2013, Časová línia, Divadlo, Ľudia, Neživé, Podujatia, Podunajské reportáže, Reportáže, Slovenské reportáže, Umenie, Umenie, Vystúpenia, Zábavné reportáže

Záleská divadelná púť

Hits: 1479

Prvý roč­ník sa konal v roku 2011, hlav­ným orga­ni­zá­to­rom je Občian­ske zdru­že­nie Naše Zále­síč­ko (zales​ka​di​va​del​na​put​.sk). Záles­ká diva­del­ná púť je podu­ja­tie, na kto­rom hrá prím divad­lo, ale náj­de­te tu aj výtvar­né ume­nie, hud­bu, lite­ra­tú­ru, občerstve­nie a snáď dob­rú nála­du. Cez deň pre­bie­hal hlav­ný prog­ram pod veľ­kým sta­nom zame­ra­ný na det­ské­ho divá­ka (roz­práv­ky), večer bolo na prog­ra­me divad­lo a kon­cert pre star­ších a dospe­lých. V deň, kto­rý som sa fes­ti­va­lu zúčast­nil bola na prog­ra­me ohňo­vá šou a kon­cert Pet­ra Lipu. Mne sa veľ­mi páči­li nápa­dy a aj ich rea­li­zá­cia. Dre­vo, kameň a iný pri­ro­dze­nej­šie pôso­bia­ci mate­riál a nie elek­tro­ni­ka. Počú­val som mno­ho roz­prá­vok pop­ri foto­gra­fo­va­ní. Vystu­po­va­li v nich pro­fe­si­onál­ne súbo­ry, divad­lá. Zmo­der­ni­zo­va­né úpra­vy kla­sic­kých roz­prá­vok občas u mňa vyvo­la­li úsmev, poču­do­va­nie a občas aj šok. Zrej­me je to správ­na adap­tá­cia. V zná­mej “Soľ nad zla­to” zazne­lo – “mám ťa rada ako Ryt­mu­sa”.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Bratislavské reportáže, Časová línia, Reportáže, Slovenské reportáže, Technické reportáže, Zábavné reportáže

Silvester v Bratislave

Hits: 1538

Sil­ves­ter v Lama­či 2012

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Bratislavské reportáže, Časová línia, Reportáže, Slovenské reportáže, Zábavné reportáže

Sheraton Beh čašníkov

Hits: 1631

25.3.2011 sa konal v súvis­los­ti s ČSOB Marat­ho­nom beh čaš­ní­kov. V Bra­ti­sla­ve, pred Euro­ve­ou. Bolo to výraz­ne viac o zába­ve ako o špor­te a bolo to na môj vkus tro­chu bez šťa­vy. Pre­dov­šet­kým účast­ní­kov bolo málo a ich prí­stup bol zväč­ša čis­to ama­tér­sky. Výzvy mode­rá­to­ra podu­ja­tia do oko­li­tých reštau­rá­cií na účasťver­bo­va­nie medzi divák­mi tes­ne pred štar­tom podu­ja­tia boli pre mňa sil­ná káva. Prí­stup “ofi­ciál­nych” foto­gra­fov, kto­rí sa cpa­li, aby nafo­ti­li asi neja­ké uni­kát­ne foto­gra­fie sú tiež mimo môj­ho vku­su, navy­še ich bolo ako hadov. Navy­še viac­ná­sob­né pokri­ko­va­nie Sla­va Jur­ka ako mode­rá­to­ra na súťa­žia­ce­ho, že mu pada­jú gate mi priš­lo úbo­hé. Kto­vie, pre nie­ko­ho je to asi veľ­ká prča.

Pre účast­ní­kov bola pri­pra­ve­ná pre­káž­ko­vá trať, s tým, že sa súťa­ži­lo v pároch. Pri­pra­vil sa mie­ša­ný nápoj a s ním bolo tre­ba prejsť pre­káž­ky a potom nájsť nie­ko­ho ďal­šie­ho, aby pri­pra­ve­ný nápoj vypil. Vypi­tie bol tro­chu chu­ťo­vý prob­lém, pre­to­že veľ­ká sna­ha a tlak zaprí­či­nil, že nápo­je boli tro­chu prí­kre :-). Kaž­do­pád­ne nie­čo som nafo­til a som s tým cel­kom spokojný.


On the 25th of March 2011, a wai­ter race took pla­ce in con­nec­ti­on with the ČSOB Marat­hon. It hap­pe­ned in Bra­ti­sla­va, in front of Euro­vea. It was much more about enter­tain­ment than sports, and, for my tas­te, it lac­ked a bit of exci­te­ment. Abo­ve all, the­re were few par­ti­ci­pants, and the­ir app­ro­ach was most­ly pure­ly ama­te­urish. The chal­len­ges from the even­t’s host to near­by res­tau­rants for par­ti­ci­pa­ti­on and rec­ru­iting among the audien­ce just befo­re the start of the event were a bit too much for me. The app­ro­ach of the “offi­cial” pho­tog­rap­hers, who were pus­hing to take some uni­que pho­tos, was also not to my liking, espe­cial­ly sin­ce the­re were so many of them. Furt­her­mo­re, the repe­a­ted shou­ting of Sla­va Jur­ka, the host, at the con­tes­tants about the­ir fal­ling pants see­med poor to me. Per­haps, for some, it’s a big laugh.

A chal­len­ging obstac­le cour­se was pre­pa­red for the par­ti­ci­pants, with the com­pe­ti­ti­on taking pla­ce in pairs. A mixed drink was pre­pa­red, and the task was to navi­ga­te the obstac­les with the drink and then find some­one else to drink the pre­pa­red beve­ra­ge. Drin­king posed a bit of a tas­te prob­lem becau­se the gre­at effort and pre­ssu­re made the drinks a bit inten­se :-). Nevert­he­less, I took some pho­tos, and I’m quite satis­fied with them.


Use Facebook to Comment on this Post