Hits: 1713

V máji, ku výro­čiu oslo­bo­de­nia Bra­ti­sla­vy v 2. sve­to­vej voj­ne, sa zvyk­ne už neja­ký čas uspo­ra­dú­vať osla­vy spo­je­né aj s ukáž­kou bojov. Najprv sa kona­li v kata­stri Vaj­nor, mys­lím že od roku 2011 sa tie­to vojen­ské bojo­vé ukáž­ky pre­su­nu­li do cen­tra Bra­ti­sla­vy. K podu­ja­tiu sa v roku 2012 via­za­la aj ukáž­ka his­to­ric­kých elek­tri­čiek, na jed­nej z nich som sa aj na čas­ti odvie­zol domov a výsta­va vojen­skej tech­ni­ky na Pri­ma­ciál­nom námes­tí.

Use Facebook to Comment on this Post