Naša rodina, Rodina

Najbližšia rodina

Hits: 6259

Najb­liž­šia rodina

MenoPriez­vis­koRode­náNarodený/​ZomrelPosled­né zná­me mies­to pobytuMies­to narodenia
Fran­ti­šekKac­lík19372020Pieš­ťa­nyFili­po­vo
EvaKac­lí­ko­váOndrá­ši­ko­vá1941Pieš­ťa­nyPieš­ťa­ny
Fran­ti­šekKac­lík1961Pieš­ťa­nyPieš­ťa­ny
PavolKac­lík1963Pezi­nokPieš­ťa­ny
EvaBare­ko­váKac­lí­ko­vá1964Hlo­ho­vecPieš­ťa­ny
PeterKac­lík1974Bra­ti­sla­vaPieš­ťa­ny
Roma­naKac­lí­ko­vá1986Pra­haHra­dec Králové
Iva­naKac­lí­ko­vá19892021Bra­ti­sla­vaPieš­ťa­ny
Len­kaKac­lí­ko­vá1986Pezi­nokNové Zám­ky
Mar­ti­naKac­lí­ko­vá1990Nit­raNové Zám­ky
Bar­ba­raBare­ko­vá1993Hlo­ho­vecPieš­ťa­ny
Mar­tinBarek1972Hlo­ho­vecPieš­ťa­ny
Zuza­naKac­lí­ko­váJuhás­zo­vá1961Pezi­nokNové Zám­ky

Use Facebook to Comment on this Post

Naša rodina, Ostatné, Rodina

Miestne mená na Horehroní

Hits: 9471

V oblas­ti, z kto­rej pochá­dza vet­va Kac­lí­kov­cov a Dugá­tov­cov, sa vysky­tu­jú čas­to nasle­dov­né mená a pome­no­va­nia oby­va­te­ľov domov. Nie­kto­ré z tých­to náz­vov sa uja­li ako pre­zýv­ky, nie­ke­dy dokon­ca aj ako úrad­né mená. Je dôle­ži­té ich poznať už aj z toho dôvo­du, že čas­to si ľudia pamä­ta­jú skôr tie­to miest­ne náz­vy ako sku­toč­né mená. Okrem toho slú­žia na bliž­šiu špe­ci­fi­ká­ciu jed­not­li­vých vetiev rodok­me­ňa. Ja spo­me­niem, tie kto­ré som zis­til v celej spá­do­vej oblas­ti vo Fili­po­ve a oko­lí. Dru­hý pád, kto­rý je za menom prí­me­nia niž­šie, je oso­bi­tý svo­jím dia­lek­tom, vyjad­ru­je tre­bárs odpo­veď na otáz­ku “kam ide­me” – napr. “do Chyž­kov”. Situ­ácia dospe­la do také­ho štá­dia, že dnes sa nie­kto­ré prí­me­nia pou­ží­va­jú ako priez­vis­ká spo­lu s pôvod­ným, napr. Faško-​Rudáš. Iná situ­ácia je napr. keď nie­ko­mu vra­ve­li Jano z lúky. Dnes žijú v Brez­ne Zlu­ky­ov­ci, najprv to však bol Jano, prí­pad­ne Jožo apod. z lúky, neskôr mali potom­ko­via priez­vis­ko Zlu­ki ale­bo Zluky.

Vysvet­le­nie nie­kto­rých prímení

 • Andel – man­žel­ka jed­né­ho z Faš­kov bola Ange­la – čes­ky angel je andel
 • Miš­kár – od vyko­ná­va­nia ste­ri­li­zá­cie oší­pa­ných – miškovania
 • Chy­žiak – ten čo posta­vil chy­žu (dom)
 • Kris­tian – od rod­né­ho mena Kristian
 • Palík – od rod­né­ho mena Pavol, malý Palík
 • Kolár – pre­dok bol Kolár
 • Kováč – pre­dok bol Kováč
 • Dídaj – žena bola od Dídajov
 • Macu­ľa (Lopuš­ný) – man­žel­ka bola rode­ná Macuľová

Faš­kov­ské prí­me­nia (48)

 • Andel, Beľo, Bun­gaj, Cif­rík, Dídaj, Dro­bec, Fará­rik, Fran­ko, Frn­tol, Hurtiak
 • Chr­maj, Chy­žiak, Jan­čiar, Kac­lík, Kanáľ, Kanc­lík, Kan­zel, Knož­ka, Kolár,
 • Kole­sár, Kon­čiš, Kováč, Krajč, Krč­már, Kris­tian, Kri­vý, Kršo, Kun­driak, Mačic
 • Makaš, Manoš, Mäsiar, Miš­kár, Motoš­ka, Murár, Oba­ľok, Palík, Papušiak
 • Pius, Pôj­dik, Pra­žiak, Rudáš, Škríp, Šra­mo, Šugár, Šušo, Taj­tu­li­ta, Zemko

Rus­ná­kov­ské prí­me­nia (3)

 • Fur­ka, Kli­nec, Rataj

Ostat­né prímenia

 • Bab­nič, Bela, Ber­ciak, Ces­tár, Čum­pier, Dor­ka, Eťka, Gelet­ka, Gúľan, Húska
 • Jag­rík, Kači­čiar, Kaňa, Kom­prd, Kon­ďúr, Kopaj, Kukúľ, Libič, Loj­ziak, Macuľa
 • Mogaj, Pac­koš, Pal­tín, Puc­ka, Pudák, Rapoš, Rekeň, Repka, Smr­č­ka, Sodúľ
 • Srn­ka, Štet, Turan, Záhorec

Žen­ské prímenia

 • Lelej­ka – na ničom jej nezá­le­ží, je povrchná
 • Šlom­pa – zle sa oblieka
 • Dudu­ra – stá­le dudre
 • Pávi­ca, Mege­ri­ca, Striga
 • Pre­span­ka – slo­bod­ná mamička

Use Facebook to Comment on this Post

Naša rodina, Rodina

Miesta výskytu našej rodiny

Hits: 4872

Mies­ta výsky­tu našej rodiny

Sú to mies­ta, kde oso­by býva­li, prí­pad­ne kde sa naro­di­li ale­bo zomre­li, kde pra­co­va­li. Nasle­du­je ich struč­ný prehľad.

ObecPočet
Fili­po­vo544
Beňuš482
Brez­no339
Gaš­pa­ro­vo108
Pieš­ťa­ny93
Bra­vä­co­vo70
Bra­ti­sla­va50
Pôbi­šo­vo35
Hôr­ka nad Váhom32
Ban­ská Bystrica25
Nové Zám­ky21
Húl20
KrajinaPočet
USA36
Čes­ko8
Maďar­sko5
Aus­trá­lia4
Nemec­ko4
Fran­cúz­sko3
Kana­da3
Rus­ko2
Švaj­čiar­sko2
Ukra­ji­na1
Talian­sko1
Rakús­ko1
Švéd­sko1

Use Facebook to Comment on this Post

Naša rodina, Rodina

Kontakty z Internetu

Hits: 8819

Slo­ven­sko

Čes­ko

 • na strán­kach čes­ké­ho fut­ba­lo­vé­ho klu­bu SK Čer­no­li­ce je spo­mí­na­ný Ľuboš Faš­ko ako člen druž­stva obce, kto­rá je 8 km od Prahy.
 • V Kou­ři­mi je fir­ma Husqu­ar­na, kde pra­co­val Jan Faško
 • Obec­ný infor­mač­ný občas­ník Světel­ské lis­ty v roku 2000, v kto­rom sa uvá­dza, že v akom­si fut­ba­lo­vom tur­na­ji zví­ťa­zil tým Kac­lík Bos­ko­vi­ce. Ide o obec Svět­lá v okre­se Blansko
 • Josef Pelí­šek Fami­ly – spo­mí­na sa tu Pec­ka
 • Oddiel TJ Baník Soko­lov – kara­te vedie Dez­ider Faš­ko, je čle­nom výkon­né­ho výbo­ru TJ Baník Sokolov
 • V zastu­pi­teľ­stve obce Kraj­ko­vá (juho­zá­pad Kruš­ných hôr) bol Ing. Mar­tin Faško

USA

Fran­cúz­sko

Gru­zín­sko

Holand­sko

 • Fas­ko – pri­va­te trans­la­ting company

Ostat­né kon­tak­ty z Internetu:

 • Jer­ry Fasko,968 Stan­well Dri­ve, High­land Hts Ohio 44143, home: 440−442−2795
  cell: 440−829−8827
 • C. Fas­ko 314 Glen Park Dr Bay Vil­la­ge, Ohio 440−899−2929
 • Daniel Fas­ko 6215 358465 Wil­low way Ber­ke­ley Heights, New Jer­sey 908−464−9177
 • Daniel Jr. Fas­ko 1256 Osbor­ne Rd Mount Ster­ling, Ken­tuc­ky 859−498−4609
 • E. A. Fas­ko 371 Bal­ti­mo­re Pike Sprin­field, Pen­syl­va­nia 19064 – 3809 610−459−2337
 • Ed Fas­ko 371 Bal­ti­mo­re Pike Sprin­field, Pen­syl­va­nia 19064 – 3809 610−692−4846
 • Edward Fas­ko 17120 Gre­en­wo­od Ave Cle­ve­lend, Ohio 44111 – 3903 216−252−0316
 • Emi­ly Fas­ko 1877 3554061028 Eli­za­beth, Jo Daviess, Illinois
 • Frank Fas­ko 2881 S Sca­les Mound Rd Eli­za­beth, Illi­onis 61028 – 0000 815−858−3709
 • Frank Fas­ko 700 Whi­tes­to­ne Sr Blo­oming­ton, India­na 47403 – 4867 812−824−8353
 • I. S. Fas­ko Oak­land, Cam­brid­ge 94617 – 0000 510−635−3592
 • Jacob Fas­ko 4665 3395844137 Map­le Height, Cuy­aho­ga, Ohio
 • James Fas­ko 1277 Ken­ne­dy Rd Stre­ets­bo­ro, Ohio 44241 – 5848 330−626−2758
 • Jamie Fas­ko 1277 Ken­ne­dy Rd Stre­ets­bo­ro, Ohio 330−626−1286
 • Jer­ry Fas­ko 968 Stan­well Dr Cle­ve­lend, Ohio 44143 – 3236 440−442−2795
 • Jer­ry Fas­ko 968 Stan­well Dr Cle­ve­lend, Ohio 44143 – 3236 440−442−9899
 • John Fas­ko 3017 2876444105 Cle­ve­lend Cuy­aho­ga, Ohio
 • John Fas­ko 13728 3059044128 Cle­ve­lend Cuy­aho­ga, Ohio
 • John J. SR Fas­ko 7912 Mary­land Ave, Cle­ve­lend, Ohio 44105 – 5934 216−271−1654
 • Joseph Fas­ko 1609 Ala­me­da Ave Lake­wo­od, Ohio 44107 – 4934 216−226−5444
 • Joseph Fas­ko 5975 3244844107 Lake­wo­od, Cuy­aho­ga, Ohio
 • Julia Fas­ko 4027 3581044105 Cle­ve­lend Cuy­aho­ga, Ohio
 • Mar­ga­ret Fas­ko 8985 3226444134, Cle­ve­lend, Cuy­aho­ga, Ohio
 • Mary Fas­ko 14612 Tokay Ave Map­le Heights, Ohio 44137 – 3847 216−662−0285
 • Michel­le Fas­ko 4708 Bai­ley Rd North Olm­sted, Ohio, 44070 – 3312 440−716−9559
 • P. Fas­ko 3260 Mar­vin Ave Cle­ve­lend, Ohio, 44109 – 2131 216−741−7445
 • Peter Fas­ko 22.3.1894 2514354555 Phil­lips, Pri­ce, Wisconsin
 • Phyl­lis Fas­ko 700 Whi­tes­to­ne Sr Blo­oming­ton, India­na 47403 – 4867 812−824−8353
 • Phyl­lis Fas­ko 700 Whi­tes­to­ne Sr Blo­oming­ton, India­na 47403 – 4867 812−824−8358
 • R Fas­ko 1616 Amber­ly Ave Cle­ve­lend, Ohio 44109 – 3550 216−398−3409
 • Sabi­na Fas­ko 28.12.188 2797344127 Cle­ve­lend, Cuy­aho­ga, Ohio
 • Suzan Fas­ko 9.8.1898 2666519111 Phi­la­delp­hia, Philadelphia
 • Tho­mas Fas­ko 1248 Water­bu­ry Dr Medi­na, Ohio 44256 – 2812 330−722−1679
 • Tra­vis Fas­ko 1277 Ken­ne­dy Rd Stre­ets­bo­ro, Ohio 44241 – 5848 330−626−4337
 • Dez­ider Faš­ko pred­se­da kara­te v TJ Baník Soko­lov Čes­ká repub­li­ka 42 – 603253726
 • Jeri­miah Heit­man mar­ried with Anna Kac­li­ko­va 9.11 1868 Neb­ras­ka or Midwest
 • Joseph Iona­di dcé­ra Michel­le Iona­di Pitts­burgh, USA
 • Michel­le Iona­di dcé­ra Kat­hle­en Kac­lik and Joseph Iona­di Pitts­burgh, USA
 • Aimee Kac­lik 621 E Woolb­right RD,Boynton Beach, Flo­ri­da, 33435 – 6156, USA 561 – 7348237
 • Ber­ha Kac­lik 1560 3234020601 Wal­dorf, Char­les, MD, Pen­syl­va­nia, USA
 • Cyril Kac­lik 3841 32361422 Sto­kes Ave Brad­dock, Pen­syl­va­nia, USA 412−351−2204
 • Cyril Kac­lik 3841 3236115104 Brad­dock, Alleg­he­ny, Pen­syl­va­nia, USA
 • Cyril R Kac­lik 422 Sto­ke Ave, Brad­dock, Pensylvania,15104- 2247, USA 412 – 3512204
 • D.L. Kac­lik 252 Cas­to­ne LN, Pitts­burgh ?. Sewick­ley ?, Pen­syl­va­nie, 15237 – 1006 ?, 15143−00412−3671659
 • Dolo­res M. Kac­lik 1019 Wol­fe Ave, Brad­dock, Pensylvania,15104 – 2711, USA 412 – 8230956
 • Ger­ry Kac­lik Pen­syl­va­nia, USA gerflorida@​aol.​com
 • Chris Kac­lik 138 Car­ria­ge Hill DR, Mars, Pensylvania,16046 – 2352, USA 724 – 7728241
 • Chris­top­her Kac­lik Buil­der 191 Cro­we Ave­nue, Mars, Pensylvania,A 16046, USA TEL: 724−934−3101, FAX: 724−625−1170
 • Chris­top­her Kac­lik Pen­syl­va­nia, USA
 • J. Kac­lik 2270Máj 1978 15104 Brad­dock, Pen­syl­va­nia, USA
  J. Kac­lik 2270máj 1978 15104 Brad­dock, Alleg­he­ny, Pen­syl­va­nia, USA
 • J. G. Kac­lik 30 High­land Dr, Pitts­burg, Pen­syl­va­nia 15202 – 1033 412−761−1688
 • James Kac­lik 1019 Wol­fe Ave, Brad­dock, Pensylvania,15104 – 2711, USA 412 – 8230956
 • John Kac­lik 24.7.1883, jún 1967, 15243 Pitts­burgh, Alleg­he­ny, Pen­syl­va­nia, USA
 • John G. Kac­lik 5073 San Roc­co Ct, Pun­ta Gor­da, Flo­ri­da, 33950 – 7923,USA 941 – 6393123
 • Kat­hle­en Kac­lik dcé­ra Michel­le Iona­di Pitts­burgh, USA
 • Kevin J. Kac­lik Black­swo­ods Rd,Freedom, Pen­syl­va­nia, 15042 – 0000, USA 724 – 7750277
 • Lin­da Kac­lik 901 Lake­si­de Cir Lewis­vil­le, Texas 972−315−2227
 • Lin­da Kac­lik 16 Win­dwo­od Dr, Cand­ler NC 28715 – 9707 828−670−5934
 • Lin­da Kac­lik 25 Orchard St, Can­ton 28716 – 4012 828−235−1511
 • Ludo­vit Kac­lik 11.3.1996 sa ože­nil s Murp­hy Luan­ne M, zrej­me v Dal 1960 901 Lake­si­de CIR, Lewis­vil­le, Texas, 75057 – 5057,USA 972 – 3152227
 • Nan­cy Kac­lik 16162august 197890024 Los Ange­les, Cali­for­nia, USA
 • Nan­cy Coan Kac­lik naro­de­ná v New Jer­sey 16162 2872190024 Los Ange­les, Cali­for­nia, USA
 • R.J. Kac­lik 148 Ave­nue A, Pitts­burgh, Pensylvania,15221 – 4206, USA 412 – 8232586
 • Ror­ry T Kac­lik 4902 Piney Church Rd Wal­dorf MD 20602 – 3136, Mary­land 301−842−7069
 • Bedřich Kac­lík Heřma­no­va 38,Praga, Čes­ká republika
 • Tomáš Kac­lík Brez­no, Slovakia
 • Kac­lik & Gra­ves Archts 809 Bin­gham St., Pitts­burg, 15203 – 1009,USA 412 – 3813300
 • Dol­ly Kaclik-​Jacoby Faz, Dan­vil­le, Mexiko
 • Anna Kac­li­ko­va mar­ried with Jeri­miah Heit­man Nov. 9, 1868 Neb­ras­ka or Midwest
 • Ale­na Kac­lí­ko­vá Zbo­rov­ská 8, Pra­ha 5,Česká republika
 • Bar­bo­ra Kac­lí­ko­vá Plic­ko­va 553, Pra­ha 4, Čes­ká republika
 • Jaro­sla­va Kac­lí­ko­vá, JUDr. Nad les­ním divad­lem 1353, Čes­ká republika
 • Luan­ne M. Murp­hy 11.3.1996 sa vyda­la za Ludo­vi­ta Kac­li­ka, zrej­me v D 19

Use Facebook to Comment on this Post