Akvaristika, Organizmy, Príroda, Rastliny, Ryby, Vodné rastliny, Živočíchy

Vysnívané druhy rýb a rastlín

Hits: 9552

Rád by som na tom­to mies­te pred­sta­vil svo­je túž­by po rybách. Všet­ky pri­ro­dze­né ryby sú pre mňa krás­ne, ale nie­kto­ré sú pre mňa väč­ším poku­še­ním. Mož­no aj vám tro­chu poot­vo­rím dve­re do sve­ta, kto­rý môže­te poznať. Ide o veľa rýb, tak­že ich budem zve­rej­ňo­vať postupne.


I would like to intro­du­ce my pas­si­on for fish at this pla­ce. All natu­ral fish are beau­ti­ful to me, but some are more temp­ting for me. Per­haps I will also open a door for you to a world you may know a litt­le. The­re are many fish, so I will pub­lish them gradually.


 • Sco­bian­cis­trus sp. L 48
 • Leia­rius marmoratus
 • Neosi­lu­rus ater
 • Mogurn­da adspersa
 • Len­ti­pes watsoni
 • Polyp­te­rus ornatipinnis
 • Neolam­pro­lo­gus gracilis
 • Trop­he­us sp. moliro
 • Bet­ta patoti
 • Hyp­hes­sob­ry­con eques
 • Aulo­no­ca­ra jacobfreibergi
 • Cic­hla­so­ma dimerus
 • Botia his­tri­oni­ca
 • Pan­gio sumatranus
 • Aphy­o­se­mi­on ogo­en­se ogoense
 • Chro­map­hy­o­se­mi­on poliaki
 • Epi­pla­tys singa
 • Fun­du­lo­pan­chax gard­ne­ri gardneri
 • Bly­xa echinosperma
 • Cype­rus alternifolius
 • Pana­que L 204
 • Lepo­ra­cant­hi­cus heterodon
 • Hypan­cis­trus sp. L136c
 • Cory­do­ras concolor
 • Tet­ra­odon nigroviridis
 • Piri­nam­pus pirinampu
 • Stip­ho­don birdsong
 • Ara­pai­ma gigas
 • Bet­ta enisae
 • Nan­nos­to­mus unifasciatus
 • Dimi­di­oc­hro­mis compressiceps
 • Para­cyp­ric­hro­mis caudifasciatus
 • Botia his­tri­oni­ca
 • Aphy­o­se­mi­on aureum
 • Chro­map­hy­o­se­mi­on bivit­ta­tum bivittatum
 • Epi­pla­tys lamottei
 • Mic­ro­po­eci­lia picta
 • Poeci­lia formosa
 • Rivu­lus xiphidius
 • Sim­pso­nicht­hys myersi
 • Acant­hi­cus cf. hystrix
 • Hypan­cis­trus sp. L260
 • Pec­kol­tia sp. L27
 • Lepo­ra­cant­hi­cus galaxias
 • Pota­mot­ry­gon motoro
 • Ves­pi­cu­la gogorzae
 • Coius quad­ri­fas­cia­tus
 • Sco­bian­cis­trus granulosus
 • Gala­xil­la pusilla
 • Mogurn­da oligolepis
 • Poeci­li­op­sis prolifica
 • Limia vit­ta­ta
 • Sim­pso­nicht­hys magnificus
 • Scrip­tap­hy­o­se­mi­on cauveti
 • Neolam­pro­lo­gus falcicula
 • Pse­uda­cant­his­cus cf. leopardus
 • Cory­do­ras araguaiaensis
 • Sim­pso­nicht­hys fulminatus
 • Spect­ra­cant­hi­cus murinus
 • Hypan­cis­trus ins­pec­tor (sp. L201)
 • Pana­que nigrolineatus
 • Scar­te­la­os histophorus
 • Pime­lo­dus ornatus
 • Phal­lo­ce­ros cau­di­ma­cu­la­tus var. auratus
 • Rivu­lus cladophorus
 • Tet­ra­odon mbu
 • Spect­ra­cant­hi­cus sp. L254
 • Gym­nar­chus niloticus
 • Aus­tro­le­bias alexandri
 • Poeci­lop­sis baenschi
 • Sun­da­da­nio axelrodi
 • Bet­ta tussyae
 • Gam­bu­sia sexradiata
 • Synap­to­la­e­mus cingulatus
 • Hypos­to­mus cf. watwata
 • Coch­li­odon L145
 • Copel­la cf. nattereri
 • Bet­ta edithae
 • Iriat­he­ri­na werneri
 • Mega­lamp­ho­dus sweglesi
 • Pyrr­hu­li­na filamentosa
 • Chro­mi­do­ti­la­pia guntheri
 • May­lan­dia callainos
 • Para­cyp­ric­hro­mis nigripinnis
 • Cre­ni­cich­la cametana
 • Pan­gio kuhli
 • Bar­bus titteya
 • Aphy­o­se­mi­on decorsei
 • Cal­lo­pan­chax occidentalis
 • Diap­te­ron cyanostictum
 • Fun­du­lo­pan­chax cinnamomeum
 • Not­hob­ran­chius guentheri
 • Chro­map­hy­o­se­mi­on bivittatum
 • Epi­pla­tys huberi

Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2012, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Pestiarne, Príroda, Rastliny, Vodné rastliny

Aqua-​Daho – pestiareň vodných rastlín

Hits: 5567

Vďa­ka zájaz­du, kto­rý orga­ni­zo­va­li ban­sko­bys­tric­kí akva­ris­ti sme nav­ští­vi­li pes­tia­reň vod­ných rast­lín Aqua-​Daho. Pre mňa to bola hlav­ná moti­vá­cia, aby som doces­to­val na raňaj­šiu hodi­nu do Ban­skej Bys­tri­ce. Sám pes­tu­jem vod­né rast­li­ny rád v rela­tív­ne veľ­kom množ­stve a navy­še to skú­šam aj v emerz­nej podo­be. Keď sme priš­li do Viký­řo­vic, von­ku bolo už len 7°C. Napriek tomu, nie­koľ­ko dru­hov rast­lín bolo pes­to­va­ných mimo skle­ní­kov. Domá­ci nám ochot­ne uká­za­li rast­li­ny – podo­tý­kam, že bola sobo­ta a veľ­mi ochot­ne pora­di­li a pre­da­li, čo sme chce­li. Mal som veľ­ké oča­ká­va­nia a sku­toč­nosť ich predčila.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2006-2010, 2009, 2011-2015, 2013, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Rastliny, Vodné rastliny

Kryptokoryny

Hits: 9602

Kryp­to­ko­ry­ny pat­ria do čeľa­de Ara­ce­ae. Sú nená­roč­né na pes­to­va­nie. Sú schop­né pris­pô­so­biť sa rôz­nym pod­mien­kam v akvá­riu. Cryp­to­co­ry­ne wend­tii je jed­na z naj­po­pu­lár­nej­ších kryp­to­ko­rýn medzi akva­ris­ta­mi, exis­tu­je nie­koľ­ko fareb­ných varian­tov. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne bec­ket­tii je obľú­be­ná pre svo­ju odol­nosť voči rôz­nym pod­mien­kam a rôz­nym far­bám lis­tov. Roz­ší­re­ná je v Malaj­zii, Indo­né­zii, Thaj­sku, Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne balan­sae má dlhé a úzke lis­ty. Roz­ší­re­ná je v Thaj­sku, Kam­bo­dži a Viet­na­me. Cryp­to­co­ry­ne spi­ra­lis je cha­rak­te­ris­tic­ká svo­ji­mi špi­rá­lo­vi­to sto­če­ný­mi lis­ta­mi. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne parva pat­rí k men­ším dru­hom, je pre­to vhod­ná do men­ších akvá­rií. Tvo­rí hus­té tráv­ni­ky s malý­mi zele­ný­mi lis­ta­mi. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne lutea má krát­ke a širo­ké lis­ty, kto­ré môžu byť zele­né ale­bo hne­dé. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke, v Indii, v Malaj­zii a Indo­né­zii. Cryp­to­co­ry­ne hudor má jem­né, zele­ný­mi lis­ta­mi a ras­tie do tva­ru roze­ty. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne affi­nis bola kedy­si bež­ne roz­ší­re­ná medzi akva­ris­ta­mi, dnes sa pes­tu­je pome­nej. Už zopár krát som affi­nis­ky nie­sol zná­mym aj menej zná­mym ako neja­kú rari­tu. Je to typic­ká kryp­to­ko­ry­na, tvo­rí dlhé kore­ne, nevy­ža­du­je nut­ne veľa svet­la. Jej lis­ty sú pomer­ne zvrás­ne­né. Dob­re ras­tie v boha­tom dne. Je to veľ­mi vďač­ná rast­li­na, kto­rá neras­tie pri­rých­lo. Doká­že narásť síce do znač­ných roz­me­rov, ale v niž­šom akvá­riu sa vie pris­pô­so­biť. Časom za dosta­toč­né­ho svet­la doká­že vytvo­riť aj súvis­lý kobe­rec. Ja som mal afi­nis­ky dokon­ca upev­ne­né na dre­vo, na kto­rom prosperovali.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Organizmy, Príroda, Rastliny, Ryby, Vodné rastliny, Živočíchy

Chované ryby a vodné rastliny

Hits: 84810

Akva­ris­ti­ke sa aktív­nej­šie venu­jem asi od roku 1990. Svo­je prvé ryby som mal asi v roku 1982. Cho­val odvte­dy množ­stvo rýb, od gurám, tetier, mečo­viek, gupiek, ska­lá­rov, až po cich­li­dy, dánia, neón­ky, závoj­nat­ky, všet­ko mož­né. Venu­jem sa aj troš­ku akva­ris­tic­ké­mu spo­lo­čen­ské­mu živo­tu. Svoj­ho času som bol čle­nom klu​bu​.akva​.sk. Okrem toho som zvo­lá­val stret­nu­tia v Bra­ti­sla­ve, na kto­rých sa za cca 3 roky pre­s­trie­da­lo viac ako 200 ľudí. Cho­dím na výsta­vy, akva­ris­tic­ké a cho­va­teľ­ské veľ­tr­hy, poznám množ­stvo akva­ris­tov, cho­va­te­ľov. Bol som medzi­ná­rod­ný posu­dzo­va­teľ Poeci­lia reti­cu­la­ta v rám­ci IKGH a posu­dzo­va­teľ živo­ro­dých rýb. Okrem toho pub­li­ku­jem člán­ky, svo­je, ale aj člán­ky a foto­gra­fie iných autorov.

Dru­ho­vé bohat­stvo cho­va­ných rýb, kre­viet, sli­má­kov v súčas­nos­ti a v minu­los­ti – 135 druhov. 


I have been acti­ve­ly enga­ged in aqu­ariums sin­ce around 1990. I had my first fish around 1982. Sin­ce then, I have rai­sed a varie­ty of fish, from gou­ra­mis, tetras, sword­tails, gup­pies, angel­fish, to cich­lids, dani­os, neon tetras, and gold­fish, among others. I also par­ti­ci­pa­te in the aqu­arium com­mu­ni­ty. I was a mem­ber of the club​.akva​.sk at one point. Addi­ti­onal­ly, I orga­ni­zed mee­tings in Bra­ti­sla­va, atten­ded by more than 200 peop­le over app­ro­xi­ma­te­ly three years. I attend exhi­bi­ti­ons, aqu­arium, and bre­e­ding fairs, and I know many aqu­arium hob­by­ists and bre­e­ders. I ser­ved as an inter­na­ti­onal jud­ge for Poeci­lia reti­cu­la­ta wit­hin IKGH and as a jud­ge for live­be­a­ring fish. Besi­des, I pub­lish artic­les, both my own and con­tri­bu­ti­ons from other aut­hors, along with accom­pa­ny­ing photographs.

The spe­cies rich­ness of the kept fish, shrimp, and snails cur­ren­tly and in the past – 135 species.


Ich bes­chäf­ti­ge mich seit unge­fähr 1990 aktiv mit der Aqu­aris­tik. Mei­ne ers­ten Fis­che hat­te ich unge­fähr 1982. Seit­dem habe ich eine Viel­zahl von Fis­chen gezüch­tet, von Gura­mis, Tetras, Sch­wertt­rä­gern, Gup­pys, Ska­la­ren bis hin zu Bunt­bars­chen, Dani­os, Neons, Sch­le­iersch­wän­zen und vie­lem mehr. Ich wid­me mich auch ein wenig dem geme­in­schaft­li­chen Leben in der Aqu­aris­tik. Ich war zeit­we­i­se Mitg­lied des club​.akva​.sk. Darüber hinaus habe ich Tref­fen in Bra­ti­sla­va orga­ni­siert, an denen über etwa drei Jah­re hin­weg mehr als 200 Per­so­nen teil­ge­nom­men haben. Ich besu­che Auss­tel­lun­gen, Aquaristik- und Züch­ter­mes­sen und ken­ne vie­le Aqu­aria­ner und Züch­ter. Ich war inter­na­ti­ona­ler Rich­ter für Poeci­lia reti­cu­la­ta im Rah­men der IKGH und Rich­ter für lebend­ge­bä­ren­de Fis­che. Außer­dem veröf­fen­tli­che ich Arti­kel, sowohl eige­ne als auch Beit­rä­ge von ande­ren Auto­ren, zusam­men mit beg­le­i­ten­den Fotografien.

Die Arten­viel­falt der gehal­te­nen Fis­che, Gar­ne­len und Schnec­ken bet­rägt der­ze­it und in der Ver­gan­gen­he­it 135 Arten.


Momen­tál­ne X druhov:

 1. Poeci­lia reticulata
 2. Iodot­rop­he­us spreneraer
 3. Cyr­to­ca­ra moorii

V minu­los­ti (135):

 1. Aequ­idens pulcher
 2. Ama­tit­la­nia nigrofasciata
 3. Ancis­trus cf. cirrhosus
 4. Ancis­trus cf. cirr­ho­sus Albino
 5. Aphy­o­cha­rax anisitsi
 6. Apis­to­gram­ma agas­si­zii Fire Red
 7. Apis­to­gram­ma vie­ji­ta Red
 8. Asta­to­ti­la­pia latifasciata
 9. Aulo­no­ca­ra jacobf­re­i­ber­gi Eureka
 10. Aulo­no­ca­ra maleri
 11. Aulo­no­ca­ra sp. OB
 12. Aulo­no­ca­ra sp. Fire Fish”
 13. Bar­bus conchonius
 14. Bar­bus tetrazona
 15. Bar­bus titteya
 16. Bet­ta splendens
 17. Boehl­kea fredcochui
 18. Bora­ras brigittae
 19. Bora­ras maculatus
 20. Bora­ras urophthalmoides
 21. Cari­no­tet­ra­odon travancoricus
 22. Celes­ticht­hys margaritatus
 23. Cic­hlas­so­ma sajica
 24. Cnes­te­ro­don decemmaculatus
 25. Coli­sa chuna
 26. Coli­sa labiosa
 27. Coli­sa lalia
 28. Coli­sa lalia Blue
 29. Coli­sa lalia Cobalt
 30. Coli­sa lalia Red
 31. Copa­dic­hro­mis azuereus
 32. Copa­dic­hro­mis bor­le­yi kadan­go Red Fin
 33. Copa­dic­hro­mis ivo­ry Undu Reef
 34. Cory­do­ras aeneus
 35. Cory­do­ras elegans
 36. Cory­do­ras habrosus
 37. Cory­do­ras hastatus
 38. Cory­do­ras julli
 39. Cory­do­ras nanus
 40. Cory­do­ras paleatus
 41. Cory­do­ras pale­a­tus Albino
 42. Cory­do­ras panda
 43. Cory­do­ras pygmaeus
 44. Cory­do­ras sp. Black Venezuela
 45. Cory­do­ras sterbai
 46. Cte­noc­hro­mis horei
 47. Cyno­ti­la­pia afra
 48. Cyp­ho­ti­la­pia gibberosa
 49. Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Mpulungu
 50. Cyr­to­ca­ra moorii
 51. Danio fran­kei
 52. Danio chop­rae
 53. Dic­ros­sus filamentosus
 54. Girar­di­nus falcatus
 55. Girar­di­nus metallicus
 56. Hemic­hro­mis bimaculatus
 57. Hemic­hro­mis lifalili
 58. Hemi­gram­mus cau­do­vit­ta­tus gold
 59. Hemi­gram­mus rhodostomus
 60. Hemi­gram­mus rodwayi
 61. Hemic­hro­mis bima­cu­la­tus x lifalili
 62. Hete­ran­dria formosa
 63. Hyp­hes­sob­ry­con amandae
 64. Hyp­hes­sob­ry­con bentosi
 65. Hyp­hes­sob­ry­con erythrozonus
 66. Hyp­hes­sob­ry­con flammeus
 67. Hyp­hes­sob­ry­con flam­me­us diamant
 1. Cha­pa­licht­hys pardalis
 2. Ily­o­don whitei
 3. Iodot­rop­he­us spriengerae
 4. Iriat­he­ri­na werneri
 5. Juli­doc­hro­mis marlieri
 6. Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae rosa
 7. Labe­ot­rop­he­us tre­wa­wa­sae Thum­bi West Red Top
 8. Labi­doc­hro­mis caeruleus
 9. Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us Chadagha
 10. Labi­doc­hro­mis hon­gi Sweden
 11. Limia mela­no­gas­ter
 12. Limia tri­dens
 13. Mac­ro­po­dus opercularis
 14. May­lan­dia est­he­rae Mar­ma­la­de Cat
 15. May­lan­dia est­he­rae O morph
 16. May­lan­dia lombardoi
 17. Mela­noc­hro­mis auratus
 18. Mela­noc­hro­mis aura­tus Albino
 19. Mela­noc­hro­mis cyaneorhabdos
 20. Mela­noc­hro­mis johannii
 21. Moen­khau­sia columbiana
 22. Mic­ro­po­eci­lia bifurca
 23. Nema­tob­ry­con palmeri
 24. Nan­na­ca­ra ano­ma­la Elect­ric Blue
 25. Nan­nos­to­mus beckfordi
 26. Nan­nos­to­mus marginatus
 27. Neolam­pro­lo­gus brichardi
 28. Neolam­pro­lo­gus buescheri
 29. Neolam­pro­lo­gus leleupi
 30. Nim­boc­hro­mis venustus
 31. Not­hob­ran­chius kilomberoensis
 32. Ory­zias woworae
 33. Oto­cinc­lus affinis
 34. Para­che­i­ro­don axelrodi
 35. Para­che­i­ro­don innesi
 36. Para­che­i­ro­don simulans
 37. Pel­vi­cac­hro­mis tae­nia­tus Lobe”
 38. Phal­licht­hys quadripunctatus
 39. Poeci­lia reti­cu­la­ta wild form
 40. Poeci­lia wingei
 41. Poeci­lia win­gei Black Silverado”
 42. Poeci­lia sphenops
 43. Poeci­lia sphe­nops Gold molly
 44. Pri­stel­la maxillaris
 45. Pse­udot­rop­he­us crabro
 46. Pse­udot­rop­he­us demasoni
 47. Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus mpanga
 48. Pse­udot­rop­he­us sau­lo­si coral
 49. Pse­udot­rop­he­us socolofi
 50. Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albin
 51. Pse­udot­rop­he­us williamsi
 52. Pse­udot­rop­he­us zeb­ra red blue
 53. Pun­tius conchonius
 54. Ras­bo­ra borapetensis
 55. Ras­bo­ra heteromorpha
 56. Ste­a­toc­ra­nus casuarius
 57. Tanicht­hys albonubes
 58. Tanicht­hys albo­nu­bes long fin
 59. Tanicht­hys micagemmae
 60. Tri­cho­gas­ter leeri
 61. Tri­cho­gas­ter trichopterus
 62. Tri­cho­gas­ter tri­chop­te­rus sumatranus
 63. Trop­he­us duboisi
 64. Xip­hop­ho­rus helleri
 65. Xip­hop­ho­rus maculatus
 66. Xip­hop­ho­rus nezahualcoyotl
 67. Xip­hop­ho­rus variatus
 68. Xip­hop­ho­rus signum

Bez­sta­vov­ce (10): 

 1. Cari­di­na japonica
 2. Fau­nus ater
 3. Mari­sa cornuarietis
 4. Mela­no­ides tuberculata
 5. Neoca­ri­di­na heteropoda
 6. Neri­ti­na parallela
 7. Neri­ti­na turrita
 8. Neri­ti­na zebra
 9. Poma­cea bridgesi
 10. Tylo­me­la­nia sp. Orange

Vod­né rast­li­ny (177)

 1. Alter­nant­he­ra bett­zic­kia­na aurea
 2. Alter­nant­he­ra bett­zic­kia­na red
 3. Alter­nant­he­ra colo­ra­ta thin
 4. Alter­nant­he­ra liliacina
 5. Alter­nant­he­ra reineckii
 6. Alter­nant­he­ra rei­nec­kii Bron­zed”
 7. Alter­nant­he­ra rei­nec­kii Rosa­ner­vig”
 8. Alter­nant­he­ra rei­nec­kii Pink Roseafolia‘
 9. Alter­nant­he­ra rei­nec­kii Purp­le‘
 10. Alter­nant­he­ra rubra
 11. Alter­nant­he­ra splendens
 12. Amma­nia gracilis
 13. Amma­nia senegalensis
 14. Amma­nia sp. Bonsai
 15. Anu­bias angustifolia
 16. Anu­bias barteri
 17. Anu­bias bar­te­ri Cof­fe­i­fo­lia”
 18. Anu­bias bar­te­ri var. glabra
 19. Anu­bias congensis
 20. Anu­bias gigantea
 21. Anu­bias hastifolia
 22. Anu­bias heterophylla
 23. Anu­bias lanceolata
 24. Apo­no­ge­ton boivinianus
 25. Apo­no­ge­ton gottlebei
 26. Apo­no­ge­ton henkelianus
 27. Apo­no­ge­ton madagascarensis
 28. Apo­no­ge­ton ulvaceus
 29. Apo­no­ge­ton undulatus
 30. Apo­no­ge­ton longiplumosus
 31. Baco­pa amplexicaulis
 32. Baco­pa caroliniana
 33. Bly­xa japonica
 34. Bol­bi­tis heudelotii
 35. Bucep­ha­lan­dra sp. achilles
 36. Bucep­ha­lan­dra sp. bro­wnie blue
 37. Bucep­ha­lan­dra sp. centipede
 38. Bucep­ha­lan­dra sp. godzilla
 39. Bucep­ha­lan­dra sp. laman­dau green
 40. Bucep­ha­lan­dra sp. red biblis
 41. Bucep­ha­lan­dra sp. sang­gau mini
 42. Bucep­ha­lan­dra sp. turquoise
 43. Cabom­ba aquatica
 44. Cabom­ba caroliniana
 45. Cabom­ba piauhyensis
 46. Cera­top­hyl­lum demersum
 47. Cera­top­te­ris thalictroides
 48. Cla­dop­ho­ra aegagropila
 49. Cras­su­la helmsii
 50. Cri­num calamistratum
 51. Cri­num natans
 52. Cryp­to­co­ry­ne affinis
 53. Cryp­to­co­ry­ne aponogetifolia
 54. Cryp­to­co­ry­ne beckettii
 55. Cryp­to­co­ry­ne eva
 56. Cryp­to­co­ry­ne hudoroi
 57. Cryp­to­co­ry­ne parva
 58. Cryp­to­co­ry­ne petchii
 59. Cryp­to­co­ry­ne pontederiifolia
 60. Cryp­to­co­ry­ne spiralis
 61. Cryp­to­co­ry­ne tropica
 62. Cryp­to­co­ry­ne walkeri
 63. Cryp­to­co­ry­ne wend­tii Gre­en”
 64. Cryp­to­co­ry­ne wend­tii Rub­ra”
 65. Cryp­to­co­ry­ne wend­tii Tro­pi­ca”
 66. Didip­lis diandra
 67. Ege­ria densa
 68. Echi­no­do­rus Beau­ty Red”
 69. Echi­no­do­rus Har­bich rot”
 70. Echi­no­do­rus Indian Red”
 71. Echi­no­do­rus Krap­čat­nyj”
 72. Echi­no­do­rus Mer­ce­des”
 73. Echi­no­do­rus Red Flame”
 74. Echi­no­do­rus Rubin nar­row leaf”
 75. Echi­no­do­rus Kle­i­ner Bär‘
 76. Echi­no­do­rus Oze­lot Green‘
 77. Echi­no­do­rus Oze­lot‘
 78. Echi­no­do­rus Red Diamond‘
 79. Echi­no­do­rus Rose‘
 80. Echi­no­do­rus Rubin‘
 81. Echi­no­do­rus ×bart­hii
 82. Echi­no­do­rus argentinensis
 83. Echi­no­do­rus cordifolius
 84. Echi­no­do­rus gri­se­ba­chii (ble­he­rae)
 85. Echi­no­do­rus gri­se­ba­chii Tro­pi­ca‘
 86. Echi­no­do­rus horizontalis
 87. Echi­no­do­rus hybr.
 88. Echi­no­do­rus latifolius
 89. Echi­no­do­rus maculatus
 1. Echi­no­do­rus quadricostatus
 2. Echi­no­do­rus uruguayensis
 3. Ele­ocha­ris acicularis
 4. Ele­ocha­ris parvulus
 5. Ele­ocha­ris viviparus
 6. Eus­te­ra­lis stellata
 7. Fis­si­dens fontanus
 8. Glos­sos­tig­ma elatinoides
 9. Helant­hium tenellum
 10. Hemiant­hus callitrichoides
 11. Hemiant­hus cal­lit­ri­cho­ides sp.“Cuba”
 12. Hemiant­hus micranthemoides
 13. Hete­rant­he­ra zosterifolia
 14. Hot­to­nia inflata
 15. Hot­to­nia palustris
 16. Hyd­ro­co­ty­le sp. Japan
 17. Hyd­ro­co­ty­le sp. Thailand
 18. Hyd­ro­co­ty­le verticillata
 19. Hyd­ro­t­ri­che hottoniflora
 20. Hyg­rop­hi­la angustifolia
 21. Hyg­rop­hi­la corym­bo­sa minima
 22. Hyg­rop­hi­la difformis
 23. Hyg­rop­hi­la guyanensis
 24. Hyg­rop­hi­la pinnatifida
 25. Hyg­rop­hi­la polysperma
 26. Hyg­rop­hi­la polys­per­ma Rosa­ner­vig”
 27. Hyg­rop­hi­la polys­per­ma Sun­set”
 28. Hyg­rop­hi­la rubella
 29. Hyg­rop­hi­la sp. Araguaia
 30. Lem­na minor
 31. Lila­e­op­sis brasiliensis
 32. Lila­e­op­sis carolinensis
 33. Lila­e­op­sis novae-zelandiae
 34. Lim­nop­hi­la aquatica
 35. Lim­nop­hi­la aromatica
 36. Lim­nop­hi­la hip­pu­ro­ides Red
 37. Lim­nop­hi­la sessiliflora
 38. Lin­der­nia rotundifolia
 39. Lito­rel­la uniflora
 40. Lobe­lia cardinalis
 41. Lobe­lia car­di­na­lis nana
 42. Ludwi­gia arcu­ata × repens
 43. Ludwi­gia glandulosa
 44. Ludwi­gia inc­li­na­ta Crys­tal
 45. Ludwi­gia inc­li­na­ta Cur­ly
 46. Ludwi­gia inc­li­na­ta sp. Cuba
 47. Ludwi­gia perennis 
 48. Ludwi­gia quadricostata
 49. Ludwi­gia repens
 50. Lysi­ma­chia nummularia
 51. Mar­si­lea crenata
 52. Mar­si­lea quadrifolia
 53. May­aca fluviatilis
 54. Mic­rant­he­mum umbro­sum Mon­te Carlo‘
 55. Mic­ro­so­rium pteropus
 56. Mic­ro­so­rium pte­ro­pus Win­de­lov‘
 57. Mono­se­le­nium tenerum
 58. Myri­op­hyl­lum aquaticum
 59. Myri­op­hyl­lum tuber­cu­la­tum Red‘
 60. Myri­op­hyl­lum ussuriense
 61. Nesa­ea crassicaulis
 62. Nesa­ea pedicellata
 63. Nymp­ha­ea lotus Gre­en”
 64. Nymp­ha­ea lotus Red”
 65. Nymp­ha­ea lotus Rosa”
 66. Nymp­ho­ides sp. Taiwan
 67. Pis­tia stratioides
 68. Pla­gi­om­nium affine
 69. Pogos­te­mom erectus
 70. Pogos­te­mom helferi
 71. Pogos­te­mom stellata
 72. Pro­ser­pi­na­ca palus­tris Cuba”
 73. Ranun­cu­lus papulentus
 74. Ric­cia fluitans
 75. Rota­la macrandra
 76. Rota­la najean
 77. Rota­la rotundifolia
 78. Rota­la russila
 79. Rota­la wallichii
 80. Sagit­ta­ria subulata
 81. Sal­vi­nia auriculata
 82. Shin­ner­sia rivularis
 83. Stau­ro­gy­ne repens
 84. Utri­cu­la­ria graminifolia
 85. Val­lis­ne­ria americana
 86. Val­lis­ne­ria nana
 87. Val­lis­ne­ria tortissima
 88. Vesi­cu­la­ria dubayana

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akcie, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Rastliny, Vodné rastliny

Stretnutie Európskej kryptokorynárskej spoločnosti vo Viedni

Hits: 4156

17. – 19.10.2008 sa kona­lo stret­nu­tie kryp­to­ko­ry­ná­rov” – Európ­skej kryp­to­ko­ry­nár­skej spo­loč­nos­ti – ECS vo Vied­ni. Keď­že sme sa o tom dozve­de­li a Vie­deň je z Bra­ti­sla­vy na skok, roz­hod­li sme sa, že sa pôj­de­me na také­to podu­ja­tie pozrieť. Medzi akva­ris­ta­mi, resp. bota­nik­mi sú aj naši zná­mi, kto­rí boli v minu­los­ti ochot­ní vyces­to­vať tre­bárs aj do Švaj­čiar­ska na podob­né podu­ja­tie. ECS uspo­ra­dú­va totiž tie­to akcie v rôz­nych kra­ji­nách. Keď to zhr­niem, ja, Milo Pešek, Palo Sed­lák a Jož­ko Kutá­lek sme si pozre­li pred­náš­ky v pia­tok. Jož­ko Somo­gyi a Šte­fan Matuš­ka absol­vo­va­li kom­plet­ný prog­ram, Jož­ko dokon­ca aj prednášal.

Nebol mi cel­kom zná­my kom­plet­ný prog­ram, navy­še šlo aj o spo­lo­čen­skú uda­losť. Na prog­ra­me víken­du boli vždy večer od 20:00 do pol­no­ci pred­náš­ky. Cez deň sa cho­dí na takých­to akciách na neja­kú exkur­ziu. Napr. do neja­kej pes­tiar­ne rast­lín, do chov­ne rýb, neja­ké­mu akva­ris­to­vi, pes­to­va­te­ľo­vi vod­ných rast­lín apod. Prí­pad­ne je plá­no­va­ná náv­šte­va Bota­nic­kej záh­ra­dy ale­bo ZOO. Spo­loč­ne sa cho­dí na obed, na veče­ru apod. Účast­ní­ci majú zabez­pe­če­né uby­to­va­nie. Ten­to rok sa podu­ja­tia zúčast­ni­lo 35 – 40 záu­jem­cov z celej Euró­py, dokon­ca sme vide­li exo­tic­ké tvá­re snáď indic­ké­ho a fili­pín­ske­ho, mož­no thaj­ské­ho pôvodu.

Pred­ná­ša­lo sa po nemec­ky, mož­ná bola anglič­ti­na. V pia­tok a v sobo­tu sa mali pre­zen­to­vať Kai Erik Wit­te, Step­han Kar­lick, Heinz Schöp­fel, Alf­red Waser, Peter Babics, Jozef Somo­gyi, Niels Jacob­sen, Romeo Herr, Josef Bog­ner, Claus Kett­ner, Jan Bas­tme­i­jer. Témy pred­ná­šok sa veno­va­li napr. Sara­wa­ku, Thaj­ským kryp­to­ko­ry­nám, evo­lú­cii, hno­je­niu kryp­to­ko­rýn, Cryp­to­co­ry­ne retros­pi­ra­lis, C. nevi­lii, C. cru­da­sia­na, C. cris­pa­tu­la. Jozef Somo­gyi, kto­rý mal pred­náš­ku na Akva­ris­tic­kej zime 2007, pred­ná­šal o pes­to­va­ní kryp­to­ko­rýn. Na kon­ci piat­ko­vé­ho prog­ra­mu sme sa roz­lú­či­li, pre­dov­šet­kým so Step­ha­nom Kar­lic­kom a dosta­li sme pek­né dar­če­ky. Dozve­de­li sme sa, že ECS veľ­mi rada vide­la nové tvá­re. V prí­pa­de, že vás kryp­to­ko­ry­ny zau­jí­ma­jú viac, urči­te by ste svo­jim záj­mom Európ­sku kryp­to­ko­ry­nár­sku spo­loč­nosť pote­ši­li. Z Vied­ne sme odchá­dza­li nesko­ro v noci spo­koj­ní. Ja som bol veľ­mi zve­da­vý na špe­cia­lis­tov, kto­rí sú schop­ní a ochot­ní sa dať doko­py a nie­čo zmys­lu­pl­né zor­ga­ni­zo­vať. Vzhľa­dom na to, že náš klub​.akva​.sk 29. – 30.11.2008 poria­da akciu veno­va­nú vod­ným rast­li­nám, pozva­li sme čle­nov ECS na naše podujatie.


From Octo­ber 17th to 19th, 2008, a mee­ting of cryp­to­co­ry­ne ent­hu­siasts” – the Euro­pe­an Cryp­to­co­ry­ne Socie­ty (ECS) – took pla­ce in Vien­na. Sin­ce we lear­ned about it, and Vien­na is very clo­se to Bra­ti­sla­va, we deci­ded to attend such an event. Among the aqu­arium hob­by­ists, or rat­her bota­nists, the­re are acqu­ain­tan­ces of ours who were wil­ling to tra­vel to Swit­zer­land for a simi­lar event in the past. ECS orga­ni­zes the­se events in vari­ous coun­tries. In sum­ma­ry, Milo Pešek, Palo Sed­lák, Jož­ko Kutá­lek, and I atten­ded the lec­tu­res on Fri­day. Jož­ko Somo­gyi and Šte­fan Matuš­ka com­ple­ted the enti­re prog­ram, and Jož­ko even gave a lecture.

The com­ple­te prog­ram was not enti­re­ly kno­wn to me, and it was also a social event. The wee­kend prog­ram alwa­ys inc­lu­ded lec­tu­res from 8:00 PM to mid­night. During the day at such events, the­re is usu­al­ly an excur­si­on plan­ned, such as visi­ting a plant nur­se­ry, a fish farm, an aqu­arist, a water plant cul­ti­va­tor, etc. Alter­na­ti­ve­ly, a visit to the Bota­ni­cal Gar­den or the zoo is plan­ned. Par­ti­ci­pants have lunch, din­ner, etc., toget­her. Accom­mo­da­ti­on is pro­vi­ded for the par­ti­ci­pants. This year, 35 – 40 ent­hu­siasts from all over Euro­pe atten­ded the event, and we even saw some exo­tic faces, per­haps of Indian, Fili­pi­no, or Thai origin.

The lec­tu­res were in Ger­man, possib­ly in English. On Fri­day and Satur­day, pre­sen­ta­ti­ons were sche­du­led by Kai Erik Wit­te, Step­han Kar­lick, Heinz Schöp­fel, Alf­red Waser, Peter Babics, Jozef Somo­gyi, Niels Jacob­sen, Romeo Herr, Josef Bog­ner, Claus Kett­ner, Jan Bas­tme­i­jer. Lec­tu­re topics cove­red Sara­wak, Thai Cryp­to­co­ry­nes, evo­lu­ti­on, fer­ti­li­za­ti­on of Cryp­to­co­ry­nes, Cryp­to­co­ry­ne retros­pi­ra­lis, C. nevi­lii, C. cru­da­sia­na, C. cris­pa­tu­la. Jozef Somo­gyi, who had a lec­tu­re at the Aqu­arium Win­ter 2007, spo­ke about cul­ti­va­ting Cryp­to­co­ry­nes. At the end of Fri­da­y­’s prog­ram, we said good­bye, espe­cial­ly to Step­han Kar­lick, and rece­i­ved nice gifts. We lear­ned that ECS was very ple­a­sed to see new faces. If you are more inte­res­ted in Cryp­to­co­ry­nes, you would cer­tain­ly ple­a­se the Euro­pe­an Cryp­to­co­ry­ne Socie­ty with your inte­rest. We left Vien­na late at night, satis­fied. I was very curi­ous about spe­cia­lists who are able and wil­ling to come toget­her and orga­ni­ze somet­hing mea­ning­ful. Con­si­de­ring that our klub​.akva​.sk is orga­ni­zing an event dedi­ca­ted to aqu­atic plants on Novem­ber 29 – 30, 2008, we invi­ted ECS mem­bers to our event.


Vom 17. bis 19. Okto­ber 2008 fand in Wien ein Tref­fen der Cryptocorynen-​Enthusiasten” – der Euro­pä­is­chen Cryptocorynen-​Gesellschaft (ECS) – statt. Da wir davon erfah­ren hat­ten und Wien von Bra­ti­sla­va aus leicht zu erre­i­chen ist, besch­los­sen wir, an einer sol­chen Verans­tal­tung teil­zu­neh­men. Unter den Aqu­aria­nern bzw. Bota­ni­kern gibt es Bekann­te von uns, die in der Ver­gan­gen­he­it bere­it waren, zu ähn­li­chen Verans­tal­tun­gen sogar in die Sch­we­iz zu rei­sen. Die ECS orga­ni­siert sol­che Verans­tal­tun­gen in vers­chie­de­nen Län­dern. Zusam­men­fas­send nahmen Milo Pešek, Palo Sed­lák, Jož­ko Kutá­lek und ich an den Vor­trä­gen am Fre­i­tag teil. Jož­ko Somo­gyi und Šte­fan Matuš­ka absol­vier­ten das gesam­te Prog­ramm, und Jož­ko hielt sogar einen Vortrag.

Mir war das volls­tän­di­ge Prog­ramm nicht volls­tän­dig bekannt, und es han­del­te sich auch um eine gesells­chaft­li­che Verans­tal­tung. Das Woche­nendp­rog­ramm umfass­te immer Vor­trä­ge von 20:00 bis Mit­ter­nacht. Tag­süber steht bei sol­chen Verans­tal­tun­gen nor­ma­ler­we­i­se eine Exkur­si­on auf dem Prog­ramm, beis­piel­swe­i­se der Besuch einer Pflanz­gär­tne­rei, einer Fisch­farm, eines Aqu­aria­ners, eines Was­serpf­lan­zen­züch­ters usw. Alter­na­tiv ist ein Besuch im Bota­nis­chen Gar­ten oder im Zoo gep­lant. Die Teil­neh­mer haben geme­in­sam Mit­ta­ges­sen, Aben­des­sen usw. Die Unter­kunft wird für die Teil­neh­mer bere­it­ges­tellt. In die­sem Jahr nahmen 35 – 40 Ent­hu­sias­ten aus ganz Euro­pa an der Verans­tal­tung teil, und wir sahen sogar eini­ge exo­tis­che Gesich­ter, mög­li­cher­we­i­se indis­cher, phi­lip­pi­nis­cher oder thai­län­dis­cher Herkunft.

Die Vor­trä­ge waren auf Deutsch, mög­li­cher­we­i­se auch auf Englisch. Am Fre­i­tag und Sam­stag waren Prä­sen­ta­ti­onen von Kai Erik Wit­te, Step­han Kar­lick, Heinz Schöp­fel, Alf­red Waser, Peter Babics, Jozef Somo­gyi, Niels Jacob­sen, Romeo Herr, Josef Bog­ner, Claus Kett­ner, Jan Bas­tme­i­jer gep­lant. Die The­men der Vor­trä­ge umfass­ten Sara­wak, thai­län­dis­che Cryp­to­co­ry­nen, Evo­lu­ti­on, Dün­gung von Cryp­to­co­ry­nen, Cryp­to­co­ry­ne retros­pi­ra­lis, C. nevi­lii, C. cru­da­sia­na, C. cris­pa­tu­la. Jozef Somo­gyi, der einen Vor­trag beim Aqu­arium Win­ter 2007 gehal­ten hat­te, sprach über die Kul­ti­vie­rung von Cryp­to­co­ry­nen. Am Ende des Fre­i­tags­prog­ramms verab­schie­de­ten wir uns, beson­ders von Step­han Kar­lick, und erhiel­ten schöne Ges­chen­ke. Wir erfuh­ren, dass die ECS sich sehr über neue Gesich­ter fre­ute. Wenn Sie sich mehr für Cryp­to­co­ry­nen inte­res­sie­ren, wür­den Sie die Euro­pä­is­che Cryptocorynen-​Gesellschaft sicher­lich mit Ihrem Inte­res­se erf­re­uen. Wir ver­lie­ßen Wien spät in der Nacht, zuf­rie­den. Ich war sehr ges­pannt auf Fach­le­ute, die in der Lage und bere­it sind, sich zusam­men­zusch­lie­ßen und etwas Sinn­vol­les zu orga­ni­sie­ren. Ange­sichts des­sen, dass unser klub​.akva​.sk am 29. bis 30. Novem­ber 2008 eine Verans­tal­tung für Was­serpf­lan­zen orga­ni­siert, haben wir Mitg­lie­der der ECS zu unse­rer Verans­tal­tung eingeladen.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post