2012, Časová línia, Chovateľské reportáže, Pestiarne, Príroda, Rastliny, Reportáže, Vodné rastliny

Aqua-​Daho – pestiareň vodných rastlín

Hits: 5366

Vďa­ka zájaz­du, kto­rý orga­ni­zo­va­li ban­sko­bys­tric­kí akva­ris­ti sme nav­ští­vi­li pes­tia­reň vod­ných rast­lín Aqua-​Daho. Pre mňa to bola hlav­ná moti­vá­cia, aby som doces­to­val na raňaj­šiu hodi­nu do Ban­skej Bys­tri­ce. Sám pes­tu­jem vod­né rast­li­ny rád v rela­tív­ne veľ­kom množ­stve a navy­še to skú­šam aj v emerz­nej podo­be. Keď sme priš­li do Viký­řo­vic, von­ku bolo už len 7°C. Napriek tomu, nie­koľ­ko dru­hov rast­lín bolo pes­to­va­ných mimo skle­ní­kov. Domá­ci nám ochot­ne uká­za­li rast­li­ny – podo­tý­kam, že bola sobo­ta a veľ­mi ochot­ne pora­di­li a pre­da­li, čo sme chce­li. Mal som veľ­ké oča­ká­va­nia a sku­toč­nosť ich predčila.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post