­sis, Lop­ho­zia ban­trien­sis, Man­nia frag­rans, Ric­cia canes­cens, Phas­cum flo­er­ke­a­num, Ple­uro­cha­ëte squ­ar­ro­sa kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­li­ny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 177 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Weis­sia triump­hans, Didy­mo­don luri­dus, Ric­cia flu­itans, Fon­ti­na­lis anti­py­re­ti­ca, Phys­co­mit­rium eurys­to­mum, Ort­hot­ri­chum pal­lens, Ort­hot­ri­chum stel­la­tum, Ort­hot­ri­chum stria­tum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Grim­mia ova­lis, Ort­hot­ri­chum rupes­tre, Man­nia frag­rans, Aste­rel­la sac­ca­ta, Phas­cum cur­vi­col­le, Pte­ry­go­ne­urum sub­ses­si­le, Funa­ria muh­len­ber­gii, Ple­uro­cha­ëte squ­ar­ro­sa, Acau­lon tri­qu­et­rum, Pse­udoc­ros­si­dium horn­schu­chia­num, Pse­udoc­ros­si­dium revo­lu­tum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pottia bry­o­ides, Tor­tu­la papil­lo­sa, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Fis­si­dens cras­si­pes, Fon­ti­na­lis anti­py­re­ti­ca, Fon­ti­na­lis squ­amo­sa, Cinc­li­do­tus danu­bi­cus, Cinc­li­do­tus fon­ti­na­lo­ides, Cinc­li­do­tus ripa­rius, Apha­nor­heg­ma patens, Ric­ci­ocar­pus natans, Ric­cia caver­no­sa, Ric­cia flu­itans, Ent­hos­to­don hun­ga­ri­cus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Des­ma­to­don hei­mii, Pte­ry­go­ne­urum koz­lo­wii, Pottia bry­o­ides kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E10 Lato­ri­ce a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ent­hos­to­don hun­ga­ri­cus, Pottia bry­o­ides, Man­nia frag­rans, Oxy­mit­ra pale­a­cea, Ric­cia sub­bi­fur­ca, Ric­cia cili­i­fe­ra, Ric­cia pse­udo­pa­pil­lo­sa, Ric­cia gou­ge­tia­na, Acau­lon muti­cum, Phas­cum cur­vi­col­le, Phas­cum flo­er­ka­num, Pottia daval­lia­na, Pottia inter­me­dia kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­li­ny E15 Trí­be­ču – juh (Zobor a Žib­ri­ca) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 198 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Man­nia frag­rans, Oxy­mit­ra pale­a­cea, Ric­cia canes­cens, Ricia cili­i­fe­ra, Ric­cia gou­ge­tia­na, Acau­lon muti­cum, Pottia caes­pi­to­sa, Pse­udoc­ros­si­dium horn­schu­chia­num, Aste­rel­la sac­ca­ta, Ric­cia cilia­ta, Funai­ra muh­len­ber­gii kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Duva­lius hun­ga­ri­cus szi­li­cen­sis, Duva­lius hun­ga­ri­cus brzo­ti­nen­sis, Catops lon­gu­lus, Cho­le­va bico­lor, Cho­le­va glau­ca, Cop­ris his­pa­nus, Apho­dius citel­lo­rum, Ont­hop­ha­fus vit­tu­lus, Dap­sa den­ti­col­lis, Bary­pe­it­hes inter­po­si­tus, Bat­ri­sus for­mi­ca­rius kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Odon­te­us armi­ger, Sym­bi­otes gib­be­ro­sus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dic­rant­hus majz­la­ni, Bagous sub­ca­ri­na­tus, Cue­tor­hyn­chus urti­cae, Cle­onus cicat­ri­co­sus, Phyl­lo­bius scu­tel­la­ris, Sibi­nia soda­lis, Mar­ma­ro­pus bes­se­ri, Gym­na­et­ron piraz­zo­li kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Psa­li­dium maxil­lo­sum, Bra­chy­ce­rus fove­i­col­lis, Rhyn­chi­tes bac­chus, Sto­mo­des gyro­si­col­lis, Peri­te­lus fami­lia­ris, Ento­mos­ce­lis ado­ni­dis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Blet­hi­sa mul­ti­punc­ta­ta, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Leis­tus rufo­mar­gi­na­tus, Grap­to­dy­tes bili­ne­a­tus, Hyda­ti­cus trans­ver­sa­lis, Dytis­cus cir­cum­fle­xus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bary­pe­it­hes for­ma­ne­ki, Api­on semi­vit­ta­tum, Rosa­lia alpi­na, Oryc­tes nasi­cor­nis, Maso­re­us wet­ter­ha­li, Cha­e­tab­ra­e­us glo­bu­lus, Sat­ra­pes sar­to­rii, Agyr­tes bico­lor, Cho­le­va cis­tel­lo­ides, Cho­le­va stur­mi, Colon armi­pes, Stap­hy­li­nus mus, Ocy­pus oph­tal­mi­cus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Aki­me­rus scha­ef­fe­ri, Rham­nu­sium bico­lor, Tri­cho­fe­rus pal­li­dus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Thi­no­bius kor­be­li, Hyd­ro­va­tus cus­pi­da­tus, Bagous bag­da­ten­sis, Cerop­hy­tus ela­te­ro­ides, Dona­cia cras­si­pes, Neop­lint­hus por­ca­tus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Oloph­rum lim­ba­tum, Blet­hi­sa mul­ti­punc­ta­ta, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Ant­ho­co­mus coc­ci­ne­us, Demet­rias atri­ca­pil­la, Hyd­ro­t­has­sa mar­gi­nel­la, Dona­cia bico­lor kni­ha 2831703239

Hin­dák Fran­ti­šek, Ková­čik Ľ. Súpis siníc a rias Tatrans­ké­ho národ­né­ho par­ku 1993 Zbor­ník TANAP, v tla­či TANAP Mar­tin algo­ló­gia SLO sini­ce, ria­sy, TANAP neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek, Záhu­men­ský L. Algen­ver­ze­ich­nis im tse­chos­lo­wa­kis­chen Donaub­schnitt 1983 Arch. Hyd­ro­bi­ol. Vol. 68, Donau­fors­chung No. 7, p. 114133 Stutt­gart algo­ló­gia GER Dunaj neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek, Lhot­ský O., Rosa K. Súpis siníc a rias Slo­ven­ska 1974 VSAV, Veda Bra­ti­sla­va algo­ló­gia SLO sini­ce, ria­sy neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Blet­hi­sa mul­ti­punc­ta­ta, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Leis­tus rufo­mar­gi­na­tus, Grap­to­dy­tes bili­ne­a­tus, Hyda­ti­cus trans­ver­sa­lis, Dytis­cus cir­cum­fle­xus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dor­ca­di­on sco­po­li, Phy­to­ecia cylin­di­ca, Hete­rius fer­ru­gi­ne­us, Catops wes­ti, Scap­hium imma­cu­la­tum, Cla­vi­ger tes­ta­ce­us, Ocho­da­e­us chry­so­me­lo­ides, Leth­rus apte­rus, Tet­rops star­ki kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lae­na vien­nen­sis, Bary­pe­it­hes pel­lu­ci­dus, Acal­les hypoc­ri­ta, Com­bo­ce­rus gla­ber, Cara­bus vari­olo­sus, Cara­bus viola­ce­us, Cara­bus intri­ca­tus, Cara­bus gra­nu­la­tus, Cara­bus coria­ce­us, Cara­bus ull­ri­chi, Cara­bus hor­ten­sis, Cara­bus nemo­ra­lis, Cara­bus sche­id­lei kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bary­pe­it­hes for­ma­ne­ki, Api­on semi­vi­tat­tum, Rosa­lia alpi­na, Orxc­tes nasi­cor­nis, Maso­re­us wet­ter­ha­li, Cha­e­tab­ra­e­us glo­bu­lus, Sat­ra­pes mus, Ocy­pus oph­tal­mi­cus, Aki­me­rus scha­ef­fe­ri, Rham­nu­sium bico­lor, Tri­cho­fe­rus pal­li­dus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dic­rant­hus majz­la­ni, Bagous spp., Thry­o­ge­nes scirr­ho­sus, Nota­ris bima­cu­la­tus, Hyd­ro­va­tus cus­pi­da­tus, Gyri­nus nata­tor, Lach­na­es cri­ni­tus, Cas­si­da sub­fer­ru­gi­nea, Lae­na reit­te­ri, Bary­pe­it­hes inter­po­si­tus, Myce­top­ha­gus ater, Omia­mi­ma hana­ki kni­ha 2831703239

Lac­ko­vi­čo­vá Anna Lišaj­ní­ky Malých Kar­pát 1977 Acta Eco­lo­gi­ca No. 6, p. 107 PRIF UK Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia SLO Malé Kar­pa­ty, lišaj­ní­ky článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Acal­les pet­rys­za­ki kni­ha 2831703239

Lisic­ká Eva Lišaj­ní­ky na Devín­skej Koby­le 1983 Ochra­na prí­ro­dy Vol. 6, No. 2, p. 910 liche­no­ló­gia SLO Devín­ska Koby­la, lišaj­ní­ky článok

Suza J. Lišej­ní­ky Malých Kar­pat (Slo­ven­sko) 1948 Prá­ce Morav­sko – slez­ské aka­de­mie věd pří­rod­ních No. 20, p. 128 Morav­sko – slez­ské Aka­de­mie věd pří­rod­ních Brno liche­no­ló­gia CES lišaj­ní­ky, Malé Kar­pa­ty článok

Zahl­b­ruck­ner A. Zur Flech­ten­flo­ra des Pre­ss­bur­ger Komi­ta­tes 1894 Ver­had­lun­gen des Vere­i­nes für Natur­kun­de – und Heilk­de 8: 1973, p. 273284 Pre­ss­bug N.F. liche­no­ló­gia GER Malé Kar­pa­ty, Podu­naj­ská níži­na, Záhor­ská níži­na článok

Zahl­b­ruck­ner A. Flech­ten­fun­de in den Kle­i­nen Kar­pat­hen 1913 Magy­ar Bota­ni­cal Lap. No. 12, p. 292299 Buda­pest liche­no­ló­gia GER Malé Kar­pa­ty, lišaj­ní­ky článok

Štef­fek Jozef Návrh sie­te geno­fon­do­vých loka­lít mala­ko­fau­ny na úze­mí CHKO Malá Fat­ra 1988 Zbor­ník zo semi­ná­ra k 20. výro­čiu vyhlá­se­nia CHKO Malá Fat­ra: Vplyv ľud­ských akti­vít na prí­ro­du CHKO Malá Fat­ra, 7. 10. 1987, Žili­na, p. 7982 Gbe­la­ny mala­ko­zo­oló­gia SLO eko­lo­gic­ké sie­te, geno­fon­do­vé loka­li­ty, mäk­ký­še, CHKO Malá Fat­ra článok

Sol­dán T. The mayf­lies (Epe­me­rop­te­ra) of the river Lato­ri­ca in Eas­tern Slo­va­kia 1981 Bio­ló­gia No. 36, p. 10431048 Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Ephe­me­rop­te­ra, Lato­ri­ca článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Odo­na­ta) dol­ní čas­tí Ipľu 1989 Zbor­ník Slo­ven­ské­ho národ­né­ho múzea, Prí­rod­né vedy No. 35, p. 5174 Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia CES Ipeľ, váž­ky, Odo­na­ta článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Odo­na­ta) v oko­lí Mochov­ců 0 Zbor­ník Slo­ven­ské­ho národ­né­ho múzea, Prí­rod­né vedy No. 38, p. 4365 Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia CES Mochov­ce, váž­ky, Odo­na­ta článok

Cunev J. Chro­bá­ky (Cole­op­te­ra) blíz­ke­ho oko­lia Slá­deč­ko­viec 1991 Rosa­lia No. 7, p. 169184 Nit­ra ento­mo­ló­gia SLO chro­bá­ky, Cole­op­te­ra, Slá­deč­kov­ce článok

Koda­da J., Majz­lan Oto Spo­lo­čen­stvá vod­ných chro­bá­kov (Coelop­te­ra aqu­ico­la) ŠPR Abrod 1986 Ochra­na prí­ro­dy No. 8, p. 211219 Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia SLO vod­né chro­bá­ky, Cole­op­te­ra aqu­ico­la článok

Štek­lo­vá M., Majz­lan Oto Cur­cu­li­oni­dae (Cole­op­te­ra) nie­kto­rých význam­ných loka­lít výchd­né­ho Slo­ven­ska 1983 Zbor­ník Výcho­do­slo­ven­ské­ho múzea – Prí­rod­né vedy No. 14, p. 8393 Koši­ce ento­mo­ló­gia SLO Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­te­ra článok

Kmi­niak Milan Kvan­ti­ta­tív­na cha­rak­te­ris­ti­ka oboj­ži­vel­ní­kov a pla­zov v pod­mien­kach juho­zá­pad­né­ho Slo­ven­ska 1993 Acta Zoolo­gi­ca No. 35, p. 4554 PRIF UK Bra­ti­sla­va fau­nis­ti­ka, her­pe­to­ló­gia SLO oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy, juho­zá­pad­né Slo­ven­sko článok

Hell P., Cim­bal D. Roz­ší­re­nie a počet­nosť vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ra) na Slo­ven­sku 1978 Folia Vena­to­ria No. 8, p. 223236 fau­nis­ti­ka, cho­ro­ló­gia SLO Lut­ra lut­ra, vydra rieč­na článok

Kad­le­čík Ján Roz­ší­re­nie vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ran L., 1758) na Slo­ven­sku – súčas­ný stav pozna­nia 1992 Bul­le­tin Vydra No. 3, p. 5459 cho­ro­ló­gia SLO vydra rieč­na, Lut­ra lut­ra článok

Dudich A., Štol­man Andrej Prís­pe­vok k pozna­niu zooce­nóz les­ných eko­sys­té­mov Poľa­ny. 1. Ekto­pa­ra­zi­to­ce­nó­zy drob­ných zem­ných cicav­cov 0 Stred­né Slo­ven­sko No. 10, p. 6984 zooce­no­ló­gia, para­zi­to­ló­gia SLO les, para­zit článok

Juraj­da P. a kol. Rybí spo­le­čen­stva vod­ních toků v oblas­ti CHKO Poľa­na (východ­ní část). Zprá­va o pro­ve­de­ném průz­ku­mu 1992 ÚSEB AV ČR Brno ich­ty­o­ló­gia CES ryby, Poľa­na správa

Urban Peter, Gre­gor Jozef Oboj­ži­vel­ní­ky (Amp­hi­bia) a pla­zy (Repti­lia) CHKO Poľa­na 1991 Stred­né Slo­ven­sko No. 10, p. 147164 her­pe­to­ló­gia SLO Poľa­na, lazy, oboj­ži­vel­ní­ky článok

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 150178 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt bota­ni­ka, eto­ló­gia, zooló­gia, fyzi­oló­gia CES roz­mno­žo­va­nie rast­lín, ope­ľo­va­nie, seme­no, plod, roz­mno­žo­va­nie bez­sta­vov­cov, roz­mno­žo­va­nie rýb, roz­mno­žo­va­nie oboj­ži­vel­ní­kov, rast živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, meta­mor­fó­za, roz­mno­žo­va­nie pla­zov, roz­mno­žo­va­nie cicav­cov, tok vtá­kov, klí­če­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Thur­zo­vá Ľud­mi­la, Kre­sá­nek Jaro­slav, Mare­ček Šte­fan, Mika Karol Malý atlas lie­či­vých rast­lín 1983 Osve­ta Mar­tin 7 bota­ni­ka, far­má­cia SLO lie­či­vé rast­li­ny atlas

Kre­sá­nek Jaro­slav, Duga­so­vá Zla­ti­ca Fló­ra – Lie­či­vé rast­li­ny. Fareb­ný obráz­ko­vý kalen­dár 1979 Duk­lian­ske tla­čiar­ne Pre­šov bota­ni­ka, far­má­cia SLO lie­či­vé rast­li­ny kalendár

Bar­ring­ton H.C. Medi­ci­nal de Colom­bia. Bota­ni­ca Medi­ca 1974 Ins­ti­tu­to de Cinas Natu­ra­les Uni­ver­si­dad Naci­ona­le Bogo­ta bota­ni­ka, far­má­cia ESP Kolum­bia neznámy

Pišút Ivan, Lac­ko­vi­čo­vá Anna Inven­ta­ri­zač­ný výskum ŠPR Stu­ži­ca. Lišaj­ní­ky 1989 Ms. (záve­reč­ná sprá­va) liche­no­ló­gia SLO Stu­ži­ca, lišaj­ní­ky správa

Pišút Ivan, Lac­ko­vi­čo­vá Anna Lišaj­ní­ky CHKO Východ­né Kar­pa­ty 1992 unpubl. liche­no­ló­gia SLO Východ­né Kar­pa­ty neznámy

Sol­dán Z. Zprá­va o bry­of­lo­ris­tic­kém výsku­mu v Bukov­ských vrších 1992 unpubl. bry­o­ló­gia SLO Bukov­ské vrchy, machy neznámy

Dudich A., Štol­man Andrej Drob­né zem­né cicav­ce západ­nej čas­ti Slo­ven­ských Bes­kýd 1980 Vlas­ti­ved­ný zbor­ník Pova­žia No. 14, p. 219244 Považ­ské múze­um Žili­na mam­ma­li­oló­gia SLO drob­né zem­né cicav­ce, Bes­ky­dy článok

Mišík V. Ich­ty­o­fau­na rie­ky Kysu­ce 1959 Bio­lo­gic­ké prá­ce SAV No. 54, p. 740 SAV Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia SLO ryby, Kysu­ce článok

Obuch J. Poznám­ky k ver­teb­ra­to­lo­gic­kým výsku­mom v Javor­ní­koch a v Slo­ven­ských Bes­ky­dách 1978 Gal­vá­nek Juraj (ed.): XIII. TOP 1977 – pre­hľad odbor­ných výsled­kov, Prie­vi­dza, p. 4041 ver­teb­ra­to­ló­gia SLO Javor­ní­ky, Slo­ven­ské Bes­ky­dy článok

Štol­man Andrej Ver­teb­ra­to­lo­gic­ký inven­tár Kysúc 1978 Sprá­vy a infor­má­cie No. 2, p. 2142 Kysuc­ké múze­um Čad­ca ver­teb­ra­to­ló­gia SLO Kysu­ce článok

Štol­man Andrej, Dudich A., Ková­čik J. Fau­na hmy­zož­rav­cov a hlo­dav­cov (Insec­ti­vo­ra, Roden­tia) okre­su Považ­ská Bys­tri­ca (Bie­le Kar­pa­ty, Javor­ní­ky, Strá­žov­ské vrchy, Považ­ské podo­lie) 1985 Gal­vá­nek Juraj, Gre­gor Jozef (ed.): XIX. TOP 1983, pre­hľad odbor­ných výsled­kov, Považ­ská Bys­tri­ca 1985, p. 109118 mam­ma­li­oló­gia SLO hmy­zož­rav­ce, Insec­ti­vo­ra, hlo­dav­ce, Roden­tia, Považ­ská Bys­tri­ca, Bie­le Kar­pa­ty, Javor­ní­ky, Považ­ské podo­lie, Stá­žov­ské vrchy článok

Kor­peľ Šte­fan Pes­to­va­nie šlach­te­ných topo­ľov, inten­zív­ne kul­tú­ry a poras­ty (Súčas­ná prob­le­ma­ti­ka luž­ných lesov) 1988 LF VŠLD Zvo­len les­níc­tvo SLO topoľ šlach­te­ný, inte­zív­ne les­né hos­po­dá­re­nie skriptá

Kali­vo­do­vá Eva, Ružič­ko­vá Hele­na, Kozo­vá Mária Dosta­ne prí­ro­da rie­ky Mora­vy šan­cu ? 1991 Život­né pro­stre­die No. 25, p. 191194 Bra­ti­sla­va SLO Mora­va článok

Peciar Voj­tech Súčas­ný stav bry­of­ló­ry na Slo­ven­sku a aktu­ál­ne prob­lé­my jej ochra­ny 1987 Bio­ló­gia No. 42, p. 6977 Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO machy článok

Greš­tiak M. Prob­le­ma­ti­ka zales­ňo­va­nia ero­do­va­ných neles­ných plôch na holiach Veľ­kej Fat­ry 1978 Spra­vo­daj ÚHUL No. 3477, p. 1621 ÚHUL Zvo­len les­níc­tvo SLO eró­zia, zales­ňo­va­nie, hole, Veľ­ká Fat­ra článok

Mid­riak Rudolf (ed.) Raci­onál­ne využí­va­nie úze­mia výso­kých poho­rí SSR vo vzťa­hu k reli­é­fot­vor­ným pro­ce­som 1989 VŠLD Zvo­len fyzi­otak­ti­ka, geomor­fo­ló­gia SLO vyso­ké poho­ria, reli­é­fot­vor­ný pro­ces neznámy

Holub Z., Ostro­luc­ká M.G. Tole­ran­ce of pol­len from tre­es to chro­nic effect of Pb and aci­di­ty 1993 Bio­ló­gia No. 48, p. 331335 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, fyzi­oló­gia dre­vín ENG olo­vo, aci­di­fi­ká­cia, tole­ran­cia, seme­no, dre­vi­na, chro­nic­ký efekt článok

Kame­nic­ká Auré­lia Rooting of Mag­no­lia xsou­lan­gia­na mic­ro­cut­tings 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 435439 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, fyzi­oló­gia rast­lín ENG zako­re­ňo­va­nie, Mag­no­lia xsou­lan­gia­na, ras­to­vé regu­lá­to­ry člá­nok 0006 – 3088

Ran­duš­ka Dušan, Vorel J. Plí­va K. Fyto­ce­no­ló­gia a les­níc­ka typo­ló­gia 1986 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo SLO les­né typy, sku­pi­ny les­ných typov neznámy

Zlat­ník A. Fyto­ce­no­lo­gie lesa 1953 SPN Pra­ha fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo CES les neznámy

May Peter H., da Mot­ta Ronal­do Serôa (eds.) Pri­cing the pla­net. The eco­no­mic anly­sis for sus­tai­nab­le deve­lop­ment 1996 Colum­bia Uni­ver­si­ty Pre­ss New York envi­ron­men­tál­na eko­nó­mia ENG oce­ňo­va­nie nezná­my 0231101740

Pit­ko J. Výskyt tisu (Taxus bac­ca­ta L.) v les­ných typoch har­ma­nec­kej oblas­ti 1960 Les­nic­ký časo­pis No. 5, p. 340352 bota­ni­ka, les­níc­ka typo­ló­gia SLO Har­ma­nec, Taxus bac­ca­ta, tis oby­čaj­ný článok

Lands­berg Joe J., Gower Stith T. App­li­ca­ti­ons of phy­si­olo­gi­cal eco­lo­gy to forest mana­ge­ment 1997 Phy­si­olo­gi­cal Eco­lo­gy Series Aca­de­mic Pre­ss, San Die­go San Die­go, Cali­for­nia eko­fy­zi­oló­gia ENG les­né hos­po­dá­re­nie nezná­my 0124359558

Mihál I. Har­ves­tmen (Opi­li­ono­ida) in a brush stand and fir – beech forest of the Krem­nic­ké vrchy moun­tains 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 191194 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Opi­li­oni­da, kro­vi­ny, jed­ľo­vé buči­ny, Krem­nic­ké vrchy člá­nok 0006 – 3088

Tur­ča­ni Marek, Liš­ka Jan, Sky­va Jan, Patoč­ka Jan Lepi­dop­te­ran fau­na of the Čer­ve­né vrchy moun­tains (the Tatras Nati­onal Park) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 213216 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra člá­nok 0006 – 3088

Bitu­šík Peter, Kop­po­vá Kat­ka Mac­ro­zo­obent­hos of the gla­cial lakes in the Low Tatras (West Car­pat­hians). Aqu­atic insects 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 227232 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG mak­ro­zo­oben­tos, ľadov­co­vé jaze­rá, Níz­ke Tat­ry člá­nok 0006 – 3088

Šte­pa­no­vi­čo­vá Oľga Epi­ga­e­ic Hete­rop­te­ra as bio­in­di­ca­tors of mois­tu­re rela­ti­on of the flo­odp­lain forest of the Danu­be and Mora­va rivers 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 243246 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Hete­rop­te­ra, bio­in­di­ká­tor, Dunaj, Mora­va, vlh­kosť člá­nok 0006 – 3088

Kor­bel Ladi­slav, Rych­lík Ivo, Majz­lan Oto Epi­ga­e­ic beet­les (Cole­op­te­ra) of the Devín­ska Koby­la hill (the Malé Kar­pa­ty moun­tain, sout­hwest Slo­va­kia) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 263272 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Cole­op­te­ra, Devín­ska Koby­la, Malé Kar­pa­ty člá­nok 0006 – 3088

Šuš­lík Voj­tech Ort­hop­te­ra of wet­land habi­tats in the Lip­tov­ská kot­li­na regi­on (not­hern Slo­va­kia) 1997 Bio­ló­gia Vol. 38, No. 9, p. 241242 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Ort­hop­te­ra, Lip­tov­ská kot­li­na, mok­raď, wet­land článok

Poe Allan Edgar Jama a kyvad­lo 0 horor, belet­ria SLO knižka

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geolo­gic­ká stav­ba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 34 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO vnú­tor­né Kar­pa­ty, sedi­men­tár­ne for­má­cie, vul­ka­no­gén­ne for­má­cie, pred­vr­ch­no­kar­bón­sky fun­da­ment, tat­ri­kum, vepo­ri­kum, čer­to­vic­ká línia, mar­ge­can­sko – lube­níc­ka línia, geme­ri­kum, gel­nic­ká sku­pi­na, rako­vec­ká sku­pi­na, melia­ti­kum, tor­na­li­kum„ fat­ri­kum kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geolo­gic­ká stav­ba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 45 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO kríž­ňan­ský prí­krov, vysoc­ký prí­krov, hro­ni­kum, kryš­ta­li­ni­kum, perm, chočs­ký prí­krov, štu­rec­ký prí­krov, sili­ci­kum, prí­krov Drien­ku, von­kaj­šie Kar­pa­ty, brad­lo­vé pás­ma, jur­ské vápa­en­ce, spod­nok­rie­do­vé vápen­ce, seve­ro­ver­gent­né vrá­sy, fly­šo­vé pás­mo, Tet­hys kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geolo­gic­ká stav­ba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 6 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO zlo­mo­vé línie, panón­ska pan­va kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geomor­fo­lo­gic­ké pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 67 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO západ­né Kar­pa­ty, východ­né Kar­pa­ty, zápa­do­pa­nón­ska pan­va, výcho­do­pa­nón­ska pan­va, reli­éf, gla­ciál­ne for­my, ero­zív­ne kot­li­ny, kaňo­ny, kras, jas­ky­ne, rieč­ne tera­sy, náno­sy riek, vul­ka­nic­ké mor­fo­ló­gie, zosu­vy, pie­soč­né duny kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Pôd­ne pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 79 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôd­ny druh, lik­vi­dá­cia rozp­tý­le­nej zele­ne, meli­orá­cia, rekul­ti­vá­cia, naru­še­nie vod­né­ho reži­mu, kys­lé daž­de, praš­ný spád kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Kli­ma­tic­ké pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 9 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va kli­ma­to­ló­gia SLO kni­ha 2831703239

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Hyd­ro­lo­gic­ké pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 910 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyd­ro­ló­gia SLO ple­so, taj­chy kni­ha 2831703239

Bero Ras­ti­slav, Tábor Ivo, Tomaš­ko Ivan Arbo­ré­tum Mly­ňa­ny 1992 Veda Bra­ti­sla­va 1 bota­ni­ka, sadov­níc­tvo, pes­to­va­teľ­stvo SLO arbo­ré­tum sprie­vod­ca 8022403776

Pas­te­ur Lou­is 0 bota­ni­ka, viro­ló­gia, medi­cí­na SLO neznámy

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Živo­číš­stvo Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 1214 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO posled­ná doba ľado­vá, otep­ľo­va­nie, zvý­še­nie kon­ti­nen­ta­li­ty, odles­ňo­va­nie, vplyv na les, imi­sie, ťaž­ba dre­va, bore­ál­ny prvok, step­né dru­hy, zápa­do­kar­pat­ské ende­mi­ty, relik­ty, ende­mic­ké podd­ru­hy, tro­pic­ké dru­hy, nepô­vod­né dru­hy kni­ha 2831703239

Bur­da Hynek Sav­ci v pod­ze­mí. 3, Orien­ta­ce v čase a pros­to­ru 1996 Živa No. 3, p. 134136 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES orien­tá­cia, pod­ze­mie, cicav­ce, neto­pie­re, echo­lo­ká­cia člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (IV). Poru­chy cir­ka­diál­ní­ho řádu člo­věka 1996 Živa No. 1, p. 2528 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus, poru­chy bio­ryt­mov člá­nok 0044 – 4812

Bur­da Hynek Sav­ci v pod­ze­mí. 1, Dege­ne­ra­ce nebo spe­cia­li­za­ce 1996 Živa No. 1, p. 3942 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (I) 1995 Živa No. 2, p. 73 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (II) 1995 Živa No. 3, p. 121 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (III). Bio­lo­gic­ké hodi­ny člo­věka 1995 Živa No. 3, p. 169171 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus, den­né ryt­my člá­nok 0044 – 4812

Spel­ler­berg Ian F. Rast­lin­né a živo­číš­ne bio­in­di­ká­to­ry, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 43 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia CES moni­to­ro­va­nie, bio­in­di­ká­tor, The Uni­ted Nati­ons Eco­no­mic and Social Coun­cil, EPA, UNEP, Sagit­ta seto­sa, Sagit­ta ele­gans, Cha­ma­e­ne­ri­on angus­ti­fo­lium, Urti­ca dioica, Aca­cia albi­da, Andro­po­gon gyanus, Hip­pot­ra­gus equ­inus, Oci­mum hom­blei, kaná­rik, metán kni­ha 8090185525 l

Hús­ka Jozef The seventh euro­pe­an con­gress on bio­tech­no­lo­gy 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 244 SAP Bra­ti­sla­va bio­tech­no­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG bio­tech­no­ló­gia člá­nok 0006 – 3088

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 1624 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO hos­po­dár­ska expló­zia, voľ­ný obchod, tele­ko­mu­ni­ká­cie, rast, ener­ge­tic­ká krí­za, optic­ký kábel, hlad, jad­ro­vá ener­gia, daňo­vá refor­ma, minia­tu­ri­zá­cia, inflá­cia, úrok, ázij­ská spot­re­bi­teľ­ská kon­junk­tú­ra, Japon­sko, Thaj­sko, Malaj­zia, Indo­né­zia, Sin­ga­pur kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 2432 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO demok­ra­cia, voľ­né pod­ni­ka­nie, mier, voj­na, národ­ná bez­peč­nosť, boj pro­ti komu­niz­mu, život­né pro­stre­die, Geor­ge Bush, Michail Gor­ba­čov, Mar­ga­ret That­che­ro­vá, úpa­dok Ame­ri­ky, kon­ku­ren­cia, dvoj­do­mý defi­cit Ame­ri­ky, defi­cit, bur­za, krach, obchod­ný defi­cit kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 3248 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO vyku­po­va­nie, eko­no­mic­ký naci­ona­liz­mus, USA, glo­ba­li­zá­cia, pri­sťa­ho­va­lec­tvo, eko­no­mi­ka vyso­kých miezd, níz­ke pla­ty, infor­ma­ti­zo­va­ná eko­no­mi­ka, stred­ná vrstva, žena, dedič­stvo, čer­no­si, legis­la­tí­va, súd­nic­tvo, finanč­né služ­by, Japon­sko, Euró­pa, poli­ti­ka kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 4852 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO Dán­sko, Talian­sko, Holand­sko, Špa­niel­sko, Fran­cúz­sko, Veľ­ká Bri­tá­nia, Írsko, Por­tu­gal­sko, Nemec­ko, Bel­gic­ko, Gréc­ko, Luxem­bur­gs­ko, kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Rene­san­cia ume­nia 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 5379 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO ume­nie, Bro­dway, Figa­ro­va svad­ba, sym­fo­nic­ký orches­ter, kni­ha, tanec, múze­um, tele­ví­zia, Los Ange­les, ume­lec­ký trh, Euró­pa, fes­ti­val, Reno­ir, pra­cov­né prí­le­ži­tos­ti, pod­ni­ka­nie, sub­ven­co­va­nie ume­nia, tele­mar­ke­ting, šport, rekla­ma, inzer­cia kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Výskyt trho­vé­ho socia­liz­mu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 8099 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO glo­bál­na eko­no­mi­ka, tech­ni­ka, cen­tra­li­zá­cia, Gor­ba­čov, pod­ni­ka­nie, lea­sing, ban­krot, sociál­na doho­da, poľ­no­hos­po­dár­ska peres­troj­ka, Čína, plu­ra­liz­mus, Maďar­sko, Ernö Rubik, Poľ­sko, socia­liz­mus kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Glo­bál­ny život­ný štýl a kul­túr­ny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 100112 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO glo­bál­ny život­ný štýl, kul­túr­ny naci­ona­liz­mus, jed­lo, kuchy­ňa, móda, zába­va, rých­le občerstve­nie, Japon­sko, Big Mac, kuli­nár­ny impe­ria­liz­mus, výme­na potra­vín, obchod s kon­fek­ci­ou, Benet­ton, Esprit, IKEA, glo­bál­ne ceny, kul­túr­na pla­tob­ná vyrov­na­nosť, film kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Glo­bál­ny život­ný štýl a kul­túr­ny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 112128 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO hud­ba, zábav­né ume­nie, vyda­va­teľ­ská čin­nosť, tele­ví­zia, kul­túr­ny impe­ria­liz­mus, anglič­ti­na, médiá, dopra­va, infor­ma­ti­ka, medzi­ná­rod­né pod­ni­ka­nie, dip­lo­ma­cia, kul­túr­ny impe­ria­liz­mus, islam, Wales, Que­bec, Kata­klán­sko, Sin­ga­pur, ZSSR kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Glo­bál­ny život­ný štýl a kul­túr­ny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 128129 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO glo­bál­ny život­ný štýl, ľud­ské prá­va kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Pri­va­ti­zá­cia štá­tu vše­obec­né­ho bla­ho­by­tu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 130149 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO Bri­tá­nia, Mar­ga­ret That­che­ro­vá, účas­ti­nár­ska demok­ra­cia, labou­riz­mus, glo­bál­na pri­va­ti­zá­cia, afric­ká pri­va­ti­zá­cia, poš­ta, Talian­sko, Škan­di­ná­via, ame­ric­ký úpa­dok, sociál­na doho­da, pra­cu­jú­ca žena kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Roz­voj ticho­mor­skej oblas­ti 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 150182 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO ázij­ské tig­re, Sin­ga­pur, Malaj­zia, Hon­kong, Čína, Japon­sko, Tchaj­wan, Juž­ná Kórea, Thaj­sko, Kórea, vzde­lá­va­nie, Kali­for­nia, San Fran­cis­co, Los Ange­les, Was­hing­ton, pri­sťa­ho­va­lec­tvo kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Deväť­de­sia­te roky: desať­ro­čie žien vo vedú­com posta­ve­ní 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 183204 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO pod­ni­ka­nie, žena, vede­nie, ria­de­nie, mater­ská dovo­len­ka, glo­bál­na eko­no­mi­ka, život­né pro­stre­die, Ticho­mo­rie kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Vek bio­ló­gie 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 204228 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO bio­tech­no­ló­gia, legis­la­tí­va, super­pa­ra­daj­ky, kuku­ri­ca, nové seme­ná, poľ­no­hos­po­dár­stvo, bio­fun­da­men­ta­liz­mus, géno­vé inži­nier­stvo, mlie­ko, kra­va, člo­vek, biy­ón, lie­ky, trans­ge­né­za, vak­cí­na, DNA, euge­ni­ka, pod­ni­ka­nie, Japon­sko, nano­tech­no­ló­gia, eti­ka kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Vek bio­ló­gie 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 228 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO náh­rad­né rodi­čov­stvo kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Oži­ve­nie nábo­žen­stva v tre­ťom milé­niu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 229253 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO nábo­žen­stvo vedy, okra­jo­vá cir­kev, tech­ni­zá­cia cir­kvi, fun­da­men­ta­liz­mus, tele­ví­zia, epi­sko­pá­li, cha­riz­ma­tic­ký kato­li­ciz­mus, bap­tiz­mus, mar­ke­ting kni­ha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Tri­umf jed­not­liv­ca 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 253262 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO indi­vi­du­ál­na zod­po­ved­nosť, kolek­tív, glo­ba­li­zá­cia, indi­vi­du­ali­zá­cia, spo­lo­čen­stvo, pod­ni­ka­nie, glo­bál­na eko­no­mi­ka, poli­ti­ka, pod­ni­ka­teľ­ská poli­ti­ka, tech­ni­ka, glo­bál­na sieť, fax, elek­tro­ni­ka, spot­re­bi­teľ kni­ha 8071270504

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Eche­mus angus­tif­rons, Lept­hyp­han­tes quad­ri­ma­cu­la­tus, Lyco­sa sin­go­rien­sis, Lyco­sa vul­tu­osa, Mar­pis­sa radia­ta, Zelo­tes dec­li­nans, Alo­pe­co­sa sch­mid­ti, Aphan­ta­lau­lax cinc­ta, Che­i­rant­hium ele­gans, Nomi­sia exor­na­ta, Poeci­loch­roa con­pi­cua kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Synag­les hila­ru­lus, The­oni­na cor­nix, Tita­no­eca vete­ra­ni­ca, Tma­rus stel­lio, Zora mani­ca­ta, Cen­tro­me­rus albi­dus, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Lept­hyp­han­tes col­li­nus, Lyco­sa radia­ta, Oxy­o­pes line­a­tus, Phru­ro­lit­hus szi­lyi, Pse­udi­cius encar­pa­tus kni­ha 2831703239

Ker­rich G.J., Hawk­sworth D.L., Sims R.W. Key works to the fau­na and flo­ra of the bri­tish isles and north-​western Euro­pe 1978 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don bota­ni­ka, zooló­gia ENG fau­na, fló­ra, ostrov, seve­ro­zá­pad­ná Euró­pa kľúč

Boroš Július Cito­vý svet mla­dé­ho člo­ve­ka 1988 Sme­na Bra­ti­sla­va 1 psy­cho­ló­gia SLO kniha

Hudec Igor Varia­bi­li­ty of Simo­cep­ha­lus vetu­lus (Crus­ta­cea: Ano­mo­po­da, Daph­ni­i­da­de) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 465473 SAP Bra­ti­sla­va crus­ta­ce­oló­gia, bio­ló­gia ENG Simo­cep­ha­lus vetu­lus, Crus­ta­cea, Ano­mo­po­da, Daph­ni­i­da­de, mor­fo­ló­gia, varia­bi­li­ta člá­nok 0006 – 3088

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Argy­ro­ne­ta aqu­ati­ca, Dolo­me­des plan­ta­rius, Hap­lod­ras­sus mode­ra­tus, Lyco­sa sin­go­rien­sis, Mar­pis­sa radia­ta, The­ri­di­on antu­si, Argen­na patu­la, Bat­hyp­han­tes simi­lis, Par­do­sa nebu­lo­sa, Pele­cop­sis paral­le­la, Tibel­lus vit­ta­tus, Arc­to­sa leopar­dus, Ero apha­na kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Pira­ta pis­ca­to­rius, Tri­chop­ter­na cito kni­ha 2831703239

Pol­lard E., Hall M.L., Bib­by T.J. Moni­to­ring and abun­dan­ce of but­terf­lies 1986 Rese­arch and Sur­vey in Natu­re Con­ser­va­ti­on No. 2 NCC Peter­bo­rough lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG moni­to­ring, motý­le neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia, ento­mo­ló­gia SLO Tha­na­tus vul­ga­ris, Xys­ti­cus acer­bus, Xys­ti­cus fer­ru­gi­ne­us, Xys­ti­cus lac­ta­tor, Xys­ti­cus stria­ti­pes, Zelo­tes gra­ci­lis, Met­re­le­tus bal­ca­ni­cus, Bae­tis tri­co­lor, Bra­chy­cer­cus minu­tus, Bra­chy­cer­cus mag­nus, Sym­pec­ma fus­ca kni­ha 2831703239

Kubin­ská Anna, Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Peciar Voj­tech The list of extinct, mis­sing and thre­a­te­ned bry­op­hy­tes (Bry­op­hy­ta) of Slo­va­kia (1st ver­si­on) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 373380 SAP Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, bry­o­ló­gia ENG Bry­op­hy­ta, ohro­ze­né dru­hy, Hepa­ti­sop­si­da, Ant­ho­ce­ro­top­si­da člá­nok 0006 – 3088

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia SLO Mesag­ro­icus obscu­rus, Oede­me­ra cro­ce­i­col­lis, Myc­te­rus cur­cu­li­oni­des, Pse­lap­hus hei­sei, Bary­pe­it­hes mol­li­co­mus, Cal­li­mo­xys gra­ci­lis, Aro­mia mocha­ta, Lamia tex­tor, Tet­rops star­ki kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia, her­pe­to­ló­gia SLO Ceutor­hyn­chus sub­pi­lo­sus, Mic­rop­lon­tus trian­gu­lum, Nanop­hyt­hes bre­vis, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis kni­ha 2831703239

Rama­de F. Eco­to­xi­co­lo­gy 1977 John Wiley Chi­ches­ter eko­to­xi­ko­ló­gia ENG neznámy

Eliáš Pavol Ochra­na bio­di­ver­zi­ty – nová stra­té­gia ochra­ny živej prí­ro­dy 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 1120 KEF – Kated­ra eko­so­zo­ló­gie a fyzi­otak­ti­ky PRIF UK, SRS – Slo­ven­ská rieč­na sieť Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, eko­lo­gic­ká eko­nó­mia, eko­lo­gic­ké inži­nier­stvo, eko­tech­no­ló­gia SLO Caring for the Earth, stra­té­gia trva­lo udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja, A Stra­te­gy for Sus­tai­nab­le Living, Kon­ven­cia o bio­di­ver­zi­te, pomien­ky ochra­ny bio­di­ver­zi­ty, bio­di­ver­zi­ta a geobo­ta­ni­ka, bio­di­ver­zi­ta a kra­jin­ná eko­ló­gia, LANDEP zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, ento­mo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia SLO Melit­tur­ga cla­vi­cor­nis, Ammo­ba­to­ides abdo­mi­na­lis, Mega­bom­bus mus­co­rum, Sce­liph­ron des­til­la­to­rium, Nys­son rou­ba­li, Bato­zo­nel­lus lacer­ti­da, Tenth­re­do cos­ta­ta, Cep­hus infus­ca­tus, Cep­hus macu­la­ta, Sta­ge­tus pilu­la, Aphi­on arma­tum kni­ha 2831703239

Blo­om­field P. Fou­rier ana­ly­sis of time series. An intro­duc­ti­on 1976 John Wiley and Sons Lon­don, New York šta­tis­ti­ka ENG forie­ro­vá ana­lý­za, časo­vé sle­dy neznámy

Syn­ge H. (ed.) The bio­lo­gy of aspests of rare plant con­ser­va­ti­on 1981 John Wiley and Sons New York eko­so­zo­ló­gia, bio­ló­gia rast­lín ENG bio­ló­gia vzác­nych rast­lín neznámy

Cairns J., Alme­i­da S.P., Fujii H. Auto­ma­ted iden­ti­fi­ca­ti­on of dia­toms 1982 Bio­Scien­ce Vol. 32, p. 98102 Ame­ri­can Ins­ti­tu­te of Bio­lo­gi­cal Scien­ces Was­hing­ton taxo­nó­mia ENG roz­siev­ky, určo­va­nie roz­sie­vok článok

Vološ­čuk Ivan Vápen­co­vé buči­ny Gader­skej doli­ny a Blat­nic­kej doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 243297 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Vološ­čuk Ivan Cha­tak­te­ris­ti­ka naj­roz­ší­re­nej­ších les­ných pôd Gader­skej doli­ny a Blat­nic­kej doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 231263 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va les­níc­ka pedo­ló­gia SLO Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Cons­tan­za Robert Eco­lo­gi­cal eco­no­mics. The scien­ce and mana­ge­ment of sus­tai­na­bi­ly­ty 1991 Colum­bia Uni­ver­si­ty Pre­ss New York eko­lo­gic­ká eko­nó­mia ENG trva­lá udr­ža­teľ­nosť neznámy

Mrlík Voj­těch Los evrop­ský v Čes­ké repub­li­ce dří­ve a nyní 1996 Živa No. 1, p. 4243 Aca­de­mia Pra­ha mam­ma­li­oló­gia CES los európ­sky článok

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO bio­di­ver­zi­ta, Bie­le Kar­pa­ty, lúka, kopa­ni­čiar­ske osíd­le­nie, mozai­ko­vi­tá štruk­tú­ra kra­ji­ny, úhor, dodat­ko­vá ener­gia, Orchi­da­ce­ae, Ana­camp­tis pyra­mi­da­lis, Cep­ha­lan­te­ra dama­so­nium, Cep­ha­lan­te­ra lon­gi­fo­lia, Coelog­los­sum viri­de, Cyp­ri­pe­dium cal­ce­olus zborník

Ambros Zde­no Plu­vi­oter­mic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka vege­tač­ných stup­ňov Slo­ven­ska 1973 Ambros Zde­no: Prob­lé­my moder­nej bio­kli­ma­to­ló­gie, p. 347356 SAV Bra­ti­sla­va bio­kli­ma­to­ló­gia SLO vege­tač­né stup­ne článok

Andru­sov D. Geoló­gia čes­ko­slo­ven­ských Kar­pát I., II., III. 1964 Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Kar­pa­ty kniha

Cva­cho­vá Alž­be­ta, Ško­vi­ro­vá Kata­rí­na, Urba­no­vá V. Cha­rak­te­ris­ti­ka nie­kto­rých bez­les­ných spo­lo­čens­tiev Gader­skej a Blat­nic­kej doli­ny. Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 200240 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO bez­les­né spo­lo­čen­stvá, Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Čapu­ta Alojz Výskum imág motý­ľov (Lepi­dop­te­ra) oblas­ti Gader­skej a Blat­nic­kej doli­ny 1982 Ento­mo­lo­gi­cal Prob­lems No. 17, p. 159249 Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia SLO Lepi­dop­te­ra, Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Gaš­pa­rík J. Geolo­gic­ké vyhod­no­te­nie juž­nej čas­ti Tur­čian­skej kot­li­ny 1980 Archív GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Tur­čian­ska kot­li­na neznámy

Krš­ka K., Mol­nár F. Vzdu­cho­vé hmo­ty a dyna­mic­ká oce­a­ni­ta klí­my juho­zá­pad­né­ho Slo­ven­ska 1980 Mete­oro­lo­gic­ké sprá­vy No. 33, p. 6571 mete­oro­ló­gia SLO oce­a­ni­ta, vydu­cho­vé hmo­ty článok

Kubí­ny D. Kryš­ta­li­ni­kum Veľ­kej Fat­ry 1958 Archív GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Veľ­ká Fat­ra neznámy

Lazeb­ní­ček Jiří Mykof­lo­ris­tic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka les­ních spo­le­čens­tev Gader­ské a Blat­nic­ké doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 61108 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va myko­ló­gia SLO Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Ložek Vojen Měk­ký­ši ŠPR Čier­ny kameň ve Vel­ké Fatře 1982 Ochra­na prí­ro­dy No. 3, p. 111133 mala­ko­zo­oló­gia SLO Čier­ny kameň článok

Ložek Vojen Měk­ký­ší fau­na navrho­va­ných chrá­něných úze­mí Rak­ša, Mar­ské vŕš­ky a Hriad­ky 1983 Pre­hľad odbor­ných výsled­kov z 18 TOP- u Mar­tin 1982, p. 2327 mala­ko­zo­oló­gia SLO Rak­ša, Mar­ské vŕš­ky, Hriad­ky článok

Luká­čik E. Geolo­gic­ký výskum tat­rid­né­ho kryš­ta­li­ni­ka v Níz­kych Tat­rách a Veľ­kej Fat­re 1974 Archív GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Níz­ke Tat­ry, Veľ­ká Fat­ra neznámy

Mil­ler F. Pavou­čí bio­ce­no­za vápen­co­vých pahor­ků v oko­lí Štub­nian­skych Tep­lic 1936 Věda pří­rod­ní No. 5, p. 127128, No. 9, p. 7179 arach­no­ló­gia CES Štub­nian­ske Tep­li­ce článok

Novák I. Fau­na rýb rie­ky Turiec 1971 Čes­ko­slo­ven­ská ochra­na prí­ro­dy No. 12, p. 525 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia SLO Turiec, ryby článok

Polák Milan Jura tat­ríd Malej Magu­ry, Malej a Veľ­kej Fat­ry (lito­ló­gia a pale­o­gra­fia) 1978 Geolo­gic­ké sprá­vy No. 70, p. 91114 Bra­ti­sla­va geoló­gia, lito­ló­gia, pale­o­gra­fia SLO Malá Magu­ra, Malá Fat­ra, Veľ­ká Fat­ra článok

Polák Milan Mezo­zo­ikum západ­nej čas­ti Veľ­kej Fat­ry 1980 Ochra­na prí­ro­dy, Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3A, p. 1538 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Veľ­ká Fat­ra článok

Suza J. Fes­tu­ce­tum car­pa­ti­cae a Ver­si­co­lo­re­tum na Čer­ném kame­ni ve Vel­ké Fatře 1931 Věda pří­rod­ní No. 12, p. 2022 fyto­ce­no­ló­gia CES Fes­tu­ce­tum car­pa­ti­cae, Ver­si­co­lo­re­tum, Čier­ný kameň, Veľ­ká Fat­ra článok

Suza J. Lišej­ní­ky Vel­ké Fat­ry (Slo­ven­sko) 1930 Sbor­ník muze­ál­nej slo­ven­skej spo­loč­nos­ti No. 30, p. 111129 liche­no­ló­gia CES Veľ­ká Fat­ra, lišaj­ní­ky článok

Sýko­ra M. Geolo­gic­ké pome­ry SZ čas­ti Veľ­kej Fat­ry (rigo­róz­na prá­ca) 1975 Kated­ra geoló­gie a pale­on­to­ló­gie PRIF UK geoló­gia SLO Veľ­ká Fat­ra práca

Šály Rudolf Hlav­né typy les­ných pôd na Slo­ven­sku 1962 Veda Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO les­né pôdy neznámy

Šály Rudolf Pôda – základ les­nej pro­duk­cie 1978 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO les­ná pro­duk­cia neznámy

Vološ­čuk Ivan Typo­lo­gic­ké pome­ry lesov štát­nej prí­rod­nej rezer­vá­cie Prav­da 1975 Čes­ko­slo­ven­ská ochra­na prí­ro­dy No. 15, p. 107128 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va les­níc­ka typo­ló­gia SLO Prav­da článok

Vološ­čuk Ivan Sta­no­višt­ná cha­rak­te­ris­ti­ka sta­ci­oná­rov Gader­skej doli­ny a Blat­nic­kej doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 738 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va SLO sta­ci­oná­ry, Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Dac­ty­lor­hi­za fuch­sii, Dac­ty­lor­hi­za incar­na­ta, Dac­ty­lor­hi­za maja­lis, Dac­ty­lor­hi­za sam­bu­ci­na, Epi­pac­tis palus­tris, Gym­na­de­nia conop­sea, Gym­na­de­nia den­sif­lo­ra, Lis­te­ra ova­ta, Oph­rys fucif­lo­ra, Orchis mas­cu­la, Orchis mil­li­ta­ris, Orchis morio, Orchis ustu­la­ta zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Pla­tant­he­ra bifo­lia, Pla­tant­he­ra chlo­rant­ha, Trauns­te­i­ne­ria glo­bo­sa, his­tó­ria bota­nic­ké­ho výsku­mu, Agros­tem­ma git­ha­go, Epi­pac­tis lep­to­chi­la, Epi­pac­tis muel­le­ri, Iris gra­mi­nea, Pedi­cu­la­ris como­sa, vtá­ky, mäk­ký­še, bla­no­kríd­lov­ce, motý­le, váž­ky, pavú­ky zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO drob­né zem­né cicav­ce, mrav­ce, rov­no­kríd­lov­ce, dvoj­kríd­lov­ce, chro­bá­ky, Aty­pus affi­nis, Kri­vok­lát­ska doli­na, Walc­ke­na­e­ra acu­mi­na­ta, Záh­rad­ská, Pla­ty­de­is gri­sea, Cho­cho­lan­ská doli­na, Čer­ve­no­ka­men­ská doli­na, Neb­ro­vá, Ane­ug­me­nus padi, Aspi­lo­ta pneuma­ti­ca zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Pan­tos­lis mic­ro­ce­ra, motý­le, rekul­ti­vá­cia, letec­ké postre­ko­va­nie, Bren­tis heca­te, Bren­tis ino, Meli­ta­ea pho­ebe, Lopin­gia achi­ne, Macu­li­nea ari­on, Hyp­ho­raia auli­ca, Zyga­e­na cyna­rae, Ads­ci­ta nota­ta, Noc­tua orbo­na, Pty­chop­te­ra palu­do­sa, Nová Bošá­ca zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Oxy­ce­ra ana­lis, Oxy­ce­ra ter­mi­na­ta, Machi­mus seti­bar­bus, Lop­hia vul­pi­na, The­re­va mic­ro­cep­ha­la, Che­i­lo­sia lon­gu­la, Šúr, Sha­e­rop­ho­ria schir­chan, Vla­di­vos­tok, Neos­cia aenea, Sphe­gi­na sibi­ri­ca, Luci­lia bufo­ni­vo­ra, Rana tem­po­ra­ria, Rana dal­ma­ti­na, Bufo bufo zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus alpes­tris, Lacer­ta agi­lis, Angu­is fra­gi­lis, Natrix natrix, Coro­nel­la aus­tria­ca, Grúň, Elap­he lon­gis­si­ma, Ant­hus tri­via­lis, Alau­da arven­sis, Embe­ri­za cit­ri­nel­la, Lanius col­lu­rio, Phyl­los­co­pus col­ly­bi­ta, Syl­via com­mu­nis zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Rako­vá doli­na, Žalos­tin­ná, Morav­sko – Lies­kovk­sá doli­ba, Bošác­ka doli­na, Súčan­ská doli­na, suk­ce­sia, inten­zi­fi­ká­cia výro­by zborník

Uher­čí­ko­vá Eva, Pišút P. Luž­né lesy inun­dá­cie Duna­ja z hľa­dis­ka súčas­né­ho sta­vu bio­di­ver­zi­ty a mož­nos­tí ich rena­tu­rá­cie 1995 Diver­zi­ta rast­lin­stva Slo­ven­ska. Zbor­ník VI. zjaz­du SBS pri SAV, Nit­ra, p. 189193 SBS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO luž­né lesy, Dunaj, bio­di­ver­zi­ta, rena­tu­rá­cia zborník

Diver­zi­ta rast­lin­stva Slo­ven­ska. Zbor­ník VI. zjaz­du SBS pri SAV, Nit­ra 1995 SBS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO luž­né lesy, Dunaj, bio­di­ver­zi­ta, rena­tu­rá­cia, diver­zi­ta rast­lín zborník

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňo­vý význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­kla­de Lito­vel­ské­ho Pomo­ra­via 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 14 Daph­ne Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES pro­ti­po­vo­dňo­vý efekt, údol­ná niva, opti­ma­li­zá­cia pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie, Lito­vel­ské Pomo­ra­vie, absen­cia povo­dňo­vé­ho plá­nu, trans­for­má­cia povo­dňo­vej vlny, sprá­va vod­né­ho toku, vzdu­tie hla­di­ny, zor­ne­nie, inten­zí­ne poľ­no­hos­po­dár­ske polia, pôvod­né lúky člá­nok 13358 – 2091

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňo­vý význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­kla­de Lito­vel­ské­ho Pomo­ra­via 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 14 Daph­ne Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES pozi­tív­ne dôsled­ky, vylú­če­nie záplav, ume­lé zápla­vy, záso­bo­va­nie vodou, spo­ma­le­nie asi­mi­lá­cie, obme­ze­nie ras­tu, stra­ta rezis­ten­cie, tra­che­omy­kó­za, odu­mie­ra­nie, pri­ro­dze­ný tok, Rame­na řeky Mora­vy, Vra­pač, reten­cia, sed­liac­ka hrá­dza, pro­ti­po­vo­dňo­vý fak­tor člá­nok 13358 – 2091

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňo­vý význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­kla­de Lito­vel­ské­ho Pomo­ra­via 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 14 Daph­ne Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES ria­de­ná inun­dá­cia člá­nok 13358 – 2091

Eliáš Pavol Príp­ra­va kon­cep­cie ochra­ny a raci­onál­ne­ho využí­va­nia geno­fon­du Slo­ven­ska 1991 Novos­ti vedy, tech­ni­ky a eko­ló­gie Vol. 20, No. 7, p. 1819 eko­so­zo­ló­gia, fyzi­otak­ti­ka SLO využi­tie geno­fon­du článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, her­pe­to­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, her­pe­to­ló­gia, orni­to­ló­gia SLO Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma, Embe­ri­za cia, Mon­ti­co­la saxa­ti­lis, Egret­ta gar­zet­ta, Egret­ta alba, Crex crex, Per­nis api­vo­rus, Otus scops, Cora­cias gar­ru­lus, Merops apias­ter, Alce­do athis, Lanius minor kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­te­ra E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, hyme­nop­te­ro­ló­gia SLO Polis­tes foede­ra­tus, Polis­tes gal­li­cus, Mega­bom­bus mus­co­rum, Mega­bom­bus rude­ra­tus, Mega­bom­bus syl­va­rum kni­ha 2831703239

Dar­by H.C. The cle­a­ring of the wood­land in Euro­pe 1956 Tho­mas W.L. (ed.): Man‘s role in chan­ging the face of the Earth, p. 183216 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go eko­so­zo­ló­gia, les­né hos­po­dár­stvo ENG ťaž­ba, les, odles­ňo­va­nie článok

Lisic­ký Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gic­ké hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 103111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO mäk­ký­še, bio­di­ver­zi­ta mäk­ký­šov, gama diver­zi­ta, regi­otyp, beta diver­zi­ta, frag­men­tá­cia, pse­udo­os­trov­ný efekt, ste­pi­kol­né dru­hy, ústup sil­vi­kol­ných dru­hov, ústup hyg­ro­fil­ných dru­hov, synan­tro­pi­zá­cia, pro­ti­chod­nosť údol­ných bio­to­pov zborník

Lisic­ký Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gic­ké hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 103111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO diver­gen­cia údol­ných bio­to­pov, naru­še­nie bio­to­pu, degra­dá­cia bio­to­pu, nad­mer­ný lov, nad­mer­ný zber, Helix poma­tia, Helix lutes­cens, čer­ve­ný zoznam, dru­ho­vá ochra­na, územ­ná ochra­na, geno­fon­do­vo význam­né dru­hy, ohro­ze­né dru­hy, vzác­ne dru­hy, alfa diver­zi­ta zborník

Lisic­ký Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gic­ké hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 103111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO ende­mi­ty, čer­ve­ná kni­ha zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO Bit­hy­nia lea­chi, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Ani­sus spi­ror­bis, Unio cras­sus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Ani­sus spi­ror­bis, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Bit­hy­nia lea­chi, Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Unio tumi­dus, Val­lo­nia ennien­sis, Vivi­pa­rus ace­ro­sus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia SLO Eryt­hrom­ma najas, Ischnu­ra pumi­lio, Eryt­hrom­ma viri­du­lum, Coenag­ri­on pul­chel­lum, Aeschna affi­nis, Aeschna mix­ta, Anax part­he­no­pe, Gomp­hus fla­vi­pes, Gomp­hus vul­ga­tis­si­mus, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Soma­toch­lo­ra metal­li­ca kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia SLO Calop­te­ryx vir­go, Sym­pec­ma fus­ca, Ischnu­ra pumi­lio, Eryt­hrom­ma viri­du­lum, Aeschna affi­nis, Aeschna mix­ta, Anax impe­ra­tor, Anax part­he­no­pe, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Ort­het­rum brun­ne­um, Ort­het­rum coeru­les­cens kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia, ento­mo­ló­gia SLO Ort­het­rum brun­ne­um, Cro­cot­he­mis eryth­ra­ea, Sym­pet­rum meri­di­ona­le, Sco­lia macu­la­ta, Sco­lia hir­ta, Polis­tes foede­ra­tus, Col­le­tes ine­xpec­ta­tus, Col­le­tes nasu­tus, Camp­to­po­eum fron­ta­le, Ant­ho­co­pa moc­sa­ryi, Ant­hi­dium flo­ren­ti­num kni­ha 2831703239

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO hlu­cháň oby­čaj­ný, výskyt, drev­ná suro­vi­na, les­níc­tvo, bio­in­di­ká­tor, vyš­šie zakme­ne­nie ako v pri­ro­dze­nom lese, Vac­ci­nium myr­til­lus, nedos­ta­tok sln­ka, nedos­ta­tok tep­la, zvý­še­ná vlh­kosť, veľ­kop­loš­ný holo­rub, jaria­bok zborník

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO dĺž­ka hra­nič­ných línií medzi sta­rý­mi poras­ta­mi a mla­di­na­mi, dĺž­ka hra­nič­ných línií medzi roz­diel­ný­mi veko­vý­mi sku­pi­na­mi, jas­trab, krka­vec, kuna, líš­ka, rys, odrub, clon­ný rub, kot­lí­ko­vý holo­rub do 0.5 ha, stra­ta bio­to­pov, sva­ho­vé les­né ces­ty, imi­sie zborník

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO zne­čis­te­nie ovzdu­šia, odu­mie­ra­nie ihlič­na­tých lesov na hor­nej hra­ni­ci lesa, vyru­šo­va­nie, lov, poľov­níc­tvo, prie­beh vymie­ra­nia, raky­ta, jara­bi­na, apli­ká­cia che­mic­kých látok, výstav­ba ciest, výstav­ba zváž­nic zborník

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO zákaz pohy­bu moto­ro­vých vozi­dielm na sva­ho­vých les­ných ces­tách, vylú­če­nie turis­tic­kej čin­nos­ti, zní­žiť imis­ný spad, zákaz odstre­lu, zborník

Spel­ler­berg Ian F. Typy chrá­ne­ných úze­mí v Bri­tá­nii, legis­la­tív­ne zabez­pe­če­nie 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 141 ČÚOP Brno 1 eko­so­zo­ló­gia, prá­vo CES Ram­sar­ské loka­li­ty, bio­sfé­ric­ké rezer­vá­cie, Bri­tá­nia kni­ha 8090185525

Ver­ner J., Mor­ri­son M.L., Ralph C.J. Wild­li­fe 2000 1986 The Uni­ver­si­ty of Wis­con­sin Pre­ss Madi­son eko­so­zo­ló­gia, prog­nos­ti­ka ENG prog­nó­za, rok 2000 neznámy

Meder­ly P., Hala­da Ľuboš, Toper­cer Ján Eko­lo­gic­ké pred­po­kla­dy pre úpra­vu toku Blat­ni­čian­ka 1990 Ms. eko­so­zo­ló­gia, vod­né hos­po­dár­stvo SLO úpra­va toku, Blat­ni­čian­ka neznámy

SRS Voda pre tre­tie tisíc­ro­čie. Zása­dy vodo­hos­po­dár­skej poli­ti­ky a návrh opat­re­ní, alter­na­tív­ny návrh. 1994 SRS, SZOPK, STUŽ Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, vod­né hos­po­dár­stvo SLO vodo­hos­po­dár­ska poli­ti­ka, kon­cep­cia, alter­na­tí­va neznámy

Brtek Ľubo­mír Trans­lo­ká­cie a mig­rá­cie 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 5363 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 eko­ló­gia cicav­cov SLO trans­lo­ká­cia, mig­rá­cia, sťa­ho­va­nie, zme­na sta­no­višt­ných náro­kov, emig­rá­cia, maso­vý úhyn, šíre­nie dru­hu, šíre­nie are­álu skrip­tá 8085697351

Spurr S.H., Bar­nes B.V. Forest eco­lo­gy 1980 John Wiley New York eko­ló­gia lesa ENG les neznámy

Čaboun Vla­di­mír Výsled­ky výsku­mu ale­lo­pa­tie les­ných dre­vín pri obno­ve lesa 1990 Vedec­ké prá­ce VÚLH – Výskum­né­ho ústa­vu les­né­ho hos­po­dár­stva, p. 131150 eko­ló­gia lesa SLO ale­lo­pa­tia, les neznámy

Ran­duš­ka Dušan Pre­hľad sta­no­višt­ných pome­rov lesov Slo­ven­ska 1959 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo pôdo­hos­po­dár­skej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va eko­ló­gia lesa SLO les neznámy

Hill M.O. TWINSPAN – A For­tran prog­ram for arran­ging mul­ti­va­ria­te data in an orde­red two-​way tab­le by clas­si­fi­ca­ti­on of the indi­vi­du­als and att­ri­bu­tes 1979 Cor­nell Uni­ver­si­ty New York šta­tis­ti­ka ENG TWINSPAN, mul­ti­va­riač­ná ana­lý­za príručka

Krno Iľja Vymiz­nu­té, ohro­ze­né, zra­ni­teľ­né a vzác­ne dru­hy poš­va­tiek (Ple­cop­te­ra) Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 117121 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO poš­vat­ky, Ple­cop­te­ra, Lato­ri­ca, Duna­jec, Ruda­va, Turiec zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES bio­di­ver­zi­ta, váž­ky, Odo­na­ta, leni­tic­ké sta­no­viš­tia, lotic­ké sta­no­viš­tia, bio­mo­ni­to­ring, pro­duk­cia bio­ma­sy, ener­ge­tic­ký tok, mana­ge­ment, Coenag­ri­on mer­cu­ria­le, tyr­to­fil, Epit­he­ca bima­cu­la­ta, odo­na­to­ce­nó­zy, lotic­ké bio­to­pu, kre­nál, rit­rál, pra­me­nis­ká zborník

Kul­fan Miro­slav Ochra­na motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 133137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO motý­le, Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae, Papi­li­oni­oidea, zánik bio­to­pov, výstav­ba, odvo­dňo­va­nie močia­rov, odvo­dňo­va­nie pod­má­ča­ných lúk, ume­lé zales­ňo­va­nie, zme­na dru­ho­vej sklad­by les­ných dre­vín, maso­vá turis­ti­ka, špor­to­vá čin­nosť, inten­zív­ne obhos­po­da­ro­va­nie lúk zborník

Majz­lan Oto Ochra­na ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 137145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO mok­ra­de, ento­mo­ce­nó­zy, moni­to­ring, mok­ra­de, meli­orá­cie, regu­lá­cie, odpad, reci­pient močov­ky, zme­na for­my využi­tia Zeme, bag­ro­va­nie, eut­ro­fi­zá­cia, Čer­tiž­né, Labo­rec­ká vrcho­vi­na, Hrab­ské, Ľubov­nian­ska vrcho­vi­na, Leles, Výcho­do­slo­ven­ská níži­na zborník

Hole­co­vá Mila­da Prí­kla­dy ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 377385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO chro­bá­ky, bio­nó­mia, bio­mo­ni­to­ring, teri­kol­né dru­hy, geobi­on­ty, geofi­ly, Stap­hy­li­dae, Slo­ven­ský kras, ende­mi­ty, ste­no­ekia, Silic­ká pla­ni­na, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Murán­ska pla­ni­na, Slo­ven­ské rudo­ho­rie, kys­lé daž­de, zme­na che­miz­mu pôdy, Zádieľ­ská doli­na zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES pota­mál, regu­lá­cie, zne­čis­te­nie, ťaž­ba štr­ku, leni­tic­ké bio­to­py, raše­li­nis­ká, sla­ti­ny, tône, mate­riá­lo­vé jamy, ryb­ní­ky, vod­né nádr­že, mŕt­ve rame­ná, vrcho­vis­ká ple­sá, bore­omon­tán­ny are­ál, gla­ciál­ne relik­ty, ohro­ze­nie suk­ce­si­ou, sla­ti­ny, aci­di­fi­ká­cia zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES dep­res­né zní­že­ni­ny, stag­no­fil­né dru­hy, regul­ti­vá­cia, zazem­ňo­va­nie, mali­orač­né kaná­ly, suk­ce­sia vege­tá­cie, kli­ma­tic­ké vply­vy, zme­na abi­otic­kých fak­to­rov, vodo­hos­po­dár­ske stav­by, ťaž­ba, eróz­ne spla­chy hno­jív, eróz­ne spla­chy pes­ti­cí­dov, eut­ro­fi­zá­cia, pas­tva zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES les­né hos­po­dá­re­nie, depó­nie, nedos­ta­toč­ný výskum, zber zborník

Kul­fan Miro­slav Ochra­na motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 133137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO degra­dá­cia vege­tač­né­ho kry­tum, želez­nič­né násy­py, ces­ty, spa­ľo­va­cie ply­ny moto­ro­vých vozi­diel, vypa­ľo­va­nie lúč­nych poras­tov, pas­tva dobyt­ka a oviec, insek­ti­cí­dy, pes­ti­cí­dy, odpa­dy, pre­imy­sel­né exha­lá­ty, zber, fak­to­ry ohro­ze­nia bio­di­ver­zi­ty zborník

Kul­fan Miro­slav Ochra­na motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 133137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO kli­ma­tic­ké zme­ny, pre­me­na bio­to­pov, výstav­ba chát, čer­ve­ná kni­ha, pre­me­na lúk na ornú pôdu, vypa­ľo­va­nie trá­vy, suk­ce­sia dre­vín, odvo­dňo­va­nie raše­li­nísk, ťaž­ba raše­li­ny, pri­ro­dze­ná suk­ce­sia – roz­ši­ro­va­nie lesa zborník

Majz­lan Oto Ochra­na ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 137145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Zem­plín­ska Tep­lič­ka, Slan­ské vrchy, Moče­nok, Slá­deč­kov­ce, Nit­rian­ska pahor­ka­ti­na, Kame­nín, Hron­ská pahor­ka­ti­na, Dob­rot­ka, Drá­žov­ský potok, Suchá hora, Hor­ná Ora­va, Vyso­ká pri Mora­ve, Bor­ská níži­na, Abrod, Závod, Kúty, Bok­roš, Podu­naj­ská rovi­na zborník

Majz­lan Oto Ochra­na ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 137145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vod­ná eró­zia, Malé Levá­re, Ruda­va, Lyth­rum, Ment­ha, Morav­ský Svä­tý Ján, Jaš­ter­kov­ské jaze­ro, Číčov – Erecs, Bez­ed­né, Pla­vec­ký Štvr­tok, Tom­ky, Čer­ve­ný ryb­ník, Sili­ca, Slo­ven­ský kras, zborník

Hole­co­vá Mila­da Prí­kla­dy ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 377385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Vtáč­nik, Malá Fat­ra, výrub, nidi­ko­ly, sršeň, Melo­idae, remíz­ky, step, lesostep, lúka, agro­che­mic­ký zásah, her­bi­ko­ly, arbo­ri­ko­ly, Rosa­lia alpi­na, inten­zív­ne les­né hos­po­dá­re­nie, lik­vi­dá­cia sta­rých bút­ľa­vých stro­mov, lik­vi­dá­cia luž­ných lesov zborník

Hole­co­vá Mila­da Prí­kla­dy ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 377385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO odu­mie­ra­nie bres­tov, gra­fi­ó­za, ústup jed­ľe bie­lej, selek­tív­na ťaž­ba, obno­va smre­kom zborník

Zlat­ník A. Pre­hľad sta­no­višt­ných pome­rov lesov Slo­ven­ska 1959 SVPL p. 99145 Bra­ti­sla­va eko­ló­gia lesa CES les článok

Pišút P., Uher­čí­ko­vá Eva Possi­bi­li­ties of flo­odp­lain forest res­to­ra­ti­on in the inun­da­ti­on area from the vie­wpo­int of pre­sent per­spec­ti­ves of natu­ral refo­res­tas­ti­on 1995 Život­né pro­stre­die No. 27, p. 124129 Bra­ti­sla­va eko­ló­gia lesa SLO obno­va luž­ný­é­ho lesa, pri­ro­dze­né zales­ňo­va­nie článok

Tiben­ský Roman, Kul­fan Ján Chan­ges in occu­ren­ce of thre­a­te­ned and local but­terf­lies in the Pieš­ťa­ny sur­roun­dings (west Slo­va­kia) 19781995 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 195198 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG motý­le, Lepi­dop­te­ra, Pieš­ťa­ny člá­nok 0006 – 3088

Čaboun Vla­di­mír a kol. Eco­lo­gi­cal and ecop­hy­si­olo­gi­cal rese­arch in forest eco­sys­tems 1993 SDO Poľa­na, Final report Les­níc­ke­ho výskum­né­ho ústa­vu (LVÚ) Zvo­len eko­ló­gia lesa, eko­fy­zi­oló­gia lesa SLO les zborník

Gitt­le­man John L. (ed.) Car­ni­vo­re beha­vi­our, eco­lo­gy and evo­lu­ti­on, Vol. 2 1996 Com­stock Uni­ver­si­ty Pre­ss, Cor­nell Uni­ver­si­ty Pre­ss Itha­ca (N.Y.) eko­ló­gia mäsož­rav­cov, evo­luč­ná bio­ló­gia, eto­ló­gia ENG mäsož­rav­ce, sprá­va­nie mäsož­rav­cov, evo­lú­cia mäsož­rav­cov nezná­my 0801430275

Lüf­te­neg­ger G., Foiss­ner W., Adam H. R- and K- selec­ti­on in soil cilia­tes. A field expe­ri­men­tal app­ro­ach 1985 Oeco­lo­gia Vol. 66, p. 574579 Ber­lin Inter­nat asso­cia­ti­on for Eco­lo­gy Ber­lín eko­ló­gia prvo­kov ENG r- stra­té­gia, K- sta­té­gia, pôd­ne Cili­op­ho­ra článok

Elli­ot E.T., Cole­man David C. Soil pro­to­zo­an dyna­mics in a shortg­rass prai­rie 1977 Soil Bio­lo­gy and Bio­che­mis­try Vol. 9, p. 113118 eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia ENG dyna­mi­ka prvo­kov, bylin­ná pré­ria článok

Tir­ja­ko­vá E. Struc­tu­res and dyna­mics of com­mu­ni­ties of cilia­ted pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) in field com­mu­ni­ties I. Spe­cies com­po­si­ti­on, group domi­nan­ce, com­mu­ni­ties 1988 Bio­ló­gia Vol. 43, p. 497503 Bra­ti­sla­va eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia ENG dyna­mi­ka spo­lo­čens­tiev, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, Cili­op­ho­ra, dru­ho­vá sklad­ba, poľ­né kul­tú­ry, sku­pi­no­vá domi­nan­cia, článok

Tir­ja­ko­vá E. Struc­tu­res and dyna­mics of cilia­ted pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) popu­la­ti­on of the Turiec river 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, p. 131139 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia SLO dyna­mi­ka spo­lo­čens­tiev, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, Cili­op­ho­ra, Turiec článok

Tren­bath B.R. Plant inte­rac­ti­on in mixed crop com­mu­ni­ties 1976 In Papen­dick R.I., San­chez P.A., Trip­lett G.B. (eds.): Mul­tip­le crop­ping, p. 129170 Ame­ri­can Socie­ty of Agro­no­my Madi­son eko­ló­gia rast­lín ENG poľ­no­hos­po­dár­ska kra­ji­na, ivá­zia, inváz­ne dru­hy neznámy

Gri­me J.P. Seed­ling estab­lish­ment in ver­ti­cal gra­dients of sun­light 1965 Jour­nal of Eco­lo­gy No. 53, p. 621642 Oxford eko­ló­gia rast­lín ENG nárast, repro­duk­cia v lese, ver­ti­kál­ny gra­dient, ver­ti­ka­li­ta, tie­ňo­mil­nosť, svet­lo­mil­nosť, množ­stvo slneč­né­ho svi­tu článok

Gil­bert P., Hamil­ton C.J. Ent­ho­mo­lo­gy. A guide to infor­ma­ti­on sour­ces 1983 Man­sell Pub­li­ca­ti­ons Ltd. Lon­don ento­mo­ló­gia ENG infor­mač­ný zdroj neznámy

Nel­son J.S. Fis­hes of the world 1984 John Wiley Chi­ches­ter, New York ich­ty­o­ló­gia ENG svet neznámy

Ayling T., Cox G.J. Col­lins guide to the sea fis­hes of New Zea­land 1982 Col­lins ich­ty­o­ló­gia ENG Nový Zéland neznámy

Com­mon I.F.B., Water­hou­se D.F. But­terf­lies of Aus­tra­lia 1972 Agnus et Robert­son lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Aus­trá­lia, Lepi­dop­te­ra neznámy

Gill B. Col­lins hand­gu­ide to the frogs and repti­les of New Zea­land 1986 Col­lins Auck­land her­pe­to­ló­gia, bat­ra­cho­ló­gia ENG žaby, pla­zy, Nový Zéland sprievodca

Goode J. Insects of Aus­tra­lia 1980 Agnus et Robert­son ento­mo­ló­gia ENG hmyz, Aus­trá­lia neznámy

Grigg J. Insects. Scien­ces filed guides 1977 Reed Edu­ca­ti­on Syd­ney ento­mo­ló­gia ENG hmyz sprievodca

Har­vey M.E., Yen A. Worms to wasps. Australia‘s ter­res­trial inver­teb­ra­tes 1989 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss Oxford zooló­gia, ento­mo­ló­gia ENG čer­vy, osy, Aus­trá­lia, bez­sta­vov­ce neznámy

Hawk­sworth T. Beet­les of Aus­tra­lia 1987 Agnus et Robert­son cole­op­te­ro­ló­gia ENG chro­bá­ky, Aus­trá­lia neznámy

McLay C. Crabs (Bra­chy­ura and crab-​like Ano­mu­ra) of New zea­land 1988 Leigh Labo­ra­to­ry Bul­le­tin No. 22 zooló­gia ENG kra­by, Bra­chy­ura, Ano­mu­ra, Nový Zéland neznámy

Mil­ler D. Com­mon insects in New Zea­land 1952 A.H. Reed, A.W. Reed Wel­ling­ton ento­mo­ló­gia ENG hmyz, Insect, Nový Zéland neznámy

Pau­lin C., Ste­ward A., Roberts C., McMil­lan P. New Zea­land fis­hes. A com­ple­te guide 1989 Nati­onal Muse­um of New Zea­land Mis­cel­la­ne­ous Ser­ries No. 19, LGP Books Govern­ment Prin­ting Offi­ce ich­ty­o­ló­gia ENG ryby, Nový Zéland sprievodca

Pol­lard J. Hand­bo­ok of Aus­tra­lian fis­hes 1980 J. Pol­lard Ltd. ich­ty­o­ló­gia ENG ryby, Aus­trá­lia neznámy

Powell A.W.B. New Zea­land mol­lus­ca 1983 Col­lins mala­ko­zo­oló­gia ENG Nový Zéland, Mol­lus­ca neznámy

Smith B., Kers­haw R.C. Field guide to the non-​marine mol­lusc of south east Aus­tra­lia 1979 ANU Pre­ss Can­ber­ra mala­ko­zo­oló­gia ENG Aus­trá­lia sprievodca

Bar­low H.S. An intro­duc­ti­on to the moths of sout­he­ast Asia 1982 Mala­y­an Nati­onal Socie­ty Kuala Lum­pur ento­mo­ló­gia ENG moths, juho­vý­chod­ná Ázia neznámy

Cobertm A.S. Pen­del­bu­ry H.M. The but­terf­lies of the Malay penin­su­la 1987 Mala­y­an Nati­onal Socie­ty Kuala Lum­pur lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra, Malaj­zia neznámy

Leka­gul B., McNe­e­ly J.A. The mam­mals of Thai­land 1977 Asso­cia­ti­on for the Con­ser­va­ti­on of Wild­li­fe Bang­kok mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Thaj­sko neznámy

Pay­ne J. A field guide to the mam­mals of Bor­neo 1987 WWF, Kuala Lum­pur and Sabah Socie­ty Kola Kina­ba­lu mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Bor­neo sprievodca

Roberts D. Shal­low water mari­ne mol­lusc of north-​west Java 1982 LIPI Jakar­ta mala­ko­zo­oló­gia ENG Jáva, Mol­lus­ca neznámy

Bor­mann F.H., Likens Gene E. Pat­tern and pro­cess in a forest eco­sys­tem 1979 Sprin­ger Ver­lag New York, Hei­del­berg, Ber­lín eko­ló­gia rast­lín ENG les neznámy

Whit­ten A.J., Kot­te­lat M., Kar­ti­ka­sa­ri S.N., Wir­jo­at­mod­jo S., Yuwo­no D. The fis­hes of lakes and rivers in wes­tern Indo­ne­sia and Sula­we­si 1991 Gra­me­dia Jakar­ta ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces, Indo­né­zia, Sule­wa­si neznámy

Sla­ví­ko­vá J. Eko­lo­gie rost­lin 1986 SPN Pra­ha eko­ló­gia rast­lín CES kniha

Blanc M., Bana­res­cu P., Gau­det J.L., Hure­au J.C. Euro­pe­an inland water fish. A mul­ti­lin­gu­al cata­lo­gue 1971 FAO and Fis­hing New Books Lon­don ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces neznámy

Gri­me J.P. Plant stra­te­gies and vege­ta­ti­on pro­ces­ses 1979 John Wiley and Sons New York, Chi­ches­ter eko­ló­gia rast­lín ENG stra­té­gia rast­lín neznámy

Sla­vi­ko­vá Jiři­na Eko­lo­gie rost­lin 0 eko­ló­gia rast­lín CES kniha

Jones-​Walter L.M. Keys to the fami­lies of bri­tish spi­ders 1989 Field Stu­dies Vol. 9, p. 365443 arach­no­ló­gia ENG pavú­ky člá­nok, kľúč

Mueller-​Dombois D., Ellen­berg H. Aims & met­hods of vege­ta­ti­on eco­lo­gy 1974 John Wiley and Sons New York eko­ló­gia rast­lín ENG vege­tá­cia neznámy

Loc­kett G.H., Mil­lid­ge A.F. Bri­tish spi­ders Vol. 1 1951 The Ray Socie­ty Lon­don arach­no­ló­gia ENG pavú­ky, Bri­tá­nia neznámy

Macan T.T. A guide to fres­hwa­ter inver­teb­ra­te ani­mals 1959 Long­man Lon­don inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta sprievodca

Muus B., Dahls­tron P. Fres­hwa­ter fis­hes of Bri­tain and Euro­pe 1967 Col­lins Lon­don ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces, Bri­tá­nia, Euró­pa neznámy

Sims R.W. Ani­mal iden­ti­fi­ca­ti­on. A refe­ren­ce guide 1980 John Wiley Chi­ches­ter fau­nis­ti­ka ENG iden­ti­fi­ká­cia, živo­čích kľúč

Burt W.H., Gros­sen­he­i­der R.P. A field guide to the mam­mals 1976 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton mam­ma­li­oló­gia ENG sprie­vod­ca sprievodca

Conant C.V. A field guide to the repti­les and amp­hi­bians of eas­tern and cen­tral north Ame­ri­ca 1984 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton her­pe­to­ló­gia, bat­ra­cho­ló­gia ENG pla­zy, Amp­hi­bia, Repti­lia, Ame­ri­ka sprievodca

Covell C.V. A field guide to the moths of eas­tern North Ame­ri­ca 1984 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton zooló­gia ENG moths, Sever­ná Ame­ri­ka sprievodca

Ostro­luc­ká Mária Gab­rie­la, Bol­van­ský Milan, Tokár Fer­di­nand Vita­li­ty of pine pol­len (Pinus syl­ves­tris L. and Pinus nig­ra Arnold) on sides with dif­fe­rent eco­lo­gi­cal con­di­ti­ons 1995 Bio­ló­gia No. 50, p. 4551 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia rast­lín ENG Pinus syl­ves­tris, Pinus nig­ra, vita­li­ta semien, živo­ta­schop­nosť semien článok

Koz­loff E.N. Mari­ne inver­teb­ra­tes of the paci­fic nort­hwest 1987 Uni­ver­si­ty of Was­hing­ton Pre­ss Was­hing­ton D.C. inver­teb­ra­to­ló­gia ENG paci­fik, Inver­teb­ra­ta neznámy

Mor­ris R.H., Abbot D.P., Hader­lie E.C. Iner­ti­dal inver­teb­ra­tes of Cali­for­nia 1980 Stan­ford Uni­ver­si­ty Pre­ss Stan­ford marin­ná inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, Kali­for­nia neznámy

Pen­nak R.W. Fres­hwa­ter inver­teb­ra­tes of the Uni­ted Sta­tes. Pro­to­zoa to Mol­lus­ca 1989 Wiley New York inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, Pro­to­zoa, Mol­lus­ca, USA neznámy

Sef­ton N., Web­ster S. Carib­be­an reef inver­teb­ra­tes 1986 Sea Chal­len­gers Mon­ter­rey, Cali­for­nia inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, šelf, kari­bik neznámy

Swan L.A., Papp C.S. Com­mon Insects of North Ame­ri­ca 1972 Har­per and Row New York ento­mo­ló­gia ENG Insect, Sever­ná Ame­ri­ka neznámy

Diaz S., Acos­ta A., Cabi­do M. Morp­ho­lo­gi­cal ana­ly­sis of her­ba­ce­ous com­mu­ni­ties under dif­fe­rent gra­zing regi­mes 1992 J. Veg. Sci. Vol. 3, p. 689696 eko­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gic­ká ana­lý­zy, bylin­né spo­lo­čen­stvá, režim pas­tvy, mana­ge­ment článok

Eisen­berg J.F. Mam­mals of the neot­ro­pics 1989 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go, Lon­don mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, neot­ró­py neznámy

Branch B. Field guide to sna­kes and other repti­les of Sout­hern Afri­ca 1988 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town her­pe­to­ló­gia ENG Repti­les, hady, Juž­ná Afri­ka sprievodca

King­dom J. Mam­mals of east Afri­ca 1971 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, východ­ná Afri­ka neznámy

Mig­doll I. Field guide to the but­terf­lies of Sout­hern Afri­ca 1987 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra, Juž­ná Afri­ka sprievodca

Pass­mo­re N.I., Car­rut­hers V.C. South Afri­can frogs 1979 Wit­wa­ters­rand Uni­ver­si­ty Pre­ss Joha­nes­burg bat­ra­cho­ló­gia ENG žaby, Juž­ná Afri­ka neznámy

Scholtz C.H., Holjm E. Insects of Sout­hern Afri­ca 1985 But­ter­worths Dur­ban ento­mo­ló­gia ENG Insect, Juž­ná Afri­ka neznámy

Skai­fe S.H. Afri­can insect life 1979 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons, PTY Ltd. Cape Town ento­mo­ló­gia ENG Afri­ka, Insect neznámy

Smit­hers R.H. Mam­mals of the Sout­hern Afri­ca sub­re­giu­on 1983 Pre­to­ria Uni­ver­si­ty Pre­ss Pre­to­ria mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Juž­ná Afri­ka neznámy

Wil­liams J.E. A field guide to the but­terf­lies of Afri­ca 1968 Col­lins Lon­don lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra, Afri­ka sprievodca

Sutc­lif­fe J.F. Plants and water 1968 Arnold Lon­don eko­ló­gia rast­lín ENG rast­li­na, voda neznámy

Gri­me J.P. Vege­ta­ti­on clas­si­fi­ca­ti­on by refe­ren­ce to sta­te­gy 1974 Natu­re No. 250, p. 2631 eko­ló­gia rast­lín, bota­ni­ka ENG stra­té­gia, vege­tač­ná kla­si­fi­ká­cia článok

Til­man David Mecha­nism of plant com­pe­ti­ti­on for nut­rients. The ele­ments of a pre­d­ic­ti­ve the­ory of com­pe­ti­ti­on 1990 Gra­ce J.B., Til­man D. (eds.): Per­spe­ti­ves on plant com­pe­ti­ti­on, p. 117141 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York eko­ló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG kon­ku­ren­cia, živi­ny, rast­lin­ná kon­ku­ren­cia článok

Baz­zaz F.A. The phy­si­olo­gi­cal eco­lo­gy of plant suc­ce­si­on 1979 Annu­al Review of Eco­lo­gy and Sys­te­ma­tics No. 10, p. 351371 Annu­al Revie­ws Palo Alto eko­ló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia, geobo­ta­ni­ka ENG suk­ce­sia člá­nok 0066 – 4162 574

Gil­ler P.S. Com­mu­ni­ty struc­tu­re and the niche 1984 Chap­mann and Hall Lon­don eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, eko­lo­gic­ká nika neznámy

Kin­zel H. Influ­en­ce of limes­to­ne, sili­ca­tes, and soil pH on vege­ta­ti­on 1983 Lan­ge O. et al. (eds.) Phy­si­olo­gi­cal plant eco­lo­gy III., p. 201245 Sprin­ger Ver­lag eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG vápe­nec, sili­ká­ta, pôd­ne pH, vege­tá­cia neznámy

Strauss S.Y., Arm­brus­ter W.S. Lin­king her­bi­vo­ry and pol­li­na­ti­on – new per­spec­ti­ves on plant and ani­mal eco­lo­gy and evo­lu­ti­on 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 16171618 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia živo­čí­chov ENG her­bi­vor­né väz­by, ope­ľo­va­nie článok

Blo­om A.J., Cha­pin F.S., Mooney H.A. Resour­ce limi­ta­ti­on in plants. An eco­no­mic ana­lo­gy 1985 Annu­al Review of Eco­lo­gi­cal Sys­te­ma­tic Vol. 16, p. 363392 eko­ló­gia rast­lín, eko­nó­mia ENG limi­ty zdro­jov rast­lín, eko­no­mic­ká ana­ló­gia článok

Cha­pin F.S., Schul­ze E.D., Mooney H.A. The eco­lo­gy and eco­no­mics of sto­ra­ge in plants 1985 Annu­al Review of Eco­lo­gi­cal Sys­te­ma­tic Vol. 21, p. 423447 eko­ló­gia rast­lín, eko­nó­mia rast­lín ENG záso­ba rast­lín článok

Moore P.D., Chap­man S.D. Met­hods in plant eco­lo­gy 1985 Black­well Scien­ti­fic Oxford eko­ló­gia rast­lín, eko­so­zo­ló­gia ENG moni­to­ro­va­nie neznámy

Alcher R., Cum­ming J.R. (eds.) Stress res­pon­ses in plants. Adap­ta­ti­on and acc­li­ma­ti­on mecha­nis­mus 1990 Wiley – Liss Inc. New York eko­ló­gia rast­lín, evo­luč­ná bio­ló­gia ENG stre­so­vá reak­cia, adap­tač­né mecha­niz­my, akli­mač­né mecha­niz­my neznámy

Born­kamm R. Rates of chan­ge in vege­ta­ti­on during secon­da­ry suc­ces­si­on 1981 Vege­ta­tio Vol. 47, p. 213220 eko­ló­gia rast­lín, fyto­ce­no­ló­gia ENG sekun­dár­na suk­ce­sia vege­tá­cie článok

Cle­ments F.E. Plant suc­ce­si­on. Ana­ly­sis of deve­lop­ment of vege­ta­ti­on 1916 Car­ne­gie Ins­ti­tu­ti­on Was­hing­ton D.C. eko­ló­gia rast­lín, geobo­ta­ni­ka ENG suk­ce­sia neznámy

Begg J.E. Morp­ho­lo­gi­cal adap­ta­ti­on of lea­ves to water stress 1980 Tur­ner N.C., Kra­mer J.P. (eds.): Adap­ta­ti­on of plants to water and high tem­pe­ra­tu­re stress, p. 3341 New York eko­ló­gia rast­lín, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gic­ké adap­tá­cie lis­tov, stres, voda článok

Sne­ath P.H.A., Sokal R.R. Nume­ri­cal taxo­no­my. The prin­cip­les and prac­ti­ce of nume­ri­cal clas­si­fi­ca­ti­on 1973 Fre­e­man and Com­pa­ny San Fran­cis­co nume­ric­ká taxo­nó­mia, šta­tis­ti­ka ENG taxo­nó­mia, nume­ric­ká kla­si­fi­ká­cia neznámy

Sokal R.R., Rohlf F.J. Bio­met­ry. The prin­cip­les and prac­ti­ce of sta­tis­tics in bio­lo­gi­cal rese­arch 1981 Fre­e­man and Com­pa­ny San Fran­cis­co 2 bio­met­ria ENG neznámy

Tur­ner N.C., Kra­mer J.P. (eds.) Adap­ta­ti­on of plants to water and high tem­pe­ra­tu­re stress 1980 New York eko­ló­gia rast­lín, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gic­ké adap­tá­cie lis­tov, stres, voda, adap­tá­cie rast­lín, vyso­ká tep­lo­ta neznámy

Til­man D. Plant stra­te­gies and the dyna­mics and struc­tu­re of plant com­mu­ni­ties 1988 Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Pre­ss Prin­ce­ton eko­ló­gia rast­lín, syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo neznámy

Rych­nov­ská Mile­na a kol. Eko­lo­gie luč­ních poros­tů 1985 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia rast­lín, syne­ko­ló­gia CES lúky, lúč­ne spo­lo­čen­stvá knižka

Wein­berg Ste­ven Prv­ní ele­men­tár­ní čas­ti­ce 1997 Ves­mír Vol. 76, No. 45, p. 305308 Ves­mír s.r.o. Pra­ha astro­fy­zi­ka CES ele­men­tár­ne pole, kryš­tál, mole­ku­la, atóm, ató­mo­vé jad­ro, pro­tón, elek­trón, kvark článok

Wein­berg Ste­ven Prv­ní ele­men­tár­ní čas­ti­ce 1997 Natu­re Vol. 386, p. 213215 astro­fy­zi­ka ENG ele­men­tár­ne pole, kryš­tál, mole­ku­la, atóm, ató­mo­vé jad­ro, pro­tón, elek­trón, kvark článok

Kohm Kath­ryn A., Frank­lin Jer­ry F. (eds.) Cre­a­ting a fores­try for the 21th cen­tu­ry. The scien­ce for eco­sys­tem mana­ge­ment 1997 Island Pre­ss Was­hing­ton les­né hos­po­dár­stvo ENG les­níc­tvo 21 sto­ro­čia, manaž­ment les­ných eko­sys­té­mov nezná­my 1559633980, 1559633999

Oksa­nen L., Ran­ta E. Plant stra­te­gies along moun­tain vege­ta­ti­on gra­dient. A test to two the­ories 1992 J. Veg. Sci. Vol. 3, p. 175186 eko­ló­gia rast­lín, vše­obec­ná eko­ló­gia ENG stra­té­gia rast­lín, hor­ský vege­tač­ný gra­dient, test teórie článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poden­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va ephe­me­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bae­tis tri­co­lor, Amet­ro­pus eato­ni, Oli­go­ne­uriel­la mikul­skii, Oli­go­ne­uris­ca boryst­he­ni­ca, Ephe­me­rel­la meso­le­uca, Bra­chy­cer­cus har­ri­sel­lus, cho­ro­ter­pes pic­te­ti, Beh­nin­gia ulme­ri, Epho­ron vir­go, Ephe­me­ra line­a­ta, Ephe­me­ra glau­cops, Palin­ge­nia fuli­gi­no­sa kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO Euc­li­dium syria­cum, Cart­ha­mus tinc­to­rius, Cari­ce­tum dis­ti­chae, Cari­ce­tum ela­tae, Cari­ce­tum gra­ci­lis, Cari­ce­tum vul­pi­nae, Ele­ocha­ris mamil­la­ta, Rhi­nant­hus rume­li­cus, Oenat­he silai­fo­lia, Symp­hy­tum bohe­mi­cum, Quer­ci­on pubescentis-​sessiliflorae kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia, arach­no­ló­gia SLO Rhamno-​Prunetea, Trifolio-​Geranietea san­gu­inei, Festuco-​Brometea, Heli­cop­sis stria­ta, Zeb­ri­na det­ri­ta, Milax buda­pes­ten­sis, Val­lo­nia enni­nien­sis, Ver­ti­go anti­ver­ti­go, Pisi­dum supi­num, Pisi­dum amni­cum, Unio cras­sus, Unio tumi­dus, Alo­pe­co­sa cur­sor kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 171172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Novoh­rad­ské vrchy, Kame­ni­ca nad Hro­nom, Calop­la­ca irr­bes­cens, Calop­la­ca grim­miae, Cla­do­nia con­vo­lu­ta, Leca­no­ra demis­sa, Leca­no­ra garo­vag­lii, Thy­rea pul­vi­na­ta, Cata­py­re­nium tra­chy­ti­cum, Rino­di­na tra­chy­ti­ca, Aca­ro­spo­ra ver­si­co­lor, Sal­ka, Malé Kosi­hy kni­ha 2831703239

Bral­ken­hielm S. Plant com­mu­ni­ty chan­ges as cri­te­ria of envi­ron­men­tal chan­ges 1979 Hyt­te­born H. (ed.): The use of eco­lo­gi­cal variab­les in envi­ron­men­tal moni­to­ring, p. 7380, Report PM 1151 The Nati­onal Swe­dish Envi­ron­ment Pro­tec­ti­on Board fyto­ce­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG zme­na rast­lin­né­ho spo­lo­čen­stva, envi­ron­men­tál­na zme­na článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Rast­linn­né spo­lo­čen­stvá E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Cam­pa­nu­lo xylocarpae-​Festucetum pal­len­tis, Poo badensis-​Potentilletum arenariae-​tommasinianae, Ses­le­rie­tum heuf­le­ra­nae, Ses­le­rio heufleranae-​Cotinetum cog­gyg­ria­ae kni­ha 2831703239

Mil­ler R.I. Con­ser­ving the gene­tic integ­ri­ty of fau­nal popu­la­ti­ons and com­mu­ni­ties 1979 Envi­ron­men­tal Con­ser­va­ti­on Vol. 6, p. 297304 gene­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia ENG gene­tic­ká integ­ri­ta, fau­na, popu­lá­cia, spo­lo­čen­stvo článok

Bra­ke­field P.M. Gene­tics and the con­ser­va­ti­on of inver­teb­ra­tes 1991 Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.G. (eds.): The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­ra­te com­mu­ni­ties for con­ser­va­ti­on p. 4579 Black­well Oxford gene­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, ochra­na článok

Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.G. (eds.) The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­ra­te com­mu­ni­ties for con­ser­va­ti­on 1991 Black­well Oxford gene­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, ochra­na, mana­ge­ment, mier­ne pás­mo, spo­lo­čen­stvo neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta agi­lis, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2831703239

Hare L., Camp­bell P.G.C. Tem­po­ral varia­ti­on of tra­ce metals in aqu­atic insects 1982 Fres­hwa­ter Bio­lo­gy Vol. 27, p. 1327 eko­ló­gia vod­né­ho hmy­zu ENG časo­vá zme­na, sto­po­vé kovy, vod­ný hmyz článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Angu­is fra­gi­lis, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Weber T.P., Hous­ton A.I. Flight costs, flight ran­ge and the sto­po­ver eco­lo­gy of mig­ra­ting birds 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy Vol. 66, No. 3, p. 297306 BES B Oxford eko­ló­gia vtá­kov ENG mig­rá­cia vtá­kov, odpo­čí­vad­lá vtá­kov článok

Vra­nov­ský Marian The effect of cur­rent velo­ci­ty upon the bio­mass of zoop­lantk­ton in the river Danu­be side arms 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 461464 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia zoop­lank­tó­nu ENG vplyv rých­los­ti prú­de­nia na bio­ma­su, zoop­lan­tón, Dunaj­ské rame­ná, Pro­to­zoa, Rota­to­ria, Cla­do­ce­ra, Cope­po­da člá­nok 0006 – 3088

Losos B., Gulič­ka J., Lel­lák J., Peli­kán J. Eko­lo­gie živo­či­chů 1984 SPN Pra­ha eko­ló­gia živo­čí­chov CES kniha

Sch­werdt­fe­ger F. Öko­lo­gie der Tie­re. Synöko­lo­gie. 1975 Ver­lag Paul Parey Ham­burg eko­ló­gia živo­čí­chov, syne­ko­ló­gia GER živo­čích článok

Kovář P. et al. Weed-​crop inte­rac­ti­ons (bar­ley – Che­no­po­dium sue­ci­cum). A field stu­dy 1988 Pre­slia Vol. 60, p. 315320 Pra­ha eko­ló­gia, agrár­na eko­ló­gia CES jačmeň-​burina, Che­no­po­dium sue­ci­cum článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma, Vipe­ra berus kni­ha 2831703239

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 302336 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia CES step, púšť, hory, jas­ky­ňa, Arktí­da, Antar­ktí­da, polár­ne oblas­ti, tun­dra, ihlič­na­tý les, list­na­tý les, tro­pic­ký pra­les, mok­raď, jaze­ro, rie­ka, prí­li­vo­vá plo­ši­na, oce­ány, ústie riek, kora­lo­vý útes encyk­lo­pé­dia 8085606216

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta mura­lis, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2831703239

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 299337 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia CES step, púšť, hory, jas­ky­ňa, Arktí­da, Antar­ktí­da, polár­ne oblas­ti, tun­dra, ihlič­na­tý les, list­na­tý les, tro­pic­ký pra­les, mok­raď, jaze­ro, rie­ka, prí­li­vo­vá plo­ši­na, oce­ány, ústie riek, kora­lo­vý útes encyk­lo­pé­dia 8085606216

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2831703239

Ris­ser P.G., Bir­ney E.C., Bloc­ker S.W., May S.W., Par­ton W.J., Wiens J.A. The true prai­re eco­sys­tems 1981 Hut­chin­son Ross Pub­li­ca­ti­ons Com­pa­ny Strouds­burg, PA eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG pré­ria neznámy

Kru­ger F.J., Mit­chell D.T., Jar­vis J.U.M. (eds.) Mediterranean-​type eco­sys­tems. The role of nut­rients 1982 Sprin­ger Ber­lin eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG štruk­tú­ra etá­ží, medi­te­rán­ne eko­sys­té­my, živi­ny, kro­vi­ny, vyža­ro­va­nie, vlh­kosť, neznámy

Von Bre­y­ten­bach F. The indi­ge­nous tre­es of sout­hern Afri­ca Vol. 4 1965 Govern­ment Prin­ter Pre­to­ria eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG pôvod­né dru­hy, Juž­ná Afri­ka neznámy

Gunin Peter D., Saan­dar M., Vos­to­ko­va A., Baja Ser­gey N. Krajinno-​ekologické prin­cí­py manaž­men­tu prí­ro­dy a ochra­na eko­sys­té­mov v regi­ó­ne cen­trál­nej Ázie a juž­nej Sibí­ri s extrém­ny­mi pod­mien­ka­mi (prí­klad Mon­gol­ska) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 3, p. 266282 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG kry­o­aríd­ny režim, tvor­ba máp, inven­ta­ri­zá­cia dru­ho­vej sklad­by, zlá bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­ciá­cia, geoin­for­mač­ný sys­tém, prí­rod­no – antro­po­gén­ny sys­tém, dezer­ti­fi­ká­cia člá­nok 1335 – 342X

Whi­te F. The vege­ta­ti­on of Afri­ca. A dec­rip­ti­ve memo­ir to accom­pa­ny the UNESCO/​AERFAT/​UNSO vege­ta­ti­on map of Afri­ca 1983 UNESCO Paris eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia, bota­ni­ka ENG vege­tá­cia, Afri­ka neznámy

Míchal Igor, Vološ­čuk Ivan Dyna­mi­ka prí­rod­ných lesov s účas­ťou lim­by 1995 Živa, Roč. 43, No. 2, p. 5860 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia, bio­ló­gia lesa CES dyna­mi­ka lesa, lim­ba, Pinus cem­bra, Picea abies, Larix deci­dua, pri­ro­dze­ná obno­va, poras­to­vá štruk­tú­ra, Tat­ry, Alpy člá­nok 0044 – 4812 630.1

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 210240 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ló­gia, eto­ló­gia CES plá­va­nie, pla­ze­nie, špl­ha­nie, ská­ka­nie, pohyb, chô­dza, beh, plach­te­nie, kĺza­nie, let vtá­kov, let hmy­zu, mig­rá­cia, úľ, ter­mi­tiš­te, mra­ve­nis­ko, vtá­čie hniez­da, bob­rie hra­dy encyk­lo­pé­dia 8085606216

Kik­vi­dze Zaal A gene­ral model of spe­cia­li­za­ti­on for spe­cies dis­tri­bu­ti­on 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 387390 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, bio­ló­gia, syne­ko­ló­gia ENG model dis­tri­bú­cie dru­hov, evo­lú­cia, gra­dient, mate­ma­tic­ké mode­lo­va­nie, špe­ci­li­zá­cia člá­nok 0006 – 3088

Mos­kat C., Fuisz T. Con­ser­va­ti­onal aspects of bird-​vegetation rela­ti­ons­hips in ripa­rian forests along the River Danu­be: A mul­ti­va­ria­te stu­dy. 1995 Acta Zoolo­gi­ca Aca­de­miae Scien­tia­rum Hun­ga­ri­cae Vol. 41, No. 3, p. 151 – 164 Buda­pest Magy­ar Tudo­má­ny­os Aka­dé­mia Buda­pest eko­ló­gia, bio­š­ta­tis­ti­ka ENG vtá­ci – vege­tá­cia, pobrež­né lesy, Dunaj, luž­né lesy, Dunaj­ské lúhy, kano­nic­ká mul­ri­va­riač­ná ana­lý­za, Salix alba, Popu­lus, ordi­nač­ná ana­lý­za člá­nok 1217 – 8837

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­te­ra E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Doli­cho­ves­pu­la adul­te­ri­na, Doli­cho­ves­pu­la nor­ve­gi­ca, Calo­ni­tes abb­re­via­tus, Sym­morp­hus bifas­cia­tus, Coeli­oxys hae­morr­hoa, Cha­li­co­do­ma hun­ga­ri­ca, Melit­ta hae­morr­ho­ida­lis, Ant­ho­co­pa ter­ges­ten­sis, Pyro­bom­bus soro­een­sis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­te­ra E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sco­lia macu­la­ta, Sul­co­po­lis­tes sul­ci­fer, Euce­ra simi­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lov­ce E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Andre­na mar­gi­na­ta, Osmia cae­ru­les­cens, Heria­des cre­nu­la­tus, Mega­bom­bus lae­sus, Mega­bom­bus rude­ra­tus, Mega­bom­bus mus­co­rum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Col­le­tes gra­ef­fei, Col­le­tes punc­ta­tus, Camp­to­po­eum fron­ta­le, Meli­tur­ga pra­es­tans, Rho­dant­hi­dium sep­tem­den­ta­tun, Cha­li­co­do­ma parie­ti­na, Andre­na tara­xa­ci, Andre­na pro­pi­nqua, Ant­ho­co­pa ter­ges­ten­sis, Ant­ho­co­pa spi­nu­lo­sa, Mega­bom­bus sub­ter­ra­ne­us kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Psit­hy­rus maxil­lo­sus, Fer­nal­da­ep­sit­hy­rus syl­ves­tris, Gory­tes foeola­tus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Blan­ko­kríd­lov­ce E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Mega­bom­bus pomo­rum, Con­fu­si­bom­bus con­fu­sus, Mega­bom­bus humi­lis, Pyro­bom­bus hyp­no­rum, Ves­pi­dae kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lov­ce E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Melit­ta nig­ri­nus, Melit­tur­ga pra­es­tans, Mega­bom­bus sub­ter­ra­en­nus, Con­fu­si­bom­bus con­fu­sus, Fer­nal­da­ep­sit­hy­rus syl­ves­tris kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lov­ce E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bias­tes emar­gi­na­tus, Melit­tur­ga cla­vi­cor­nis, Ant­hi­dium flo­ren­ti­num, Mega­bom­bus mus­co­rum, Sco­lia macu­la­ta, Bato­zo­nel­lus lacer­ti­da, Lar­ra anat­he­ma, Phi­lan­tus coro­na­tus, Bem­bix oli­va­cea, Bem­bix meger­lei, Bem­bix biden­ta­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Rhi­no­lop­hus ferr­me­qu­in­num, Rhi­no­lop­hus eury­ale, Myo­tis sch­re­i­be­ri, Myo­tis myo­tis, Myo­tus blyt­hi, Myo­tus bechs­te­i­ni, Myo­tus natte­re­ri, Myo­tus emar­gi­na­tus, Myo­tus mys­ta­ci­nus, Myo­tus brand­ti, Myo­tus dau­ben­to­ni, Myo­tus dasyc­ne­me kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Epte­si­cus sero­ti­nus, Epte­si­cus nils­so­ni, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Nyc­ta­lus noc­tu­la, Nyc­ta­lus leis­le­ri, Ves­per­ti­lio muri­nus, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus, Ple­co­tus auri­tus, Ple­co­tus aus­tria­cus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus, Myo­tis dau­ben­to­ni kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Myo­tis sch­re­i­be­ri, Myo­tis myo­tis, Myo­tis bechs­te­i­ni, Myo­tus natte­re­ri, Myo­tis emar­gi­na­tus, Myo­tis mys­ta­ci­nus, Myo­tis dau­ben­to­ni, Epte­si­cus sero­ti­nus, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ple­co­tus auri­tus, Ple­co­tus aus­tria­cus kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Myo­tis emar­gi­na­tus, Myo­tis mytis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Nyc­ta­lus noc­tu­la, Nyc­ta­lus lasi­op­te­rus, Myo­tis dau­ben­to­ni, Myo­tis dasyc­ne­me kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Myo­tis myo­tis, Myo­tis blyt­hi, Myo­tis bechs­te­i­ni, Myo­tis dau­ben­to­ni, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Nyc­ta­lus noc­tu­la, Ple­co­tus aus­tria­cus, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus, Mini­op­te­rus sch­re­i­ber­si kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Myo­tis myo­tis, Epte­si­cus sero­ti­nus, Ple­co­tus aus­tria­cus, Myo­tis dau­ben­to­ni, Nyc­ta­lus noc­tu­la kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce a neto­pie­re E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sorex alpi­nus, Cro­ci­du­ra leuco­don, Neomys fodiens, Citel­lus citel­lus, Mus­te­la ermi­nea, Mar­tes foina, Felis sil­ves­tris, Meles meles, Ursus arc­tos, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus kni­ha 2831703239

Hol­čík Juraj Súčas­ný stav geno­fon­du ich­ty­o­fau­ny Slo­ven­ska a prob­lé­my jeho ochra­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 145153 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, ich­ty­o­fau­na, bio­ma­sa, vyza, jese­ter hviez­dna­tý, jese­ter hlad­ký, jese­ter rus­ký, losos, pstruh mor­ský, blat­niak, kapor, sazan, hrúz Kess­le­rov, hrúz fúza­tý, Gobio kess­le­ri, kolok veľ­ký, nad­mer­ný lov, nad­mer­ný rybo­lov, regu­lá­cia, zne­čis­ťo­va­nie zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam 93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO kru­ho­ús­tov­ce, ryby, čer­ve­ný zoznam, Lam­pet­ra pla­ne­ri, mihu­ľa potoč­ná, mihu­ľa potis­ká, Eudon­to­my­zon dan­for­di, mihu­ľa ukra­jin­ská, Eydon­to­my­zon mariae, jese­ter rus­ký, Aci­pen­ser guel­dens­ta­ed­ti, blat­niak tma­vý, Umbra kra­me­ri, hrúz fúza­tý zborník

Hol­čík Juraj Súčas­ný stav geno­fon­du ich­ty­o­fau­ny Slo­ven­ska a prob­lé­my jeho ochra­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 145153 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO prie­my­sel, poľ­no­hos­po­dár­stvo, eut­ro­fi­zá­cia, dovoz rýb, ochra­na geno­fon­du, Číčov­ské mŕt­ve rame­no, rybár­ska stráž, amur, Cte­nop­ha­ryn­go­don idel­la, hla­vát­ka, Hucho hucho zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam 93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Gobio ura­nos­co­pus fri­ci, hrúz Kess­le­rov, Gobio kess­le­ri, kapor sazan, Cyp­ri­nus car­pio, kolok veľ­ký, Zin­gel zin­gel, kolok malý, Zin­gel stre­ber, hla­vát­ka podu­naj­ská, Hucho hucho hucho, pĺž zla­tis­tý, Saba­je­ne­wia aura­ta, čík oby­čaj­ný, Mis­gur­nus fos­si­lis zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam 93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO zubáč volž­ský, Sti­zos­te­i­don vol­gen­se, hre­be­nač­ka vyso­ká, Gym­no­cep­ha­lus balo­ni, hre­be­nač­ka pása­vá, Gym­no­cep­ha­lus sch­ra­et­ser, ovsien­ka oby­čaj­ná, Leucas­pius deli­ne­a­tus, jese­ter malý, Aci­pen­ser rut­he­nus, plo­ti­ca lesk­lá, Ruti­lus pigus vir­go, jalec oby­čaj­ný zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam 93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Leucis­cus leucis­cus, čereb­ľa oby­čaj­ná, Pho­xi­nus pho­xi­nus, mre­na stre­do­mor­ská, Bar­bus meri­di­ona­lis pete­nyi, plos­ka pása­vá, Albur­no­ides bipunc­ta­tus, ples­káč tupo­no­sý, Abra­mis sapa, ples­káč siný, Abra­mis bal­le­rus, nosáľ oby­čaj­ný, Vim­ba vim­ba zborník

Čer­ven­ka Mar­tin a kol. Slo­ven­ské bota­nic­ké náz­vos­lo­vie 1986 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, bota­ni­ka, taxo­nó­mia SLO slovník

Uher­čí­ko­vá Eva Report of forest phy­to­ce­no­ses moni­to­ring in 1995 in ter­rain bet­we­en the vil­la­ges Dob­ro­hošť and Číčov 1995 Insi­tu­te of Zoolo­gy Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Dob­ro­hošť, Číčov, moni­to­ring fyto­ce­nóz rukopis

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam 93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO šab­ľa kri­vo­čia­ra, Pele­cus cul­tra­tus, pĺž oby­čaj­ný, Cobi­tis tae­nia, mieň oby­čaj­ný, Lota lota, plo­ti­ca per­le­ťo­vá, Ruti­lus fri­sii mei­din­ge­ri zborník

Kova­řík Vla­di­mír Anglicko-​český a Česko-​anglický slov­ník foto­gram­met­rie a DPZ 2000 Geoin­fo, No. 5, Supp­le­ment, p. 124 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, DPZ, foto­gram­met­ria CES DPZ slov­ník 1211 – 1082

Dar­ling­ton C.B. Chro­mo­so­me bota­ny 1956 Lon­don fyto­ge­ne­ti­ka, chro­mo­zó­mo­vá bota­ni­ka, kary­o­ló­gia ENG chro­mo­zóm, rast­li­na neznámy

Foiss­ner W. Beit­rag zur Kenn­tnis der Boden­ci­lia­ten (Pro­to­zoa: Cili­op­ho­ra) des Hima­la­ja 1986 Zool. Jb. Syst. Vol. 113, p. 4553 pro­to­zo­oló­gia GER Cili­op­ho­ra, Hima­lá­je článok

Tir­ja­ko­vá E., Matis Dušan Cilia­ted Pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) from sub­mer­ged, wet, moist and dry mos­ses in selec­ted loca­li­ties of Slo­ven­ský raj 1987 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re, Vol. 29, p. 116 UK, Depart­ment of Zoolo­gy Bra­ti­sla­va pro­to­zo­oló­gia ENG Cili­op­ho­ra, Slo­ven­ský raj článok

Pol­lard E. Moni­to­ring but­terf­ly abun­dan­ce in rela­ti­on to the mana­ge­ment of a natu­re reser­ve 1981 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­ti­on Vol. 29, p. 317328 Bar­king Else­vier Tech­no­lo­gy Else­vier lepi­dop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG moni­to­ring, motý­le, Lepi­dop­te­ra, abun­dan­cia, manaž­ment článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Motý­le E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va lepi­dop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Satur­nia pyri, Par­nas­sius mne­mo­sy­ne kni­ha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. Tuč­nia­ci Apte­no­dy­tes fors­te­ri na Ros­so­vom ostro­ve v Antar­ktí­de 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 155 ČÚOP Brno 1 mam­ma­li­oló­gia CES Apte­no­dy­tes fors­te­ri, Ros­sov ostrov, Antar­ktí­da kni­ha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Koló­nia aliek Uria lom­via na ostro­ve Coburg Island v Kana­de 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 155 ČÚOP Brno 1 mam­ma­li­oló­gia CES Kana­da, Coburg Island, Uria lom­via, alky kni­ha 8090185525

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mach­ras­ty E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 190 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO Pyra­mi­du­la tet­ra­go­na, Ric­cia caver­no­sa, Pse­udop­he­me­rum niti­dum, Ric­cia flu­itans, Ric­cia rhe­na­na, Ric­ci­ocar­pus natans, Tor­tu­la lati­fo­lia, Tor­tu­la lae­vi­pi­la, Ort­hot­ri­chum obtu­si­fo­lium, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num kni­ha 2831703239

Gre­en G.M., Suss­man R.W. Defo­re­sta­ti­on his­to­ry of the eas­tern rain forest of Mada­gas­car from satel­li­te ima­ges 1990 Scien­ce Vol. 248, p. 212215 les­né hos­po­dár­stvo, his­tó­ria, eko­so­zo­ló­gia ENG odles­ňo­va­nie, Mada­gas­kar, daž­ďo­vý pra­les článok

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 6773 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO forest, bio­di­ver­zi­ta, hos­po­dá­re­nie v lese, gene­tic­ká diver­zi­ta, mor­fo­lo­gic­ká diver­zi­ta, fyzi­olo­gic­ká diver­zi­ta, eko­lo­gic­ká diver­zi­ta, funkč­ná diver­zi­ta, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, spät­ná väz­ba, dyna­mic­ká rov­no­vá­ha, diver­zi­ta – sta­bi­li­ta, diver­zi­ta zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 6773 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO eko­lo­gic­ká rov­no­vá­ha, imi­sie, Gaus­so­va kriv­ka, emi­sie, oxid siri­či­tý, foto­che­mic­ký smog, ozón ako škod­li­vá lát­ka, pôd­ne zme­ny, depo­zí­cia imi­sií, zne­čis­te­nie pro­tón­mi, zne­čis­te­nie zlú­če­ni­na­mi dusí­ka, sklen­ní­ko­vé ply­ny, oxid uhli­či­tý, oxid dus­na­tý zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 6773 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO naru­šo­va­nie ozó­no­vej vrstvy, pred­sta­va o lese, les­né hos­po­dár­stvo, náhod­ná ťaž­ba, kala­mit­ná ťaž­ba, mono­kul­tú­ra, vplyv na bio­di­ver­zi­tu, pále­nie dre­ve­né­ho uhlia, pase­nie v lese, chys­ta­nie let­ni­ny, ban­ká čin­nosť, zvý­še­né sta­vy jele­nej a srn­čej zve­ri zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 6773 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO ale­lo­pa­tia, nega­tív­ny vplyv mater­ské­ho poras­tu na vlast­né zmla­de­nie, mater­ský porast – zmla­de­nie, zmla­dzo­va­nie, trans­me­di­opa­tia, dru­ho­vá diver­zi­ta zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 6773 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO pro­duk­ti­vi­ta zborník

Pišút Ivan Geno­fond lišaj­ní­kov Slo­ven­ska a jeho ochra­na 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 3137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, lišaj­ní­ky, bio­in­di­ká­cia, indus­tria­li­zá­cia, urba­ni­zá­cia, inten­zi­fi­ká­cia poľ­no­hos­po­dár­stva, Rud­ňa­ny, Krom­pa­chy, Cet­ra­ria islan­di­ca, prí­či­ny ústu­pu lišaj­ní­kov, imi­sie, poľ­no­hos­po­dár­stvo, les­níc­tvo, dopra­va, turis­ti­ka, rekre­ácia šport zborník

Lac­ko­vi­čo­vá Anna Ochra­na geno­fon­du lišaj­ní­kov Malých Kar­pát 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 3743 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, lišaj­ní­ky, Malé Kar­pa­ty, čer­ve­ný zoznam, epi­fy­tic­ké lišaj­ní­ky, výrub, imi­sie, zni­žo­va­nie vzduš­nej vlh­kos­ti, postre­ko­va­nie, Rama­li­na fra­xi­nea, Par­me­lia, Ever­nia, Rama­li­na, Svi­nia hora, Svä­tý Jur, epi­pet­ric­ké lišaj­ní­ky, epi­ge­ic­ké lišaj­ní­ky zborník

Pišút Ivan Geno­fond lišaj­ní­kov Slo­ven­ska a jeho ochra­na 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 3137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO nad­mer­ný zber, čer­ve­ná kni­ha, čer­ve­ný zoznam, ochran lišaj­ní­kov, Rama­li­na car­pa­ti­ca zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Lišaj­ní­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ful­gen­sie­tum ful­gem­tis, Solo­ri­nel­la aste­ri­cus, Bia­to­rel­la fos­sa­rum, Col­le­ma coc­cop­ho­rum, Ful­gen­sia ful­gens, Squ­ama­ri­na car­ti­la­gi­nea, Pha­e­op­hys­cia opun­tiel­la, Calop­la­ca vitel­li­na­ria, Can­de­la­riel­la aurel­la var. sma­rag­du­la kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Lišaj­ní­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Col­le­ma poly­car­pon ssp. cor­cy­ren­se kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 180 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Gyrau­lus ripa­rius, Val­va­ta pul­chel­la, Bit­hy­nia lea­chi, Pla­nor­bis cari­na­tus, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Ani­sus spi­ror­bis, Gyrau­lus ripa­rius, Coch­li­co­pa nitens, Euco­nu­lus alde­ri, Unio cras­sus, Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Pisi­dium amni­cum kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 180181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­chia stri­ola­ta danu­bia­lis, Mona­cha car­tu­sia­na, Tan­do­nia ras­ti­ca, Dre­is­se­nia poly­morp­ha, Spha­e­rium rivi­co­la, Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Ano­don­ta cyg­nea kni­ha 2831703239

Bacon P.R. Flo­ra et fau­na of the carib­be­an 1978 Key Carib­be­an Pub­li­ca­ti­ons Tri­ni­dad flo­ris­ti­ka, fau­nis­ti­ka ENG kari­bik, fló­ra, fau­na neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Unio pic­to­rum, Ano­don­ta ana­ti­na, Vivi­pa­rus ace­ro­sus, Bit­hy­nia lea­chi, Val­lo­nia ennien­sis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Per­fo­ra­tel­la diboth­ri­on, Balea sta­bi­lis, Arg­na biel­zi, Oxy­chi­lus orien­ta­lis, Coch­lo­di­na tat­ri­ca, Balea sta­bi­lis, Ves­tia tur­gi­da, Chi­los­to­ma faus­ti­num, Alo­pia clath­ra­ta, Chon­dri­na tat­ri­ca, Sad­le­ria­na pan­no­ni­ca, Hauf­fe­nia sp., Trun­cat­jel­li­na claus­tra­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pupil­la trip­li­ca­ta, Zeb­ri­na det­ri­ta, Hrhov­ské ryb­ní­ky, Lym­na­ea auri­cu­la­ria, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Coch­li­co­pa nitens, Val­va­ta pul­chel­la, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Pla­nor­bis cari­na­tus, Bit­hy­nia lea­chi, Bat­hy­omp­ha­lus con­tor­tus, Gyrau­lus lae­vis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ani­sus spi­ror­bis, Ver­ti­go angus­ti­or, Seg­men­ti­na niti­da, Seg­men­ti­na niti­da ssp. dis­tin­gu­en­da kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Heli­ce­la obvia, Gra­na­ria fru­men­tum, Ceci­li­oides aci­cu­la, Trun­ca­tel­li­na claus­tra­lis, Helix poma­tia, Pupil­la ster­ri, Zeb­ri­na det­ri­ta, Balea per­ver­sa kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Unio cras­sus, Val­lo­nia dec­li­vis, Fago­tia espe­ri, Fago­tia aci­cu­la­ris, Gyraul­kus ripa­rius, Pha­la­dil­hi­op­sis sp., The­odo­xus trans­ver­sa­lis kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ano­don­ta ana­ti­na, Unio pic­to­rum kni­ha 2831703239

Dar­rall N.M. The effect on air pol­lu­ti­on on phy­si­olo­gi­cal pro­ces­ses in plants 1989 Plant, Cell and Envi­ron­ment Vol. 12, p. 130 fyto­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG zne­čis­te­nie ovzdu­šia, meta­bo­liz­mus rast­lín článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Unio pic­to­rum, Ano­don­ta ana­ti­na, Vivi­pa­rus ace­ro­sus, Bit­hy­nia lea­chi, Val­lo­nia ennien­sis kni­ha 2831703239

Osz­lá­nyi Július Wood, bark and lea­ves and roots ener­gy valu­es of Pinus syl­ves­tris L., Picea excel­sa Link. and Fagus syl­va­ti­ca L. 1982 Eko­ló­gia No. 1, p. 289296 ENG ener­gia lis­tov, ener­gia dre­va, ener­gia kôry, pro­duk­cia, ener­gia kore­ňov, Pinus syl­ves­tris, Fagus syl­va­ti­ca, Picea excel­sa článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Chon­drul­la albo­lim­ba­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Helix poma­tia, Ceci­li­oides aci­cu­la kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Abi­da seca­le, Tri­chia stri­ola­ta, Gyrau­lus lae­vis, Ver­ti­go mou­lin­sia­na, Ver­ti­go angus­ti­or, Balea per­ver­sa, Coch­los­to­ma scla­ri­num sau­e­ri, Sad­le­ria­na sp., Aego­pis klem­mis, Zoni­to­ides sepul­tus, Heli­ci­go­na cape­ki, Trun­ca­tel­li­na cos­tu­la­ta kni­ha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pupil­la trip­li­ca­ta, Clau­si­lia par­vu­la, Chi­los­to­ma faus­ti­num, Gra­na­ria fru­men­tum, Ver­ti­go anti­ver­ti­go, Ver­ti­go sub­stria­ta, Ceci­li­oides aci­cu­la kni­ha 2831703239

Čar­no­gur­ský Jozef, Krum­pá­lo­vá Zuza­na, Kalúz Sta­ni­slav, Wirh­to­vá M. Soil arth­ro­po­da of forest and adja­cent agro­co­eno­ses in cer­tain loca­li­ties of the Danu­be regi­on in sout­hwes­tern Slo­va­kia 1994 Bio­ló­gia No. 49, p. 173183 SAP Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia ENG agro­ce­nó­zy, pôd­ne člán­ko­nož­ce, Dunaj článok

Kor­ňan Ján, Kad­le­čík Ján, Urban Peter Výsled­ky mapo­va­nia vydry rieč­nej z III. Tábo­ra Akcia vydra” na Kysu­ciach 1992 Bul­le­tin Vydra No. 3, p. 6570 mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vydra rieč­na, Lut­ra lut­ra, Kysu­ce článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Cas­tor fiber, Neomys fodiens, Neomys ano­ma­lus kni­ha 2831703239

Mil­ler F. Spi­ders – Ara­ne­i­da 1971 Klíč zví­ře­ny ČSSR IV., p. 52306 Aca­de­mia Pra­ha arach­no­ló­gia, taxo­nó­mia CES pavú­ky, Ara­ne­i­da kľúč

Bie­ly A. et al. Geolo­gi­cal map of the Níz­ke Tat­ry Moun­tains. Sca­le 1:50 000 1992 GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Níz­ke Tat­ry mapa

Vaš­kov­ský I. et al. Geolo­gi­cal map of Bra­ti­sla­va and sur­roun­ding. Sca­le 1:25 000 1988 SGÚ, GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Bra­ti­sla­va mapa

Michal­ko J., Magic Dez­ider, Ber­ta J., Ryb­ní­ček K., Ryb­níč­ko­vá E., Mag­loc­ký Šte­fan, Špá­ni­ko­vá A. Geobo­ta­nic­ká mapa ČSSR, SSR, map. časť 1985 Veda Bra­ti­sla­va geobo­ta­ni­ka SLO poten­ciál­na vege­tá­cia, rekon­štru­ova­ná vege­tá­cia atlas

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 274298 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eto­ló­gia, bio­ló­gia CES bio­lo­gic­ké hodi­ny, bio­lu­mi­nis­cen­cia, zrak, sonar, sluch, čuch, chuť, špe­cial­né zmys­ly, zmys­ly, doro­zu­mie­va­nie, ner­vo­vý sys­tém, inte­li­gen­cia, zvuk, pach, spo­lo­čen­stvo cicav­cov, sociál­ne sprá­va­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Drvo­ta Sta­ni­slav Od zvie­rat k člo­ve­ku 0 eto­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia CES sprá­va­nie kniha

Kovář P. Šíře­ní semen mra­ven­ci, evo­lu­ce vzta­hu ? 1995 Živa, p. 9 Aca­de­mia Pra­ha eto­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia CES mrav­ce, evo­lú­cia člá­nok 0044 – 4812

Alcock John Ani­mal beha­vi­our. An evo­lu­ti­ona­ry app­ro­ach 1993 Sinau­er Asso­cia­tes Sun­der­land, MA eto­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia ENG sprá­va­nie živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, zivo­číš­ne zmys­ly neznámy

Michal­ko J. Geobo­ta­nic­ká mapa ČSSR, SSR, text. časť 1985 Veda Bra­ti­sla­va geobo­ta­ni­ka SLO poten­ciál­na vege­tá­cia, rekon­štru­ova­ná vege­tá­cia atlas

Pri­ce P.W. Evo­lu­ti­ona­ry bio­lo­gy of para­si­tes 1980 Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Pre­ss Prin­ce­ton, New Jer­sey evo­luč­ná bio­ló­gia para­zi­tov ENG para­zit neznámy

MacArt­hur R.H., Wil­son Edward O. The the­ory of islands bio­ge­og­rap­hy 1967 Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Pre­ss Prin­ce­ton, New Jer­sey evo­luč­ná bio­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG teória ostro­vov neznámy

Jones S. Jazyk genů. Bio­lo­gie, his­to­rie, evouč­ná budouc­nost 1996 Pase­ka Pra­ha, Lito­myšl evo­luč­ná bio­ló­gia, bio­ló­gia, gene­ti­ka CES gén, evo­lú­cia neznámy

Pohl­re­ich Petr, Fra­něk Fran­ti­šek, Šimek Lubor Extra-​ribosomal mRNA-​protein com­ple­xes asso­cia­te with the cytos­ke­le­tal fra­me­work in hyb­ri­do­ma cells 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 253260 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia ENG ribo­zo­mál­na mRNA, cytos­ke­let, trans­lá­cia, mRNA-​proteínové kom­ple­xy člá­nok 0006 – 3088

Lums­den Char­les J. Genes, mind and cul­tu­re. The coevo­lu­ti­ona­ry pro­cess 1981 Har­vard Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge, MA evo­luč­ná bio­ló­gia, evo­luč­ná gene­ti­ka ENG koevo­lú­cia génov a kul­tú­ry, gén, myseľ, kul­tú­ra neznámy

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 90120 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt evo­luč­ná bio­ló­gia, gene­ti­ka, cyto­ló­gia, sys­te­ma­tic­ká bota­ni­ka CES vznik živo­ta, evo­lú­cia, gén, dedič­nosť, rast­lin­ná bun­ka, živo­číš­na bun­ka, vírus, bak­té­rie, prvo­ky, huby, ria­sy, machy, pap­ra­de, naho­sem­men­né rast­li­ny, kry­to­se­men­né rast­li­ny encyk­lo­pé­dia 8085606216

Bab­čan Ján Vývoj v anor­ga­nic­kej prí­ro­de 1987 Obzor Bra­ti­sla­va evo­luč­ná bio­ló­gia, geoché­mia SLO evo­lú­cia, vývoj, pohyb, gala­xia, hviez­da, pul­zar, čier­na die­ra, kva­zar, Big Bang, veľ­ký tresk, ves­mír, che­mic­ké prv­ky, super­ťaž­ké prv­ky, pla­né­ty, Mer­kúr, Venu­ša, Zem, Mesiac, Mars, Jupi­ter, Saturn, Neptún, Plu­to, pla­nét­ka, aste­ro­id, mete­orit, komé­ta kniha

Bab­čan Ján Vývoj v anor­ga­nic­kej prí­ro­de 1987 Obzor Bra­ti­sla­va evo­luč­ná bio­ló­gia, geoché­mia SLO mete­or, medzi­pla­ne­tár­na hmo­ta, polia, slneč­ná sústa­va, his­tó­ria Zeme, geodé­zia Zeme, tek­to­ni­ka, mag­ma­tiz­mus, meta­mor­fiz­mus kniha

McKa­ne Robert, Ras­tet­ter Edward B., Sha­ver Gaius R., Nadel­hof­fer Knu­te J., Gib­lin Anne E., Laun­dre James A., Cha­pin Stu­art F. Recons­truc­ti­on and ana­ly­sis of his­to­ri­cal chan­ges in car­bon sta­ra­ge in arc­tic tun­dra 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 4, p. 11881198 ESA Was­hing­ton evo­luč­ná bio­ló­gia, geoló­gia ENG tun­dra, his­to­ric­ká ana­lý­za, his­to­ric­ká ana­lý­za, evo­lú­cia článok

Komá­rek Sta­ni­slav Anglic­ká bio­lo­gie doby Dar­wi­no­vy. His­to­ric­ké sou­vis­los­ti 1997 Ves­mír Vol. 328, No. 6, p. 328331 Ves­mír s.r.o. Pra­ha evo­luč­ná bio­ló­gia, his­tó­ria CES his­tó­ria evo­luč­ných teórií, evo­lú­cia článok

Jab­lon­ski David, Erwin Doug­las H., Lipps Jer H. (eds.) Evo­lu­ti­ona­ry pale­obi­olo­gy 1996 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go, Illi­no­is evo­luč­ná pale­obi­oló­gia ENG evo­lú­cia nezná­my 0226389111, 0226389138

Šutiak V., Berec­ký I., Lopu­chov­ský J. Guide­bo­ok of pre­sc­rip­ti­on and prac­ti­cal phar­ma­co­lo­gy exer­ci­ses 1994 VVŠL Koši­ce prak­tic­ká far­ma­ko­ló­gia ENG nezná­my 8071650140

Sil­lin­ger P. Bíle Kar­pa­ty – nástin geobo­ta­nic­kých poměrú se zvlášt­ním zře­te­lem ke spo­le­čen­stvúm rost­lin­ným 1929 Krá­lov­ská čes­ká spo­leč­nost nauk geobo­ta­ni­ka CES Bie­le Kar­pa­ty neznámy

Šom­šák Ladi­slav Rast­lin­né spo­lo­čen­stvá luž­ných lesov Záhor­skej níži­ny 1959 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na No. 3, p. 515564 PRIF UK Bra­ti­sla­va geobo­ta­ni­ka SLO luž­né lesy, Záhor­ská níži­na článok

Hon­ča­riv Kve­ta, Hon­ča­riv Róbert Práz­dni­ny v pra­ve­ku I. diel – údo­lie mamu­tov 1997 SAP Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO doba kamen­ná, pra­vek neznámy

Kolek­tív Ore tex­tu­res – tex­tú­ry a štruk­tú­ry rúd ložísk Západ­ných Kar­pát 1997 SAP Bra­ti­sla­va rud­ná mine­ra­ló­gia, ložis­ko­vá geoló­gia, regi­onál­na geoló­gia SLO rud­ná mine­ra­li­zá­cia, ruda, Západ­né Kar­pa­ty neznámy

Kolek­tív Vše­obec­ná viro­ló­gia 1997 SAP Bra­ti­sla­va vše­obec­ná viro­ló­gia SLO eti­opa­to­ge­né­za neznámy

Ruisel J. Záha­dy pamä­ti 1997 SAP Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia SLO pamäť neznámy

Levins R., Lewon­tin R. The dia­lec­ti­cal bio­lo­gist 1985 Har­vard Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets filo­zo­fia, bio­ló­gia ENG dia­lek­ti­ka v bio­ló­gii, dia­lek­ti­ka neznámy

Jaro­lí­mek I., Sch­los­ser G. FYTOPACK. Súbor pro­ga­mov pre spra­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých tabu­liek 1995 Bul­le­tin SBS, Vol. 17, p. 1621 SBS Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, nume­ric­ká bio­ló­gia SLO FYTOPACK, spa­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých dát článok

Šom­šá­ko­vá V. Asso­cia­ti­on of mos­ses with pine forest of blo­wn sands in Záhor­ská níži­na lowland 1988 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na Bota­ni­ca, Vol. 36, p. 2757 PRIF UK Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO macho­vé spo­lo­čen­stvá, boro­vi­co­vé lesy, Záhor­ská níži­na, pies­ky článok

Cons­tan­tin M.J., Owens E.T. Intro­duc­ti­on and per­spec­ti­ves of plant gene­tic and cyto­ge­ne­tic assa­ys 1982 rast­lin­ná gene­ti­ka, cyto­ge­ne­ti­ka ENG rast­li­na neznámy

Mikyš­ka R. Geobo­ta­ni­cal map of the Cze­choc­lo­va­kia. 1. Czech lands. Vege­ta­ce ČSSR A2 1968 Aca­de­mia Pra­ha geobo­ta­ni­ka CES mapa

Ellen­berg H. Zei­ger­wer­te der Gefä­ßpf­lan­zen Mit­te­le­uro­pas 1979 Scrip­ta Geobo­ta­ni­ca Götin­gen 2 geobo­ta­ni­ka GER stred­ná Euró­pa neznámy

Bab­čan Ján, Ševc Jaro­slav Cad­mium (Cd II) in sys­tems with orga­nic com­pounds 0 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 203212 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­tál­na ché­mia ENG kad­mium, orga­nic­ké zlú­če­ni­ny, kine­ti­ka Cd 2+, Malé Kar­pa­ty článok

Feier­bend D.J. Con­ser­va­ti­on and struc­tu­ral diver­gen­ce of orga­nel­lar DNA and gene expres­si­on in non-​photosynthetic plas­tids during onto­ge­ne­tic dif­fe­ren­tia­ti­on and phy­lo­ge­ne­tic adap­ta­ti­on 1992 Bota­ni­ca Acta Vol. 105, p. 227342 fyto­em­bry­o­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia ENG štruk­tu­rál­na diver­gen­cia orga­ne­lár­nej DNA, géno­vá expre­sia, nefo­to­syn­te­tic­ké plas­ti­dy, onto­ge­ne­tic­ká dife­ren­ciá­cia, fylo­ge­ne­tic­ká adap­tá­cia článok

Ber­nal J.D. The phy­si­cal basis of life 1949 Porc. Phy­si­cal Socie­ty Lon­don fyzi­ka, bio­ló­gia ENG základ živo­ta neznámy

Novák V., Liebl V. K otáz­ce rané­ho fylo­ge­ne­tic­ké­ho vývo­je fun­kce dedič­nos­ti 1973 Bio­lo­gic­ké lis­ty Vol. 1, p. 4073 gene­ti­ka, evo­luč­ná bio­ló­gia CES fylo­ge­né­za, vývoj dedič­nos­ti článok

Novák V., Liebl V. K otáz­ce rané­ho fylo­ge­ne­tic­ké­ho vývo­je fun­kce dedič­nos­ti 1973 Bio­lo­gic­ké lis­ty Vol. 1, p. 4073 gene­ti­ka, evo­luč­ná bio­ló­gia CES fylo­ge­né­za, vývoj dedič­nos­ti článok

Dubov­ský Ján Mutač­ná a selekč­ná axi­ó­ma bio­lo­gic­kej evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 2124 UK Bra­ti­sla­va genetika,evolučná bio­ló­gia SLO geno­typ, feno­typ, evo­lú­cia, onto­ge­né­za, fylo­ge­né­za, infor­mač­ný šum, vyvo­la­nie mutá­cie, ener­gia, DNA, nuk­le­otid, Bro­wnov pohyb, tep­lot­ný pohyb, tune­lo­vý pre­chod, gene­tic­ký šum, vírus, adap­tá­cia mik­ro­or­ga­niz­mov, anti­ko­agu­lan­ty, super­pot­kan skrip­tá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­luč­ný význam mutá­cií na mole­ku­lár­nej úrov­ni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 6264 UK Bra­ti­sla­va géno­vé inži­nier­stvo, evo­luč­ná bio­ló­gia SLO nuk­le­ové kyse­li­ny, cytoch­róm c, hemog­lo­bín, chlo­ro­fyl, sek­ve­no­va­nie DNA, štruk­tú­ra génov, vyhy­nu­té dru­hy, mole­ku­lár­na evolúcia-​organizmálna evo­lú­cia, prí­rod­ný výber, evo­luč­ný para­dox, oboj­ži­vel­ní­ky, cicav­ce, bodo­vé mutá­cie, evo­luč­ná rých­losť skrip­tá 80853680702

Patu­ri Felix R., Her­holz Micha­el, Strauch Fried­rich Kro­ni­ka Zeme 1995 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va 1 geoché­mia, bio­ló­gia SLO evo­lú­cia encyk­lo­pé­dia 8071530883

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 5260 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt geoché­mia, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, bio­ló­gia CES ostro­vy, púš­te, pobre­žie, rie­ky, jaze­rá encyk­lo­pé­dia 8085606216

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 1260 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt geoché­mia, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, bio­ló­gia CES stav­ba Zeme, mag­ne­tic­ké pole, tek­to­ni­ka litos­fe­ric­kých dosiek, poho­ria, sop­ky, zeme­tra­se­nia, hor­ni­ny, ska­me­ne­li­ny, pôda, neras­ty, kaus­to­bi­li­iy, ropa, uhlie, zem­ný plyn, jas­ky­ne, evo­lú­cia, ľado­vá doba, ľado­vec, moria, oce­ány, mor­ské prú­dy, sla­po­vé javy encyk­lo­pé­dia 8085606216

Komá­rek Sta­ni­slav Ději­ny bio­ló­gie 1997 Ves­mír Ves­mír s.r.o. Pra­ha his­tó­ria bio­ló­gie, bio­ló­gia CES deji­ny bio­ló­gie článok

Krno Iľja, Špor­ka F., Tir­ja­ko­vá E., Bulán­ko­vá Eva, Štef­ko­vá E., Deván Pavol Sezón­na dyna­mi­ka a pro­duk­cia hyd­ro­ce­nó­zy hypo­rit­rá­lu Tur­ca 1991 Sbor­ník IX. onfe­ren­cie ČSLS ČSAV, Znoj­mo, p. 8995 hyd­ro­bi­oló­gia SLO Turiec, hyd­ro­ce­nó­zy článok

Kli­ka J. The the­ory of plant com­mu­ni­ties 1955 ČSAV Pra­ha fyto­ce­no­ló­gia CES rast­lin­né spo­lo­čen­stvo neznámy

Krno Iľja, Špor­ka F., Tir­ja­ko­vá E., Bulán­ko­vá Eva, Deván Pavol, Hul­lo­vá D., Bitu­šík Peter, Degma P., Pomi­chal R., Koda­da J. Struc­tu­re, dyna­mics and pro­duc­ti­on of hyd­ro­co­eno­ses in the Turiec river basin 0 Bio­ló­gia, Supp­le­ment, in pre­ss SAP Bra­ti­sla­va hyd­ro­bi­oló­gia ENG hyd­ro­ce­nó­zy, Turiec, pro­duk­cia, dyna­mi­ka spo­lo­čen­stva, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva člá­nok 0006 – 3088

Šutiak V., Šutia­ko­vá I. A brief dic­ti­ona­ry of phar­ma­co­lo­gi­cal terms 1994 VVŠL Koši­ce far­ma­ko­ló­gia ENG nezná­my 8071660167

Kor­peľ Šte­fan Pra­le­sy Slo­ven­ska 1989 Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, bio­ló­gia SLO pra­les, Slo­ven­sko neznámy

Mur­ray J.D. Mat­he­ma­ti­cal bio­lo­gy 1989 Sprin­ger Ver­lag Ber­lín mate­ma­tic­ká bio­ló­gia ENG mate­ma­ti­ka v bio­ló­gii neznámy

Mráz P., Poló­nyi J. Metó­dy elek­tró­no­vej mik­ro­sko­pie živo­číš­nych tka­nív 1988 Veda Bra­ti­sla­va meto­do­ló­gia, mole­ku­lár­na bio­ló­gia SLO elek­tó­no­vá mik­ro­sko­pia, živo­číš­ne tka­ni­vá neznámy

Polek Bys­trík, Ferianc Peter, Godo­čí­ko­vá Jana, Tóth Dez­ider Effect of cad­mium on gro­wth and pro­te­in synt­he­sis in Vib­rio S14 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 205209 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG kad­mium, rast, syn­té­za pro­te­ínov, Vib­rio S14, Gal­le­ria mel­lo­nel­ta, inhi­bí­cia, leucín, pro­te­osyn­té­za člá­nok 0006 – 3088

Kra­y­bill H.E. Review of the toxi­co­lo­gy and epi­de­mi­olo­gy of myco­to­xins 1969 Trop. Geogr. Med. Vol. 21, p. 118 toxi­ko­ló­gia, epi­de­mi­oló­gia ENG myko­to­xí­ny článok

Nys­tröm T., Kjel­ler­berg S. The effect of cad­mium on star­ved hete­rot­rop­hic bac­te­ria iso­la­ted from mari­ne waters 1987 FEMS Mic­ro­bi­olo­gy Eco­lo­gy Vol. 45, p. 145153 mik­ro­bi­oló­gia ENG kad­mium, mor­ská voda článok

Dwy­er J.T. Health aspects of vege­ta­rian diets 1988 Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­ti­on Vol. 48, p. 712738 medi­cí­na ENG zdra­vie, vege­ta­rián­ska stra­va článok

Maj­tá­no­vá Ľubi­ca, Hoš­tac­ká Anna, Maj­tán Vik­tor Influ­en­ce of sub-​MICs of beta-​lactam, ami­nog­ly­co­si­de and quino­lo­ne anti­bi­otics on the induc­ti­on of prop­ha­ge and per­me­a­bi­li­ty fac­tor pro­duc­ti­on of Sal­mo­nel­la typ­hi­mu­rium 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 211216 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG sub-​MIC, ß lak­tá­mo­vé anti­bi­oti­ká, ami­nog­ly­ko­zi­dy, quino­lo­ne, fak­tor per­me­a­bi­li­ty, Sal­mo­nel­la typ­hi­mu­rium, cef­ta­zi­dín, imi­pe­nem, azt­re­onam, azlo­ci­lín, tob­ra­mi­cín, neti­mi­cín, ami­ka­cín, oflo­xa­cín, luoxa­cín, nali­di­xi­ka­cid člá­nok 0006 – 3088

Obšit­ní­ko­vá Kata­rí­na, Ürge­ová Eva, Huš­ťa­vo­vá Hele­na Resis­tan­ce to ß‑lactam anti­bi­otics and hea­vy metals in Yer­si­nia sp. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 217- 221 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG rezis­ten­cia, ß lak­tá­mo­vé anti­bi­oti­ká, ťaž­ké kovy, Yer­si­nia sp., ortuť, kobalt, kad­mium, nikel, cefo­xi­tín, ampi­ci­lín, car­be­ni­ci­lín, cefa­zo­lín, ami­nog­ly­ko­zi­do­vé anti­bi­oti­ká člá­nok 0006 – 3088

Štur­dík Ernest, Tóth Dez­ider Birth­day con­gra­tu­la­ti­on to Pro­fes­sor Jozef Augus­tín, DrSc. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 222 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Jozef Augus­tín člá­nok 0006 – 3088

Hin­dák Fran­ti­šek New taxa and nomenc­la­to­ri­cal chan­ges in the Ulot­ri­chi­nae (Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ta) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, p. 357364 SAP Bra­ti­sla­va taxo­nó­mia, algo­ló­gia ENG Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ta, Koliel­la­ce­ae, Sti­cho­coc­cus fili­for­mis, Glo­eti­la sub­ti­lis, Glo­eti­la ses­to­ni­ca, Glo­eti­la lon­gi­cel­lu­la­ris, Gemi­nel­la lon­gis­pria, Gemi­nel­la spri­oc­hro­ma, Rap­hi­do­ne­mop­sis, Nan­nok­los­ter, Fot­tea, Hor­to­ba­gy­iel­la, Cate­na člá­nok 0006 – 3088

Hin­dák Fran­ti­šek New taxa and nomenc­la­to­ri­cal chan­ges in the Ulot­ri­chi­nae (Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ta) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, p. 357364 SAP Bra­ti­sla­va taxo­nó­mia, algo­ló­gia ENG Glo­eti­la pro­to­ge­ni­ta, Glo­eti­la muco­sa, Glo­eti­la con­tor­ta, Sti­cho­coc­cus con­tor­tus člá­nok 0006 – 3088

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 3036 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES kmi­to­čet L1, SA, fázo­vé mera­nie, dife­renč­né mera­nie – DGPS, zruš­nie chy­by SA, ostat­né chy­by, rozp­tyl mera­nie GPS s a bez SA, Encyk­lo­pé­dia Chrá­ne­né úze­mia ČR, Pohľad do minu­los­ti – letec­ká arche­oló­gia, tie­ňo­vé efek­ty, šik­mé ran­né sln­ko člá­nok 1211 – 1082

Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Somo­gyi Jozef Lunu­la­ria cru­cia­ta (L.) DUM. ex LINDB. (Hepa­ti­cop­si­da): Newly con­fir­med spe­cies of the bry­of­lo­ra in Slo­va­kia 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 365367 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG Lunu­la­ria cru­cia­ta, Hepa­ti­cop­si­da, neofy­ty, sta­ro­no­vý druh, nový druh, potvr­de­ný druh, Cinc­li­do­tus fon­ti­na­lo­ides, Fis­si­dens cras­si­pes, Rhyn­chos­te­gium mura­le, Mar­chan­tia poly­morp­ha, Rici­cia caver­no­sa, Ricia glau­ca, Apha­nor­heg­ma patens člá­nok 0006 – 3088

Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Somo­gyi Jozef Lunu­la­ria cru­cia­ta (L.) DUM. ex LINDB. (Hepa­ti­cop­si­da): Newly con­fir­med spe­cies of the bry­of­lo­ra in Slo­va­kia 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 365367 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG Rha­co­pi­lum cus­pi­dia­tum, Splach­nob­ry­um obtu­sum, Cam­py­lo­pus introf­le­xus, Ort­ho­don­tium line­a­re člá­nok 0006 – 3088

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 36 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES šik­mé večer­né sln­ko, rozo­ra­né mohy­ly, valy, prie­ko­py, medze sta­rých polí, plu­ži­ny, čerstvý sne­ho­vý pokryv, pôd­ne prí­zna­ky, výplň jám, výplň chát, výplň prie­kop, pôda, rozo­ra­né valy, vege­tač­né prí­znakx, iná štruk­tú­ra zahĺbe­ní do pod­lo­žia – podor­ni­čie člá­nok 1211 – 1082

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Canis lupus, Citel­lus citel­lus, Mic­ro­tus agres­tis kni­ha 2831703239

Dani­hel­ka Jiří, Gru­lich Vítek (redig.) Trid­sia­ty­štvr­tý flo­ris­tic­ký kurs Čes­ké bota­nic­ké spo­leč­nos­ti v Břec­la­vi I 1995 Zprá­vy Čes­ké bota­nic­ké spo­leč­nos­ti, roč. 30, pří­lo­ha 19951, čer­ve­nec 1995 ČBS – Čes­ká bota­nic­ká spo­leč­nost Pra­ha flo­ris­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia CES Břec­lav­sko, Pála­va, Nové Mlý­ny, Bul­ha­ry, Juž­ná Mora­va zbor­ník 0009 – 0662

Kovan­da Milo­slav Chro­mo­so­me num­ber stu­dies in Cam­pa­nu­la patu­la 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 383386 SAP Bra­ti­sla­va kary­o­ló­gia ENG Cam­pa­nu­la patu­la, počet chro­mo­zó­mov, plo­idia člá­nok 0006 – 3088

Hoš­tac­ká Anna, Ürge­ová Eva Sero­ty­pes and cha­rac­te­ris­tic of four Yer­si­nia spe­cies iso­la­ted from small ter­res­trial mam­mals in sout­hwest Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 223227 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG sero­typ, drob­né zem­né cicav­ce, pro­duk­cia ente­ro­to­xí­nov, test pato­ge­ni­ty, Yer­si­nia ente­ro­co­li­ti­ca, Yer­si­nia pse­udo­tu­ber­cu­lo­sis, Yer­si­nia kris­ten­se­nii, Yer­si­nia frederiksenii,Yersinia pes­tis, viru­len­cia, aglu­ti­ná­cia člá­nok 0006 – 3088

Ber­ná­to­vá Dana, Kli­ment Ján, Uhlí­řo­vá Jana Oro­ban­che alsa­ti­ca in the Veľ­ká Fat­ra Mts. 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 381382 SAP Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, fyto­so­ci­oló­gia ENG Oro­ban­che alsa­ti­ca, Veľ­ká Fat­ra člá­nok 0006 – 3088

Bur­kov­ský Július RNDr. Dez­ider Magic sedem­de­siat­päť­roč­ný 1995 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 26 SAŽP Ban­ská Bys­tri­ca flo­ris­ti­ka, geobo­ta­ni­ka, bota­ni­ka SLO Magic Dez­ider člá­nok 8085559137

Mani­ca M. Roz­ší­re­nie nie­kto­rých xero­term­ných rast­lín v oko­lí Zvo­le­na 1975 Bio­ló­gia No. 30, p. 795797 Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, cho­ro­ló­gia SLO xero­term­né rast­li­ny článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lut­ra lut­ra, Neomys spp., Cro­ci­du­ra leuco­don, Felis sil­ves­tris kni­ha 2831703239

Maje­ws­ki T. Flo­ra Pol­ska, Grz­by (Myco­ta), Tom XI., Ure­di­na­les 1979 Pol­ska Aka­de­mia Nauk War­ša­va, Kra­kov flo­ris­ti­ka, myko­ló­gia POL Poľ­sko, fló­ra, huby, Ure­di­na­les kľúč

Col­lins R.P., Jones M.B. The influ­en­ce of cli­ma­tic fac­tors on the dis­tri­bu­ti­on of C4 spe­cies in Euro­pe 1985 Vege­ta­tio Vol. 64, p. 121129 kli­ma­to­ló­gia, ché­mia, bota­ni­ka ENG vplyv kli­ma­tic­kých fak­to­rov, dis­tri­bú­cia C4 dru­hov, Euró­pa článok

Bugá­ro­vá Zuza­na, Pre­ťo­vá Anna Iso­la­ted mic­ro­spo­re cul­tu­res in Sola­num tube­ro­sum cul­ti­vars 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 411416 SAP Bra­ti­sla­va embry­o­ló­gia ENG dele­nie, roz­mno­žo­va­nie, mik­ros­pic­ká kul­tú­ra, Sola­num tube­ro­sum, embry­o­ge­né­za peľu člá­nok 0006 – 3088

Oveč­ka Miro­slav, Bobák Milan, Erdel­ský Karol, Šamaj Jozef, Ble­ho­vá Alž­be­ta, Kriš­tín Jozef Morp­ho­lo­gy and con­ver­si­on abi­li­ty of soma­tic embry­os in long-​term embry­o­nic cal­lus cul­tu­re of Papa­ver som­ni­fe­rum 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 417423 SAP Bra­ti­sla­va embry­o­ló­gia, fyzi­oló­gia ENG Papa­ver som­ni­fe­rum, embryo, dlho­do­bá kul­tú­ra, kalu­so­vá kul­tú­ra, meris­tém, soma­tic­ká embry­o­ge­né­za, schop­nosť pre­me­ny člá­nok 0006 – 3088

Kor­mu­ťák Andrej, Vooko­vá Bože­na, Gaj­do­šo­vá Ale­na Pro­te­in com­po­si­ti­on and embry­o­ge­nic com­pe­ten­ce of deve­lo­ping Abies alba x Abies nord­man­nia­na seeds 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 425428 SAP Bra­ti­sla­va embry­o­ló­gia, fyzi­oló­gia, gene­ti­ka ENG sklad­ba pro­te­ínov, embry­o­ge­ne­tic­ká kon­ku­ren­cia, Abies alba x nord­man­na­nia, zygo­tic­ké embryo,embryogenetický poten­ciál člá­nok 0006 – 3088

Cro­nin L. Key guide to Aus­tra­lian tre­es 1988 Reed les­níc­ka bota­ni­ka ENG Aus­trá­lia, strom, les sprievodca

Whit­mo­re T.C. Tree flo­ra of Mala­ya 1972 Long­man Kuala Lum­pur les­níc­ka bota­ni­ka ENG Malaj­zia neznámy

Haľa­ma Dušan Pro­fes­sor V. Beti­na, DrSc. – 65 years 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 228 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Vle­di­mír Beti­na člá­nok 0006 – 3088

Keay R.W.J. Tre­es of Nige­ria 1989 Cla­ren­don Oxford les­níc­ka bota­ni­ka ENG strom, Nigé­ria neznámy

Palg­ra­ves K.C. Tre­es of Sout­hern Afri­ca 1977 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town les­níc­ka bota­ni­ka ENG stro­my, Juž­ná Afri­ka neznámy

Pet­ro­vá Mag­da­lé­na, Něm­co­vá Eva, Jus­ko­vá Ele­na, Čiž­nár Ivan Sur­fa­ce pro­per­ties of Sal­mo­nel­la ente­ri­ti­dis strains iso­la­ted from man, ani­mals and envi­ron­ment 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 229232 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Sal­mo­nel­la ente­ri­ti­dis, člo­vek, pro­stre­die, zvie­ra, hyd­ro­fó­bia, plaz­mi­do­vá DNA, adhé­zia člá­nok 0006 – 3088

Svo­bo­do­vá H., Lipav­ská H., Albrech­to­vá J. The effect of stress on phy­si­olo­gi­cal sta­te of buds of Nor­way spru­ce (Picea abies L. Karst.) II. Dyna­mics of non-​structural sac­cha­ri­des con­tent 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 462 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia rast­lín ENG vplyv stre­su, fyzi­oló­gia púči­kov, Picea abies, neštruk­túr­ne sacha­ri­dy, dyna­mi­ka obsa­hu člá­nok 0006 – 3088

Mis­trík Igor, Kubi­ca Šte­fan The role of root perip­he­ral tis­su­es in upta­ke and radial tran­s­port of potas­sim and phosp­ha­te by mai­ze roots 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 463469 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia rast­lín ENG dras­lík, kore­ňo­vé peri­fe­rál­ne ple­ti­vo, radiál­ny tran­s­port dras­lí­ka, radiál­ny tran­s­port fos­fo­ru, Zea mays, kore­ne kuku­ri­ce, 86Rubídium+, kyse­li­na fos­fo­reč­ná, epi­der­mis kore­ňa, plaz­mo­lý­za, osmo­tic­ký šok člá­nok 0006 – 3088

Bil­ko­vá J., Opatr­ná J., Albrech­to­vá J. The effect of stress on phy­si­olo­gi­cal sta­te of buds of Nor­way spru­ce (Picea abies L. Karst.) III. Acti­vi­ty of non-​specific este­ra­se 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 470 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia rast­lín ENG vplyv stre­su, fyzi­oló­gia púči­kov, Picea abies, esta­rá­za člá­nok 0006 – 3088

Cowell E.B. Eco­lo­gi­cal moni­to­ring as a mana­ge­ment tool in indus­try 1978 Oce­an Mana­ge­ment Vol. 4, p. 273285 eko­ló­gia, envi­ron­men­tál­na eko­nó­mia ENG eko­lo­gic­ký moni­to­ring, nástroj manaž­men­tu, prie­my­sel článok

Gaš­pa­rí­ko­vá Otí­lia In Meme­orim Ass. Prof. Ing. Frid­rich Frič, DrSc. 19321995 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 478 SAP Bra­ti­sla­va rast­lin­ná fyzi­oló­gia, pato­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG Frid­rich Frič člá­nok 0006 – 3088

Tamás Ladi­slav, Hut­to­vá Jana Accu­mu­la­ti­on of pathogenesis-​related pro­te­ins in bar­ley indu­ced by phosp­ha­te and sali­cy­lis acid 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 479484 SAP Bra­ti­sla­va pato­fy­zi­oló­gia rast­lín, fyto­pa­to­ge­ne­ti­ka ENG aku­mu­lá­cia pato­ge­ne­tic­kých pro­te­ínov, kyse­li­na saly­ci­lo­vá, kyse­li­na fos­fo­ru, Ery­sip­he gra­mi­nis, múč­nat­ka, jač­meň, medzi­bun­ko­vá teku­ti­na člá­nok 0006 – 3088

Fott B. Sini­ce a řasy 1967 Aca­de­mia Pra­ha algo­ló­gia CES sini­ce, ria­sy neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek Kľúč na určo­va­nie neroz­ko­ná­re­ných vlák­ni­tých zele­ných riás (Ulot­ri­chi­nae, Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ce­ae) 1996 Bul­le­tin Slo­ven­skej Bota­nic­kej Spo­loč­nos­ti Supp­le­ment 1, p. 177 Bra­ti­sla­va algo­ló­gia, fyto­ta­xo­nó­mia SLO neroz­ko­ná­re­né vlák­ni­té zele­né ria­sy, Ulot­ri­chi­nae, Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ce­ae kľúč

Hin­dák Fran­ti­šek (ed.) et al. Slad­ko­vod­né ria­sy 1975 SPN Bra­ti­sla­va algo­ló­gia SLO slad­ko­vod­né ria­sy kniha

Hin­dák Fran­ti­šek, Komá­rek J., Mar­van P., Růžič­ka J. Kľúč na určo­va­nie výtrus­ných rast­lín. I. diel Ria­sy 1975 SPN Bra­ti­sla­va algo­ló­gia, fyto­ta­xo­nó­mia SLO výtrus­né rast­li­ny, ria­sy kľúč

Rama­nat­han K.R. Ulot­ri­cha­les – monog­raphs on algae 1964 ICAR New Delp­hi algo­ló­gia ENG Ulot­ri­cha­les monografia

Pišút Ivan et al. Kľúč na určo­va­nie výtrus­ných rast­lín – III. 1976 SPN Bra­ti­sla­va algo­ló­gia SLO výtrus­né rast­li­ny, macho­ras­ty kľúč

Pišút Ivan Zau­jí­ma­vej­šie nále­zy lišaj­ní­kov zo Slo­ven­ska 2 1995 Bul­le­tin SBS, Vol. 17, p. 139142 Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia SLO lišaj­ní­ky, Slo­ven­sko článok

Pur­vis O.W. et al. The lichen flo­ra of Gre­at Bri­tain and Ire­land 1992 The Bri­tish lichen Socie­ty Lon­don liche­no­ló­gia ENG lišaj­ní­ky, Veľ­ká Bri­tá­nia, Írsko neznámy

Suza J. Lišej­ní­ky Veľ­kej Fat­ry (Slo­ven­sko) 1936 Sbor­ník Múze­ij­nej slo­ven­skej spo­loč­nos­ti Vol. 30, p. 111129 liche­no­ló­gia CES lišaj­ní­ky, Veľ­ká Fat­ra článok

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 36 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES far­ba pôdy, zapl­ne­nie zahĺbe­nia, obo­ha­te­nie živi­na­mi, obo­ha­te­nie fos­fát­mi, splác­hnu­tá orni­ca, obo­ha­te­ni odpad­ka­mi, moc­nej­šia vrstva pôdy, vlh­šia pôda, dlh­šie kore­ne rast­lín, hus­tej­šie ras­te­né obi­lie, rých­lej­šie dozrie­va­jú­ce obi­lie, prie­pust­né pod­lo­žie člá­nok 1211 – 1082

Pet­ri­des G.A. A field guide to tre­es and shrubs 1958 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton les­níc­ka bota­ni­ka, bota­ni­ka ENG kro­vi­ny, stro­my sprievodca

Májov­ský et al. Index of chro­mo­so­me num­bers of Slo­va­kian flo­ra (part 5) 1976 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­vers­ti­tas Come­nia­na Bota­ni­ca, Vol. 25, p. 118 PRIF UK kary­o­ló­gia ENG chro­mo­zó­mo­vý počet, fló­ra Slo­ven­ska článok

Májov­ský J., Murín A. et al. Kary­ta­xo­no­mic­ký pre­hľad fló­ry Slo­ven­ska 1987 Veda, SAV Bra­ti­sla­va kary­o­ta­xo­nó­mia rast­lín SLO fló­ra Slo­ven­ska, počet chro­mo­zó­mov neznámy

Bilý Sva­top­luk Pre­tvá­řka a kamuf­láž v pří­ro­de (I) 1996 Živa No. 3, p. 121123 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia, eto­ló­gia CES mime­tiz­mus, mimik­ry člá­nok 0044 – 4812

Legen­dre P., Gal­zin R., Harmelin-​Vivien M.L. Rela­ting beha­vi­our to habi­tat: solu­ti­ons to the fourth-​corner prob­lem 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 2, p. 547562 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, eto­ló­gia ENG sprá­va­nie, bio­top článok

Štur­dí­ko­vá Mária, Prok­sa Bohu­mil, Fus­ka Ján, Stan­čí­ko­vá Mária Ver­mi­lu­tin, an elas­ta­se inhi­bi­tor pro­du­ced by Peni­cil­lium ver­mi­cu­la­tum 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 233236 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG ver­mi­lu­tín, inhi­bí­tor, Peni­cil­lium ver­mi­cu­la­tum člá­nok 0006 – 3088

Micha­lík Ivan, Sza­bo­vá Eva, Polá­ko­vá Anež­ka, Urmin­ská Dana The selec­ti­on of Bacil­lus liche­ni­for­mis strains for pro­te­a­se pro­duc­ti­on. Cha­rac­te­ri­za­ti­on of bac­te­rial alka­li­ne pro­te­a­se 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 249252 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Bacil­lus liche­ni­for­mis, pro­duk­cia pro­te­ázy, sub­merz­ná fer­men­tá­cia, che­mic­ké muta­gé­ny člá­nok 0006 – 3088

Kro­od­s­tma Donald E., Mil­ler Edvard H. (eds.) Eco­lo­gy and evo­lu­ti­on of acous­tic com­mu­ni­ca­ti­on in birds 1996 Com­stock Uni­ver­si­ty Pre­ss, Cor­nell Uni­ver­si­ty Pre­ss Itha­ca (N.Y.) eko­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, eto­ló­gia ENG eko­ló­gia akus­tic­kej komu­ni­ká­cie, evo­lú­cia akus­tic­kej komu­ni­ká­cia, akus­tic­ká komu­ni­ká­cia nezná­my 0801482216

Cock­burn Andrew An intro­duc­ti­on to evo­lu­ti­ona­ry eco­lo­gy 0 eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia ENG evo­lú­cia neznámy

Ambros Zděnek Les­níc­ka bota­ni­ka se zákla­dy eko­lo­gie a typo­lo­gie lesa, 1 zv. Les­níc­ka bota­ni­ka s den­ro­lo­gií 0 les­níc­ka bota­ni­ka, den­dro­ló­gia CES les neznámy

Thrall P.H., Bur­don J.J. Host-​pathogen dyna­mics in a meta­po­pu­la­ti­on con­text. The eco­lo­gi­cal and evo­lu­ti­ona­ry con­se­qu­en­ces of being spa­tial 1997 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 85, No. 6, p. 743754 Oxford eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia ENG pries­tor, hos­ti­teľ­ské pato­gé­ny, meta­po­pu­lá­cie článok

Šeda Z., Špo­nar D. Rost­lin­ná spo­le­čen­stva ve sle­pých rame­nech řeky Mora­vy 1982 Fol. Fac. Sci. Natur. Univ. Pur­kyn. Brun. Vol. 23, No. 4, p. 375 Uni­ver­zi­ta Pur­ky­něho Brno fyto­ce­no­ló­gia CES rast­lin­né spo­lo­čen­stvo, sle­pé rame­no, Mora­va článok

Patoč­ka Jan Húse­ni­ce nas duboch v ČSR 1954 Štát­ne poľ­no­hos­po­dár­ske nakla­da­teľ­stvo Bra­ti­sla­va les­níc­ka bota­ni­ka, zooló­gia SLO motýľ, húse­ni­ca, dub knižka

Han­čin­ský L. Les­níc­ka typo­ló­gia 1977 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, bota­ni­ka SLO les, typo­ló­gia lesa kniž­ka 634.0.11

Kor­peľ Šte­fan Pes­to­va­nie lesa 0 les­níc­tvo, bota­ni­ka SLO les neznámy

Benito-​Moreno R.M., Mac­ke F., Alwn A., Heberle-​Bors E. In situ seed pro­duc­ti­on after pol­li­na­ti­on with in vit­ro matu­red, iso­la­ted pol­len 1988 Plan­ta Vol. 176, p. 145148 fyzi­oló­gia rast­lín ENG pro­duk­cia in situ, ope­le­nie in vit­ro článok

West M.A.L., Hara­da J.J. Embry­o­ge­ne­sis in hig­her plants. An over­view 1993 Plant Cell Vol. 5, p. 13611369 rast­lin­ná embry­o­ló­gia ENG embry­o­ge­né­za článok

Tho­mas T.L. Gene expres­si­on during plant embry­o­ge­ne­sis and ger­mi­na­ti­on. An over­view 1993 Plant Cell Vol. 5, p. 14011410 rast­lin­ná embry­o­ló­gia ENG géno­vá expre­sia, feno­ty­pic­ký pre­jav génov, rast­lin­ná embry­o­ge­né­za, klí­če­nie článok

Jan­to­vá Soňa, Horá­ko­vá Kata­rí­na Stu­dy of cyto­to­xic effect of 9‑hydroxybenfluron on V79 B cells 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 261267 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG 9‑hydroxybenfluór, V79 B, dege­ne­rá­cia buniek, cyto­to­xi­ci­ta, pro­duk­cia biel­ko­vín, toxic­ký efekt, nuk­le­ové kyse­li­ny, glu­ta­mín člá­nok 0006 – 3088

Sai­to Kos­hi, Utsu­mi Yos­hi­fu­mi Gly­co­la­te oxi­da­se direc­ted batho-​colour chan­ge in Cart­ha­mus tinc­to­rius flo­wers 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 269271 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Cart­ham­nus tinc­to­rius, gly­co­li­tic­ká oxi­dá­cia člá­nok 0006 – 3088

Begon Micha­el, Har­per John L., Town­send Colin R. Eko­lo­gie. Jedin­ci, popu­la­ce a spo­le­čen­stva 1997 p. 450466 Uni­ver­zi­ta Palac­ké­ho Olo­mouc eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia CES vezikulo-​arbuskulárna myko­rí­za, ria­sy – živo­čí­chy, regu­lá­cia mutu­alis­tic­ké­ho vzťa­hu, lišaj­ní­ky, fixá­cia dusí­ka, evo­lú­cia fixá­cie dusí­ka, evo­lú­cia mutu­aliz­mu, evo­lú­cia euka­ry­ot, mode­ly mutu­aliz­mu, typy mutu­aliz­mu, život mutu­alis­tu, eko­ló­gia mutu­aliz­mu kni­ha 8070676957

Spel­ler­berg Ian F. Stup­ni­ca počet­nos­ti pre eko­lo­gic­ké moni­to­ro­va­nie skal­na­tých pobre­ží 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 146147 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, fau­nis­ti­ka CES lišaj­ní­ky, mor­ské rast­li­ny, Bala­nus, Lit­to­ri­na, Gas­tro­po­da, Patel­la, sláv­ky, Pota­mo­ce­ros tri­qu­e­ter, Spi­ror­bis kni­ha 8090185525

Bro­dy A.K. Effects of pol­li­na­tors, her­bi­vo­res, and seed pre­da­tors on flo­we­ring phe­no­lo­gy 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 16241631 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, feno­ló­gia ENG ope­ľo­va­če, her­bi­vo­ry, seme­nož­rav­ce, feno­ló­gia kvit­nu­tia článok

Janík Ras­ti­slav, Schie­ber Bra­ni­slav Feno­ló­gia a dyna­mi­ka pro­duk­cie nadzem­nej a pod­zem­nej bio­ma­sy dru­hu Den­ta­ria bil­bi­fe­ra L. 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 125133 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, feno­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG dyna­mi­ka pro­duk­cie, nadzem­ná bio­ma­sa, pod­zem­ná bio­ma­sa, Den­ta­ria bul­bi­fe­ra, rege­ne­rá­cia po rube, spô­sob zales­ňo­va­nia článok

Esau K. Plant ana­to­my 1965 John Wiley and Sons New York rast­lin­ná ana­tó­mia, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG rast­li­na neznámy

Škar­bo­vá Bro­ni­sla­va The 24th annu­al con­fe­ren­ce on yeast 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 272 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG člá­nok 0006 – 3088

Set­low J.K. (ed.) Gene­tic engi­ne­e­ring. Prin­cip­les and met­hods vol. 11 1989 Ple­num Pre­ss New York, Lon­don gene­tic­ké inži­nier­stvo ENG neznámy

Hei­te­fuss R., Wil­liams P.H. (eds.) Encyc­lo­pe­dia of plant phy­si­olo­gy. New Series, Vol. 4 1976 Sprin­ger Ver­lag Ber­lin, Hei­del­berg, New York rast­lin­ná fyzi­oló­gia ENG rast­li­na encyklopédia

Mac­ko Joezef Kazi­mír, Špa­ku­lo­vá Mar­ta Taxo­no­mic stu­dy of some Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia tape­worms (Ces­to­da: Aco­le­a­ta) from Plu­via­lis spp. (Cha­rad­ri­for­mes) inc­lu­ding a desc­rip­ti­on of Plu­via­lis tibo­ri sp. n. and a redesc­rip­ti­on of Plu­via­lis dou­gi 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 449455 SAP Bra­ti­sla­va zoota­xo­nó­mia ENG Taxo­no­mic­ká štú­dia, Ces­to­da, Aco­le­a­ta, Plu­via­lis spp., Cha­rad­ri­for­mes, Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia tibo­ri, Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia dou­gi, Plu­via­lis squ­ata­ro­la, Plu­via­lis apri­ca­ria, Sen­né člá­nok 0006 – 3088

Valoc­ká Bože­na, Sabo­vá Mar­ta, Liš­ko­vá Mar­ta The viru­len­ce of five dif­fe­rent Hete­ro­de­ra ave­nae (Nema­to­da: Hete­ro­de­ri­dae) popu­la­ti­ons 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 457459 SAP Bra­ti­sla­va viro­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG viru­len­cia Hete­ro­de­ra ave­nae, Nema­to­da, Hete­ro­de­ri­dae, odol­nosť cerál­nych kul­ti­va­rov člá­nok 0006 – 3088

Bab­ja­ko­vá Ale­xan­dra Notes on Ori­ba­tei (Aca­ri) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 456 SAP Bra­ti­sla­va aka­ro­ló­gia, ento­mo­ló­gia ENG Ori­ba­tei, Aca­ri, Mala­co­noth­ri­dae, Ere­mo­bel­bi­dae, Gym­no­da­me­i­dae, Bra­chycht­ho­ni­i­dae člá­nok 0006 – 3088

Fri­čo­vá Jana A spe­ci­men of Schi­zopht­hi­rus sicis­tae (Anop­lu­ra, Hop­lop­le­uri­dae) col­lec­ted in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 460 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Schi­zopht­hi­rus sicis­tae, Anop­lu­ra, Hop­lop­le­uri­dae člá­nok 0006 – 3088

Newso­me A.E., Nob­le I.R. Eco­lo­gi­cal and phy­si­olog­hi­cal cha­rac­ters of inva­ding spe­cies 1986 Gro­ves R.H., Bur­don Jere­my J. (eds.): Eco­lo­gy of bio­lo­gi­cal inva­si­ons, p. 120 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge eko­ló­gia, fyzi­oló­gia ENG inva­zív­ne dru­hy, invá­zia neznámy

Sai­to Kos­hi, Kawa­ba­ta Yoko Varied con­ti­bu­ti­on of ethers and alco­hols to the induc­ti­on of cart­ha­min in tri­tu­ra­ted flo­wers of dyer‘s saff­ron 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 273277 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG éter, alko­hol, kar­ta­mín, Cart­ha­mus tinc­to­rius člá­nok 0006 – 3088

Hole­co­vá Mila­da The first Oti­or­hyn­chus por­ca­tus (Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­te­ra) record from Slo­va­kia with notes on its geog­rap­hi­cal dis­tri­bu­ti­on 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 474 SAP Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia ENG