2009, Hmyz, Príroda, Rastliny, Živočíchy

Schmetterlinghaus vo Viedni

Hits: 3004

Sch­met­ter­lin­ghaus sa nachá­dza vo Vied­ni pri Bur­gar­ten. Sú v ňom motý­le – je to insektárium.

Len 100 met­rov od Alber­ti­ny, 200 met­rov od Štát­nej ope­ry sa nachá­dza tro­pic­ká oáza poko­ja a rela­xá­cie – motý­lí dom. Nachá­dza sa tu asi 500 voľ­ne žijú­cich motý­ľov po celý rok (sch​met​ter​lin​ghaus​.at), oko­lo 40 dru­hov, pôvod­ne z Kos­ta­ri­ky, Suri­na­mu, Thaj­ska, Fili­pín. Tep­lo­ta je udr­žia­va­ná na 26 °C, vlh­kosť vzdu­chu 80 % (sch​met​ter​lin​ghaus​.at). Atrak­tív­ne sú exo­tic­ké rast­li­ny, kto­ré sa vybe­ra­jú pod­ľa potrieb motý­ľov. Kvit­nú­ce rast­li­ny pro­du­ku­jú nek­tár, kto­rý je hlav­ným zdro­jom potra­vy motý­ľov. Okrem toho sú motý­ľom posky­to­va­né ovoc­né šťa­vy a med (sch​met​ter​lin​ghaus​.at).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Drsnokožce, Plazy, Príroda, Vtáky, Živočíchy, Zoologické záhrady

ZOO Olomouc

Hits: 5968

ZOO Olo­mouc je otvo­re­ná pre verej­nosť od roku 1956 (zoo​-olo​mouc​.cz). Zalo­že­ná bola 31.03.1952 (Wiki­pe­dia CS). Na plo­che 42.5 hek­tá­ra sa nachá­dza asi 400 dru­hov zvie­rat. Z vyhliad­ko­vej veže 32 met­rov vyso­kej mož­no pozo­ro­vať oko­lie Olo­mou­cu, okrem iné­ho aj neďa­le­kú bazi­li­ku na Sva­tém Kopeč­ku. ZOO Olo­mouc spo­lu­pra­cu­je so ZOO Opo­le od roku 1985 (zoo​-olo​mouc​.cz). 

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2004, Cicavce, Príroda, Vtáky, Živočíchy, Zoologické záhrady

ZOO Budapešť

Hits: 25726

ZOO Buda­pešť je urči­te tá najk­raj­šia zoolo­gic­ká záh­ra­da, kto­rú som nav­ští­vil. Bohu­žiaľ v čase, kedy som ešte veľ­mi dob­re nefo­til – iste sa tam vybe­riem zno­vu (Peter Kac­lík). Zoolo­gic­ká záh­ra­da v Buda­peš­ti je jed­nou z naj­star­ších na sve­te. Otvo­re­ná bola v roku 1866 (zoobu​da​pest​.com). Na 11 hek­tá­roch tu je viac ako 8 000 zvie­rat. Nachá­dza sa čas­ti: Aus­trá­lia, Veľ­ké hru­bož­ce, Dom pri­má­tov, Sava­na, Vod­ný svet, India, Ame­ric­ké tró­py, Mada­gas­kar, Pla­zy, Mar­gi­tin ostrov, Dom motý­ľov, Magic­ké hory, Juho­vý­chod­ná Ázia (Janos Xan­tus dom) a Bota­nic­ké špe­cia­li­ty (zoobu​da​pest​.com).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2005, Cicavce, Príroda, Živočíchy, Zoologické záhrady

ZOO Kolín

Hits: 9217

Koel­ner ZOO

Auto­rom foto­gra­fií je Vla­do Hebert

Use Facebook to Comment on this Post