I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Nobilitačná listina rodiny Faško

My, , s božou milos­ťou zvo­lený za rím­skeho cisára a naveky vekov vlast­ník ríše, kráľ Nemecka, -Uhor­ska, Chor­vát­ska, Ráv­ska, Srb­ska, Galí­cie, Lodo­mer­ska, Rumun­ska, Bul­har­ska, atď, arci­voj­voda Rakúska, Bur­gund­ska, Bra­bant­ska, Šta­jer­ska, Koru­tán­ska, Krian­ska, sídelný gróf Moravy, Luxem­bur­ska, Dol­ného a Hor­ného Sliez­ska, Würt­tem­bergu a Fecku, knieža Šváb­ska, gróf habs­bur­ský, gróf Tirol­ska, Pfirtu, Kiburgu a Gorcu, kra­jinný gróf Alsaska, sídelný gróf Svä­tej rím­skej ríše národa nemec­kého, Bur­gund­ska ako aj oboch Lužíc, pánov sídel­ného grófs­tva Slo­vin­ska, prí­sta­vov Nas a , odpo­rú­čame dať do pamäte tu prí­tom­ným a dole pod­pí­sa­ným, ktorí toto dajú do pove­do­mia šir­šej verej­nosti, a čo je aj nevý­slovná a poní­žená žia­dosť našich ver­ní­kov, z dôvodu sku­točne pozor­nej a pre­mys­le­nej ver­nosti a ver­ných slu­žieb nášho Johan­nesa Faschka, sľu­bu­júc to isté svä­tej korune našej Uhor­skej ríši, a tým vzdia­le­nej vlasti našej.

A preto sa odvo­lá­vame na zvyk našich mŕt­vych pred­chod­cov, uhor­ských panov­ní­kov, v súvis­losti s krá­ľov­skou milos­ťou a dob­ro­ti­vos­ťou tým, ktorí verne slú­žili nám a kres­ťan­skému štátu, a ktorí sa usi­lo­vali o svoju česť, touto lis­ti­nou ich deťom a nasle­dov­ní­kom zais­tiť na základe našej krá­ľov­skej prá­vo­moci a našej milosti práva im z hľa­diska ich meš­tiac­keho stavu prislúchajúce.

a pro­stred­níc­tvom neho jeho žena Bar­bara a ich syno­via David a Matt­hias, Johan­nes a Jakob a jeho pokrvný brat Georg zo ženou Hele­nou a ich syno­via Jakob, Georg a Johan­nes ako aj Jakob, druhý brat a podobne jeho man­želka Dorot­hea, aj brat Andreas sa pri­jí­majú do kruhu a do počtu hod­no­ver­ných, nespo­chyb­ni­teľ­ných šľach­ti­cov nášho uhor­ského krá­ľov­stva a jemu pri­slú­cha­jú­cich častí. Každý z nich má teraz i v budúc­nosti dis­po­no­vať všet­kými pri­slú­cha­jú­cimi prá­vami, milos­ťami, pri­vi­lé­giami, výsa­dami, slo­bo­dami, oslo­bo­de­ním napr. pla­te­nia daní., z čoho majú úprimnú radosť aj ostatní hod­no­verní, praví, starí a nespo­chyb­ni­teľní šľach­tici nášho uve­de­ného uhor­ského krá­ľov­stva a jeho častí.

Súčasne ude­ľu­jeme tomu istému Johan­ne­sovi Fasch­kovi a pro­stred­níc­tvom neho už uve­de­ným oso­bám ako aj ich nasle­dov­ní­kom a dedi­čom oboch pohlaví na dôkaz našej milosti a dob­roty a súčasne aj ako sym­bol sku­toč­nej a nespo­chyb­ni­teľ­nej šľachty tento erb: štít poz­dvi­hnutý akoby k boju s pod­kla­dom na zele­nom poli, na kto­rom je zná­zor­nený muž obrá­tený vpravo a sym­bo­li­zuje múd­rosť s klo­bú­kom na hlave, odetý do oble­če­nia v uni­ver­zál­nych far­bách, s dlh­šou bra­dou a vykrú­te­nými fúzmi, s ľavou rukou chrá­nia­cou si spodnú časť lona, v pra­vej ruke stís­ka­júci sme­rom nadol horiacu fakľu. Okrem toho je možno na štíte vidieť zamre­žo­vanú vojen­skú helmu, verne zobra­ze­ného bociana s krkom vzpria­me­ným do výšky a vztý­če­ným telom, s otvo­re­ným zobá­kom, pra­vou nohou sto­jaci na zla­tej korune a ľavou v polohe pozoru sym­bo­li­zu­júc poho­to­vosť a obo­zret­nosť. Na vrchole helmy sú umiest­nené stužky a stuhy, modré a hnedé, biele a čer­vené, na okraji rozs­trap­kané, celý štít este­ticky ozdo­bu­júce. Všetko je zobra­zené v súlade so základ­nými prin­cípmi našej spoločnosti.

Ďalej sme sa pri plnom vedomí roz­hodli a súhla­síme s tým, že už meno­vaní od teraz a na veky vekov budú môcť pou­ží­vať tento erb a podľa zvy­kov krá­ľov­skej Uhor­skej monar­chie i jej pri­ľah­lých častí s rov­na­kou váž­nos­ťou a úctou, čo platí aj pre uve­dené a z toho vyplý­va­júce práva, milosti, slo­body a výsady podľa sta­rých zvy­kov. Muž môže tento erb a pou­ží­vať pri rôz­nych zápa­soch, spo­roch, hrách, v zajatí, pri due­loch, v tur­na­joch, v súbo­joch i vo voj­nách, pri všet­kých ostat­ných pod­ne­toch vojen­ského alebo šľach­tic­kého cha­rak­teru: na peča­tiach, na plach­tách, na vlaj­kách, na záves­ných kober­coch, na pokro­voch, na prs­te­ňoch, na zásta­vách, na medai­lóne, na stane, na dome a na hrobe, teda pri rôz­nych pro­ce­soch a činnostiach.

Oča­ká­vame, že tento erb bude nosený a uctie­vaný všet­kými tu meno­va­nými nezá­visle od ich povo­la­nia, hod­nosti, posta­ve­nia, cti a pre­stíže ako uctie­vaný sym­bol sku­toč­nej a po dlhé roky váže­nej šľachty. Je im umož­nené nosiť tento erb na veky vekov, poží­vať jeho práva a tešiť sa z toho, že aj ich nasle­dov­níci a potomci majú túto česť.

Áno, toto dávame všet­kým na zná­mosť i pro­stred­níc­tvom tu meno­va­ných. Ako potvr­de­nie tohoto pred­kla­dáme my, kráľ Uhor­ska, erbovú lis­tinu s našou peča­ťou, ktorú pou­ží­vame, so všet­kými výsad­nými prá­vami, s milos­ťou a dob­ro­den­nos­ťou našou poda­ro­vané a veno­vané, ktoré pri­slú­chajú pou­ží­va­te­ľovi Johan­ne­sovi Fasch­kovi a pro­stred­níc­tvom neho už meno­va­ným oso­bám, jeho potom­kom oboch pohlaví, teraz žijú­cim ako aj ich nasledovníkom.

Dané devia­teho dňa v mesiaci feb­ruár roku pána 1651 nášho pano­va­nia v našich kra­ji­nách rukou nášho ver­ného a vysoko váže­ného cti­hod­ného Georga Sze­lep­he­niusa, vyso­ko­po­čest­ného bis­kupa von Neutra, pre túto oblasť pove­re­ného a zod­po­ved­ného grófa, našich stá­lych rad­cov, nášho kanc­léra zod­po­ved­ného pre krá­ľov­stvo Uhor­ska pri dvore nášho mesta , nášho mesta v Rakúsku.

Úctu skla­dáme vyso­ko­vá­že­ným a cti­hod­ným pánom v Krista, pánovi Geor­govi Lip­pa­y­ovi z Lom­bard­ska, z cir­kev­nej pro­vin­cie , Joha­novi The­leg­dymu z kres­ťan­skej zjed­no­te­nej cir­kvi a , sídel­nému bis­ku­povi, už meno­va­nému Geor­govi Sze­lep­he­ni­ovi, meno­va­nému bis­ku­povi von Neut­rovi … (pokra­čuje dlhý výpis) a všet­kým ostat­ným, ktorí sa podie­ľajú na správa grófs­tviev nášho kráľovstva.

<a href=http://www.sozo.sk/wp/pressh/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=MTEwLDEsMCxodHRwOi8vd3d3LmFrdmFsYW5kLnNrLw=” target=“_blank”>

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech