I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Rodný kraj

Stredné - Horeh­ron - ľudia ktorí žili na Horeh­roní boli uzná­vaní ako reme­sel­níci. Nemali šta­tút pod­da­ného, ale pat­rili snáď pod nejakú komoru (možno les­nícku). Dokonca, vraj v nie­kto­rých obdo­biach mala celá oblasť také pri­vi­lé­gia, že muži nemu­seli cho­diť na vojnu.

Osady erárno - lesnícke

  • Podľa Ban­ského archívu v Ban­skej Štiav­nici boli v roku 1710 vo Fili­pove 3 domy. V jed­nom býval s rodi­nou, v dru­hom snáď jeho brat Matej s rodi­nou. V tre­ťom bývali švag­rovci a . Podľa zázna­mov si zrejme zobrali ses­try Faš­kové od otca Michala Faška.
  • Podľa sčí­ta­nia oby­va­te­ľov z roku 1810 bolo vo Fili­pove 12 domov, v kto­rých žilo 106 osôb v 22 rodi­nách. Veľkú pre­vahu majú - 61 osôb v 9 domoch (z toho v 3 domoch aj s inými rodi­nami), Dugá­tov­cov bolo 13 a žili tu 2 rodiny v jed­nom dome

  • Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1380. Usíd­ľo­vali sa tu , v 16. sto­ročí sa pre­orien­to­vali na dre­vo­ru­bač­stvo. V roku 1710 bolo v Beňuši 9 domov. V rámci Bra­vä­cova, Srn­kova a Pod­ho­lia bolo 17 domov.

V roku 1710 boli v Gaš­pa­rove 3 domy.

novypopular.eu

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech