Príroda, Rastliny, Ryby, Vodné rastliny, Živočíchy

Vysnívané druhy rýb a rastlín

Hits: 9318

Rád by som na tom­to mies­te pred­sta­vil svo­je túž­by po rybách. Všet­ky pri­ro­dze­né ryby sú pre mňa krás­ne, ale nie­kto­ré sú pre mňa väč­ším poku­še­ním. Mož­no aj vám tro­chu poot­vo­rím dve­re do sve­ta, kto­rý môže­te poznať. Ide o veľa rýb, tak­že ich budem zve­rej­ňo­vať postupne.

  • Sco­bian­cis­trus sp. L 48
  • Leia­rius marmoratus
  • Neosi­lu­rus ater
  • Mogurn­da adspersa
  • Len­ti­pes watsoni
  • Polyp­te­rus ornatipinnis
  • Neolam­pro­lo­gus gracilis
  • Trop­he­us sp. moliro
  • Bet­ta patoti
  • Hyp­hes­sob­ry­con eques
  • Aulo­no­ca­ra jacobfreibergi
  • Cic­hla­so­ma dimerus
  • Botia his­tri­oni­ca
  • Pan­gio sumatranus
  • Aphy­o­se­mi­on ogo­en­se ogoense
  • Chro­map­hy­o­se­mi­on poliaki
  • Epi­pla­tys singa
  • Fun­du­lo­pan­chax gard­ne­ri gardneri
  • Bly­xa echinosperma
  • Cype­rus alternifolius
  • Pana­que L 204
  • Lepo­ra­cant­hi­cus heterodon
  • Hypan­cis­trus sp. L136c
  • Cory­do­ras concolor
  • Tet­ra­odon nigroviridis
  • Piri­nam­pus pirinampu
  • Stip­ho­don birdsong
  • Ara­pai­ma gigas
  • Bet­ta enisae
  • Nan­nos­to­mus unifasciatus
  • Dimi­di­oc­hro­mis compressiceps
  • Para­cyp­ric­hro­mis caudifasciatus
  • Botia his­tri­oni­ca
  • Aphy­o­se­mi­on aureum
  • Chro­map­hy­o­se­mi­on bivit­ta­tum bivittatum
  • Epi­pla­tys lamottei
  • Mic­ro­po­eci­lia picta
  • Poeci­lia formosa
  • Rivu­lus xiphidius
  • Sim­pso­nicht­hys myersi
  • Acant­hi­cus cf. hystrix
  • Hypan­cis­trus sp. L260
  • Pec­kol­tia sp. L27
  • Lepo­ra­cant­hi­cus galaxias
  • Pota­mot­ry­gon motoro
  • Ves­pi­cu­la gogorzae
  • Coius quad­ri­fas­cia­tus
  • Sco­bian­cis­trus granulosus
  • Gala­xil­la pusilla
  • Mogurn­da oligolepis
  • Poeci­li­op­sis prolifica
  • Limia vit­ta­ta
  • Sim­pso­nicht­hys magnificus
  • Scrip­tap­hy­o­se­mi­on cauveti
  • Neolam­pro­lo­gus falcicula
  • Pse­uda­cant­his­cus cf. leopardus
  • Cory­do­ras araguaiaensis
  • Sim­pso­nicht­hys fulminatus
  • Spect­ra­cant­hi­cus murinus
  • Hypan­cis­trus ins­pec­tor (sp. L201)
  • Pana­que nigrolineatus
  • Scar­te­la­os histophorus
  • Pime­lo­dus ornatus
  • Phal­lo­ce­ros cau­di­ma­cu­la­tus var. auratus
  • Rivu­lus cladophorus
  • Tet­ra­odon mbu
  • Spect­ra­cant­hi­cus sp. L254
  • Gym­nar­chus niloticus
  • Aus­tro­le­bias alexandri
  • Poeci­lop­sis baenschi
  • Sun­da­da­nio axelrodi
  • Bet­ta tussyae
  • Gam­bu­sia sexradiata
  • Synap­to­la­e­mus cingulatus
  • Hypos­to­mus cf. watwata
  • Coch­li­odon L145
  • Copel­la cf. nattereri
  • Bet­ta edithae
  • Iriat­he­ri­na werneri
  • Mega­lamp­ho­dus sweglesi
  • Pyrr­hu­li­na filamentosa
  • Chro­mi­do­ti­la­pia guntheri
  • May­lan­dia callainos
  • Para­cyp­ric­hro­mis nigripinnis
  • Cre­ni­cich­la cametana
  • Pan­gio kuhli
  • Bar­bus titteya
  • Aphy­o­se­mi­on decorsei
  • Cal­lo­pan­chax occidentalis
  • Diap­te­ron cyanostictum
  • Fun­du­lo­pan­chax cinnamomeum
  • Not­hob­ran­chius guentheri
  • Chro­map­hy­o­se­mi­on bivittatum
  • Epi­pla­tys huberi

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Časová línia, Chovateľské reportáže, Pestiarne, Príroda, Rastliny, Reportáže, Vodné rastliny

Aqua-​Daho – pestiareň vodných rastlín

Hits: 5313

Vďa­ka zájaz­du, kto­rý orga­ni­zo­va­li ban­sko­bys­tric­kí akva­ris­ti sme nav­ští­vi­li pes­tia­reň vod­ných rast­lín Aqua-​Daho. Pre mňa to bola hlav­ná moti­vá­cia, aby som doces­to­val na raňaj­šiu hodi­nu do Ban­skej Bys­tri­ce. Sám pes­tu­jem vod­né rast­li­ny rád v rela­tív­ne veľ­kom množ­stve a navy­še to skú­šam aj v emerz­nej podo­be. Keď sme priš­li do Viký­řo­vic, von­ku bolo už len 7°C. Napriek tomu, nie­koľ­ko dru­hov rast­lín bolo pes­to­va­ných mimo skle­ní­kov. Domá­ci nám ochot­ne uká­za­li rast­li­ny – podo­tý­kam, že bola sobo­ta a veľ­mi ochot­ne pora­di­li a pre­da­li, čo sme chce­li. Mal som veľ­ké oča­ká­va­nia a sku­toč­nosť ich predčila.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2009, 2013, Časová línia, Príroda, Rastliny, Vodné rastliny

Kryptokoryny

Hits: 9439

Cryp­to­co­ry­ne affi­nis – kedy­si bež­ne roz­ší­re­ná, dnes skôr zatra­co­va­ná vod­ná rastlina

Dnes sú affi­nis­ky už pomer­ne vzác­ne. Už zopár krát som affi­nis­ky nie­sol zná­mym aj menej zná­mym ako neja­kú rari­tu. Je to typic­ká kryp­to­ko­ry­na, tvo­rí dlhé kore­ne, nevy­ža­du­je nut­ne toľ­ko svet­la. Jej lis­ty sú pomer­ne zvrás­ne­né. Dob­re ras­tie v boha­tom dne. Je to veľ­mi vďač­ná rast­li­na, kto­rá neras­tie pri­rých­lo. Doká­že narásť síce do znač­ných roz­me­rov, ale v niž­šom akvá­riu sa vie pris­pô­so­biť. Časom za dosta­toč­né­ho svet­la doká­že vytvo­riť aj súvis­lý kobe­rec. Ja som mal afi­nis­ky dokon­ca upev­ne­né na dre­vo, na kto­rom prosperovali.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post