I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Ondrášik - meno späté s našou rodinou

Meno je pomerne bežné na celom Slo­ven­sku, aj v Čechách. Zrejme dochá­dzalo aj k zmene mena na Ondra­šík apod. Toto meno je späté z his­tó­riou obce Hôrka, ktorá bola zalo­žená pred viac ako 750 rokmi. Kon­krét­nej­šie poskyt­nem po pre­štu­do­vaní mono­gra­fie “Mrva Ivan, Mirko, 750 rokov obce , 1998, Obec , , 107 pp.” Ondrá­ši­kovci, kto­rých potom­kom som aj ja, pochá­dzali z Hôrky. Dodnes tam aj nie­ktorí žijú. V Pieš­ťa­noch žilo v minu­losti, aj žije dne veľa ďal­ších Ondrá­ši­kov­cov, avšak ich pôvod môže byť iný. Naj­starší známy je pra­pra­dedko Mar­tin, ktorý mal tri ženy a 8 detí: Šte­fana, Jána, Jozefa, Juraja, Pavla, ?, Ivanu a Zuzanu. Všetci syno­via padli v 1. sve­to­vej vojne.

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech