Ostatné, Rodina

Zdroje genealogických a historických poznatkov

Hits: 9249

Zdro­je, z kto­rých môže­te čer­pať infor­má­cie sú rôz­ne. Nie je prá­ve naj­ľah­šie sa o nich dozve­dieť, pre­to nie­kto­ré z nich uve­diem. Ja by som kaž­dé­mu, koho aspoň tro­chu zau­jí­ma jeho pôvod, prí­pad­ne rodi­na, odpo­rú­čal v prvom rade sa opý­tať svo­jich vlast­ných rodi­čov, sta­rých rodi­čov, strý­kov atď na svo­ju rodi­nu. Tam by mali všet­ci začať, aj tí, kto­rí si mys­lia, že od nich vedia dosť. Ak toto absol­vu­je­te, bude­te mať kos­tru, na kto­rej sa dá sta­vať. Nie vždy sú tie­to infor­má­cie na 100 % prav­di­vé, ale je to výbor­ná pomôc­ka. Okrem toho, člo­vek sa dozvie pop­ri tom kopec vecí, kto­ré v papie­roch nemô­že nájsť. Nasle­du­je tá ťaž­šia strán­ka. Mat­ri­ky a archí­vy a iné inšti­tú­cie. Netre­ba však zabú­dať na časo­pi­sy, kni­hy, múzeá, fary atď. Samoz­rej­me, že aj Inter­net môže pomôcť pri hľa­da­ní, týka sa to naj­mä zahra­ni­čia. Kto­vie, dneš­ný infor­mač­ný svet sa roz­ví­ja chva­la­bo­hu aj tým­to sme­rom, mož­no sa doč­ká­me aj kva­lit­ných infor­má­cií toh­to dru­hu na Internete.

Oblastné, okresné a špeciálne archívy SR (neúplne)

 • Ban­ská Bys­tri­ca, Námes­tie SNP 1, 974 01
 • Ban­ská Bys­tri­ca, Slád­ko­vi­čo­va 1, 974 05
 • Bar­de­jov, Dlhý rad 16, 085 77
 • Boj­ni­ce, Tehelná.1, 972 01
 • Bra­ti­sla­va, Križ­ko­va 7, 811 04
 • Brzo­tín, Kaš­tieľ’ 049 51
 • Byt­ča, Kaš­tieľ 014 35
 • Čad­ca, Palá­ri­ko­va 1158, 022 01
 • Dob­rá Niva, Ostrá Lúka – Kaš­tieľ, 962 61
 • Dol­ný Kubín, Matuš­ko­va 16548, 026 01
 • Humen­né, Štú­ro­va uli­ce 1, 066 80
 • Komár­no, Čer­ve­nej armá­dy 15, 945 36
 • Koši­ce, Bačí­ko­va 1, 041 56
 • Koši­ce, Kováčs­ka 201, 040 01, Archív Mes­ta Košíc
 • Koši­ce, Kováčs­ka 20/​II, 042 11
 • Krem­ni­ca, Námes­tie 1 mája 47, 976 01
 • Levi­ce, Vojen­ská 1
 • Levo­ča, Mie­ro­vé námes­tie 7, 054 01
 • Lip­tov­ský Miku­láš, Škol­ská 4, 031 01
 • Luče­nec, Kubí­ny­i­ho námes­tie 984 01
 • Micha­lov­ce, S. Tuče­ka 4, 071 01
 • Mar­tin, Vajan­ské­ho náb­re­žie 1, 036 58
 • Mod­ra, Dol­ná 140, 900 01
 • Nit­ra – Iván­ka, Novo­zá­moc­ká 388, 949 08
 • Nit­ra, Pod Kat­ru­šou ‚1 949 05
 • Nové Zám­ky, Tyr­šo­va 1, 940 65
 • Pop­rad, Pop­rad­ské náb­re­žie 16, 058 44
 • Považ­ská Bys­tri­ca, Slo­ven­ských par­ti­zá­nov 113555, 017 01
 • Pre­šov, Hlav­ná 137, 080 01
 • Pre­šov, Slo­ven­ská 40, 080 01
 • Rimav­ská Sobo­ta, Hlav­né námes­tie 2, 979 80
 • Ska­li­ca, Krá­ľov­ská 16, 909 01
 • Spiš­ská Nová Ves, Let­ná 67, 052 80
 • Sta­rá Ľubov­ňa, Gott­wal­do­vo námes­tie 5, 064 80
 • Svid­ník, Par­ti­zán­ska 62512, 089 01
 • Šaľa, Soviet­skej armá­dy 1, 927 00
 • Topoľ­ča­ny, Pod Kal­vá­ri­ou 2140, 955 01
 • Tre­bi­šov, Šte­fá­ni­ko­va 201, 075 01
 • Tren­čín, Kožuš­níc­ka 1, 911 00
 • Trna­va, Šte­fá­ni­ko­va 46, 917 38
 • Veľ­ký Krtíš, Za par­kom 851, 990 01
 • Vra­nov nad Top­ľou, Soviet­skej armá­dy 114, 093 00
 • Žili­na, Buda­tín – Zámok 010 03

Oblastné, okresné a špeciálne archívy ČR (neúplne)

 • Bene­šov, Masa­ry­ko­vo náměs­tí 1, 256 01
 • Beroun, Tří­da poli­tic­kých věz­ňů 21, 266 49
 • Blan­sko, Sei­fer­to­va 7, 678 01
 • Blo­vi­ce, Náměs­tí 137, 336 01
 • Bos­ko­vi­ce, Pod Kláš­te­rem 6, 680 01
 • Brno, Domi­ni­kán­ske náměs­tí 1, 601 67, Archiv mes­ta Brna
 • Brno, Zero­ti­no­vo náměs­tí 35, 662 02, mzabrno@​mvcr.​cz, Morav­ský zem­ský archiv v Brne
 • Brun­tál, Zahrad­ní uli­ce, 792 11
 • Čes­ká Lípa, Náměs­tí Osvo­bo­ze­ní 297, 470 01
 • Čes­ké Budějo­vi­ce, Pře­mys­la Ota­ka­ra II. 1, 370 92
 • Čes­ký Krum­lov, Zámek 381 11
 • Děčín, Žiž­ko­va uli­ce 4, 405 02
 • Frýdek-​Místek, Bez­ru­čo­va uli­ce, 738 20
 • Hodo­nin, Kou­pel­ní uli­ce 10, 695 01
 • Hole­šov, Náměs­tí Edvar­da Bene­še 24, 769 01
 • Hor­šov­ský Týn, Náměs­tí Repub­li­ky 10, 346 11
 • Cheb, Fran­tiš­kán­ské náměs­tí 14, 350 11
 • Jab­lo­nec nad Nisou, Jeh­lár­ska 2, 466 01
 • Jihla­va , Hlu­bo­ká uli­ce 1, 586 01
 • Jin­dři­cho­vi­ce 1, Zámek 357 05
 • Jin­dři­chův Hra­dec, Vác­lav­ská 37/​III, 377 11
 • Kadaň, Bože­ny Něm­co­vé 68, 432 01
 • Kar­lo­vy Vary, Náměs­tí 17 lis­to­pa­du 2, 360 05
 • Kar­vi­ná, Fryš­tat­ská uli­ce 40, 733 21
 • Klad­no, plk. Stří­br­né­ho 1443, 272 01
 • Kla­to­vy, Plzeňs­ká 178/​III, 339 13
 • Kolín, Zahrad­ní 278, 280 00
 • Kro­měříž, Zámek 767 01
 • Kun­štát, Zámek 679 72
 • Kut­ná Hora, Poděb­ra­do­va 288, 284 80
 • Libe­rec, Mos­kev­ská uli­ce 23, 460 01
 • Lito­vel, Náměs­tí Svo­bo­dy 11, 784 01
 • Lou­ny, Míro­vé náměs­tí 57, 440 01
 • Lovo­si­ce, Tere­zin­ska 90959, 410 02, sokalitomerice@​soalitomerice.​cz
 • Lysá nad Labem, Zámek 289 22
 • Měl­ník, Kromb­hol­co­va 246, 276 41
 • Miku­lov, Náměs­tí 7, 692 24
 • Miro­vi­ce 37, 398 06
 • Mla­dá Bole­slav, Sta­ro­mest­ské náměs­tí 70/​I, 293 59
 • Most, Leoše Janáč­ka 13102, 434 01
 • Neh­viz­dy, Praž­ská uli­ce 12, 250 81
 • Nový Jičín, Slo­van­ská uli­ce 3, 741 01
 • Olo­mouc, Križ­kov­ské­ho uli­ce 2, 771 11
 • Olo­mouc, Wur­mo­va 11, 771 11
 • Opa­va, Lidic­ká uli­ce 2a, 746 84
 • Opa­va, Sněmov­ní 1, 746 22, Zem­ský archiv
 • Opa­va, Tří­da Vítez­né­ho Úno­ra 39, 746 22
 • Ostra­va 2 – Pří­voz, Spá­lo­va uli­ce 23, 702 19, Archiv mes­ta Ostravy
 • Pel­hři­mov, Praž­ská 127, 393 01
 • Pet­ro­vi­ce 1, Zámek 270 35
 • Pla­sy, Kon­vent, 331 11 Stát­ní okres­ní archiv Rokycany
 • Plzeň, Sed­láč­ko­va 44, 306 12
 • Pra­ha 1, Bada­tel­na 4, 110 00, Archiv Aka­de­mie věd ČR
 • Pra­ha 1, Kle­men­tí­num 190, 118 01, Archiv Narod­ní knihovny
 • Pra­ha 1, Leten­ská 15, 118 00, Ústřed­ní archiv geode­sie a kartografie
 • Pra­ha 1, Ovoc­ny trho­vé 5, 116 36, Archiv Uni­ver­zi­ty Karlovy
 • Pra­ha 1 – Hrad­ča­ny, Poho­re­lec 8 118 00, Archiv Narod­ní­ho muzea v Praze
 • Pra­ha 2, Hor­ská 7, 128 00
 • Pra­ha 5 – Zbra­slav, Zámek 255 01, Archiv Narod­ní galerie
 • Pra­ha 8 – Kar­lín, Soko­lov­ska 136, 186 00, Vojen­ský his­to­ric­ký archiv
 • Pra­ha, Pod­skal­ská uli­ce 19, 128 20
 • Pra­cha­ti­ce, Vel­ká náměs­tí 43, 383 11
 • Pros­tějov, Pern­štýn­ske náměs­tí 8, 796 40
 • Pře­rov, Hor­ní náměs­tí 7, 750 00
 • Příb­ram, Dlou­há uli­ce 81, 261 01
 • Rajh­rad, Klas­ter 664 61
 • Rýma­řov, Zámek 793 42
 • Slav­kov u Brna, Zámek 684 01
 • Stra­ko­ni­ce, Zámek Stře­la, 386 11
 • Štern­berk, Tří­da Čes­ko­slo­ven­skej armá­dy 14, 785 01
 • Šum­perk, Bra­tři Čap­ků 35, 787 89
 • Tachov, Plan­ska 2030, 347 01
 • Tábor, Praž­ská uli­ce 155, 390 01
 • Tep­li­ce, Škol­ní uli­ce 8, 415 01
 • Tře­bíč, Zámek 1, 674 01
 • Tře­boň, Zámek, 379 11
 • Uher­ské Hra­diš­te, Fran­tiš­kán­ska 124, 696 66
 • Ústí nad Labem, Hrn­čí­řs­ka uli­ce 265, 400 23
 • Vse­tín, 4 květ­na, 755 01
 • Zlin 11, Zámek Kle­čův­ka, 763 11
 • Znoj­mo 2, Divi­šo­vo náměs­tí 5, 669 02
 • Žďár nad Sáza­vou 1, Zámek 591 01

Odporúčaná literatúra (citácie nie sú úplné, pretože ide často len o informáciu o existencii, o takpovediac stopu):

Slo­ven­sko

 • Sar­má­y­o­vá Kales­ná Jana, 1991, Cir­kev­né mat­ri­ky na Slo­ven­sku zo 16 – 19. sto­ro­čia, Odbor archív­nic­tva Minis­ter­stva vnút­ra SR, Bra­ti­sla­va, 541 pp.
 • Archí­vy les­níc­kych komôr z rokov 1750 – 1870 – Pôdo­hos­po­dár­sky archív v Ban­skej Bystrici
 • Evi­denč­né kni­hy pozem­kov erár­nych robot­ní­kov – osad­ní­kov z rokov 1883 – 1919 – Štát­ny archív v Ban­skej Bystrici
 • Var­tí­ko­vá Mar­ta (ed.), 1984, Deji­ny SNP, Vol. 4, Spo­mien­ky a kro­ni­ky, Prav­da, 1. vyda­nie, Bra­ti­sla­va, 797 pp.
 • Var­tí­ko­vá Mar­ta, Viliam Plev­za, Jozef Vla­dár, Kata­rí­na Žiš­ko­vá – Moro­ňo­vá (eds.), 1984, Deji­ny SNP, Vol. 5, Encyk­lo­pé­dia odbo­ja a SNP, Prav­da, 1. vyda­nie, Bra­ti­sla­va, 653 pp.
 • Alber­ty Július, 1981 For­mo­va­nie robot­níc­kej trie­dy v obvo­de Brez­na, Osve­ta (vyni­ka­jú­ci zdroj infor­má­cií, aj keď názov o tom vôbec nevypovedá)
 • Kvie­tok L., 1943, Zeme­pis Horehronia
 • Bin­der R., 1962, Osad­ní­ci na Horehroní
 • Strán­sky A., 1969, Dre­vo­ru­ba­či na Čier­nom Hro­ne na roz­hra­ní 18. a 19. storočia
 • Hreb­lay A., 1928, Brez­no a jeho okolie
 • Hreb­lay A., 1954, Brez­no a okolie
 • Kvie­tok L., 1943, Zeme­pis Horehronia
 • Kvie­tok L., 1948, Život v lesoch na Horehroní
 • Zechen­ter Las­ko­mer­ský G. K., 1956, Päť­de­siat rokov slo­ven­ské­ho života
 • Rapoš, Deji­ny cir­kvi evan­je­lic­kej v Brezne
 • Var­sík Bra­ni­slav, 1984, Z osíd­le­nia západ­né­ho a stred­né­ho Slo­ven­ska v stre­do­ve­ku, Veda, Bra­ti­sla­va, 256 pp.
 • Var­sík Bra­ni­slav, 1972, Zo slo­ven­ské­ho stre­do­ve­ku. Výber his­to­ric­kých štú­dií a člán­kov z rokov 1946 – 1968, 548 pp.
 • Sop­ko Július, 1995, Kro­ni­ky stre­do­ve­ké­ho Slo­ven­ska, RAK, Budmerice
 • Mar­si­na Richard a kol.„ 1986, Deji­ny Slo­ven­ska I (do roku 1526), Veda, Bratislava
 • Mihá­ly­fa­lu­si For­gon Mihá­ly: Gomor Kis­hont vár­me­gye nemes csa­lá­dai (Šlach­tic­ké rody Gemersko-​Malohontskej župy) MÉRY RATIO, Šamo­rín. Mono­gra­fia zachy­tá­va šlach­tic­ké rody býva­lej gemersko-​malohontskej župy. Jed­not­li­vé rody sú rade­né pod­ľa abe­ced­né­ho pora­dia, tak­mer pri kaž­dom hes­le je uve­de­ný erb, gene­a­lo­gic­ká tabuľ­ka a struč­né deji­ny rodu.

Čes­ko

 • Mašek Petr.„ 1999, Mod­rá krev. Minu­lost a pří­tom­nost 445 šlech­tic­kých rodů v čes­kých zemích, Mla­dá Fron­ta, Praha
 • Pil­ná­ček J, 1972, Sta­ro­mo­rav­štví rodo­vé, Stát­ní archiv, Brno
 • Pou­zar Vla­di­mír, 1999, Alma­nach čes­kých šlech­tic­kých rodů, Mar­tin, Praha
 • Mates Vla­di­mír, 2000, Jmé­na tajem­ství zba­ve­ná. Malá domá­ci encyk­lo­pe­die 250 nej­čas­tej­ších příj­me­ní, Epo­cha, Praha

Use Facebook to Comment on this Post

Ostatné, Rodina

Príspevok môjho otca Františka Kaclíka

Hits: 5070

Naro­dil som sa v roku 1937 na Horeh­ro­ní v obci Fili­po­vo v pre­krás­nom, avšak chu­dob­nom kra­ji. V tom­to pre­d­voj­no­vom čase sme mali veľ­mi jed­no­du­chú domá­cu stra­vu, nie­čo také ako cit­ru­so­vé plo­dy, dnes také bež­né som nepoz­nal. Tes­ne po voj­ne ako 10 roč­ný som pre­ko­nal reuma­tic­kú horúč­ku, kto­rej násled­ka­mi trpím dodnes. Už počas mla­dos­ti sa pre­ja­vo­va­la nedo­my­ka­vosť chlop­ne, čas­to som mal chríp­ku, bol som čas­to hospitalizovaný.

V roku 1960 som sa ože­nil do Pieš­ťan, spo­lu s man­žel­kou vycho­val šty­ri zdra­vé deti. Bol som zamest­na­ný u Štát­nych lesov v Pieš­ťa­noch, pred­tým v Hron­ci. Do roku 1981 som sa tešil prie­mer­né­mu zdra­viu, kedy zaklo­pal na dve­re prvý krát váž­ny prob­lém. Počas ope­rá­cie srd­ca my vyme­ni­li aor­tál­nu chlop­ňu. Odvte­dy som na inva­lid­nom dôchod­ku. Sna­žím sa dodr­žia­vať živo­tosprá­vu, správ­ne brať lie­ky, úpl­ne som pre­stal faj­čiť (nikdy som nefaj­čil viac ako 5 ciga­riet den­ne), nepre­pí­nam sa. Vo “for­me” ma udr­žia­va aj rodin­né záze­mie, naj­mä man­žel­ka. Vďa­ka tomu som od prvej ope­rá­cie v roku 1981 pre­žil. Naučil som sa doma všet­ko uro­biť, opra­viť, napo­kon času som mal na roz­dá­va­nie. Sna­žím sa na kon­flikt­né situ­ácie zabudnúť.

V roku 1997 sa vysky­tol ďal­ší váž­ny prob­lém – edém pľúc, násled­kom čoho bola o rok neskôr dru­há ope­rá­cia srd­ca, pri­da­la sa k tomu aj endo­kar­di­tí­da zápal osrd­cov­ni­co­vé­ho sva­lu. Počas ope­rá­cie mi boli vyme­ne­né obe chlop­ne. Tak­mer pol roka trva­lo než som sa natrva­lo vrá­til domov.

Zažil som veľ­ké psy­chic­ké zaťa­že­nie, naj­mä po prvej ope­rá­ciu. Vyspo­ria­da­nie bolo mojím veľ­kým víťazs­tvom. Doká­za­la to pev­ná vôľa aj zázra­ky. Viem, že je prob­lém ak aktív­ne žijú­ci člo­vek zra­zu nemô­že cho­diť do prá­ce, ani sa inak podob­ne rea­li­zo­vať. Ak si k tomu pri­rá­ta­me nalo­me­né zdra­vie, nie­len fyzic­ké, ale aj psy­chic­ké, člo­vek sa stá­va sám sebe a oko­liu prí­ťa­žou, čas­to je podráž­de­ný.

Dúfam, že ešte neja­ký čas pobud­nem na sve­te, naho­vá­ram si, že aj môj sta­rý otec bol sil­ný a zdra­vý, keď sa dožil 94 rokov, a že sa toho doč­kám aj ja.


Otec zomrel v roku 2020

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Naša rodina, Ostatné, Rodina

Miestne mená na Horehroní

Hits: 9449

V oblas­ti, z kto­rej pochá­dza vet­va Kac­lí­kov­cov a Dugá­tov­cov, sa vysky­tu­jú čas­to nasle­dov­né mená a pome­no­va­nia oby­va­te­ľov domov. Nie­kto­ré z tých­to náz­vov sa uja­li ako pre­zýv­ky, nie­ke­dy dokon­ca aj ako úrad­né mená. Je dôle­ži­té ich poznať už aj z toho dôvo­du, že čas­to si ľudia pamä­ta­jú skôr tie­to miest­ne náz­vy ako sku­toč­né mená. Okrem toho slú­žia na bliž­šiu špe­ci­fi­ká­ciu jed­not­li­vých vetiev rodok­me­ňa. Ja spo­me­niem, tie kto­ré som zis­til v celej spá­do­vej oblas­ti vo Fili­po­ve a oko­lí. Dru­hý pád, kto­rý je za menom prí­me­nia niž­šie, je oso­bi­tý svo­jím dia­lek­tom, vyjad­ru­je tre­bárs odpo­veď na otáz­ku “kam ide­me” – napr. “do Chyž­kov”. Situ­ácia dospe­la do také­ho štá­dia, že dnes sa nie­kto­ré prí­me­nia pou­ží­va­jú ako priez­vis­ká spo­lu s pôvod­ným, napr. Faško-​Rudáš. Iná situ­ácia je napr. keď nie­ko­mu vra­ve­li Jano z lúky. Dnes žijú v Brez­ne Zlu­ky­ov­ci, najprv to však bol Jano, prí­pad­ne Jožo apod. z lúky, neskôr mali potom­ko­via priez­vis­ko Zlu­ki ale­bo Zluky.

Vysvet­le­nie nie­kto­rých prímení

 • Andel – man­žel­ka jed­né­ho z Faš­kov bola Ange­la – čes­ky angel je andel
 • Miš­kár – od vyko­ná­va­nia ste­ri­li­zá­cie oší­pa­ných – miškovania
 • Chy­žiak – ten čo posta­vil chy­žu (dom)
 • Kris­tian – od rod­né­ho mena Kristian
 • Palík – od rod­né­ho mena Pavol, malý Palík
 • Kolár – pre­dok bol Kolár
 • Kováč – pre­dok bol Kováč
 • Dídaj – žena bola od Dídajov
 • Macu­ľa (Lopuš­ný) – man­žel­ka bola rode­ná Macuľová

Faš­kov­ské prí­me­nia (48)

 • Andel, Beľo, Bun­gaj, Cif­rík, Dídaj, Dro­bec, Fará­rik, Fran­ko, Frn­tol, Hurtiak
 • Chr­maj, Chy­žiak, Jan­čiar, Kac­lík, Kanáľ, Kanc­lík, Kan­zel, Knož­ka, Kolár,
 • Kole­sár, Kon­čiš, Kováč, Krajč, Krč­már, Kris­tian, Kri­vý, Kršo, Kun­driak, Mačic
 • Makaš, Manoš, Mäsiar, Miš­kár, Motoš­ka, Murár, Oba­ľok, Palík, Papušiak
 • Pius, Pôj­dik, Pra­žiak, Rudáš, Škríp, Šra­mo, Šugár, Šušo, Taj­tu­li­ta, Zemko

Rus­ná­kov­ské prí­me­nia (3)

 • Fur­ka, Kli­nec, Rataj

Ostat­né prímenia

 • Bab­nič, Bela, Ber­ciak, Ces­tár, Čum­pier, Dor­ka, Eťka, Gelet­ka, Gúľan, Húska
 • Jag­rík, Kači­čiar, Kaňa, Kom­prd, Kon­ďúr, Kopaj, Kukúľ, Libič, Loj­ziak, Macuľa
 • Mogaj, Pac­koš, Pal­tín, Puc­ka, Pudák, Rapoš, Rekeň, Repka, Smr­č­ka, Sodúľ
 • Srn­ka, Štet, Turan, Záhorec

Žen­ské prímenia

 • Lelej­ka – na ničom jej nezá­le­ží, je povrchná
 • Šlom­pa – zle sa oblieka
 • Dudu­ra – stá­le dudre
 • Pávi­ca, Mege­ri­ca, Striga
 • Pre­span­ka – slo­bod­ná mamička

Use Facebook to Comment on this Post

Ostatné, Rodina

Genealogické informácie na matričných úradov

Hits: 11681

Na tom­to mies­te by som chcel zve­rej­niť tak­po­ve­diac infor­má­cie, kto­ré môžu pomôcť naj­mä ostat­ných pát­ra­čom po gene­a­lo­gic­kých úda­joch. Ide o struč­ný výpis infor­má­cii z kni­hy Sar­má­y­o­vá Kales­ná Jana, Cir­kev­né mat­ri­ky na Slo­ven­sku zo 16 – 19. sto­ro­čia, 1991, Odbor archív­nic­tva Minis­ter­stva vnút­ra SR, Bra­ti­sla­va, 541 pp., kto­rá sa snáď nachá­dza v kaž­dom oblast­nom archí­ve. Sú to infor­má­cie o dostup­nos­ti úda­jov pre jed­not­li­vé obce. Ja uve­diem tie, kto­ré ma zaujímajú:

Pou­ží­va­né skratky:

n – narodený
s – sobášený
z – zomrelý
r.-kat. – rím­sko kato­líc­ky far­ský úrad
ev. – evan­je­lic­ký far­ský úrad
FO – far­ský obvod
 • Ban­kamat­ri­ka r.-kat. far­ské­ho úra­du v Mora­va­noch nad Váhom: n – 1783 – 1895, s – 1783 – 1905, z – 1783 – 1904, Inde­xy: n – 1783 – 1895, z – 1814 – 1917.
 • Ban­ská Bys­tri­casíd­lo židov­ské­ho mat­rič­né­ho obvo­du aj pre obce: Bacúch, Beňuš, Čier­ny Balog, Brezno.
 • Bec­kov – r.-kat. FO: Bec­kov, Kal­ni­ca, Kri­vo­súd – Bodov­ka, Lúka, Rako­ľu­by (dnes súčasť Kočo­viec). Do roku 1866 sa nachá­dza­jú aj zázna­my z obcí: Kočov­ce a Štvr­tok. Ev. FO: Bec­kov, Kal­ni­ca, Kočov­ce, Nová Vec nad Váhom (od r. 1866), Rako­ľu­by, Kro­vo­súd – Bodov­ka, Lúka, od roku 1866 aj Hôr­ka nad Váhom: n – 1676 – 1910, s – 1678 – 1934, z – 1678 – 1917.
 • Židov­ský mat­rič­ný obvod pre obec Mod­ro­vá: n – 1843 – 1942, s – 1844 – 1937, z – 1844 – 1942.
 • Beňuš – r.-kat FO: Beňuš, Fili­po­vo, Gaš­pa­ro­vo, Pôbi­šo­vo, Bacúch, Bra­vä­co­vo, Pod­ho­lie, Srn­ko­vo (súčasť Bra­vä­co­va): n – 1786 ‑1895, s – 1786 – 1896, z – 1786 – 1895, Index: n – 1786 – 1886, star­šie zázna­my sú na r.-kat. far­skom úra­de v Brezne.
 • Brez­no – r.-kat. FO: Brez­no, Buja­ko­vo, Jara­bá, Mýto pod Ďum­bie­rom, do roku 1780 Beňuš, do ro. 1786 Čier­ny Balog, do r. 1808 Pohron­ská Pol­ho­ra: n – 1656 – 1688, 1695 – 1904, s – 1683 – 1688, 1695 – 1904, z – 1656 – 1688, 1695 – 1901, Inde­xy: n – 1656 – 1951, s – 1683 – 1950, z – 1656 – 1951. Ev. FO: Brez­no, Buja­ko­vo, do r. 1871 Jara­bá a Mýto pod Ďum­bie­rom: n,s,z – 1784 – 1896. Ev. FO: Čer­ve­ná ska­la, Šumiac, Heľ­pa, Nová Maša, Švá­bol­ka, Zlat­no (dnes súčasť Vaľ­kov­ne), Poho­re­lá, Závad­ka nad Hro­nom: n – 1828 – 1937, s – 1833 – 1929, z – 1838 – 1936. Židov­ský mat­rič­ný obvod pre: Brez­no, Buja­ko­vo, Bacúch, Bra­vä­co­vo, Brus­no, Ondrej nad Hro­nom (dnes súčasť Brus­na), Bys­trá (dnes súčasť Mýta pod Ďum­bie­rom), Mýto pod Ďum­bie­rom, Čier­ny Balog, Dol­ná Leho­ta, Dubo­vá (dnes súčasť Nemec­kej), Heľ­pa, Hor­ná Leho­ta, Hro­nec, Jase­nie, Ľubie­to­vá, Micha­lo­vá, Osrb­lie, Pod­bre­zo­vá, Pohron­ská Pol­ho­ra, Polo­mka, Pre­daj­ná, Ráz­to­ka, Sih­la, Strel­ní­ky, Valas­ká: n – 1884 – 1936, s – 1885 – 1932, z – 1885 – 1945.
 • Čier­ny Balog – r.-kat. FO: Čier­ny Balog: n – 1787 – 1895, s – 1787 – 1896, z – 1787 – 1895, star­šie úda­je sú v mat­ri­kách obce Brezno.
 • Hor­ná Stre­da – r.-kat. FO: Hor­ná Stre­da: n, s – 1735 – 1852, z – 1737 – 1852, nov­šie úda­je sú v mat­ri­kách obce Pobedim.
 • Hrá­dok, Hôr­ka nad Váhom – r.-kat. FO: Hrá­dok, Hôr­ka nad Váhom: n – 1719 – 1898, s – 1729 – 1907, z – 1729 – 1905.
 • Jele­nec – Hor­né Sľa­ža­ny – ev. FO: Jele­nec, Hor­né Sľa­ža­ny: n, s, z – 1827 – 1894, r.-kat FO: Ladi­ce: n – 1713 – 1894, s – 1714 – 1901, z – 1713 – 1897, Index: 1857 – 1901. Židov­ský mat­rič­ný obvod obce Nit­ra: n – 1843 – 1928, s – 1852 – 1942, z – 1851 – 1903.
 • Mod­rov­ka – počet­ne zastú­pe­ná židov­ská komu­ni­ta, aj židia z Hôrky.
 • Nit­rian­ska Blat­ni­ca – r.-kat FO: Nit­rian­ska Blat­ni­ca, Krtov­ce, Lipov­ník, Vozo­ka­ny: n, s – 1827 – 1895, z – 1827 – 1915, Index: 1884 – 1915.
 • Nová Ves nad Váhom – súčasť židov­ské­ho mat­rič­né­ho obvo­du obce Bole­šov: n – 1821 – 1939, s – 1832 – 1931, z – 1832 – 1938, 1945.
 • Pieš­ťa­nyr.-kat. FO: Pieš­ťa­ny, Tep­li­ce (dnes súčasť Pieš­ťan), Malé Orviš­te, Veľ­ké Orviš­te (dnes súčas­ti obce Ostrov): n – 1700 – 1782, 1788 – 1903, s – 1709 – 1731, 1733 – 1782, 1788 – 1915, z – 1709 – 1714, 1717 – 1733, 1746 – 1782, 1788 – 1897. Inde­xy: n – 1709 – 1903, s – 1709 – 1915, z – 1709 – 1910. Židov­ský mat­rič­ný obvod pre obce: Pieš­ťa­ny, Tep­li­ce, Dra­hov­ce, Duco­vé, Hubi­na, Mora­va­ny, Malé Orviš­te, Veľ­ké Orviš­te, Rat­nov­ce, Soko­lov­ce, Lúka, Mod­ro­vá, Nová Leho­ta: n – 1852 – 1940, s – 1852 – 1931, z – 1852 – 1903. V rám­ci židov­ské­ho mat­rič­né­ho úra­du obce Ila­va: n – 1800 – 1950, s – 1822 – 1940, z – 1841 – 1923, 1926 – 1928, 1931 – 1932, 1936 – 1941, 1943. V rám­ci židov­ské­ho mat­rič­né­ho úra­du obce Myja­va: n – 1849 – 1941, s – 1847 – 1941, z – 1847 – 1943. Index: 1834 – 1894.
 • Pobe­dim – r.-kat FO: Pobe­dim, Bašov­ce (dnes súčasť obce Orviš­te), do roku 1852 Očkov a v rokoch 1852 – 1919 Hor­ná Stre­da: n – 1765 – 1900, s – 1756 – 1919, z – 1765 – 1949. Pre obec Hor­ná Stre­da: n, s, z – 1852 – 1919. Inde­xy: n, s – 1800 – 1904, z – 1830 – 1904.
 • Pohron­ská Pol­ho­ra – r.-kat FO: Pohron­ská Pol­ho­ra, Micha­lo­vá: n – 1788 – 1900, s – 1789 – 1871, z – 1843 – 1929. Inde­xy: n – 1788 – 1874, s – 1789 – 1907. Star­šie zázna­my sú na r.-kat far­skom úra­de v Brezne.
 • Roš­tár – ev. FO: Roš­tár, Mar­kuš­ka, spo­ra­dic­ky Pet­ro­vo: n,s – 1788 – 1952, z – 1788 – 1952.
 • Slo­ven­ská Nová Ves - pred­tým časť Vode­rád, v rám­ci obce Cífer: n – 1666 – 1898, s – 1666 – 1897, z ‑1666 – 1913. Inde­xy: n, s, z – 1800 – 1840, Židov­ský obvod: n, s, z – 1850 – 1885. Nov­šie úda­je sú v mat­ri­kách židov­ské­ho mat­rič­né­ho obvo­du Trnava.
 • Vode­ra­dy – r.-kat. FO: Vode­ra­dy, Pav­li­ce a Slo­ven­ská Nová Vec (dnes súčas­ti obce Vode­ra­dy): n – 1716 – 1895, s – 1721 – 1896, z – 1717 – 1895. V rám­ci židov­ské­ho obvo­du obce Veľ­ké Kos­to­ľa­ny: n – 1721 – 1909, s – 1737 – 1945, z – 1721 – 1900. Inde­xy: n – 1822 – 1929, z – 1831 – 1921. Pred­tým časť Pav­li­ce – v rám­ci židov­ské­ho obvo­du obce Buča­ny: n – 1851 – 1858, s – 1850 – 1855. V rám­ci obce Pus­té Úľa­ny ev FO: n – 1701 – 1896, s – 1703 – 1896, z – 1702- 1898. V rám­ci obce Reca – ref. FO: n – 1787 – 1924, s – 1799 – 1924, z – 1787 – 1868. V rám­ci obce Slo­ven­ská Nová Ves v ev. FO Trna­va: n – 1666 – 1671, 1706 – 1708, 1806 – 1895, s, z – 1666 – 1671, 1705 – 1708 – 1806 – 1895. Inde­xy: n – 1666 – 1913, z – 1666 – 1897. Židov­ský mat­rič­ný obvod: n – 1842 – 1942, s – 1840 – 1942, z – 1851 – 1942. V rám­ci obce Veľ­ký Grob ev. FO: n – 1786 – 1895, s – 1787 – 1896, z – 1786 – 1895.

Use Facebook to Comment on this Post