Značka: Melanotaenia splendida inornata Blyth River