I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Moje priority

Zdra­vie je veľmi chú­los­tivá vec. Často sa ľudom želá v prvom rade , a potom . Asi preto, že sa ťažko “zís­kava” a rýchlo a ľahko stráca. Ja s tým nesú­hla­sím. Sú ľudia, ktorí sú zdraví ako buk, ale šťastní nie sú. Iní majú pod­lo­mené , ale cítia sa šťastní. Známy je vtip, že tí na Tita­nicu boli všetci zdraví, ale nemali . Vo svo­jom živote som snáď iba raz počul, že si ktosi dovo­lil posta­viť pred . Bol to kňaz. Veľmi mi impo­nuje, keď sa pre­ja­vuje. Žiadna sivá myška. Keď je na ňom vidieť, či sa raduje, či súhlasí, či je smutný, namr­zený atď. Naj­lep­šie keď to vidím cez jeho . tvr­dil, že len vedia čo hľa­dajú, vraj majú . Musím sa pri­znať, že mám zjavné . Pozna­nie je pre mňa radosť, uče­nie sa stalo pocitom.

Šport je úžasná vec. Naše sprá­va­nie pri špor­to­vých akti­vi­tách je podobné ako kedysi pre­ja­vo­val pre­dá­tor v dobe, kedy lovil. Vzru­še­nie pri športe je veľmi podobné vzru­še­niu, ktoré prav­de­po­dobne poci­ťo­vali pred­chod­co­via Homo sapiens z obdo­bia pred naším leto­poč­tom. Je to pudová zále­ži­tosť. Pri športe poci­ťu­jem jed­no­du­chú , vypla­vujú sa , nado­bú­dam dobrý pocit. Už mnoho ľudí zme­nil k lep­šiemu. Aj mňa naučil byť náročný na dru­hých, a na seba. Ja sám som kedysi aktív­nej­šie lyžo­val a hral . Ak by som sa mal dnes začí­nať, roz­ho­do­val by som sa kvôli zdra­viu medzi cyk­lis­ti­kou a plá­va­ním. Plá­va­nia je snáď najv­še­stran­nejší a je výborná na a tré­ning výrazne pod­po­ruje . Sám dnes už špor­tu­jem menej, občas pes­tu­jem cyk­lis­tiku, , a .


Nemám rád, keď ľudia vra­via, že nemali . Po zápase nie­kedy fanú­šik jed­ného z muž­stiev začne tvr­diť, že “oni” vyhrali, pre­tože mali . Že bran­kár mal naprí­klad , pre­tože to bola tyčka. Omyl - ten stre­lec bol proste slabší - netra­fil do brány. Keď bran­kár chytí ťažkú strelu, nie je to v jeho šťastí, ale v jeho schop­nos­tiach a v schop­nos­tiach úto­čia­ceho hráča bran­kára pre­ko­nať. Za sla­bosť pova­žu­jem, keď sa ktosi začne vyho­vá­rať na . Šťas­tie je v tom, ako sa cítime, nedá sa ho mať ako peniaze, ako nejakú hmotnú vec, je to stav. Nemám rád . Hry, kde sa podľa môjho názoru využíva ľud­ská hlú­posť, tro­chu . Možno namie­tať, že nie­kto vyhrá, ale pove­dzte mi koľko per­cent? Vyrá­tajte si prav­de­po­dob­nosť? Slová o tom, že múd­rosť má svoje hra­nice, a že blbosť je neko­nečná, je možno tro­chu pre­hnaný, ale majú čosi do seba. Veľmi zle sa komu­ni­kuje, keď je nie­kto hlúpy. Aby som to roz­de­lil, ako sa vraví, nie­kedy by som skôr koňa naučil hrať na kla­vír, ako sa doho­dol s hlú­pym. Skúste hlú­pemu vysvet­liť, že je hlúpy. Ani múd­reho nie je ľahké pre­sved­čiť o tom, že je múdry. Veľmi často sa borím aj s nein­for­mo­va­nos­ťou. O čo ľah­šie by sa komu­ni­ko­valo, pra­co­valo, keby sme boli správne infor­mo­vaný. Zákla­dom je infor­má­cia, ostatné je technológia.

Nezná­šam . Vytrvale a rýchle ich odmie­tam. A tým rých­lej­šie, čím poču­jem v tele­fóne hlas “číta­jú­ceho robota”. Člo­vek na dru­hej strane vtedy buď je slabý, alebo lenivý. Moja odpo­veď na ponuky je: “Ďaku­jem, dopo­ču­tia”. Hlboko sa mi bri­dia , pre­dov­šet­kým v tele­víz­nych sprá­vach. Keď poču­jem slová ako bru­tálne, naj­väčší apod., tak som si skoro istý, že prís­pevku nemám veriť. Obsluha čaš­ní­kov v našich reštau­rá­ciách je často zlá. Vôbec, posky­to­va­nie slu­žieb je na Slo­ven­sku jeden veľký prú­ser. Som zve­davý, kedy konečne z toho “vyras­tieme.” Nemám rád , najmä vo veciach pracovných.

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech