2012, Bratislavské reportáže, Časová línia, Reportáže, Slovenské reportáže, Technické reportáže, Zábavné reportáže

Silvester v Bratislave

Hits: 1505

Sil­ves­ter v Lama­či 2012

Use Facebook to Comment on this Post

2007, 2008, 2009, Časová línia, Piešťanské reportáže, Reportáže, Slovenské reportáže, Technické reportáže

Letecké dni

Hits: 4910

V posled­ných rokoch sa letec­ké dni kona­jú na Slia­či.

Rok 2009

13.6 – 14.6.2009 sa kona­li Národ­né letec­ké dni opäť v Pieš­ťa­noch. Ten­to­raz som sa ho zúčast­nil koneč­ne tak­mer od začiat­ku prog­ra­mu v sobo­tu. Ško­da, že začia­tok bol zúfa­lý. Veľ­ké množ­stvo ľudí čaka­lo pri­dl­ho na lís­t­ky, to orga­ni­zá­to­ri nez­vlád­li. Ja som si odstál asi 20 minút a to som bol asi 20 met­rov od lavi­ce, kde bol pre­daj lís­tkov. Za mnou bola hal­da. Nevši­mol som si, žeby orga­ni­zá­to­rov tla­či­la nie­kde topán­ka, skôr som mal pocit, že im to bolo fuk.


Rok 2008 a 2007

14. – 15.6.2008 sa kona­li Národ­né letec­ké dni v Pieš­ťa­noch pod náz­vom “Dni národ­nej hrdos­ti”. Ich prvý roč­ník sa konal 16. – 17.6.2007. Foto­gra­fie z oboch podu­ja­tí náj­de­te nižšie

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Neživé, Piešťanské reportáže, Reportáže, Slovenské reportáže, Technické reportáže, Technika

Silvester v Piešťanoch

Hits: 2598

Sil­ves­ter sa v Pieš­ťa­noch, čo si ja pamä­tám zvy­čaj­ne osla­vo­val aj “ofi­ciál­nym – veľ­kým” ohňos­tro­jom. Naj­mä v minu­los­ti sa odpa­ľo­val naj­mä z bre­hov Váhu, zhru­ba v úrov­ni kúpa­lis­ka EVA. Pre­to väč­ši­na divá­kov sa naň poze­ra­la z Kolo­nád­ne­ho mos­tu. Malo to svo­je čaro, aj ohni­vé efek­ty nad vodou boli v takom­to pro­stre­dí kraj­šie. V roku 2010 sa ohňos­troj odpa­ľo­val zo stre­chy Aupar­ku, v uzav­re­tej zástav­be. Čo bolo dosť nešťast­né roz­hod­nu­tie. Výhľad naň bol naozaj obme­dze­ný a jeho poten­ciál sa razom zní­žil. Men­šie ohňos­tro­je pre­bie­ha­li aj v roku 2010 a aj v minu­los­ti na rôz­nych mies­tach po celom meste.

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Maďarské reportáže, Neživé, Produkty, Reportáže, Stavby, Technické reportáže, Technika, Umenie, Zahraničné reportáže

International Model Show v Mosonmagyaróvári

Hits: 2290

V Moson­ma­gy­aró­vá­ri sa koná kaž­do­roč­ne kona­jú mode­lár­ske výsta­vy – Inter­na­ti­onal Model Show Moson­ma­gy­aró­vár. Schá­dza sa tam mode­lár­sky výkvet z celej Euró­py, občas prí­de nie­kto aj zo zámoria.

Odka­zy


Rok 2010

V roku 2010 sa kona­la výsta­va 10.-11 apríl vo veľ­mi pek­nom “zámoč­ku”.

Use Facebook to Comment on this Post