2015, Časová línia, České reportáže, Podujatia, Reportáže

Veterány v Jiříkove

Hits: 817

Keď som bol v Čes­kom Švaj­čiar­sku, náho­dou som pri Jiří­ko­ve nara­zil na jaz­du veteránov.

Use Facebook to Comment on this Post

2015, Časová línia, České reportáže, Podujatia, Reportáže

ISSS

Hits: 751

V roku 2015 som sa zúčast­nil medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie ISSS v Hrad­ci Krá­lo­vom, kto­rá je zame­ra­ná na refor­mu verej­nej sprá­vy, roz­voj e‑governmentu a infor­ma­ti­zá­ciu spoločnosti.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2013, Časová línia, Divadlo, Ľudia, Neživé, Podujatia, Podunajské reportáže, Reportáže, Slovenské reportáže, Umenie, Umenie, Vystúpenia, Zábavné reportáže

Záleská divadelná púť

Hits: 1445

Prvý roč­ník sa konal v roku 2011, hlav­ným orga­ni­zá­to­rom je Občian­ske zdru­že­nie Naše Zále­síč­ko (zales​ka​di​va​del​na​put​.sk). Záles­ká diva­del­ná púť je podu­ja­tie, na kto­rom hrá prím divad­lo, ale náj­de­te tu aj výtvar­né ume­nie, hud­bu, lite­ra­tú­ru, občerstve­nie a snáď dob­rú nála­du. Cez deň pre­bie­hal hlav­ný prog­ram pod veľ­kým sta­nom zame­ra­ný na det­ské­ho divá­ka (roz­práv­ky), večer bolo na prog­ra­me divad­lo a kon­cert pre star­ších a dospe­lých. V deň, kto­rý som sa fes­ti­va­lu zúčast­nil bola na prog­ra­me ohňo­vá šou a kon­cert Pet­ra Lipu. Mne sa veľ­mi páči­li nápa­dy a aj ich rea­li­zá­cia. Dre­vo, kameň a iný pri­ro­dze­nej­šie pôso­bia­ci mate­riál a nie elek­tro­ni­ka. Počú­val som mno­ho roz­prá­vok pop­ri foto­gra­fo­va­ní. Vystu­po­va­li v nich pro­fe­si­onál­ne súbo­ry, divad­lá. Zmo­der­ni­zo­va­né úpra­vy kla­sic­kých roz­prá­vok občas u mňa vyvo­la­li úsmev, poču­do­va­nie a občas aj šok. Zrej­me je to správ­na adap­tá­cia. V zná­mej “Soľ nad zla­to” zazne­lo – “mám ťa rada ako Ryt­mu­sa”.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post