2009, Časová línia, Chovateľské burzy, Chovateľské reportáže, Reportáže

Akvatera Trnava

Hits: 4277

Auto­ri prís­pev­kov – Milan Kánya, Milan Sabo, Matej Follrich

Akva­Te­ra Trna­va 20.9.2009

Akva­ris­tic­ko – tera­ris­tic­ká výstava/​burza Akva­Te­ra Trna­va sa kona­la 20. sep­tem­bra 2009 v pries­to­roch Obvod­né­ho úra­du prá­ce. Na 81 sto­loch pre­dá­va­lo 35 pre­dá­va­jú­cich zo Slo­ven­ska, Čiech a Rakús­ka. Cel­ko­vý odha­do­va­ný počet náv­štev­ní­kov pre­vý­šil magic­kú hra­ni­cu tisíc­ky. V tom­to čís­le sú zará­ta­ní aj nepla­tia­ci náv­štev­ní­ci z radov detí, dôchod­cov a zdra­vot­ne a teles­ne pos­ti­hnu­tých. Verím, že sa nám poda­rí udr­žať kva­li­tu akcie mini­mál­ne na súčas­nej úrov­ni a spra­ví­me všet­ko pre­to aby tak náv­štev­ní­ci ako aj pre­dá­va­jú­ci odchá­dza­li z Akva­Te­ra Trna­va rov­na­ko spo­koj­ní ako tomu bolo dote­raz. Ter­mín kona­nia ďal­šej akcie bude na jar 2010. Kon­krét­ny dátum spres­ní­me čosko­ro na strán­ke att​.pla​zy​unas​.com.


Akva­Te­ra Trna­va 31.5.2009

Posled­ný májo­vý deň v roku 2009 sa usku­toč­ni­la už štvr­tá ATT výstava/​burza v Trna­ve. Vďa­ka veľ­ké­mu záuj­mu pre­dá­va­jú­cich a náv­štev­ní­kov sa kona­la vo väč­ších pries­to­roch ako tomu bolo prvé tri razy. Na naše pote­še­nie boli aj nové pries­to­ry, šty­ri krát väč­šie ako dovte­dy, bez­ná­dej­ne vypre­da­né pre­dá­va­jú­ci­mi a napl­ne­né dych­ti­vý­mi náv­štev­ník­mi. Pre­dá­va­jú­ci zo šty­roch kra­jín vysta­vo­va­li svo­ju ponu­ku na 78 sto­loch. Pote­ši­la na slo­ven­ské pome­ry vyso­ká účasť pre­dá­va­jú­cich z Čes­kej repub­li­ky. Pia­ti vysta­vo­va­li na 18 sto­loch zvie­ra­tá a tovar, kto­rý pútal pozor­nosť davu náv­štev­ní­kov. Tých priš­lo behom 3 hodín na ATT cca 1000! Aj pre­to sme sa roz­hod­li pre­dĺžiť čas nad­chá­dza­jú­cej bur­zy na 4 hodi­ny od 8:00 – 12:00.

Prvé tri akcie sa kona­li v CVČ Kalo­ka­ga­tia v Trna­ve. Prvá akcia sa kona­la 16.9.2007, ďal­šie 8.6.2008, 5.10.2008. Vzhľa­dom na vyso­kú účasť náv­štev­ní­kov a nedos­ta­toč­né kapa­ci­ty pre uspo­ko­je­nie pre­dá­va­jú­cich sme už túto, v pora­dí štvr­tú bur­zu zor­ga­ni­zo­va­li vo väč­ších pries­to­roch v pries­to­roch Obvod­né­ho úra­du prác (ved­ľa OC MAX) – Jána Bot­tu 4, Trna­va GPS: 48°22’9.02“N /​17°34’38.62“E.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Časová línia, Chovateľské reportáže, Pestiarne, Príroda, Rastliny, Reportáže, Vodné rastliny

Aqua-​Daho – pestiareň vodných rastlín

Hits: 5366

Vďa­ka zájaz­du, kto­rý orga­ni­zo­va­li ban­sko­bys­tric­kí akva­ris­ti sme nav­ští­vi­li pes­tia­reň vod­ných rast­lín Aqua-​Daho. Pre mňa to bola hlav­ná moti­vá­cia, aby som doces­to­val na raňaj­šiu hodi­nu do Ban­skej Bys­tri­ce. Sám pes­tu­jem vod­né rast­li­ny rád v rela­tív­ne veľ­kom množ­stve a navy­še to skú­šam aj v emerz­nej podo­be. Keď sme priš­li do Viký­řo­vic, von­ku bolo už len 7°C. Napriek tomu, nie­koľ­ko dru­hov rast­lín bolo pes­to­va­ných mimo skle­ní­kov. Domá­ci nám ochot­ne uká­za­li rast­li­ny – podo­tý­kam, že bola sobo­ta a veľ­mi ochot­ne pora­di­li a pre­da­li, čo sme chce­li. Mal som veľ­ké oča­ká­va­nia a sku­toč­nosť ich predčila.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Akvaristické obchody, Časová línia, Chovateľské reportáže, Reportáže

Třinecká akvaristika

Hits: 2795

Na akva­ris­tic­kej auto­bu­so­vej výpra­ve, kto­rú spá­cha­li ban­sko­bys­tri­ča­nia sme sa ces­tou z Kra­ko­va, Žer­ma­nic­kej prieh­ra­dy Třá­no­vic zasta­vi­li v jed­nom akva­ris­tic­kom obcho­de v Třin­ci. Bol to pek­ný obchod.

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Akvaristické inštitúcie, Časová línia, Chovateľské reportáže, Reportáže

Tubifex Czestochowa

Hits: 2642

Na svo­jich ces­tách som mal mož­nosť zaví­tať do pre­vádz­ky fir­my Tubi­fex v Czes­to­cho­wej. My sme priš­li cez víkend. Vide­li sme ako sa s práš­ko­vé­ho krmi­va spra­via pev­né pele­ty, resp. gra­nu­le. Vide­li sme aj ako stroj vyro­bí nádo­bu na krmi­vo. Okrem toho množ­stvo krmív rôz­ne­ho druhu.

Use Facebook to Comment on this Post