2007, 2009, 2011, 2012, 2013, Časová línia, Dokumenty, Piešťanské dokumenty, Príroda, Prírodné dokumenty, Slovenské dokumenty, Živočíchy, Zvieracie dokumenty

Vtáky v Piešťanoch

Hits: 4703

Vtá­kom sa v Pieš­ťa­noch cel­kom darí. Rie­ka Váh posky­tu­je množ­stvo mož­nos­tí, vod­ná nádrž Sĺňa­va, Lido takis­to. Aj pre­to naj­mä vod­né vtá­ky sa v Pieš­ťa­noch vysky­tu­jú v hoj­nom množ­stve. Park je úto­čis­kom pre men­šie dru­hy, napr. spevavce.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2013, Časová línia, Dokumenty, Hornonitrianske dokumenty, Príroda, Prírodné dokumenty, Živočíchy, Zvieracie dokumenty

Sokoliari Aquila na Bojnickom zámku

Hits: 1991

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2012, Časová línia, Dokumenty, Príroda, Prírodné dokumenty, Živočíchy, Zvieracie dokumenty

Jašterica na love

Hits: 3653

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Dokumenty, Ľudia, Považské dokumenty, Práca, Prírodné dokumenty, Slovenské dokumenty, Zvieracie dokumenty

Zabíjačka

Hits: 3566

Zabí­jač­ka bola pre mňa veľ­ká výzva. Mal som však šťas­tie na to, že som sa zúčast­nil takej zabí­jač­ky, pri kto­rej to veľ­mi dob­re, aj pek­ne odsý­pa­lo. Všet­ci si pomá­ha­li, niko­mu nebo­lo tre­ba vra­vieť, že rob, ale­bo čo tre­ba robiť. V dneš­nej dobe to bolo pre mňa nevídané.

Use Facebook to Comment on this Post