2016, 2016-2020, Časová línia, Česko, Krajina, Mlyny, Moravské, Neživé, Obce, Severná Morava, Stavby, Zahraničie

Rýmice

Hits: 302

Rými­ce sa nachá­dza­jú 5 km od Hole­šo­va Zlín­skom kra­ji. Ležia v nad­mor­skej výš­ke 214 met­rov nad morom. Na plo­che 5,52 km2 tu žije 605 oby­va­te­ľov. Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1353. Od polo­vi­ce 19. sto­ro­čia bol v obci cuk­ro­var (rymi​ce​.cz). V obci sa nachá­dza tvrz z dru­hej polo­vi­ci 16. sto­ro­čia, kos­tol svä­té­ho Bar­to­lo­me­ja za roku 1786. Prí­tom­ná je ľudo­vá archi­tek­tú­ra s veter­ným mly­nom (rymi​ce​.cz), are­ál pamia­tok ľudo­vé­ho sta­vi­teľ­stva východ­nej Hanej. V 90-​tych rokoch bol z Boře­no­vic pre­ne­se­ný a rekon­štru­ova­ný veter­ný mlyn holand­ské­ho typu. Rých­losť otá­ča­nie sa regu­lu­je pomo­cou tzv. pla­chiet, dre­ve­ných dosiek zave­se­ných na rame­nách. Všet­ky domy sú posta­ve­né tra­dič­ne ako dre­ve­ný zrub s hli­ne­nou omiet­kou, ale­bo z nepá­le­ných tehiel. Stre­chy majú kry­ti­nu so sla­men­ných doš­kov (rymi​ce​.cz).


Rými­ce is loca­ted 5 km from Hole­šov in the Zlín Regi­on. It lies at an alti­tu­de of 214 meters abo­ve sea level. With an area of 5.52 km², the vil­la­ge is home to 605 inha­bi­tants. The first writ­ten men­ti­on dates back to 1353. From the mid-​19th cen­tu­ry, the­re was a sugar fac­to­ry in the vil­la­ge (rymi​ce​.cz). The vil­la­ge fea­tu­res a for­tress from the second half of the 16th cen­tu­ry and the Church of St. Bart­ho­lo­mew, built in 1786. Folk archi­tec­tu­re with a wind­mill is pre­sent in the vil­la­ge (rymi​ce​.cz), as well as a com­plex of folk archi­tec­tu­re monu­ments in the eas­tern Haná regi­on. In the 1990s, a Dutch-​style wind­mill was trans­fer­red from Boře­no­vi­ce and recons­truc­ted. The spe­ed of rota­ti­on is regu­la­ted using so-​called plach­ty,” wooden boards sus­pen­ded on arms. All hou­ses are tra­di­ti­onal­ly built as log cabins with clay plas­ter or from unba­ked bricks. The roofs are cove­red with straw shin­gles (rymi​ce​.cz).


Rými­ce se nachá­ze­jí 5 km od Hole­šo­va ve Zlín­ském kra­ji. Leží v nad­mo­řs­ké výš­ce 214 met­rů nad mořem. Na plo­še 5,52 km² zde žije 605 oby­va­tel. Prv­ní písem­ná zmín­ka je z roku 1353. Od polo­vi­ny 19. sto­le­tí byl v obci cuk­ro­var (rymi​ce​.cz). V obci se nachá­zí tvrz z dru­hé polo­vi­ny 16. sto­le­tí, kos­tel sva­té­ho Bar­to­lo­měje z roku 1786. Pří­tom­ná je lido­vá archi­tek­tu­ra s větr­ným mlý­nem (rymi​ce​.cz), are­ál pamá­tek lido­vé­ho sta­vi­tels­tví východ­ní Hané. V 90. letech byl z Boře­no­vic pře­ne­se­ný a rekons­tru­ova­ný větr­ný mlýn holand­ské­ho typu. Rych­lost otá­če­ní se regu­lu­je pomo­cí tzv. pla­chiet, dře­věných desek zavěše­ných na rame­nech. Všech­ny domy jsou posta­ve­ny tra­dič­ně jako dře­věný zrub s hlí­něnou omít­kou nebo z nepá­le­ných cihel. Stře­chy mají kry­ti­nu ze sla­měných šin­de­lů (rymi​ce​.cz).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2016, 2016-2020, Časová línia, Česko, Krajina, Moravské, Obce, Severná Morava, Zahraničie

Rajnochovice – obec lesa aj valašskej katedrály

Hits: 346

Raj­no­cho­vi­ce sú turis­tic­kým cen­trom Hos­týn­skych vrchov. Obec je pes­trá, pre­važ­ne zales­ne­ná z mno­hý­mi pasien­ka­mi, kto­ré sú dedič­stvom osíd­ľo­va­nia. V lete tu je troj­ná­sob­né množ­stvo oby­va­te­ľov, nachá­dza sa tu viac ako 550 rekre­ač­ných chát a objek­tov (raj​no​cho​vi​ce​.cz). Raj­no­cho­vi­ce vznik­li z nie­koľ­kých osád: Polom, Hodo­no­vi­ce, Čer­ná ves, Kate­ři­ni­ce, Košov a iné, v kto­rých žili dre­vá­ri, uhlia­ri, pas­tie­ri, roľ­ní­ci, stre­chá­ri. V roku 1640 sa naro­dil bača Miku­láš Raj­noch, slú­žil na kelčs­kom pan­stve. 8. máj 1721 je dátum zalo­že­nia Raj­no­cho­víc. His­to­ric­ká názov obce je Zál­ho­tí. V oko­lí Hos­tý­na vzni­ka­li huty a mly­ny, na úze­mí dneš­nej obce bola posta­ve­ná vyso­ká pec a mlyn. V roku 1775 v Raj­no­cho­vi­ciach žilo 1775 oby­va­te­ľov (raj​no​cho​vi​ce​.cz). 

Neďa­le­ko od dneš­né­ho cin­to­rí­na stál v minu­los­ti dre­ve­ný kos­to­lík svä­tej Anny, zrej­me z 12. sto­ro­čia. Ved­ľa dal kar­di­nál Wolf­gang z Sch­rat­ten­ba­chů posta­viť chrám Naro­de­nia Pan­ny Márie a svä­tej Anny v rokoch 17111716. Je nazý­va­ný valaš­skou kated­rá­lou”, fun­gu­je ako pút­nic­ké mies­to, kaž­do­roč­ne sa tu koná púť (raj​no​cho​vi​ce​.cz).

V roku 1775 bolo v Raj­no­cho­vi­ciach päť vod­ných píl a dva mly­ny. Kon­com 19. sto­ro­čia 7 mly­nov. V súčas­nos­ti sú tu dve píly (raj​no​cho​vi​ce​.cz). V rokoch 19041906 bola v Raj­no­cho­vi­ciach vybu­do­va­ná úzko­ko­ľaj­ná les­ná želez­ni­ca za úče­lom zvá­ža­nia dre­va k píle. Voz­ne mali nos­nosť 6000 kg. Súčas­ťou boli dva osob­né voz­ne pre výle­ty pan­stva. Po jej lik­vi­dá­cii v roku 1925 osta­la dodnes maleb­ná les­ná ces­ta štre­ka” (raj​no​cho​vi​ce​.cz).

Naj­väč­ším bohat­stvom obce boli vždy a sú lesy. Dre­vo sa z lesov v minu­los­ti nezvá­ža­lo, ale spla­vo­va­lo. Pre zvý­še­nie toku vody sa vybu­do­va­li malé prieh­ra­dy, tzv. klau­zy”. Klau­za na Roso­šen­ce sa zacho­va­la dodnes. Spla­vo­va­nie trva­lo 1014 dní (raj​no​cho​vi​ce​.cz). Raj­no­cho­vi­ce sú zná­me aj výro­bou rázo­vi­tej raj­no­chov­skej kera­mi­ky” – tou­far. kto­rá sa tvo­ri­la v 19. sto­ro­čí (raj​no​cho​vi​ce​.cz).


Raj­no­cho­vi­ce is a tou­rist cen­ter of the Hos­týn Hills. The vil­la­ge is diver­se, pre­do­mi­nan­tly fores­ted with many mea­do­ws, which are a lega­cy of sett­le­ment. In the sum­mer, the popu­la­ti­on trip­les, and the­re are more than 550 rec­re­a­ti­onal cot­ta­ges and faci­li­ties (raj​no​cho​vi​ce​.cz). Raj­no­cho­vi­ce ori­gi­na­ted from seve­ral sett­le­ments: Polom, Hodo­no­vi­ce, Čer­ná Ves, Kate­ři­ni­ce, Košov, and others, whe­re wood­cut­ters, char­co­al bur­ners, shep­herds, far­mers, and roofers lived. In 1640, the shep­herd Miku­láš Raj­noch was born, who ser­ved in the Kelč esta­te. May 8, 1721, is the date of the foun­ding of Raj­no­cho­vi­ce. The his­to­ri­cal name of the vil­la­ge is Zál­ho­tí. Iron­works and mills were estab­lis­hed near Hos­týn, and a blast fur­na­ce and mill were built in the ter­ri­to­ry of toda­y­’s vil­la­ge. In 1775, the­re were 1,775 inha­bi­tants in Raj­no­cho­vi­ce (raj​no​cho​vi​ce​.cz).

Not far from the cur­rent ceme­te­ry sto­od a wooden church of St. Anne in the past, pro­bab­ly from the 12th cen­tu­ry. Next to it, Car­di­nal Wolf­gang of Sch­rat­ten­bach had the Church of the Nati­vi­ty of the Vir­gin Mary and St. Anne built bet­we­en 1711 and 1716. It is cal­led the Valas­sian Cat­hed­ral” and ser­ves as a pilg­ri­ma­ge site, hos­ting an annu­al pilg­ri­ma­ge (raj​no​cho​vi​ce​.cz).

In 1775, the­re were five water sawmills and two mills in Raj­no­cho­vi­ce. By the end of the 19th cen­tu­ry, the­re were seven mills. Cur­ren­tly, the­re are two sawmills (raj​no​cho​vi​ce​.cz). From 1904 to 1906, a narrow-​gauge forest rai­lway was built in Raj­no­cho­vi­ce for tran­s­por­ting tim­ber to the sawmill. The wagons had a capa­ci­ty of 6000 kg. It inc­lu­ded two pas­sen­ger wagons for esta­te excur­si­ons. After its liqu­ida­ti­on in 1925, the pic­tu­re­sque forest road štre­ka” remai­ned to this day (raj​no​cho​vi​ce​.cz).

The gre­a­test wealth of the vil­la­ge has alwa­ys been and remains the forests. Wood from the forests was not tran­s­por­ted but flo­ated. Small dams, cal­led klau­zy,” were built to inc­re­a­se the water flow. The klau­za at Roso­šen­ka has been pre­ser­ved to this day. Flo­ating las­ted 10 to 14 days (raj​no​cho​vi​ce​.cz). Raj­no­cho­vi­ce are also kno­wn for the pro­duc­ti­on of dis­tinc­ti­ve Raj­no­cho­vi­ce cera­mics” – tou­far, which was cre­a­ted in the 19th cen­tu­ry (raj​no​cho​vi​ce​.cz).


Raj­no­cho­vi­ce jsou turis­tic­kým cen­trem Hos­týn­ských vrchů. Obec je pes­trou, pře­váž­ně zales­něnou s mno­ha pas­tvi­na­mi, kte­ré jsou dědic­tvím osíd­le­ní. V létě zde žije troj­ná­so­bek oby­va­tels­tva, a nachá­zí se zde více než 550 rekre­ač­ních chat a objek­tů. Raj­no­cho­vi­ce vznik­ly z něko­li­ka osad: Polom, Hodo­no­vi­ce, Čer­ná ves, Kate­ři­ni­ce, Košov a dal­ší, kde žili dře­vo­rub­ci, uhlí­ři, pas­tev­ci, rol­ní­ci, šin­de­lá­ři. V roce 1640 se naro­dil bača Miku­láš Raj­noch, slou­žil na kelčs­kém pan­ství. 8. květ­na 1721 je datem zalo­že­ní Raj­no­cho­vic. His­to­ric­ký název obce je Zál­ho­tí. V oko­lí Hos­tý­na vzni­ka­ly hutě a mlý­ny, na úze­mí dneš­ní obce byla posta­ve­na vyso­ká pec a mlýn. V roce 1775 v Raj­no­cho­vi­cích žilo 1775 oby­va­tel. Neda­le­ko od dneš­ní­ho hřbi­to­va stál v minu­los­ti dře­věný kos­te­lík sva­té Anny, zřej­mě z 12. sto­le­tí. Ved­le dal kar­di­nál Wolf­gang z Sch­rat­ten­ba­chů posta­vit chrám Naro­ze­ní Pan­ny Marie a sva­té Anny v letech 17111716. Je nazý­ván valaš­skou kated­rá­lou”, fun­gu­je jako pout­ní mís­to, kaž­do­roč­ně se zde koná pouť. V roce 1775 bylo v Raj­no­cho­vi­cích pět vod­ních pil a dva mlý­ny. Kon­cem 19. sto­le­tí 7 mlý­nů. V sou­čas­nos­ti jsou zde dvě pily. V letech 19041906 byla v Raj­no­cho­vi­cích vybu­do­vá­na úzko­roz­chod­ná les­ní želez­ni­ce za úče­lem zvá­že­ní dře­va k pílám. Vozí­ky měly nos­nost 6000 kg. Sou­čás­tí byly dva osob­ní vozy pro výle­ty pan­stva. Po její lik­vi­da­ci v roce 1925 zůs­ta­la dodnes maleb­ná les­ní ces­ta štre­ka”. Nej­vět­ším bohat­stvím obce byly vždy a jsou lesy. Dře­vo se z lesů v minu­los­ti nezvá­že­lo, ale spla­vo­va­lo. Pro zvý­še­ní toku vody se posta­vi­ly malé přeh­ra­dy, tzv. klau­zy”. Klau­za na Roso­šen­ce se zacho­va­la dodnes. Spla­vo­vá­ní trva­lo 1014 dní. Raj­no­cho­vi­ce jsou zná­mé i výro­bou rázo­vi­té raj­no­chov­ské kera­mi­ky” – tou­far, kte­rá se tvo­ři­la v 19. století.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2016, 2016-2020, Časová línia, Česko, Južná Morava, Krajina, Moravské, Obce, Zahraničie

Podolí

Hits: 254

Podo­lí je obec medzi Uher­ským Bro­dom a Kuno­vi­ca­mi. Žije tu 1356 oby­va­te­ľov na plo­che 6.25 km2 (Wiki­pe­dia). Podo­lí leží na ľavej stra­ne rie­ky Olša­vy medzi Uher­ským Hra­diš­ťom a Uher­ským Bro­dem. Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1228 pod náz­vom Hor­ní Popo­vi­ce a Dol­ní Popo­vi­ce. Názov Podo­lí je zrej­me z roku 1401. V rokoch 1663, 16831709 bola obec celá, resp. čias­toč­ne vypá­le­ná. V Podo­lí sa cho­val doby­tok, pes­to­va­li sa bež­né plo­di­ny, stál tu vál­co­vý mlyn a stroj­né sto­lár­stvo. V dru­hej polo­vi­ci 17. sto­ro­čia tu stá­lo 30 domov (obec​po​do​li​.cz). 


Podo­lí is a vil­la­ge situ­ated bet­we­en Uher­ský Brod and Kuno­vi­ce. It is inha­bi­ted by 1356 resi­dents on an area of 6.25 km² (Wiki­pe­dia). Podo­lí lies on the left bank of the Olša­va River bet­we­en Uher­ské Hra­diš­tě and Uher­ský Brod. The first writ­ten men­ti­on dates back to 1228 under the names Hor­ní Popo­vi­ce and Dol­ní Popo­vi­ce. The name Podo­lí like­ly ori­gi­na­tes from the year 1401. In the years 1663, 1683, and 1709, the vil­la­ge was com­ple­te­ly or par­tial­ly des­tro­y­ed by fire. Podo­lí was his­to­ri­cal­ly enga­ged in catt­le far­ming, cul­ti­va­ti­on of com­mon crops, hou­sed a rol­ler mill, and had machi­ne­ry car­pen­try. In the second half of the 17th cen­tu­ry, the­re were 30 hou­ses in Podo­lí (obec​po​do​li​.cz).


Podo­lí je obec mezi Uher­ským Bro­dem a Kuno­vi­ce­mi. Žije zde 1356 oby­va­tel na plo­še 6,25 km² (Wiki­pe­dia). Podo­lí leží na levé stra­ně řeky Olša­vy mezi Uher­ským Hra­diš­těm a Uher­ským Bro­dem. Prv­ní písem­ná zmín­ka je z roku 1228 pod náz­vem Hor­ní Popo­vi­ce a Dol­ní Popo­vi­ce. Název Podo­lí je zřej­mě z roku 1401. V letech 1663, 16831709 byla obec celá, resp. čás­teč­ně vypá­le­ná. V Podo­lí se cho­val doby­tek, pěs­to­va­ly se běž­né plo­di­ny, stál zde vál­co­vý mlýn a stroj­ní sto­la­řs­tví. V dru­hé polo­vi­ně 17. sto­le­tí tu stá­lo 30 domů (obec​po​do​li​.cz).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2016, 2016-2020, Časová línia, Česko, Krajina, Moravské, Obce, Severná Morava, Zahraničie

Podhradní Lhota

Hits: 246

Pod­hrad­ní Lho­ta sa nachá­dza neda­le­ko od Bys­tři­ce pod Hos­tý­nem a Valaš­ským Mezi­ří­čím, na úpä­tí Kelčs­ké­ho Javor­ní­ka. Na mies­tach, kde sto­ro­čia boli dva sta­ro­by­lé hra­dy: Šaum­burk a Nový Šaum­burk – nespráv­ne nazý­va­ný Zubříč. Žije tu 495 oby­va­te­ľov (pod​hrad​nil​ho​ta​.cz). Nový Šaum­burk je nazý­va­ný ľudo­vo aj Baš­ta. Obec vznik­la v roku 1272. Pred­chod­com obce bola zrej­me obec Zubři­ce, s his­to­ric­kým náz­vom Zuber­sko (pod​hrad​nil​ho​ta​.cz).


Pod­hrad­ní Lho­ta is loca­ted near Bys­tři­ce pod Hos­tý­nem and Valaš­ské Mezi­ří­čí, at the foot of the Kelčs­ký Javor­ník. It is situ­ated whe­re two ancient cast­les have sto­od for cen­tu­ries: Šaum­burk and Nový Šaum­burk – incor­rect­ly cal­led Zubříč. The­re are 495 inha­bi­tants living here (pod​hrad​nil​ho​ta​.cz). Nový Šaum­burk is also com­mon­ly kno­wn as Baš­ta. The vil­la­ge was foun­ded in 1272. The pre­de­ces­sor of the vil­la­ge was like­ly the vil­la­ge of Zubři­ce, his­to­ri­cal­ly kno­wn as Zuber­sko (pod​hrad​nil​ho​ta​.cz).


Pod­hrad­ní Lho­ta se nachá­zí neda­le­ko od Bys­tři­ce pod Hos­tý­nem a Valaš­ské­ho Mezi­ří­čí, na úpa­tí Kelčs­ké­ho Javor­ní­ka. Na mís­tech, kde po sta­le­tí stá­ly dva sta­ro­by­lé hra­dy: Šaum­burk a Nový Šaum­burk – nespráv­ně nazý­va­ný Zubříč. Zde žije 495 oby­va­tel (pod​hrad​nil​ho​ta​.cz). Nový Šaum­burk je lido­vě nazý­ván také Baš­ta. Obec vznik­la v roce 1272. Před­chůd­cem obce byla prav­děpo­dob­ně obec Zubři­ce, s his­to­ric­kým náz­vem Zuber­sko (pod​hrad​nil​ho​ta​.cz).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2016, 2016-2020, Časová línia, Česko, Južná Morava, Krajina, Moravské, Obce, Zahraničie

Koválovice

Hits: 287

Ková­lo­vi­ce sa nachá­dza­jú neďa­le­ko od Brna, na roz­hra­ní Dra­han­skej vrcho­vi­ny a Dyj­skos­vra­tec­ké­ho úva­lu. Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1131. V oko­lí sa nachá­dza­jú ryb­ní­ky (kova​lo​vi​ce​.cz). Nachá­dza sa tu kapl­n­ka Pet­ra a Pav­la, kto­rá bola v roku 2001 pre­sta­va­ná na mies­te dre­ve­nej kapl­n­ky z roku 1826. Nachá­dza sa tu aj múze­um sa vzťa­hu­je ku poš­tov­níc­tvu a bit­ke pri Slav­ko­ve. Napo­le­on­ská kapl­n­ka, kúpa­cí prí­rod­ný bio­top. Oko­li­té ryb­ní­ky pat­ri­li gró­fo­vi Levo­vi z Klo­bou­kov. Hniez­di­lo tu množ­stvo vod­né­ho vtác­tva. Pes­to­val sa tu anýz. V obci boli kováčs­ke diel­ne, od ková­čov pochá­dza vraj názov obec (koval). V roku 1754 tu bolo 59 domov. V rokoch 18521894 pos­ti­hol Ková­lo­vi­ce požiar. Mor v rokoch 1836, 1849, 1866, niči­vé kru­po­bi­tie v 1891, 1902 (kova​lo​vi​ce​.cz).


Ková­lo­vi­ce is loca­ted near Brno, on the bor­der of the Dra­han­ská vrcho­vi­na and Dyj­skos­vra­tec­ký úval. The first writ­ten men­ti­on dates back to 1131. The­re are ponds in the vici­ni­ty (kova​lo​vi​ce​.cz). The­re is a cha­pel of St. Peter and Paul, which was rebu­ilt in 2001 on the site of a wooden cha­pel from 1826. The­re is also a muse­um rela­ted to postal ser­vi­ces and the Batt­le of Slav­kov. Napo­le­on’s Cha­pel, a natu­ral bat­hing bio­to­pe, is loca­ted here. The sur­roun­ding ponds belo­n­ged to Count Lev of Klo­bouk. A varie­ty of water­fo­wl nested here. Ani­se was cul­ti­va­ted here. The­re were blacks­mith works­hops in the vil­la­ge, and sup­po­sed­ly, the name of the vil­la­ge comes from the blacks­miths (kováč). In 1754, the­re were 59 hou­ses here. Ková­lo­vi­ce was hit by fires in 1852 and 1894. The­re were flo­ods in 1836, 1849, and 1866, deva­sta­ting hails­torms in 1891 and 1902 (kova​lo​vi​ce​.cz).


Ková­lo­vi­ce se nachá­ze­jí neda­le­ko od Brna, na roz­hra­ní Dra­han­ské vrcho­vi­ny a Dyj­skos­vra­tec­ké­ho úva­lu. Prv­ní písem­ná zmín­ka je z roku 1131. V oko­lí se nachá­ze­jí ryb­ní­ky (kova​lo​vi​ce​.cz). V obci sto­jí kap­lič­ka sva­té­ho Pet­ra a Pav­la, kte­rá byla v roce 2001 pře­sta­věna na mís­tě dře­věné kap­lič­ky z roku 1826. Dále zde naj­de­me muze­um věno­va­né poš­tov­nic­tví a bit­vě u Slav­ko­va. Kro­mě toho tu naj­de­me Napo­le­ono­vu kap­li, pří­rod­ní kou­pa­cí bio­top. Okol­ní ryb­ní­ky patři­ly hra­běti Levo­vi z Klo­bou­ků, kde hníz­di­lo množ­ství vod­ní­ho ptac­tva. V obci býva­ly ková­řs­ké díl­ny, od ková­řů prý pochá­zí název obce (koval). V roce 1754 zde bylo 59 domů. V letech 18521894 pos­tihl Ková­lo­vi­ce požár. Mor v letech 1836, 1849, 1866, niči­vé kru­po­bi­tí v roce 18911902 (kova​lo​vi​ce​.cz).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post