I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Nezaradená literatúra

Kriš­tín Anton Bre­e­ding bird com­mu­ni­ties in natu­ral and cul­ti­va­ted spruce forest in the Poľana Mts. 1991 Šťastný K., Bej­ček V. (eds.): Bird Cen­sus and Atlas Stu­dies p. 299 - 302 , syne­ko­ló­gia ENG Poľana, prí­ro­dzený les, kul­ti­vo­vaný les článok

Krno Iľja Zooge­og­rap­hi­cal stu­dies oin Slo­va­kian sto­nef­lies (Ple­cop­tera) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 221 - 225 SAP zooge­o­gra­fia, ento­mo­ló­gia ENG Ple­cop­tera člá­nok 0006-​3088

Lang­ton C. Arti­fi­cial life 1989 Addison-​Wesley Redwood City, kyber­ne­tika ENG umelý život neznámy

Hus­bands P., Meyer J.A. Evo­lu­ti­onary robo­tics 1998 Sprin­ger Ber­lin kyber­ne­tika ENG evo­lú­cia robo­tov neznámy

Leger C. Auto­ma­ted synt­he­sis and opti­mi­za­tion of robot con­fi­gu­ra­ti­ons. An evo­lu­ti­onary app­ro­ach 1999 Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­sity The­sis kyber­ne­tika ENG syn­téza robo­tov, opti­ma­li­zá­cia robo­tic­kého sys­tému, evo­lú­cia robo­tiky neznámy

Beer R.D. Intel­li­gence as adap­tive beha­vior 1990 Aca­de­mic Press Bos­ton kyber­ne­tika ENG inte­li­gen­cia, pris­pô­so­bené sprá­va­nie neznámy

Chel­la­pila K., Fogel D. Evo­lu­tion, neural networks, games and intel­li­gence 1999 Proc. IEEE 87 kyber­ne­tika evo­lú­cia, neuró­nové siete, hra, inte­li­gen­cia neznámy

Root T. Atlas of win­te­ring North Ame­ri­can birds. An ana­ly­sis of chris­tmas bird count data 1988 The Uni­ver­sity of Press zooge­o­gra­fia, ENG zimo­va­nie, sťa­ho­va­nie vtá­kov, Aves, via­nočné sčí­ta­nie atlas

Shar­rock J.T.R. The atlas of bre­e­ding birds in Bri­tain and Ire­land 1976 Bri­tish Trust for Ornit­ho­logy Tring zooge­o­gra­fia, ENG Bri­tá­nia, Írsko, Aves atlas

Tay­lor K., Ful­ler R.J., Lack P.C. Bird cen­sus and atlas stu­dies 1985 Pro­ce­e­dings of the VIII Inter­na­ti­onal Con­fe­rence on Bird Cen­sus and Atlas Work Bri­tish Trust for Ornit­ho­logy Tring zooge­o­gra­fia, ENG Aves, roz­ší­re­nie neznámy

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvorba tema­tic­kých máp v , 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supp­le­ment, p. 3 - 6 Com­pu­ter Press tema­tická kar­to­gra­fia, CES tema­tická mapa, druhy tema­tic­kých máp, teme­tická kar­to­gra­fia, tema­tická mapa, geo­gra­fická mapa, ana­ly­tické mapy, kom­plaxné mapy, syn­te­tické mapy, kon­štrukčné základy tema­tic­kých máp, refe­renčné plo­chy, geoid, rotačný refe­renčný elip­soid člá­nok 1211-​1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvorba tema­tic­kých máp v , 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supp­le­ment, p. 6 - 8 Com­pu­ter Press tema­tická kar­to­gra­fia, CES Bes­se­lov elip­soid, Kra­sov­ského elip­soid, Hay­for­dov elip­soid, elip­soid IAG 1967, refe­renčný elis­poid WGS 1980, refe­renčný elis­poid WGS 1984, refe­renčná guľa, refe­renčná rovina, kar­to­gra­fické zobra­ze­nia, plo­chy zobra­zo­va­cích plôch, kar­to­gra­fické skres­le­nie člá­nok 1211-​1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvorba tema­tic­kých máp v , 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supp­le­ment, p. 8 - 11 Com­pu­ter Press tema­tická kar­to­gra­fia, CES plo­chy, uhly, dĺžky, dĺž­kové skres­le­nie, plošné skres­le­nie, uhlové skres­le­nie, vyrov­ná­va­cie zobra­ze­nie, kom­pen­začné zobra­ze­nie, ekvi­de­for­máty, izo­koly, výber kar­to­gra­fic­kého zobra­ze­nia, súrad­ni­cové sys­témy, jed­no­značné urče­nie plo­chy, zeme­pisné súrad­nice člá­nok 1211-​1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvorba tema­tic­kých máp v , 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supp­le­ment, p. 11 - 13 Com­pu­ter Press tema­tická kar­to­gra­fia, CES pries­to­rové pra­vo­úhle súrad­nice, kar­to­gra­fické súrad­nice, pra­vo­úhle rovinné súrad­nice, polárne rovinné súrad­nice, obsah tema­tic­kých máp, topo­gra­fický pod­klad, tema­tický obsah, zosta­ve­nie obsahu tema­tic­kej mapy, kar­to­gra­fické pro­ce­dúry člá­nok 1211-​1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvorba tema­tic­kých máp v , 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supp­le­ment, p. 13 - 19 Com­pu­ter Press tema­tická kar­to­gra­fia, CES metódy kar­to­gra­fic­kého zná­zor­ňo­va­nia, kom­po­zí­cia tema­tic­kých máp, základné kom­po­zičné prvky, mapové pole, názov mapy, mierka, legenda, tvorba legendy, štruk­tu­ra­li­zá­cia tema­tic­kého obsahu, nad­stav­bové kom­po­zičné prvky, tiráž, sme­rovka, logo, tabuľky člá­nok 1211-​1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvorba tema­tic­kých máp v , 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supp­le­ment, p. 19 - 20 Com­pu­ter Press tema­tická kar­to­gra­fia, CES grafy, dia­gramy, schémy, ved­ľaj­šie mapy, obrázky, tex­tové polia, blok­dia­gramy, citá­cie, regis­tre, zoznamy, reklamy člá­nok 1211-​1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvorba tema­tic­kých máp v , 2. časť 1999 Geoinfo, No. 5, Supp­le­ment, p. 1 - 20 Com­pu­ter Press tema­tická kar­to­gra­fia, CES zná­zor­ne­nie kva­li­ta­tív­nych zna­kov, figu­rálne znaky, bodové znaky, čia­rové znaky, líni­ové znaky, are­álové znaky, plošné znaky, schémy, tabuľky, grafy, dia­gramy člá­nok 1211-​1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvorba tema­tic­kých máp v , 3. časť 1999 Geoinfo, No. 6, Supp­le­ment, p. 1 - 21 Com­pu­ter Press tema­tická kar­to­gra­fia, CES Pre­zen­tá­cia kva­li­ta­tív­nych a kvan­ti­ta­tív­nych infor­má­cií, kvan­ti­ta­tívne údaje, kar­to­dia­gramy, kar­to­gramy, ana­lýza teč­kové mapy, dasy­met­rická ana­lýza, dasy­met­rické metódy, ana­lýza kar­to­gra­mická, metódy izo­li­nií, dele­nie stup­níc, stup­nice člá­nok 1211-​1082

Edding­ton Art­hur The most dis­tin­gu­is­hed astro­p­hy­zi­cist of his time 1983 Uni­ver­sity Press astro­fy­zika, ENG Dai­da­los, Ika­ros neznámy

Wil­son Edward O. Deep his­tory 1990 Chro­nic­les No. 14, p. 16 - 18 hlbinná , ENG kon­cept hlbin­nej his­tó­rie článok

Kriš­tín Anton Vtá­čie spo­lo­čen­stvá cha­rak­te­ris­tic­kých bio­to­pov Poľany 1991 Stredné No. 10, p. 165 - 182 , syne­ko­ló­gia SLO Poľana článok

Simon Her­bert A. Dis­co­very, inven­tion and deve­lop­ment. Human cre­a­tive thin­king 1983 Pro­ce­e­dings of the Nati­onal Aca­demy of Scien­ces, , (Phy­si­cal Scien­ces), Vol. 80, p. 4569 - 4571 ENG obja­vo­va­nie, pozo­ro­va­nie, inven­cia, tvo­ri­vého mys­le­nia článok

Ale­xan­der M. Intro­duc­tion to soil mic­ro­bi­ology 1977 John Wiley pôdna mik­ro­bi­oló­gia ENG neznámy

Drob­ník J., Koz­der­ková V., Ber­nát J. A prac­ti­cal course in soil mic­ro­bi­ology 1957 SPN pôdna mik­ro­bi­oló­gia CES neznámy

Bron­son F.H. Mam­ma­lian repro­duc­tive bio­logy 1989 Uni­ver­sity Press of repro­dukčná ENG roz­mno­žo­va­nie cicav­cov neznámy

Stern Curt Prin­cip­les of human gene­tics 1973 Fre­e­man W. H. San Fran­cisco gene­tika člo­veka ENG odha­do­vaný počet poly­gé­nov urču­jú­cich farbu ľud­skej pleti neznámy

Bever J.D., Wes­to­ver K.M., Anto­no­vics J. Incor­po­ra­ting the soil com­mu­nity into plant popu­la­tion dyna­mics. The uti­lity of the feed­back app­ro­ach 1997 Jour­nal of Eco­logy Vol. 85, No. 5, p. 561 - 574 Oxford pedo­eko­ló­gia, rast­linná , popu­lačná ENG pôdne spo­lo­čen­stvá, dyna­mika rast­lin­ných popu­lá­cií článok

Sekerka V., Dubov­ský J. Vše­obecná 1979 UK vše­obecná CES skriptá

2002 Ste­reo, Vol. 10, No. 5, p. 6 - 100 Trade & Lei­sure Pub­li­ca­ti­ons audi­otech­nika, video­tech­nika CES MP3 pre­hrá­vače, Com­paq iPAQ Per­so­nal Audio Pla­yer PA-​2, Sony D-​CJ01, Per­so­nal Juke­Box PJB 100, MP3CD Phi­lips AZ1150, Pioneer DVR-​7000, Test walk­man­nov, disk­man­nov, Onkyo DV-​L5, Onkyo TX-​L5, Tele­ví­zory Thom­son a Phi­lips člá­nok 1210-​7026

Meloun Milan, Militký Jiří Kom­pen­dium šta­tis­tic­kého zpra­co­vání dat 0 Aca­de­mia mate­ma­tika CES šta­tis­tická ana­lýza kniha

Sopko Július Kro­niky stre­do­ve­kého Slo­ven­ska 0 SLO kro­nika, , stre­do­veké kniha

1993 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 1 - 8 Matica Slo­ven­ská Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Štátny oblastný archív v Nitre, šľach­tické spisy, Dr. Július Alapi, súpis šľach­tic­kých rodov v roku 1911, župné , daňové , Dvo­j­itý kríž, slo­van­ský kríž, byzant­ský pôvod, priamy export byzant­skej sym­bo­liky, latin­ský Orient, krí­žové výpravy člá­nok 1335-​0137

1993 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 8 - 17 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO šíre­nie sym­bolu rytier­skymi rádmi, 9. sto­ro­čie, megalé - vzdia­lená , rytier­ske rády pou­ží­vali sym­bo­liku dvo­j­itého kríža vo svo­jich peča­tiach, nie v zna­koch, erboch, výni­močne v pečati tem­plá­rov, rád sv. Ducha, trans­for­má­cia dvo­j­itého kríža člá­nok 1335-​0137

Ave­na­rius A. Byzant­ská v slo­van­skom pro­stre­dív VI. - XII. Sto­ročí - k prob­lému recep­cie a trans­for­má­cie 1992 neznámy

1993 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 19 - 21 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Pred­ko­via polyg­lota Vla­di­míra Kri­vossa, ovlá­dal 40 jazy­kov, ria­di­teľ ste­no­gra­fic­kej kan­ce­lá­rie oboch komôr rus­kého par­la­mentu, trest smrti, doži­vo­tie, Solo­viecke ostrovy, za nevšedné vedo­mosti si zís­kal určité pri­vi­lé­giá, Kri­vo­šije člá­nok 1335-​0137

1993 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 21 - 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Boka Kotor­ská v Dal­má­cii, z Lip­tov­ského Miku­láša, Vrbický (Vyšný) Huš­ták, Po sto­pách Lehot­skov­cov, Pavol Križko, Spo­loč­nosť gene­a­ló­gov v Lon­dýne, Povesť o zakla­da­te­ľoch rodu Pal­fi­ov­cov člá­nok 1335-​0137

1993 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 42 - 46 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Dejiny rodu Meško - jed­ného z naj­star­ších orav­ských a lip­tiv­ských rodov, komes Hudka - Hud­kont, prvá tre­tina 13. sto­ro­čia, homo regius, Uspo­ria­da­nie osob­ného a rodin­ného archívu, trie­de­nie a uspo­ra­dú­va­nia písom­ností, doku­men­tárny mate­riál, koreš­pon­den­cia člá­nok 1335-​0137

1993 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 46 -50 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO práce, , tlače, zvu­kové záznamy, audi­ovi­zu­álne záznamy, iné doku­menty člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 1, p. 1 - 11 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Slo­ven­ské mest­ské vlajky a štan­dardy, heral­dická komi­sia, sch­va­ľo­va­nie novo­na­vr­ho­va­ných erbov, mest­ské vlajky, tvorba nových vla­jok, vlaj­ková kom­po­zí­cia s evi­den­tne stre­do­ve­kými koreňmi v Levoči, skrí­žené kla­divá, sym­boly baníc­tva a hut­níc­tva člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 1, p. 12 - 27 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Pôvod a prí­bu­zen­ské Dax­ne­rov­cov, Tax­ner, Brezno, Čierny Balog, Hro­nec, Beňuš, Sasko, baníci, Neznáme rodov z bra­ti­slav­skej sto­lice, Ala­go­vič, z Tejedu, Enedy, Far­kaš z Kazubu, Fülöp, Gecel, Hedi, Hegyi, Hodoši, Huzó, Kál­man, Nasvady člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 1, p. 27 - 29 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Stre­lár, Schif­fe­rer, Sente, Wandl, v Prie­voze, 1374, Obern ufer, pan­stvo Šte­fana a Juraja Roz­go­ňov­cov, osada Fel­rew, Turek, Jozef, Türek, Törökm, vysíd­le­nie do Nemecka, k maďar­skej národ­nosti sa hlá­sia­cich Törökov­cov pre­síd­lili do Maďar­ska člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 1, p. 30 - 50 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Rodové Péči­ov­cov, Klub gene­a­logů a heral­diků v Ostravě, zoznam gene­a­lo­gic­kej a heral­dic­kej lite­ra­túry, Správa o čin­nosti člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 1 - 7 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Gene­a­lo­gické a heral­dické pra­mene v štát­nom oblast­nom archíve Levoča, spiš, Sto­lica 10 spiš­ských kopij­ní­kov (13871803) - malá župa, zeman­ské dze­dziny, kopij­níci pre krá­ľov­ské voj­sko, Gene­a­ló­gie v soci­olo­gic­kom skú­maní, pro­cesy sociál­nej mobi­lity člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 7 - 10 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO nerov­naké využí­va­nie novo­vyt­vá­ra­ných prí­le­ži­tostí eko­no­mic­kého sek­toru, životné dráhy utvá­rané rodin­nými tra­dí­ciami, eko­no­mic­kou a vzde­la­nost­nou úrov­ňou rodiny, sobá­še­ných čle­nov rodiny s nepria­mych prí­bu­zen­ských väzieb člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 10 - 38 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Roz­prá­va­nie o rodine Hru­šov­ských, Heral­dika na exlib­ri­soch naj­väč­šieho kalen­dára z konca 18. sto­ro­čia, Exlib­ris bra­tov Ala­go­vi­čov­cov, Vexi­ko­lo­gický klub v Prahe, výskum osu­dov uhor­skej aris­to­kra­cie po r. 1945, pris­pô­so­be­nie na nové spo­lo­čen­ské pomery člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 38 - 39 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Uhor­sko, , Rumun­sko, -, Juho­slá­via, ZSSR, , , , väč­šia asi­mi­lá­cia šľachty žijú­cej na Slo­ven­sku ako v Rumun­sku, majet­ková situ­ácia, poli­tické pôso­be­nie, hos­po­dár­ske pôso­be­nie, medzi­voj­nové obdo­bie člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 39 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO voj­nové obdo­bie, pôso­be­nie 30 židov­ských rodov, ktoré zís­kali titul baróna v roz­pätí rokov 1867 - 1918, zmena posta­ve­nia po r. 1945, emig­ro­valo zaned­ba­teľné množ­stvo, zmie­re­nia sa s novými pod­mien­kami, adap­tá­cia na novú situ­áciu člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 39 - 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO emig­rá­cia až po zmene poli­tic­kého režimu v r. 1947, Obno­vený časo­pis Turul, 400 ročný rod Slu­hov­cov z Nit­rian­skej župy, Naše , zbor­ník Ročenka, Networ­king - A story of our society, , češi, mora­va­nia, sle­za­nia, rusíni, maďari, slo­váci v člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO nemci, v , oby­va­te­lia Čes­kej a Slo­ven­skej repub­liky v , Leo Baca, českí imig­ranti do prí­sta­vov Gal­ves­ton, New Orle­ans, , Bal­ti­more v rokoch 1834 - 1914, Helen Cin­ce­be­aux, ame­rická folk­lo­ris­tka, A Mora­vian Family: Thir­teen Gene­ra­ti­ons člá­nok 1335-​0137

1994 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Prvé slo­ven­ské komu­nity v Ame­rike, jazy­ko­vedný výskum medzi ame­ric­kými Slo­vákmi prvej gene­rá­cie, historicko-​etnografická štú­dia o nemec­kých emig­ran­toch z čes­kého pohra­ni­čia, prí­činy a postup slo­ven­skej emig­rá­cie do , Dun­can B. Gar­di­ner člá­nok 1335-​0137

1997 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 8 - 10 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Vie­den­ský vojen­ský archív a jeho pra­mene s oso­bit­ným zre­te­ľom na slo­va­ci­kálny gene­a­lo­gický výskum, Krieg­sar­chiv, spisy regi­stra­túr vojen­ských úra­dov, osobné spisy a spisy vzťa­hu­júce sa na osoby, refi­stra­túra c.k. vojen­skej dvor­skej rady vo Viedni člá­nok 1335-​0137

1997 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 10 - 13 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO regi­stra­túra c.(a)k. minis­ter­stva vojny a vojen­ského lik­vi­dač­ného úradu vo Viedni, osobné spisy a spisy vzťa­hu­júce sa na osoby, pra­mene pre výskum vojen­ských osôb všet­kých hod­ností, vojen­ská evi­den­cia v základ­ných kni­hách, základné člá­nok 1335-​0137

1997 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 13 - 16 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO praž­ský Vojen­ský archív, záznam v základ­nej knihe, vojen­ské , listy zázna­mov o pacien­toch vojen­ských nemoc­níc, kar­to­téky voj­no­vých strát vo sve­to­vej vojne 1914 - 1918, strát útva­rov vo sve­to­vej vojne 1914 - 1918 člá­nok 1335-​0137

Cir­kevné a vojen­ské slo­ven­skej pro­ve­nien­cie zo 16.-20 sto­ro­čia v zahra­ničí 1995 Slo­ven­ská archi­vis­tika, Vol. 30, No. 1, p. 45 - 47 archi­vis­tika, SLO mat­rika neznámy

1997 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 16 - 18 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO spisy voj­no­vých hro­bá­rov vo sve­to­vej vojne 1914 - 1918, spisy o vyzna­me­na­niach vo sve­to­vej vojne 1914 - 1918 (návrhy na vyzna­me­na­nia), archív vojen­ského súdu, evi­den­cia pod­dôs­toj­níc­kych cer­ti­fi­ká­tov, pra­mene pre výskum dôs­toj­ní­kov a vojen­ských úrad­ní­kov člá­nok 1335-​0137

1997 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 18 - 33 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO kon­du­itné lis­tiny a indi­vi­du­álne opisy c.k. plu­kov, branží a zbo­rov, kva­li­fi­kačné lis­tiny, školy pre dôs­toj­ní­kov v zálohe, ostatné fondy osob­ných spi­sov dôs­toj­ní­kov, meno­va­nia vyš­ších dôs­toj­ní­kov. Zemian­ska - Hor­vá­tovci v Šišove na Riadku člá­nok 1335-​0137

Dangl Voj­tech, Segeš Vla­di­mír Vojen­ské dejiny Slo­ven­ska 3. 1711 - 1914 1996 SLO vojen­ská kniha

1997 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 34 - 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Historicko-​rodopisná spo­loč­nosť v Mos­kve, Leonid Michaj­lo­vič Save­lov, Med­vecký, Meličko, Krč­méry, Šafá­rik, Flo­rek, Galanda, Holuby, Hre­benda člá­nok 1335-​0137

1998 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 8, No. 1, p. 3 - 10 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Zdenko G. Alexy, Uhor­ská šľachta na Morave do polo­vice 17. sto­ro­čia, inko­lát, Hel­tovci z Kementu, Cti­bo­rovci z Cti­bo­ríc, Pon­grác z Lip­tov­ského Miku­láša, Mesen­pek z Oravy, Luda­nic­kovci z Luda­níc člá­nok 1335-​0137

1998 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 8, No. 1, p. 11 - 22 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Uher­ské erbovní lis­tiny - armá­lesy v archí­vech Severní Moravy a Čes­kého Slez­ska, O naj­star­šom trnav­skom mest­skom znaku, neut­rálny obsah zna­kov po vymretí domá­cej panov­níc­kej dynas­tie Arpá­dov­cov, zobra­zo­va­nie pat­ró­nov far­ských kos­to­lov, Tyr­na­via člá­nok 1335-​0137

1998 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 8, No. 1, p. 22 - 31 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Tyr­na­vien­sis, Szom­bat, pád Kon­štan­ti­no­polu, byzant­ské arte­fakty, kri­žiacke rytier­ske rády, tem­plári, rád sv. Jána Jeru­za­lem­ského - joha­niti, Mór Wer­tner (1849 - 1921) - spo­lu­za­kla­da­teľ moder­nej uhor­skej a maďar­skej gene­a­ló­gie, Voj­slav, Pre­slav, Bohu­mil člá­nok 1335-​0137

1998 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 8, No. 1, p. 31 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Lodo­mír, Ala­dár, Munka, Ján, János, Johann, Pavol, Pál, Paul, Fran­ti­šek, Ferenc, Franz, Adad, Eliáš, Abra­hám, obľú­be­nosť krst­ného mena u slo­ven­skej šľachty, maďar­ské rody, slo­ven­ské rody, oso­bitné nemec­kých rodov: Erik, Joachim, Gottf­ried, Wil­helm člá­nok 1335-​0137

0 neznámy

1998 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 8, No. 1, p. 32 - 50 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO postupné upa­da­nie mena Juraj, nárast mien Jozef, Anton, Pau­líny, Chor­váti na Slo­ven­sku, Herold, Dohnány, Knog­ler, Ste­i­ner, Grman člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 3 - 4 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Motív rodin­nej gene­a­ló­gie na epi­ta­foch zo 16. a 17. Sto­ro­čia, sym­bo­li­zo­va­nie kultu mŕt­vych sepulk­rá­liami, prí­stenné náhrobky, náhrobné dosky, sar­ko­fágy, tumby, ado­rá­cia člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 4 - 17 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO dvoj­dielny tabu­ľový prí­stenný náhro­bok ad per­pe­tuam memo­riam dedič­ného spiš­ského župana a krá­ľov­ského mies­to­dr­ži­teľa Ale­xia Turzu, Nobi­li­tá­cia a leká­rov na Slo­ven­sku v prvej polo­vici 17. sto­ro­čia, hono­rá­cior člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 17 - 18 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO úspešná liečba a pri­na­vrá­te­nie zdra­via vyso­ko­po­sta­ve­ným a váže­ným oso­bám, panov­ní­kom, povy­šov­sa­nie nespá­jané s doná­ciami na majetky, žia­dosť o nobi­li­tá­ciu si oby­čajne vzde­lanci podá­vali sami, sami si navrho­vali erb, Samuel Spil­len­ber­ger zalo­žil papie­reň člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 18 - 29 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Ján Dávid Ruland, stú­pe­nec para­cel­sov­skej iat­ro­ché­mie, kap­ro­far­má­cia, ľud­ské a živo­číšne exkre­menty, che­mo­te­ra­pia, Daniel Gey­ger, Viliam Ray­ger, Karol Ray­ger, hlavný lekár kra­jiny - pro­to­me­dik, Gra­fická výzdoba armá­le­sov Bra­ti­slav­skej zbierky člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 30 - 42 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Občian­ska heral­dika na Slo­ven­sku, záu­jem o osobné a rodinné , Heral­dický regis­ter Slo­ven­skej repub­liky na Minis­ter­stve vnútra, Využi­tie insíg­nií vyzna­me­naní v súčas­nej heral­dic­kej tvorbe, duchovno-​rytierske rády od začiatku 12. sto­ro­čia, člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 43 - 50 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Nemecké zdru­že­nie gene­a­lo­gic­kých spol­kov, Zama­rov­ský, Zama­rovce člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 1 - 8 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Kolok­vium Občian­ska heral­dika na Slo­ven­sku, Ban­sko­bys­trický rich­tár Ondrej a jeho potom­stvo - zo Šašo­vej, komes Ondrej, Belo IV. v roku 1956 daro­val, Kva­čany, majetky v cho­tári Ban­skej Bys­trice, Sásová, Kyn­ce­ľová člá­nok 1335-​0137

Rábik Vla­di­mír Nemecké osíd­le­nie Zvo­len­skej župy v stre­do­veku 2000 Fakulta huma­nis­tiky Trnav­skej uni­ver­zity his­tóra SLO nemecké osíd­le­nie, Zvo­len­ská župa, dip­lo­mová

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 8 - 18 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO počiatky zemian­skej rodiny zo Sáso­vej, Miku­láš Sas, K naj­star­šej podobe erbu Ban­skej Bys­trice, Nový , Neusohl, Neoso­lium, Starý , Alt­sohl, Vete­ro­zo­lium, pečať Ban­skej Bys­trice z roku 1387, Bys­trice, Bytz­herze, Byzt­her­ce­bana člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 19 - 22 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO sigil­lum + ciu­ita­tis + noui + zoly, gotická minus­kula, jed­not­livé pruhy ako per­so­ni­fi­ká­cia šty­roch vod­ných tokov: Hrona, Bys­trice, Senice a Udurny, diaľ­ková cesta, Veľká cesta - Via magna, mesto si napriek nemec­kej správe pone­chalo podobu Bys­trica člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 23 - 37 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Náčrt gene­a­ló­gie rodu Zub­ric­kých zo Zubr­zyka, haličské zem­ské stavy, Leon­hardy, Anton, Alž­beta Win­te­rová - dcéra Ľudo­víta Win­tera, Banka, Sloní erb Michala Maj­té­niho, náhle sa miesto med­veďa obja­vil slon, Nemecké ústre­die pre gene­a­ló­giu v Lip­sku člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 37 - 40 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO rodinno-​historické zbierky, gene­a­lo­gická kar­to­téka, gene­rálny kata­lóg osob­ných pozos­ta­lostí, miestne rodové , kata­lóg poh­reb­ných kázní, Občian­ske na Slo­ven­sku a , tvorba a verejné pou­ží­va­nie občian­skych erbov je legálne člá­nok 1335-​0137

2000 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 41 - 44 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO forma regis­trá­cie občian­skych erbov, právny cha­rak­ter verej­nej lis­tiny, zve­rej­ňo­va­nie erbo­vej lis­tiny, dede­nie erbo­vej lis­tiny, Slo­vá­kov v Juho­slá­vii, ono­mas­tika člá­nok 1335-​0137

2001 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 11, No. 1, p. 1 - 19 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Cyril Žuffa, 50 rokov archív­nic­tva a pomoc­ných vied his­to­ric­kých na Filo­zo­fic­kej fakulte v Bra­ti­slave, Dva heral­dické nálezy z hradu Likava, K star­šiemu vývoju erbu Benic­kých z Tur­čian­skych Beníc, Pev­nostné stav­byv rodo­vých erboch na Slo­ven­sku člá­nok 1335-​0137

2001 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 11, No. 1, p. 19 - 34 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Sta­rian­sky, Tor­na­ľaj, Bro­dzian­sky, Apony, Slop­nian, Zai, Zrín­sky, Migazzi, Fri­de­rika, Frí­vald­ský, Burian, Tó, Trnav­ská pat­rí­cij­ská Mar­lo­kov­cov a jej erb, Gene­a­ló­gia vedľa Mat­rík, dedičské zále­ži­tosti a tes­ta­menty, pre­daj nehnu­teľ­ností člá­nok 1335-​0137

2001 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 11, No. 1, p. 34 - 38 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Matici Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO pred­kupné , nut­nosť doka­zo­va­nia prí­bu­zen­ského vzťahu, Morav­ská gene­a­lo­gická a heral­dická spo­loč­nosť člá­nok 1335-​0137

Klčo Marián Okres - stručná a miest a obcí 1999 Bal­neo­lo­gické múzeum , heral­dika SLO okres , spo­lo­čen­ský vývoj, hos­po­dár­sky vývoj, obecné sym­boly neznámy

2001 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 11, No. 2, p. 1 - 18 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Pomothy, Pečate kar­tu­zián­skych kláš­to­rov na Skale úto­čišťa a v Čer­ve­nom kláš­tore, dejiny cir­kev­ných komu­nít na Slo­ven­sku, Spiš, pečate kar­tu­zián­skych komu­nít, Gene­a­lo­gická sonda do rodiny Zátu­rec­kých - voj­vodů z Dol­ního Záturči, fojt­ský rod Maš­laňú člá­nok 1335-​0137

2001 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 11, No. 2, p. 18 - 19 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO novodh­rad­ská obec Vidiná, Luče­nec, Ján Kott­man, Kot­ma­nová, šol­týs Kot­man zalo­žil Kot­ma­novú v dru­hej polo­vici 14. sto­ro­čia, Gutt­man, vidin­ský rod Anta­lov, pra­ba­bička tchá­no­vej matky zemanka Mária Zátu­recká, rod od 1230, Adolf Peter člá­nok 1335-​0137

2001 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 11, No. 2, p. 19 - 24 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO rod je jeden z naj­star­ších tur­čian­skych rodov dolo­že­ných pred polo­vi­cou 13. sto­ro­čia, Modla, Uzda, Vzda de Turuz, 1245, poto­mok čes­kých hostí - cudzin­cov, komes Mar­tin, pou­ží­va­nie mena Voj­voda - maďar­sky Vajda, erb Zátu­rec­kých člá­nok 1335-​0137

2001 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 11, No. 2, p. 25 - 37 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO počiatky gemer­sko - malo­hont­skej vetvy - Ladi­slav (1746 - 1807), Anna Faš­ková, gene­rá­cia uči­te­ľov, Adolf Peter , Zakla­da­te­ľov Sta­rej Pazovy bol Mar­tin­čan, Neznámy erb vo Výčap­koch, Suľany, Hru­bo­ňovo, Barón­sky erb Ňári­ov­cov člá­nok 1335-​0137

2001 Gene­a­lo­gicko - heral­dický hlas, Vol. 11, No. 2, p. 43 - 56 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­dika SLO Rodokm­neň Dubov­ských z Dech­tíc, Erby miest a obcí okresu Hlo­ho­vec, Stret­nu­tie Ková­či­kov­cov v Čier­nom Balogu, Sta­novy Slo­ven­skej gene­a­lo­gicko - heral­dic­kej spo­loč­nosti člá­nok 1335-​0137

2002 Com­pu­ter Design, No. 1, p. 26 - 43 Com­pu­ter Press , Geoin­for­ma­tika CES Catia Visu­ali­za­tion Stu­dio, CADKON, Geoin­for­ma­tika pod­po­ruje mul­tik­ri­te­riálne roz­ho­do­va­nie v intra­vi­láne, , sklo­ni­tosť, index kom­pakt­nosti, veľ­kosť plo­chy, vzdia­le­nosť plo­chy od hra­níc intra­vi­lánu, bio­ko­ri­dory, geno­fon­dové plo­chy. člá­nok 1212-​4389

2002 Com­pu­ter Design, No. 1, p. 44 - 72 Com­pu­ter Press , Geoin­for­ma­tika CES Čoho sa dočká čierná , imisné zaťa­že­nie, Otáz­niky okolo sys­tému GALILEO ostá­vajú, Ako úspešne písať pro­jekty IST, Ike­gami Editcam2, Nikon D1x člá­nok 1212-​4389

1998 Chip No. 3 Vogel Pub­lis­hing , počí­ta­čová gra­fika SLO CD přeh­rá­vače, gra­fické karty s pod­po­rou OpenGL, Fox­Pro 3.0, 5.0, 6.0, nová krv, OpenGL ver­sus Direct3D, 3D har­dware, ako fun­guje ren­de­ring člá­nok 1210-​0684

1998 Chip No. 5 Vogel Pub­lis­hing , počí­ta­čová gra­fika SLO Con­trol Panel 3.0, FAR 1.50, test tla­čiarní, ako fun­guje ske­ner, test ske­ne­rov, archi­tek­tura cc-​NUMA, základy počí­ta­čo­vej gra­fiky, ras­trový obraz, spo­jitý obraz a dis­krétní obraz, ras­te­ri­zá­cia, alias a alia­sing, kvan­ti­zá­cia farie, vek­tor, pixel, svetlo člá­nok 1210-​0684

2002 His­to­rická revue, Vol. 13, No. 8/​9, p. 3 - 4 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. SLO Sahe­lanth­ro­pus teha­den­sis, 6 - 7 mili­ó­nov rokov stará časť lebky, Aus­tra­lo­pit­he­cus, Homo, Lucy, Homo habi­lis, Homo erec­tus, Homo sapiens, mys­tická Eva z Afriky pred viac ako 120 000 rokmi, pre­chodný vývo­jový druh, podd­ruh, medzi Homo erec­tus a sapiens časo­pis 1335-​6550

2002 His­to­rická revue, Vol. 13, No. 8/​9, p. 4 - 5 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. SLO Homo sapiens nean­dert­ha­len­sis pred 40 - 30 000 rokmi, tek­to­nická poru­cha, ktorá spô­so­bila obrov­ský zlom - pre­pad­linu pred 8 mili­ónmi rokmi roz­de­lila Afriku, prí­rodná kata­strofa zaprí­či­nila výbuch vo vývoji člo­veka, Tou­mai, Nádej života, stopy v Európe časo­pis 1335-​6550

2002 His­to­rická revue, Vol. 13, No. 8/​9, p. 5 - 6 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. SLO , Nové Mesto nad Váhom, osíd­ľo­va­nie jas­kýň, mine­rál­nych pra­me­ňov, naj­starší kos­trový pozos­ta­tok na Slo­ven­sku v Gánov­ciach, nálezi nean­der­tál­cov v štr­koch Váhu v Šali, pre­ru­še­nie osíd­le­nia, Mora­vian­ska venuša, Krvi­lační Skýti časo­pis 1335-​6550

2002 His­to­rická revue, Vol. 13, No. 8/​9, p. 6 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. SLO stre­do­á­zij­ské a juho­ruské stepi, sťa­ho­va­nie na západ, čín­sky cisár Suan, porážka Kim­me­rov, zni­če­nie legen­dár­nej ríše Frý­gov, útok na asýr­ske hlavné mesto Ninive, skýt­ske výboje na juh Eurá­zie zasta­vili Per­ža­nie, v Európe Mace­dónci, skýt­sky zverný štýl časo­pis 1335-​6550

2002 His­to­rická revue, Vol. 13, No. 8/​9, p. 6 - 7 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. SLO roz­práv­kové bohat­stvo, sto­lo­va­nie a hygiena, stra­té­gia ústupu, bojovní jazdci, vyni­ka­júci luko­strelci, krátky meč - aki­na­kes, ubrá­ne­nie Per­ža­nov, pohyb­li­vosť, tak­tika spá­le­nej kra­jiny, pitie nepria­te­ľo­vej krvi, skal­po­va­nie časo­pis 1335-​6550

2002 His­to­rická revue, Vol. 13, No. 8/​9, p. 7 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. SLO hrob pova­žo­vali za prí­by­tok mŕt­vych, náčel­ní­kov spre­vá­dzali na druhý svet aj domáci slu­ho­via a poklady, smú­tok - trhali si vlasy, zra­ňo­vali sa do krvi, kam zmizli skýti, pod­ľa­hnu­tie Sar­ma­tom, Alani, Skýt - syno­ny­mum kru­tosti, bájny zver gryf časo­pis 1335-​6550

2002 His­to­rická revue, Vol. 13, No. 8/​9, p. 8 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. SLO Záhady oštepu, oštep, hér, porov­ná­va­cia reli­gi­onis­tika Indo­euró­pa­nov, oštep ako atri­bút Boha, Ger­máni zasvä­co­vali Odinovi prvý oštep, ktorý dopa­dol medzi rady pro­tiv­níka, Ved­mina pie­seň - myto­lo­gická epo­pej sta­rých Ger­má­nov časo­pis 1335-​6550

2002 His­to­rická revue, Vol. 13, No. 8/​9, p. 8 - 10 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. SLO oštep ako sym­bol moci u kelt­ského boha Esa - Luga, pat­rón bojov­ní­kov, dru­idov, bar­dov, Slo­ven­ské troj­vr­šie, Byzan­cia, Kon­štan­tín a Metod, Tatra - Matra - Fatra, troj­vr­šie ako Gol­gota - Kal­vá­ria, Dvo­j­itý kríž ako kríž vzkrie­se­nia pro­stred­níc­tvom Gol­goty časo­pis 1335-​6550

2002 His­to­rická revue, Vol. 13, No. 8/​9, p. 11 - 18 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. SLO výpo­vede mincí, tra­dí­cia Svä­top­lu­ko­vej ríše, kata­stro­fická povo­deň na začiatku 10. sto­ro­čia, troj­vr­šie pri­ne­sené z Čiech, uhor­ský štátny znak, Vác­lav, Nit­rian­sky Zobor, pra­veké hra­disko, Johanka z Arcu, Roz­po­ruplmá cisá­rovná Alž­beta Bavor­ská časo­pis 1335-​6550

2002 His­to­rická revue, Vol. 13, No. 8/​9, p. 20 - 42 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. SLO Met­ro­pola ríše Wil­helma II., cisár­sky Ber­lín, Oku­pá­cia Slo­ven­ska v marci 1939, zajat­cov v Kai­sers­te­inb­ru­chu, Stamm­la­ger XVII.A, Kubán­sky dik­tá­tor Ful­gen­cio Batista, Začína sa boj s islam­ským fašiz­mom časo­pis 1335-​6550

1998 Chip No. 5 Vogel Pub­lis­hing , počí­ta­čová gra­fika SLO farba, RGB, CMY, paleta, trans­for­má­cia farieb, dit­he­ring, fun­kcie sys­tému BIOS člá­nok 1210-​0684

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 8 - 10 Grada Pub­lis­hing 1 , CES aser­ti­vi­tou proti stresu, defi­ní­cia aser­ti­vity, , stres, sociálna zdat­nosť, defi­ní­cia komu­ni­ká­cie, ver­bálna , non­ver­bálna , pri emo­ci­onál­nych sta­voch knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 10 Grada Pub­lis­hing 1 , CES pri vyjad­ro­vaní emo­ci­onál­nych poci­tov sa pre­ja­vuje najmä non­ver­bálna , zra­kový kon­takt, mimika, kine­tika, hap­tika, ges­tika - ges­ti­ku­lá­cia, pro­xe­mika, teri­to­ria­lita, postu­ro­lo­gia, para­lin­gvis­tika knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 11 - 12 Grada Pub­lis­hing 1 , CES úprimná komi­ká­cia - zhoda non­ver­bálne a ver­bál­nej zložky komu­ni­ká­cie, nez­hoda non­ver­bál­nej a ver­bál­nej - vznik dvo­j­itej väzby, stres, ustres, dis­tres, stre­sor, pri­ja­teľný stres, nega­tívny stres, psy­cho­so­ciálny stre­sor, sociálna zdat­nosť, knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 13 - 14 Grada Pub­lis­hing 1 , CES sociálne per­cep­cia - vní­ma­nie sociál­nej situ­ácie, sociálne sprá­va­nie, kog­ni­tívna rekons­truk­cia, schop­nosť vnú­tor­ného spra­co­va­nia, medzi­stu­peň komu­iká­cia - expre­sia, schop­nosť vyjad­ro­va­nia sa, zložky sociál­nej inte­rak­cie, úzkostné osobz knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 14 - 32 Grada Pub­lis­hing 1 , CES dep­re­sívne osoby, pasi­vita, agre­si­vita, mani­pu­lá­cia, aser­ti­vita, aser­tívne sprá­va­nie, stre­sory medzi­ľud­skej komu­ni­ká­cie, stre­sory v rodine, stre­sory v pra­cov­ných vzťa­hoch, sociálna izo­lá­cia, strach v sociál­nych situ­áciách, sociálna fóbia knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 33 - 36 Grada Pub­lis­hing 1 , CES vplyv kog­ni­tív­neho spra­co­va­nie na pre­ží­vaný dis­tres, auto­ma­tické myš­lienky, seba­ve­do­mie, sprá­va­nie sebais­tého člo­veka, tole­ran­cia, rešpek­to­va­nie pasi­vity, rešpekt pred agre­sív­nym sprá­va­ním, posky­to­va­nie mož­nosti pre­sa­de­nia sa pasív­nym ľuďom knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 37 - 41 Grada Pub­lis­hing 1 , CES nepravé seba­ve­do­mie, pod­mie­nené frus­trá­cie, vysta­vo­va­nie sa frus­tru­jú­cim situ­áciam - vymiz­nu­tie stra­chu - otu­že­nie - expo­zí­cia - odstrá­ne­nie stra­chu z frus­trá­cie, kom­plexy menej­cen­nosti, ira­ci­onálne postoje vedúce k poci­tom menej­cen­nosti knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 44 - 47 Grada Pub­lis­hing 1 , CES komu­ni­kačné zloz­vyky pri počú­vaní, číta­nie myš­lie­nok, dis­kva­li­fi­ká­cia pozi­tív­neho, pre­ru­šo­va­nie a ská­ka­nie do reči, nere­a­go­va­nie na infor­má­ciu - chý­ba­júca spätná väzba, never­bálne odmie­ta­nie, komu­ni­kačné zloz­vyky pri podá­vaní infor­má­cií knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 47 - 51 Grada Pub­lis­hing 1 , CES nepriame vyjad­ro­va­nie poci­tov okľu­kou, neúp­rim­nosť, nejas­nosť a nekon­krét­nosť podá­va­ných infor­má­cií, pre­há­ňa­nie, nad­sa­dzo­va­nie, znač­ko­va­nie, nad­merné zovše­obec­ňo­va­nie, pri­pi­so­vani úmyslu, pre­kru­co­va­nie sku­toč­nosti knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 51 - 61 Grada Pub­lis­hing 1 , CES nesú­lad slov­ného a mimo­slov­ného pre­javu, únik od témy, pre­hnané emo­tívne reak­cie, aser­tívne práva, základné ľud­ské práva, pocit viny, mani­pu­lá­cia, kľuč­ko­va­nie, mani­pu­la­tív­nosť tvr­de­nie čo sa má a čo sa nemá, mani­pu­la­tívna povera knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 61 Grada Pub­lis­hing 1 , CES posu­dzo­va­nie vlast­ného jed­na­nia, posu­dzo­va­nie vlast­ných myš­lie­nok, posu­dzo­va­nie vlast­ných poci­tov, zospo­ved­nosť za vlastné kona­nie, zod­po­ved­nosť za vlastné myš­lienky, zod­po­ved­nosť za vlastné pocity, nepos­ky­to­vať, vysvet­ľo­va­nie svojho jed­na­nia knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 61 - 62 Grada Pub­lis­hing 1 , CES ospra­vedl­ňo­va­nie sa svoje jed­na­nie, posu­dzo­vať zod­po­ved­nosť za rie­še­nie prob­lé­mov iných ľudí, zmeny svojho názoru, robiť chyby, byť zod­po­vedný za svoje chyby, nezna­losti, vyjad­re­nia ja neviem, nezna­losti knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 63 - 69 Grada Pub­lis­hing 1 , CES nezá­vis­losti na dob­rej vôli iných ľudí, činiť nelo­gické roz­hod­nu­tia, neschop­nosť odmiet­nu­tia, nelo­gic­kosť života, pove­dať ja nero­zu­miem, pove­dať je mi to jedno, nácvik aser­ti­vity, prak­tická apli­ká­cia aser­ti­vity knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 69 - 82 Grada Pub­lis­hing 1 , CES zoznam osob­ných prob­lé­mov, sebap­re­sa­dzu­júce pred­stavy, kog­ni­tívna rekon­štruk­cia, vní­ma­nie sociál­nej situ­ácie, auto­ma­tické myš­lienky, roz­poz­na­nie auto­ma­tic­kých myš­lie­nok, tesz­to­va­nie auto­ma­tic­kých myš­lie­nok, raci­onálna odpo­veď knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 82 - 88 Grada Pub­lis­hing 1 , CES pre­rá­mo­ve­nie - pohľad z iného uhla, čier­no­biele vide­nie, zastie­ra­nie emó­cie, potla­čo­va­nie poci­tov, potľa­čo­va­nie nega­tív­nych poci­tov už od det­stva, roz­diel medzi myš­lien­kami a pocitmi, emočná mapa, vrstvy emó­cií, hnev, ovplyv­ňo­va­nie, odpor, truc, bolesť knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 88 - 96 Grada Pub­lis­hing 1 , CES smú­tok, krivda, ublí­že­nie, skla­ma­nie, strach, neis­tota, úzkosť, napä­tie, ľútosť a zod­po­ved­nosť, osla­be­nie potreby lásky a pocho­pe­nia a blíz­kosti, spra­co­va­nie sociál­nej situ­ácie - kog­ní­cia, základné zložky aser­tív­neho cho­va­nia, kon­gru­en­cia - prav­di­vosť knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 96 - 101 Grada Pub­lis­hing 1 , CES výraz tvári, mimika, pohľad, očný kon­takt, reč tela, sva­lové napä­tie, ryt­mus dychu, ges­ti­ku­lá­cia, pozí­cia tela a rúk, cel­kový telesný postoj, drža­nie tela, intímna vzdia­le­nosť, osobná vzdia­le­nosť, sociálna vzdia­le­nosť, vokálne kľúče knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 101 - 106 Grada Pub­lis­hing 1 , CES emo­tívne zafar­be­nie hlasu, prí­vuk, hla­si­tosť, rých­losť, hlad­kosť pre­javu, pomlčky, dotyky, pocity, nača­so­va­nie reak­cie, obsah a forma zde­le­nia, spätná väzba, osobná upra­ve­nosť, jed­no­duchné aser­tívne reak­cie, reak­cia spät­nou väz­bou, zosla­be­nie cho­va­nia knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 106 - 109 Grada Pub­lis­hing 1 , CES prob­lém vyjad­re­nia spät­nej väzby, očný kon­takt, hovo­riť za seba, roz­diel medzi spät­nou väz­bou a hod­no­te­ním, poskyt­nu­tie infor­má­cia, nepos­kyt­nu­tie hod­no­te­nia, popi­so­vať kon­krétne cho­va­nie, nepo­pi­so­vať jedinca ako takého, vyjad­re­nie kom­pli­mentu knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 109 - 124 Grada Pub­lis­hing 1 , CES pri­ja­tie kom­pli­mentu, aser­tívna per­zis­ten­cia, aser­tívne nie, kog­ni­tívna rekon­štruk­cia, žia­dosť o svoje práva pre­ska­ku­júca gra­mo­fó­nová platňa, požia­dať o lás­ka­vosť, otvo­re­ných dverí - súhlasu, stra­té­gia otvo­re­ných dverí knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 124 - 131 Grada Pub­lis­hing 1 , CES súhlas s prav­dou tvr­de­nia par­tnera, súhlas s kaž­dým argu­men­tom, na kto­rom by mohlo niečo byť, nega­tívne dota­zo­va­nie, kri­tika, nega­tívna aser­cia - vyjad­re­nie práva robiť chyby, byť nedo­ko­nalý v sprá­vaní, byť za svoje nedos­tatky plne zod­po­vedný knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 133 - 136 Grada Pub­lis­hing 1 , CES kon­ver­začná schop­nosť, schop­nosť aktív­neho počú­va­nie, mimo­slovné sig­nály, empa­tické vyjad­re­nia, empa­tická ref­le­xia, oce­ňu­júce výroky, nečí­tať myš­lienky, vyva­ro­va­nie sa rád a odpo­rú­čaní, vyva­ro­va­nie sa pou­čo­va­niu, vede­nie aser­tív­nej kon­ver­zá­cia knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 136 - 140 Grada Pub­lis­hing 1 , CES otvo­rené otázky, zatvo­rené otázky, nese­nie od par­tnera na udr­žo­va­nia roz­ho­voru, rie­še­nie infor­má­cií od par­tnera na udr­žia­va­nie kon­ver­zá­cie, občasné pou­ži­tie voľ­ných infor­má­cií o sebe, seba­ot­vo­re­nie, empa­tic­kého počú­va­nia knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 147 Grada Pub­lis­hing 1 , CES metóda aser­tív­nych obli­gá­cií - aser­tívny prí­stup berúci ohľad na pohodu par­tnera, obli­gá­cia - zavä­zok, zásady aser­tív­nych obli­gá­cií, kog­ni­tívna rekon­štruk­cia - pre­mys­le­nie si reak­cie včetne dôsled­kov, aser­tívna reak­cia gra­mo­fó­nová platňa, aser­tívne nie knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 147 - 155 Grada Pub­lis­hing 1 , CES vyjad­re­nie poci­tov, kon­zek­venty, vysvet­le­nie, empa­tia, kom­pro­mis, vyhnu­tie sa kon­fro­tá­cii, pri­jí­ma­nie a podá­va­nie kri­tiky, sar­kaz­mus, zloz­vyky pri rea­go­vaní na kri­tiky, odsú­de­nie, pohŕdavé mlča­nie, iró­nia, pre­cit­li­ve­losť, agre­sia, ura­ze­nie knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 156 - 164 Grada Pub­lis­hing 1 , CES pri­jí­ma­nie kri­tiky, reak­cia na kri­tiky, prav­diva kri­tika, neprav­diva kri­tika, vhodná kri­tika, nevhodná kri­tika, ilu­zórny pocit vlast­nej nad­ra­da­nosti a seba­ve­do­mia, zni­žo­va­níe dru­hých - reac­kia na útočnú kri­tiku, aser­tívna kri­tiky, vyjad­re­nie hnevu knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 164 - 165 Grada Pub­lis­hing 1 , CES vyjad­riť svoj hnev, pra­vidlá sluš­nosti, zaml­čo­vaný hnev - ústup do dep­re­sie, dep­re­sia, potla­čo­vaný hnev, opa­ko­vané kon­flikty, rezo­nantná nálada, neuve­do­mený hnev, neuve­do­mený pôvodca hnevu, výbuch zlosti - expló­zia, telesné potiaže knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 166 - 170 Grada Pub­lis­hing 1 , CES nekon­tro­lo­vané emó­cie, neod­kla­dať zlosť, nepri­pus­tiť neras­tas­ta­nie hnevu, ako rea­go­vať na nahne­va­ného, aser­tívne rie­še­nie kon­flik­tov a prob­lé­mov, nečisté kroky pri kon­flik­toch, lži, polo­pravdy, odvá­dza­nie pozor­nosti, hraná úprim­nosť, pre­hnané požia­davky knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 170 - 172 Grada Pub­lis­hing 1 , CES stre­su­júce pod­mienky, bič a mar­ci­pán, bez­moc­nosť, stup­ňo­va­nie požia­da­viek, zne­va­žo­va­nie, odmie­ta­nie komu­ni­ká­cie, mani­pu­la­tívny pod­klad roz­hod­nu­tia, tak­tika všetko, alebo nič, kon­flikty a ste­re­otypné prob­lé­mov v par­tner­skom vzťahu, knižka 8071693340

Praško Ján, Praš­ková Hana Aser­ti­vi­tou proti stresu 1996 p. 172 - 180 Grada Pub­lis­hing 1 , CES prí­lišná vyža­do­vač­nosť knižka 8071693340

Magocsi Paul Mapo­va­nie náro­dov bez štátu. Východní Slo­va­nia v Kar­pa­toch 1999 Člo­vek a spo­loč­nosť, No. 2 etno­gra­fia SLO kar­pat­sko­ru­sín­ske osíd­le­nie, Lem­ko­via, Boj­ko­via, Huculi, rusín, rus­nák, mapy rusín­skeho osíd­le­nia v rokoch 1806, 1881, 1900, 1910, 1921, 1930, 1991 listy

Štu­laj­te­rová Anna, Weiss Ján (eds.) Brezno, mesto, ktoré ti podáva ruku 1998 Štú­dio HARMONY s.r.o. SLO Brezno, minu­losť, súčas­nosť pre­zen­tačná knižka 8096775731

Rúžička M. Pedo-​ecological con­di­ti­ons of forest com­mu­ni­ties in the sand region of Záhor­ská nížina lowland 1960 Bio­lo­gické práce Vol. 11, p. 1 - 89 pedo­ló­gia, ENG lesné spo­lo­čen­stvá, Záhor­ská nížina člá­nok,

Gre­gor J. Množ­stvo vody v pôde v pod­mien­kach buko­vého eko­sys­tému 1991 Les­nický časo­pis Vol. 37, p. 175 - 185 pedo­ló­gia, SLO množ­stvo vody, bukový les článok

Cur­rie W.S., Aber J.D. Mode­ling lea­ching as a decom­pos­tion pro­cess in humid mon­tane forests 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 6, p. 1844 - 1860 ESA Was­hing­ton pedo­ló­gia, , mik­ro­bi­oló­gia, expe­ri­men­tálna ENG vylú­ho­va­nie, roz­klad, humídne hor­ské lesy článok

Roden­house N.L., Sherry T.W., Hol­mes R.T. Site-​dependent regu­la­tion of popu­la­tion size. A new synt­he­sis 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 7, p. 2025 - 2042 ESA Was­hing­ton sta­no­vištná , popu­lačná , ENG regu­lá­cia sta­no­višťa, regu­lá­cia veľ­kosti popu­lá­cie článok

Sotá­ková S. Orga­nic mat­ter and soil fer­ti­lity 1982 Prí­roda pedo­ló­gia, pro­dukčná SLO orga­nická hmota, pôdna úrod­nosť kniha

Unders­tan­ding . The ARC/​INFO met­hod 0 počí­ta­čová gra­fika, , kra­jinná ENG príručka

Janiš Vla­di­mír Inter­valy spo­ľah­li­vosti 1997 Vol. 4, No. 2, p. 47 - 48 šta­tis­tika, SLO inter­val spo­ľah­li­vosti, prav­de­po­dob­nosť člá­nok 13358-​2091

Rózová Zdena Dre­viny v sídle a ich hod­nota 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 79 - 89 KEF PRIF UK, SRS urba­nis­tika, , SLO dre­vina v meste, , kra­jin­no­eko­lo­gické plá­no­va­nie, funkčné čle­ne­nie sídla, štruk­túra zelene, dru­hové zlo­že­nie zelene, funkč­nosť zelene zborník

Abso­lon Karel Meto­dika sběru dat pro bio­mo­ni­to­ring v CHÚ 0 ČÚOP zooló­gia, CES príručka

Lawton J.H. Popu­la­tion dyna­mics prin­cip­les 1995 Lawton J.H., May R.M. (eds.): Extinc­tion rates Oxford Uni­ver­sity Press Oxford popu­lačná ENG popu­lačná dyna­mika neznámy

Hut­chin­son G.E. An intro­duc­tion to popu­la­tion eco­logy 1978 Yale Uni­ver­sity Press New Haven popu­lačná ENG neznámy

Ander­son R.M., Tur­ner B.D., Tay­lor L.R. (eds.) Popu­la­tion dyna­mics 1979 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford popu­lačná ENG popu­lá­cia, dyna­mika popu­lá­cie, štruk­túra spo­lo­čen­stva, dyna­mika spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo neznámy

Sinc­lair A.R.E. Popu­la­tion regu­la­tion in ani­mals 1989 Char­rett J.M. (ed.). Eco­lo­gi­cal con­cept Black­well Lon­don popu­lačná ENG regu­lá­cia popu­lá­cie zvie­rat neznámy

Gil­pin M.E., Han­ski I. Meta­po­pu­la­tion dyna­mics. Empi­ri­cal and the­ore­ti­cal inves­ti­ga­tion 1991 Aca­de­mic Press, Lon­don Lon­don popu­lačná ENG meta­po­pu­lačná dyna­mika neznámy

Wells T.C.E. Popu­la­tion eco­logy of ter­res­trial orchids 1981 Synge H. (ed.): The bio­lo­gi­cal aspects of rare plant con­ser­va­tion, p. 281 - 295 John Wiley Chi­ches­ter popu­lačná ENG Orchi­da­ceae článok

Bris­son J., Rey­nolds J.F. Effects of com­pen­sa­tory gro­wth on popu­la­tion pro­ces­ses. A simu­la­tion study 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 8, p. 2378 - 2384 ESA Was­hing­ton popu­lačná ENG simu­lá­cia, popu­lačné pro­cesy, vyrov­ná­vací rast článok

Wolff J.O. Popu­la­tion regu­la­tion in mam­mals. An evo­lu­ti­onary per­spec­tive 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­logy Vol. 66, No. 1, p. 1 - 13 BES Oxford popu­lačná cicav­cov ENG regu­lá­cia popu­lá­cie, cicavce, evo­lučná per­spek­tíva článok

Dem­ps­ter J.P. Ani­mal popu­la­tion eco­logy 1975 Aca­de­mic Press, New York popu­lačná živo­čí­chov ENG neznámy

Wolf Jerry O. Popu­la­tion regu­la­tion in mam­mals. An evo­lu­ti­onary per­spec­tive 0 Jour­nal of Ani­mal Eco­logy No. 66, p. 1 - 13 BES Oxford popu­lačná , evo­lučná ENG teri­to­ria­lita, šíre­nie, repro­duk­cia článok

Andre­wartha H.G., Birch L.C. The dis­tri­bu­tion and abun­dance of ani­mals 1954 Uni­ver­sity of Press , popu­lačná , popu­lačná ENG dis­tri­bú­cia, abun­dan­cia neznámy

Grime J.P., Hod­son J.G., Hunt R. Com­pa­ra­tive plant eco­logy. A funk­ti­onal app­ro­ach to com­mon bri­tish spe­cies 1988 Unwin Hyman Ltd. Lon­don porov­ná­va­cia rast­linná ENG rast­lina neznámy

Trnka Alf­réd Die­tary habits of the great reed warb­ler (Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ceus) young 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 507 - 512 SAP potravná ENG potravný bio­top, Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ceus, strava člá­nok 0006-​3088

Cipol­lini M.L., Levey D.J. Why are some fru­its toxic ? Gly­co­al­ka­lo­ids in Sola­num and fruit cho­ice by ver­teb­ra­tes 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 3, p. 782 - 798 ESA Was­hing­ton potravná , ENG jedo­vaté plody, gly­ko­al­ka­lo­idy, Sola­num, výber plo­dov cicav­cami článok

Cole­man David C., Cross­ley D.A. Jr. Fun­da­men­tals of soil eco­logy 1996 Aca­de­mic Press, San Diego San Diego pôdna ENG pôda neznámy 0121797252

Wayne P.M., Baz­zaz F.A. Light acqu­isi­tion and gro­wth by com­pe­ting indi­vi­du­als in Co2-​enriched atmo­sp­here. Con­se­qu­en­ces for size struc­ture in rege­ne­ra­tion birch stands 1997 Jour­nal of Eco­logy Vol. 85, No. 1, p. 29 - 42 Oxford pro­dukčná , rast­lín ENG zís­ka­va­nie svetla, rast, kon­ku­ren­cia, obo­ha­te­nie CO2, veľ­kosť , rege­ne­rá­cia bre­zo­vého porastu článok

Roden J.S., Wig­gins D.J., Ball M.C. Pho­to­synt­he­sis and gro­wth of two rain forest spe­cies in simu­la­ted gaps under ele­va­ted CO2 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 2, p. 385 - 393 ESA Was­hing­ton pro­dukčná , expe­ri­men­tálna ENG foto­syn­téza, rast les­ných dru­hov, simu­lá­cia, zvý­še­nie kon­cen­trá­cie CO2 článok

Kubí­ček F., Brechtl J. Pro­duc­tion and phe­no­logy of the herb layer in an oak-​hornbeam forest 1970 Bio­ló­gia Vol. 25, p. 651 - 666 pro­dukčná , feno­ló­gia ENG bylinná vrstva, dubo-​hrabiny článok

Wang Y. Crown struc­ture, radia­tion absorp­tion, pho­to­synt­he­sis and trans­pi­ra­tion 1988 PhD. The­sis Uni­ver­sity of Edin­burgh Edin­burgh pro­dukčná , fyzi­oló­gia rast­lín ENG štruk­túra koruny, absor­pcia radiá­cie, foto­syn­téza, trans­pi­rá­cia

Kle­i­ber M. The fire of life. An intro­duc­tion to ani­mal ener­ge­ticts 1961 John Wiley and Sons pro­dukčná , fyzi­oló­gia živo­čí­chov ENG ener­ge­tika zvie­rat neznámy

Tokár Fer­di­nand, Konôp­ková Jana Dyna­mické zmeny obsahu vybra­tých che­mic­kých prv­kov v nadzem­nej den­dro­mase u rôz­nych poras­to­vých typov duba čer­ve­ného (Quer­cus rubra L.) a ore­cha čier­neho (Jug­lans nigra L.) 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 385 - 394 SAP pro­dukčná , ENG dyna­mika, che­mický prvok, nadzemná den­dro­masa, bio­masa, Quer­cus rubra, Jug­lans nigra článok

Kubí­ček F. Study met­hods of plants pro­duc­ti­vity 1977 Acta Eco­lo­gica Vol. 16, p. 8 - 30 pro­dukčná , meto­do­ló­gia ENG metóda rast­li­nej pro­duk­cie, pro­duk­ti­vita článok

Kubí­ček Fer­di­nand, Bedrna Zol­tán, Šimo­no­vič Voj­tech Produkčno-​ekologická a pôdna cha­rak­te­ris­tika raše­li­ní­ko­vých spo­lo­čens­tiev štát­nych prí­rod­ných rezer­vá­cií Čikov­ská a Pav­lová (Pods­pády), Tatranský národný park 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 371 - 383 SAP pro­dukčná , pedo­ló­gia ENG pôda, raše­li­níky, Čikov­ská, Pav­lová, Pods­pády, TANAP, bylinná vrstva, machová vrstva, ŠPR Bor článok

Silva Marina, Brown James H., Downing John A. Dif­fe­ren­ces in popu­la­tion den­sity and energy use bet­ween birds and mam­mals. A mac­ro­eco­lo­gi­cal per­spe­tive 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­logy No. 66, p. 327 - 340 BES Oxford pro­dukčná , popu­lačná ENG popu­lačná hus­tota - , , cicavce článok

Foiss­ner W. Soil Pro­to­zoa. Fun­da­men­tal prob­lems, eco­lo­gi­cal sig­ni­fi­cance, adap­ta­ti­ons in cilia­tes and tes­ta­ce­ans. Bio­in­di­ca­tors and guide to the lite­ra­ture 1987 Prog­ress in Pro­to­zo­ology Vol. 2, p. 69 - 112 pro­to­zo­oló­gia, prvo­kov ENG pôdne Pro­to­zoa, Cili­op­hora článok

Petz W., Foiss­ner W. Spa­tial sepa­ra­tion of ter­res­trial cilia­tes and tes­ta­ce­ans (Pro­to­zoa). A con­tri­bu­tion to soil cilia­tos­ta­sis 1988 Acta Pro­to­zo­olo­gica Vol. 27, p. 249 - 258 pro­to­zo­oló­gia, prvo­kov ENG pries­to­rová dis­tri­bú­cia prvo­kov, Cili­op­hora článok

Ander­son Eugene N. Eco­lo­gies of the heart. Emo­tion, belief, and the envi­ron­ment 1996 Oxford Uni­ver­sity Press , ENG srd­com, emó­cie, viera neznámy 0195090101

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 150 - 178 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt repro­dukčná , , CES roz­mno­žo­va­nie rast­lín, ope­ľo­va­nie, semeno, plod, roz­mno­žo­va­nie bez­sta­vov­cov, roz­mno­žo­va­nie rýb, roz­mno­žo­va­nie oboj­ži­vel­ní­kov, rast živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, meta­mor­fóza, roz­mno­žo­va­nie pla­zov, roz­mno­žo­va­nie cicav­cov, tok vtá­kov, klí­če­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Toner M., Keddy P. River hyd­ro­logy and ripa­rian wet­lands. A pre­d­ic­tive model for eco­lo­gi­cal assem­bly 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 1, p. 236 - 246 ESA Was­hing­ton riečna hyd­ro­ló­gia, mok­radí ENG rieka, pobre­žie, mok­raď člá­nok 1051-​0761

Belá­ková Adela, Lukáš Jozef sen., Valen­čík M. Výskyt nie­kto­rých zástup­cov pod­če­ľadí Bom­bi­nae a Psit­hy­ri­nae (Hyme­nop­tera, Apo­idea) na Slo­ven­sku 1979 Bio­ló­gia Vol. 34, No. 8, p. 637 - 644 zooló­gia, SLO Bom­bi­nae, Psit­hy­ri­nae, Hyme­nop­tera, Apo­idea článok

Leigh E.G. Jr. Com­mu­nity diver­sity and envi­ron­men­tal sta­bi­lity 1990 Trends in Eco­logy and Evo­lu­tion No. 5, p. 340 - 344 Else­vier syne­ko­ló­gia ENG diver­zita spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo, diver­zita, envi­ro­men­tálna sta­bi­lita, sta­bi­lita článok

Til­man David, Downing John A. Bio­di­ver­sity and sta­bi­lity in grass­land 1994 Nature No. 367, p. 363 - 365 syne­ko­ló­gia ENG bio­di­ver­zita, , tráv­naté biomy, grass­land článok

Kerr S.R. The­ory of size dis­tri­bu­tion in eco­lo­gi­cal com­mu­ni­ties 1974 Jor­nal of Fish Res. Board Can. No. 31, p. 1859 - 1862 syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, dis­tri­bú­cia článok

Kik­kawa J., Ander­son D.J. Com­mu­nity eco­logy. Pat­tern and pro­cess 1986 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Mel­bourne, Oxford, Lon­don syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo neznámy

Šom­šák Ladi­slav Syne­ko­lo­gické záko­ni­tosti obnovy luž­ných lesov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 349 - 354 SAP syne­ko­ló­gia ENG obnova luž­ných lesov, Dunaj, Morova, Hron, Váh, Negundo ace­ro­ides, rena­tu­ra­li­zá­cia, revi­ta­li­zá­cia, suk­ce­sia luž­ných kesov, typy obnovy luž­ného lesa, prob­lém rešti­tú­cie po topo­ľo­vých mono­kul­tú­rach, degra­dá­cia bio­topu, pro­kla­má­cia rena­tu­ra­li­zá­cie, člá­nok 1335-​342X

Šom­šák Ladi­slav Syne­ko­lo­gické záko­ni­tosti obnovy luž­ných lesov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 354 - 357 SAP syne­ko­ló­gia ENG lik­vi­dá­cia banky dias­pór, Negundo ace­ro­ides, nedos­ta­tok svetla, úro­veň pod­zem­nej vody, rege­ne­rá­cia Ulmus minor, Salici-​Populetum, Fraxino-​Populetum, Fraxino-​Ulmetum člá­nok 1335-​342X

Gauch H.G. Mul­ti­va­riate ana­ly­sis in com­mu­nity eco­logy 1982 Uni­ver­sity Press syne­ko­ló­gia, bio­š­ta­tis­tika, mate­ma­tika ENG ana­lýza, spo­lo­čen­stvo neznámy

Uher­čí­ková Eva Trans­for­ma­tion chan­ges in the asso­cia­ton Salici-​Populetum in the inun­da­tion area of the Danube river 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 53 - 63 SAP syne­ko­ló­gia, lesa ENG zmena, Salici-​Populetum, inun­dá­cia Dunaja, dru­hová skladba, dru­hová diver­zita, natur­li­zá­cia neofy­tov, smer zmien, lesné porasty člá­nok 0006-​3088

Mueller-​Dombois D. Com­mu­nity orga­ni­za­tion and eco­sys­tem the­ory 1988 Cana­dian Jour­nal Botany Vol. 66. p. 2620 - 2625 Nati­onal rese­arch coun­cil of Canada Ottawa syne­ko­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia, geobo­ta­nika, ENG spo­lo­čen­stvá, eko­sys­tém člá­nok 0008-​4026 58

Til­man David Com­mu­nity inva­si­bi­lity, rec­ru­it­ment limi­ta­tion and grass­land bio­di­ver­sity 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 1, p. 81 - 92 ESA Was­hing­ton syne­ko­ló­gia, inva­zívna ENG inva­zív­nosť spo­lo­čen­stva, bio­di­ver­zita grass­lan­dov, limity zmla­dzo­va­nia člá­nok 0012-​9658

Day­ton P.K., Teguer M.J. The impor­tance of scale in com­mu­nity eco­logy. A kelp forest exam­ple with ter­res­trial ana­logs 1984 Price P.W., Slo­bods­chi­koff C.N., Gaud W.S. (eds.) A new eco­logy. Novel app­ro­aches to inte­rac­tive sys­tems. p. 457 - 483 John Wiley and Sons syne­ko­ló­gia, vše­obecná ENG pries­tor neznámy

Yodzis P. Intro­duc­tion to the­ore­ti­cal eco­logy 1989 Har­per and Row teore­tická ENG neznámy

Paine R.T. Food webs. Lin­kage, inte­rac­tion stren­ght and com­mu­nity infras­truc­ture 1980 Jour­nal of Ani­mal Eco­logy No. 49, p. 667 - 685 BES - Bri­tish Eco­lo­gi­cal Society Oxford tro­fická ENG potravné reťazce, cyk­lus potravy, kolo­beh ener­gie, vzá­jomné väzby, vzá­jomné , štruk­túra spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo člá­nok 0021-​8790 591.5

Vanni J. Michael, Layne D., Arnott Shel­ley E. Top-​down trop­hic inte­rac­ti­ons in lakes. Effects of fish on nut­rient dyna­mics 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 1, p. 1 - 20 ESA Was­hing­ton tro­fická , vše­obecná , ich­ty­o­ló­gia ENG vrchol tro­fic­kej pyra­mídy, vrcho­lové tro­fické inte­rak­cie, jazero, dyna­mika živín, ryby člá­nok 0012-​9658

Vanii J. Michael, Layne D. Craig Nut­rient recyc­ling and her­bi­vory as mecha­nism in the top-​down effect of fish on alge in lakes 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 1, p. 21 - 40 ESA Was­hing­ton tro­fická , vše­obecná , ich­ty­o­ló­gia ENG kolo­beh živín, kolo­beh her­bi­vo­rov, mecha­nizmy vrcho­lo­vých efek­tov, ryby, riasy, jazero člá­nok 0012-​9658

Cha­pin Stu­art F. Jr., Kai­ser Edward J. Urban land use plan­ning 1985 Uni­ver­sity of Press Urbana and 4 urba­nis­tika, urbánna , kra­jinná ENG využi­tie zeme, urbánna , popu­lačné štú­die, kniha 0252012577

Kovář P. Vege­ta­tion as a dyna­mic struc­tu­ral com­po­nent of urban and subur­ban lands­cape 1989 Pro­ce­e­dings of Con­fe­rence, Met­hods of Landscape-​ecological Ana­ly­ses and Synt­he­ses, 25-​26 Janu­ary 1989, České Bude­jo­vice, ČSFR, Vol. 2, p. 134 - 153 urbánna , , rast­lín CES vege­tá­cia, kra­jinný prvok článok

Brtek Ľubo­mír Dravce a korisť 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybrané kapi­toly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 80 - 87 PRIF UK 1 vše­obecná , cicav­cov SLO korisť, dra­vosť, potravný gene­ra­liz­mus, potravný špe­cia­listi, para­zi­tiz­mus, útok vlka, selek­cia pre­dá­tora, stra­té­gia lovu, kani­ba­liz­mus, infan­ti­cída, ochrana pred vyčer­pa­ním potrav­ných zdro­jov skriptá 8085697351

Mar­chand Peter J. Life in the cold. An intro­duc­tion to win­ter eco­logy 1996 Uni­ver­sity Press of New England Han­no­ver, New Ham­psire 4 win­ter eco­logy, zimy ENG chlad neznámy 0874517850

Buchar Jan Zooge­o­gra­fie 1983 SPN zooge­o­gra­fia, CES knižka

Hurl­bert S.H., Villalobos-​Figueroa (eds.) Aqu­atic biota of Mexico. Cen­tral ame­ri­can and the west indies 1982 San Diego State Uni­ver­sity San Diego zooló­gia, eko­ló­gia ENG Mexiko, biota neznámy

Brtek Ľubo­mír, Feriancová-​Masárová Zora, Gulička Ján, Hen­sel Karol, Kie­fer Matej, Kmi­niak Milan, Kor­bel Ladi­slav, Košel Vla­di­mír, Krum­pál Miro­slav, Lisický Miku­láš, Matis Dušan, Rosický Bohu­mír, Vil­ček Fran­ti­šek, Žit­ňan­ská Oľga Veľká kniha živo­čí­chov 1993 p. 17 - 32 Prí­roda 2 zooló­gia, bio­ló­gie, eko­ló­gia SLO pra­hory, prvo­hory, dru­ho­hory, tre­ťo­hory, štvr­to­hory, sar­mat, trie­de­nie, sys­tém, Aris­to­te­les, Gaius Pli­nius, Karl Linné, Geor­ges Cuvier, Jean B. Lamarck, Char­les Dar­win, druh, pre­hľad sys­tému, zbra­teľ­ské metódy, pre­pa­rá­cia, spo­lo­čen­stvá, lesy, kniha 8007005846

Sig­mund Freud 0 , SLO neznámy

Kir­ge­ga­ard 0 , SLO neznámy

Pop­per Karl Rai­mund Věčné hle­dání 1995 Oiko­y­ment, Pros­tor, Ves­mír , CES neznámy

Hol­ton Gerald . His­tory and other pas­si­ons 1995 Ame­ri­can Ins­ti­tute of Phy­sics Press Wood­bury, fyzika, ENG , , ión­ske okúz­le­nie neznámy

Dyson Fre­e­man J. The scien­tist as rebel 1995 The Review of Books, 25.5.1995, p. 31 - 33 , , , člo­veka ENG vedec rebel, indi­vi­du­alita vedca, vedca, prí­stup k výskumu - ume­lecká forma článok

Pyt­ha­go­ras 0 mate­ma­tika, SLO neznámy

Dioge­nes 0 mate­ma­tika, SLO neznámy

1998 Chip No. 6 Vogel Pub­lis­hing , počí­ta­čová gra­fika SLO Mic­ro­soft Small Busi­ness Ser­ver 4.0, Quark­X­Press 4.0, Page­Ma­ker 6.5, 3D Stu­dio MAX 2.0, Arc­View 3D Ana­lyst, poznáte Data­bázu stan­dardu SQL, Adobe Acro­bat 3.0, ako fun­guje DVD, poznáte počí­ta­čovú gra­fiku, geomet­rická trans­for­má­cia ras­tro­vého obrazu člá­nok 1210-​0684

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Erika 2 CES cho­roba ako požeh­na­nie, rako­vina, prí­činy rako­viny, varovné sig­nály poten­ciál­nej rako­viny, čo z rako­vi­nou, pre­ven­cia rako­viny, imu­nitný sys­tém, auto­imu­nitné cho­roby, myal­gická ence­fa­lo­my­eli­tída a syn­dróm poství­ro­vej únavy, rozt­rú­sená skle­róza knižka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Erika 2 CES schi­zof­ré­nia, cho­roba moto­ric­kých neuró­nov, can­dida, hlien, glu­tén, voľné radi­kály, aler­gie, meta­bo­lické typy, elek­tro­mag­ne­tické sily a bio­fy­zi­kálny štít, jedlo, fakty o jedle, výživa a cho­roba, Rudolf Bre­uss a 42 denná liečba, deto­xi­ká­cia knižka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Erika 2 CES potla­čo­va­nie bolesti, telesný pohyb, masáž aku­punk­túr­nych meri­diá­nov, auto­su­ges­cia a metódy Emila Couea, obra­zot­vor­nosť a vizu­ali­zá­cia, sta­rost­li­vosť, dôs­tojné umie­ra­nie, ami­no­ky­se­liny, pro­te­íny, enzýmy, vita­míny, trá­viaci sys­tém, zaží­vací sys­tém knižka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Erika 2 CES obe­hový sys­tém, lym­fa­tický sys­tém, endok­rinný sys­tém, obličky, Piima jogurt, cap­ri­cin, Dif­lu­can, chi­ro­fo­ne­tika, home­opa­tia, Bachove kve­ti­nové lieky, Sprin­ghill­ské cen­trum knižka 8085612550

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Erika 2 CES knižka 8085612550

1998 Chip No. 6 Vogel Pub­lis­hing , počí­ta­čová gra­fika SLO line­árna trans­for­má­cia, neli­ne­árna trans­for­má­cia, pre­vzor­ko­vani, spätné mapo­va­nie, war­ping, pre­hľad­nosť pixelu, morp­hing, ani­mo­vané sek­ven­cie člá­nok 1210-​0684

1998 Chip No. 7 Vogel Pub­lis­hing , počí­ta­čová gra­fika SLO Mac­ro­me­dia Backs­tage 2.0 Stu­dio, Auto­desk Mecha­ni­cal Desk­top 2.0 CZ, GeoBáze Česká repub­lika 400, MetaC­re­a­ti­ons Expres­sion, Adobe Pho­tos­hop 5, Zoner Cal­listo 3, AMD K6-​2, poznáte počí­ta­čovú gra­fiku, gra­fické for­máty člá­nok 1210-​0684

2003 Quark, Vol. 9, No. 3, p. 6 - 22 Per­fekt fyzika, SLO Bio­etika, Smrť je ako pada­nie okvet­ných lís­tkov, Ver­ti­kálne dediny - mra­ko­drapy, Pla­ne­tárne atmo­sféry, Tech­no­ló­gia vlák­no­vej optiky - fotó­nové kryš­tá­lové vlákna, tmavá hmota, váže­nie neut­rín na galak­tic­kých váhach, simu­lá­cia dún, Klo­no­va­nie ako rea­lita člá­nok 1335-​4000

2003 Quark, Vol. 9, No. 3, p. 23 - 48 Per­fekt fyzika, SLO Tajom­stvo sťa­ho­va­vých vtá­kov - s kom­pa­som v hlave, galéra na Ženev­skom jazere, Ötziho zabili - múmia, Požiare v pod­zemí, Vyná­lez boha Tho­wta, egypt­ské hie­rog­lyfy, typy baté­rií, Ján Andrej Seg­ner člá­nok 1335-​4000

Sekerka V., Dubov­ský J. Vše­obecná 1979 UK vše­obecná CES skriptá

Cox G.W., Atkins M.D. Agri­cul­tu­ral eco­logy. An ana­ly­sis of world food pro­duc­tion sys­tems 1979 W.H. Fre­e­man and Com­pany San Fran­cisco agrárna eko­ló­gia ENG poľ­no­hos­po­dár­ska kra­jina neznámy

Kalúz Sta­ni­slav Pôdne roz­toče (Aca­rina) v období hyd­ro­lo­gic­kých zmien v dunaj­skom luž­nom lese 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 345 - 357 SAP S aka­ro­ló­gia, eko­ló­gia, hyd­ro­eko­ló­gia ENG Aca­rina, pôdne roz­toče, hyd­ro­lo­gické zmeny, Dunaj, lužný les, vysoká hla­dina pod­zem­nej vody, zmena spo­lo­čen­stva, zmena dru­ho­vej diver­zity, zmena počet­nosti, zmena frek­ven­cie, zmena dru­ho­vej skladby, zmena tro­fic­kej štruk­túre, inten­zívna záplava článok

Kalúz Sta­ni­slav Pôdne roz­toče (Aca­rina) v období hyd­ro­lo­gic­kých zmien v dunaj­skom luž­nom lese 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 345 - 357 SAP aka­ro­ló­gia, eko­ló­gia, hyd­ro­eko­ló­gia ENG zní­že­nie počet­nosti článok

Mills Derek Akvá­rium, prak­tická prí­ručka, ilus­tro­vaná prí­ručka pre začí­na­jú­cich akva­ris­tov 1995 Slo­vart 1 , , SLO akvá­rium prí­ručka 8071451894

Zeman P., Jurík M. A con­tri­bu­tion to the kno­wledge of fauna and eco­logy of gama­soid mites in cavity nests of birds in Cze­cho­slo­va­kia 1981 Folia para­si­to­lo­gia Vol. 28, p. 265 - 271 aka­ro­ló­gia, fau­nis­tika, eko­ló­gia ENG gama­zo­idné Aca­rina, duti­nové hniez­diče, Čes­ko­slo­ven­sko článok

Roman Kaliský Obža­lo­vaný vstaňte ! 0 Slo­ven­ský spi­so­va­teľ SLO kniha

Hraško Juraj, Lin­keš Vla­di­mír, Neme­ček J., Novák P., Šály Rudolf, Šurina B. Mor­fo­ge­ne­tický pôdny kla­si­fi­kačný sys­tém ČSFR 1991 VÚPÚ pedo­ló­gia SLO kla­si­fi­ká­cia pôd, mor­fo­ge­néza pôd neznámy

Myers B.J., Robi­choux R.H., Unwin R.H., Craig I.E. Leaf water rela­ti­ons and ana­tomy of a tro­pi­cal rain­fo­rest tree spe­cies vary with crown posi­tion 1987 Oeco­lo­gia Vol.. 74, p. 81 - 85 ana­tó­mia dre­vín, eko­ló­gia ENG lis­tová , tro­pický daž­dový pra­les, dre­vina, pozí­cia koruny článok

Fahn A. Some ana­to­mi­cal adap­ta­ti­ons of desert plants 1964 Phy­to­morp­ho­logy Vol. 14, p. 93 - 102 ana­tó­mia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG ana­to­mická adap­tá­cia, púštne rast­liny článok

Nobel P.S. Leaf ana­tomy and water use effi­ciency 1980 Tur­ner N.C., Kra­mer P.J. (eds.): Adap­ta­tion of plants to water and high tem­pe­ra­ture stress, Ch. 4 Wiley ana­tó­mia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG ana­tó­mia lisu, schop­nosť využi­tia vody neznámy

Hlwa­tika C.N.M., John­son C.T., Bhat R.B. The foliar ana­tomy and morp­ho­logy of two scrub spe­cies in rela­tion to forest colo­ni­za­tion of fyn­bos on Table Moun­tain (South Africa) 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 73 - 80 SAP ana­tó­mia, mor­fo­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG list, mor­fo­ló­gia krovín-​ lesa, fyn­bos, adap­tá­cia, May­te­nus ole­oides, Euc­lea par­vi­fo­lia člá­nok 0006-​3088

Gaj­doš P., Kriš­to­fík J., Šus­tek Z. Spi­ders (Ara­nea) in the bird nests in Slo­va­kia 1991 Bio­ló­gia Vol. 46, p. 887 - 905 SAP arach­no­ló­gia, eko­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG Ara­nea, vtá­čie hniezda článok

Jacobs S.W.L., Wil­son K.L. A bio­ge­og­rap­hi­cal ana­ly­sis of the fresh-​water plants of Aus­tra­la­sia 1996 Aus­tra­lian Sys­te­ma­tic Botany Vol. 9, Iss. 2, p. 169 - 183 C.S.I.R.O. Mel­bourne bio­ge­o­gra­fia ENG bio­ge­o­gra­fická ana­lýza, slad­ko­vodné rast­liny, Aus­tra­lá­zia, Papua New Guinea, Cape York Penin­sula, Qeens­land, New South Wales, Vic­to­ria, Tas­ma­nia, New Zea­land, Nort­hern Ter­ri­tory, Kim­ber­ley, Wes­tern Aus­tra­lia člá­nok 1030-​1887

Krum­pá­lová Zuzana Epi­geic spi­ders (Ara­neae) of the inun­da­tion of the Danube river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­kovo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147 - 162 SAP arach­no­ló­gia, , eko­ló­gia pavú­kov ENG Ara­nea, epi­ge­ické pavúky, Gab­čí­kovo, Dob­ro­hošť, Kľú­čo­vec, Krá­ľov­ská lúka, gildy, eko­lo­gické nároky, podob­nosť bio­to­pov, dru­hová diver­zita, Topo­ľové hony, Bodíky, Istra­gov, Hamu­lia­kovo, Das­dera hun­ga­rica, Allo­men­gea vidua, Dona­co­chara spe­ci­osa článok

Kro­nika tech­niky 0 For­tuna Print , SLO tech­niky encyklopédia

Krum­pá­lová Zuzana Epi­geic spi­ders (Ara­neae) of the inun­da­tion of the Danube river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­kovo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147 - 162 SAP arach­no­ló­gia, , eko­ló­gia pavú­kov ENG Walck­ke­na­e­ria obtusa, Alo­pe­cosa soli­ta­ria, Arc­tosa leopar­dus, Pirata pis­ca­to­rius, Agra­e­cina striata, Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Zora mani­cata, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus stria­tus, Xys­ti­cus robus­tus, Par­dosa lugub­ris, Dra­syl­lus vil­li­cus, Xys­ti­cus kochi článok

Jones Evan Deštný pra­les. Fas­ci­nu­jíci pohled na život mezi stromy tro­piv­kého světa 1993 Orbis Pic­tus bio­ge­o­gra­fia CES tro­pický daž­ďový pra­les, rain­fo­rest kniha 80-​85240-​53-​X

Krum­pá­lová Zuzana Epi­geic spi­ders (Ara­neae) of the inun­da­tion of the Danube river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­kovo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147 - 162 SAP arach­no­ló­gia, , eko­ló­gia pavú­kov ENG Coelo­tes lon­gis­pi­nus, Har­pac­tea rubi­cunda, Par­dosa mon­ti­cola, Tro­chosa ruri­cola, Pirata hyg­rop­hi­los, Ozyp­tila pra­ti­cola, Dip­los­tyla con­co­lor, Ente­le­cara con­ge­nera, Pychyg­natha lis­teri, Lept­hyp­han­tes teneb­ri­cola, Pachyg­natha lis­teri, Pachyg­natha clercki článok

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 122 - 132, 136 - 137 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt sys­te­ma­tícká zooló­gia, fyzi­oló­gia živo­čí­chov CES bez­sta­vovce, ryby, dýcha­nie živo­čí­chov, oboj­ži­vel­níky, plazy, vtáci, adap­tá­cie, cicavce encyk­lo­pé­dia 8085606216

Krum­pá­lová Zuzana Epi­geic spi­ders (Ara­neae) of the inun­da­tion of the Danube river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­kovo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147 - 162 SAP arach­no­ló­gia, , eko­ló­gia pavú­kov ENG Pirata pira­ti­cus, Par­dosa amen­tata, Tra­chy­ze­lo­tes pedes­tris, Hap­lod­ras­sus sig­ni­fer, Alo­pe­cosa acu­le­ata, Alo­pe­cosa pul­ve­ru­lenta, Zelo­tes vil­li­cus, Coelo­tes lon­gis­pi­nus, Har­pac­tea rubi­cunda, Dip­lo­cep­ha­lus latif­rons, Dip­lo­cap­ha­lus pici­nus článok

Brown Donald E. Human Uni­ver­sals 1991 Tem­ple Uni­ver­sity Press Phi­la­delp­hia antro­po­ló­gia, ENG kul­túrne uni­ver­zá­lie, , uni­ver­zálne hod­noty neznámy

Mat­hau­ser Zde­něk Este­tické alter­na­tivy 0 SLO neznámy

Krum­pá­lová Zuzana Epi­geic spi­ders (Ara­neae) of the inun­da­tion of the Danube river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­kovo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147 - 162 SAP arach­no­ló­gia, , eko­ló­gia pavú­kov ENG Cen­tro­me­rus syl­va­ti­cus, Lyco­si­dae, Linyp­hi­i­dae článok

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­ridge Rho­des Whi­te­more The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­logy - Encyc­lo­pe­dia of Earth science, Volume XI. 1987 p. 1 - 56 Van Nostrand Rein­hold Com­pany agrok­li­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, ENG kyslé dažde, aero­sóly, klíma Afriky, , prie­merná tep­lota, radiá­cia, albedo, eva­po­trans­pi­rá­cia, vodná rov­no­váha, vzdušné masy, vietro, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, rozp­tyl zne­čis­te­nia, odraz, klíma Antar­ktídy, Antar­ktída encyk­lo­pé­dia 0879330090 551.5.03.21

Gales D.M. Bio­phy­si­cal eco­logy 1980 Sprin­ger Ver­lag bio­fy­zi­kálna eko­ló­gia ENG neznámy

Dzwonko Z., Los­ter S. Dis­tri­bu­tion of vas­cu­lar plants spe­cies in small wood­land on the Wes­tern Car­pat­hian foot­hills 1989 Oikos Vol. 56, p. 77 - 86 bio­ge­o­gra­fia ENG dis­tri­bú­cia rast­lín, mok­raď, západné Kar­paty článok

Roh­rig E., Urlich B. (eds.) Tem­pe­rate deci­du­ous forest 1991 Else­vier bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, atlas neznámy

Krum­pá­lová Zuzana Reac­tion of spi­ders to chan­ges in the hyd­ro­lo­gi­cal con­di­ti­ons in the Danu­bian plain forest 1995 Bio­lo­gi­cal moni­to­ring of the ter­ri­tory influ­en­ced by teh Gab­čí­kovo water­works. Results and expe­rien­ces, p. 358 - 363 IZ SAS arach­no­ló­gia, ENG Ara­nea, zmena, zmena hyd­ro­lo­gic­kých pod­mie­nok, vodný režim článok

Tobing D.H. A pre­li­mi­nary bib­li­og­raphy on fauna, flora, vege­ta­tion, con­ser­va­tion of nature and natu­ral resour­ces of Sumatra 1968 Nature Con­ser­va­tion Depart­ment of Agri­cul­tu­ral Uni­ver­sity Wage­nin­gen bib­li­o­gra­fia, , zooló­gia, eko­ló­gia, ENG fauna, flóra, vege­tá­cia, ochrana, prí­rodné zdroje neznámy

Roh­rig E. Eco­sys­tems of the world 7. 1991 Roh­rig E., Urlich B. (eds.): Tem­pe­rate deci­du­ous forest Else­vier bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, mierny opa­davý les atlas

Strauss Claude Levi Myš­lení pří­rod­ních národů 0 CES neznámy

1998 Geoinfo, No. 3, p. 4 - 12 Com­pu­ter Press , , počí­ta­čová gra­fika CES, SLO Framme, , Digi­tal, OPEN , BERIT, MapInfo, Digi­tal Equ­ip­ment, ARCDATA, Arc­View Map Ser­ver, MapOb­jects Map Ser­ver, Site­Net Main 3.3, Atlas , Aut­desk, Auto­CAD Map, Auto­desk World, TopoL , URIS, ER Map­per 5.5, ras­tre, SQL Ser­ver člá­nok 1121-​1082

Gel­den­huys C.J. (ed.) Bio­ge­og­raphy of the mixed ever­green forests of sout­hern Africa 1989 Eco­sys­tem prog­ram­mes. Occa­si­onal Report 45 C.S.I.R. Pre­to­ria bio­ge­o­gra­fia ENG zmie­šané stá­lo­ze­lené lesy, Južná neznámy

Dan­ce­rau P. Bio­ge­og­raphy, an eco­lo­gi­cal per­spec­tive 1957 Ronald bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG budúc­nosť neznámy

Oxford English Dic­ti­onary (OED) 1972 Lon­don ENG slovník

Gib­bons Ann Old dates for modern beha­vior 1995 Science Vol. 268, p. 495 - 496 arche­oló­gia, člo­veka ENG naj­star­šia ľud­ská článok

Fitt­kau E.J., Illies J., Klinge H., Sch­wabe G.H., Sioli H. (eds.) Bio­ge­og­raphy and eco­logy in South Ame­rica. (Two Volu­mes) 1968 The Hague, Junk N.V. bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG Južná neznámy

Dzwonko Z., Los­ter S. Spe­cies rich­ness and seed dis­per­sal to secon­dary wooods in sout­hern Pol­land 1992 Jour­nal of Bio­ge­og­raphy Vol. 19, p. 77 - 86 bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG dru­hová boha­tosť, šíre­nie semien, nepô­vodný les, južné Poľ­sko článok

Heat­wole H. Fac­tors affec­ting the num­ber of spe­cies of plants on islands of the Great Bar­rier Reef, Aus­tra­lia 1991 Jour­nal of Bio­ge­og­raphy Vol. 18, p. 213 - 221 bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG počet dru­hov, fak­tory diver­zity, ostrov, Veľká bari­é­rová úžina, článok

Savany 0 Slo­vart , eko­ló­gia CES savana kniha

Hill M.O., Bunce R.G.H., Shaw M.W. Indi­ca­tor spe­cies ana­ly­sis. A devi­sive polyt­he­tic met­hod of clas­si­fi­ca­tion and its app­li­ca­tion to a sur­vey of native pine­wo­ods in Scot­land 1975 Jour­nal of Eco­logy Vol. 63, p. 597 - 613 , eko­ló­gia ENG dru­hová ana­lýza, boriny, Škót­sko článok

Usher M.B. Bio­lo­gi­cal inva­sion of nature reser­ves. A search for gene­ra­li­za­tion 1988 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­tion Vol. 44, p. 119 - 135 Bar­king Else­vier Tech­no­logy Else­vier , eko­ló­gia ENG invá­zia článok

Tho­mas W.A., Gold­stein G., Wil­cox W.H. Bio­lo­gi­cal indi­ca­tors of envi­ron­men­tal quality. A bib­li­og­raphy of Abs­tracts 1973 Ann Arbor Science Pub­li­ca­ti­ons Michi­gan, Ann Arbor bib­li­o­gra­fia, ENG indi­ká­tor, envi­ron­men­tálna kva­lita, bib­li­o­gra­fia neznámy

Sig­nor The geolo­gic his­tory diver­sity 1990 Annual Review of Eco­logy and Sys­te­ma­tics No. 21, p. 509 - 540 Annual Reviews Palo Alto geoló­gia, ENG geolo­gická diver­zita, člá­nok 0066-​4162 574

Buček Anto­nín, Lacina Ján Bio­ge­o­gra­fická dife­ren­ciace kra­jiny jako jeden z eko­lo­gic­kých pod­kladů pro územní plá­no­vání 1979 Územní plá­no­vání a urba­niz­mus No. 6, p. 382 - 387 bio­ge­o­gra­fia, CES bio­ge­o­gra­fická dife­ren­ciá­cia článok

Fusán O., Kodym O. Geoló­gia 0 geoló­gia SLO geolo­gický pre­hľad, geolo­gické oblasti neznámy

1998 Geoinfo, No. 3, p. 12 - 23 Com­pu­ter Press , , počí­ta­čová gra­fika CES, SLO data­bá­zové sys­témy, Oracle Data Mart QuickS­cope, Infi­nity Com­mu­ni­ca­tor, Avs­tar, VARIAS, Inter­graph, , Auto­desk, Intel, ATLAS DMT, pro­jek­to­va­nie pozem­ko­vých úprav, kata­strálny úrad, digi­ta­li­zá­cia kata­strál­nych máp, miestna samospráva člá­nok 1211-​1082

1998 Geoinfo, No. 3, p. 24 - 45 Com­pu­ter Press , , počí­ta­čová gra­fika CES, SLO his­to­rický vývoj čes­kého kata­stru, Con­tex scan­ning tech­no­logy, štátne digi­tálne mapy, DMÚ25, ZABAGED/​1, GeoWin, Auto­CAD, INROADS, infor­mačná tech­no­ló­gia, krí­zový mana­ge­ment okresu, refe­rát obrany a ochrany Chru­dim, , hava­rijné situ­ácie, hac­ke­ring člá­nok 1211-​1082

1998 Geoinfo, No. 3, p. 46 - 64 Com­pu­ter Press , , počí­ta­čová gra­fika CES, SLO letecké snímky, nehnu­teľ­ností, MapInfo, pozem­kový úrad, POZINFO v. 2.0, G-​INFO ‘98 v. 2.0, MIF 2 BLK v. 2.1, DKM, Štátny infor­mačný sys­tém - SIS, Nový Jičín, , PCERO, Doly Bílina, SPOT 4 člá­nok 1211-​1082

De Ange­lis Bar­bara Hodíme se k sobě 0 CES medzi­ľud­ské , výber par­tnera knižka

De Ange­lis Bar­bara Tajem­ství mužů 0 CES medzi­ľud­ské , výber par­tnera knižka

Has­sal A.K. The bio­che­mis­try and uses of pes­ti­cide 1990 Struc­ture, meta­bo­lism, mode of action and uses in crop pro­tec­tion, p. 489 - 494 bio­ché­mia, poľ­no­hos­po­dár­ske inži­nier­stvo, ENG pes­ti­cídy článok

Cha­lup­ský Josef Čím se řídí bur­ňáci při vyhle­dá­vaní potravy 1996 Ves­mír No. 5 Ves­mír , eko­ló­gia, CES bur­ňák, orien­tá­cia, vyhľa­dá­va­nie potravy člá­nok 0042-​4544

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 244 - 270 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt , eko­ló­gia, CES obranné mecha­nizmy rast­lín, pre­dá­tory, sku­pi­nový lov, indi­vi­du­álny lov, bio­lo­gické jedy, pavúci, útok, obrana, drápy, zuby, rohy, pan­ciere, ostne, lesť, sfar­be­nie, mas­ko­va­nie, mimikry, che­mická obrana, ter­mity encyk­lo­pé­dia 8085606216

Olek­syn J., Cha­lupka W., Tjo­el­ker M.G., Reich P.B. Geog­rap­hic ori­gin of Pinus syl­ves­tris popu­la­ti­ons influ­en­ces the effects of air pol­lu­tion on flo­we­ring and gro­wth 1992 Water, Air and Soil Pol­lu­tion No. 62, p. 201 - 212 rast­lín, his­to­rická , fyzi­oló­gia rast­lín, ENG Pinus syl­ves­tris, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, kvit­nu­tie, rast článok

Sto­lina a kol. Ochrana lesa 0 , eko­ló­gia, SLO ochrana lesa neznámy

Raup David Mal­com O zániku druhů 1995 Lidové noviny , eko­ló­gia, CES zánik dru­hov knižka 8071060992

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 178 - 179 Nadá­cia IUCN arach­no­ló­gia, SLO Euoph­rys mil­leri, Mar­pissa radiata, Aty­pus mura­lis, Dipo­ena brac­cata, Dys­dera hun­ga­rica, Dys­dera wes­tringi, Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Hap­lod­ras­sus kulc­zyn­skii, Heria­eus mel­lot­tei, Neon rayi, Nesti­cus cel­lu­la­nus, Nomi­sia exor­nata, Poeci­loch­roa con­pi­cua kniha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. Bio­lo­gické a che­mické moni­to­ro­va­nie slad­kých vôd 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 75 ČÚOP 1 , , eko­ló­gia, CES moni­to­ring, sladká , zne­čis­te­nie, orga­nický odpad, rádi­oak­tívny odpad, žia­re­nie, BSK5, trent­ský bio­tický index, Chand­le­rov bodo­vací sys­tém, index diver­zity kniha 8090185525

Zejda J. Small mam­mals in cer­tain forst type groups in sout­hern Mora­via 1973 Zoolo­gické listy Vol. 22, p. 1 - 3 bio­ge­o­gra­fia, les­nícka , mam­ma­li­oló­gia ENG drobné cicavce, južná , lesný typ článok

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie účin­kov odpad­ných vôd z rafi­né­rií 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 77 ČÚOP 1 , , eko­ló­gia, CES odpa­dová , rafi­né­ria, Chand­le­rov index, indi­ká­tor, Tubi­fi­ci­dae, Chi­ro­no­mi­dae, BSK5, DOC (Dis­sol­ved Orga­nic Car­bon - hla­dina roz­pus­te­ného orga­nic­kého uhlíka) kniha 8090185525

1998 Geoinfo, No. 6, p. 1 - 12 Com­pu­ter Press kar­to­gra­fia, digi­tálna foto­gram­met­ria, , , CES správna tvorba mapy, kar­to­gra­fia a , kar­to­gra­fické chyby, nie je mapa, pse­udo­mapy, digi­tálna foto­gram­met­ria, spra­co­va­nie obrazu, počí­ta­čové vide­nie, fil­tro­va­nie, ostre­nie, zmena kon­trastu, auto­ma­tické roz­poz­ná­va­nie objek­tov člá­nok 1211-​1082

1998 Geoinfo, No. 5, p. 34 - 40 Com­pu­ter Press les­níc­tvo, , , CES hyd­ro­lo­gické mode­lo­va­nie malých povodí, , využi­tie , Foresta SG, Bas­MapX, v zdra­vot­níc­tve, v les­níc­tve, infor­mač­nén tech­no­ló­gie varujú, neza­chrá­nia, Európ­ska hos­po­dár­ska komi­sia pri OSN, ICP Forest člá­nok 1211-​1082

Šmi­dr­kal J. Foto­gra­met­rie I - Tere­tické základy 1985 ČVUT mate­ma­tika, geomet­ria CES letecké snímky neznámy

Web­ner T. Kores­po­dence letec­kých snímků kore­lační meto­dou 1995 ČVUT mate­ma­tika, geomet­ria CES letecké snímky neznámy

Koz­lo­wski T.T. Water supply and tree gro­wth Part 1. Water defi­cits 1982 Com­monw. For Abstr. No. 43, p. 57 - 95 , fyzi­oló­gia, eko­ló­gia rast­lín ENG ako eko­lo­gický fak­tor, les, nedos­ta­tok vody článok

Luka­sová A., Šar­ma­nová J. Metody shlu­kové 1995 SNTL mate­ma­tika, šta­tis­tika CES zhlu­ková ana­lýza, bio­š­ta­tis­tika neznámy

Mil­lard S.P., Let­ten­maier D.P. Opti­mal design of bio­lo­gi­cal sam­pling prog­rams using ana­ly­sis of variance 1986 Estu­arine, Coas­tal and Shelf Science Vol. 22, p. 637 - 656 , , nume­rická eko­ló­gia ENG ANOVA, vzorka, pozo­ro­va­nie, moni­to­ring článok

Lisický Miku­láš J. Report on the back-​ground (zero) state of natu­ral envi­ron­ment of the Gabčíkovo-​Nagymaros bar­rage sys­tem from the point of view bio­logy and lands­cape eco­logy 1991 Ins­ti­tute of Zoology and Eco­so­zo­logy SAS , kra­jinná eko­ló­gia SLO Gabčíkovo-​Nagymaros

Furse M.T., Moss D., Wright J.J., Armi­tage P.D. The influ­ence of sea­so­nal and taxo­no­mic fac­tors on the ordi­na­tion and clas­si­fi­ca­tion of running-​water sites in Great Bri­tain anf on the pre­d­ic­tion of their mac­ro­in­ver­teb­rate com­mu­ni­ties 1984 Fres­hwa­ter Bio­logy Vol. 14, p. 257 - 280 , , nume­rická eko­ló­gia, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG taxo­nó­mia, sezónne zmeny, Mac­ro­in­ver­teb­rata, tečúca , ordi­ná­cia, kla­si­fi­ká­cia článok

Edels­tein Kes­het L. Mat­he­ma­ti­cal models in bio­logy 1988 Ran­dom House bio­š­ta­tis­tika, mate­ma­tika, bio­ma­te­ma­tika ENG mate­ma­tický model neznámy

Krip­pe­lová T., Krip­pel E. Vege­tačné pomery Záho­ria I. Viate piesky 1956 SAV fyto­ce­no­ló­gia SLO Záho­rie, viate piesky neznámy

Ples­ník P. Pre­hľad vege­tač­ných pome­rov Záho­ria 1971 Geo­gra­fický časo­pis Vol. 23, No. 2, p. 146 - 149 fyto­ce­no­ló­gia SLO Záho­rie článok

Le Sage René Alain His­tó­ria Gila Blasa de San­til­lane II 1957 SLO kniha

San­dany a kol. - slo­ven­ský slov­ník 1966 SPN 3 GER, SLO slovník

1998 Geoinfo, No. 5, p. 30 - 33 Com­pu­ter Press , , , CES tvorba vege­tač­ných máp pou­ži­tím spek­tro­zo­nál­nych sním­kov a , geoin­ži­nier­stvo, Mic­ro­Sta­tion GeoWa­ter, Mic­ro­Sta­tion GeoWaste-​Water, digi­ta­li­zá­cia, tvorba gra­fic­kého výstupu, inter­pre­tá­cia sním­kov, inter­pre­tá­cia terén­neho pries­kumu, Tetín­ske skály člá­nok 1211-​1082

Kiška Juraj (ed.) Úspech si ty, alebo nie­koľko nezišt­ných rád pána Dalea Car­na­giho ako sa stať obľú­bený a bohatý 1991 Gene­zis , eti­oló­gia SLO knižka 8085220563

Kukuča Ján Naša Zem - jej mera­nie a zobra­zo­va­nie 1986 Veda Bra­ti­slava kar­to­gra­fia SLO zem­ský povrch, tvar Zeme, veľ­kosť Zeme, dru­žice, sve­tový geode­tický sys­tém, geody­na­mické javy, foto­gra­met­ria, , geode­tické mapo­va­nie kniha

Piv­nička Fran­ti­šek Digi­tální foto­gram­met­rie 1996 Geoinfo, No. 1, p. 28 - 30 Geofó­rum Bra­ti­slava počí­ta­čová gra­fika, foto­gram­met­ria, , CES foto­gram­met­ria článok

Web­ster New Inter­na­ti­onal Dic­ti­onary 1920 ENG Web­ster slovník

Spel­ler­berg Ian F. Rast­linné a živo­číšne bio­in­di­ká­tory, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 43 - 44 ČÚOP 1 , fyzi­oló­gia, , CES BEWS - Bio­lo­gi­cal Early War­ning Sys­tem, Salmo, bio­sen­sor, Gnat­ho­ne­mus petersi, mik­ro­evo­lú­cia, indi­ká­to­rové spo­lo­čen­stvá, Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis, Agro­py­ron pec­ti­ni­forme, Stipa capil­lata, indi­ká­tory zne­čis­te­nia, ťažké kovy, orga­noch­lo­ridy, Ano­donta spp. kniha 8090185525

Demek Jaro­mír Obecná geomor­fo­lo­gie 1987 Aca­de­mia geomor­fo­ló­gia CES geore­liéf, reliéf, geomor­fo­ló­gia oce­án­skeho dna, oce­án­ske dno, pôdot­vorné pochody, genéza pôdy, vznik pôdy kniha

Weis­mann Ľ., Rehá­ková M. Toxic effect of lead on postem­bry­o­nic deve­lop­men­tal sta­ges of Mamas­tra bras­si­cae L. Toxické pôso­be­nie olova na postem­bry­o­nálne vývo­jové štá­diá Mames­tra bras­si­cae L. 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 1, p. 105 - 113 SAP Bra­ti­slava , , , eko­ló­gia, ENG olovo, tera­to­gén, Mames­tra bras­si­cae L. článok

Čapek Miro­slav Anglicko-​slovenský a slovensko-​anglický les­nícky a dre­vár­sky slov­ník 0 ENG, SLO les, dre­vár­stvo slovník

Stra­ti­gra­fický slov­ník 0 geoló­gia, stra­ti­gra­fia SLO encyklopédia

Pet­ráč­ková Věra, Kraus Jiří (eds.) Aka­de­mický slov­ník cizích slov I. zv. A - K , II. zv. L - Ž 1995 Aca­de­mia CES slov­ník 8020005334, 8020005242, 8020004971

Mičieta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­tion of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193 - 202 SAP Bra­ti­slava , , geno­to­xi­ko­ló­gia ENG bio­in­di­ká­cia, zne­čis­te­nie, muta­gény, kar­ci­no­gény, rast­liny, abor­ti­vita peľo­vých zŕn, bio­in­di­ká­tor, zoznam indi­kač­ných dru­hov, bio­mon­to­ring, Ban­ská Štiav­nica, dusík, olovo článok

Husár Karol Údaje o geomor­fo­lo­gic­kých jed­not­kách Slo­ven­ska na Geo­gra­fic­kom ústave SAV 1996 Geoinfo, No. 1, p. 20 - 21 Geofó­rum Bra­ti­slava počí­ta­čová gra­fika, , geomor­fo­ló­gia, SLO geomor­fo­lo­gické jed­notky článok

Mičieta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­tion of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193 - 202 SAP Bra­ti­slava , , geno­to­xi­ko­ló­gia ENG článok

Mičieta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­tion of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193 - 202 SAP Bra­ti­slava , , geno­to­xi­ko­ló­gia ENG článok

Demek Jaro­mír Obecná geomor­fo­lo­gie 1987 Aca­de­mia geomor­fo­ló­gia CES štruk­túrna geomor­fo­ló­gia, kli­ma­tická geomor­fo­ló­gia, dyna­mická geomor­fo­ló­gia, kli­ma­to­ge­ne­tická geomor­fo­ló­gia, pale­oge­omor­fo­ló­gia, antro­po­génna geomor­fo­ló­gia, apli­ko­vaná geomor­fo­ló­gia, kla­si­fi­ká­cia geore­li­éfu, genéza geore­li­éfu, geotek­to­nické hypo­tézy kniha

Bav­con J., Druš­ke­vič B., Papeš D. Ger­mi­na­tion of seeds and cyto­ge­ne­tic ana­ly­sis of the spruce in dif­fe­ren­tly pol­lu­ted areas of Slo­ve­nia 1992 Phy­ton cyto­ge­ne­tika, ENG smrek, zne­čis­te­nie, Slo­vin­sko, klí­če­nie, semeno článok

Grant W.F. Cyto­ge­ne­tic stu­dies of agri­cul­tu­ral che­mi­cals in plants 1982 Fleck R.A., Hol­la­en­der A. (eds.): Gene­tic toxi­co­logy. An agri­cul­tu­ral per­spec­tive, p. 353 - 378 Ple­num Press cyto­ge­ne­tika, ENG poľ­no­hos­po­dár­ske che­mi­ká­lie, obsah v rast­li­nách článok

Fleck R.A., Hol­la­en­der A. (eds.) Gene­tic toxi­co­logy. An agri­cul­tu­ral per­spec­tive 1982 Ple­num Press cyto­ge­ne­tika, , gene­tická toxi­ko­ló­gia ENG poľ­no­hos­po­dár­ske che­mi­ká­lie, obsah v rast­li­nách, poľ­no­hos­po­dár­stvo neznámy

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky 1992 p. 1 - 16 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO milé­ni­ové megat­rendy kniha 8071270504

Amo­rini E., Bio­cca M., Manetti M.C., Motta E. A den­dro­eco­lo­gi­cal study in a dec­li­ning oak cop­pice stand 1996 Anna­les des Scien­ces Fores­tie­res Vol. 53, No. 2 - 3, p. 731 - 742 Ins­ti­tut de la Agro­no­mi­que Paris den­dro­eko­ló­gia, ENG zmla­de­nie duba, ubý­tok dubu, zmen­šo­va­nie arálu duba člá­nok 0003-​4312 630

Haná­ček J. Nerudné nerastné suro­viny 0 geoló­gia, ložis­ková geoló­gia SLO geolo­gické oblasti, nerudné suro­viny, nerasty neznámy

Sabol A. Kvartérno-​geologické pomery Záhor­skej nížiny 1960 geoló­gia SLO Záho­rie, Záhor­ská nížina neznámy

Art­bau­e­rová Gizela, Schultz Ján, Šán­dor Vik­tor (eds.) - slo­ven­ský slov­ník 1963 SPN Bra­ti­slava 3 HUN, SLO slovník

Dráma 1956 1957 Slo­ven­ské vyda­va­ťeľ­stvo poli­tic­kej lite­ra­túry Bra­ti­slava SLO kniha

Šta­tis­tická ročenka Slo­ven­skej repub­liky 1992 ŠÚSR - Šta­tis­tický úrad Slo­ven­skej repub­liky Bra­ti­slava šta­tis­tika SLO katalóg

Maheľ M. Geolo­gická stavba čes­ko­slo­ven­ských Kar­pát 1986 Veda Bra­ti­slava geoló­gia, geomor­fo­ló­gia SLO Kar­paty kniha

Račko J., Bedrna Zol­tán Soils in the flo­odp­lain of Lower 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 5 - 13 SAP - Slo­vac Aca­dem­mic Press Bra­ti­slava pedo­ló­gia SLO dolná , , Záho­rie článok

Encyk­lo­pe­dický slov­ník geolo­gic­kých vied 0 geoló­gia SLO encyklopédia

Cafo­rio Alberto -anglický vedecko - tech­nický slov­ník 0 SLO, ENG slovník

Zar J.H. Bio­sta­tis­ti­cal ana­ly­sis 1974 Pren­tice - Hall Inc. Enge­lwood, Cliffs, mate­ma­tika, šta­tis­tika, bio­š­ta­tis­tika ENG ana­lýza neznámy

Malá encyk­lo­pé­die mate­ma­tiky 0 mate­ma­tika CES encyklopédia

Volný S. Fil­trační účin­nost les­ních eko­sys­témů k tuhým zne­čis­těním ovzduší 1992 Medzi­ná­rodné sym­pó­zium pri prí­le­ži­tosti 100. výro­čia zalo­že­nia Arbo­réta Mly­ňany, p. 137 - 143 eko­ló­gia lesa, CES fil­tračná schop­nosť, lesné , tuhé zne­čis­te­nie ovzdu­šia článok

Dob­šo­vič Ľudo­vít Naučte sa rie­šiť kon­flikty 1995 Fon­tana, Edí­cia Okno do duše SLO medzi­ľud­ské , kon­flikt neznámy

Sch­wabe A. A met­hod for the ana­ly­sis of tem­po­ral chan­ges in vege­ta­tion pat­tern at the lands­cape level 1991 Vege­ta­tio Vol. 95, p. 1 - 19 eko­ló­gia rast­lín, ENG ana­lýza časo­vých zmien, vege­tá­cia, kra­jinná úro­veň, moni­to­ring článok

Rosen­berg Ale­xan­der The phi­lo­sophy of social science 1988 Oxford Uni­ve­risty Press Oxford filo vedy ENG vedy neznámy

Wit­ting R. Aci­di­fi­ca­tion phe­no­mena in beech (Fagus syl­va­tice) forests in 1986 Water, Air and Soil Pol­lu­tion Vol. 31, p. 317 - 323 eko­ló­gia rast­lín, ENG avi­di­fi­ká­cia, buk, Fagus syl­va­tica, bučiny, les, článok

Hofierka Jaro­slav GRASS a jeho sku­piny prí­ka­zov 1995 Geoinfo, No. 1, p. 9 Geofó­rum Bra­ti­slava počí­ta­čová gra­fika, , SLO Grass, ras­ter článok

Čapek Karel Kra­ka­tit 1968 Čes­ko­slo­ven­ský spi­so­va­teľ SLO neznámy

Pečenka M., Luňák P. a kol. Encyk­lo­pe­die moderní his­to­rie 1995 Libri CES , dejiny encyk­lo­pé­dia 80-​85983-​01-​X

Guine­sova encyk­lo­pé­dia 0 For­tuna Print Bra­ti­slava SLO encyklopédia

Nemec Peter Uplat­ne­nie objek­to­vej meto­do­ló­gie v pro­stredí ArcInfo - Arc­To­ols 1995 Geoinfo, No. 1, p. 10 - 13 Geofó­rum Bra­ti­slava počí­ta­čová gra­fika, , SLO ArcInfo, Arc­To­ols článok

Char­vát Karel, Čer­venka Vla­di­mír, Piv­nička Fran­ti­šek Zpra­co­vání letecké v TopoLu 1995 Geoinfo, No. 1, p. 35 Geofó­rum Bra­ti­slava počí­ta­čová gra­fika, , CES TopoL článok

Janík Alojz, Raděj Zde­něk Člo­vek upro­stred kon­flik­tov 1977 Osveta Mar­tin 2 SLO knižka

Our com­mom future 1988 Oxford Uni­ver­sity Press ENG budúc­nosť správa

Cut­ler Burt, Straus­ho­fer Craig Výprava do his­to­rie 1995 Junior SLO neznámy

Hill Napo­leon Myš­le­ním k bohatsví 1990 Pragma SLO medzi­ľud­ské knižka

Lan­gran G. Time in Geog­rap­hic Infor­ma­tion Sys­tems 1992 Tay­lor and Fran­cis kar­to­gra­fia ENG neznámy

Eliáš P. Inva­sion of Impa­tiens par­vif­lora, an annual of Cen­tral Asian ori­gin, into forest com­mu­ni­ties in Cen­tral . Bio­lo­gi­cal and eco­lo­gi­cal cau­ses, p. 4 1989 32nd Inter­na­ti­onal Sym­po­sium on Forest of the World. Diver­sity and Dyna­mics. Abs­tracts Upsala Uni­ver­sity Upsala eko­ló­gia, , ENG invá­zia Impa­tiens par­vif­lora, stredná , lesné spo­lo­čen­stvá neznámy

Bez­a­čin­ský H. Lesné hos­po­dár­stvo 1960 Prí­roda Bra­ti­slava SLO LHC, LHP neznámy

Mat­te­ufe­lová Irene Na koho sa poná­šaš 0 SLO neznámy

Machá­ček Mar­tin Encyk­lo­pe­die fyziky 0 fyzika SLO encyklopédia

Kubica Milan Prak­tická typo­ló­gia 0 typo­ló­gia člo­veka SLO neznámy

Koťka Vla­di­mír Win­GIS, Win­MAP, Win­SAT 1996 Geoinfo, No. 1, p. 12 - 13 Geofó­rum Bra­ti­slava počí­ta­čová gra­fika, , SLO Win­GIS, Win­SAT, Win3D článok

Rin­gová Gab­riela Pocity, city, láska 0 SLO láska, cit, pocit knižka

Kro­nika ľud­stva 0 For­tuna Print Bra­ti­slava SLO ľud­stvo encyklopédia

Tro­jan Sta­ni­slav Fyzi­oló­gia II. 0 fyzi­oló­gia SLO kniha

Tro­jan Sta­ni­slav Fyzi­oló­gia I. 0 fyzi­oló­gia SLO kniha

Hamil­ton Geoff Bio­záh­rada 0 SLO neznámy

Skria­gin L.N. Námor­nícke uzly 1988 Alpha Bra­ti­slava SLO neznámy

Tüs­kés Tibor 1981 Mladé letá Bra­ti­slava SLO encyklopédia

Hig­field Roger Souk­romý život A. Eins­te­ina 0 CES , špe­ciálna teória rela­ti­vity, vše­obecná teória rela­ti­vity, uni­tárna teória poľa neznámy

Albert Jak vidím svět 0 CES neznámy

Bate­man A.J. Is gene dis­per­sion nor­mal ? 1950 Here­dity No. 4, p. 353 - 363 Osney Mead gene­ti­cal society of Great Bri­tain gene­tika ENG šíre­nie génov, tok génov člá­nok 0018-​067X 575

Car­ne­gie Dale Ako si zís­kať pria­te­ľov a ako pôso­biť na ľudí 0 SLO pria­teľ, medzi­ľud­ské neznámy

Car­ne­gie Dale Reč­níc­tvo a pôso­be­nie na ľudí v pod­ni­ka­teľ­stve 1926 SLO pôso­be­nie neznámy

Stritz Fran­ti­šek Čo nám hovorí písmo. Gra­fo­ló­gia pre kaž­dého 1996 Enigma 2 gra­fo­ló­gia SLO písmo neznámy 8085471256

Kräts­már - Šmog­ro­vič Juraj a kol. Vše­obecná a anor­ga­nická 1994 Osveta vše­obecná , anor­ga­nická SLO kniha 8021705329

De Gro­ote R.S. The func­ti­ons of nature 1992 Marion Boy­ars Pub­lis­hers Ltd. Lon­don eko­ló­gia, , ENG fun­kcie prí­rody neznámy

Ušá­ková Kata­rína, Kovác­sová Elena Didak­tický model fylo­ge­ne­tic­kého vývoja vyš­ších rast­lín na prí­klade ich rodoz­meny 1993 Bra­ti­slava 1 fylo­ge­néza vyš­ších rast­lín, didak­tika bio­ló­gie SLO rodoz­mena, fylo­ge­néza neznámy

Sed­lá­rová Ľubica (ed.) Názvy rast­lín. - latin­sko - anglicko - nemecko - fran­cúzko - český slov­ník 1994 Výskumný Ústav rast­lin­nej výroby taxo­nó­mia rast­lín SLO, LAT národné náz­vos­lo­vie rast­lín slov­ník 8090051561

Burda Béla Empa­tia. Psy­cho­ló­gia vcí­te­nia a vži­tia sa do dru­hého 1994 Psy­chop­rof 2 SLO empa­tia, vcí­te­nie, vži­tie neznámy

Lande R., Bar­ro­wc­lough G.F. Effec­tive popu­la­tion size, gene­tic varia­tion, and their use in popu­la­tion mana­ge­ment 1987 Soule M.E. (ed.): Viable popu­la­tion for con­ser­va­tion, p. 87 - 123 Uni­ver­sity Press eko­ló­gia, , , gene­tika ENG efek­tívná veľ­kosť popu­lá­cie, popu­lá­cia, gene­tická pre­men­li­vosť, manaž­ment popu­lá­cie článok

Hraško Juraj, Lin­keš Vla­di­mír, Šurina B. Pôdne typy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 71 SAV, SÚGK Bra­ti­slava pedo­ló­gia SLO pôda mapa

Spel­ler­berg Ian F. Bib­li­o­gra­fia využi­tia indi­ká­to­ro­vých dru­hov v moni­to­ro­vaní zne­čis­ťu­jú­cich látok v pro­stredí 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 123 ČÚOP 1 eko­ló­gia, , bib­li­o­gra­fia CES popu­lá­cia, izo­lá­cia, moni­to­ring kniha 8090185525

Bub­li­nec E., M. Celo­ročná dyna­mika kys­losti zrá­žok v buko­vých eko­sys­té­moch 1989 Les­nický časo­pis Vol. 35, p. 463 - 475 eko­ló­gia, , envi­ron­men­tálna SLO kys­losť zrá­žok, bukové lesy, eko­sys­tém, sezónna dyna­mika článok

Bína Jaro­slav a kol. Malá encyk­lo­pé­die ché­mie 1968 Obzor Bra­ti­slava 1 CES encyklopédia

Kri­žová Eva Fyto­ce­no­ló­gia a les­nícka typo­ló­gia 1995 Tech­nická Uni­ver­zita Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo SLO les, spo­lo­čen­stvo neznámy 8022804754

Bub­li­nec E., M. Celo­ročná dyna­mika depo­zí­cie váp­nika a jeho eko­lo­gické dôsledky pre lesný eko­sys­tém 1993 Les­nický časo­pis Vol. 39, p. 405 - 413 eko­ló­gia, , envi­ron­men­tálna SLO depo­zí­cia váp­nika, les, eko­sys­tém, sezónna dyna­mika článok

Pau­lov Šte­fan Fyzi­oló­gia živo­čí­chov a člo­veka III. 1995 PRIF UK Bra­ti­slava fyzi­oló­gia živo­čí­chov, fyzi­oló­gia člo­veka SLO kniha 8022306622

Bizu­bová Mária, Škvar­ček Arnold Geomor­fo­ló­gia 1996 PRIF UK Bra­ti­slava 2 geomor­fo­ló­gia SLO skriptá 8022309737

Boroš Július Moti­vá­cia a emo­ci­ona­lita člo­veka 1995 Odkaz Bra­ti­slava SLO moti­vá­cia, emo­ci­ona­lita neznámy 8085193426

Zatroch Peter Nové pro­dukty firmy MapInfo Cor­po­ra­tion 1996 Geoinfo, No. 1, p. 15 Geofó­rum Bra­ti­slava počí­ta­čová gra­fika, , SLO MapInfo Pro­fes­si­onal 4.0 for Win­dows, Geog­rap­hic Trac­ker, Map­Ba­sic 4.0 článok

Rohá­čik J. a kol. Dip­tera Bukov­ských vrchov 1995 SAŽP zooló­gia SLO Dip­tera, dvoj­kríd­lovce neznámy 8096738526

Reich­holf Josef Cicavce 1996 IKAR Bra­ti­slava zooló­gia SLO cicavce kľúč 8071182362

Krišt Ernest, Kori­kov­skij Pet­ro­vič Ser­gej, Putiš Marián, Janák Marián, Faryad Skah Wali Geology and pet­ro­logy of meta­morp­hic rocks of the wes­tern car­pat­hian crys­tal­line com­ple­xes 1992 Come­nius Uni­ver­sity Press Bra­ti­slava 1 geoló­gia, pet­ro­ló­gia ENG geoló­gia Západ­ných Kar­pát kniha 80-​223-​0347-​X

Dyk V. Ztráta orien­tace ptáků v kul­ti­vo­vané kra­jině 1975 Věda a život No. 20, p. 618 - 619 eko­ló­gia, , CES vták, orien­tá­cia, stre­sový fak­tor článok

Lar­sen J.B. Eco­lo­gi­cal sta­bi­lity of forest and sus­tai­nable sil­vi­cul­ture 1995 Forest Eco­logy and Mana­ge­ment Vol. 73, p. 85 - 96 Else­vier Amster­dam eko­ló­gia, , les­níc­tvo ENG , dlho­do­bou­dr­ža­teľné lesné hos­po­dár­stvo člá­nok 0378-​1127 338.2 574630

Štef­fek Jozef Eko­lo­gické vyhod­no­te­nie mäk­ký­šov Ľubie­tovký Vepor 1993 Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska No. 20, p. 55 Eko­ló­gia Bra­ti­slava eko­ló­gia, , mala­ko­zo­oló­gia SLO Ľubie­tov­ský Vepor člá­nok 8085559137

Prach K. Moni­to­ro­vání změn vege­tace - metody a prin­cipy 0 ČÚOP - Český ústav ochrany prí­rody eko­ló­gia, geobo­ta­nika, , fyto­ce­no­ló­gia CES moni­to­ring, rast­linné spo­lo­čen­stvá, metódy zberu, spra­co­va­nie dát príručka

Spel­ler­berg Ian F. Roz­miest­ne­nie orga­niz­mov v moni­to­ro­va­cej sieti 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 156 ČÚOP 1 eko­ló­gia, , , nume­rická eko­ló­gia CES odber vzo­riek, moni­to­ring kniha 8090185525

Vrben­ský R. An ana­ly­sis of the mam­mals (Mam­ma­lia) in the State Nature Reserve Dolny les and the adja­cent allu­vium 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 201 - 208 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG Dolný les, Záho­rie, Cleth­ri­ono­mys gla­re­olus, Apo­de­mus fla­vi­col­lis, Sorex ara­neus článok

Šte­pa­no­vi­čová Oľga Heteroptera-​Pentatomomorpha of cha­rac­te­ris­tic habi­tats in flo­odp­lain area 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 163 - 174 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG Hete­rop­tera - Pen­ta­to­mo­morpha, , Hete­rop­tera, Hnyz článok

Kmi­niak Milan Amp­hi­bians in the allu­vium of the River 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Sup­pel­ment 1, p. 77 - 88 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG oboj­ži­vel­níky, , Rana, Bufo, Tri­tu­rus článok

Ambros Michal, Slo­boda Karol Využi­tie infor­mač­ných sys­té­mov pri zabez­pe­čo­vaní ochrany bio­di­ver­zity v pod­mien­kach CHKO Ponit­rie 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 277 - 281 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava , , fau­nis­tika SLO , bio­di­ver­zita, Ponit­rie, inven­ta­ri­zá­cia, mäk­kýše, obrúč­kavce, pavúky, bla­no­kríd­lovce, motýle, chro­báky, dvoj­kríd­lovce, plazy, oboj­ži­vel­níky, cicavce, frag­men­tá­cia sta­no­víšť, infil­trá­cia nepô­vod­ných dru­hov, zne­čis­ťo­va­nie zborník

Krno Iľja, Bulán­ková Eva, Hal­goš Jozef Mac­ro­zo­obent­hos of the river basin and tri­bu­ta­ries of the 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 63 - 76 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG , mak­ro­zo­oben­tos, Hep­ta­ge­nia flava, Bra­chy­cer­cus har­ri­sel­lus, Tae­ni­op­te­ryx nebu­losa, Per­lo­des dis­par, Isop­tena ser­ri­cor­nis, Aphe­lo­che­i­rus aes­ti­va­lis, Dixa nubi­li­pen­nis, Dixa nebu­losa, Athe­rix ibis článok

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Zali­be­rová M., Janauer G.A., Oťa­hel J., Fera­nec J. Vege­ta­tion units of the river flo­odp­lain eco­to­nes area 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, No. 4, p. 367-​375 SAP Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia ENG , vege­tá­cia Moravy, spo­lo­čen­stvá Moravy člá­nok 0006-​3088

Gais­ler J. Zoolo­gie obrat­lovců 1983 Aca­de­mia zooló­gia CES sta­vovce kniha

Futák Ján Fyto­ge­o­gra­fický pre­hľad Slo­ven­ska 1972 , Prí­roda, p. 431 - 482 Obzor Bra­ti­slava fyto­ge­o­gra­fia SLO článok

Suchý Josef Lidové léči­tels­tví, aneb návrat k pří­rode 1991 Tisk ser­vis CES akup­re­súra kniha 8090112501

Zachar­čenko Vasi­lij Svet mož­ných zázra­kov, malá encyk­lo­pé­dia tre­tieho tisíc­ro­čia 1986 Smena Bra­ti­slava 1 SLO Zem, ves­mír kniha

Svet živo­číš­nej ríše 1978 Osveta Mar­tin 4 SLO encyklopédia

Hen­drych Rado­van Fyto­ge­o­gra­fia 1984 SPN fyto­ge­o­gra­fia CES rast­lina knižka

Blake S.F., Atwood A.C. Geog­rap­hi­cal guides to the flora of the world 1967 US Depart­ment of Agri­cul­ture Was­hing­ton DC. fyto­ge­o­gra­fia, , ENG flóra, svet sprievodca

Krejča Jin­dřich, Kor­bel Ladi­slav (eds.) Veľká kniha živo­čí­chov 1993 Prí­roda Bra­ti­slava zooló­gia SLO hmyz, ryby, oboj­ži­vel­níky, plazy atlas 8007005846

Fejdi Pavel, Bobro Milan Mine­ra­ló­gia pre envi­ron­men­ta­lis­tov 1996 PRIF UK Bra­ti­slava 1 mine­ra­ló­gia, kraš­ta­lo­gra­fia SLO aero­sóly, zne­čis­te­nie, ťažké kovy, sústavy skriptá 8022309842

Pamu­kov Pet­rov Dimi­ter, Ach­tar­džiev Zacha­riev Christo Prí­rodná leká­reň 1986 Prí­roda Bra­ti­slava SLO kniha

Černý J., Toper­cer E. Cho­váme akvá­ri­ové ryby 1989 Prí­roda Bra­ti­slava 2 zooló­gia, ich­ty­o­ló­gia, SLO rybičky prí­ručka 8007000208

Ambros Michal, Slo­boda Karol Využi­tie infor­mač­ných sys­té­mov pri zabez­pe­čo­vaní ochrany bio­di­ver­zity v pod­mien­kach CHKO Ponit­rie 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 277 - 281 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava , , fau­nis­tika SLO využí­va­nie orga­niz­mov, , ArcInfo zborník

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Allo­men­gea vidua, Col­lin­sia dis­tincta, Mar­pissa radiata, Par­dosa sphag­ni­cola, Baryp­hyma pra­tense, Bat­hyp­han­tes par­vu­lus, Ber­lan­dina cine­rea, Dona­co­chara spe­ci­osa, Hah­nia hel­ve­ola, Heria­eus hir­tus, Oxy­o­pes ramo­sus, Tri­chon­cus hack­mani kniha 2831703239

Zukal Rudolf Akva­rijní ryby 1984 Své­po­moc 8 , ich­ty­o­ló­gia, SLO príručka

Sla­den W.J.L., Men­zie C.M., Rei­chel W.L. DDT resi­dues in Ade­le­ide pen­gu­ins and cra­be­a­ter seal in the Antarc­tic 1966 Nature Vol. 210, p. 670 - 673 , , ENG DDT, tuč­niak, tuleň článok

Veis Šte­fan a kol. Malá encyk­lo­pé­dia fyziky 1970 Obzor Bra­ti­slava fyzika SLO encyklopédia

Nemec Peter Geo­gra­fické infor­mačné firmy ESRI 1994 Geoinfo, No. 1, p. 6 - 10 Geofó­rum Bra­ti­slava počí­ta­čová gra­fika, , SLO ArcInfo, Grid, ArcS­canm, ArcS­torm, IAC, Arc­To­ols, Arc­View 2, geo­gra­fická ana­lýza, , GPS článok

Hon­ča­riv Róbert, Hon­ča­ri­vová Kveta Mate­ma­tické obrazy života 1989 Obzor Bra­ti­slava 1 mate­ma­tika SLO kniha 80-​215-​0027-​I

Vág­ner Josef, Schne­i­de­rová Naďa Safari po Kili­man­džá­rom 1985 Mladé letá Bra­ti­slava SLO cestopis

Bauer Ernst Divo­tvorné sily Zeme 1983 Mladé letá Bra­ti­slava geoché­mia, geoló­gia SLO kniha

Žúr­ková Ľ., Fis­cher O., Pacák J., Sop­ková A., Sta­něk Z. Vše­obecná 1985 SPN Bra­ti­slava 1 vše­obecná SLO ter­mo­dy­na­mika učebnica

Jedo­vaté živo­čí­chy 1992 Cham­pagne Avan­tgarde Bra­ti­slava 1 fyzi­oló­gia živo­čí­chov SLO knižka 8071500674

Spurná Věra, Lacina Ján, Kun­drata Miro­slav (eds.) Morav­ské kra­jiny Miloše Spur­ného 1994 Vero­nika, Ulita foto­gra­fia CES katalóg

Bau­man Milan Záhady na zaj­traj­šok 1988 Obzor Bra­ti­slava 1 SLO kniha

Chor­vát Peter, Zali­bera Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úprava lesov vo väzbe na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výchovu a pra­cov­ní­kov les­ného a vod­ného hos­po­dár­stva SR 1 les­níc­tvo SLO les, HÚL, hos­po­dár­ska úprava, obhos­po­da­ro­va­nie lesov, LHP, LHC, taxá­cia, hos­po­dár­ske lesy, ochranné lesy, kate­go­ri­zá­cia lesov, lesy oso­bit­ného urče­nia, lesy v CHKO, hos­po­dár­sky tvar, pod­ras­tový hos­po­dár­sky spô­sob, dorub, malop­lošný clonný rub prí­ručka 80-​88677-​22-​X

Ivo, Pav­lačka Radek Arbo­ré­tum Mly­ňany, Sprie­vodca po Arbo­réte 0 Veda Bra­ti­slava 1 SLO bro­žurka 8022403555

Zákon Národ­nej rady Slo­ven­skej repub­liky č. 2871994 O ochrane prí­rody a kra­jiny 1994 Eko­pa­no­ráma No. 9 - 10, Supp­le­ment SZOPK z pod­kla­dov Práv­nic­kého inšti­tútu Minis­ter­stva spra­vod­li­vosti SR Mar­tin SLO , kra­jina článok

Peciar Voj­tech Fyto­ge­o­gra­ficky významné zjavy v bry­of­lóre Malých Kar­pát 1990 Bio­ló­gia Vol. 9, p. 693 - 697 SAP Bra­ti­slava fyto­ge­o­gra­fia, bry­o­ló­gia ENG bry­of­lóra, Malé Kar­paty článok

Bizu­bová Mária, Machová Z., Nogová M. Malé Kar­paty a pri­ľahlé geomor­fo­lo­gické celky 1994 Sprie­vodca k exkur­zii pre uči­te­ľov geo­gra­fie a prí­ro­do­pisu Katedra fyzic­kej geo­gra­fie PRIF UK Bra­ti­slava, Štátny peda­go­gický ústav Bra­ti­slava geomor­fo­ló­gia SLO Malé Kar­paty sprievodca

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, I. zvä­zok A - D 1971 Veda Bra­ti­slava SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, II. zvä­zok E - J 1971 Veda Bra­ti­slava SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, III. zvä­zok K - M 1971 Veda Bra­ti­slava SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, IV. zvä­zok L - S 1971 Veda Bra­ti­slava SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, V. zvä­zok R - Š 1971 Veda Bra­ti­slava SLO encyklopédia

Nový nález nej­star­ších oboj­ži­vel­níků 1995 Živa No. 4 Aca­de­mia zooló­gia CES fylo­ge­néza člá­nok 0044-​4812

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, VI. zvä­zok T - Ž 1971 Veda Bra­ti­slava SLO encyklopédia

Fusán O., Kodým O., Matejka A., Urbá­nek L. Geoló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 18 - 19 SAV, SÚGK Bra­ti­slava geoló­gia SLO mapa

Ústredný ústav geolo­gický Geolo­gická mapa ČSSR, 1: 500 000 1967 Ústredná správa geodé­zie a kar­to­gra­fie geoló­gia SLO mapa

Fulaj­tár E., Čur­lík J. Pôdne druhy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 74 SAV, SÚGK Bra­ti­slava pedo­ló­gia SLO pôdne druhy, zrni­tosť pôdy mapa

Jákal A. Súčasné reli­é­fot­vorné pro­cesy, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR, p. 45 SAV, SÚGK Bra­ti­slava geomor­fo­ló­gia SLO reliéf mapa

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Walck­na­e­ria nudi­pal­pis, Agra­e­cina striata, Agy­neta sub­ti­lis, Arc­tosa leopar­dus, Argenna sub­nigra, Attu­lus sal­ta­tor, Bat­hyp­han­tes app­ro­xi­ma­tus, Che­i­ra­cant­hium punc­to­rium, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Mic­ro­li­nyp­hia impigra, Phi­lod­ro­mus ces­pi­tum kniha 2831703239

Maheľ M, Konečný V. Tek­to­nika, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR SAV, SÚGK Bra­ti­slava geoló­gia SLO tek­to­nika mapa

Mazúr Emil, Čin­čura J., Kvit­ko­vič J. Geomor­fo­ló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 47 - 48 SAV, SÚGK Bra­ti­slava geomor­fo­ló­gia SLO geomor­fo­ló­gia mapa

Križo Milan (ed.) Flóra Poľany 1994 Semi­nár 16. - 17. 6. 1994 ÚVT Tech­nická Uni­ver­zita fyto­ge­o­gra­fia, SLO Poľana neznámy 8022803715

Mazúr Emil, Luk­niš M. Geomor­fo­lo­gické jed­notky, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 55 - 56 SAV, SÚGK Bra­ti­slava geomor­fo­ló­gia SLO geomor­fo­lo­gické čle­ne­nie mapa

Porub­ský A. Hyd­ro­ge­oló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 34 - 35 SAV, SÚGK Bra­ti­slava hyd­ro­ge­oló­gia SLO hyd­ro­ge­oló­gia mapa

Szo­mo­láni J. a kol. Malé Kar­paty, Turis­tický sprie­vodca ČSSR, zv. 5 1986 Šport Bra­ti­slava SLO Malé Kar­paty sprievodca

Tur­bek J. Hyd­ro­ló­gia, 1 : 750 000 1980 Atlas SSR, p. 66 SAV, SÚGK Bra­ti­slava hyd­ro­ló­gia SLO hyd­ro­ló­gia mapa

Hofierka Jaro­slav Poznáte geo­gra­fický infor­mačný sys­tém GRASS ? 1994 Geoinfo, No. 1, p. 11 Geofó­rum Bra­ti­slava počí­ta­čová gra­fika, , SLO GRASS, článok

Šimek Josef, Schej­bal Josef, Pro­cházka F. Geomet­ria pre deviaty roč­ník 1963 SPN Bra­ti­slava 7 geomet­ria, mate­ma­tika SLO učebnica

Lepil Oldřich, Hou­dek Vác­lav, Pecho Aloiz Fyzika pre 3. roč­ník gym­ná­zia 1986 SPN Bra­ti­slava fyzika SLO učebnica

Fuka Josef, Vorá­ček Miro­slav Fyzika pre 9. roč­ník deväť­roč­nej školy 1976 SPN Bra­ti­slava 7 fyzika SLO učebnica

Beneš Edu­ard, Nie­der­maie­rová Pavla Nemčina pre 7. roč­ník základ­nej deväť­roč­nej školy 1968 SPN Bra­ti­slava cudzie jazyky GER, SLO učebnica

Horá­ček Rudolf Algebra pre 9. roč­ník 1974 SPN Bra­ti­slava mate­ma­tika, algebra SLO učebnica

Göbel Rudolf, Schulze Paul, Plötz, Bus­che­ro­wsky Hubert, Eich­ler Eber­hard, Damm Wer­ner, Glatz Peter Fyzika pre matu­ran­tov 1986 SPN Bra­ti­slava 2 fyzika SLO cvičebnica

Šim­ková Vla­di­míra, Kmo­chová Marie, Rudek Hart­mut, Luče­ni­čová Her­mína Nemčina pre 7. roč­ník základ­nej školy 1982 SPN Bra­ti­slava 1 cudzie jazyky GER, SLO učebnica

Hynie Josef Dospí­vate v muže 1965 Státní zdra­vot­nícke nakla­da­tels­tví 4 člo­veka, fyzi­oló­gia člo­veka, eti­oló­gia CES dospie­va­nie, det­stvo, zvyky, láska, mater­stvo, oplod­ne­nie, semeno, ona­nia knižka 0801065

Mur­dock George The com­mon deno­mi­na­tor of cul­tu­res 1945 Lin­ton Ralph (ed.): The science of man in the world cri­sis Colum­bia Uni­ve­risty Press člo­veka, ENG kul­túrne uni­ver­zá­lie neznámy

Sta­nová Viera, Gru­lich Vítek Flo­ris­ti­cal and phy­to­ge­og­rap­hi­cal cha­rac­te­ris­tics of Rudava river allu­vium 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 407 - 410 SAP Bra­ti­slava fyto­ge­o­gra­fia, SLO Rudava, raše­li­nisko, Agri­mo­nia pro­cera, Sper­gula pen­tan­dra, Lipa­ris loese­lii, Boeoth­ryon alpi­num, Rhyn­cho­spora alba, Blech­num spi­cant, Hei­roch­loe repens, Carex puli­ca­ris, Coral­lor­hiza tri­fida, Kochia lanif­lora, Pul­sa­tilla pra­ten­sis člá­nok 0006-​3088

Sta­nová Viera, Gru­lich Vítek Flo­ris­ti­cal and phy­to­ge­og­rap­hi­cal cha­rac­te­ris­tics of Rudava river allu­vium 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 407 - 410 SAP Bra­ti­slava fyto­ge­o­gra­fia, SLO Arme­ria elon­gata subsp. elon­gata, Dro­sera rotun­di­fo­lia, Silene conica, Tara­xa­cum palus­tre agg., Bis­cu­tella lae­vi­gata agg., Carex bri­zo­ides, Viola palus­tris, Chi­map­hila umbel­lata, Equ­ise­tum tel­ma­teia, Hes­pe­ris mat­ro­na­lis subsp. can­dida člá­nok 0006-​3088

Schne­i­der Step­hen H. (ed.) Encyk­lo­pe­dia of cli­mate and weat­her 1996 Oxford Uni­ver­sity Press fyzická ENG bio­ge­o­gra­fia, klíma, poča­sie encyk­lo­pé­dia 0195094859

Belan­ský Pavel, Remov­čí­ková Oľga Rieka Orava a jej prí­rodné hod­noty 1995 Zbor­ník refe­rá­tov a prís­pev­kov zo semi­nára OKÚŽP, SZOPK, Okresný výbor fyzická SLO fauna Oravy, flóra Oravy, Orava neznámy 80-​967252-​2-​X

Strah­ler A.N. Phy­si­cal geog­raphy 1968 Wiley fyzická ENG neznámy

Robin­son H. Phy­si­cal geog­raphy 1977 Mac­Do­nald and Evans fyzická ENG neznámy

Carr N.G., Whit­ton B.A. The bio­logy of cyano­bac­te­ria 1982 Bota­ni­cal monog­raphs Vol. 19 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford, Mel­bourne prvo­kov ENG sinice, bak­té­rie monografia

Sama­ta­ray S., Rout G.R., Das P. Plant rege­ne­ra­tion from cal­lus cul­tu­res of Cro­ta­la­ria spp. 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 115 - 120 SAP Bra­ti­slava rast­lín ENG rege­ne­rá­cia rast­lín, kalu­sová , Cro­ta­la­ria veru­cosa, Cro­ta­la­ria pal­lida, Cro­ta­la­ria laver­ni­fo­lia, in vitro, ras­tové hor­móny člá­nok 0006-​3088

Kli­me­šová Jitka, Kli­meš Leoš Effects of rhi­zome age and nut­rient avai­la­bi­lity on car­bo­hyd­rate reser­ves in Rumex alpi­nus rhi­zo­mes 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 457 - 461 SAP Bra­ti­slava rast­lín, fyzi­oló­gia rast­lín ENG vek rizó­mov, dostup­nosť živín, rezerva kar­bo­hyd­rá­tov, Rumex alpi­nus, neštruk­túrne kar­bo­hyd­ráty, úro­veň živín, pie­sok, hlina člá­nok 0006-​3088

Buchar Jan Jak je utvá­řeno tělo pavouka 1995 Živa No. 4, p. 185 - 187 Aca­de­mia zooló­gia CES pavúk člá­nok 0044-​4812

0

” neznámy

Chris­tmann A., Fren­zel B., Schil­ler P. Phy­to­hor­mo­nes in need­les of healthy and dec­li­ning sil­ver fir (Abies alba Mill.): II. Absci­sic acid 1995 Jour­nal of Plant Phy­si­ology Vol. 147, No. 3 - 4, p. 419-​425 , bio­fy­zika, bio­ché­mia, fyto­pa­to­ló­gia ENG fyto­hor­móny, úpa­dok jedle, Abies alba, Picea abies, kore­ňový sys­tém člá­nok 0176-​1617

Davies Paul Co s událo před vel­kým tres­kem 1996 Ves­mír No. 6, p. 348 - 349 Ves­mír kvan­tová mecha­nika, teore­tická fyzika CES veľký tresk, začia­tok ves­míru, Big Bang člá­nok 0042-​4544

Dra­hov­ský Šte­fan MGE - PC 2.0 - základ rie­šení 1994 Geoinfo, No. 1, p. 12 - 15 Geofó­rum Bra­ti­slava počí­ta­čová gra­fika, , SLO MGE - PC 2.0, MGE Vis­ta­Map, ERMA článok

Latka Fran­ti­šek Mini­le­xi­kón mate­ma­tiky 1989 Alpha Bra­ti­slava 12 mate­ma­tika SLO kata­lóg 51

Škol­ský atlas čes­ko­slo­ven­ských dejín 1977 Slo­ven­ská kar­to­gra­fia Bra­ti­slava 12 SLO čes­ko­slo­ven­ské dejiny atlas

Mar­ti­šová M. a kol. Kvety moja záľuba 1990 Obzor Bra­ti­slava 4 pes­to­va­teľ­stvo SLO kvety prí­ručka 8021500719

Bozal­ková Irena (ed.) Murán­ska pla­nina 1981 Stre­do­slo­ven­ské múzeum SLO Muráň, Murán­ska pla­nina spravodaj

Malop­lošné chrá­nené úze­mia CHKO Murán­ska pla­nina 0 CHKO Murán­ska pla­nina Revúca SLO Murán­ska pla­nina spravodaj

Bul­le­tin of Slo­vak Bota­ni­cal Society vol. 17, 1995 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 440 SAP Bra­ti­slava , bib­li­o­gra­fia ENG člá­nok 0006-​3088

Newell R.E. The earth‘s cli­ma­tic his­tory 1974 Tech­no­logy Review, p. 30 - 45 kli­ma­to­ló­gia ENG Zeme neznámy

Bal­dwin J.L. Cli­mate of the Sta­tes 1973 U.S. Depart­memt of Com­merce, NOAA Was­hing­ton kli­ma­to­ló­gia ENG , klíma neznámy

Lamb H.H. Cli­mate. His­tory and the modern world 1982 Met­huen Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG Zeme, klíma neznámy

Mat­her J.R. Cli­ma­to­logy. Fun­da­men­tals and app­li­ca­ti­ons 1974 McG­raw - Hill kli­ma­to­ló­gia ENG klíma neznámy

Maun­der W.J. The value of the weat­her 1970 Met­huen Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG poča­sie neznámy

Kučera J. Con­tri­bu­tion to the kno­wledge of small ter­res­trial mam­mals in sout­hern Mora­via agro­co­eno­ses 1992 Folia Zoolo­gica Vol. 41, No. 3, p. 221 - 231 Ústav eko­lo­gie kra­jiny Aka­de­mie věd ČR zooló­gia ENG Južná , cicavce, agro­ce­nózy, Nové Mlýny člá­nok 0139-​7893 59

Varga Z. Geog­rap­hi­cal pat­terns of bio­lo­gi­cal diver­sity in the pala­e­arc­tic region and the Car­pat­hian basin 1995 Acta Zoolo­gica Aca­de­miae Scien­tia­rum Hun­ga­ri­cae Vol. 41, No. 2, p. 71 - 92 Buda­pest Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia Buda­pest ENG bio­di­ver­zita, evo­lú­cia neznámy 1217-​8837

Kukla J., Kon­triš J., Kon­tri­šová O. Pedo­ge­nic and phy­to­ce­no­lo­gi­cal cha­rac­te­ris­tics of forest eco­sys­tems in the Nature Reserve Zadna Pol’ana. 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, No. 4, p. 399 - 411 SAP Bra­ti­slava pedo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia ENG, SLO Zadná Poľana článok

Wink­ler O. Ple­cop­tera of Slo­va­kia 1957 Bio­lo­gické práce No. 3, p. 1 - 95 SAV Bra­ti­slava zooló­gia SLO Ple­cop­tera neznámy 57.082

Landa V., Sol­dán T. The dis­tri­bu­tion of Ephe­me­rop­tera in Czecho-​Slovakia with res­pect to water quality 1989 Aca­de­mia zooló­gia CES ben­tos, Ephe­me­rop­tera neznámy

Hal­goš Jozef, Jed­lička Ladi­slav The dis­tri­bu­tion of Simu­li­i­dae (Dip­tera) in the Small Car­pat­hians 1974 Acta Rerum Nature Museum Natu­rae Slo­va­kia Vol. 19, No. 2, p. 173 - 183 Slo­ven­ské národné múzeum Bra­ti­slava zooló­gia SLO Simu­li­i­dae, simulky, Dip­tera neznámy

Čepe­lák J. a kol. (eds.) Dip­tera of Slo­va­kia 1984 Veda, SAV Bra­ti­slava zooló­gia SLO Dip­tera neznámy

Lác J. Amp­hi­bians of Slo­va­kia 1963 Bio­lo­gické práce Vol. 7, No. 3, p. 33 - 59 SAV Bra­ti­slava zooló­gia SLO Amp­hi­bia, oboj­ži­vel­níky neznámy

Majz­lan Oto Phy­top­ha­gous beetle (Cole­op­tera) in forest soil in vici­nity of the river - Pro­tec­ted Lands­ca­pes Area Záho­rie (sout­hwes­tern Slo­va­kia) 0 Ochrana prí­rody No. 13, in press zooló­gia SLO Cole­op­tera, chro­báky článok

Majz­lan Oto The cole­op­te­ro­co­eno­ses of the ter­res­trial bio­to­pes of the loca­lity Závod - Borová in Záho­rie 1993 Ochrana prí­rody No. 12, p. 277 - 297 zooló­gia SLO Cole­op­tera, chro­báky, Záho­rie, , Závod, Borová článok

Majz­lan Oto Wee­vils (Cole­op­tera, Cur­cu­li­oni­dae) as a part of forest zooedap­hon in the vici­nity of the river 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 5, p. 535 - 639 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG Cole­op­tera, , Cur­cu­li­oni­dae, zooeda­fón člá­nok 0006-​3088

Šom­šák Ladi­slav Plant com­mu­ni­ties of Záhor­ská lowland forest 1959 Acta Facul­ta­tis Rerum Nature Uni­ver­si­tas Come­niana - Bota­nica Vol. 3, No. 10 - 12, p. 56 - 66 PRIF UK Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia SLO Záhor­ská nížina, rast­linné spo­lo­čen­stvá článok

Labuda M. Mosqu­itoes (Dip­tera, Culi­ci­dae) of Záhor­ská Lowland 1974 Folia Facul­ta­tis Science Nature Uni­ve­ris­tas Pur­kyne , Bio­ló­gia 43, p. 23 - 25 Pur­ky­neho Uni­ver­zita zooló­gia SLO komáre, Dip­tera, Culi­ci­dae, Záhor­ská nížina neznámy

Zach P., Patočka Jan, Kul­fan Ján, Kriš­tín Anton, Šuš­lík Voj­tech Forest zona­tion and fau­nal assem­bla­ges of the Poľana Bio­sp­here Reserve UNESCO 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14., No. 4, p. 353 - 365 SAP Bra­ti­slava les­nícka typo­ló­gia, fau­nis­tika, zooló­gia ENG, SLO Poľana, bio­sfé­rická rezer­vá­cia článok

Deván Pavol Mayfly com­mu­ni­ties (Ephe­me­rop­tera) of the upper stream 1994 Bio­ló­gia Vol. 49, No. 2, p. 211 - 222 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG Ephe­me­rop­tera, člá­nok 0006-​3088

Majz­lan Oto For­ming of beetle com­mu­ni­ties (Cole­op­tera) in the forest soil of the River vici­nity (sout­hwes­tern Slo­va­kia) 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 155 - 161 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG, SLO Cole­op­tera, článok

Gaj­doš Peter The epi­geic spi­der com­mu­ni­ties of flo­odp­lain forests in the sur­roun­ding of the River 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 145 - 153 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG, SLO Ara­nea, pavúky, , Arach­nida článok

Majz­lan Oto, Majz­la­nová E. Ver­ti­cal dis­tri­bu­tion of wee­vils (Cole­op­tera, Cur­cu­li­oni­dae) in vege­ta­tion zones of High Tatra Mts. 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, No. 4, p. 419 - 426 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG Cole­op­tera, Cur­cu­li­oni­dae, Vysoké Tatry článok

Ano­tá­cie PONIKLECU 1996 SLO, CES neznámy

Cap­poni, Novák Aser­tivně do života 0 Grada , CES aser­tív­nosť, životný štýl, neznámy

Mora­vec a kol. Fyto­ce­no­lo­gie. Nauka o vege­taci 0 Aca­de­mia fyto­ce­no­ló­gia CES spo­lo­čen­stvo, vege­tá­cia kniha

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­níci a plazi ve foto­gra­fii 1990 SZN - Státní zemědel­ské nakla­da­tels­tví zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES plazy, oboj­ži­vel­níky, Sala­man­dra sala­man­dra, Tri­tu­rus cris­ta­tus, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus mon­tan­doni, Tri­tu­rus alpes­tris, žaby, Bom­bina bom­bina, Bom­bina varie­gata, Bufo­ni­dae, Bufo cala­mita, Hyli­dae, Hyla arbo­rea, Rana tem­po­ra­ria, Rana arva­lis, plazy kľúč 8020900535 597.6, 598

kol. Meto­dika mapo­vání fyto­ce­nóz 0 ČÚOP fyto­ce­no­ló­gia CES rast­linné spo­lo­čen­stvá príručka

Beaz­ley Mit­chell Veľký atlas živo­čí­chov 0 Prí­roda Bra­ti­slava zooló­gia SLO encyklopédia

Lorenz Kon­rad Základy eto­ló­gie 0 SLO kniha

Baruš, Oliva a kol. Plazy 0 Aca­de­mia sys­te­ma­tická zooló­gia SLO plazy kniha

Baruš, Oliva a kol. Oboj­ži­vel­níci 0 Aca­de­mia sys­te­ma­tická zooló­gia, bat­ra­cho­ló­gia CES oboj­ži­vel­níky kniha

Baruš, Oliva a kol. Mihu­lovci a ryby I., II. 0 Aca­de­mia sys­te­ma­tická zooló­gia CES mihu­lovci, ryby kniha

Hudec K. Ptáci I., II., 3/​I., 3/​II. 0 Aca­de­mia sys­te­ma­tická zooló­gia CES vtáci kniha

Vese­lov­ský Zde­něk Cho­váme se jako zví­řata 0 CES kniha

Kutý J. Eko­no­mika pre NGO 0 SLO peniaze príručka

Izbická H. Zelené finan­cie 0 SLO peniaze, finan­cie príručka

Cap­poni, Novák Sám sobě mluv­čím 0 , réto­rika CES vystu­po­va­nie, príručka

Han­ni­gan John A. Envi­ron­men­tal soci­ology. A social cons­truc­ti­onist per­spec­tive 1995 Rout­ledge envi­ron­men­tálna ENG neznámy 0415112540, 0415112559

Hau­ser Marc. D. The evo­lu­tion of com­mu­ni­ca­tion 1996 The MIT Press , Mas­sa­chu­sets , ENG evo­lú­cia komu­ni­ká­cie, neznámy 0262082500

Sch­le­sin­ger W.H. Bio­ge­oche­mis­try. Ana­ly­sis of glo­bal change 1991 Aca­de­mic Press, San Diego San Diego, bio­ge­oché­mia ENG glo­bálna zmena neznámy

Har­ding A. Cli­mate change in later pre­his­tory 1982 Edin­burgh Uni­ver­sity Press Edin­burgh kli­ma­to­ló­gia, Zeme ENG pre­his­tó­rická doba, klíma neznámy

Lamb H.H. Cli­mate. Pre­sent, past, and future. Vol. 22 1977 Met­huen Lon­don kli­ma­to­ló­gia, Zeme ENG klíma neznámy

Lyell C. Prin­cip­les of geology 1872 Mur­ray Lon­don geoló­gia ENG neznámy

Critch­field H.J. Gene­ral cli­ma­to­logy 1960 Enge­lwood Cliffs, Pren­tice Hall vše­obecná kli­ma­to­ló­gia ENG klíma neznámy

Lands­berg H.E. The urban cli­mate 1981 Aca­de­mic Press, New York kli­ma­to­ló­gia ENG mest­ská klíma neznámy

Lorenz E.N. The nature and the­ory of the gene­ral cir­cu­la­tion of the atmo­sp­here 1967 World Mete­oro­lo­gi­cal orga­ni­za­tion Geneva mete­oro­ló­gia ENG cir­ku­lá­cia v atmo­sfére neznámy

Antes R. Cahir J., Fra­ser A., Panofsky H. The atmo­sp­here 1981 Char­les Mer­rill E. Colum­bus, 3 mete­oro­ló­gia ENG atmo­sféra neznámy

Sel­lers W.D. Phy­si­cal cli­ma­to­logy 1965 Uni­ver­sity of Press fyzi­kálna kli­ma­to­ló­gia ENG klíma neznámy

Barry R.G., Perry A.H. Synop­tic cli­ma­to­logy 1973 Met­huen Lon­don synop­tická kli­ma­to­ló­gia ENG neznámy

Cal­len­dar G.S. Tem­pe­ra­ture fluc­tu­ati­ons and trends over the Earth 1961 Quar­tner­nary Jour­nal of Royal Mete­oro­lo­gi­cal Society No. 87, p. 1 - 12 kli­ma­to­ló­gia ENG výkyvy tep­lôt článok

Pokorný V. a kol. Vše­obecná pale­on­to­lo­gie 1992 UK pale­on­to­ló­gia CES učebnica

MŽP SR Medzi­ná­rodné doho­vory v oblasti život­ného pro­stre­dia, ku kto­rým pri­stú­pila alebo pri­pra­vuje pri­stú­pe­nie, III. diel 0 Repol s.r.o., Lufema Bra­ti­slava 1 SLO Bazi­lej­ský doho­vor, nebez­pečné odpady, bio­lo­gická diver­zita, Rio, Ram­sar­ská kon­ven­cia, mok­raď, CITES, Was­hing­ton­ská kon­ven­cia, Bonn­ská kon­ven­cia, sťa­ho­vavé druhy, Bern­ská kon­ven­cia, sve­tové kul­túrne dedič­stvo, prí­rodné dedič­stvo, Antar­ktída dokument

Zieg­ler Tho­mas Ume­nie čítať z ruky 1991 Lita Bra­ti­slava šar­la­tán­stvo SLO jas­no­vi­dec­tvo prí­ručka 8021901535

Čechura Rudolf Abe­ceda dôvtipu 1986 Mladé letá Bra­ti­slava 1 logika SLO logické mys­le­nie knižka

Pon­dělí­ček Ivo, Pon­dělíč­ková - Maš­lová Jaro­slava Sexu­ální zrání mla­dého muže 1977 Avi­ce­num 1 psy­cho­ló­gia, CES sex, dospie­va­nie knižka

Možejko Igor Dvad­sať­se­dem ostat­ných divov sveta 1974 Mladé letá Bra­ti­slava SLO knižka

Švi­hran Ladi­slav Naj, naj, naj … 1989 Mladé letá Bra­ti­slava etno­gra­fia SLO kniha 8006001588

Man­nová Marta Výšivky 1973 Práca Bra­ti­slava záľuby SLO príručka

Nová zmluva 1992 Picorp SLO bib­lia knižka

Mon­te­ith J.L. Prin­cip­les of envi­ron­men­tal phy­sics 1973 Edv­ward Arnold Lon­don envi­ron­men­tálna fyzika ENG neznámy

Bry­son J.D., Hare F.K. (eds.) Cli­ma­tes of the North Ame­rica 1974 Else­vier kli­ma­to­ló­gia ENG Severná neznámy

Gre­gory K.J. (ed.) Bacg­round to pale­ohyd­ro­logy 1983 Wiley - Inters­cience pale­ohyd­ro­ló­gia ENG neznámy

Bat­tan L.J. Radar obser­va­tion of the atmo­sp­here 1973 Uni­ver­sity of Press mete­oro­ló­gia ENG radar, atmo­sféra neznámy

Sch­werdt­fe­ger W. Cli­ma­tes of the Cen­tral and South Ame­rica 1976 Lands­berg H.E. (ed.): world sur­vey of cli­ma­to­logy Vol. 12 Else­vier kli­ma­to­ló­gia ENG Stredná , Južná neznámy

Fle­agle R.G., Busin­ger J.A. An intro­duc­tion to atmo­sp­he­ric phy­sics 1963 Aca­de­mic Press, New York mete­oro­lo­gická fyzika ENG atmo­sféra neznámy

Hess S.L. Intro­duc­tion to the­ore­ti­cal mete­oro­logy 1959 Holt teore­tická mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Lands­berg H.E., Tromp S.W. (eds.) Bio­me­te­oro­logy 1975 Swet­sand Zeit­lin­ger Amster­dam bio­me­te­oro­ló­gia ENG neznámy

Donn W.L. Mete­oro­logy 1965 McG­raw - Hill mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Pal­men E., Newton C.W. Atmo­sp­he­ric cir­cu­la­tion sys­tems 1969 Aca­de­mic Press, Lon­don Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG cir­ku­lačný sys­tém Zeme, kolo­beh látok neznámy

Fra­kes L.A. Cli­ma­tes throug­hout geolo­gic time 1979 Else­vier Amster­dam kli­ma­to­ló­gia, ENG klíma v minu­losti neznámy

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­ridge Rho­des Whi­te­more The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­logy - Encyc­lo­pe­dia of Earth science, Volume XI. 1987 p. 509 - 1200 Van Nostrand Rein­hold Com­pany lokálna kli­ma­to­ló­gia, pale­ok­li­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, pale­ohyd­ro­ló­gia, pale­olim­no­ló­gia, urbánna kli­ma­to­ló­gia, mete­oro­ló­gia, mik­ro­kli­ma­to­ló­gia ENG interg­la­ciál, inver­zia, jazero, vplyv jazera na klímu, zaľad­ne­nie, radar, tajga, UV žia­re­nie, tlak, tep­lota, cyk­lóna, anti­cyk­lóna, (kyslý dážď, aero­sól, , kli­ma­tická zmena, arídna klíma, , vie­tor, lokálne vetry encyk­lo­pé­dia 0879330090 551.5.03.21

Strin­ger E.T. Geog­rap­hi­cal mete­oro­logy 1958 Weat­her Vol. 13, No. 11 geo­gra­fická mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Camp­bell G.S. An intro­duc­tion to envi­ron­men­tal bio­phy­sics 1977 Sprin­ger Ver­lag envi­ro­nem­tálna bio­fy­zika ENG neznámy

Lee R. Forest mic­roc­li­ma­to­logy 1978 Colum­bia Uni­ver­sity Press lesná mik­ro­kli­ma­to­ló­gia ENG neznámy

Van Wijk W.R. Phy­sics of plant envi­ron­ment 1963 North Hol­land Amster­dam bio­fy­zika ENG neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Pis­tius trun­ca­tus, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus vul­ga­ris, Tri­chop­terna cito, Ulo­bo­rus walc­ke­na­e­rius, Eri­go­nella hie­ma­lis, Walck­na­e­ria uni­cor­nis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E3 Cerová vrcho­vina - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Par­dosa pro­xima, Phi­lod­ro­mus ces­pi­tum, Tha­na­tus are­na­rius, The­ri­dion suac­ve­olans kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Alo­pe­cosa cur­sor, Heli­op­ha­nus line­i­ven­tris, Mei­oneta fus­ci­pal­pis, Nema­tog­mus san­gu­ino­len­tus, Neon velen­tu­lus, Pana­mo­mops incos­pi­cuus, Zelo­tes dec­li­nans, Agy­neta coni­gera, Altella biun­cata, Aphan­ta­lau­lax cincta, Ber­lan­dina cine­rea, Bro­mella fal­ci­gera kniha 2831703239

Noga M. Sta­vovce dol­ného alú­via rieky Moravy 1994 SOVS Malacky zooló­gia SLO sta­vovce neznámy

Peňáz M., Jurajda P., Hohau­sová E. Ryby řeky Moravy. Zpráva o pro­ve­de­ném průs­kumu 1995 Ústav eko­lo­gie kra­jiny AV ČR zooló­gia SLO ryby, správa

Chor­vát Peter, Zali­bera Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úprava lesov vo väzbe na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výchovu a pra­cov­ní­kov les­ného a vod­ného hos­po­dár­stva SR 1 les­níc­tvo SLO taxá­cia, rub v pásoch, sku­pi­no­vitý clonný rub, okra­jový clonný rub, úče­lový výber, veľ­kop­lošná pod­ras­tová forma, výber­kový spô­sob, holo­rub, pod­mienky pre holo­rub, pre­vody, rubná zre­losť, pre­meny, pre­meny nalie­havé, pre­meny odkladné, hos­po­dár­sky súbor prí­ručka 80-​88677-​22-​X

Chor­vát Peter, Zali­bera Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úprava lesov vo väzbe na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výchovu a pra­cov­ní­kov les­ného a vod­ného hos­po­dár­stva SR 1 les­níc­tvo SLO die­lec, čias­tková plo­cha, poras­tová sku­pina, hra­nica dielca, uži­va­teľ­ský celok, porast, rubná doba, obnovná doba, etát, ťažba, urče­nie etátu, ťažba v ochran­ných lesoch, ťažba v lesoch oso­bit­ného urče­nia prí­ručka 80-​88677-​22-​X

Taking the Natu­ra­lis­tic Turn, or, How real phi­lo­sophy of science is done Cal­le­baut Wer­ner 1993 Uni­ver­sity of Press , vedy ENG sporný cha­rak­ter vedy neznámy

Jong­man R.H.G., Ter Braak C.J.F., Van Ton­ge­ren O.F.R. (ed.) Data ana­ly­sis in com­mu­nity and lands­cape eco­logy 1995 Uni­ver­sity Press šta­tis­tika ENG sam­pling sta­tegy, mea­su­re­ment sca­les, data col­lec­tion, fre­qu­ency dis­tri­bu­tion, nor­málne roz­de­le­nie, loga­rit­mické roz­de­le­nie, Pois­so­novo roz­de­le­nie, medián ‚koefi­cient variá­cie, bino­mické roz­de­le­nie, trans­for­má­cia, inter­pre­tá­cia výsled­kov, ANOVA kniha 0521475740

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­nove z fyziky 2 1982 Alpha Bra­ti­slava fyzika SLO optika, svetlo, odraz, lom, šošovka, abe­rá­cia, elek­tro­mag­ne­tické žia­re­nie, inter­fe­ren­cia, dipó­lový žia­rič, dif­rak­cia, para­bo­lická anténa, index lomu, dis­per­zia, absor­pcia, rozp­tyl svetla, pola­ri­zá­cia, dvoj­lom, optická akti­vita, rela­ti­vis­tické javy učeb­nica 534, 535

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­nove z fyziky 2 1982 Alpha Bra­ti­slava fyzika, fyzi­oló­gia živo­čí­chov SLO Dople­rov efekt, farebné vide­nie, ľud­ské oko, farba, mecha­niz­muzs vide­nia, oko hmyzu, zlo­žené oči, mecha­nika atómu, vlny, elek­tróny, prin­cíp neur­či­tosti, kine­tická teória ply­nov, Boltz­man­nov zákon, tepelná kapa­cita, vypa­ro­va­nie, ekvi­par­tič­nosť, difú­zia učeb­nica 534, 535

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­nove z fyziky 2 1982 Alpha Bra­ti­slava fyzika SLO iónová vodi­vosť, tepelná vodi­vosť, ter­mo­dy­na­mika, entro­pia, vnú­torná , šíre­nie zvuku, skla­da­nie vĺn, Fou­rie­rove rady, anti­hmota, parita, poru­šená symet­ria učeb­nica 534, 535

Kaluz S. Con­tri­bu­tion to the kno­wledge of soil mites (Aca­rina) in river flo­odp­lain and Bor­ská lowland 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 135 - 144 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG Aca­rina, , Záho­rie, Bor­ská nížina článok

Baňacký V., Sabol A. Geolo­gická mapa Záhor­skej nížiny 1973 Geolo­gický ústav Dionýza Štúra (GÚDŠ) Bra­ti­slava geoló­gia SLO Záhor­ská nížina mapa

Čaboun Vla­di­mír Bio­field of forest trees 1993 Les­nický časo­pis Vol. 39, No. 5, p. 415 - 425 bio­fy­zika SLO bio­po­lia neznámy

Bed­na­řík Fran­ti­šek Metody sta­tis­tické 1991 Vysoké učení tech­nické šta­tis­tika CES prav­de­po­dob­nosť, roz­de­le­nia, odhad, inter­val spo­ľah­li­vosti, tes­to­va­nie para­metre, regre­sia, kore­lá­cia, ana­lýza rozp­tylu skriptá 8021402407

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Che­ie­ra­cant­hium effo­sum, Cryp­tod­ras­sus pul­chel­lus, Dys­dera cro­cota, Ero tuber­cu­lata, Eury­o­pis quinqu­e­gut­tata, Hap­lod­ras­sus kulc­zyn­skii, Hap­lod­ras­sus minor, Heria­eus mel­lot­tei, Mas­ti­gussa mac­roph­talma, Neon rayi, Pele­cop­sis elon­gata, Phlegra fus­ci­pes kniha 2831703239

Kul­man Eugen Základný výskum kvar­téru Záhor­skej nížiny 1966 Geofond Bra­ti­slava geoló­gia SLO Záhor­ská nížina neznámy

Otruba J. Veterné pomery na Slo­ven­sku 1964 SAV Bra­ti­slava kli­ma­to­ló­gia SLO neznámy

Pet­ro­vič Š. a kol. Kli­ma­tické pomery zápa­do­slo­ven­ského kraja 1968 Hyd­ro­me­te­oro­lo­gický ústav ČSSR Bra­ti­slava kli­ma­to­ló­gia SLO zápa­do­slo­ven­ský kraj neznámy

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­ridge Rho­des Whi­te­more The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­logy - Encyc­lo­pe­dia of Earth science, Volume XI. 1987 p. 1 - 56 Van Nostrand Rein­hold Com­pany apli­ko­vaná kli­ma­to­ló­gia, mete­oro­ló­gia, bio­kli­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia ENG synop­tické pro­cesy, cyk­lóna, oxid uhli­čitý encyk­lo­pé­dia 0879330090 551.5.03.21

Sedí­lek Ivan Vplyv turizmu a vyso­ko­hor­ských špor­to­vých akti­vít na popu­lá­ciu tatrans­kých kam­zí­kov 1997 Vol. 4, No. 1, p. 17 - 19 Bra­ti­slava zooló­gia, mam­ma­li­oló­gia SLO kam­zík, Rupi­capra rupi­capra tat­rica člá­nok 1335-​2091

Jano­vi­cová Kata­rína Nega­tívne antro­pické vplyvu a apo­fy­ti­začné ten­den­cie v bry­of­lóre juž­nej časti Malých Kar­pát 1997 Vol. 4, No. 1, p. 24 - 25 Bra­ti­slava bry­o­ló­gia SLO člá­nok 1335-​2091

Remiš J., Tužin­ský L., Ťavoda P., Len­gy­elová A. Návrh zmeny obhos­po­da­ro­va­nia lesov v Záhor­skej nížine 1995 Záve­rečná správa čias­tko­vej refe­renč­nej úlohy No. 2d LVÚ (Les­nícky výskumný ústav) les­níc­tvo SLO hos­po­dá­re­nie v lese, Záhor­ská nížina neznámy

Urban Peter Her­pe­to­fauna Vrchs­la­tiny 1988 Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska No. 11, p. 15 Eko­ló­gia Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia SLO Vrchs­la­tina člá­nok 8085559137

Gaj­doš Peter, Ambros Michal CHKO Ponit­rie - úze­mie z veľ­kým bohat­stvom živo­číš­nych dru­hov 1988 Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska No. 11, p. 89 - 93 Eko­ló­gia Bra­ti­slava zooló­gia SLO Ponit­rie člá­nok 8085559137

Gaj­doš Peter Súčasný stav pozna­nia pavú­kov (Ara­nea) na území CHKO Poľana 1991 Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska No. 16, p. 4 - 6 Eko­ló­gia Bra­ti­slava zooló­gia SLO Ara­nea, Poľana člá­nok 8085559137

Štef­fek Jozef Roz­bor mala­ko­fauny Kľa­kov­kých vodo­pá­dov 1993 Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska No. 20, p. 23 Eko­ló­gia Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia SLO Kľa­kov­ské vodo­pády člá­nok 8085559137

Štef­fek Jozef Vyhod­no­te­nie mala­ko­fauny Výcho­do­slo­ven­skej nížiny 1989 Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska No. 12, p. 68 - 88 Eko­ló­gia Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia SLO Výcho­do­slo­ven­ská nížina člá­nok 8085559137

Lucin­kie­wic­zová Marta Bib­li­o­gra­fia Chrá­ne­ných území Slo­ven­ska zvä­zok 11 - 20 1994 Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska No. 21, p. 88 - 95 Eko­ló­gia Bra­ti­slava bib­li­o­gra­fia SLO Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska člá­nok 8085559137

Jong­man R.H.G., Ter Braak C.J.F., Van Ton­ge­ren O.F.R. (ed.) Data ana­ly­sis in com­mu­nity and lands­cape eco­logy 1995 Uni­ver­sity Press šta­tis­tika ENG metóda naj­men­ších štvor­cov, ana­lýza varian­tnosti, rezi­duúm, regre­sia, kalib­rá­cia, ordi­ná­cia, koreš­po­denčná kano­nická ana­lýza, sku­pi­nová ana­lýza kniha 0521475740

Lar­cher Wal­ter Fyzi­olo­gická eko­lo­gie rost­lin 0 Aca­de­mia eko­fy­zi­oló­gia CES neznámy

Ada­mec L., Husák Šte­pán, Janauer G.A., Oťa­he­lová Helena Phy­to­so­ci­olo­gi­cal and ecop­hy­si­olo­gi­cal study of mac­rop­hy­tes in back­wa­ters in the Danube river inun­da­tion near Pal­ko­vi­covo 1993 Eko­ló­gia, Vol. 12, No. 1, p. 69 - 79 SAP Bra­ti­slava fyto­so­ci­oló­gia, eko­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG Pal­ko­vi­čovo, Dunaj článok

Badík M. Vážky (Odo­nata) okresu 1994 Vlas­ti­vedný zbor­ník Pova­žia Považ­ské múzeum ento­mo­ló­gia SLO vážky, Odo­nata, článok

David Sta­ni­slav Vážky Hrá­doc­kého ramena Váhu a ďaľ­ších loka­lít v okolí Tren­čína 1986 Zbor­ník odbor­ných prác IV. zápa­do­slo­ven­ského TOP-​u No. 3, p. 255 - 265 ento­mo­ló­gia CES Odo­nata, vážky, Váh, článok

David Sta­ni­slav Vážky (Odo­nata) Bor­ské nížiny 1989 Zbor­ník XXIV. TOPu - pre­hľad odbor­ných výsled­kov, p. 15 - 129 ento­mo­ló­gia CES vážky, Odo­nata článok

David Sta­ni­slav K výskytu vážek (Odo­nata) na jiho­zá­pad­ním Slo­ven­sku 1992 Ento­mo­lo­gi­cal Prob­lems No. 22, p. 45 - 52 ento­mo­ló­gia CES Odo­nata, vážky článok

David Sta­ni­slav Vážky (Insecta: Odo­nata) -morav­ských Kar­pát a Dol­no­váž­ske nivy. Javo­rina 1995 ento­mo­ló­gia CES vážky, Odo­nata in press

Feriancová-​Masárová Zita, Hanák V. Sta­vovce Slo­ven­ska IV. Cicavce 1965 SAV Bra­ti­slava mam­ma­li­oló­gia SLO cicavce, Mam­ma­lia monografia

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Silo­me­to­pus ele­gans, Silo­me­to­pus reussi, Syna­ge­les hila­ru­lus, Tapi­no­cy­bo­ides pyg­ma­eus, The­onina cor­nix, Tita­no­eca vete­ra­nica, Wahlc­ke­na­e­ria nodosa, Xys­ti­cus mar­mo­ra­tus, Zora mani­cata, Acar­tau­che­nius scur­ri­lis, Alo­pe­cosa mariae, Alo­pe­cosa soli­ta­ria kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Ara­neus ull­ri­chi, Attu­lus sal­ta­tor, Clu­bo­nia bre­vi­pes, Dipo­ena cora­cina, Ero aphana, Gnap­hosa modes­tior, Lep­typ­han­tesm angu­li­pal­pis, Let­hyp­han­tes baeb­leri, Mar­pissa nivoyi, Mei­oneta fus­ci­pal­pis, Neos­cona adian­tum, Ozyp­tila pul­lata, Pele­cop­sis elon­gata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Phru­ro­lit­hus szi­lyi, Pis­tius trun­ca­tus, Pse­udi­cius encar­pa­tus, Seges­tria bava­rica, Sit­ti­cus peni­cil­la­tus, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus stria­tus, Tha­na­tus vul­ga­ris, The­ri­dion suave­olens, Tri­chip­terna cito, Walc­ke­na­e­ria mit­rata, Walck­na­e­ria obtusa kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Walc­ka­na­e­ria sim­plex, Xys­ti­cus acer­bus, Xys­ti­cus fer­ru­gi­neus, Xys­ti­cus luc­ta­tor, Zelo­tes cau­ca­sius, Zelo­tes her­mani, Zelo­tes lon­gi­pes kniha 2831703239

Kubin­ská Anna, Jano­vi­cová Kata­rína, Peciar Voj­tech Súpis macho­ras­tov Slo­ven­ska 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, Supp­le­ment 1, p. 99 - 143 SAP Bra­ti­slava bry­o­ló­gia SLO macho­rasty, Bry­op­hyta člá­nok 0006-​3088

Lisický Miku­láš J. Mol­lusca Slo­ven­ska 1991 Veda Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia SLO mäk­kýše, Mol­lusca monografia

Ponec Jozef Mol­lusca Malých Kar­pát 1972 Acta Rerum Nature Museum Natu­rae Slo­va­kia Slo­ven­ské národné múzeum Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia SLO Mol­lusca, mäk­kýše neznámy

Ana­tó­mia Zeme 1988 Mladé letá Bra­ti­slava 1 geoché­mia, geoló­gia SLO Zem, jadro, plášť encyklopédia

Mišík M. Devín­ska Kobyla 1967 Obzor Bra­ti­slava geoló­gia SLO Devín­ska Kobyla neznámy

Gry­gar Jiří, Hor­ský Zde­něk, Mayer Pavel Ves­mír 1979 Mladá fronta Praha 1 CES ves­mír encyklopédia

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­níci a plazi ve foto­gra­fii 1990 SZN - Státní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Praha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES Tes­tu­di­nae, Tes­tudo her­manni, Agri­one­mys hors­fiel­dii, Mau­reny scas­pica, mloky, Cau­data, Anura, Amp­hi­bia, Dis­cog­los­si­dae, kuň­ko­vité, Pelo­ba­ti­dae, Pelo­ba­tes fus­cus, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Rani­dae, Rana ees­cu­lenta, Rana dal­ma­tina, Rana ridi­bunda kľúč 8020900535 597.6, 598

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­níci a plazi ve foto­gra­fii 1990 SZN - Státní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Praha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES koryt­načky, Che­lo­nia, Tes­tudo gra­eca, Emy­di­dae, Emys orbi­cu­la­ris, Squ­amata, Scin­ci­dae, Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacerta agi­lis, Podar­cis tau­rica, Angu­idae, Colub­ri­dae, Natrix tes­sel­lata, Elaphe lon­gis­sima, Vipe­ri­dae, Vipera ammo­dy­tes, Lacer­ti­dae kľúč 8020900535 597.6, 598

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­níci a plazi ve foto­gra­fii 1990 SZN - Státní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Praha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES Lacerta viri­dis, Lacerta vivi­para, Lacerta mura­lis, Anguis fra­gi­lis, Natrix natrix, Coro­nella aus­triaca, Colu­ber jugu­la­ris, Vipera berus, Vipera ursi­nii kľúč 8020900535 597.6, 598

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 187 - 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Allo­men­gea vidua, Ara­e­on­cus cras­si­ceps, Gon­gy­li­diel­lum vivum, Hylyp­han­tes nig­ri­tus, Hypomma ful­vum, Lycosa sin­go­rien­sis, Xys­ti­cus viduus, Ane­lo­si­mus vit­ta­tus, Baryp­hyma pra­tense, Bat­hyp­han­tes par­vu­lus, Bro­mella fal­ci­gera, Cera­ti­nop­sis sta­tiva kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Heria­ëus hir­tus, Heria­ëus mel­lot­tei, Tapi­no­cyba bis­cissa, Tibel­lus vit­ta­tus, Zora mani­cata, Agra­e­cina striata, Argenna sub­nigra, Bat­hyp­han­tes app­ro­xi­ma­tus, Ente­le­cara media, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Kaest­ne­ria pul­lata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Mar­pissa nivoyi, Mei­onata fus­ci­pal­pis, Ozyp­tila pul­lata, Pirata pis­ca­to­rius, The­ri­dion suave­olens, Thy­re­ost­he­nius para­si­ti­cus, Walc­ke­na­e­ria obtusa, Xys­ti­cus luc­ta­tor, Zelo­tes gra­ci­lis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E9 Zem­plín­skych vrchov - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Syna­ge­les hilau­rus, Argenna sub­nigra, Carr­ho­tus bico­lor, Mei­oneta baeta, Mica­ria dives, Pis­tius trun­ca­tus, The­ri­dion suave­olens, Zelo­tes her­mani kniha 2831703239

Blaž­ková D. Inven­ta­ri­začný výskum ŠPR Stu­žica. Suk­ce­sia polo­nin­ských lúk za posled­ných 20 rokov 1989 Ms. (záve­rečná správa) fau­nis­tika, SLO Stu­žica správa

Kri­žová Eva Fyto­ce­no­lo­gické pomery navrho­va­nej štát­nej prí­rod­nej rezer­vá­cie “Jel­šo­vec” 1974 Zbor­ník refe­rá­tov 3 zjazdu SBS, , p. 29 - 32 SBS Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia SLO ŠPR Jel­šo­vec článok

Suza J. Lišej­níky Slo­ven­ského stře­do­hoří 1945 Práce morav­ské pří­ro­do­vedné spo­leč­nosti No. 17/​11, p. 1 - 65 liche­no­ló­gia CES lišaj­níky, Slo­ven­ské stre­do­ho­rie článok

Šály Rudolf Pôdne pomery 1980 Sprie­vodca po exkurz­ných tra­sách III. zjazdu SBS, , p. 5 - 6 SBS Bra­ti­slava pedo­ló­gia SLO článok

Zlat­ník A. Přeh­led slo­ven­ských lesů podle sku­pin les­ných typů 1959 Spisy vědecké labo­ra­toře bio­ce­no­lo­gie a typo­lo­gie lesa Les­nícka fakulta Vysoké školy zemědel­ské fyto­ce­no­ló­gia CES SLT, typo­ló­gia lesa neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E12 Biele Kar­paty - Chvoj­nica - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Tita­no­eca obscura, Zelo­tes elec­tus, Pel­le­nes tri­punc­ta­tus, Par­dosa pula­tella kniha 2831703239

Fre­i­ber­ge­rová Anna Ner­vosní dítě a jeho výchova 1951 Zdra­vot­nické nakla­da­tels­tví Praha psy­cho­ló­gia, vycho­vá­va­teľ­stvo, eti­oló­gia CES novo­ro­de­nec, koje­nec, cho­roby, hry, jasle, mater­ská škola, , vzťah k prí­rode, dospie­va­nie, puberta, voľba povo­la­nia knižka

Nosál Ján Pes­to­va­nie viniča v záh­radke 1963 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo poľ­no­hos­po­dár­skej lite­ra­túry Bra­ti­slava ovo­ci­nár­stvo SLO vinič príručka

Sekora Ondřej Veselá knížka seriálu 1982 Albat­ros Praha , komiks CES knižka

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag I 1991 Tat­ran Bra­ti­slava , SLO kniha 8022203246

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag II 1991 Tat­ran Bra­ti­slava , SLO kniha 8022203246

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag III 1991 Tat­ran Bra­ti­slava , SLO kniha 8022203246

Lorenz Peter Homun­ku­lo­via 1988 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo , science - fic­tion SLO kniha

Pla­tón 0 , SLO neznámy

Homér 0 , SLO neznámy

Ezop 0 , SLO neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E13 Malých Kar­pát - stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Heria­eus hir­tus, Oxy­o­pes ramo­sus, Ara­neus gros­sus, Ara­neus ull­ri­chi, Heli­op­ha­nus aeneus, Mar­pissa nivoyi, Mica­ria for­mi­ca­ria kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E14 Považ­ského Inovca - Tema­tín­ských kop­cov, Úhradu - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, SLO Calo­soma auro­punc­ta­tum, Apti­nus bom­barda, Heta­e­rius fer­ru­gi­neus, Agyr­tes bico­lor, Catops pici­pes, Colon den­ti­pes, Ocy­pus oph­tal­mi­cus, Sisyp­hus schef­feri, Axi­no­pal­pis gra­ci­lis, Rosa­lia alpina, Plint­hus tis­heri kniha 2831703239

Jed­lič­ková J. Spi­ders (Ara­nea) of the Jur­ský Šúr nature reserve (Cze­cho­slo­va­kia) 1988 Bio­lo­gické práce Vol. 34, No. 3, 170 pp. SAV Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, ENG Ara­nea, Jur­ský Šúr článok

Gaj­doš Peter, Sva­toň Jaro­slav Výskum a ochrana pavú­kov (Ara­neae) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 111 - 117 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava arach­no­ló­gia, , arach­no­ló­gie SLO pavúky, Ara­nea, čer­vený zoznam, čer­vená kniha zborník

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus cris­ta­tus, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina varie­gata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina bom­bina, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E2 Poiplie-​Stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina bom­bina, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana escu­lenta klep­ton kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E3 Cerová vrcho­vina - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina bom­bina, Bom­bina varie­gata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina bom­bina, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana dal­ma­tina kniha 2831703239

Štol­man Andrej Cho­ro­ló­gia bociana bie­leho na Slo­ven­sku 1987 Ochrana prí­rody No. 8, p. 7 - 42 cho­ro­ló­gia, SLO bocian biely, Cico­nia alba článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina bom­bina, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E11 Senné - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina bom­bina, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana escu­lenta klep­ton kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina bom­bina, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana dal­ma­tina kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Bom­bina bom­bina, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Rana dal­ma­tina kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­chia stri­olata, Semi­li­max semi­li­max, Heli­cop­sis striata, Coch­li­copa nitens, Val­lo­nia enni­nien­sis, Ver­tigo mou­lin­siana, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Pla­nor­bis cari­na­tus, Val­vata pul­chella, Val­vata nati­cina, Pisi­dium amni­cum kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E9 Zem­plín­skych vrchov - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina bom­bina, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E12 Biele Kar­paty - Chvoj­nica - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Tri­tu­rus alpes­tris, Rana arva­lis, Rana tem­po­ra­ria, Rana escu­lenta klep­ton, Bom­bina varie­gata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E13 Malých Kar­pát - stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Bom­bina bom­bina, Bom­bina varie­gata, Rana arva­lis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E14 Považ­ského Inovca - Tema­tín­ských kop­cov, Úhradu - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Bom­bina varie­gata, Bufo bufo, Bufo viri­dis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­níky E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bat­ra­cho­ló­gia, SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina bom­bina, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kniha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. A bio­ge­og­rap­hi­cal basis of con­ser­va­tion 1991 Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.J.: The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­ra­ture com­mu­ni­ties for con­ser­va­tion, p. 293 - 322 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford bio­ge­o­gra­fia, ENG bio­ge­o­gra­fia článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Macho­rasty E6 Záho­rie - jad­rové úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, SLO Hyp­num pra­tense, Cam­py­lium elo­des, Homa­lot­he­cium nitens, Pal­la­vi­ci­nia lyelii, Fos­som­bro­nia fave­olata, Ric­car­dia cha­ma­ed­ry­fo­lia, Ric­ci­ocar­pos natans, Ric­cia bifurca, Ric­cia caver­nosa, Ric­cia flu­itans, Amblys­te­gium humile, Apha­nor­hegma patens kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Macho­rasty E6 Záho­rie - jad­rové úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, SLO Sphag­num les­cu­rii, Sphag­num com­pac­tum, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num, Ort­hot­ri­chum obtu­si­fo­lium, Tor­tula papil­losa, Ulota crispa, Fon­ti­na­lis anti­py­re­tica, Dic­ra­num spu­rium, Buxbau­mia aphylla kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­liny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 177 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, SLO Colo­le­je­unea cal­ca­rea, Colo­le­je­una ros­se­tiana, Sca­pa­nia cal­ci­cola, Sca­pa­nia aequ­iloba, Taxip­hyl­lum wissg­ril­lii, Seli­gera pusilla, Lop­ho­zia beden­sis, Lop­ho­zia ban­trien­sis, Man­nia frag­rans, Ric­cia canes­cens, Phas­cum flo­er­ke­a­num, Ple­uro­cha­ëte squ­ar­rosa kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­liny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 177 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, SLO Weis­sia triump­hans, Didy­mo­don luri­dus, Ric­cia flu­itans, Fon­ti­na­lis anti­py­re­tica, Phys­co­mit­rium eurys­to­mum, Ort­hot­ri­chum pal­lens, Ort­hot­ri­chum stel­la­tum, Ort­hot­ri­chum stria­tum kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Macho­rasty E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Grim­mia ova­lis, Ort­hot­ri­chum rupes­tre, Man­nia frag­rans, Aste­rella sac­cata, Phas­cum cur­vi­colle, Pte­ry­go­ne­urum sub­ses­sile, Funa­ria muh­len­ber­gii, Ple­uro­cha­ëte squ­ar­rosa, Acau­lon tri­qu­et­rum, Pse­udoc­ros­si­dium horn­schu­chia­num, Pse­udoc­ros­si­dium revo­lu­tum kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Macho­rasty E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pottia bry­o­ides, Tor­tula papil­losa, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Macho­rasty E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Fis­si­dens cras­si­pes, Fon­ti­na­lis anti­py­re­tica, Fon­ti­na­lis squ­amosa, Cinc­li­do­tus danu­bi­cus, Cinc­li­do­tus fon­ti­na­lo­ides, Cinc­li­do­tus ripa­rius, Apha­nor­hegma patens, Ric­ci­ocar­pus natans, Ric­cia caver­nosa, Ric­cia flu­itans, Ent­hos­to­don hun­ga­ri­cus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Macho­rasty E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Des­ma­to­don hei­mii, Pte­ry­go­ne­urum koz­lo­wii, Pottia bry­o­ides kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Macho­rasty E10 Lato­rice a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ent­hos­to­don hun­ga­ri­cus, Pottia bry­o­ides, Man­nia frag­rans, Oxy­mitra pale­a­cea, Ric­cia sub­bi­furca, Ric­cia cili­i­fera, Ric­cia pse­udo­pa­pil­losa, Ric­cia gou­ge­tiana, Acau­lon muti­cum, Phas­cum cur­vi­colle, Phas­cum flo­er­ka­num, Pottia daval­liana, Pottia inter­me­dia kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­liny E15 Trí­beču - juh (Zobor a Žib­rica) - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 198 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Man­nia frag­rans, Oxy­mitra pale­a­cea, Ric­cia canes­cens, Ricia cili­i­fera, Ric­cia gou­ge­tiana, Acau­lon muti­cum, Pottia caes­pi­tosa, Pse­udoc­ros­si­dium horn­schu­chia­num, Aste­rella sac­cata, Ric­cia ciliata, Funaira muh­len­ber­gii kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Duva­lius hun­ga­ri­cus szi­li­cen­sis, Duva­lius hun­ga­ri­cus brzo­ti­nen­sis, Catops lon­gu­lus, Cho­leva bico­lor, Cho­leva glauca, Cop­ris his­pa­nus, Apho­dius citel­lo­rum, Ont­hop­ha­fus vit­tu­lus, Dapsa den­ti­col­lis, Bary­pe­it­hes inter­po­si­tus, Bat­ri­sus for­mi­ca­rius kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Odon­teus armi­ger, Sym­bi­otes gib­be­ro­sus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dic­rant­hus majz­lani, Bagous sub­ca­ri­na­tus, Cue­tor­hyn­chus urti­cae, Cle­onus cicat­ri­co­sus, Phyl­lo­bius scu­tel­la­ris, Sibi­nia soda­lis, Mar­ma­ro­pus bes­seri, Gym­na­et­ron piraz­zoli kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E3 Cerová vrcho­vina - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Psa­li­dium maxil­lo­sum, Bra­chy­ce­rus fove­i­col­lis, Rhyn­chi­tes bac­chus, Sto­mo­des gyro­si­col­lis, Peri­te­lus fami­lia­ris, Ento­mos­ce­lis ado­ni­dis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Blet­hisa mul­ti­punc­tata, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Leis­tus rufo­mar­gi­na­tus, Grap­to­dy­tes bili­ne­a­tus, Hyda­ti­cus trans­ver­sa­lis, Dytis­cus cir­cum­fle­xus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bary­pe­it­hes for­ma­neki, Apion semi­vit­ta­tum, Rosa­lia alpina, Oryc­tes nasi­cor­nis, Maso­reus wet­ter­hali, Cha­e­tab­ra­eus glo­bu­lus, Sat­ra­pes sar­to­rii, Agyr­tes bico­lor, Cho­leva cis­tel­lo­ides, Cho­leva sturmi, Colon armi­pes, Stap­hy­li­nus mus, Ocy­pus oph­tal­mi­cus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Aki­me­rus scha­ef­feri, Rham­nu­sium bico­lor, Tri­cho­fe­rus pal­li­dus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Thi­no­bius kor­beli, Hyd­ro­va­tus cus­pi­da­tus, Bagous bag­da­ten­sis, Cerop­hy­tus ela­te­ro­ides, Dona­cia cras­si­pes, Neop­lint­hus por­ca­tus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E11 Senné - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Oloph­rum lim­ba­tum, Blet­hisa mul­ti­punc­tata, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Ant­ho­co­mus coc­ci­neus, Demet­rias atri­ca­pilla, Hyd­ro­t­hassa mar­gi­nella, Dona­cia bico­lor kniha 2831703239

Hin­dák Fran­ti­šek, Ľ. Súpis siníc a rias Tatrans­kého národ­ného parku 1993 Zbor­ník TANAP, v tlači TANAP Mar­tin algo­ló­gia SLO sinice, riasy, TANAP neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek, Záhu­men­ský L. Algen­ver­ze­ich­nis im tse­chos­lo­wa­kis­chen Donaub­schnitt 1983 Arch. Hyd­ro­biol. Vol. 68, Donau­fors­chung No. 7, p. 114 - 133 Stutt­gart algo­ló­gia GER Dunaj neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek, Lhot­ský O., Rosa K. Súpis siníc a rias Slo­ven­ska 1974 VSAV, Veda Bra­ti­slava algo­ló­gia SLO sinice, riasy neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Blet­hisa mul­ti­punc­tata, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Leis­tus rufo­mar­gi­na­tus, Grap­to­dy­tes bili­ne­a­tus, Hyda­ti­cus trans­ver­sa­lis, Dytis­cus cir­cum­fle­xus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E9 Zem­plín­skych vrchov - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dor­ca­dion sco­poli, Phy­to­ecia cylin­dica, Hete­rius fer­ru­gi­neus, Catops westi, Scap­hium imma­cu­la­tum, Cla­vi­ger tes­ta­ceus, Ocho­da­eus chry­so­me­lo­ides, Leth­rus apte­rus, Tet­rops starki kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E12 Biele Kar­paty - Chvoj­nica - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Laena vien­nen­sis, Bary­pe­it­hes pel­lu­ci­dus, Acal­les hypoc­rita, Com­bo­ce­rus gla­ber, Cara­bus vari­olo­sus, Cara­bus viola­ceus, Cara­bus intri­ca­tus, Cara­bus gra­nu­la­tus, Cara­bus coria­ceus, Cara­bus ull­ri­chi, Cara­bus hor­ten­sis, Cara­bus nemo­ra­lis, Cara­bus sche­id­lei kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E13 Malých Kar­pát - stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bary­pe­it­hes for­ma­neki, Apion semi­vi­tat­tum, Rosa­lia alpina, Orxc­tes nasi­cor­nis, Maso­reus wet­ter­hali, Cha­e­tab­ra­eus glo­bu­lus, Sat­ra­pes mus, Ocy­pus oph­tal­mi­cus, Aki­me­rus scha­ef­feri, Rham­nu­sium bico­lor, Tri­cho­fe­rus pal­li­dus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dic­rant­hus majz­lani, Bagous spp., Thry­o­ge­nes scirr­ho­sus, Nota­ris bima­cu­la­tus, Hyd­ro­va­tus cus­pi­da­tus, Gyri­nus nata­tor, Lach­naes cri­ni­tus, Cas­sida sub­fer­ru­gi­nea, Laena reit­teri, Bary­pe­it­hes inter­po­si­tus, Myce­top­ha­gus ater, Omia­mima hanaki kniha 2831703239

Lac­ko­vi­čová Anna Lišaj­níky Malých Kar­pát 1977 Acta Eco­lo­gica No. 6, p. 107 PRIF UK Bra­ti­slava liche­no­ló­gia SLO Malé Kar­paty, lišaj­níky článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Acal­les pet­rys­zaki kniha 2831703239

Lisická Eva Lišaj­níky na Devín­skej Kobyle 1983 Ochrana prí­rody Vol. 6, No. 2, p. 9 - 10 liche­no­ló­gia SLO Devín­ska Kobyla, lišaj­níky článok

Suza J. Lišej­níky Malých Kar­pat () 1948 Práce Morav­sko - slez­ské aka­de­mie věd pří­rod­ních No. 20, p. 1 - 28 Morav­sko - slez­ské Aka­de­mie věd pří­rod­ních liche­no­ló­gia CES lišaj­níky, Malé Kar­paty článok

Zahl­b­ruck­ner A. Zur Flech­ten­flora des Pre­ss­bur­ger Komi­ta­tes 1894 Ver­had­lun­gen des Vere­i­nes für Natur­kunde - und Heilkde 8: 19 - 73, p. 273 - 284 Pre­ss­bug N.F. liche­no­ló­gia GER Malé Kar­paty, Podu­naj­ská nížina, Záhor­ská nížina článok

Zahl­b­ruck­ner A. Flech­ten­funde in den Kle­i­nen Kar­pat­hen 1913 Magyar Bota­ni­cal Lap. No. 12, p. 292 - 299 Buda­pest liche­no­ló­gia GER Malé Kar­paty, lišaj­níky článok

Štef­fek Jozef Návrh siete geno­fon­do­vých loka­lít mala­ko­fauny na území CHKO Malá Fatra 1988 Zbor­ník zo semi­nára k 20. výro­čiu vyhlá­se­nia CHKO Malá Fatra: Vplyv ľud­ských akti­vít na prí­rodu CHKO Malá Fatra, 7. 10. 1987, , p. 79 - 82 Gbe­lany mala­ko­zo­oló­gia SLO eko­lo­gické siete, geno­fon­dové loka­lity, mäk­kýše, CHKO Malá Fatra článok

Sol­dán T. The mayf­lies (Epe­me­rop­tera) of the river Lato­rica in Eas­tern Slo­va­kia 1981 Bio­ló­gia No. 36, p. 1043 - 1048 Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia ENG Ephe­me­rop­tera, Lato­rica článok

David Sta­ni­slav Vážky (Odo­nata) dolní častí Ipľu 1989 Zbor­ník Slo­ven­ského národ­ného múzea, Prí­rodné vedy No. 35, p. 51 - 74 Slo­ven­ské národné múzeum Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia CES Ipeľ, vážky, Odo­nata článok

David Sta­ni­slav Vážky (Odo­nata) v okolí Mochovců 0 Zbor­ník Slo­ven­ského národ­ného múzea, Prí­rodné vedy No. 38, p. 43 - 65 Slo­ven­ské národné múzeum Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia CES Mochovce, vážky, Odo­nata článok

Cunev J. Chro­báky (Cole­op­tera) blíz­keho oko­lia Slá­deč­ko­viec 1991 Rosa­lia No. 7, p. 169 - 184 ento­mo­ló­gia SLO chro­báky, Cole­op­tera, Slá­deč­kovce článok

Kodada J., Majz­lan Oto Spo­lo­čen­stvá vod­ných chro­bá­kov (Coelop­tera aqu­icola) ŠPR Abrod 1986 Ochrana prí­rody No. 8, p. 211 - 219 Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia SLO vodné chro­báky, Cole­op­tera aqu­icola článok

Štek­lová M., Majz­lan Oto Cur­cu­li­oni­dae (Cole­op­tera) nie­kto­rých význam­ných loka­lít výchd­ného Slo­ven­ska 1983 Zbor­ník Výcho­do­slo­ven­ského múzea - Prí­rodné vedy No. 14, p. 83 - 93 ento­mo­ló­gia SLO Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­tera článok

Kmi­niak Milan Kvan­ti­ta­tívna cha­rak­te­ris­tika oboj­ži­vel­ní­kov a pla­zov v pod­mien­kach juho­zá­pad­ného Slo­ven­ska 1993 Acta Zoolo­gica No. 35, p. 45 - 54 PRIF UK Bra­ti­slava fau­nis­tika, her­pe­to­ló­gia SLO oboj­ži­vel­níky, plazy, juho­zá­padné článok

Hell P., Cim­bal D. Roz­ší­re­nie a počet­nosť vydry rieč­nej (Lutra lutra) na Slo­ven­sku 1978 Folia Vena­to­ria No. 8, p. 223 - 236 fau­nis­tika, cho­ro­ló­gia SLO Lutra lutra, vydra riečna článok

Kad­le­čík Ján Roz­ší­re­nie vydry rieč­nej (Lutra lut­ran L., 1758) na Slo­ven­sku - súčasný stav pozna­nia 1992 Bul­le­tin Vydra No. 3, p. 54 - 59 cho­ro­ló­gia SLO vydra riečna, Lutra lutra článok

Dudich A., Štol­man Andrej Prís­pe­vok k pozna­niu zooce­nóz les­ných eko­sys­té­mov Poľany. 1. Ekto­pa­ra­zi­to­ce­nózy drob­ných zem­ných cicav­cov 0 Stredné No. 10, p. 69 - 84 zooce­no­ló­gia, para­zi­to­ló­gia SLO les, para­zit článok

Jurajda P. a kol. Rybí spo­le­čen­stva vod­ních toků v oblasti CHKO Poľana (východní část). Zpráva o pro­ve­de­ném průz­kumu 1992 ÚSEB AV ČR ich­ty­o­ló­gia CES ryby, Poľana správa

Urban Peter, Gre­gor Jozef Oboj­ži­vel­níky (Amp­hi­bia) a plazy (Repti­lia) CHKO Poľana 1991 Stredné No. 10, p. 147 - 164 her­pe­to­ló­gia SLO Poľana, lazy, oboj­ži­vel­níky článok

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 150 - 178 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt , , zooló­gia, fyzi­oló­gia CES roz­mno­žo­va­nie rast­lín, ope­ľo­va­nie, semeno, plod, roz­mno­žo­va­nie bez­sta­vov­cov, roz­mno­žo­va­nie rýb, roz­mno­žo­va­nie oboj­ži­vel­ní­kov, rast živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, meta­mor­fóza, roz­mno­žo­va­nie pla­zov, roz­mno­žo­va­nie cicav­cov, tok vtá­kov, klí­če­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Thur­zová Ľud­mila, Kre­sá­nek Jaro­slav, Mare­ček Šte­fan, Mika Karol Malý atlas lie­či­vých rast­lín 1983 Osveta Mar­tin 7 , far­má­cia SLO lie­čivé rast­liny atlas

Kre­sá­nek Jaro­slav, Duga­sová Zla­tica Flóra - Lie­čivé rast­liny. Farebný obráz­kový kalen­dár 1979 Duk­lian­ske tla­čiarne , far­má­cia SLO lie­čivé rast­liny kalendár

Bar­ring­ton H.C. Medi­ci­nal de Colom­bia. Bota­nica Medica 1974 Ins­ti­tuto de Cinas Natu­ra­les Uni­ver­si­dad Naci­onale Bogota , far­má­cia ESP Kolum­bia neznámy

Pišút Ivan, Lac­ko­vi­čová Anna Inven­ta­ri­začný výskum ŠPR Stu­žica. Lišaj­níky 1989 Ms. (záve­rečná správa) liche­no­ló­gia SLO Stu­žica, lišaj­níky správa

Pišút Ivan, Lac­ko­vi­čová Anna Lišaj­níky CHKO Východné Kar­paty 1992 unpubl. liche­no­ló­gia SLO Východné Kar­paty neznámy

Sol­dán Z. Zpráva o bry­of­lo­ris­tic­kém výskumu v Bukov­ských vrších 1992 unpubl. bry­o­ló­gia SLO Bukov­ské vrchy, machy neznámy

Dudich A., Štol­man Andrej Drobné zemné cicavce západ­nej časti Slo­ven­ských Bes­kýd 1980 Vlas­ti­vedný zbor­ník Pova­žia No. 14, p. 219 - 244 Považ­ské múzeum mam­ma­li­oló­gia SLO drobné zemné cicavce, Bes­kydy článok

Mišík V. Ich­ty­o­fauna rieky Kysuce 1959 Bio­lo­gické práce SAV No. 5/​4, p. 7 - 40 SAV Bra­ti­slava ich­ty­o­ló­gia SLO ryby, Kysuce článok

Obuch J. Poznámky k ver­teb­ra­to­lo­gic­kým výsku­mom v Javor­ní­koch a v Slo­ven­ských Bes­ky­dách 1978 Gal­vá­nek Juraj (ed.): XIII. TOP 1977 - pre­hľad odbor­ných výsled­kov, Prie­vi­dza, p. 40 - 41 ver­teb­ra­to­ló­gia SLO Javor­níky, Slo­ven­ské Bes­kydy článok

Štol­man Andrej Ver­teb­ra­to­lo­gický inven­tár Kysúc 1978 Správy a No. 2, p. 21 - 42 Kysucké múzeum ver­teb­ra­to­ló­gia SLO Kysuce článok

Štol­man Andrej, Dudich A., J. Fauna hmy­zož­rav­cov a hlo­dav­cov (Insec­ti­vora, Roden­tia) okresu (Biele Kar­paty, Javor­níky, Strá­žov­ské vrchy, Považ­ské podo­lie) 1985 Gal­vá­nek Juraj, Gre­gor Jozef (ed.): XIX. TOP 1983, pre­hľad odbor­ných výsled­kov, 1985, p. 109 - 118 mam­ma­li­oló­gia SLO hmy­zož­ravce, Insec­ti­vora, hlo­davce, Roden­tia, , Biele Kar­paty, Javor­níky, Považ­ské podo­lie, Stá­žov­ské vrchy článok

Kor­peľ Šte­fan Pes­to­va­nie šlach­te­ných topo­ľov, inten­zívne kul­túry a porasty (Súčasná prob­le­ma­tika luž­ných lesov) 1988 LF VŠLD les­níc­tvo SLO topoľ šlach­tený, inte­zívne lesné hos­po­dá­re­nie skriptá

Kali­vo­dová Eva, Ružič­ková Helena, Kozová Mária Dostane rieky Moravy šancu ? 1991 Životné pro­stre­die No. 25, p. 191 - 194 Bra­ti­slava SLO článok

Peciar Voj­tech Súčasný stav bry­of­lóry na Slo­ven­sku a aktu­álne prob­lémy jej ochrany 1987 Bio­ló­gia No. 42, p. 69 - 77 Bra­ti­slava bry­o­ló­gia SLO machy článok

Greš­tiak M. Prob­le­ma­tika zales­ňo­va­nia ero­do­va­ných neles­ných plôch na holiach Veľ­kej Fatry 1978 Spra­vo­daj ÚHUL No. 3 - 4/​77, p. 16 - 21 ÚHUL les­níc­tvo SLO eró­zia, zales­ňo­va­nie, hole, Veľká Fatra článok

Mid­riak Rudolf (ed.) Raci­onálne využí­va­nie úze­mia výso­kých pohorí SSR vo vzťahu k reli­é­fot­vor­ným pro­ce­som 1989 VŠLD , geomor­fo­ló­gia SLO vysoké poho­ria, reli­é­fot­vorný pro­ces neznámy

Holub Z., Ostro­lucká M.G. Tole­rance of pol­len from trees to chro­nic effect of Pb and aci­dity 1993 Bio­ló­gia No. 48, p. 331 - 335 SAP Bra­ti­slava , fyzi­oló­gia dre­vín ENG olovo, aci­di­fi­ká­cia, tole­ran­cia, semeno, dre­vina, chro­nický efekt článok

Kame­nická Auré­lia Rooting of Mag­no­lia xsou­lan­giana mic­ro­cut­tings 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 435 - 439 SAP Bra­ti­slava , fyzi­oló­gia rast­lín ENG zako­re­ňo­va­nie, Mag­no­lia xsou­lan­giana, ras­tové regu­lá­tory člá­nok 0006-​3088

Ran­duška Dušan, Vorel J. Plíva K. Fyto­ce­no­ló­gia a les­nícka typo­ló­gia 1986 Prí­roda Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo SLO lesné typy, sku­piny les­ných typov neznámy

Zlat­ník A. Fyto­ce­no­lo­gie lesa 1953 SPN Praha fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo CES les neznámy

May Peter H., da Motta Ronaldo Serôa (eds.) Pri­cing the pla­net. The eco­no­mic anly­sis for sus­tai­nable deve­lop­ment 1996 Colum­bia Uni­ver­sity Press envi­ron­men­tálna ENG oce­ňo­va­nie neznámy 0231101740

Pitko J. Výskyt tisu (Taxus bac­cata L.) v les­ných typoch har­ma­nec­kej oblasti 1960 Les­nický časo­pis No. 5, p. 340 - 352 , les­nícka typo­ló­gia SLO Har­ma­nec, Taxus bac­cata, tis oby­čajný článok

Lands­berg Joe J., Gower Stith T. App­li­ca­ti­ons of phy­si­olo­gi­cal eco­logy to forest mana­ge­ment 1997 Phy­si­olo­gi­cal Eco­logy Series Aca­de­mic Press, San Diego San Diego, eko­fy­zi­oló­gia ENG lesné hos­po­dá­re­nie neznámy 0124359558

Mihál I. Har­ves­tmen (Opi­li­ono­ida) in a brush stand and fir - beech forest of the Krem­nické vrchy moun­tains 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 191 - 194 SAP Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia ENG Opi­li­onida, kro­viny, jed­ľové bučiny, Krem­nické vrchy člá­nok 0006-​3088

Tur­čani Marek, Liška Jan, Skyva Jan, Patočka Jan Lepi­dop­te­ran fauna of the Čer­vené vrchy moun­tains (the Tatras Nati­onal Park) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 213 - 216 SAP Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia ENG Lepi­dop­tera člá­nok 0006-​3088

Bitu­šík Peter, Kop­pová Katka Mac­ro­zo­obent­hos of the gla­cial lakes in the Low Tatras (West Car­pat­hians). Aqu­atic insects 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 227 - 232 SAP Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia ENG mak­ro­zo­oben­tos, ľadov­cové jazerá, Nízke Tatry člá­nok 0006-​3088

Šte­pa­no­vi­čová Oľga Epi­ga­eic Hete­rop­tera as bio­in­di­ca­tors of mois­ture rela­tion of the flo­odp­lain forest of the Danube and rivers 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 243 - 246 SAP Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia ENG Hete­rop­tera, bio­in­di­ká­tor, Dunaj, , vlh­kosť člá­nok 0006-​3088

Kor­bel Ladi­slav, Rych­lík Ivo, Majz­lan Oto Epi­ga­eic beet­les (Cole­op­tera) of the Devín­ska Kobyla hill (the Malé Kar­paty moun­tain, sout­hwest Slo­va­kia) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 263 - 272 SAP Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia ENG Cole­op­tera, Devín­ska Kobyla, Malé Kar­paty člá­nok 0006-​3088

Šuš­lík Voj­tech Ort­hop­tera of wet­land habi­tats in the Lip­tov­ská kot­lina region (not­hern Slo­va­kia) 1997 Bio­ló­gia Vol. 38, No. 9, p. 241 - 242 SAP Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia ENG Ort­hop­tera, Lip­tov­ská kot­lina, mok­raď, wet­land článok

Poe Allan Edgar Jama a kyvadlo 0 horor, SLO knižka

Straka Peter, Mag­locký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Geolo­gická stavba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 3 - 4 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava geoló­gia SLO vnú­torné Kar­paty, sedi­men­tárne for­má­cie, vul­ka­no­génne for­má­cie, pred­vr­ch­no­kar­bón­sky fun­da­ment, tat­ri­kum, vepo­ri­kum, čer­to­vická línia, mar­ge­can­sko - lube­nícka línia, geme­ri­kum, gel­nická sku­pina, rako­vecká sku­pina, melia­ti­kum, tor­na­li­kum„ fat­ri­kum kniha 2831703239

Straka Peter, Mag­locký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Geolo­gická stavba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 4 - 5 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava geoló­gia SLO kríž­ňan­ský prí­krov, vysocký prí­krov, hro­ni­kum, kryš­ta­li­ni­kum, perm, chočský prí­krov, štu­recký prí­krov, sili­ci­kum, prí­krov Drienku, von­kaj­šie Kar­paty, brad­lové pásma, jur­ské vápa­ence, spod­nok­rie­dové vápence, seve­ro­ver­gentné vrásy, fly­šové pásmo, Tet­hys kniha 2831703239

Straka Peter, Mag­locký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Geolo­gická stavba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 6 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava geoló­gia SLO zlo­mové línie, panón­ska panva kniha 2831703239

Straka Peter, Mag­locký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Geomor­fo­lo­gické pomery Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 6 - 7 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava geomor­fo­ló­gia SLO západné Kar­paty, východné Kar­paty, zápa­do­pa­nón­ska panva, výcho­do­pa­nón­ska panva, reliéf, gla­ciálne formy, ero­zívne kot­liny, kaňony, kras, jas­kyne, riečne terasy, nánosy riek, vul­ka­nické mor­fo­ló­gie, zosuvy, pie­sočné duny kniha 2831703239

Straka Peter, Mag­locký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Pôdne pomery Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 7 - 9 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava pedo­ló­gia SLO pôdny druh, lik­vi­dá­cia rozp­tý­le­nej zelene, meli­orá­cia, rekul­ti­vá­cia, naru­še­nie vod­ného režimu, kyslé dažde, prašný spád kniha 2831703239

Straka Peter, Mag­locký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Kli­ma­tické pomery Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 9 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava kli­ma­to­ló­gia SLO kniha 2831703239

Straka Peter, Mag­locký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Hyd­ro­lo­gické pomery Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 9 - 10 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava hyd­ro­ló­gia SLO pleso, kniha 2831703239

Bero Ras­ti­slav, Ivo, Tomaško Ivan Arbo­ré­tum Mly­ňany 1992 Veda Bra­ti­slava 1 , sadov­níc­tvo, pes­to­va­teľ­stvo SLO arbo­ré­tum sprie­vodca 8022403776

Pas­teur Louis 0 , viro­ló­gia, SLO neznámy

Straka Peter, Mag­locký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Živo­číš­stvo Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 12 - 14 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava zooló­gia SLO posledná doba ľadová, otep­ľo­va­nie, zvý­še­nie kon­ti­nen­ta­lity, odles­ňo­va­nie, vplyv na les, imi­sie, ťažba dreva, bore­álny prvok, stepné druhy, zápa­do­kar­pat­ské ende­mity, relikty, ende­mické podd­ruhy, tro­pické druhy, nepô­vodné druhy kniha 2831703239

Burda Hynek Savci v pod­zemí. 3, Orien­tace v čase a pros­toru 1996 Živa No. 3, p. 134 - 136 Aca­de­mia Praha , CES orien­tá­cia, pod­ze­mie, cicavce, neto­piere, echo­lo­ká­cia člá­nok 0044-​4812

Ill­ne­rová Helena Denní rytmy v živé pří­rode (IV). Poru­chy cir­ka­diál­ního řádu člo­věka 1996 Živa No. 1, p. 25 - 28 Aca­de­mia Praha , CES bio­rytmy, cir­ka­diálny ryt­mus, poru­chy bio­ryt­mov člá­nok 0044-​4812

Burda Hynek Savci v pod­zemí. 1, Dege­ne­race nebo spe­cia­li­zace 1996 Živa No. 1, p. 39 - 42 Aca­de­mia Praha , CES člá­nok 0044-​4812

Ill­ne­rová Helena Denní rytmy v živé pří­rode (I) 1995 Živa No. 2, p. 73 Aca­de­mia Praha , CES bio­rytmy, cir­ka­diálny ryt­mus člá­nok 0044-​4812

Ill­ne­rová Helena Denní rytmy v živé pří­rode (II) 1995 Živa No. 3, p. 121 Aca­de­mia Praha , CES bio­rytmy, cir­ka­diálny ryt­mus člá­nok 0044-​4812

Ill­ne­rová Helena Denní rytmy v živé pří­rode (III). Bio­lo­gické hodiny člo­věka 1995 Živa No. 3, p. 169 - 171 Aca­de­mia Praha , CES bio­rytmy, cir­ka­diálny ryt­mus, denné rytmy člá­nok 0044-​4812

Spel­ler­berg Ian F. Rast­linné a živo­číšne bio­in­di­ká­tory, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 43 ČÚOP 1 , fyzi­oló­gia CES moni­to­ro­va­nie, bio­in­di­ká­tor, The Uni­ted Nati­ons Eco­no­mic and Social Coun­cil, EPA, UNEP, Sagitta setosa, Sagitta ele­gans, Cha­ma­e­ne­rion angus­ti­fo­lium, Urtica dioica, Aca­cia albida, Andro­po­gon gyanus, Hip­pot­ra­gus equ­inus, Oci­mum hom­blei, kaná­rik, metán kniha 8090185525 l

Húska Jozef The seventh euro­pean con­gress on bio­tech­no­logy 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 244 SAP Bra­ti­slava bio­tech­no­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG bio­tech­no­ló­gia člá­nok 0006-​3088

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Kon­junk­túra glo­bál­nej eko­no­miky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 16 - 24 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO hos­po­dár­ska expló­zia, voľný obchod, tele­ko­mu­ni­ká­cie, rast, ener­ge­tická kríza, optický kábel, hlad, jad­rová , daňová reforma, minia­tu­ri­zá­cia, inflá­cia, úrok, ázij­ská spot­re­bi­teľ­ská kon­junk­túra, Japon­sko, Thaj­sko, Malaj­zia, Indo­né­zia, Sin­ga­pur kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Kon­junk­túra glo­bál­nej eko­no­miky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 24 - 32 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO demok­ra­cia, voľné pod­ni­ka­nie, mier, vojna, národná bez­peč­nosť, boj proti komu­nizmu, životné pro­stre­die, George Bush, Michail Gor­ba­čov, Mar­ga­ret That­che­rová, úpa­dok Ame­riky, kon­ku­ren­cia, dvoj­domý defi­cit Ame­riky, defi­cit, burza, krach, obchodný defi­cit kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Kon­junk­túra glo­bál­nej eko­no­miky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 32 - 48 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO vyku­po­va­nie, eko­no­mický naci­ona­liz­mus, , glo­ba­li­zá­cia, pri­sťa­ho­va­lec­tvo, eko­no­mika vyso­kých miezd, nízke platy, infor­ma­ti­zo­vaná eko­no­mika, stredná vrstva, žena, dedič­stvo, čer­nosi, legis­la­tíva, súd­nic­tvo, finančné služby, Japon­sko, , kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Kon­junk­túra glo­bál­nej eko­no­miky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 48 - 52 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO Dán­sko, Talian­sko, Holand­sko, Špa­niel­sko, Fran­cúz­sko, Veľká Bri­tá­nia, Írsko, Por­tu­gal­sko, , Bel­gicko, Grécko, Luxem­bur­gsko, kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Rene­san­cia ume­nia 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 53 - 79 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO , Bro­dway, Figa­rova svadba, sym­fo­nický orches­ter, kniha, tanec, múzeum, tele­ví­zia, Los Ange­les, ume­lecký trh, , fes­ti­val, Renoir, pra­covné prí­le­ži­tosti, pod­ni­ka­nie, sub­ven­co­va­nie ume­nia, tele­mar­ke­ting, , reklama, kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Výskyt trho­vého socia­lizmu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 80 - 99 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO glo­bálna eko­no­mika, , cen­tra­li­zá­cia, Gor­ba­čov, pod­ni­ka­nie, lea­sing, ban­krot, sociálna dohoda, poľ­no­hos­po­dár­ska peres­trojka, Čína, plu­ra­liz­mus, , Ernö Rubik, Poľ­sko, socia­liz­mus kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Glo­bálny životný štýl a kul­túrny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 100 - 112 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO glo­bálny životný štýl, kul­túrny naci­ona­liz­mus, jedlo, kuchyňa, móda, zábava, rýchle občerstve­nie, Japon­sko, Big Mac, kuli­nárny impe­ria­liz­mus, výmena potra­vín, obchod s kon­fek­ciou, Benet­ton, Esprit, IKEA, glo­bálne ceny, kul­túrna pla­tobná vyrov­na­nosť, film kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Glo­bálny životný štýl a kul­túrny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 112 - 128 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO hudba, zábavné , vyda­va­teľ­ská čin­nosť, tele­ví­zia, kul­túrny impe­ria­liz­mus, anglič­tina, médiá, doprava, infor­ma­tika, medzi­ná­rodné pod­ni­ka­nie, dip­lo­ma­cia, kul­túrny impe­ria­liz­mus, islam, Wales, Que­bec, Kata­klán­sko, Sin­ga­pur, ZSSR kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Glo­bálny životný štýl a kul­túrny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 128 - 129 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO glo­bálny životný štýl, ľud­ské práva kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Pri­va­ti­zá­cia štátu vše­obec­ného bla­ho­bytu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 130 - 149 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO Bri­tá­nia, Mar­ga­ret That­che­rová, účas­ti­nár­ska demok­ra­cia, labou­riz­mus, glo­bálna pri­va­ti­zá­cia, africká pri­va­ti­zá­cia, pošta, Talian­sko, Škan­di­ná­via, ame­rický úpa­dok, sociálna dohoda, pra­cu­júca žena kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Roz­voj ticho­mor­skej oblasti 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 150 - 182 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO ázij­ské tigre, Sin­ga­pur, Malaj­zia, Hon­kong, Čína, Japon­sko, Tchaj­wan, Južná Kórea, Thaj­sko, Kórea, , Kali­for­nia, San Fran­cisco, Los Ange­les, Was­hing­ton, pri­sťa­ho­va­lec­tvo kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Deväť­de­siate roky: desať­ro­čie žien vo vedú­com posta­vení 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 183 - 204 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO pod­ni­ka­nie, žena, vede­nie, ria­de­nie, mater­ská dovo­lenka, glo­bálna eko­no­mika, životné pro­stre­die, Ticho­mo­rie kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Vek bio­ló­gie 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 204 - 228 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO bio­tech­no­ló­gia, legis­la­tíva, super­pa­ra­dajky, kuku­rica, nové semená, poľ­no­hos­po­dár­stvo, bio­fun­da­men­ta­liz­mus, génové inži­nier­stvo, mlieko, krava, , biyón, lieky, trans­ge­néza, vak­cína, DNA, euge­nika, pod­ni­ka­nie, Japon­sko, nano­tech­no­ló­gia, etika kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Vek bio­ló­gie 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 228 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO náh­radné rodi­čov­stvo kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Oži­ve­nie nábo­žen­stva v tre­ťom milé­niu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 229 - 253 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO nábo­žen­stvo vedy, okra­jová cir­kev, tech­ni­zá­cia cir­kvi, fun­da­men­ta­liz­mus, tele­ví­zia, epi­sko­páli, cha­riz­ma­tický kato­li­ciz­mus, bap­tiz­mus, mar­ke­ting kniha 8071270504

Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia Tri­umf jed­not­livca 1992 Nais­bitt John, Abur­de­nová Pat­ri­cia: Megat­rendy 2000 - Desať nových sme­rov na deväť­de­siate roky p. 253 - 262 Bradlo Bra­ti­slava 1 SLO indi­vi­du­álna zod­po­ved­nosť, kolek­tív, glo­ba­li­zá­cia, indi­vi­du­ali­zá­cia, spo­lo­čen­stvo, pod­ni­ka­nie, glo­bálna eko­no­mika, , pod­ni­ka­teľ­ská , , glo­bálna sieť, fax, elek­tro­nika, spot­re­bi­teľ kniha 8071270504

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Eche­mus angus­tif­rons, Lept­hyp­han­tes quad­ri­ma­cu­la­tus, Lycosa sin­go­rien­sis, Lycosa vul­tu­osa, Mar­pissa radiata, Zelo­tes dec­li­nans, Alo­pe­cosa sch­midti, Aphan­ta­lau­lax cincta, Che­i­rant­hium ele­gans, Nomi­sia exor­nata, Poeci­loch­roa con­pi­cua kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Synag­les hila­ru­lus, The­onina cor­nix, Tita­no­eca vete­ra­nica, Tma­rus stel­lio, Zora mani­cata, Cen­tro­me­rus albi­dus, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Lept­hyp­han­tes col­li­nus, Lycosa radiata, Oxy­o­pes line­a­tus, Phru­ro­lit­hus szi­lyi, Pse­udi­cius encar­pa­tus kniha 2831703239

Ker­rich G.J., Hawk­sworth D.L., Sims R.W. Key works to the fauna and flora of the bri­tish isles and north-​western 1978 Aca­de­mic Press, Lon­don Lon­don , zooló­gia ENG fauna, flóra, ostrov, seve­ro­zá­padná kľúč

Boroš Július Citový svet mla­dého člo­veka 1988 Smena Bra­ti­slava 1 psy­cho­ló­gia SLO kniha

Hudec Igor Varia­bi­lity of Simo­cep­ha­lus vetu­lus (Crus­ta­cea: Ano­mo­poda, Daph­ni­i­dade) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 465 - 473 SAP Bra­ti­slava crus­ta­ce­oló­gia, ENG Simo­cep­ha­lus vetu­lus, Crus­ta­cea, Ano­mo­poda, Daph­ni­i­dade, mor­fo­ló­gia, varia­bi­lita člá­nok 0006-​3088

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Argy­ro­neta aqu­atica, Dolo­me­des plan­ta­rius, Hap­lod­ras­sus mode­ra­tus, Lycosa sin­go­rien­sis, Mar­pissa radiata, The­ri­dion antusi, Argenna patula, Bat­hyp­han­tes simi­lis, Par­dosa nebu­losa, Pele­cop­sis paral­lela, Tibel­lus vit­ta­tus, Arc­tosa leopar­dus, Ero aphana kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Pavúky E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Pirata pis­ca­to­rius, Tri­chop­terna cito kniha 2831703239

Pol­lard E., Hall M.L., Bibby T.J. Moni­to­ring and abun­dance of but­terf­lies 1986 Rese­arch and Sur­vey in Nature Con­ser­va­tion No. 2 NCC Peter­bo­rough lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG moni­to­ring, motýle neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 172 - 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia, ento­mo­ló­gia SLO Tha­na­tus vul­ga­ris, Xys­ti­cus acer­bus, Xys­ti­cus fer­ru­gi­neus, Xys­ti­cus lac­ta­tor, Xys­ti­cus stria­ti­pes, Zelo­tes gra­ci­lis, Met­re­le­tus bal­ca­ni­cus, Bae­tis tri­co­lor, Bra­chy­cer­cus minu­tus, Bra­chy­cer­cus mag­nus, Sym­pecma fusca kniha 2831703239

Kubin­ská Anna, Jano­vi­cová Kata­rína, Peciar Voj­tech The list of extinct, mis­sing and thre­a­te­ned bry­op­hy­tes (Bry­op­hyta) of Slo­va­kia (1st ver­sion) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 373 - 380 SAP Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, bry­o­ló­gia ENG Bry­op­hyta, ohro­zené druhy, Hepa­ti­sop­sida, Ant­ho­ce­ro­top­sida člá­nok 0006-​3088

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Chro­báky E2 Poiplie-​Stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia SLO Mesag­ro­icus obscu­rus, Oede­mera cro­ce­i­col­lis, Myc­te­rus cur­cu­li­oni­des, Pse­lap­hus hei­sei, Bary­pe­it­hes mol­li­co­mus, Cal­li­mo­xys gra­ci­lis, Aro­mia mochata, Lamia tex­tor, Tet­rops starki kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia, her­pe­to­ló­gia SLO Ceutor­hyn­chus sub­pi­lo­sus, Mic­rop­lon­tus trian­gu­lum, Nanop­hyt­hes bre­vis, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bina bom­bina, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis kniha 2831703239

Ramade F. Eco­to­xi­co­logy 1977 John Wiley Chi­ches­ter eko­to­xi­ko­ló­gia ENG neznámy

Eliáš Pavol Ochrana bio­di­ver­zity - nová stra­té­gia ochrany živej prí­rody 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 11 - 20 KEF - Katedra eko­so­zo­ló­gie a fyzi­otak­tiky PRIF UK, SRS - Slo­ven­ská riečna sieť Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, eko­lo­gická , eko­lo­gické inži­nier­stvo, eko­tech­no­ló­gia SLO Caring for the Earth, stra­té­gia trvalo udr­ža­teľ­ného roz­voja, A Stra­tegy for Sus­tai­nable Living, Kon­ven­cia o bio­di­ver­zite, pomienky ochrany bio­di­ver­zity, bio­di­ver­zita a geobo­ta­nika, bio­di­ver­zita a kra­jinná eko­ló­gia, zborník

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, ento­mo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia SLO Melit­turga cla­vi­cor­nis, Ammo­ba­to­ides abdo­mi­na­lis, Mega­bom­bus mus­co­rum, Sce­liph­ron des­til­la­to­rium, Nys­son rou­bali, Bato­zo­nel­lus lacer­tida, Tenth­redo cos­tata, Cep­hus infus­ca­tus, Cep­hus macu­lata, Sta­ge­tus pilula, Aphion arma­tum kniha 2831703239

Blo­om­field P. Fou­rier ana­ly­sis of time series. An intro­duc­tion 1976 John Wiley and Sons Lon­don, šta­tis­tika ENG forie­rová ana­lýza, časové sledy neznámy

Synge H. (ed.) The bio­logy of aspests of rare plant con­ser­va­tion 1981 John Wiley and Sons eko­so­zo­ló­gia, rast­lín ENG vzác­nych rast­lín neznámy

Cairns J., Alme­ida S.P., Fujii H. Auto­ma­ted iden­ti­fi­ca­tion of dia­toms 1982 Bio­Science Vol. 32, p. 98 - 102 Ame­ri­can Ins­ti­tute of Bio­lo­gi­cal Scien­ces Was­hing­ton taxo­nó­mia ENG roz­sievky, určo­va­nie roz­sie­vok článok

Ivan Vápen­cové bučiny Gader­skej doliny a Blat­nic­kej doliny 1980 Výskumné práce z ochrany prí­rody No. 3B, p. 243 - 297 Prí­roda Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia SLO Gader­ská dolina, Blat­nická dolina článok

Ivan Cha­tak­te­ris­tika naj­roz­ší­re­nej­ších les­ných pôd Gader­skej doliny a Blat­nic­kej doliny 1980 Výskumné práce z ochrany prí­rody No. 3B, p. 231 - 263 Prí­roda Bra­ti­slava les­nícka pedo­ló­gia SLO Gader­ská dolina, Blat­nická dolina článok

Cons­tanza Robert Eco­lo­gi­cal eco­no­mics. The science and mana­ge­ment of sus­tai­na­bi­lyty 1991 Colum­bia Uni­ver­sity Press eko­lo­gická ENG trvalá udr­ža­teľ­nosť neznámy

Mrlík Voj­těch Los evrop­ský v České repub­lice dříve a nyní 1996 Živa No. 1, p. 42 - 43 Aca­de­mia Praha mam­ma­li­oló­gia CES los európ­sky článok

Deván Pavol, Devá­nová K. Bio­di­ver­zita Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 267 - 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­tika SLO bio­di­ver­zita, Biele Kar­paty, lúka, kopa­ni­čiar­ske osíd­le­nie, mozai­ko­vitá štruk­túra kra­jiny, úhor, dodat­ková , Orchi­da­ceae, Ana­camp­tis pyra­mi­da­lis, Cep­ha­lan­tera dama­so­nium, Cep­ha­lan­tera lon­gi­fo­lia, Coelog­los­sum viride, Cyp­ri­pe­dium cal­ce­olus zborník

Ambros Zdeno Plu­vi­oter­mická cha­rak­te­ris­tika vege­tač­ných stup­ňov Slo­ven­ska 1973 Ambros Zdeno: Prob­lémy moder­nej bio­kli­ma­to­ló­gie, p. 347 - 356 SAV Bra­ti­slava bio­kli­ma­to­ló­gia SLO vege­tačné stupne článok

Andru­sov D. Geoló­gia čes­ko­slo­ven­ských Kar­pát I., II., III. 1964 Bra­ti­slava geoló­gia SLO Kar­paty kniha

Cva­chová Alž­beta, Ško­vi­rová Kata­rína, Urba­nová V. Cha­rak­te­ris­tika nie­kto­rých bez­les­ných spo­lo­čens­tiev Gader­skej a Blat­nic­kej doliny. Výskumné práce z ochrany prí­rody 1980 Výskumné práce z ochrany prí­rody No. 3B, p. 200 - 240 Prí­roda Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia SLO bez­lesné spo­lo­čen­stvá, Gader­ská dolina, Blat­nická dolina článok

Čaputa Alojz Výskum imág motý­ľov (Lepi­dop­tera) oblasti Gader­skej a Blat­nic­kej doliny 1982 Ento­mo­lo­gi­cal Prob­lems No. 17, p. 159 - 249 Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia SLO Lepi­dop­tera, Gader­ská dolina, Blat­nická dolina článok

Gaš­pa­rík J. Geolo­gické vyhod­no­te­nie juž­nej časti Tur­čian­skej kot­liny 1980 Archív GÚDŠ Bra­ti­slava geoló­gia SLO Tur­čian­ska kot­lina neznámy

Krška K., Mol­nár F. Vzdu­chové hmoty a dyna­mická oce­a­nita klímy juho­zá­pad­ného Slo­ven­ska 1980 Mete­oro­lo­gické správy No. 33, p. 65 - 71 mete­oro­ló­gia SLO oce­a­nita, vydu­chové hmoty článok

Kubíny D. Kryš­ta­li­ni­kum Veľ­kej Fatry 1958 Archív GÚDŠ Bra­ti­slava geoló­gia SLO Veľká Fatra neznámy

Lazeb­ní­ček Jiří Mykof­lo­ris­tická cha­rak­te­ris­tika les­ních spo­le­čens­tev Gader­ské a Blat­nické doliny 1980 Výskumné práce z ochrany prí­rody No. 3B, p. 61 - 108 Prí­roda Bra­ti­slava myko­ló­gia SLO Gader­ská dolina, Blat­nická dolina článok

Ložek Vojen Měk­kýši ŠPR Čierny kameň ve Velké Fatře 1982 Ochrana prí­rody No. 3, p. 111 - 133 mala­ko­zo­oló­gia SLO Čierny kameň článok

Ložek Vojen Měk­kýší fauna navrho­va­ných chrá­něných území Rakša, Mar­ské vŕšky a Hriadky 1983 Pre­hľad odbor­ných výsled­kov z 18 TOP-​u Mar­tin 1982, p. 23 - 27 mala­ko­zo­oló­gia SLO Rakša, Mar­ské vŕšky, Hriadky článok

Luká­čik E. Geolo­gický výskum tat­rid­ného kryš­ta­li­nika v Níz­kych Tat­rách a Veľ­kej Fatre 1974 Archív GÚDŠ Bra­ti­slava geoló­gia SLO Nízke Tatry, Veľká Fatra neznámy

Mil­ler F. Pavoučí bio­ce­noza vápen­co­vých pahorků v okolí Štub­nian­skych Tep­lic 1936 Věda pří­rodní No. 5, p. 127 - 128, No. 9, p. 71 - 79 arach­no­ló­gia CES Štub­nian­ske článok

Novák I. Fauna rýb rieky Turiec 1971 Čes­ko­slo­ven­ská No. 12, p. 5 - 25 Prí­roda Bra­ti­slava ich­ty­o­ló­gia SLO Turiec, ryby článok

Polák Milan Jura tat­ríd Malej Magury, Malej a Veľ­kej Fatry (lito­ló­gia a pale­o­gra­fia) 1978 Geolo­gické správy No. 70, p. 91 - 114 Bra­ti­slava geoló­gia, lito­ló­gia, pale­o­gra­fia SLO Malá Magura, Malá Fatra, Veľká Fatra článok

Polák Milan Mezo­zo­ikum západ­nej časti Veľ­kej Fatry 1980 Ochrana prí­rody, Výskumné práce z ochrany prí­rody No. 3A, p. 15 - 38 Prí­roda Bra­ti­slava geoló­gia SLO Veľká Fatra článok

Suza J. Fes­tu­ce­tum car­pa­ti­cae a Ver­si­co­lo­re­tum na Čer­ném kameni ve Velké Fatře 1931 Věda pří­rodní No. 12, p. 20 - 22 fyto­ce­no­ló­gia CES Fes­tu­ce­tum car­pa­ti­cae, Ver­si­co­lo­re­tum, Čierný kameň, Veľká Fatra článok

Suza J. Lišej­níky Velké Fatry () 1930 Sbor­ník muze­ál­nej slo­ven­skej spo­loč­nosti No. 30, p. 111 - 129 liche­no­ló­gia CES Veľká Fatra, lišaj­níky článok

Sýkora M. Geolo­gické pomery SZ časti Veľ­kej Fatry (rigo­rózna ) 1975 Katedra geoló­gie a pale­on­to­ló­gie PRIF UK geoló­gia SLO Veľká Fatra

Šály Rudolf Hlavné typy les­ných pôd na Slo­ven­sku 1962 Veda Bra­ti­slava pedo­ló­gia SLO lesné pôdy neznámy

Šály Rudolf Pôda - základ les­nej pro­duk­cie 1978 Prí­roda Bra­ti­slava pedo­ló­gia SLO lesná neznámy

Ivan Typo­lo­gické pomery lesov štát­nej prí­rod­nej rezer­vá­cie Pravda 1975 Čes­ko­slo­ven­ská No. 15, p. 107 - 128 Prí­roda Bra­ti­slava les­nícka typo­ló­gia SLO Pravda článok

Ivan Sta­no­vištná cha­rak­te­ris­tika sta­ci­oná­rov Gader­skej doliny a Blat­nic­kej doliny 1980 Výskumné práce z ochrany prí­rody No. 3B, p. 7 - 38 Prí­roda Bra­ti­slava SLO sta­ci­onáry, Gader­ská dolina, Blat­nická dolina článok

Deván Pavol, Devá­nová K. Bio­di­ver­zita Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 267 - 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­tika SLO Dac­ty­lor­hiza fuch­sii, Dac­ty­lor­hiza incar­nata, Dac­ty­lor­hiza maja­lis, Dac­ty­lor­hiza sam­bu­cina, Epi­pac­tis palus­tris, Gym­na­de­nia conop­sea, Gym­na­de­nia den­sif­lora, Lis­tera ovata, Oph­rys fucif­lora, Orchis mas­cula, Orchis mil­li­ta­ris, Orchis morio, Orchis ustu­lata zborník

Deván Pavol, Devá­nová K. Bio­di­ver­zita Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 267 - 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­tika SLO Pla­tant­hera bifo­lia, Pla­tant­hera chlo­rantha, Trauns­te­i­ne­ria glo­bosa, bota­nic­kého výskumu, Agros­temma git­hago, Epi­pac­tis lep­to­chila, Epi­pac­tis muel­leri, Iris gra­mi­nea, Pedi­cu­la­ris comosa, , mäk­kýše, bla­no­kríd­lovce, motýle, vážky, pavúky zborník

Deván Pavol, Devá­nová K. Bio­di­ver­zita Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 267 - 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­tika SLO drobné zemné cicavce, mravce, rov­no­kríd­lovce, dvoj­kríd­lovce, chro­báky, Aty­pus affi­nis, Kri­vok­lát­ska dolina, Walc­ke­na­era acu­mi­nata, Záh­rad­ská, Pla­ty­deis gri­sea, Cho­cho­lan­ská dolina, Čer­ve­no­ka­men­ská dolina, Neb­rová, Ane­ug­me­nus padi, Aspi­lota pneuma­tica zborník

Deván Pavol, Devá­nová K. Bio­di­ver­zita Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 267 - 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­tika SLO Pan­tos­lis mic­ro­cera, motýle, rekul­ti­vá­cia, letecké postre­ko­va­nie, Bren­tis hecate, Bren­tis ino, Meli­taea pho­ebe, Lopin­gia achine, Macu­li­nea arion, Hyp­ho­raia aulica, Zyga­ena cyna­rae, Ads­cita notata, Noc­tua orbona, Pty­chop­tera palu­dosa, Nová Bošáca zborník

Deván Pavol, Devá­nová K. Bio­di­ver­zita Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 267 - 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­tika SLO Oxy­cera ana­lis, Oxy­cera ter­mi­nata, Machi­mus seti­bar­bus, Lop­hia vul­pina, The­reva mic­ro­cep­hala, Che­i­lo­sia lon­gula, Šúr, Sha­e­rop­ho­ria schir­chan, Vla­di­vos­tok, Neos­cia aenea, Sphe­gina sibi­rica, Luci­lia bufo­ni­vora, Rana tem­po­ra­ria, Rana dal­ma­tina, Bufo bufo zborník

Deván Pavol, Devá­nová K. Bio­di­ver­zita Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 267 - 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­tika SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus alpes­tris, Lacerta agi­lis, Anguis fra­gi­lis, Natrix natrix, Coro­nella aus­triaca, Grúň, Elaphe lon­gis­sima, Ant­hus tri­via­lis, Alauda arven­sis, Embe­riza cit­ri­nella, Lanius col­lu­rio, Phyl­los­co­pus col­ly­bita, Syl­via com­mu­nis zborník

Deván Pavol, Devá­nová K. Bio­di­ver­zita Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 267 - 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­tika SLO Raková dolina, Žalos­tinná, Morav­sko - Lies­kovksá doliba, Bošácka dolina, Súčan­ská dolina, suk­ce­sia, inten­zi­fi­ká­cia výroby zborník

Uher­čí­ková Eva, Pišút P. Lužné lesy inun­dá­cie Dunaja z hľa­diska súčas­ného stavu bio­di­ver­zity a mož­ností ich rena­tu­rá­cie 1995 Diver­zita rast­lin­stva Slo­ven­ska. Zbor­ník VI. zjazdu SBS pri SAV, , p. 189 - 193 SBS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO lužné lesy, Dunaj, bio­di­ver­zita, rena­tu­rá­cia zborník

Diver­zita rast­lin­stva Slo­ven­ska. Zbor­ník VI. zjazdu SBS pri SAV, 1995 SBS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO lužné lesy, Dunaj, bio­di­ver­zita, rena­tu­rá­cia, diver­zita rast­lín zborník

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňový význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­klade Lito­vel­ského Pomo­ra­via 1997 Vol. 4, No. 2, p. 1 - 4 Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES pro­ti­po­vo­dňový efekt, údolná niva, opti­ma­li­zá­cia pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie, Lito­vel­ské Pomo­ra­vie, absen­cia povo­dňo­vého plánu, trans­for­má­cia povo­dňo­vej vlny, správa vod­ného toku, vzdu­tie hla­diny, zor­ne­nie, inten­zíne poľ­no­hos­po­dár­ske polia, pôvodné lúky člá­nok 13358-​2091

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňový význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­klade Lito­vel­ského Pomo­ra­via 1997 Vol. 4, No. 2, p. 1 - 4 Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES pozi­tívne dôsledky, vylú­če­nie záplav, umelé záplavy, záso­bo­va­nie vodou, spo­ma­le­nie asi­mi­lá­cie, obme­ze­nie rastu, strata rezis­ten­cie, tra­che­omy­kóza, odu­mie­ra­nie, pri­ro­dzený tok, Ramena řeky Moravy, Vra­pač, reten­cia, sed­liacka hrá­dza, pro­ti­po­vo­dňový fak­tor člá­nok 13358-​2091

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňový význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­klade Lito­vel­ského Pomo­ra­via 1997 Vol. 4, No. 2, p. 1 - 4 Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES ria­dená inun­dá­cia člá­nok 13358-​2091

Eliáš Pavol Príp­rava ochrany a raci­onál­neho využí­va­nia geno­fondu Slo­ven­ska 1991 Novosti vedy, tech­niky a eko­ló­gie Vol. 20, No. 7, p. 18 - 19 eko­so­zo­ló­gia, SLO využi­tie geno­fondu článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, her­pe­to­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis, Natrix tes­sel­lata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, her­pe­to­ló­gia, SLO Natrix tes­sel­lata, Coro­nella aus­triaca, Elaphe lon­gis­sima, Embe­riza cia, Mon­ti­cola saxa­ti­lis, Egretta gar­zetta, Egretta alba, Crex crex, Per­nis api­vo­rus, Otus scops, Cora­cias gar­ru­lus, Merops apias­ter, Alcedo athis, Lanius minor kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­tera E2 Poiplie-​Stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, hyme­nop­te­ro­ló­gia SLO Polis­tes foede­ra­tus, Polis­tes gal­li­cus, Mega­bom­bus mus­co­rum, Mega­bom­bus rude­ra­tus, Mega­bom­bus syl­va­rum kniha 2831703239

Darby H.C. The cle­a­ring of the wood­land in 1956 Tho­mas W.L. (ed.): Man‘s role in chan­ging the face of the Earth, p. 183 - 216 Uni­ver­sity of Press eko­so­zo­ló­gia, lesné hos­po­dár­stvo ENG ťažba, les, odles­ňo­va­nie článok

Lisický Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gické hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 103 - 111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO mäk­kýše, bio­di­ver­zita mäk­ký­šov, gama diver­zita, regi­otyp, beta diver­zita, frag­men­tá­cia, pse­udo­os­trovný efekt, ste­pi­kolné druhy, ústup sil­vi­kol­ných dru­hov, ústup hyg­ro­fil­ných dru­hov, synan­tro­pi­zá­cia, pro­ti­chod­nosť údol­ných bio­to­pov zborník

Lisický Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gické hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 103 - 111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO diver­gen­cia údol­ných bio­to­pov, naru­še­nie bio­topu, degra­dá­cia bio­topu, nad­merný lov, nad­merný zber, Helix poma­tia, Helix lutes­cens, čer­vený zoznam, dru­hová ochrana, územná ochrana, geno­fon­dovo významné druhy, ohro­zené druhy, vzácne druhy, alfa diver­zita zborník

Lisický Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gické hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 103 - 111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO ende­mity, čer­vená kniha zborník

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E2 Poiplie-​Stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO Bit­hy­nia lea­chi, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Ani­sus spi­ror­bis, Unio cras­sus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Ani­sus spi­ror­bis, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Bit­hy­nia lea­chi, Pse­uda­no­donta com­pla­nata, Unio tumi­dus, Val­lo­nia ennien­sis, Vivi­pa­rus ace­ro­sus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia SLO Eryt­hromma najas, Ischnura pumi­lio, Eryt­hromma viri­du­lum, Coenag­rion pul­chel­lum, Aeschna affi­nis, Aeschna mixta, Anax part­he­nope, Gomp­hus fla­vi­pes, Gomp­hus vul­ga­tis­si­mus, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Soma­toch­lora metal­lica kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E2 Poiplie-​Stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia SLO Calop­te­ryx virgo, Sym­pecma fusca, Ischnura pumi­lio, Eryt­hromma viri­du­lum, Aeschna affi­nis, Aeschna mixta, Anax impe­ra­tor, Anax part­he­nope, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Ort­het­rum brun­neum, Ort­het­rum coeru­les­cens kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia, ento­mo­ló­gia SLO Ort­het­rum brun­neum, Cro­cot­he­mis eryth­raea, Sym­pet­rum meri­di­onale, Sco­lia macu­lata, Sco­lia hirta, Polis­tes foede­ra­tus, Col­le­tes ine­xpec­ta­tus, Col­le­tes nasu­tus, Camp­to­po­eum fron­tale, Ant­ho­copa moc­sa­ryi, Ant­hi­dium flo­ren­ti­num kniha 2831703239

Saniga Miro­slav Ochrana hlu­cháňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 221 - 229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, , cho­ro­ló­gia SLO hlu­cháň oby­čajný, výskyt, drevná suro­vina, les­níc­tvo, bio­in­di­ká­tor, vyš­šie zakme­ne­nie ako v pri­ro­dze­nom lese, Vac­ci­nium myr­til­lus, nedos­ta­tok slnka, nedos­ta­tok tepla, zvý­šená vlh­kosť, veľ­kop­lošný holo­rub, jaria­bok zborník

Saniga Miro­slav Ochrana hlu­cháňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 221 - 229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, , cho­ro­ló­gia SLO dĺžka hra­nič­ných línií medzi sta­rými poras­tami a mla­di­nami, dĺžka hra­nič­ných línií medzi roz­diel­nými veko­vými sku­pi­nami, jas­trab, krka­vec, kuna, líška, rys, odrub, clonný rub, kot­lí­kový holo­rub do 0.5 ha, strata bio­to­pov, sva­hové lesné cesty, imi­sie zborník

Saniga Miro­slav Ochrana hlu­cháňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 221 - 229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, , cho­ro­ló­gia SLO zne­čis­te­nie ovzdu­šia, odu­mie­ra­nie ihlič­na­tých lesov na hor­nej hra­nici lesa, vyru­šo­va­nie, lov, poľov­níc­tvo, prie­beh vymie­ra­nia, rakyta, jara­bina, apli­ká­cia che­mic­kých látok, výstavba ciest, výstavba zváž­nic zborník

Saniga Miro­slav Ochrana hlu­cháňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 221 - 229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, , cho­ro­ló­gia SLO zákaz pohybu moto­ro­vých vozi­dielm na sva­ho­vých les­ných ces­tách, vylú­če­nie turis­tic­kej čin­nosti, zní­žiť imisný spad, zákaz odstrelu, zborník

Spel­ler­berg Ian F. Typy chrá­ne­ných území v Bri­tá­nii, legis­la­tívne zabez­pe­če­nie 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 141 ČÚOP 1 eko­so­zo­ló­gia, CES Ram­sar­ské loka­lity, bio­sfé­rické rezer­vá­cie, Bri­tá­nia kniha 8090185525

Ver­ner J., Mor­ri­son M.L., Ralph C.J. Wild­life 2000 1986 The Uni­ver­sity of Press Madi­son eko­so­zo­ló­gia, prog­nos­tika ENG prog­nóza, rok 2000 neznámy

Mederly P., Halada Ľuboš, Toper­cer Ján Eko­lo­gické pred­po­klady pre úpravu toku Blat­ni­čianka 1990 Ms. eko­so­zo­ló­gia, vodné hos­po­dár­stvo SLO úprava toku, Blat­ni­čianka neznámy

SRS Voda pre tre­tie tisíc­ro­čie. Zásady vodo­hos­po­dár­skej poli­tiky a návrh opat­rení, alter­na­tívny návrh. 1994 SRS, SZOPK, STUŽ Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, vodné hos­po­dár­stvo SLO vodo­hos­po­dár­ska , kon­cep­cia, alter­na­tíva neznámy

Brtek Ľubo­mír Trans­lo­ká­cie a mig­rá­cie 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybrané kapi­toly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 53 - 63 PRIF UK Bra­ti­slava 1 eko­ló­gia cicav­cov SLO trans­lo­ká­cia, mig­rá­cia, sťa­ho­va­nie, zmena sta­no­višt­ných náro­kov, emig­rá­cia, masový úhyn, šíre­nie druhu, šíre­nie are­álu skriptá 8085697351

Spurr S.H., Bar­nes B.V. Forest eco­logy 1980 John Wiley eko­ló­gia lesa ENG les neznámy

Čaboun Vla­di­mír Výsledky výskumu ale­lo­pa­tie les­ných dre­vín pri obnove lesa 1990 Vedecké práce VÚLH - Výskum­ného ústavu les­ného hos­po­dár­stva, p. 131 - 150 eko­ló­gia lesa SLO ale­lo­pa­tia, les neznámy

Ran­duška Dušan Pre­hľad sta­no­višt­ných pome­rov lesov Slo­ven­ska 1959 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo pôdo­hos­po­dár­skej lite­ra­túry Bra­ti­slava eko­ló­gia lesa SLO les neznámy

Hill M.O. TWINSPAN - A For­tran prog­ram for arran­ging mul­ti­va­riate data in an orde­red two-​way table by clas­si­fi­ca­tion of the indi­vi­du­als and att­ri­bu­tes 1979 Cor­nell Uni­ver­sity šta­tis­tika ENG TWINSPAN, mul­ti­va­riačná ana­lýza príručka

Krno Iľja Vymiz­nuté, ohro­zené, zra­ni­teľné a vzácne druhy poš­va­tiek (Ple­cop­tera) Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 117 - 121 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO poš­vatky, Ple­cop­tera, Lato­rica, Duna­jec, Rudava, Turiec zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­tika ochrany bio­di­ver­zity vážek (Odo­nata) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 121 - 127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES bio­di­ver­zita, vážky, Odo­nata, leni­tické sta­no­viš­tia, lotické sta­no­viš­tia, bio­mo­ni­to­ring, bio­masy, ener­ge­tický tok, mana­ge­ment, Coenag­rion mer­cu­riale, tyr­to­fil, Epit­heca bima­cu­lata, odo­na­to­ce­nózy, lotické bio­topu, kre­nál, rit­rál, pra­me­niská zborník

Kul­fan Miro­slav Ochrana motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 133 - 137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO motýle, Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae, Papi­li­oni­oidea, zánik bio­to­pov, výstavba, odvo­dňo­va­nie močia­rov, odvo­dňo­va­nie pod­má­ča­ných lúk, umelé zales­ňo­va­nie, zmena dru­ho­vej skladby les­ných dre­vín, masová turis­tika, špor­tová čin­nosť, inten­zívne obhos­po­da­ro­va­nie lúk zborník

Majz­lan Oto Ochrana ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 137 - 145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO mok­rade, ento­mo­ce­nózy, moni­to­ring, mok­rade, meli­orá­cie, regu­lá­cie, odpad, reci­pient močovky, zmena formy využi­tia Zeme, bag­ro­va­nie, eut­ro­fi­zá­cia, Čer­tižné, Labo­recká vrcho­vina, Hrab­ské, Ľubov­nian­ska vrcho­vina, Leles, Výcho­do­slo­ven­ská nížina zborník

Hole­cová Milada Prí­klady ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 377 - 385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO chro­báky, bio­nó­mia, bio­mo­ni­to­ring, teri­kolné druhy, geobi­onty, geofily, Stap­hy­li­dae, Slo­ven­ský kras, ende­mity, ste­no­ekia, Silická pla­nina, Ple­ši­vecká pla­nina, Murán­ska pla­nina, Slo­ven­ské rudo­ho­rie, kyslé dažde, zmena che­mizmu pôdy, Zádieľ­ská dolina zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­tika ochrany bio­di­ver­zity vážek (Odo­nata) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 121 - 127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES pota­mál, regu­lá­cie, zne­čis­te­nie, ťažba štrku, leni­tické bio­topy, raše­li­niská, sla­tiny, tône, mate­riá­lové jamy, ryb­níky, vodné nádrže, mŕtve ramená, vrcho­viská plesá, bore­omon­tánny areál, gla­ciálne relikty, ohro­ze­nie suk­ce­siou, sla­tiny, aci­di­fi­ká­cia zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­tika ochrany bio­di­ver­zity vážek (Odo­nata) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 121 - 127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES dep­resné zní­že­niny, stag­no­filné druhy, regul­ti­vá­cia, zazem­ňo­va­nie, mali­oračné kanály, suk­ce­sia vege­tá­cie, kli­ma­tické vplyvy, zmena abi­otic­kých fak­to­rov, vodo­hos­po­dár­ske stavby, ťažba, erózne spla­chy hno­jív, erózne spla­chy pes­ti­cí­dov, eut­ro­fi­zá­cia, pas­tva zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­tika ochrany bio­di­ver­zity vážek (Odo­nata) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 121 - 127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES lesné hos­po­dá­re­nie, depó­nie, nedos­ta­točný výskum, zber zborník

Kul­fan Miro­slav Ochrana motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 133 - 137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO degra­dá­cia vege­tač­ného kry­tum, želez­ničné násypy, cesty, spa­ľo­va­cie plyny moto­ro­vých vozi­diel, vypa­ľo­va­nie lúč­nych poras­tov, pas­tva dobytka a oviec, insek­ti­cídy, pes­ti­cídy, odpady, pre­imy­selné exha­láty, zber, fak­tory ohro­ze­nia bio­di­ver­zity zborník

Kul­fan Miro­slav Ochrana motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 133 - 137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO kli­ma­tické zmeny, pre­mena bio­to­pov, výstavba chát, čer­vená kniha, pre­mena lúk na ornú pôdu, vypa­ľo­va­nie trávy, suk­ce­sia dre­vín, odvo­dňo­va­nie raše­li­nísk, ťažba raše­liny, pri­ro­dzená suk­ce­sia - roz­ši­ro­va­nie lesa zborník

Majz­lan Oto Ochrana ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 137 - 145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Zem­plín­ska Tep­lička, Slan­ské vrchy, Moče­nok, Slá­deč­kovce, Nit­rian­ska pahor­ka­tina, Kame­nín, Hron­ská pahor­ka­tina, Dob­rotka, Drá­žov­ský potok, Suchá hora, Horná Orava, Vysoká pri Morave, Bor­ská nížina, Abrod, Závod, Kúty, Bok­roš, Podu­naj­ská rovina zborník

Majz­lan Oto Ochrana ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 137 - 145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vodná eró­zia, Malé Leváre, Rudava, Lyth­rum, Mentha, Morav­ský Svätý Ján, Jaš­ter­kov­ské jazero, Číčov - Erecs, Bez­edné, Pla­vecký Štvr­tok, Tomky, Čer­vený ryb­ník, Silica, Slo­ven­ský kras, zborník

Hole­cová Milada Prí­klady ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 377 - 385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Vtáč­nik, Malá Fatra, výrub, nidi­koly, sršeň, Melo­idae, remízky, step, lesostep, lúka, agro­che­mický zásah, her­bi­koly, arbo­ri­koly, Rosa­lia alpina, inten­zívne lesné hos­po­dá­re­nie, lik­vi­dá­cia sta­rých bút­ľa­vých stro­mov, lik­vi­dá­cia luž­ných lesov zborník

Hole­cová Milada Prí­klady ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 377 - 385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO odu­mie­ra­nie bres­tov, gra­fi­óza, ústup jedľe bie­lej, selek­tívna ťažba, obnova smre­kom zborník

Zlat­ník A. Pre­hľad sta­no­višt­ných pome­rov lesov Slo­ven­ska 1959 SVPL p. 99 - 145 Bra­ti­slava eko­ló­gia lesa CES les článok

Pišút P., Uher­čí­ková Eva Possi­bi­li­ties of flo­odp­lain forest res­to­ra­tion in the inun­da­tion area from the vie­wpo­int of pre­sent per­spec­ti­ves of natu­ral refo­res­tas­tion 1995 Životné pro­stre­die No. 27, p. 124 - 129 Bra­ti­slava eko­ló­gia lesa SLO obnova luž­ný­ého lesa, pri­ro­dzené zales­ňo­va­nie článok

Tiben­ský Roman, Kul­fan Ján Chan­ges in occu­rence of thre­a­te­ned and local but­terf­lies in the sur­roun­dings (west Slo­va­kia) 1978 - 1995 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 195 - 198 SAP Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG motýle, Lepi­dop­tera, člá­nok 0006-​3088

Čaboun Vla­di­mír a kol. Eco­lo­gi­cal and ecop­hy­si­olo­gi­cal rese­arch in forest eco­sys­tems 1993 SDO Poľana, Final report Les­níc­keho výskum­ného ústavu (LVÚ) eko­ló­gia lesa, eko­fy­zi­oló­gia lesa SLO les zborník

Gitt­le­man John L. (ed.) Car­ni­vore beha­vi­our, eco­logy and evo­lu­tion, Vol. 2 1996 Com­stock Uni­ver­sity Press, Cor­nell Uni­ver­sity Press Ithaca (N.Y.) eko­ló­gia mäsož­rav­cov, , ENG mäsož­ravce, sprá­va­nie mäsož­rav­cov, evo­lú­cia mäsož­rav­cov neznámy 0801430275

Lüf­te­neg­ger G., Foiss­ner W., Adam H. R-​and K-​selec­tion in soil cilia­tes. A field expe­ri­men­tal app­ro­ach 1985 Oeco­lo­gia Vol. 66, p. 574 - 579 Ber­lin Inter­nat asso­cia­tion for Eco­logy Ber­lín eko­ló­gia prvo­kov ENG r-​stra­té­gia, K-​sta­té­gia, pôdne Cili­op­hora článok

Elliot E.T., Cole­man David C. Soil pro­to­zoan dyna­mics in a shortg­rass prai­rie 1977 Soil Bio­logy and Bio­che­mis­try Vol. 9, p. 113 - 118 eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia ENG dyna­mika prvo­kov, bylinná pré­ria článok

Tir­ja­ková E. Struc­tu­res and dyna­mics of com­mu­ni­ties of cilia­ted pro­to­zoa (Cili­op­hora) in field com­mu­ni­ties I. Spe­cies com­po­si­tion, group domi­nance, com­mu­ni­ties 1988 Bio­ló­gia Vol. 43, p. 497 - 503 Bra­ti­slava eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia ENG dyna­mika spo­lo­čens­tiev, štruk­túra spo­lo­čen­stva, Cili­op­hora, dru­hová skladba, poľné kul­túry, sku­pi­nová domi­nan­cia, článok

Tir­ja­ková E. Struc­tu­res and dyna­mics of cilia­ted pro­to­zoa (Cili­op­hora) popu­la­tion of the Turiec river 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, p. 131 - 139 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia SLO dyna­mika spo­lo­čens­tiev, štruk­túra spo­lo­čen­stva, Cili­op­hora, Turiec článok

Tren­bath B.R. Plant inte­rac­tion in mixed crop com­mu­ni­ties 1976 In Papen­dick R.I., San­chez P.A., Trip­lett G.B. (eds.): Mul­tiple crop­ping, p. 129 - 170 Ame­ri­can Society of Agro­nomy Madi­son eko­ló­gia rast­lín ENG poľ­no­hos­po­dár­ska kra­jina, ivá­zia, invázne druhy neznámy

Grime J.P. Seed­ling estab­lish­ment in ver­ti­cal gra­dients of sun­light 1965 Jour­nal of Eco­logy No. 53, p. 621 - 642 Oxford eko­ló­gia rast­lín ENG nárast, repro­duk­cia v lese, ver­ti­kálny gra­dient, ver­ti­ka­lita, tie­ňo­mil­nosť, svet­lo­mil­nosť, množ­stvo slneč­ného svitu článok

Gil­bert P., Hamil­ton C.J. Ent­ho­mo­logy. A guide to infor­ma­tion sour­ces 1983 Man­sell Pub­li­ca­ti­ons Ltd. Lon­don ento­mo­ló­gia ENG infor­mačný zdroj neznámy

Nel­son J.S. Fis­hes of the world 1984 John Wiley Chi­ches­ter, ich­ty­o­ló­gia ENG svet neznámy

Ayling T., Cox G.J. Col­lins guide to the sea fis­hes of New Zea­land 1982 Col­lins ich­ty­o­ló­gia ENG Nový Zéland neznámy

Com­mon I.F.B., Water­house D.F. But­terf­lies of Aus­tra­lia 1972 Agnus et Robert­son lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG , Lepi­dop­tera neznámy

Gill B. Col­lins hand­gu­ide to the frogs and repti­les of New Zea­land 1986 Col­lins Auck­land her­pe­to­ló­gia, bat­ra­cho­ló­gia ENG žaby, plazy, Nový Zéland sprievodca

Goode J. Insects of Aus­tra­lia 1980 Agnus et Robert­son ento­mo­ló­gia ENG hmyz, neznámy

Grigg J. Insects. Scien­ces filed guides 1977 Reed Edu­ca­tion Syd­ney ento­mo­ló­gia ENG hmyz sprievodca

Har­vey M.E., Yen A. Worms to wasps. Australia‘s ter­res­trial inver­teb­ra­tes 1989 Oxford Uni­ver­sity Press Oxford zooló­gia, ento­mo­ló­gia ENG červy, osy, , bez­sta­vovce neznámy

Hawk­sworth T. Beet­les of Aus­tra­lia 1987 Agnus et Robert­son cole­op­te­ro­ló­gia ENG chro­báky, neznámy

McLay C. Crabs (Bra­chy­ura and crab-​like Ano­mura) of New zea­land 1988 Leigh Labo­ra­tory Bul­le­tin No. 22 zooló­gia ENG kraby, Bra­chy­ura, Ano­mura, Nový Zéland neznámy

Mil­ler D. Com­mon insects in New Zea­land 1952 A.H. Reed, A.W. Reed Wel­ling­ton ento­mo­ló­gia ENG hmyz, Insect, Nový Zéland neznámy

Pau­lin C., Ste­ward A., Roberts C., McMil­lan P. New Zea­land fis­hes. A com­plete guide 1989 Nati­onal Museum of New Zea­land Mis­cel­la­ne­ous Ser­ries No. 19, LGP Books Govern­ment Prin­ting Office ich­ty­o­ló­gia ENG ryby, Nový Zéland sprievodca

Pol­lard J. Hand­book of Aus­tra­lian fis­hes 1980 J. Pol­lard Ltd. ich­ty­o­ló­gia ENG ryby, neznámy

Powell A.W.B. New Zea­land mol­lusca 1983 Col­lins mala­ko­zo­oló­gia ENG Nový Zéland, Mol­lusca neznámy

Smith B., Kers­haw R.C. Field guide to the non-​marine mol­lusc of south east Aus­tra­lia 1979 ANU Press Can­berra mala­ko­zo­oló­gia ENG sprievodca

Bar­low H.S. An intro­duc­tion to the moths of sout­he­ast Asia 1982 Mala­yan Nati­onal Society Kuala Lum­pur ento­mo­ló­gia ENG moths, juho­vý­chodná Ázia neznámy

Cobertm A.S. Pen­del­bury H.M. The but­terf­lies of the Malay penin­sula 1987 Mala­yan Nati­onal Society Kuala Lum­pur lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­tera, Malaj­zia neznámy

Leka­gul B., McNe­ely J.A. The mam­mals of Thai­land 1977 Asso­cia­tion for the Con­ser­va­tion of Wild­life Bang­kok mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Thaj­sko neznámy

Payne J. A field guide to the mam­mals of Bor­neo 1987 WWF, Kuala Lum­pur and Sabah Society Kola Kina­balu mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Bor­neo sprievodca

Roberts D. Shal­low water marine mol­lusc of north-​west Java 1982 LIPI Jakarta mala­ko­zo­oló­gia ENG Jáva, Mol­lusca neznámy

Bor­mann F.H., Likens Gene E. Pat­tern and pro­cess in a forest eco­sys­tem 1979 Sprin­ger Ver­lag , Hei­del­berg, Ber­lín eko­ló­gia rast­lín ENG les neznámy

Whit­ten A.J., Kot­te­lat M., Kar­ti­ka­sari S.N., Wir­jo­at­modjo S., Yuwono D. The fis­hes of lakes and rivers in wes­tern Indo­ne­sia and Sula­wesi 1991 Gra­me­dia Jakarta ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces, Indo­né­zia, Sule­wasi neznámy

Sla­ví­ková J. Eko­lo­gie rost­lin 1986 SPN Praha eko­ló­gia rast­lín CES kniha

Blanc M., Bana­rescu P., Gau­det J.L., Hureau J.C. Euro­pean inland water fish. A mul­ti­lin­gual cata­lo­gue 1971 FAO and Fis­hing New Books Lon­don ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces neznámy

Grime J.P. Plant stra­te­gies and vege­ta­tion pro­ces­ses 1979 John Wiley and Sons , Chi­ches­ter eko­ló­gia rast­lín ENG stra­té­gia rast­lín neznámy

Sla­vi­ková Jiřina Eko­lo­gie rost­lin 0 eko­ló­gia rast­lín CES kniha

Jones-​Walter L.M. Keys to the fami­lies of bri­tish spi­ders 1989 Field Stu­dies Vol. 9, p. 365 - 443 arach­no­ló­gia ENG pavúky člá­nok, kľúč

Mueller-​Dombois D., Ellen­berg H. Aims & met­hods of vege­ta­tion eco­logy 1974 John Wiley and Sons eko­ló­gia rast­lín ENG vege­tá­cia neznámy

Loc­kett G.H., Mil­lidge A.F. Bri­tish spi­ders Vol. 1 1951 The Ray Society Lon­don arach­no­ló­gia ENG pavúky, Bri­tá­nia neznámy

Macan T.T. A guide to fres­hwa­ter inver­teb­rate ani­mals 1959 Long­man Lon­don inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­rata sprievodca

Muus B., Dahls­tron P. Fres­hwa­ter fis­hes of Bri­tain and 1967 Col­lins Lon­don ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces, Bri­tá­nia, neznámy

Sims R.W. Ani­mal iden­ti­fi­ca­tion. A refe­rence guide 1980 John Wiley Chi­ches­ter fau­nis­tika ENG iden­ti­fi­ká­cia, živo­čích kľúč

Burt W.H., Gros­sen­he­i­der R.P. A field guide to the mam­mals 1976 Hough­ton Miff­lin Com­pany Bos­ton mam­ma­li­oló­gia ENG sprie­vodca sprievodca

Conant C.V. A field guide to the repti­les and amp­hi­bians of eas­tern and cen­tral north Ame­rica 1984 Hough­ton Miff­lin Com­pany Bos­ton her­pe­to­ló­gia, bat­ra­cho­ló­gia ENG plazy, Amp­hi­bia, Repti­lia, sprievodca

Covell C.V. A field guide to the moths of eas­tern North Ame­rica 1984 Hough­ton Miff­lin Com­pany Bos­ton zooló­gia ENG moths, Severná sprievodca

Ostro­lucká Mária Gab­riela, Bol­van­ský Milan, Tokár Fer­di­nand Vita­lity of pine pol­len (Pinus syl­ves­tris L. and Pinus nigra Arnold) on sides with dif­fe­rent eco­lo­gi­cal con­di­ti­ons 1995 Bio­ló­gia No. 50, p. 45 - 51 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia rast­lín ENG Pinus syl­ves­tris, Pinus nigra, vita­lita semien, živo­ta­schop­nosť semien článok

Koz­loff E.N. Marine inver­teb­ra­tes of the paci­fic nort­hwest 1987 Uni­ver­sity of Was­hing­ton Press Was­hing­ton D.C. inver­teb­ra­to­ló­gia ENG paci­fik, Inver­teb­rata neznámy

Mor­ris R.H., Abbot D.P., Hader­lie E.C. Iner­ti­dal inver­teb­ra­tes of 1980 Stan­ford Uni­ver­sity Press Stan­ford marinná inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­rata, Kali­for­nia neznámy

Pen­nak R.W. Fres­hwa­ter inver­teb­ra­tes of the Uni­ted Sta­tes. Pro­to­zoa to Mol­lusca 1989 Wiley inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­rata, Pro­to­zoa, Mol­lusca, neznámy

Sef­ton N., Web­ster S. Carib­bean reef inver­teb­ra­tes 1986 Sea Chal­len­gers Mon­ter­rey, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­rata, šelf, kari­bik neznámy

Swan L.A., Papp C.S. Com­mon Insects of North Ame­rica 1972 Har­per and Row ento­mo­ló­gia ENG Insect, Severná neznámy

Diaz S., Acosta A., Cabido M. Morp­ho­lo­gi­cal ana­ly­sis of her­ba­ce­ous com­mu­ni­ties under dif­fe­rent gra­zing regi­mes 1992 J. Veg. Sci. Vol. 3, p. 689 - 696 eko­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gická , bylinné spo­lo­čen­stvá, režim pas­tvy, mana­ge­ment článok

Eisen­berg J.F. Mam­mals of the neot­ro­pics 1989 Uni­ver­sity of Press , Lon­don mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, neot­rópy neznámy

Branch B. Field guide to sna­kes and other repti­les of Sout­hern Africa 1988 Struik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town her­pe­to­ló­gia ENG Repti­les, hady, Južná sprievodca

King­dom J. Mam­mals of east Africa 1971 Aca­de­mic Press, Lon­don Lon­don mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, východná neznámy

Mig­doll I. Field guide to the but­terf­lies of Sout­hern Africa 1987 Struik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­tera, Južná sprievodca

Pass­more N.I., Car­rut­hers V.C. South Afri­can frogs 1979 Wit­wa­ters­rand Uni­ver­sity Press Joha­nes­burg bat­ra­cho­ló­gia ENG žaby, Južná neznámy

Scholtz C.H., Holjm E. Insects of Sout­hern Africa 1985 But­ter­worths Dur­ban ento­mo­ló­gia ENG Insect, Južná neznámy

Skaife S.H. Afri­can insect life 1979 Struik Pub­li­ca­ti­ons, PTY Ltd. Cape Town ento­mo­ló­gia ENG , Insect neznámy

Smit­hers R.H. Mam­mals of the Sout­hern Africa sub­re­giuon 1983 Pre­to­ria Uni­ver­sity Press Pre­to­ria mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Južná neznámy

Wil­liams J.E. A field guide to the but­terf­lies of Africa 1968 Col­lins Lon­don lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­tera, sprievodca

Sutc­liffe J.F. Plants and water 1968 Arnold Lon­don eko­ló­gia rast­lín ENG rast­lina, neznámy

Grime J.P. Vege­ta­tion clas­si­fi­ca­tion by refe­rence to sta­tegy 1974 Nature No. 250, p. 26 - 31 eko­ló­gia rast­lín, ENG stra­té­gia, vege­tačná kla­si­fi­ká­cia článok

Til­man David Mecha­nism of plant com­pe­ti­tion for nut­rients. The ele­ments of a pre­d­ic­tive the­ory of com­pe­ti­tion 1990 Grace J.B., Til­man D. (eds.): Per­spe­ti­ves on plant com­pe­ti­tion, p. 117 - 141 Aca­de­mic Press, New York eko­ló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG kon­ku­ren­cia, živiny, rast­linná kon­ku­ren­cia článok

Baz­zaz F.A. The phy­si­olo­gi­cal eco­logy of plant suc­ce­sion 1979 Annual Review of Eco­logy and Sys­te­ma­tics No. 10, p. 351 - 371 Annual Reviews Palo Alto eko­ló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia, geobo­ta­nika ENG suk­ce­sia člá­nok 0066-​4162 574

Gil­ler P.S. Com­mu­nity struc­ture and the niche 1984 Chap­mann and Hall Lon­don eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG štruk­túra spo­lo­čen­stva, eko­lo­gická nika neznámy

Kin­zel H. Influ­ence of limes­tone, sili­ca­tes, and soil pH on vege­ta­tion 1983 Lange O. et al. (eds.) Phy­si­olo­gi­cal plant eco­logy III., p. 201 - 245 Sprin­ger Ver­lag eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG vápe­nec, sili­káta, pôdne pH, vege­tá­cia neznámy

Strauss S.Y., Arm­brus­ter W.S. Lin­king her­bi­vory and pol­li­na­tion - new per­spec­ti­ves on plant and ani­mal eco­logy and evo­lu­tion 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 6, p. 1617 - 1618 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia živo­čí­chov ENG her­bi­vorné väzby, ope­ľo­va­nie článok

Bloom A.J., Cha­pin F.S., Mooney H.A. Resource limi­ta­tion in plants. An eco­no­mic ana­logy 1985 Annual Review of Eco­lo­gi­cal Sys­te­ma­tic Vol. 16, p. 363 - 392 eko­ló­gia rast­lín, ENG limity zdro­jov rast­lín, eko­no­mická ana­ló­gia článok

Cha­pin F.S., Schulze E.D., Mooney H.A. The eco­logy and eco­no­mics of sto­rage in plants 1985 Annual Review of Eco­lo­gi­cal Sys­te­ma­tic Vol. 21, p. 423 - 447 eko­ló­gia rast­lín, rast­lín ENG zásoba rast­lín článok

Moore P.D., Chap­man S.D. Met­hods in plant eco­logy 1985 Black­well Scien­ti­fic Oxford eko­ló­gia rast­lín, eko­so­zo­ló­gia ENG moni­to­ro­va­nie neznámy

Alcher R., Cum­ming J.R. (eds.) Stress res­pon­ses in plants. Adap­ta­tion and acc­li­ma­tion mecha­nis­mus 1990 Wiley - Liss Inc. New York eko­ló­gia rast­lín, ENG stre­sová reak­cia, adap­tačné mecha­nizmy, akli­mačné mecha­nizmy neznámy

Born­kamm R. Rates of change in vege­ta­tion during secon­dary suc­ces­sion 1981 Vege­ta­tio Vol. 47, p. 213 - 220 eko­ló­gia rast­lín, fyto­ce­no­ló­gia ENG sekun­dárna suk­ce­sia vege­tá­cie článok

Cle­ments F.E. Plant suc­ce­sion. Ana­ly­sis of deve­lop­ment of vege­ta­tion 1916 Car­ne­gie Ins­ti­tu­tion Was­hing­ton D.C. eko­ló­gia rast­lín, geobo­ta­nika ENG suk­ce­sia neznámy

Begg J.E. Morp­ho­lo­gi­cal adap­ta­tion of lea­ves to water stress 1980 Tur­ner N.C., Kra­mer J.P. (eds.): Adap­ta­tion of plants to water and high tem­pe­ra­ture stress, p. 33 - 41 New York eko­ló­gia rast­lín, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gické adap­tá­cie lis­tov, stres, článok

Sne­ath P.H.A., Sokal R.R. Nume­ri­cal taxo­nomy. The prin­cip­les and prac­tice of nume­ri­cal clas­si­fi­ca­tion 1973 Fre­e­man and Com­pany San Fran­cisco nume­rická taxo­nó­mia, šta­tis­tika ENG taxo­nó­mia, nume­rická kla­si­fi­ká­cia neznámy

Sokal R.R., Rohlf F.J. Bio­metry. The prin­cip­les and prac­tice of sta­tis­tics in bio­lo­gi­cal rese­arch 1981 Fre­e­man and Com­pany San Fran­cisco 2 bio­met­ria ENG neznámy

Tur­ner N.C., Kra­mer J.P. (eds.) Adap­ta­tion of plants to water and high tem­pe­ra­ture stress 1980 New York eko­ló­gia rast­lín, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gické adap­tá­cie lis­tov, stres, , adap­tá­cie rast­lín, vysoká tep­lota neznámy

Til­man D. Plant stra­te­gies and the dyna­mics and struc­ture of plant com­mu­ni­ties 1988 Prin­ce­ton Uni­ver­sity Press Prin­ce­ton eko­ló­gia rast­lín, syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo neznámy

Rych­nov­ská Milena a kol. Eko­lo­gie luč­ních porostů 1985 Aca­de­mia Praha eko­ló­gia rast­lín, syne­ko­ló­gia CES lúky, lúčne spo­lo­čen­stvá knižka

Wein­berg Ste­ven První ele­men­tární čas­tice 1997 Ves­mír Vol. 76, No. 45, p. 305 - 308 Ves­mír s.r.o. Praha astro­fy­zika CES ele­men­tárne pole, kryš­tál, mole­kula, atóm, ató­mové jadro, pro­tón, elek­trón, kvark článok

Wein­berg Ste­ven První ele­men­tární čas­tice 1997 Nature Vol. 386, p. 213 - 215 astro­fy­zika ENG ele­men­tárne pole, kryš­tál, mole­kula, atóm, ató­mové jadro, pro­tón, elek­trón, kvark článok

Kohm Kath­ryn A., Frank­lin Jerry F. (eds.) Cre­a­ting a fores­try for the 21th cen­tury. The science for eco­sys­tem mana­ge­ment 1997 Island Press Was­hing­ton lesné hos­po­dár­stvo ENG les­níc­tvo 21 sto­ro­čia, manaž­ment les­ných eko­sys­té­mov neznámy 1559633980, 1559633999

Oksa­nen L., Ranta E. Plant stra­te­gies along moun­tain vege­ta­tion gra­dient. A test to two the­ories 1992 J. Veg. Sci. Vol. 3, p. 175 - 186 eko­ló­gia rast­lín, vše­obecná eko­ló­gia ENG stra­té­gia rast­lín, hor­ský vege­tačný gra­dient, test teórie článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Podenky E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava ephe­me­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bae­tis tri­co­lor, Amet­ro­pus eatoni, Oli­go­ne­uriella mikul­skii, Oli­go­ne­urisca boryst­he­nica, Ephe­me­rella meso­le­uca, Bra­chy­cer­cus har­ri­sel­lus, cho­ro­ter­pes pic­teti, Beh­nin­gia ulmeri, Epho­ron virgo, Ephe­mera line­ata, Ephe­mera glau­cops, Palin­ge­nia fuli­gi­nosa kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava , eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO Euc­li­dium syria­cum, Cart­ha­mus tinc­to­rius, Cari­ce­tum dis­ti­chae, Cari­ce­tum ela­tae, Cari­ce­tum gra­ci­lis, Cari­ce­tum vul­pi­nae, Ele­ocha­ris mamil­lata, Rhi­nant­hus rume­li­cus, Oenathe silai­fo­lia, Symp­hy­tum bohe­mi­cum, Quer­cion pubescentis-​sessiliflorae kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava , eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia, arach­no­ló­gia SLO Rhamno-​Prunetea, Trifolio-​Geranietea san­gu­inei, Festuco-​Brometea, Heli­cop­sis striata, Zeb­rina det­rita, Milax buda­pes­ten­sis, Val­lo­nia enni­nien­sis, Ver­tigo anti­ver­tigo, Pisi­dum supi­num, Pisi­dum amni­cum, Unio cras­sus, Unio tumi­dus, Alo­pe­cosa cur­sor kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 171 - 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava , liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Novoh­rad­ské vrchy, Kame­nica nad Hro­nom, Calop­laca irr­bes­cens, Calop­laca grim­miae, Cla­do­nia con­vo­luta, Leca­nora demissa, Leca­nora garo­vag­lii, Thy­rea pul­vi­nata, Cata­py­re­nium tra­chy­ti­cum, Rino­dina tra­chy­tica, Aca­ro­spora ver­si­co­lor, Salka, Malé Kosihy kniha 2831703239

Bral­ken­hielm S. Plant com­mu­nity chan­ges as cri­te­ria of envi­ron­men­tal chan­ges 1979 Hyt­te­born H. (ed.): The use of eco­lo­gi­cal variab­les in envi­ron­men­tal moni­to­ring, p. 73 - 80, Report PM 1151 The Nati­onal Swe­dish Envi­ron­ment Pro­tec­tion Board fyto­ce­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG zmena rast­lin­ného spo­lo­čen­stva, envi­ron­men­tálna zmena článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Rast­linnné spo­lo­čen­stvá E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Cam­pa­nulo xylocarpae-​Festucetum pal­len­tis, Poo badensis-​Potentilletum arenariae-​tommasinianae, Ses­le­rie­tum heuf­le­ra­nae, Ses­le­rio heufleranae-​Cotinetum cog­gyg­riaae kniha 2831703239

Mil­ler R.I. Con­ser­ving the gene­tic integ­rity of fau­nal popu­la­ti­ons and com­mu­ni­ties 1979 Envi­ron­men­tal Con­ser­va­tion Vol. 6, p. 297 - 304 gene­tika, eko­so­zo­ló­gia ENG gene­tická integ­rita, fauna, popu­lá­cia, spo­lo­čen­stvo článok

Bra­ke­field P.M. Gene­tics and the con­ser­va­tion of inver­teb­ra­tes 1991 Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.G. (eds.): The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­rate com­mu­ni­ties for con­ser­va­tion p. 45 - 79 Black­well Oxford gene­tika, eko­so­zo­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­rata, ochrana článok

Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.G. (eds.) The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­rate com­mu­ni­ties for con­ser­va­tion 1991 Black­well Oxford gene­tika, eko­so­zo­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­rata, ochrana, mana­ge­ment, mierne pásmo, spo­lo­čen­stvo neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis, Natrix tes­sel­lata, Coro­nella aus­triaca, Elaphe lon­gis­sima kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis, Natrix tes­sel­lata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E2 Poiplie-​Stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacerta viri­dis, Lacerta agi­lis, Natrix tes­sel­lata, Coro­nella aus­triaca, Elaphe lon­gis­sima kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E3 Cerová vrcho­vina - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis, Coro­nella aus­triaca, Elaphe lon­gis­sima kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis, Lacerta vivi­para, Natrix tes­sel­lata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E11 Senné - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis, Lacerta vivi­para, Natrix tes­sel­lata kniha 2831703239

Hare L., Camp­bell P.G.C. Tem­po­ral varia­tion of trace metals in aqu­atic insects 1982 Fres­hwa­ter Bio­logy Vol. 27, p. 13 - 27 eko­ló­gia vod­ného hmyzu ENG časová zmena, sto­pové kovy, vodný hmyz článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Anguis fra­gi­lis, Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis, Natrix tes­sel­lata, Coro­nella aus­triaca, Elaphe lon­gis­sima kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E9 Zem­plín­skych vrchov - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis, Lacerta vivi­para, Elaphe lon­gis­sima kniha 2831703239

Weber T.P., Hous­ton A.I. Flight costs, flight range and the sto­po­ver eco­logy of mig­ra­ting birds 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­logy Vol. 66, No. 3, p. 297 - 306 BES B Oxford eko­ló­gia vtá­kov ENG mig­rá­cia vtá­kov, odpo­čí­vadlá vtá­kov článok

Vra­nov­ský Marian The effect of cur­rent velo­city upon the bio­mass of zoop­lantk­ton in the river Danube side arms 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 461 - 464 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia zoop­lank­tónu ENG vplyv rých­losti prú­de­nia na bio­masu, zoop­lan­tón, Dunaj­ské ramená, Pro­to­zoa, Rota­to­ria, Cla­do­cera, Cope­poda člá­nok 0006-​3088

Losos B., Gulička J., Lel­lák J., Peli­kán J. Eko­lo­gie živo­či­chů 1984 SPN Praha eko­ló­gia živo­čí­chov CES kniha

Sch­werdt­fe­ger F. Öko­lo­gie der Tiere. Synöko­lo­gie. 1975 Ver­lag Paul Parey Ham­burg eko­ló­gia živo­čí­chov, syne­ko­ló­gia GER živo­čích článok

Kovář P. et al. Weed-​crop inte­rac­ti­ons (bar­ley - Che­no­po­dium sue­ci­cum). A field study 1988 Pre­slia Vol. 60, p. 315 - 320 Praha eko­ló­gia, agrárna eko­ló­gia CES jačmeň-​burina, Che­no­po­dium sue­ci­cum článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E12 Biele Kar­paty - Chvoj­nica - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis, Lacerta vivi­para, Natrix tes­sel­lata, Coro­nella aus­triaca, Elaphe lon­gis­sima, Vipera berus kniha 2831703239

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 302 - 336 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia CES step, púšť, hory, jas­kyňa, Arktída, Antar­ktída, polárne oblasti, tun­dra, ihlič­natý les, list­natý les, tro­pický pra­les, mok­raď, jazero, rieka, prí­li­vová plo­šina, oce­ány, ústie riek, kora­lový útes encyk­lo­pé­dia 8085606216

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E13 Malých Kar­pát - stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacerta agi­lis, Lacerta viri­dis, Elaphe lon­gis­sima kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E14 Považ­ského Inovca - Tema­tín­ských kop­cov, Úhradu - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacerta agi­lis, Lacerta mura­lis, Natrix tes­sel­lata kniha 2831703239

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 299 - 337 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia CES step, púšť, hory, jas­kyňa, Arktída, Antar­ktída, polárne oblasti, tun­dra, ihlič­natý les, list­natý les, tro­pický pra­les, mok­raď, jazero, rieka, prí­li­vová plo­šina, oce­ány, ústie riek, kora­lový útes encyk­lo­pé­dia 8085606216

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Plazy E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacerta agi­lis, Lacerta vivi­para, Natrix tes­sel­lata, Elaphe lon­gis­sima kniha 2831703239

Ris­ser P.G., Bir­ney E.C., Bloc­ker S.W., May S.W., Par­ton W.J., Wiens J.A. The true praire eco­sys­tems 1981 Hut­chin­son Ross Pub­li­ca­ti­ons Com­pany Strouds­burg, PA eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG pré­ria neznámy

Kru­ger F.J., Mit­chell D.T., Jar­vis J.U.M. (eds.) Mediterranean-​type eco­sys­tems. The role of nut­rients 1982 Sprin­ger Ber­lin eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG štruk­túra etáží, medi­te­ránne , živiny, kro­viny, vyža­ro­va­nie, vlh­kosť, neznámy

Von Bre­y­ten­bach F. The indi­ge­nous trees of sout­hern Africa Vol. 4 1965 Govern­ment Prin­ter Pre­to­ria eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG pôvodné druhy, Južná neznámy

Gunin Peter D., Saan­dar M., Vos­to­kova A., Baja Ser­gey N. Krajinno-​ekologické prin­cípy manaž­mentu prí­rody a ochrana eko­sys­té­mov v regi­óne cen­trál­nej Ázie a juž­nej Sibíri s extrém­nymi pod­mien­kami (prí­klad Mon­gol­ska) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 3, p. 266 - 282 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG kry­o­arídny režim, tvorba máp, inven­ta­ri­zá­cia dru­ho­vej skladby, zlá bio­ge­o­gra­fická dife­ren­ciá­cia, geoin­for­mačný sys­tém, prí­rodno - antro­po­génny sys­tém, dezer­ti­fi­ká­cia člá­nok 1335-​342X

White F. The vege­ta­tion of Africa. A dec­rip­tive memoir to accom­pany the UNESCO/​AERFAT/​UNSO vege­ta­tion map of Africa 1983 UNESCO Paris eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia, ENG vege­tá­cia, neznámy

Míchal Igor, Ivan Dyna­mika prí­rod­ných lesov s účas­ťou limby 1995 Živa, Roč. 43, No. 2, p. 58 - 60 Aca­de­mia Praha eko­ló­gia, lesa CES dyna­mika lesa, limba, Pinus cem­bra, Picea abies, Larix deci­dua, pri­ro­dzená obnova, poras­tová štruk­túra, Tatry, Alpy člá­nok 0044-​4812 630.1

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 210 - 240 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt eko­ló­gia, , CES plá­va­nie, pla­ze­nie, špl­ha­nie, ská­ka­nie, pohyb, chô­dza, beh, plach­te­nie, kĺza­nie, let vtá­kov, let hmyzu, mig­rá­cia, úľ, ter­mi­tište, mra­ve­nisko, vtá­čie hniezda, bob­rie hrady encyk­lo­pé­dia 8085606216

Kik­vi­dze Zaal A gene­ral model of spe­cia­li­za­tion for spe­cies dis­tri­bu­tion 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 387 - 390 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, , syne­ko­ló­gia ENG model dis­tri­bú­cie dru­hov, evo­lú­cia, gra­dient, mate­ma­tické mode­lo­va­nie, špe­ci­li­zá­cia člá­nok 0006-​3088

Mos­kat C., Fuisz T. Con­ser­va­ti­onal aspects of bird-​vegetation rela­ti­ons­hips in ripa­rian forests along the River Danube: A mul­ti­va­riate study. 1995 Acta Zoolo­gica Aca­de­miae Scien­tia­rum Hun­ga­ri­cae Vol. 41, No. 3, p. 151-​164 Buda­pest Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia Buda­pest eko­ló­gia, bio­š­ta­tis­tika ENG vtáci - vege­tá­cia, pobrežné lesy, Dunaj, lužné lesy, Dunaj­ské lúhy, kano­nická mul­ri­va­riačná ana­lýza, Salix alba, Popu­lus, ordi­načná ana­lýza člá­nok 1217-​8837

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­tera E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Doli­cho­ves­pula adul­te­rina, Doli­cho­ves­pula nor­ve­gica, Calo­ni­tes abb­re­via­tus, Sym­morp­hus bifas­cia­tus, Coeli­oxys hae­morr­hoa, Cha­li­co­doma hun­ga­rica, Melitta hae­morr­ho­ida­lis, Ant­ho­copa ter­ges­ten­sis, Pyro­bom­bus soro­een­sis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­tera E3 Cerová vrcho­vina - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sco­lia macu­lata, Sul­co­po­lis­tes sul­ci­fer, Eucera simi­lis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lovce E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Andrena mar­gi­nata, Osmia cae­ru­les­cens, Heria­des cre­nu­la­tus, Mega­bom­bus lae­sus, Mega­bom­bus rude­ra­tus, Mega­bom­bus mus­co­rum kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Col­le­tes gra­ef­fei, Col­le­tes punc­ta­tus, Camp­to­po­eum fron­tale, Meli­turga pra­es­tans, Rho­dant­hi­dium sep­tem­den­ta­tun, Cha­li­co­doma parie­tina, Andrena tara­xaci, Andrena pro­pi­nqua, Ant­ho­copa ter­ges­ten­sis, Ant­ho­copa spi­nu­losa, Mega­bom­bus sub­ter­ra­neus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Psit­hy­rus maxil­lo­sus, Fer­nal­da­ep­sit­hy­rus syl­ves­tris, Gory­tes foeola­tus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Blan­ko­kríd­lovce E12 Biele Kar­paty - Chvoj­nica - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Mega­bom­bus pomo­rum, Con­fu­si­bom­bus con­fu­sus, Mega­bom­bus humi­lis, Pyro­bom­bus hyp­no­rum, Ves­pi­dae kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lovce E13 Malých Kar­pát - stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Melitta nig­ri­nus, Melit­turga pra­es­tans, Mega­bom­bus sub­ter­ra­en­nus, Con­fu­si­bom­bus con­fu­sus, Fer­nal­da­ep­sit­hy­rus syl­ves­tris kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lovce E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bias­tes emar­gi­na­tus, Melit­turga cla­vi­cor­nis, Ant­hi­dium flo­ren­ti­num, Mega­bom­bus mus­co­rum, Sco­lia macu­lata, Bato­zo­nel­lus lacer­tida, Larra anat­hema, Phi­lan­tus coro­na­tus, Bem­bix oli­va­cea, Bem­bix meger­lei, Bem­bix biden­tata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Neto­piere E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Rhi­no­lop­hus ferr­me­qu­in­num, Rhi­no­lop­hus eury­ale, Myo­tis sch­re­i­beri, Myo­tis myo­tis, Myo­tus blythi, Myo­tus bechs­te­ini, Myo­tus natte­reri, Myo­tus emar­gi­na­tus, Myo­tus mys­ta­ci­nus, Myo­tus brandti, Myo­tus dau­ben­toni, Myo­tus dasyc­neme kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Neto­piere E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Epte­si­cus sero­ti­nus, Epte­si­cus nils­soni, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Nyc­ta­lus noc­tula, Nyc­ta­lus leis­leri, Ves­per­ti­lio muri­nus, Bar­bas­tella bar­bas­tel­lus, Ple­co­tus auri­tus, Ple­co­tus aus­tria­cus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Neto­piere E3 Cerová vrcho­vina - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Bar­bas­tella bar­bas­tel­lus, Myo­tis dau­ben­toni kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Neto­piere E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Myo­tis sch­re­i­beri, Myo­tis myo­tis, Myo­tis bechs­te­ini, Myo­tus natte­reri, Myo­tis emar­gi­na­tus, Myo­tis mys­ta­ci­nus, Myo­tis dau­ben­toni, Epte­si­cus sero­ti­nus, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Bar­bas­tella bar­bas­tel­lus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Neto­piere E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ple­co­tus auri­tus, Ple­co­tus aus­tria­cus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Neto­piere E9 Zem­plín­skych vrchov - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Myo­tis emar­gi­na­tus, Myo­tis mytis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Neto­piere E11 Senné - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Nyc­ta­lus noc­tula, Nyc­ta­lus lasi­op­te­rus, Myo­tis dau­ben­toni, Myo­tis dasyc­neme kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Neto­piere E13 Malých Kar­pát - stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Myo­tis myo­tis, Myo­tis blythi, Myo­tis bechs­te­ini, Myo­tis dau­ben­toni, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Nyc­ta­lus noc­tula, Ple­co­tus aus­tria­cus, Bar­bas­tella bar­bas­tel­lus, Mini­op­te­rus sch­re­i­bersi kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Neto­piere E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Myo­tis myo­tis, Epte­si­cus sero­ti­nus, Ple­co­tus aus­tria­cus, Myo­tis dau­ben­toni, Nyc­ta­lus noc­tula kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Cicavce a neto­piere E14 Považ­ského Inovca - Tema­tín­ských kop­cov, Úhradu - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava chi­rop­te­ro­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sorex alpi­nus, Cro­ci­dura leuco­don, Neomys fodiens, Citel­lus citel­lus, Mus­tela ermi­nea, Mar­tes foina, Felis sil­ves­tris, Meles meles, Ursus arc­tos, Bar­bas­tella bar­bas­tel­lus kniha 2831703239

Hol­čík Juraj Súčasný stav geno­fondu ich­ty­o­fauny Slo­ven­ska a prob­lémy jeho ochrany 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 145 - 153 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, ich­ty­o­fauna, bio­masa, vyza, jese­ter hviez­dnatý, jese­ter hladký, jese­ter ruský, losos, pstruh mor­ský, blat­niak, kapor, sazan, hrúz Kess­le­rov, hrúz fúzatý, Gobio kess­leri, kolok veľký, nad­merný lov, nad­merný rybo­lov, regu­lá­cia, zne­čis­ťo­va­nie zborník

Vla­di­mír Rizi­kové kru­ho­úste a ryby Slo­ven­ska - aktu­ali­zo­vaný čer­vený zoznam ‘93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 153 - 159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO kru­ho­ús­tovce, ryby, čer­vený zoznam, Lam­petra pla­neri, mihuľa potočná, mihuľa potiská, Eudon­to­my­zon dan­fordi, mihuľa ukra­jin­ská, Eydon­to­my­zon mariae, jese­ter ruský, Aci­pen­ser guel­dens­ta­edti, blat­niak tmavý, Umbra kra­meri, hrúz fúzatý zborník

Hol­čík Juraj Súčasný stav geno­fondu ich­ty­o­fauny Slo­ven­ska a prob­lémy jeho ochrany 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 145 - 153 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO prie­my­sel, poľ­no­hos­po­dár­stvo, eut­ro­fi­zá­cia, dovoz rýb, ochrana geno­fondu, Číčov­ské mŕtve rameno, rybár­ska stráž, amur, Cte­nop­ha­ryn­go­don idella, hla­vátka, Hucho hucho zborník

Vla­di­mír Rizi­kové kru­ho­úste a ryby Slo­ven­ska - aktu­ali­zo­vaný čer­vený zoznam ‘93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 153 - 159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Gobio ura­nos­co­pus frici, hrúz Kess­le­rov, Gobio kess­leri, kapor sazan, Cyp­ri­nus car­pio, kolok veľký, Zin­gel zin­gel, kolok malý, Zin­gel stre­ber, hla­vátka podu­naj­ská, Hucho hucho hucho, pĺž zla­tistý, Saba­je­ne­wia aurata, čík oby­čajný, Mis­gur­nus fos­si­lis zborník

Vla­di­mír Rizi­kové kru­ho­úste a ryby Slo­ven­ska - aktu­ali­zo­vaný čer­vený zoznam ‘93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 153 - 159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO zubáč volž­ský, Sti­zos­te­i­don vol­gense, hre­be­načka vysoká, Gym­no­cep­ha­lus baloni, hre­be­načka pásavá, Gym­no­cep­ha­lus sch­ra­et­ser, ovsienka oby­čajná, Leucas­pius deli­ne­a­tus, jese­ter malý, Aci­pen­ser rut­he­nus, plo­tica lesklá, Ruti­lus pigus virgo, jalec oby­čajný zborník

Vla­di­mír Rizi­kové kru­ho­úste a ryby Slo­ven­ska - aktu­ali­zo­vaný čer­vený zoznam ‘93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 153 - 159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Leucis­cus leucis­cus, čerebľa oby­čajná, Pho­xi­nus pho­xi­nus, mrena stre­do­mor­ská, Bar­bus meri­di­ona­lis pete­nyi, ploska pásavá, Albur­no­ides bipunc­ta­tus, ples­káč tupo­nosý, Abra­mis sapa, ples­káč siný, Abra­mis bal­le­rus, nosáľ oby­čajný, Vimba vimba zborník

Čer­venka Mar­tin a kol. Slo­ven­ské bota­nické náz­vos­lo­vie 1986 Prí­roda Bra­ti­slava eko­ló­gia, , taxo­nó­mia SLO slovník

Uher­čí­ková Eva Report of forest phy­to­ce­no­ses moni­to­ring in 1995 in ter­rain bet­ween the vil­la­ges Dob­ro­hošť and Číčov 1995 Insi­tute of Zoology Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia SLO Dob­ro­hošť, Číčov, moni­to­ring fyto­ce­nóz rukopis

Vla­di­mír Rizi­kové kru­ho­úste a ryby Slo­ven­ska - aktu­ali­zo­vaný čer­vený zoznam ‘93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 153 - 159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO šabľa kri­vo­čiara, Pele­cus cul­tra­tus, pĺž oby­čajný, Cobi­tis tae­nia, mieň oby­čajný, Lota lota, plo­tica per­le­ťová, Ruti­lus fri­sii mei­din­geri zborník

Kova­řík Vla­di­mír Anglicko-​český a -anglický slov­ník foto­gram­met­rie a 2000 Geoinfo, No. 5, Supp­le­ment, p. 1 - 24 Com­pu­ter Press , , foto­gram­met­ria CES slov­ník 1211-​1082

Dar­ling­ton C.B. Chro­mo­some botany 1956 Lon­don fyto­ge­ne­tika, chro­mo­zó­mová , kary­o­ló­gia ENG chro­mo­zóm, rast­lina neznámy

Foiss­ner W. Beit­rag zur Kenn­tnis der Boden­ci­lia­ten (Pro­to­zoa: Cili­op­hora) des Hima­laja 1986 Zool. Jb. Syst. Vol. 113, p. 45 - 53 pro­to­zo­oló­gia GER Cili­op­hora, Hima­láje článok

Tir­ja­ková E., Matis Dušan Cilia­ted Pro­to­zoa (Cili­op­hora) from sub­mer­ged, wet, moist and dry mos­ses in selec­ted loca­li­ties of Slo­ven­ský raj 1987 Acta Facul­ta­tis Rerum Nature, Vol. 29, p. 1 - 16 UK, Depart­ment of Zoology Bra­ti­slava pro­to­zo­oló­gia ENG Cili­op­hora, Slo­ven­ský raj článok

Pol­lard E. Moni­to­ring but­terfly abun­dance in rela­tion to the mana­ge­ment of a nature reserve 1981 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­tion Vol. 29, p. 317 - 328 Bar­king Else­vier Tech­no­logy Else­vier lepi­dop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG moni­to­ring, motýle, Lepi­dop­tera, abun­dan­cia, manaž­ment článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Motýle E14 Považ­ského Inovca - Tema­tín­ských kop­cov, Úhradu - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava lepi­dop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Satur­nia pyri, Par­nas­sius mne­mo­syne kniha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. Tuč­niaci Apte­no­dy­tes fors­teri na Ros­so­vom ostrove v Antar­ktíde 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 155 ČÚOP 1 mam­ma­li­oló­gia CES Apte­no­dy­tes fors­teri, Ros­sov ostrov, Antar­ktída kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Koló­nia aliek Uria lom­via na ostrove Coburg Island v Kanade 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 155 ČÚOP 1 mam­ma­li­oló­gia CES Kanada, Coburg Island, Uria lom­via, alky kniha 8090185525

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mach­rasty E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 190 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava bry­o­ló­gia SLO Pyra­mi­dula tet­ra­gona, Ric­cia caver­nosa, Pse­udop­he­me­rum niti­dum, Ric­cia flu­itans, Ric­cia rhe­nana, Ric­ci­ocar­pus natans, Tor­tula lati­fo­lia, Tor­tula lae­vi­pila, Ort­hot­ri­chum obtu­si­fo­lium, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num kniha 2831703239

Green G.M., Suss­man R.W. Defo­re­sta­tion his­tory of the eas­tern rain forest of Mada­gas­car from satel­lite ima­ges 1990 Science Vol. 248, p. 212 - 215 lesné hos­po­dár­stvo, , eko­so­zo­ló­gia ENG odles­ňo­va­nie, Mada­gas­kar, daž­ďový pra­les článok

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zita a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 67 - 73 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO forest, bio­di­ver­zita, hos­po­dá­re­nie v lese, gene­tická diver­zita, mor­fo­lo­gická diver­zita, fyzi­olo­gická diver­zita, eko­lo­gická diver­zita, funkčná diver­zita, , spätná väzba, dyna­mická rov­no­váha, diver­zita - sta­bi­lita, diver­zita zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zita a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 67 - 73 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO eko­lo­gická rov­no­váha, imi­sie, Gaus­sova krivka, emi­sie, oxid siri­čitý, foto­che­mický smog, ozón ako škod­livá látka, pôdne zmeny, depo­zí­cia imi­sií, zne­čis­te­nie pro­tónmi, zne­čis­te­nie zlú­če­ni­nami dusíka, sklen­ní­kové plyny, oxid uhli­čitý, oxid dus­natý zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zita a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 67 - 73 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO naru­šo­va­nie ozó­no­vej vrstvy, pred­stava o lese, lesné hos­po­dár­stvo, náhodná ťažba, kala­mitná ťažba, mono­kul­túra, vplyv na bio­di­ver­zitu, pále­nie dre­ve­ného uhlia, pase­nie v lese, chys­ta­nie let­niny, banká čin­nosť, zvý­šené stavy jele­nej a srn­čej zveri zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zita a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 67 - 73 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO ale­lo­pa­tia, nega­tívny vplyv mater­ského porastu na vlastné zmla­de­nie, mater­ský porast - zmla­de­nie, zmla­dzo­va­nie, trans­me­di­opa­tia, dru­hová diver­zita zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zita a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 67 - 73 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO pro­duk­ti­vita zborník

Pišút Ivan Geno­fond lišaj­ní­kov Slo­ven­ska a jeho ochrana 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 31 - 37 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, lišaj­níky, bio­in­di­ká­cia, indus­tria­li­zá­cia, urba­ni­zá­cia, inten­zi­fi­ká­cia poľ­no­hos­po­dár­stva, Rud­ňany, Krom­pa­chy, Cet­ra­ria islan­dica, prí­činy ústupu lišaj­ní­kov, imi­sie, poľ­no­hos­po­dár­stvo, les­níc­tvo, doprava, turis­tika, rekre­ácia zborník

Lac­ko­vi­čová Anna Ochrana geno­fondu lišaj­ní­kov Malých Kar­pát 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 37 - 43 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, lišaj­níky, Malé Kar­paty, čer­vený zoznam, epi­fy­tické lišaj­níky, výrub, imi­sie, zni­žo­va­nie vzduš­nej vlh­kosti, postre­ko­va­nie, Rama­lina fra­xi­nea, Par­me­lia, Ever­nia, Rama­lina, Svi­nia hora, Svätý Jur, epi­pet­rické lišaj­níky, epi­ge­ické lišaj­níky zborník

Pišút Ivan Geno­fond lišaj­ní­kov Slo­ven­ska a jeho ochrana 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 31 - 37 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO nad­merný zber, čer­vená kniha, čer­vený zoznam, ochran lišaj­ní­kov, Rama­lina car­pa­tica zborník

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Lišaj­níky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ful­gen­sie­tum ful­gem­tis, Solo­ri­nella aste­ri­cus, Bia­to­rella fos­sa­rum, Col­lema coc­cop­ho­rum, Ful­gen­sia ful­gens, Squ­ama­rina car­ti­la­gi­nea, Pha­e­op­hys­cia opun­tiella, Calop­laca vitel­li­na­ria, Can­de­la­riella aurella var. sma­rag­dula kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Lišaj­níky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 183 - 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Col­lema poly­car­pon ssp. cor­cy­rense kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 180 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Gyrau­lus ripa­rius, Val­vata pul­chella, Bit­hy­nia lea­chi, Pla­nor­bis cari­na­tus, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Ani­sus spi­ror­bis, Gyrau­lus ripa­rius, Coch­li­copa nitens, Euco­nu­lus alderi, Unio cras­sus, Pse­uda­no­donta com­pla­nata, Pisi­dium amni­cum kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 180 - 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­chia stri­olata danu­bia­lis, Mona­cha car­tu­siana, Tan­do­nia ras­tica, Dre­is­se­nia poly­morpha, Spha­e­rium rivi­cola, Pse­uda­no­donta com­pla­nata, Ano­donta cyg­nea kniha 2831703239

Bacon P.R. Flora et fauna of the carib­bean 1978 Key Carib­bean Pub­li­ca­ti­ons Tri­ni­dad , fau­nis­tika ENG kari­bik, flóra, fauna neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Unio pic­to­rum, Ano­donta ana­tina, Vivi­pa­rus ace­ro­sus, Bit­hy­nia lea­chi, Val­lo­nia ennien­sis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Per­fo­ra­tella diboth­rion, Balea sta­bi­lis, Argna bielzi, Oxy­chi­lus orien­ta­lis, Coch­lo­dina tat­rica, Balea sta­bi­lis, Ves­tia tur­gida, Chi­los­toma faus­ti­num, Alo­pia clath­rata, Chon­drina tat­rica, Sad­le­riana pan­no­nica, Hauf­fe­nia sp., Trun­cat­jel­lina claus­tra­lis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pupilla trip­li­cata, Zeb­rina det­rita, Hrhov­ské ryb­níky, Lym­naea auri­cu­la­ria, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Coch­li­copa nitens, Val­vata pul­chella, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Pla­nor­bis cari­na­tus, Bit­hy­nia lea­chi, Bat­hy­omp­ha­lus con­tor­tus, Gyrau­lus lae­vis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ani­sus spi­ror­bis, Ver­tigo angus­tior, Seg­men­tina nitida, Seg­men­tina nitida ssp. dis­tin­gu­enda kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Heli­cela obvia, Gra­na­ria fru­men­tum, Ceci­li­oides aci­cula, Trun­ca­tel­lina claus­tra­lis, Helix poma­tia, Pupilla sterri, Zeb­rina det­rita, Balea per­versa kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pse­uda­no­donta com­pla­nata, Unio cras­sus, Val­lo­nia dec­li­vis, Fago­tia esperi, Fago­tia aci­cu­la­ris, Gyraul­kus ripa­rius, Pha­la­dil­hi­op­sis sp., The­odo­xus trans­ver­sa­lis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E11 Senné - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ano­donta ana­tina, Unio pic­to­rum kniha 2831703239

Dar­rall N.M. The effect on air pol­lu­tion on phy­si­olo­gi­cal pro­ces­ses in plants 1989 Plant, Cell and Envi­ron­ment Vol. 12, p. 1 - 30 fyto­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG zne­čis­te­nie ovzdu­šia, meta­bo­liz­mus rast­lín článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Unio pic­to­rum, Ano­donta ana­tina, Vivi­pa­rus ace­ro­sus, Bit­hy­nia lea­chi, Val­lo­nia ennien­sis kniha 2831703239

Osz­lá­nyi Július Wood, bark and lea­ves and roots energy values of Pinus syl­ves­tris L., Picea excelsa Link. and Fagus syl­va­tica L. 1982 Eko­ló­gia No. 1, p. 289 - 296 ENG lis­tov, dreva, kôry, , kore­ňov, Pinus syl­ves­tris, Fagus syl­va­tica, Picea excelsa článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E9 Zem­plín­skych vrchov - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Chon­drulla albo­lim­bata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E12 Biele Kar­paty - Chvoj­nica - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Helix poma­tia, Ceci­li­oides aci­cula kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E13 Malých Kar­pát - stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Abida secale, Tri­chia stri­olata, Gyrau­lus lae­vis, Ver­tigo mou­lin­siana, Ver­tigo angus­tior, Balea per­versa, Coch­los­toma scla­ri­num sau­eri, Sad­le­riana sp., Aego­pis klem­mis, Zoni­to­ides sepul­tus, Heli­ci­gona capeki, Trun­ca­tel­lina cos­tu­lata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Mäk­kýše E14 Považ­ského Inovca - Tema­tín­ských kop­cov, Úhradu - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pupilla trip­li­cata, Clau­si­lia par­vula, Chi­los­toma faus­ti­num, Gra­na­ria fru­men­tum, Ver­tigo anti­ver­tigo, Ver­tigo sub­striata, Ceci­li­oides aci­cula kniha 2831703239

Čar­no­gur­ský Jozef, Krum­pá­lová Zuzana, Kalúz Sta­ni­slav, Wirh­tová M. Soil arth­ro­poda of forest and adja­cent agro­co­eno­ses in cer­tain loca­li­ties of the Danube region in sout­hwes­tern Slo­va­kia 1994 Bio­ló­gia No. 49, p. 173 - 183 SAP Bra­ti­slava ver­teb­ra­to­ló­gia ENG agro­ce­nózy, pôdne člán­ko­nožce, Dunaj článok

Kor­ňan Ján, Kad­le­čík Ján, Urban Peter Výsledky mapo­va­nia vydry rieč­nej z III. Tábora “Akcia vydra” na Kysu­ciach 1992 Bul­le­tin Vydra No. 3, p. 65 - 70 mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vydra riečna, Lutra lutra, Kysuce článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Cicavce E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Cas­tor fiber, Neomys fodiens, Neomys ano­ma­lus kniha 2831703239

Mil­ler F. Spi­ders - Ara­ne­ida 1971 Klíč zví­řeny ČSSR IV., p. 52 - 306 Aca­de­mia Praha arach­no­ló­gia, taxo­nó­mia CES pavúky, Ara­ne­ida kľúč

Biely A. et al. Geolo­gi­cal map of the Nízke Tatry Moun­tains. Scale 1:50 000 1992 GÚDŠ Bra­ti­slava geoló­gia SLO Nízke Tatry mapa

Vaš­kov­ský I. et al. Geolo­gi­cal map of Bra­ti­slava and sur­roun­ding. Scale 1:25 000 1988 SGÚ, GÚDŠ Bra­ti­slava geoló­gia SLO Bra­ti­slava mapa

Michalko J., Magic Dez­ider, Berta J., Ryb­ní­ček K., Ryb­níč­ková E., Mag­locký Šte­fan, Špá­ni­ková A. Geobo­ta­nická mapa ČSSR, SSR, map. časť 1985 Veda Bra­ti­slava geobo­ta­nika SLO poten­ciálna vege­tá­cia, rekon­štru­ovaná vege­tá­cia atlas

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 274 - 298 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt , CES bio­lo­gické hodiny, bio­lu­mi­nis­cen­cia, zrak, sonar, sluch, čuch, chuť, špe­cialné zmysly, zmysly, doro­zu­mie­va­nie, ner­vový sys­tém, inte­li­gen­cia, zvuk, pach, spo­lo­čen­stvo cicav­cov, sociálne sprá­va­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Drvota Sta­ni­slav Od zvie­rat k člo­veku 0 , CES sprá­va­nie kniha

Kovář P. Šíření semen mra­venci, evo­luce vztahu ? 1995 Živa, p. 9 Aca­de­mia Praha , CES mravce, evo­lú­cia člá­nok 0044-​4812

Alcock John Ani­mal beha­vi­our. An evo­lu­ti­onary app­ro­ach 1993 Sinauer Asso­cia­tes Sun­der­land, MA , ENG sprá­va­nie živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, zivo­číšne zmysly neznámy

Michalko J. Geobo­ta­nická mapa ČSSR, SSR, text. časť 1985 Veda Bra­ti­slava geobo­ta­nika SLO poten­ciálna vege­tá­cia, rekon­štru­ovaná vege­tá­cia atlas

Price P.W. Evo­lu­ti­onary bio­logy of para­si­tes 1980 Prin­ce­ton Uni­ver­sity Press Prin­ce­ton, para­zi­tov ENG para­zit neznámy

MacArt­hur R.H., Wil­son Edward O. The the­ory of islands bio­ge­og­raphy 1967 Prin­ce­ton Uni­ver­sity Press Prin­ce­ton, , bio­ge­o­gra­fia ENG teória ostro­vov neznámy

Jones S. Jazyk genů. Bio­lo­gie, his­to­rie, evoučná budouc­nost 1996 Paseka Praha, Lito­myšl , , gene­tika CES gén, evo­lú­cia neznámy

Pohl­re­ich Petr, Fra­něk Fran­ti­šek, Šimek Lubor Extra-​ribosomal mRNA-​protein com­ple­xes asso­ciate with the cytos­ke­le­tal fra­me­work in hyb­ri­doma cells 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 253 - 260 SAP Bra­ti­slava fyzi­oló­gia ENG ribo­zo­málna mRNA, cytos­ke­let, trans­lá­cia, mRNA-​proteínové kom­plexy člá­nok 0006-​3088

Lums­den Char­les J. Genes, mind and cul­ture. The coevo­lu­ti­onary pro­cess 1981 Har­vard Uni­ver­sity Press , MA , evo­lučná gene­tika ENG koevo­lú­cia génov a kul­túry, gén, myseľ, neznámy

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 90 - 120 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt , gene­tika, cyto­ló­gia, sys­te­ma­tická CES vznik života, evo­lú­cia, gén, dedič­nosť, rast­linná bunka, živo­číšna bunka, vírus, bak­té­rie, prvoky, huby, riasy, machy, pap­rade, naho­sem­menné rast­liny, kry­to­se­menné rast­liny encyk­lo­pé­dia 8085606216

Bab­čan Ján Vývoj v anor­ga­nic­kej prí­rode 1987 Obzor Bra­ti­slava , geoché­mia SLO evo­lú­cia, vývoj, pohyb, gala­xia, hviezda, pul­zar, čierna diera, kva­zar, Big Bang, veľký tresk, ves­mír, che­mické prvky, super­ťažké prvky, pla­néty, Mer­kúr, Venuša, Zem, Mesiac, Mars, Jupi­ter, Saturn, Neptún, Pluto, pla­nétka, aste­roid, mete­orit, kométa kniha

Bab­čan Ján Vývoj v anor­ga­nic­kej prí­rode 1987 Obzor Bra­ti­slava , geoché­mia SLO meteor, medzi­pla­ne­tárna hmota, polia, slnečná sústava, Zeme, geodé­zia Zeme, tek­to­nika, mag­ma­tiz­mus, meta­mor­fiz­mus kniha

McKane Robert, Ras­tet­ter Edward B., Sha­ver Gaius R., Nadel­hof­fer Knute J., Gib­lin Anne E., Laun­dre James A., Cha­pin Stu­art F. Recons­truc­tion and ana­ly­sis of his­to­ri­cal chan­ges in car­bon sta­rage in arc­tic tun­dra 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 4, p. 1188 - 1198 ESA Was­hing­ton , geoló­gia ENG tun­dra, his­to­rická ana­lýza, his­to­rická ana­lýza, evo­lú­cia článok

Komá­rek Sta­ni­slav Anglická bio­lo­gie doby Dar­wi­novy. His­to­rické sou­vis­losti 1997 Ves­mír Vol. 328, No. 6, p. 328 - 331 Ves­mír s.r.o. Praha , CES evo­luč­ných teórií, evo­lú­cia článok

Jab­lon­ski David, Erwin Doug­las H., Lipps Jer H. (eds.) Evo­lu­ti­onary pale­obi­ology 1996 Uni­ver­sity of Press , evo­lučná pale­obi­oló­gia ENG evo­lú­cia neznámy 0226389111, 0226389138

Šutiak V., Berecký I., Lopu­chov­ský J. Guide­book of pre­sc­rip­tion and prac­ti­cal phar­ma­co­logy exer­ci­ses 1994 VVŠL prak­tická far­ma­ko­ló­gia ENG neznámy 8071650140

Sil­lin­ger P. Bíle Kar­paty - nástin geobo­ta­nic­kých poměrú se zvlášt­ním zře­te­lem ke spo­le­čen­stvúm rost­lin­ným 1929 Krá­lov­ská česká spo­leč­nost nauk geobo­ta­nika CES Biele Kar­paty neznámy

Šom­šák Ladi­slav Rast­linné spo­lo­čen­stvá luž­ných lesov Záhor­skej nížiny 1959 Acta Facul­ta­tis Rerum Nature Uni­ver­si­tas Come­niana No. 3, p. 515 - 564 PRIF UK Bra­ti­slava geobo­ta­nika SLO lužné lesy, Záhor­ská nížina článok

Hon­ča­riv Kveta, Hon­ča­riv Róbert Práz­dniny v pra­veku I. diel - údo­lie mamu­tov 1997 SAP Bra­ti­slava SLO doba kamenná, pra­vek neznámy

Kolek­tív Ore tex­tu­res - tex­túry a rúd ložísk Západ­ných Kar­pát 1997 SAP Bra­ti­slava rudná mine­ra­ló­gia, ložis­ková geoló­gia, regi­onálna geoló­gia SLO rudná mine­ra­li­zá­cia, ruda, Západné Kar­paty neznámy

Kolek­tív Vše­obecná viro­ló­gia 1997 SAP Bra­ti­slava vše­obecná viro­ló­gia SLO eti­opa­to­ge­néza neznámy

Ruisel J. Záhady pamäti 1997 SAP Bra­ti­slava psy­cho­ló­gia SLO pamäť neznámy

Levins R., Lewon­tin R. The dia­lec­ti­cal bio­lo­gist 1985 Har­vard Uni­ver­sity Press , Mas­sa­chu­sets , ENG dia­lek­tika v bio­ló­gii, dia­lek­tika neznámy

Jaro­lí­mek I., Sch­los­ser G. FYTOPACK. Súbor pro­ga­mov pre spra­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých tabu­liek 1995 Bul­le­tin SBS, Vol. 17, p. 16 - 21 SBS Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia, nume­rická SLO FYTOPACK, spa­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých dát článok

Šom­šá­ková V. Asso­cia­tion of mos­ses with pine forest of blown sands in Záhor­ská nížina lowland 1988 Acta Facul­ta­tis Rerum Nature Uni­ver­si­tas Come­niana Bota­nica, Vol. 36, p. 27 - 57 PRIF UK Bra­ti­slava bry­o­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO machové spo­lo­čen­stvá, boro­vi­cové lesy, Záhor­ská nížina, piesky článok

Cons­tan­tin M.J., Owens E.T. Intro­duc­tion and per­spec­ti­ves of plant gene­tic and cyto­ge­ne­tic assays 1982 rast­linná gene­tika, cyto­ge­ne­tika ENG rast­lina neznámy

Mikyška R. Geobo­ta­ni­cal map of the Cze­choc­lo­va­kia. 1. Czech lands. Vege­tace ČSSR A2 1968 Aca­de­mia Praha geobo­ta­nika CES mapa

Ellen­berg H. Zei­ger­werte der Gefä­ßpf­lan­zen Mit­te­le­uro­pas 1979 Scripta Geobo­ta­nica Götin­gen 2 geobo­ta­nika GER stredná neznámy

Bab­čan Ján, Ševc Jaro­slav Cad­mium (Cd II) in sys­tems with orga­nic com­pounds 0 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 203 - 212 SAP Bra­ti­slava envi­ron­men­tálna ENG kad­mium, orga­nické zlú­če­niny, kine­tika Cd 2+, Malé Kar­paty článok

Feier­bend D.J. Con­ser­va­tion and struc­tu­ral diver­gence of orga­nel­lar DNA and gene expres­sion in non-​photosynthetic plas­tids during onto­ge­ne­tic dif­fe­ren­tia­tion and phy­lo­ge­ne­tic adap­ta­tion 1992 Bota­nica Acta Vol. 105, p. 227 - 342 fyto­em­bry­o­ló­gia, ENG štruk­tu­rálna diver­gen­cia orga­ne­lár­nej DNA, génová expre­sia, nefo­to­syn­te­tické plas­tidy, onto­ge­ne­tická dife­ren­ciá­cia, fylo­ge­ne­tická adap­tá­cia článok

Ber­nal J.D. The phy­si­cal basis of life 1949 Porc. Phy­si­cal Society Lon­don fyzika, bio­ló­gia ENG základ života neznámy

Novák V., Liebl V. K otázce raného fylo­ge­ne­tic­kého vývoje fun­kce dedič­nosti 1973 Bio­lo­gické listy Vol. 1, p. 40 - 73 gene­tika, CES fylo­ge­néza, vývoj dedič­nosti článok

Novák V., Liebl V. K otázce raného fylo­ge­ne­tic­kého vývoje fun­kce dedič­nosti 1973 Bio­lo­gické listy Vol. 1, p. 40 - 73 gene­tika, CES fylo­ge­néza, vývoj dedič­nosti článok

Dubov­ský Ján Mutačná a selekčná axi­óma bio­lo­gic­kej evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 21 - 24 UK Bra­ti­slava gene­tika, SLO geno­typ, feno­typ, evo­lú­cia, onto­ge­néza, fylo­ge­néza, infor­mačný šum, vyvo­la­nie mutá­cie, , DNA, nuk­le­otid, Bro­wnov pohyb, tep­lotný pohyb, tune­lový pre­chod, gene­tický šum, vírus, adap­tá­cia mik­ro­or­ga­niz­mov, anti­ko­agu­lanty, super­pot­kan skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučný význam mutá­cií na mole­ku­lár­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 62 - 64 UK Bra­ti­slava génové inži­nier­stvo, SLO nuk­le­ové kyse­liny, cytoch­róm c, hemog­lo­bín, chlo­ro­fyl, sek­ve­no­va­nie DNA, štruk­túra génov, vyhy­nuté druhy, mole­ku­lárna evolúcia-​organizmálna evo­lú­cia, prí­rodný výber, evo­lučný para­dox, oboj­ži­vel­níky, cicavce, bodové mutá­cie, evo­lučná rých­losť skriptá 80853680702

Paturi Felix R., Her­holz Michael, Strauch Fried­rich Kro­nika Zeme 1995 For­tuna Print Bra­ti­slava 1 geoché­mia, bio­ló­gia SLO evo­lú­cia encyk­lo­pé­dia 8071530883

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 52 - 60 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt geoché­mia, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, bio­ló­gia CES ostrovy, púšte, pobre­žie, rieky, jazerá encyk­lo­pé­dia 8085606216

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 12 - 60 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt geoché­mia, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, bio­ló­gia CES stavba Zeme, mag­ne­tické pole, tek­to­nika litos­fe­ric­kých dosiek, poho­ria, sopky, zeme­tra­se­nia, hor­niny, ska­me­ne­liny, pôda, nerasty, kaus­to­bi­liiy, ropa, uhlie, zemný plyn, jas­kyne, evo­lú­cia, ľadová doba, ľado­vec, moria, oce­ány, mor­ské prúdy, sla­pové javy encyk­lo­pé­dia 8085606216

Komá­rek Sta­ni­slav Dějiny bio­ló­gie 1997 Ves­mír Ves­mír s.r.o. Praha bio­ló­gie, bio­ló­gia CES dejiny bio­ló­gie článok

Krno Iľja, Šporka F., Tir­ja­ková E., Bulán­ková Eva, Štef­ková E., Deván Pavol Sezónna dyna­mika a hyd­ro­ce­nózy hypo­rit­rálu Turca 1991 Sbor­ník IX. onfe­ren­cie ČSLS ČSAV, Znojmo, p. 89 - 95 hyd­ro­bi­oló­gia SLO Turiec, hyd­ro­ce­nózy článok

Klika J. The the­ory of plant com­mu­ni­ties 1955 ČSAV Praha fyto­ce­no­ló­gia CES rast­linné spo­lo­čen­stvo neznámy

Krno Iľja, Šporka F., Tir­ja­ková E., Bulán­ková Eva, Deván Pavol, Hul­lová D., Bitu­šík Peter, Degma P., Pomi­chal R., Kodada J. Struc­ture, dyna­mics and pro­duc­tion of hyd­ro­co­eno­ses in the Turiec river basin 0 Bio­ló­gia, Supp­le­ment, in press SAP Bra­ti­slava hyd­ro­bi­oló­gia ENG hyd­ro­ce­nózy, Turiec, , dyna­mika spo­lo­čen­stva, štruk­túra spo­lo­čen­stva člá­nok 0006-​3088

Šutiak V., Šutia­ková I. A brief dic­ti­onary of phar­ma­co­lo­gi­cal terms 1994 VVŠL far­ma­ko­ló­gia ENG neznámy 8071660167

Kor­peľ Šte­fan Pra­lesy Slo­ven­ska 1989 Bra­ti­slava les­níc­tvo, bio­ló­gia SLO pra­les, neznámy

Mur­ray J.D. Mat­he­ma­ti­cal bio­logy 1989 Sprin­ger Ver­lag Ber­lín mate­ma­tická bio­ló­gia ENG mate­ma­tika v bio­ló­gii neznámy

Mráz P., Poló­nyi J. Metódy elek­tró­no­vej mik­ro­sko­pie živo­číš­nych tka­nív 1988 Veda Bra­ti­slava meto­do­ló­gia, mole­ku­lárna bio­ló­gia SLO elek­tó­nová mik­ro­sko­pia, živo­číšne tka­nivá neznámy

Polek Bys­trík, Ferianc Peter, Godo­čí­ková Jana, Tóth Dez­ider Effect of cad­mium on gro­wth and pro­tein synt­he­sis in Vib­rio S14 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 205 - 209 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG kad­mium, rast, syn­téza pro­te­ínov, Vib­rio S14, Gal­le­ria mel­lo­nelta, inhi­bí­cia, leucín, pro­te­osyn­téza člá­nok 0006-​3088

Kra­y­bill H.E. Review of the toxi­co­logy and epi­de­mi­ology of myco­to­xins 1969 Trop. Geogr. Med. Vol. 21, p. 1 - 18 toxi­ko­ló­gia, epi­de­mi­oló­gia ENG myko­to­xíny článok

Nys­tröm T., Kjel­ler­berg S. The effect of cad­mium on star­ved hete­rot­rop­hic bac­te­ria iso­la­ted from marine waters 1987 FEMS Mic­ro­bi­ology Eco­logy Vol. 45, p. 145 - 153 mik­ro­bi­oló­gia ENG kad­mium, mor­ská článok

Dwyer J.T. Health aspects of vege­ta­rian diets 1988 Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­tion Vol. 48, p. 712 - 738 ENG zdra­vie, vege­ta­rián­ska strava článok

Maj­tá­nová Ľubica, Hoš­tacká Anna, Maj­tán Vik­tor Influ­ence of sub-​MICs of beta-​lactam, ami­nog­ly­co­side and quino­lone anti­bi­otics on the induc­tion of prop­hage and per­me­a­bi­lity fac­tor pro­duc­tion of Sal­mo­nella typ­hi­mu­rium 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 211 - 216 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG sub-​MIC, ß lak­tá­mové anti­bi­otiká, ami­nog­ly­ko­zidy, quino­lone, fak­tor per­me­a­bi­lity, Sal­mo­nella typ­hi­mu­rium, cef­ta­zi­dín, imi­pe­nem, azt­re­onam, azlo­ci­lín, tob­ra­mi­cín, neti­mi­cín, ami­ka­cín, oflo­xa­cín, luoxa­cín, nali­di­xi­ka­cid člá­nok 0006-​3088

Obšit­ní­ková Kata­rína, Ürge­ová Eva, Huš­ťa­vová Helena Resis­tance to ß-​lactam anti­bi­otics and heavy metals in Yer­si­nia sp. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 217-​221 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG rezis­ten­cia, ß lak­tá­mové anti­bi­otiká, ťažké kovy, Yer­si­nia sp., ortuť, kobalt, kad­mium, nikel, cefo­xi­tín, ampi­ci­lín, car­be­ni­ci­lín, cefa­zo­lín, ami­nog­ly­ko­zi­dové anti­bi­otiká člá­nok 0006-​3088

Štur­dík Ernest, Tóth Dez­ider Birth­day con­gra­tu­la­tion to Pro­fes­sor Jozef Augus­tín, DrSc. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 222 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG Jozef Augus­tín člá­nok 0006-​3088

Hin­dák Fran­ti­šek New taxa and nomenc­la­to­ri­cal chan­ges in the Ulot­ri­chi­nae (Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hyta) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, p. 357 - 364 SAP Bra­ti­slava taxo­nó­mia, algo­ló­gia ENG Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hyta, Koliel­la­ceae, Sti­cho­coc­cus fili­for­mis, Glo­etila sub­ti­lis, Glo­etila ses­to­nica, Glo­etila lon­gi­cel­lu­la­ris, Gemi­nella lon­gis­pria, Gemi­nella spri­oc­hroma, Rap­hi­do­ne­mop­sis, Nan­nok­los­ter, Fot­tea, Hor­to­ba­gy­iella, Catena člá­nok 0006-​3088

Hin­dák Fran­ti­šek New taxa and nomenc­la­to­ri­cal chan­ges in the Ulot­ri­chi­nae (Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hyta) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, p. 357 - 364 SAP Bra­ti­slava taxo­nó­mia, algo­ló­gia ENG Glo­etila pro­to­ge­nita, Glo­etila mucosa, Glo­etila con­torta, Sti­cho­coc­cus con­tor­tus člá­nok 0006-​3088

2000 GeoInfo, No. 5, p. 30 - 36 Com­pu­ter Press , , , letecká arche­oló­gia CES kmi­to­čet L1, SA, fázové mera­nie, dife­renčné mera­nie - DGPS, zruš­nie chyby SA, ostatné chyby, rozp­tyl mera­nie GPS s a bez SA, Encyk­lo­pé­dia Chrá­nené úze­mia ČR, Pohľad do minu­losti - letecká arche­oló­gia, tie­ňové efekty, šikmé ranné slnko člá­nok 1211-​1082

Jano­vi­cová Kata­rína, Somo­gyi Jozef Lunu­la­ria cru­ciata (L.) DUM. ex LINDB. (Hepa­ti­cop­sida): Newly con­fir­med spe­cies of the bry­of­lora in Slo­va­kia 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 365 - 367 SAP Bra­ti­slava bry­o­ló­gia ENG Lunu­la­ria cru­ciata, Hepa­ti­cop­sida, neofyty, sta­ro­nový druh, nový druh, potvr­dený druh, Cinc­li­do­tus fon­ti­na­lo­ides, Fis­si­dens cras­si­pes, Rhyn­chos­te­gium murale, Mar­chan­tia poly­morpha, Rici­cia caver­nosa, Ricia glauca, Apha­nor­hegma patens člá­nok 0006-​3088

Jano­vi­cová Kata­rína, Somo­gyi Jozef Lunu­la­ria cru­ciata (L.) DUM. ex LINDB. (Hepa­ti­cop­sida): Newly con­fir­med spe­cies of the bry­of­lora in Slo­va­kia 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 365 - 367 SAP Bra­ti­slava bry­o­ló­gia ENG Rha­co­pi­lum cus­pi­dia­tum, Splach­nob­ryum obtu­sum, Cam­py­lo­pus introf­le­xus, Ort­ho­don­tium line­are člá­nok 0006-​3088

2000 GeoInfo, No. 5, p. 36 Com­pu­ter Press , , , letecká arche­oló­gia CES šikmé večerné slnko, rozo­rané mohyly, valy, prie­kopy, medze sta­rých polí, plu­žiny, čerstvý sne­hový pokryv, pôdne prí­znaky, výplň jám, výplň chát, výplň prie­kop, pôda, rozo­rané valy, vege­tačné prí­znakx, iná štruk­túra zahĺbení do pod­lo­žia - podor­ni­čie člá­nok 1211-​1082

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Cicavce E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Canis lupus, Citel­lus citel­lus, Mic­ro­tus agres­tis kniha 2831703239

Dani­helka Jiří, Gru­lich Vítek (redig.) Trid­sia­ty­štvrtý flo­ris­tický kurs České bota­nické spo­leč­nosti v Břec­lavi I 1995 Zprávy České bota­nické spo­leč­nosti, roč. 30, pří­loha 1995/​1, čer­ve­nec 1995 ČBS - Česká bota­nická spo­leč­nost Praha , fyto­ce­no­ló­gia CES Břec­lav­sko, Pálava, Nové Mlýny, Bul­hary, Južná zbor­ník 0009-​0662

Kovanda Milo­slav Chro­mo­some num­ber stu­dies in Cam­pa­nula patula 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 383 - 386 SAP Bra­ti­slava kary­o­ló­gia ENG Cam­pa­nula patula, počet chro­mo­zó­mov, plo­idia člá­nok 0006-​3088

Hoš­tacká Anna, Ürge­ová Eva Sero­ty­pes and cha­rac­te­ris­tic of four Yer­si­nia spe­cies iso­la­ted from small ter­res­trial mam­mals in sout­hwest Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 223 - 227 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG sero­typ, drobné zemné cicavce, ente­ro­to­xí­nov, test pato­ge­nity, Yer­si­nia ente­ro­co­li­tica, Yer­si­nia pse­udo­tu­ber­cu­lo­sis, Yer­si­nia kris­ten­se­nii, Yer­si­nia frederiksenii,Yersinia pes­tis, viru­len­cia, aglu­ti­ná­cia člá­nok 0006-​3088

Ber­ná­tová Dana, Kli­ment Ján, Uhlí­řová Jana Oro­ban­che alsa­tica in the Veľká Fatra Mts. 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 381 - 382 SAP Bra­ti­slava , fyto­so­ci­oló­gia ENG Oro­ban­che alsa­tica, Veľká Fatra člá­nok 0006-​3088

Bur­kov­ský Július RNDr. Dez­ider Magic sedem­de­siat­päť­ročný 1995 Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska No. 26 SAŽP , geobo­ta­nika, SLO Magic Dez­ider člá­nok 8085559137

Manica M. Roz­ší­re­nie nie­kto­rých xero­term­ných rast­lín v okolí Zvo­lena 1975 Bio­ló­gia No. 30, p. 795 - 797 Bra­ti­slava , cho­ro­ló­gia SLO xero­termné rast­liny článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Cicavce E2 Poiplie-​Stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lutra lutra, Neomys spp., Cro­ci­dura leuco­don, Felis sil­ves­tris kniha 2831703239

Maje­wski T. Flora Pol­ska, Grzby (Mycota), Tom XI., Ure­di­na­les 1979 Pol­ska Aka­de­mia Nauk War­šava, Kra­kov , myko­ló­gia POL Poľ­sko, flóra, huby, Ure­di­na­les kľúč

Col­lins R.P., Jones M.B. The influ­ence of cli­ma­tic fac­tors on the dis­tri­bu­tion of C4 spe­cies in 1985 Vege­ta­tio Vol. 64, p. 121 - 129 kli­ma­to­ló­gia, , ENG vplyv kli­ma­tic­kých fak­to­rov, dis­tri­bú­cia C4 dru­hov, článok

Bugá­rová Zuzana, Pre­ťová Anna Iso­la­ted mic­ro­spore cul­tu­res in Sola­num tube­ro­sum cul­ti­vars 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 411 - 416 SAP Bra­ti­slava embry­o­ló­gia ENG dele­nie, roz­mno­žo­va­nie, mik­ros­pická , Sola­num tube­ro­sum, embry­o­ge­néza peľu člá­nok 0006-​3088

Ovečka Miro­slav, Bobák Milan, Erdel­ský Karol, Šamaj Jozef, Ble­hová Alž­beta, Kriš­tín Jozef Morp­ho­logy and con­ver­sion abi­lity of soma­tic embryos in long-​term embry­o­nic cal­lus cul­ture of Papa­ver som­ni­fe­rum 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 417 - 423 SAP Bra­ti­slava embry­o­ló­gia, fyzi­oló­gia ENG Papa­ver som­ni­fe­rum, embryo, dlho­dobá , kalu­sová , meris­tém, soma­tická embry­o­ge­néza, schop­nosť pre­meny člá­nok 0006-​3088

Kor­mu­ťák Andrej, Vooková Božena, Gaj­do­šová Alena Pro­tein com­po­si­tion and embry­o­ge­nic com­pe­tence of deve­lo­ping Abies alba x Abies nord­man­niana seeds 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 425 - 428 SAP Bra­ti­slava embry­o­ló­gia, fyzi­oló­gia, gene­tika ENG skladba pro­te­ínov, embry­o­ge­ne­tická kon­ku­ren­cia, Abies alba x nord­man­na­nia, zygo­tické embryo,embryogenetický poten­ciál člá­nok 0006-​3088

Cro­nin L. Key guide to Aus­tra­lian trees 1988 Reed les­nícka ENG , strom, les sprievodca

Whit­more T.C. Tree flora of Malaya 1972 Long­man Kuala Lum­pur les­nícka ENG Malaj­zia neznámy

Haľama Dušan Pro­fes­sor V. Betina, DrSc. - 65 years 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 228 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG Vle­di­mír Betina člá­nok 0006-​3088

Keay R.W.J. Trees of Nige­ria 1989 Cla­ren­don Oxford les­nícka ENG strom, Nigé­ria neznámy

Palg­ra­ves K.C. Trees of Sout­hern Africa 1977 Struik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town les­nícka ENG stromy, Južná neznámy

Pet­rová Mag­da­léna, Něm­cová Eva, Jus­ková Elena, Čiž­nár Ivan Sur­face pro­per­ties of Sal­mo­nella ente­ri­ti­dis strains iso­la­ted from man, ani­mals and envi­ron­ment 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 229 - 232 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG Sal­mo­nella ente­ri­ti­dis, , pro­stre­die, zviera, hyd­ro­fó­bia, plaz­mi­dová DNA, adhé­zia člá­nok 0006-​3088

Svo­bo­dová H., Lipav­ská H., Albrech­tová J. The effect of stress on phy­si­olo­gi­cal state of buds of Nor­way spruce (Picea abies L. Karst.) II. Dyna­mics of non-​structural sac­cha­ri­des con­tent 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 462 SAP Bra­ti­slava fyzi­oló­gia rast­lín ENG vplyv stresu, fyzi­oló­gia púči­kov, Picea abies, neštruk­túrne sacha­ridy, dyna­mika obsahu člá­nok 0006-​3088

Mis­trík Igor, Kubica Šte­fan The role of root perip­he­ral tis­sues in uptake and radial tran­s­port of potas­sim and phosp­hate by maize roots 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 463 - 469 SAP Bra­ti­slava fyzi­oló­gia rast­lín ENG dras­lík, kore­ňové peri­fe­rálne ple­tivo, radiálny tran­s­port dras­líka, radiálny tran­s­port fos­foru, Zea mays, korene kuku­rice, 86Rubídium+, kyse­lina fos­fo­rečná, epi­der­mis koreňa, plaz­mo­lýza, osmo­tický šok člá­nok 0006-​3088

Bil­ková J., Opatrná J., Albrech­tová J. The effect of stress on phy­si­olo­gi­cal state of buds of Nor­way spruce (Picea abies L. Karst.) III. Acti­vity of non-​specific este­rase 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 470 SAP Bra­ti­slava fyzi­oló­gia rast­lín ENG vplyv stresu, fyzi­oló­gia púči­kov, Picea abies, esta­ráza člá­nok 0006-​3088

Cowell E.B. Eco­lo­gi­cal moni­to­ring as a mana­ge­ment tool in indus­try 1978 Ocean Mana­ge­ment Vol. 4, p. 273 - 285 eko­ló­gia, envi­ron­men­tálna ENG eko­lo­gický moni­to­ring, nástroj manaž­mentu, prie­my­sel článok

Gaš­pa­rí­ková Otí­lia In Meme­orim Ass. Prof. Ing. Frid­rich Frič, DrSc. 1932 - 1995 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 478 SAP Bra­ti­slava rast­linná fyzi­oló­gia, pato­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG Frid­rich Frič člá­nok 0006-​3088

Tamás Ladi­slav, Hut­tová Jana Accu­mu­la­tion of pathogenesis-​related pro­te­ins in bar­ley indu­ced by phosp­hate and sali­cy­lis acid 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 479 - 484 SAP Bra­ti­slava pato­fy­zi­oló­gia rast­lín, fyto­pa­to­ge­ne­tika ENG aku­mu­lá­cia pato­ge­ne­tic­kých pro­te­ínov, kyse­lina saly­ci­lová, kyse­lina fos­foru, Ery­siphe gra­mi­nis, múč­natka, jač­meň, medzi­bun­ková teku­tina člá­nok 0006-​3088

Fott B. Sinice a řasy 1967 Aca­de­mia Praha algo­ló­gia CES sinice, riasy neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek Kľúč na určo­va­nie neroz­ko­ná­re­ných vlák­ni­tých zele­ných riás (Ulot­ri­chi­nae, Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ceae) 1996 Bul­le­tin Slo­ven­skej Bota­nic­kej Spo­loč­nosti Supp­le­ment 1, p. 1 - 77 Bra­ti­slava algo­ló­gia, fyto­ta­xo­nó­mia SLO neroz­ko­ná­rené vlák­nité zelené riasy, Ulot­ri­chi­nae, Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ceae kľúč

Hin­dák Fran­ti­šek (ed.) et al. Slad­ko­vodné riasy 1975 SPN Bra­ti­slava algo­ló­gia SLO slad­ko­vodné riasy kniha

Hin­dák Fran­ti­šek, Komá­rek J., Mar­van P., Růžička J. Kľúč na určo­va­nie výtrus­ných rast­lín. I. diel Riasy 1975 SPN Bra­ti­slava algo­ló­gia, fyto­ta­xo­nó­mia SLO výtrusné rast­liny, riasy kľúč

Rama­nat­han K.R. Ulot­ri­cha­les - monog­raphs on algae 1964 ICAR New Delphi algo­ló­gia ENG Ulot­ri­cha­les monografia

Pišút Ivan et al. Kľúč na určo­va­nie výtrus­ných rast­lín - III. 1976 SPN Bra­ti­slava algo­ló­gia SLO výtrusné rast­liny, macho­rasty kľúč

Pišút Ivan Zau­jí­ma­vej­šie nálezy lišaj­ní­kov zo Slo­ven­ska 2 1995 Bul­le­tin SBS, Vol. 17, p. 139 - 142 Bra­ti­slava liche­no­ló­gia SLO lišaj­níky, článok

Pur­vis O.W. et al. The lichen flora of Great Bri­tain and Ire­land 1992 The Bri­tish lichen Society Lon­don liche­no­ló­gia ENG lišaj­níky, Veľká Bri­tá­nia, Írsko neznámy

Suza J. Lišej­níky Veľ­kej Fatry (Slo­ven­sko) 1936 Sbor­ník Múze­ij­nej slo­ven­skej spo­loč­nosti Vol. 30, p. 111 - 129 liche­no­ló­gia CES lišaj­níky, Veľká Fatra článok

2000 GeoInfo, No. 5, p. 36 Com­pu­ter Press , , , letecká arche­oló­gia CES farba pôdy, zapl­ne­nie zahĺbe­nia, obo­ha­te­nie živi­nami, obo­ha­te­nie fos­fátmi, splác­hnutá ornica, obo­ha­teni odpad­kami, moc­nej­šia vrstva pôdy, vlh­šia pôda, dlh­šie korene rast­lín, hus­tej­šie ras­tené obi­lie, rých­lej­šie dozrie­va­júce obi­lie, prie­pustné pod­lo­žie člá­nok 1211-​1082

Pet­ri­des G.A. A field guide to trees and shrubs 1958 Hough­ton Miff­lin Com­pany Bos­ton les­nícka , ENG kro­viny, stromy sprievodca

Májov­ský et al. Index of chro­mo­some num­bers of Slo­va­kian flora (part 5) 1976 Acta Facul­ta­tis Rerum Nature Uni­vers­ti­tas Come­niana Bota­nica, Vol. 25, p. 1 - 18 PRIF UK kary­o­ló­gia ENG chro­mo­zó­mový počet, flóra Slo­ven­ska článok

Májov­ský J., Murín A. et al. Kary­ta­xo­no­mický pre­hľad flóry Slo­ven­ska 1987 Veda, SAV Bra­ti­slava kary­o­ta­xo­nó­mia rast­lín SLO flóra Slo­ven­ska, počet chro­mo­zó­mov neznámy

Bilý Sva­top­luk Pre­tvá­řka a kamuf­láž v pří­rode (I) 1996 Živa No. 3, p. 121 - 123 Aca­de­mia Praha eko­ló­gia, CES mime­tiz­mus, mimikry člá­nok 0044-​4812

Legen­dre P., Gal­zin R., Harmelin-​Vivien M.L. Rela­ting beha­vi­our to habi­tat: solu­ti­ons to the fourth-​corner prob­lem 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 2, p. 547 - 562 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, ENG sprá­va­nie, bio­top článok

Štur­dí­ková Mária, Proksa Bohu­mil, Fuska Ján, Stan­čí­ková Mária Ver­mi­lu­tin, an elas­tase inhi­bi­tor pro­du­ced by Peni­cil­lium ver­mi­cu­la­tum 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 233 - 236 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG ver­mi­lu­tín, inhi­bí­tor, Peni­cil­lium ver­mi­cu­la­tum člá­nok 0006-​3088

Micha­lík Ivan, Sza­bová Eva, Polá­ková Anežka, Urmin­ská Dana The selec­tion of Bacil­lus liche­ni­for­mis strains for pro­te­ase pro­duc­tion. Cha­rac­te­ri­za­tion of bac­te­rial alka­line pro­te­ase 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 249 - 252 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG Bacil­lus liche­ni­for­mis, pro­te­ázy, sub­merzná fer­men­tá­cia, che­mické muta­gény člá­nok 0006-​3088

Kro­od­s­tma Donald E., Mil­ler Edvard H. (eds.) Eco­logy and evo­lu­tion of acous­tic com­mu­ni­ca­tion in birds 1996 Com­stock Uni­ver­sity Press, Cor­nell Uni­ver­sity Press Ithaca (N.Y.) eko­ló­gia, , ENG eko­ló­gia akus­tic­kej komu­ni­ká­cie, evo­lú­cia akus­tic­kej , akus­tická neznámy 0801482216

Cock­burn Andrew An intro­duc­tion to evo­lu­ti­onary eco­logy 0 eko­ló­gia, evo­lučná eko­ló­gia ENG evo­lú­cia neznámy

Ambros Zděnek Les­nícka se základy eko­lo­gie a typo­lo­gie lesa, 1 zv. Les­nícka s den­ro­lo­gií 0 les­nícka , den­dro­ló­gia CES les neznámy

Thrall P.H., Bur­don J.J. Host-​pathogen dyna­mics in a meta­po­pu­la­tion con­text. The eco­lo­gi­cal and evo­lu­ti­onary con­se­qu­en­ces of being spa­tial 1997 Jour­nal of Eco­logy Vol. 85, No. 6, p. 743 - 754 Oxford eko­ló­gia, evo­lučná eko­ló­gia ENG pries­tor, hos­ti­teľ­ské pato­gény, meta­po­pu­lá­cie článok

Šeda Z., Špo­nar D. Rost­linná spo­le­čen­stva ve sle­pých rame­nech řeky Moravy 1982 Fol. Fac. Sci. Natur. Univ. Pur­kyn. Brun. Vol. 23, No. 4, p. 3 - 75 Uni­ver­zita Pur­ky­něho fyto­ce­no­ló­gia CES rast­linné spo­lo­čen­stvo, slepé rameno, článok

Patočka Jan Húse­nice nas duboch v ČSR 1954 Štátne poľ­no­hos­po­dár­ske nakla­da­teľ­stvo Bra­ti­slava les­nícka , zooló­gia SLO motýľ, húse­nica, dub knižka

Han­čin­ský L. Les­nícka typo­ló­gia 1977 Prí­roda Bra­ti­slava les­níc­tvo, SLO les, typo­ló­gia lesa knižka 634.0.11

Kor­peľ Šte­fan Pes­to­va­nie lesa 0 les­níc­tvo, SLO les neznámy

Benito-​Moreno R.M., Macke F., Alwn A., Heberle-​Bors E. In situ seed pro­duc­tion after pol­li­na­tion with in vitro matu­red, iso­la­ted pol­len 1988 Planta Vol. 176, p. 145 - 148 fyzi­oló­gia rast­lín ENG in situ, ope­le­nie in vitro článok

West M.A.L., Harada J.J. Embry­o­ge­ne­sis in hig­her plants. An over­view 1993 Plant Cell Vol. 5, p. 1361 - 1369 rast­linná embry­o­ló­gia ENG embry­o­ge­néza článok

Tho­mas T.L. Gene expres­sion during plant embry­o­ge­ne­sis and ger­mi­na­tion. An over­view 1993 Plant Cell Vol. 5, p. 1401 - 1410 rast­linná embry­o­ló­gia ENG génová expre­sia, feno­ty­pický pre­jav génov, rast­linná embry­o­ge­néza, klí­če­nie článok

Jan­tová Soňa, Horá­ková Kata­rína Study of cyto­to­xic effect of 9-​hydroxybenfluron on V79 B cells 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 261 - 267 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG 9-​hydroxybenfluór, V79 B, dege­ne­rá­cia buniek, cyto­to­xi­cita, biel­ko­vín, toxický efekt, nuk­le­ové kyse­liny, glu­ta­mín člá­nok 0006-​3088

Saito Koshi, Utsumi Yos­hi­fumi Gly­co­late oxi­dase direc­ted batho-​colour change in Cart­ha­mus tinc­to­rius flo­wers 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 269 - 271 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG Cart­ham­nus tinc­to­rius, gly­co­li­tická oxi­dá­cia člá­nok 0006-​3088

Begon Michael, Har­per John L., Town­send Colin R. Eko­lo­gie. Jedinci, popu­lace a spo­le­čen­stva 1997 p. 450 - 466 Uni­ver­zita Palac­kého eko­ló­gia, evo­lučná eko­ló­gia CES vezikulo-​arbuskulárna myko­ríza, riasy - živo­čí­chy, regu­lá­cia mutu­alis­tic­kého vzťahu, lišaj­níky, fixá­cia dusíka, evo­lú­cia fixá­cie dusíka, evo­lú­cia mutu­alizmu, evo­lú­cia euka­ryot, modely mutu­alizmu, typy mutu­alizmu, život mutu­alistu, eko­ló­gia mutu­alizmu kniha 8070676957

Spel­ler­berg Ian F. Stup­nica počet­nosti pre eko­lo­gické moni­to­ro­va­nie skal­na­tých pobreží 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 146 - 147 ČÚOP 1 eko­ló­gia, fau­nis­tika CES lišaj­níky, mor­ské rast­liny, Bala­nus, Lit­to­rina, Gas­tro­poda, Patella, slávky, Pota­mo­ce­ros tri­qu­e­ter, Spi­ror­bis kniha 8090185525

Brody A.K. Effects of pol­li­na­tors, her­bi­vo­res, and seed pre­da­tors on flo­we­ring phe­no­logy 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 6, p. 1624 - 1631 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, feno­ló­gia ENG ope­ľo­vače, her­bi­vory, seme­nož­ravce, feno­ló­gia kvit­nu­tia článok

Janík Ras­ti­slav, Schie­ber Bra­ni­slav Feno­ló­gia a dyna­mika pro­duk­cie nadzem­nej a pod­zem­nej bio­masy druhu Den­ta­ria bil­bi­fera L. 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 125 - 133 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, feno­ló­gia, ENG dyna­mika pro­duk­cie, nadzemná bio­masa, pod­zemná bio­masa, Den­ta­ria bul­bi­fera, rege­ne­rá­cia po rube, spô­sob zales­ňo­va­nia článok

Esau K. Plant ana­tomy 1965 John Wiley and Sons New York rast­linná ana­tó­mia, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG rast­lina neznámy

Škar­bová Bro­ni­slava The 24th annual con­fe­rence on yeast 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 272 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG člá­nok 0006-​3088

Set­low J.K. (ed.) Gene­tic engi­ne­e­ring. Prin­cip­les and met­hods vol. 11 1989 Ple­num Press New York, Lon­don gene­tické inži­nier­stvo ENG neznámy

Hei­te­fuss R., Wil­liams P.H. (eds.) Encyc­lo­pe­dia of plant phy­si­ology. New Series, Vol. 4 1976 Sprin­ger Ver­lag Ber­lin, Hei­del­berg, New York rast­linná fyzi­oló­gia ENG rast­lina encyklopédia

Macko Joezef Kazi­mír, Špa­ku­lová Marta Taxo­no­mic study of some Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia tape­worms (Ces­toda: Aco­le­ata) from Plu­via­lis spp. (Cha­rad­ri­for­mes) inc­lu­ding a desc­rip­tion of Plu­via­lis tibori sp. n. and a redesc­rip­tion of Plu­via­lis dougi 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 449 - 455 SAP Bra­ti­slava zoota­xo­nó­mia ENG Taxo­no­mická štú­dia, Ces­toda, Aco­le­ata, Plu­via­lis spp., Cha­rad­ri­for­mes, Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia tibori, Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia dougi, Plu­via­lis squ­ata­rola, Plu­via­lis apri­ca­ria, Senné člá­nok 0006-​3088

Valocká Božena, Sabová Marta, Liš­ková Marta The viru­lence of five dif­fe­rent Hete­ro­dera ave­nae (Nema­toda: Hete­ro­de­ri­dae) popu­la­ti­ons 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 457 - 459 SAP Bra­ti­slava viro­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG viru­len­cia Hete­ro­dera ave­nae, Nema­toda, Hete­ro­de­ri­dae, odol­nosť cerál­nych kul­ti­va­rov člá­nok 0006-​3088

Bab­ja­ková Ale­xan­dra Notes on Ori­ba­tei (Acari) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 456 SAP Bra­ti­slava aka­ro­ló­gia, ento­mo­ló­gia ENG Ori­ba­tei, Acari, Mala­co­noth­ri­dae, Ere­mo­bel­bi­dae, Gym­no­da­me­i­dae, Bra­chycht­ho­ni­i­dae člá­nok 0006-​3088

Fri­čová Jana A spe­ci­men of Schi­zopht­hi­rus sicis­tae (Anop­lura, Hop­lop­le­uri­dae) col­lec­ted in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 460 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG Schi­zopht­hi­rus sicis­tae, Anop­lura, Hop­lop­le­uri­dae člá­nok 0006-​3088

Newsome A.E., Noble I.R. Eco­lo­gi­cal and phy­si­olog­hi­cal cha­rac­ters of inva­ding spe­cies 1986 Gro­ves R.H., Bur­don Jeremy J. (eds.): Eco­logy of bio­lo­gi­cal inva­si­ons, p. 1 - 20 Uni­ver­sity Press eko­ló­gia, fyzi­oló­gia ENG inva­zívne druhy, invá­zia neznámy

Saito Koshi, Kawa­bata Yoko Varied con­ti­bu­tion of ethers and alco­hols to the induc­tion of cart­ha­min in tri­tu­ra­ted flo­wers of dyer‘s saff­ron 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 273 - 277 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG éter, alko­hol, kar­ta­mín, Cart­ha­mus tinc­to­rius člá­nok 0006-​3088

Hole­cová Milada The first Oti­or­hyn­chus por­ca­tus (Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­tera) record from Slo­va­kia with notes on its geog­rap­hi­cal dis­tri­bu­tion 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 474 SAP Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia ENG Oti­or­hyn­chus por­ca­tus, Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­tera, geo­gra­fická dis­tri­bú­cia člá­nok 0006-​3088

Stano Ján, Nemec Pavel, Káko­ni­ová Daniela, Kovács Peter, Neubert Klaus, Liš­ková Desana Alfa-​galactosidase in immo­bi­li­zed cells of Cucu­mis sati­vus L. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 279 - 281 SAP Bra­ti­slava B mik­ro­bi­oló­gia ENG Cucu­mis sati­vus, galak­tóza, bun­ková imo­bi­li­zá­cia, bun­ková sus­pen­zia, glu­ta­ral­de­hyd člá­nok 0006-​3088

Mašán Peter, Kriš­to­fík Ján Mesos­tig­ma­tis mites (Aca­rina: Mesos­tig­mata) in the nests of pen­du­line tit (Remiz pen­du­li­nus) 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 481 - 485 SAP Bra­ti­slava zooló­gia ENG Aca­rina, Mesos­tig­mata, hniezda Remiz pen­du­li­nus, hniezdna fauna člá­nok 0006-​3088

Straka Vla­di­mír New records of Hybo­ti­dae and Doli­cho­po­di­dae (Dip­tera) from Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 486 SAP Bra­ti­slava ento­mo­ló­gia ENG Hybo­ti­dae, Doli­cho­po­di­dae, Dip­tera, Pla­ty­pal­pus nanus, Onco­py­gius dis­tans, Her­cos­to­mus cha­ly­beus člá­nok 0006-​3088

Kriš­to­fík Ján, Šus­tek Zby­šek, Gaj­doš Peter Arth­ro­pods in the pen­du­line tit (Remiz pen­du­li­nus) nests. Occu­rence and abun­dance in dif­fe­rent bre­e­ding pha­ses 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 487 - 493 SAP Bra­ti­slava artro­po­ló­gia ENG Artro­poda, hniezda Remiz pen­du­li­nus, abun­dan­cia, fázy dospie­va­nia, pse­udoš­ko­ri­óny, pavúky, chro­báky, muchy, blchy člá­nok 0006-​3088

Olej­ní­ček Jiří, Rohá­ček Jin­dřich New records of Doli­cho­po­di­dae (Dip­tera) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 495 - 496 SAP Bra­ti­slava dip­te­ro­ló­gia ENG Doli­cho­po­di­dae, Dip­tera, Achal­cus fla­vi­col­lis, Argyra auri­col­lis, Argyra seti­mana, Cam­psic­ne­mus arma­tus, Chry­so­ti­mus fla­vi­ven­tris, Doli­cho­pus atri­pes, Her­cos­to­mus che­ti­fer, Her­cos­to­mus metal­li­cus, Rha­pium auc­tum, Scia­pus fra­ter, Syn­tor­mon fus­ci­pes člá­nok 0006-​3088

Frouz Jan Desc­rip­tion of Fan­nia poly­cha­eta (Dip­tera: Fan­ni­dae) larva 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 497 - 500 SAP Bra­ti­slava dip­te­ro­ló­gia, mor­fo­ló­gia ENG Fan­nia poly­cha­eta, Dip­tera, Fan­ni­dae, Bra­chy­cera, Cyc­lorr­hapha Fan­nia poly­cha­eta, nedos­pelé štá­dium, larva člá­nok 0006-​3088

Baas W.J. Secon­dary plant com­punds, their eco­lo­gi­cal sig­ni­fi­cance and con­se­qu­en­ces for the car­bon buget. Intro­duc­tion of the carbon/​nutrient cycle the­ory 1989 Lam­bers H., M.L., Konings H., Pons T.L. (eds.): Cau­ses and con­se­qu­en­ces of varia­tion in gro­wth rate and pro­duc­ti­vity of highr plants, p. 323 - 340 SPB Aca­de­mic Pub­lis­hing Tha Hague eko­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG sekun­dárne che­mické zlú­če­niny, eko­lo­gický význam, cyk­lus uhlíka, cyk­lus živín článok

Kar­pi­nen E., Mela­mud V.V., Miko L., Kri­vo­lut­sky D.A. Furt­her infor­ma­tion on the ori­ba­tid fauna (Aca­rina, Ori­ba­tei) of the nort­hern pale­arc­tic region: Ukraine and Cze­cho­slo­va­kia 1992 Ent. Fenn. Vol. 3, p. 41 - 56 aka­ro­ló­gia ENG Aca­rina, Ori­ba­tei, pale­arkt, Ukra­jina, Čes­ko­slo­ven­sko článok

Evans K., Trud­gill D.L., Web­ster J.M. (eds.) Plant para­si­tic nema­to­des in tem­pe­rate agri­cul­ture 1993 CAB Inter­na­a­ti­onal Wal­lin­ford Oxon, UK fyto­pa­ra­zi­to­ló­gia, nema­to­ló­gia ENG Nema­to­des, rast­línné para­zity, poľ­no­hos­po­dársto, mierne pásmo neznámy

Dur­den L.A., Mus­ser G.G. The suc­king lice (Insecta, Anop­lura) of the world. A taxo­no­mic check­list records of mam­ma­lian hosts and geog­rap­hi­cal dis­tri­bu­ti­ons 1994 Bul­le­tin of Ame­ri­can Museum of Natu­ral His­tory Vol. 218 ento­mo­ló­gia, taxo­nó­mia ENG Insect, Anop­lura

Beh­ning A. Kla­do­cera Kav­kaza 1941 Tbi­lisi crus­ta­ce­oló­gia RUS Cla­do­cera, Kau­kaz neznámy

Dumont H.J., Van De Velde I. Report on a col­lec­tion of Cla­do­cera and Cope­poda from Nelal 1977 Hyd­ro­bi­olo­gia Vol. 53, p. 55 - 65 Dord­recht crus­ta­ce­oló­gia ENG Cla­do­cera, Cope­poda, článok

Cibulka et al. Lead, cad­mium and mer­cury move­ment in bio­sp­here 1991 Aca­de­mia Praha eko­ló­gia, geobi­oché­mia ENG olovo, kad­mium, ortuť, kolo­beh látok, bio­sféra neznámy

Har­ding J.P. Some South Afri­can Cla­do­cera col­lec­ted by Dr. A.D. Har­ri­son 1961 Annual of South Afri­can Museum Vol. 46, p. 35 - 46 Wyn­berg crus­ta­ce­oló­gia ENG Južná , Cla­do­cera článok

Sars G.O. On the Crus­ta­ce­an­fauna of Cen­tral Asia. Part II. Cla­do­cera 1903 Annual of Museum St. Péters­bourgh Vol. 8 St. Peters­bourgh crus­ta­ce­oló­gia ENG Stredná Ázia, Crus­ta­cea

Šrámek-​Hušek R., Stra­škraba M., Brtek J. (eds.) Fauna ČSSR 16 Lupe­ňo­nožci - Bra­chi­opoda 1962 NČSAV Praha crus­ta­ce­oló­gia, fau­nis­tika SLO Bra­chi­opoda, lupe­ňo­nožci, Cla­do­cera kľúč, monografia

Phi­lips J.R. Mites (Aca­rina) from nests of nor­we­gian birds of prey 1981 Fauna nor­ve­gia Series B, Vol. 28, p. 44 - 47 aka­ro­ló­gia ENG Aca­rina článok

Čepe­lák J. (ed.) Dip­tera Slo­ven­ska II. 1986 Veda Bra­ti­slava dip­te­ro­ló­gia SLO Dip­tera, Slo­ven­sko monografia

Kirk­ham F.W., Tal­lo­win J.R.B. The influ­ence of cut­ting date and pre­vi­ous fer­ti­li­zer tre­at­ment on the pro­duc­ti­vity and bota­ni­cal com­po­si­tion of spe­cies - rich hay mea­dows on the Some­set levels 1995 Grass and Forage Science Vol. 50, Iss. 4, p. 365 - 377 Oxford Black­well eko­ló­gia, geobo­ta­nika, mik­ro­bi­oló­gia ENG , zlo­že­nie popu­lá­cie, che­mické zlo­že­nie, holo­rub, vplyv holo­rubu, holo­rub - lúka, hno­je­nie, vplyv hno­je­nia na zlo­že­nie lúky, živiny, N, P, K, neor­ga­nické hno­jivá, nit­rá­to­filná vege­tá­cia člá­nok 0142-​5242 633

Hicks E. Check-​list and bib­li­og­raphy on the occu­rence of insects in bird nests 1971 Iowa St. J. Sci. Vol. 46, p. 123 - 338 bib­li­o­gra­fia, ento­mo­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG hmyz vov vtá­čich hniez­dach článok

Rou­bal J. Kata­log Cole­op­ter Slo­ven­ska a Pod­kar­pat­ska Vol. I. 1930 Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia CES Slo­ven­sko, Pod­kar­pat­sko monografia

Rou­bal J. Kata­log Cole­op­ter Slo­ven­ska a Pod­kar­pat­ské Rusi Vol. II. 1936 Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia CES Slo­ven­sko, Pod­kar­pat­ská Rus monografia

Rou­bal J. Kata­log Cole­op­ter Slo­ven­ska a východ­ních Kar­pat Vol. III. 1939 Bra­ti­slava cole­op­te­ro­ló­gia CES Slo­ven­sko, východné Kar­paty monografia

Čepe­lák J. (ed.) Dip­tera Slo­ven­ska I. 1984 Veda Bra­ti­slava dip­te­ro­ló­gia SLO Dip­tera, Slo­ven­sko monografia

Höver­myer K. Res­ponse of Dip­tera popu­la­tion tom expe­ri­men­tally modi­fied leaf lit­ter input in beech forest on limes­tone 1992 Pedo­bi­olo­gia Vol. 36, p. 35 - 49 dipe­ro­ló­gia, eko­lóga hmyzu ENG Dip­tera, lis­tová opa­danka, bukový porast, vápe­nec, zmena pod­mie­nok článok

Moria a oce­ány 1995 Slo­vart Bra­ti­slava eko­ló­gia, CES more, oceán kniha 8071452041

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Cicavce E3 Cerová vrcho­vina - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ursus arc­tos, Neomys ano­ma­lus, Cro­ci­dura leuco­don, Lutra lutra, Citel­lus citel­lus, Felis sil­ves­tris kniha 2831703239

Kon­ček M., Rein F. Kli­ma­tické oblasti 0 eko­ló­gia, , kli­ma­to­ló­gia SLO kli­ma­tické oblasti, klíma neznámy

McArt­hur R.H. Geog­rap­hi­cal eco­logy. Pat­terns in the dis­tri­bu­tion of spe­cies 1972 Har­per and Row New York eko­ló­gia, geo­gra­fické eko­ló­gia, ENG dis­tri­bú­cia dru­hov neznámy

Gol­dwas­ser Lloyd, Rough­gar­den Jonat­han Sam­pling effects and the esti­ma­tion of food-​web pro­per­ties 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 1, p. 41 - 54 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, geoché­mia ENG vlast­nosti kolo­beh látok, hod­no­te­nie, vzorka člá­nok 0012-​9658

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Cicavce E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Neomys ano­ma­lus, Cro­ci­dura leuco­don, Eri­na­ceus con­co­lor, Myo­tis mys­ta­ci­nus, Epte­si­cus sero­ti­nus, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Citel­lus citel­lus, Lutra lutra, Felis sil­ves­tris, Cas­tor fiber kniha 2831703239

Karol Csec­sotka (ed.) Ant­ho­lo­gia zo slo­ven­ských bás­ni­kov v r. 1847 - 1900 1934 Uhor­sko - kra­jin­ský vzde­lá­vací spo­lok slo­ven­ský Buda­pest poé­zia, SLO knižka

Banas­zuk Hen­ryk, Wysocka Agnieszka Vplyv poľ­no­hos­po­dár­stva na geoché­miu v moča­ris­tej doline - ana­lýza moča­riska Nerw, SV Poľ­sko 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 3, p. 327 - 343 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, geoché­mia ENG vplyv poľ­no­hos­po­dár­stva na geoché­miu, moča­ristá dolina, ana­lýza moča­riska Nerew, SV Poľ­sko, N, P, K, CA, HCO3-​, Mg, Cl-​, Fe člá­nok 1335-​342X

Spel­ler­berg Ian F. Mor­ta­lita Cran­gon sep­tems­pi­nosa vysta­ve­ného níz­kym kon­cen­trá­ciam kys­líka pri rôz­nej kom­bi­ná­cie tep­loty a sali­nity 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 136 ČÚOP 1 eko­ló­gia, CES sali­nita, Cran­gon sep­tems­pi­noa, kon­cen­trá­cia kys­líka, tep­lota kniha 8090185525

Supuka Ján, Berta Fran­ti­šek Skladba ter­pé­nov v ihličí boro­vice hlad­kej (Pinus stro­bus L.) ras­tú­cej v mest­skom pro­stredí 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 419 - 433 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, ENG ter­pény v ihličí Pinus stro­bus, mest­ské pro­stre­die, zne­čis­te­nie, alfa-​pinén, beta-​pinén, myr­cén, limo­nén, 1.8-cinoele, cit­ral, alfa-​phelandrén, ter­pi­neol, car­vone, Arbo­ré­tum Mly­ňany, sekun­dárne meta­bo­lity člá­nok 1335-​342X

Chmie­le­wská Eva, Ján, Kade­rová Eeva Štú­dium aku­mu­lá­cie ťaž­kých kovov v dáž­ďov­kách z imis­nej, juho­vý­chod­nej strany rafi­né­rie Slov­naft 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 440 - 448 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, ENG aku­mu­lá­cia ťaž­kých kovov v dáž­ďov­kách, imi­sie, Slov­naft, Lum­bri­ci­dae, bio­aku­mu­lá­cia, mul­tip­li­ká­cia člá­nok 1335-​342X

Supuka Ján, Berta Fran­ti­šek Skladba ter­pé­nov v ihličí boro­vice hlad­kej (Pinus stro­bus L.) ras­tú­cej v mest­skom pro­stredí 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 419 - 433 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, ENG bio­che­mický mar­kér envi­ron­men­tál­neho impaktu dre­vín, ozna­čo­va­nie, indi­ká­tor člá­nok 1335-​342X

Peká­rová Pavla, Pekár Ján Che­mický režim a vzá­jomná inte­rak­cia povr­cho­vých a pod­zem­ných vôd v regi­óne Malých Kar­pát 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 391 - 406 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, , hyd­ro­ló­gia ENG che­mický režim, inte­rak­cia pod­zem­ných vôd a povr­cho­vých vôd, Trnávka, Malé Kar­paty, nit­ráty, fos­fáty, sul­fáty, zne­čis­te­nie, chlo­ridy, pod­zem­ných vôd, zráž­ko­vej vody člá­nok 1335-​342X

Zaret T.M., Randt A.S. Com­po­si­tion in tro­pi­cal stream fis­ches. Sup­port for the com­pe­ti­tive exc­lu­sion prin­ciple 1971 Eco­logy Vol. 52, p. 336 - 342 eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG skladba rýb, tro­pický tok, kon­ku­ren­cia, vylú­če­nie, výber článok

Grif­fiths D. Local and regi­onal spe­cies rich­ness in North Ame­ri­can lacus­trine fish 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­logy Vol. 66, No. 1, p. 49 - 56 BES Oxford eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG dru­hová boha­tosť, Severná , jazero, ryby článok

Wright J.F., Armi­tage M.T., Furse M.T., Moss D. Pre­d­ic­tion of inver­teb­rate com­mu­ni­ties using stream mesu­re­ments 1989 Regu­la­ted Rivers: Rese­arch and Mana­ge­ment Vol. 4, p. 147 - 155 eko­ló­gia, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, Inver­teb­rata článok

Gunin Peter D., Saan­dar M., Vos­to­kova A., Baja Ser­gey N. Krajinno-​ekologické prin­cípy manaž­mentu prí­rody a ochrana eko­sys­té­mov v regi­óne cen­trál­nej Ázie a juž­nej Sibíri s extrém­nymi pod­mien­kami (prí­klad Mon­gol­ska) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 3, p. 265 - 266 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, kra­jinná eko­ló­gia ENG manaž­ment prí­rody, ochrana eko­sys­té­mov, cen­trálna Ázia, južná Sibír, extrémne pod­mienky, Mon­gol­ska, pra­hové hod­noty, antro­po­génny vplyv, muto­vaný eko­sys­tém, pod­mienky Mon­gol­ska, Man­chu­ria, Gobi, Hub­su­gul, Hen­tei, Selenga, degra­dá­cia pas­tvísk člá­nok 1335-​342X

Vosko M. Prog­nos­ti­ca­tion of eco­lo­gi­cal sta­bi­lity of forest eco­sys­tems during the pro­duc­tion period 1993 Eko­ló­gia, Vol. 12, No. 4, p. 409 - 415 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, les­níc­tvo ENG, SLO článok

Klan­sek Erich, Kali­vo­dová Eva, Šimo­no­vič Voj­tech, Kürthy Ale­xan­der Krajinno-​ekologické hod­no­te­nie alú­via rieky Moravy na základe výskytu zaja­cov (Lepus euro­peus Pal­las) a srn­čej zveri (Cap­re­olus cap­re­olus L.) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 201 - 207 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia ENG , Lepus euro­peus, Cap­re­olus cap­re­olus, SR, kon­tro­lo­vaný odstrel, poľo­va­nie, , kra­jinná štruk­túra, spô­sob obrá­ba­nia, veľ­kop­lošné poľ­no­hos­po­dár­stvo, ťažká mecha­ni­zá­cia, malop­lošné obhos­po­da­ro­va­nie, pes­trosť plo­dín článok

Swift M.J., Heal O.W., Ander­son J.M. Decom­po­si­tion in ter­res­trial eco­sys­tem 1979 Oxford eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG dekom­po­zí­cia, dekom­po­zi­tor, teres­trický eko­sys­tém neznámy

Ďugová Olí­via Inves­ti­ga­tion of mic­ro­my­cete bio­mass in three soil types 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 245 - 248 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG bio­masa mik­ro­my­cét, pôdny typ, bio­lo­gická akti­vita, bio­masy člá­nok 0006-​3088

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 134 - 135, 138 - 146 Blesk, Grap­hia , Kla­gen­furt eko­ló­gia, mor­fo­ló­gia živo­čí­chov CES adap­tá­cia na teplo, adap­tá­cia na sucho, adap­tá­cia na vie­tor, srsť, perie, adap­tá­cia na tlak encyk­lo­pé­dia 8085606216

Ber­ry­man A., Tur­chin P. Detec­tion of dela­yed den­sity depen­dence: com­ment 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 1, p. 318 - 320 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, popu­lačná eko­ló­gia, ENG zis­ťo­va­nie, zni­žo­va­nie hus­toty článok

Wil­liams D.W., Lieb­hold A.M. Detec­tion of dela­yed den­sity depen­dence: reply 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 1, p. 320 - 322 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, popu­lačná eko­ló­gia, ENG zis­ťo­va­nie, zni­žo­va­nie hus­toty článok

Husár karol Závis­losť reli­éfu a foriem kra­jin­ného krytu 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 201 - 207 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, porov­ná­va­cia eko­ló­gia, nume­rická eko­ló­gia ENG reliéf - kra­jinný kryt, nad­mor­ská výška, sklon spá­do­vých kri­viek, azi­mut, ľud­ské akti­vity, Šurany, kon­tin­genčná matica, Pear­so­nov koefi­cient článok

Lau­ková Andrea, Terek Jozef, Juriš Peter Mic­ro­or­ga­nisms and their use at bio-​degradation of crude oil sus­tan­ces 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 309 - 317 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, pro­dukčná bio­ló­gia ENG zne­čis­te­nie vody, ropa, komu­nálna odpa­dová , mik­ro­or­ga­nizmy, bio­deg­ra­dá­cia rop­ných látok, bak­té­rie, fixá­tory uhlíka,Pseudomonas aeru­gi­nosa, Pse­do­mo­nas flu­ores­cens, Bacil­lus, Vib­rio, Esche­ri­chia, Ente­ro­bac­ter, Sar­cina, Acti­no­my­ces, Ace­to­bac­ter článok

Lau­ková Andrea, Terek Jozef, Juriš Peter Mic­ro­or­ga­nisms and their use at bio-​degradation of crude oil sus­tan­ces 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 309 - 317 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, pro­dukčná bio­ló­gia ENG Aci­ne­to­bac­ter, Alca­li­ge­nes, Cory­ne­bac­te­rium, Fla­vo­bac­te­rium, Nocar­dia, Myco­bac­te­rium, Can­dida, Lato­rica, Ukra­jina, Cryp­to­coc­cus, Han­se­nula, Pichia, Rho­do­to­rula, Toru­lop­sis, Asper­gil­lus, Peni­cil­lium, Cla­do­spo­ri­dium, Esche­ri­chia coli článok

Pratt J.R., Melen­dez A.E., Bar­re­iro R., Bowers N.J. Pre­d­ic­ting the eco­lo­gi­cal effects of her­bi­ci­des 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 4, p. 1117 - 1124 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, prog­nos­tika ENG pred­po­veď, eko­lo­gický efekt her­bi­cí­dov člá­nok 1051-​0761

Tir­ja­ková E. Struc­ture and dyna­mics of com­mu­ni­ties of cilia­ted Pro­to­zoa (Cili­op­hora) in field com­mu­ni­ties. Suc­ce­sion, genus-​species rela­ti­ons­hips, nut­ri­tion 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 243 - 252 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, pro­to­zo­oló­gia ENG Cili­op­hora, suk­ce­sia, vzťah rod - druh, index rod - druh, dru­hová diver­zita, mono­kul­túra, poľ­no­hos­po­dár­ska kra­jina, orná pôda, para­doxná dru­hová diver­zita, výživa, nesta­bi­lita spo­lo­čens­tiev, osevná , Ostrov, , kul­ti­vá­cia, Col­poda ste­ini článok

Tir­ja­ková E. Struc­ture and dyna­mics of com­mu­ni­ties of cilia­ted Pro­to­zoa (Cili­op­hora) in field com­mu­ni­ties. Suc­ce­sion, genus-​species rela­ti­ons­hips, nut­ri­tion 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 243 - 252 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, pro­to­zo­oló­gia ENG Lep­top­ha­rynx cos­ta­tus, Cyr­to­lop­ho­sis elon­gata, Homa­lo­gas­tra setosa, Pla­ty­oph­rya span­ni­cola, Eup­lo­tes mus­ci­cola, Gonos­toma affine, Hypot­ri­chida, CIP index článok

Spel­ler­berg Ian F. Pries­to­rové roz­miest­ne­nie jedin­cov v hypo­te­tic­kej popu­lá­cii 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 153 ČÚOP 1 eko­ló­gia, , šta­tis­tika CES rozp­tyl, hod­no­te­nie, inter­pre­tá­cia kniha 8090185525

Cairns J. Mul­tis­pe­cies toxi­city spe­cies. A new infor­ma­tion base for hazard eva­lu­ation 1986 Cur­rent Prac­ti­ces in Envi­ron­men­tal Science and Engi­ne­e­ring Vol. 2 (E3), p. 37 - 49 eko­ló­gia, toxi­ko­ló­gia ENG toxi­cita, indi­ká­tor článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Cicavce E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Mic­ro­tus oeco­no­mus, Cas­tor fiber, Lutra lutra kniha 2831703239

Iqbal M.Zafar, Sha­fiq M. Toxi­cita cemen­to­vého pra­chu na rast nie­kto­rých seme­ná­či­kov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 434 - 439 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, toxi­ko­ló­gia ENG vplyv toxi­city cemen­to­vého pra­chu na rast seme­ná­či­kov, reduk­cia rastu člá­nok 1335-​342X

Kov­riž­nych Jev­ge­nij A., Urban­čí­ková Miro­slava Akútna toxi­cita ace­toch­lóru pre danio pási­ko­vané (Danio rerio) a gupku dúhovú (Poeci­lia reti­cu­lata) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 449 - 456 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, toxi­ko­ló­gia ENG akútna toxi­cita ace­toch­lóru, Danio rerio, Poeci­lia reti­cu­lata člá­nok 1335-​342X

Odum Eugene P. Fun­da­men­tals of eco­logy 1971 WB Saun­ders Phi­la­delp­hia eko­ló­gia, vše­obecná eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, spo­lo­čen­stvo, bio­top kniha

Brtek Ľubo­mír, Feriancová-​Masárová Zora, Gulička Ján, Hen­sel Karol, Kie­fer Matej, Kmi­niak Milan, Kor­bel Ladi­slav, Košel Vla­di­mír, Krum­pál Miro­slav, Lisický Miku­láš, Matis Dušan, Rosický Bohu­mír, Vil­ček Fran­ti­šek, Žit­ňan­ská Oľga Veľká kniha živo­čí­chov 1993 p. 32 - 39 Prí­roda Bra­ti­slava 2 eko­ló­gia, zooló­gia SLO spô­sob exis­ten­cie, šťa­ho­va­nie, lužné lesy, lesná pôda, humi­fi­ká­cia, ihlič­naté lesy, koso­dre­vina, polia, lúky, pasienky, stepi, fyzická lik­vi­dá­cia bio­topu, fyzická lik­vi­dá­cia jedinca, vody, brehy vôd, síd­liská, zákon, ochrana, chrá­nené živo­čí­chy kniha 8007005846

Lar­cher Wal­ter Phy­si­olo­gi­cal plant eco­logy 1995 Sprin­ger Ber­lín, Heil­del­berg, New York eko­lo­gická fyzi­oló­gia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG neznámy 0387581162

Hai­ning Robert Spa­tial data ana­ly­sis in the social and envi­ron­men­tal scien­ces 1990 Uni­ver­sity Press eko­lo­gická šta­tis­tika, nume­rická eko­ló­gia ENG ana­lýza kniha 0521384168

Spel­ler­berg Ian F. Význam moni­to­ro­va­nia, bio­lo­gické pre­menné, pro­cesy a 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 61 ČÚOP 1 eko­so­zo­ló­gia, bio­ló­gia, eko­ló­gia CES moni­to­ring kniha 8090185525

Bob­rin­skij N.A. Zví­řata tun­der a stepí 1974 Orbis Praha zooló­gia CES živo­čí­chy, tun­dra, step neznámy

Newmark W.D. A land-​bridge island per­spec­tive on mam­ma­lian extinc­ti­ons in wes­tern North Ame­ri­can parks 1987 Nature Vol. 325, p. 430 - 432 mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG cicavce, Severná článok

Spel­ler­berg Ian F. Efek­tívna veľ­kosť popu­lá­cie a gene­tická pre­men­li­vosť 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 97 ČÚOP 1 eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia, gene­tika CES izo­lá­cia, zmen­šo­va­nie, popu­lá­cia, gene­tická pre­men­li­vosť, insu­la­ri­zá­cia, nad­merné využí­va­nie, gene­tická varia­bi­lita, druh, veľké cicavce, veľ­kosť popu­lá­cie, elek­tro­fo­re­tická iden­ti­fi­ká­cia génov, štruk­tu­rálny poly­mor­fiz­mus kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Insu­la­ri­zá­cia a . Straty živej prí­rody, rých­losť a účinky insu­la­ri­zá­cie 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 80 - 82 ČÚOP 1 eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia, popu­lačná eko­ló­gia CES aty­pické feno­lo­gické javy, odlišný pomer pohlaví, doba výskytu motý­ľov, dyna­micka popu­lá­cií, popu­lačná gene­tika, prí­bu­zen­ská ple­me­nitba, adap­ta­bi­lita, gepard, Aci­no­nyx juba­tus, úzky pro­fil, chrá­nené úze­mia kniha 8090185525

Bohuš Ján, Van­tara P. Otázky bio­di­ver­zity a hos­po­dár­skej čin­nosti v hôľ­nom pásme CHKO Veľká Fatra 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 345 - 351 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, les­níc­tvo, eko­ló­gia SLO bio­di­ver­zita, Veľká Fatra, Hôľna Fatra, ende­mity, suben­de­mity, pase­nie, Poa alpina, Suchý vrch, Bori­šov, masiarka, Ant­hus spi­no­letta, Lyru­rus tet­rix, Cole­op­tera, Upupa epops, Čierny kameň, Ostré brdo, Pinus cem­bra, Malá Krížna, Úplaz, Tva­rohy zborník

Bohuš Ján, Van­tara P. Otázky bio­di­ver­zity a hos­po­dár­skej čin­nosti v hôľ­nom pásme CHKO Veľká Fatra 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 345 - 351 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, les­níc­tvo, eko­ló­gia SLO Alnus viri­dis, Veľké Koryto, zales­ňo­va­nie v rov­ných líniach, strata eko­tónu, zales­ňo­va­nie nepô­vod­nými druhmi, zales­ňo­va­nie celo­ploš­ným spô­so­bom, smrek, javor, buk, čo neza­les­ňo­vať, strmé hôľne svahy, lúčne svahy, vzácne druhy, ohro­zení druhy zborník

Bohuš Ján, Van­tara P. Otázky bio­di­ver­zity a hos­po­dár­skej čin­nosti v hôľ­nom pásme CHKO Veľká Fatra 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 345 - 351 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, les­níc­tvo, eko­ló­gia SLO chrá­nené druhy, ostrý pre­chod zborník

Brtek Ľubo­mír Vymie­ra­nia cicav­cov a podiel člo­veka na ňom 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybrané kapi­toly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 133 - 144 PRIF UK Bra­ti­slava 1 eko­so­zo­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO vymie­ra­nie, vplyv člo­veka, nepô­vodné bio­topy, , komerčné záujmy, slo­no­vina, zne­hod­no­te­nie gene­tic­kej kva­lity, zvie­ratá bez klov, veľ­ryby, dugong, nad­merný lov, pižmo, kabar piž­mový, Mos­chus mos­chi­fe­rus skriptá 8085697351

Šimo­no­vi­čová Ale­xan­dra, Thach Ho Thi Kim Microbiological-​ecological situ­ation in selec­ted loca­li­ties of the lowland Záhor­ská nížina 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 237 - 243 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia, ENG Záhor­ská nížina, Sekule, Tomky, Lak­šár­ska Nová Ves, poško­de­nie pôdy člá­nok 0006-​3088

Eliáš Pavol Ochrana bio­di­ver­zity - nová stra­té­gia ochrany živej prí­rody 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 11 - 20 KEF - Katedra eko­so­zo­ló­gie a fyzi­otak­tiky PRIF UK, SRS - Slo­ven­ská riečna sieť Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, ostrovná eko­ló­gia, kon­zer­vačná bio­ló­gia, bio­ló­gia ochrany prí­rody SLO SCOPE, IUBS, ICSU, Ame­rická eko­lo­gická spo­loč­nosť, ESA, SLOSS, Sin­gle Large or Seve­ral Small, ostrovná eko­ló­gia, meta­po­pu­lá­cia, Spo­loč­nosť pre kon­zer­vačnú bio­ló­giu, Society for Con­ser­va­tion Bio­logy, bio­di­ver­zity, Sta­ráme sa o Zem zborník

Bar­to­šová Marie, Glo­vi­nová Eliška, Povolný Dali­bor Use of flesh-​flies (Dip­tera, Sar­cop­ha­gi­cae) for eco­to­xi­co­lo­gi­cal bio­in­di­ca­tion 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 319 - 322 SAP Bra­ti­slava eko­to­xi­ko­ló­gia, eko­ló­gia ENG Sar­cop­ha­gi­dae, Dip­tera, bio­in­di­ká­cia, moni­to­ring, mäsiarky, ťažké kovy, azbes­tové vlákna, orga­noch­ló­ro­vané pes­ti­cídy, PCB článok

Frank D.A., Evans R.D. Food selec­tion in an her­bi­vo­rous rodent. Balan­cing nut­ri­tion with ther­mo­re­gu­la­tion 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 7, p. 2230 - 2237 ESA Was­hing­ton roden­to­ló­gia, pro­dukčná eko­ló­gie ENG selek­cia potravy, her­bi­vorné hlo­davce, bilan­cia výživy, ter­mo­re­gu­lá­cia článok

But­cher G.S., Nie­ring W.A., Barry W.J., Goodwin R.H. Equ­ilib­rium bio­ge­og­raphy and the size of nature pre­ser­ves 1981 Oeco­lo­gia Vol. 49, p. 29 - 37 Ber­lin Inter­nat asso­cia­tion for Eco­logy Ber­lín , bio­ge­o­gra­fia ENG neznámy

Maň­kov­ská Blanka Che­mické zlo­že­nie smre­ko­vého ihli­čia (Picea abies (L.) Karst.) ako envi­ron­men­tálny indi­ká­tor na Slo­ven­sku 1998 Eco­logy Vol. 17, No. 1, p. 90 - 101 SAP Bra­ti­slava , bio­ché­mia ENG smre­kové ihli­čie, Picea abies, envi­ron­men­tálny indi­ká­tor, imi­sie, vymie­ra­nie lesov, zdroje emi­sií ťaž­kých kovov, Slo­ven­sko, kon­cen­trá­cia ťaž­kých kovov, dvoj­ročné ihli­čie, Tatranská kot­lina, kore­lá­cia zne­čis­te­nie - vek článok

Litt­ler D.S., Litt­ler M.M., Bucher K.E., Nor­ris J.N. Marine plants of the Carib­bean 1989 Smith­so­nian Ins­ti­tute Press marinná ENG kari­bik neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Cicavce E11 Senné - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lutra lutra kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Cicavce E13 Malých Kar­pát - stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Glis glis, Felis sives­tris, Neomys fodiens, Neomys ano­ma­lus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Cicavce E12 Biele Kar­paty - Chvoj­nica - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava mam­ma­li­oló­gia, chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Neomys spp., Mus­car­di­nus avel­la­na­rius, Felis sil­ves­tris kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pet­rum danae, Calop­te­ryx virgo, Ischnura pumi­lio, Les­tes bar­ba­rus, Les­tes virens, Ischnura ele­gans ssp. pon­tica, Coenag­rion has­tu­la­tum, Eryt­hromma najas, Aeschna affi­nis, Aeschna gran­dis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pecma fusca, Les­tes mac­ros­tigma, Les­tes virens, Eryt­hromma viri­du­lum, Ischnura pumi­lio, Aeschna mixta, Aeschna affi­nis, Cor­du­lia aenea, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Sym­pet­rum danae, Sym­pet­rum fla­ve­olum kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pecna fusca, Les­tes virens, Les­tes viri­dis, Ischnura pumi­lio, Aeschna mixta, Cor­du­le­gas­ter biden­ta­tus, Cor­du­lia aenea, Ort­het­rum brun­neum, Soma­toch­lora fla­vo­ma­cu­lata, Soma­toch­lora metal­lica kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pecma fusca, Les­tes virens, Coenag­rion has­tu­la­tum, Aeschna mixta, Aeschna affi­nis, Anax impe­ra­tor, Ana­cia­a­e­schna isos­ce­les, Cor­du­lia aenea, Ort­het­rum brun­neum, Anax part­he­nope, Gomp­hus fla­vi­pes, Cro­cot­he­mis eryth­raea, Sym­pet­rum fun­sco­lom­bei kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pet­rum pede­mon­ta­num, Sym­pet­rum dep­res­sius­cu­lum kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pecna fusca, Les­tes virens, Les­tes viri­dis, Ischnura pumi­lio, Aeschna mixta, Cor­du­le­gas­ter biden­ta­tus, Cor­du­lia aenea, Ort­het­rum brun­neum, Soma­toch­lora fla­vo­ma­cu­lata, Soma­toch­lora metal­lica kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Epit­heca bima­cu­lata kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E12 Biele Kar­paty - Chvoj­nica - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pecma fusca, Calop­te­ryx virgo, Les­tes viri­dis, Ischnura pumi­lio, Pyrr­ho­soma nymp­hula, Sym­pet­rum pede­mon­ta­num, Calop­te­ryx splen­dens, Pla­tyc­ne­mis pen­ni­pes, Cor­du­le­gas­ter annu­la­tus kniha 2831703239

Brtek Ľubo­mír Effect of his­to­ri­cal 1965 flood of the Danube on the popu­la­ti­ons of small ter­res­trial mam­mals 1986 Eko­ló­gia, Vol. 5, No. 2, p. 113 - 124 ČSSR mam­ma­li­oló­gia, roden­to­ló­gia ENG his­to­rická povo­deň, Dunaj, drobné zemné cicavce článok

Maň­kov­ská Blanka Che­mické zlo­že­nie smre­ko­vého ihli­čia (Picea abies (L.) Karst.) ako envi­ron­men­tálny indi­ká­tor na Slo­ven­sku 1998 Eco­logy Vol. 17, No. 1, p. 90 - 101 SAP Bra­ti­slava , bio­ché­mia ENG bio­lo­gický pôvod, mine­rálny pôvod, asi­mi­lačné orgány, spa­ľo­va­nie mazutu článok

Jurko Anton Pôdne eko­lo­gické pomery a lesné spo­lo­čen­stvá Podu­naj­skej nížiny 1958 SAV Bra­ti­slava pedo­ló­gia, les­níc­tvo SLO pôdne pomery, lesné spo­lo­čen­stvá, Podu­naj­ská nížina neznámy

2000 GeoInfo, No. 5, p. 36 - 40 Com­pu­ter Press , , , letecká arche­oló­gia CES vysý­cha­júce pod­lo­žie, piesky, štr­ko­piesky, spraše, suché leto, obil­niny, šikmé svetlo, výška 200 - 500 met­rov, veľká hus­tota nále­získ, prie­me­ro­va­nie geofy­zi­kou - cézi­ovým mag­ne­to­met­rom, Netra­dičné využi­tie šik­mých letec­kých sním­kov, výhody, bez nák­lonu člá­nok 1211-​1082

Kürthy Ale­xan­der Hla­vová vŕba - sym­bol pra­dáv­nej kul­túr­nej kra­jiny 1997 Vol. 4, No. 2, p. 18 - 21 Bra­ti­slava , , eko­ló­gia rast­lín, , náro­do­pis SLO hla­vová vŕba, osíd­le­nie, bio­top rast­lín, bio­top živo­čí­chov, kuviky, odrezky, inter­val ore­zá­va­nia, reza­nie po odkvit­nutí, vešiak, zosil­nená tvorba kore­ňov, vita­li­zá­cia, tvorba bio­masy, bočné výhonky, vŕba biela, koši­kár­stvo, Salix alba, Sal­lix vimi­na­lis člá­nok 13358-​2091

Tóth D., Toma­šo­vi­čová D. Mic­ro­bial inte­rac­tion with che­mi­cal water pol­lu­tion 1989 Ellis Hor­wood Ltd. Chi­ches­ter mik­ro­bi­oló­gia, mik­ro­so­zo­ló­gia ENG mik­ro­biálna reak­cia, che­mické zne­čis­te­nie, zne­čis­te­nie vody neznámy

Fal­vey A.K., Sta­e­he­lin T. Struc­ture and func­tion of mam­ma­lian ribo­so­mes. Iso­la­tion and cha­rac­te­ri­za­tion of active liver ribo­so­mal subu­nits 1970 Jour­nal of Mole­cu­lar Bio­logy Vol. 53, p. 1 - 19 mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG ribo­zóm, cicavce článok

Ondrejka Jozef - Tema­tín 1966 Zápa­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­ské stre­disko Bra­ti­slava 4 , SLO bro­žurka 07-​61218

Mar­ková J., Urban Z. A con­tri­bu­tion to the kno­wledge of rust fungi of the Ďum­bier­ske Tatry Mts. (Slo­va­kia) 1987 Novit. Bot. Univ. Carol. Vol. 3, p. 25 - 30 Uni­ver­zita Kar­lova Praha myko­ló­gia ENG hrdze, Ďum­bier­ske Tatry, Ure­di­na­les článok

Mar­ková J., Urban Z. Con­tri­bu­tion to the kno­wledge of rust fungi (Ure­di­na­les) from the east Slo­va­kian lowland and the sur­roun­dings of 1988 Novit. Bot. Univ. Carol. Vol. 4, p. 13 - 16 Uni­ver­zita Kar­lova Praha myko­ló­gia ENG hrdze, , Výcho­do­slo­ven­ská nížina, Ure­di­na­les článok

Moesz G. Fungi Hun­ga­riae IV. Basi­di­omy­ce­tes - pars. 1. Ure­di­nae 1940 Ann. Hist. of Nature Museum of Hun­ga­riae, pars. bot. Vol. 33, p. 127 - 200 Nature Museum of Hun­ga­riae myko­ló­gia HUN huby, Basi­di­omy­ce­tes, Ure­di­nae článok

Savu­lescu T. Mono­gra­fia Ure­di­na­le­kor din Repub­lica Popu­lara Romana 1953 Aca­de­mia Repub­lica Popu­lara Romana Buku­rešť 1, 2 myko­ló­gia ROM Ure­di­na­les monografia

Brillová-​Suchá D. Hrdze a sneti Čer­gov­ského poho­rie a oko­lia Pre­šova 1955 Bio­ló­gia Vol. 10, p. 541 - 555 Bra­ti­slava myko­ló­gia SLO Čer­gov, hrdze, článok

Cor­ley M.F.V., Crun­dwell A.C., Düll R., Hill M.O., Smith A.J.E. Mos­ses of and Azo­res. An anno­ta­ted list of spe­cies, with syno­nyms from the recent lite­ra­ture 1981 Jour­nal of Bry­o­logy Vol. 11, p. 609 - 689 bry­o­ló­gia, taxo­nó­mia, bib­li­o­gra­fia ENG machy, , Azory, syno­nymá článok

Kubin­ská A., Jano­vi­cová K. A second check­list and bib­li­og­raphy of Slo­vak bry­op­hy­tes 1996 Bio­ló­gia Vol. 51, Supp­le­ment 3, p. 81 - 146 SAP Bra­ti­slava bib­li­o­gra­fia, bry­o­ló­gia ENG zoznam ohro­ze­ných dru­hov, Slo­ven­sko, Bry­op­hyta, machy článok

Ammer Vla­di­mír Čach­tice 0 Vyda­va­teľ­ské stre­disko ZsKNV pri Kraj­skom peda­go­gic­kom ústave Bra­ti­slava 2 , , SLO Alž­beta Bát­ho­ry­ová, Tat­rín, Čach­tický kras neznámy

Tam­pion J., Tam­pion M.D. Immo­bi­li­zed cells: Prin­cip­les and app­li­ca­ti­ons 1987 Uni­ver­sity Press mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG imo­bi­li­zá­cia buniek neznámy

Ri J.D., Hwang H.D. List of plant names 1984 Scien­ti­fic Encyc­lo­pe­dia Pub­li­ca­tion Pchoch­jang taxo­nó­mia rast­lín KOR taxo­nó­mia, názvy rast­lín encyklopédia

Hulst A.C., Tram­per J. Immo­bi­li­zed plant cells. A lite­ra­ture sur­vey 1989 Enzyme Mic­ro­bi­olo­gi­cal Tech­no­logy Vol. 11, p. 546 - 558 mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG imo­bi­li­zá­cia rast­lin­ných buniek článok

Kürthy Ale­xan­der Hla­vová vŕba - sym­bol pra­dáv­nej kul­túr­nej kra­jiny 1997 Vol. 4, No. 2, p. 18 - 21 Bra­ti­slava , , eko­ló­gia rast­lín, , náro­do­pis SLO Salix pur­pu­rea, Salix fra­gi­lis člá­nok 13358-​2091

Jane­ček Šte­fan First Euro­pean Sym­po­sium of the Pro­tein Society 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 282 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG pro­teín člá­nok 0006-​3088

Kala­fa­tič Mir­jana, Kop­jar Nevenka Res­ponse of green hydra to piri­mi­carb 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 289 - 292 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG Hydra, sym­bi­óza, pes­ti­cídy, mor­fo­lo­gické zmeny, rege­ne­rá­cia, piri­mi­karb člá­nok 0006-​3088

Mičieta Karol Local flora in bio­in­di­ca­tion and geno­to­xic risk asses­ment in emis­sion ter­ri­to­ries of indus­trial com­ple­xes 1993 Průmys­lová toxi­ko­lo­gie No. 20, p. 29 - 30 , , geno­to­xi­ko­ló­gia SLO flóra, risk asses­ment, emi­sie, prie­mys­lový kom­plex, bio­in­di­ká­cia, geno­to­xi­cita článok

Šom­šák Ladi­slav (ed.) Flo­odp­lain forest influ­en­ced by cons­truc­tion of the Gab­čí­kovo dam 1993 Ms. depon in PRIF UK Bra­ti­slava PRIF UK Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia lesa ENG lužné lesy, vplyv Gab­čí­kova, prieh­rada

Levitt J. Res­pon­ses of plants to envi­ron­men­tal stres­ses Vol. 1 Chil­ling, fre­e­zing and high tem­pe­ra­tu­res stres­ses 1980 Aca­de­mic Press, New York New York 2 envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia rast­lín ENG mráz, chlad, vysoká tep­lota, envi­ron­men­tálny stres neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Les­tes viri­dis, Ischnura pumi­lio, Coenag­rion pul­chel­lum, Coenag­rion sci­tu­lum, Neha­le­nia spe­ci­osa, Eryt­hromma viri­du­lum, Bra­chyt­ron pra­tense, Aeschna mixta, Aeschna affi­nis, Ana­cia­a­e­schna isos­ce­les, Gomp­hus fla­vi­pes, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vážky E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Epit­heca bima­cu­lata, Cro­cot­he­mis eryth­ra­eam, Sym­pet­rum dep­res­sius­cu­lum kniha 2831703239

Zbor­ník refe­rá­tov. Obhos­po­da­ro­va­nie lesov v nížin­ných oblas­tiach Slo­ven­ska 1992 LVÚ les­níc­tvo SLO obhos­po­da­ro­va­nie lesa, nížinné oblasti zborník

Lacia­ková Anna, Var­gová Milada, Laciak Vlas­ti­mil Some myco­to­xins cau­sing health prob­lems in farm ani­mals 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 293 - 295 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG myko­to­xický vplyv, zdra­votné prob­lémy, alfa­to­xíny, ochra­to­xíny člá­nok 0006-​3088

Araus J.L., Allegre L., Tapia L., Cala­fell R., Ser­ret M.D. Rela­ti­ons­hip bet­ween pho­to­synt­he­tic capa­city and leaf struc­ture in seve­ral shade plants 1986 Ame­ri­can Jour­nal of Botany Vol. 73, p. 1760 - 1770 fyzi­oló­gia rast­lín, ana­tó­mia rast­lín ENG foto­syn­te­tická kapa­cita - štruk­túra listu, tie­ňo­milné rast­liny článok

Krajčovičová-​Kudláčiková Marica, Bobek Pavel, Ozdín ľubo­mír Effect of cad­mium and vita­min E intake on prooxidative/​antioxidative state of rat liver 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 297 - 301 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG kad­mium, vita­mín E, pečeň člá­nok 0006-​3088

Bidwell R.G.S. Plant phy­si­ology 1974 rast­linná fyzi­oló­gia ENG rast­lina neznámy

Esau K. Ana­tomy of seed plants 1977 Wiley New York ana­tó­mia rast­lín ENG semená, rast­lina neznámy

Jaro­lí­mek I., Sch­los­ser G. FYTOPACK - prog­ram pac­kage for pro­ces­sing of phy­to­co­eno­lo­gi­cal tab­les 1994 Ms. depon in Ins­ti­tute of SAS Ins­ti­tute of SAS Bra­ti­slava nume­rická ENG FYTOPACK, spra­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých dát neznámy

Bro­oks C.F., Con­nor A.J. a kol. Cli­ma­tic maps of North Ame­rica 1936 Har­vard Uni­ver­sity Press , Mas­sa­chu­sets , kli­ma­to­ló­gia ENG Severná mapa

Met­calfe C.R., Chalk L. Ana­tomy of dico­ty­le­dons Vol. 2 1950 Cla­ren­don Press Oxford ana­tó­mia rast­lín ENG dvoj­klíč­no­listé rast­liny kniha

Ružič­ková Jana, Štef­fek Jozef, Matis Dušan Špe­ci­fiká bio­ge­o­gra­fic­kého čle­ne­nia ovplyv­ňu­jú­ceho tvorbu ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 41 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia SLO bio­ge­o­gra­fická dife­ren­ciá­cia, ECONET, panón­ska pro­vin­cia, pro­vin­cia stre­do­európ­skych list­na­tých lesov kniha 2831703239

Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol. Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET 1996 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia, bio­ló­gia, fau­nis­tika, , bio­ge­o­gra­fia SLO prí­rodné pomery Slo­ven­ska, NECONET, GNRÚSES, bio­cen­trá, roz­ší­re­nie rast­lín, roz­ší­re­nie živo­čí­chov, bio­ge­o­gra­fia, jad­rové úze­mia, eko­lo­gicky významné úze­mia kniha 2831703239

Kod­rík M. (ed.) Forest eco­sys­tems in Slo­va­kia 1991 Bul­le­tin. Excur­sion infor­ma­ti­ons of III-​rd Inter. Soc. of Root Res. Symp. Ins­ti­tute of Forest Eco­logy, SAV Zvo­len les­níc­tvo ENG lesné , Slo­ven­sko príručka

Saga­nová Kamila, Mar­šala Jozef Effect of a sin­gle dose of MK-​801 on dela­yed neuro­pat­ho­lo­gi­cal chan­ges after spi­nal cord ischa­e­mia 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 303 - 307 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG neuro­pa­to­lo­gické zmeny člá­nok 0006-​3088

Holo­tová Eugé­nia, Jani­šová Monika, Janiš Vla­di­mír, Kürthy Ale­xan­der, Kürt­hy­ová Mar­tina, Noga Michal, Sta­nová Viera, Šef­fer Ján, Škoda Róbert, Vala­cho­vič Dušan, Vice­ní­ková Andrea (eds.) Nivou Moravy 1995 Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia, , zooló­gia SLO , niva Moravy prí­ručka 80-​967471-​0-​X

Ružič­ková Jana Fyto­ge­o­gra­fické čle­ne­nie Slo­ven­ska a ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 41 - 44 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia, fyto­ge­o­gra­fia SLO vege­tačné stupne, Eucar­pa­ti­cum, Inter­car­pa­ti­cum, Bes­chi­di­cum occi­den­tale, Bes­chi­di­cum orien­tale, Pra­e­car­pa­ti­cum, panón­ska flóra, ohro­zené druhy, vzácne druhy kniha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie kva­lity vody, tes­to­va­nie toxi­city 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 75 - 77 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia, , toxi­ko­ló­gia CES index kva­lity vody, indi­ká­to­rové druhy, BEWS (Bio­lo­gi­cal Early War­ning Sys­tem), indi­ká­tor zne­čis­te­nia, roz­sievky, toxi­cita, ryby kniha 8090185525

Škva­re­nina Jozef, Min­ďáš Jozef, Čaboun Vla­di­mír (eds.) Lesné a glo­bálne kli­ma­tické zmeny 1996 Zbor­ník refe­rá­tov z pra­cov­ného semi­nára, , 22. feb­ru­ára 1995 LVÚ envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia SLO eko­sys­tém, zmena klímy knižka 8096714090

Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Slo­boda Karol a kol. Induk­tívny prí­stup pr vypra­co­vaní NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 116 - 130 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia, počí­ta­čová gra­fika SLO kri­žo­vatka mig­rač­ných ciest, vplyv na les, geno­fon­dovo významné druhy, geno­fon­dovo významné spo­lo­čen­stvá, geoeko­di­ver­zita, pries­to­rové kniha 2831703239

Koreň Milan st., Koreň Milan ml. Ana­lýza a spra­co­va­nie vstup­ných mapo­vých infor­má­cií - deduk­tívny prí­stup 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 130 - 135 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia, počí­ta­čová gra­fika, bio­ge­o­gra­fia SLO pôda, geomor­fo­ló­gia, pôvodné rast­linné spo­lo­čen­stvá, geobo­ta­nika, zooge­o­gra­fia, geoeko­lo­gické typy, SKŠ, chrá­nené úze­mia, GNRÚSES, diver­zita spo­lo­čens­tiev, bio­ge­o­gra­fické regi­óny, typické spo­lo­čen­stvá, uni­kátne spo­loč­nes­tvá, zacho­va­losť lesa, kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Matis Dušan Zooge­o­gra­fia Slo­ven­ska a ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 44 - 46 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­ló­gia, zooge­o­gra­fia SLO ari­di­zá­cia, ECONET, ľadová doba, mig­rá­cia, mig­račné trasy kniha 2831703239

Phi­lipi Nancy S. Flo­odp­lain mana­ge­ment. Eco­lo­gic and eco­no­mic per­spec­tive 1996 Envi­ron­men­tal Intel­li­gence Unit R.G. Lan­des, Aca­de­mic Press San Diego San Diego () envi­ron­men­ta­lis­tika, ENG manaž­ment luž­ných eko­sys­té­mov neznámy 0125540108

Spel­ler­berg Ian F. Uda­losti a významné pre vývoj bio­lo­gic­kého a envi­ron­men­tál­neho moni­to­ro­va­nia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 118 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­so­zo­ló­gia, CES IUCN, CITES, OSN, IUBS, UNESCO, UNEP kniha 8090185525

Lac­ko­vi­čová Anna Epi­fy­tické lišaj­níky a čis­tota ovzdu­šia v juž­nej časti Malých Kar­pát 1981 Ms., Auto­re­fe­rát kan­di­dád­skej dizer­tač­nej práce ÚEBE SAV Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, eko­so­zo­ló­gia, liche­no­ló­gia SLO Malé Kar­paty, čis­tota ovzdu­šia správa

David Sta­ni­slav Ohro­žené a vzácne druhy vážek (Insecta: Odo­nata) Slo­ven­ské repub­liky 1993 Bio­ló­gia No. 48, p. 177 - 182 SAP Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, ento­mo­ló­gia CES vážky, Odo­nata člá­nok 0006-​3088

Hřib J., Rypá­ček V. A sim­ple cal­lus test to deter­mine the agg­re­si­ve­ness of wood-​destroying fungi 1981 Eur. J. For. Path. Vol. 11, p. 270 - 274 myko­ló­gia, les­níc­tvo ENG kalu­sový test, tes­to­ve­nie agre­sív­nosti, dre­vo­kazné huby článok

Konečný Jozef Bon­saj 1991 Živena Bra­ti­slava pes­to­va­teľ­stvo, SLO bon­saj prí­ručka 8085177196

Thorpe T.A. Orga­no­ge­ne­sis in vitro, Struc­tu­ral, phy­si­olo­gi­cal and bio­che­mi­cal aspects 1980 Intl. Review of Cyto­logy Vol. 11A, p. 71 - 111 cyto­ló­gia, fyzi­oló­gia, bio­ché­mia ENG orga­no­ge­néza in vitro článok

Fadeel A.A. Loca­tion and pro­per­ties of chlo­rop­lasts and pig­ment deter­mi­na­tion in roots 1961 Phy­siol. Plant. Vol. 15, p. 130 - 147 fyzi­oló­gia rast­lín ENG chlo­rop­last, loká­cia, umiest­ne­nie, deter­mi­ná­cia pig­mentu, korene článok

Hol­den M. Chlo­rop­hylls 1965 Goodwin T.W. (ed.): Che­mis­try and bio­che­mis­try of plant pig­ments, p. 461 - 488 Aca­de­mic Press, Lon­don, New York Lon­don, New York fyzi­oló­gia rast­lín ENG chlo­ro­fyl článok

Goodwin T.W. (ed.) Che­mis­try and bio­che­mis­try of plant pig­ments 1965 Aca­de­mic Press, Lon­don, New York Lon­don, New York rast­lín, bio­ché­mia rast­lín ENG chlo­ro­fyl, rast­linné pig­menty neznámy

Kirk J.T.O., Tilney-​Bassett R.A.E. The plas­tids. Their che­mis­try, struc­ture, gro­wth and inhe­ri­tance 1978 Else­vier, North Hol­land Bio­me­di­cal Press Amster­dam, New York, Oxford rast­linná fyzi­oló­gia, rast­lín ENG plas­tidy, štruk­túra, rast, dedič­nosť neznámy

Němec B. Bio­che­mis­try of forest trees 1948 Praha bio­ché­mia rast­lín CES lesné dre­viny neznámy

Vaněčková-​Skuhravá I. Ery­op­hyid mites (Eri­op­hy­o­idea, Acari) on trees and shrubs in the Czech Repub­lic 1996 Acta Soc. Zool. Bohem. Vol. 60, p. 223 - 246 aka­ro­ló­gia ENG Eri­op­hy­o­idea, Acari, stromy, kríky, článok

Braun-​Blanquet J. Pflan­zen­so­zi­olo­gie. Grun­dzüge der Vege­ta­ti­on­skunde 1964 Springer-​Verlag Wien 3 rast­linná , geobo­ta­nika GER rast­lina neznámy

Pachin­ger K. Mic­ro­mam­mal com­mu­ni­ties in the dry­ing flo­odp­lain forests near Bra­ti­slava 1985 p. 88 - 95 Vyda­va­teľ­stvo slo­ven­skej zoolo­gic­kej spo­loč­nosti pri SAV Bra­ti­slava SLO mic­ro­mam­ma­lia, vysú­šo­vané lužné lesy, Bra­ti­slava neznámy

Peli­kán J., Zejda J., Holi­šová V. Stan­ding crop esti­ma­tes of small mam­mals in Mora­vian forests 1974 Zoolo­gické listy Vol. 23, p. 197 - 216 mam­ma­li­oló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, drobné cicavce, , les článok

Zejda J. The small mam­mal com­mu­nity of a lowland forest 1976 Acta Sc. Nat. Vol. 10, p. 1 - 39 mam­ma­li­oló­gia ENG drobné cicavce, nížinný les neznámy

Zejda J. A com­mu­nity of ter­res­trial mam­mals 1991 Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vaší­ček F.: Flo­odp­lain forest eco­sys­tems II. After Water Mana­ge­ment Mea­su­res Amster­dam, Oxford, New York, Tokio mam­ma­li­oló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, zemné cicavce neznámy

Ber­nát J. Mycof­lora of forest soils 1954 Pre­slia Vol. 26, p. 277 - 284 myko­ló­gia, pedo­ló­gia SLO huby, lesné pôdy článok

Ber­nát J. The muco­ra­les in the soils of spruce forests 1976 Acta Facul­ta­tis Rerum Nature Uni­ver­si­tas Come­niana, Mic­ro­bi­oló­gia Vol, II., p. 1 - 12 UK myko­ló­gia, pedo­ló­gia ENG huby, smre­činy, lesná pôda článok

Uher­čí­ková Eva, Haj­dúk Juraj Obsahy ťaž­kých kovov As a Se v pôde a v Urtica dioica na moni­to­ro­va­cích plo­chách v oblasti vod­ného diela Gab­čí­kovo 1998 Eco­logy Vol. 17, No. 1, p. 62 - 78 SAP Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, envi­ron­men­tálna ENG ťažké kovy, pôda, Urtica dioica, Dunaj, VDG, Gab­čí­kovo, Cd, Pb, Hg, Cr, Cu, Zn, Mn, Fe, Co, Ni, As, Se, tran­s­férny fak­tor, infil­trá­cia do rast­lín, Cla­dop­hora glo­me­rata, suché bio­topy, ramená, aku­mu­lá­cia článok

Gil­man J.C. The manual of soil fungi 1957 Iowa State Col­lege, Press - Ames Iowa Iowa pedo­ló­gia, myko­ló­gia ENG pôdne huby neznámy

Gra­ve­sen S. Fungi as a cause of aller­gic dise­ase 1979 Allergy Vol. 34, p. 135 - 154 aler­go­ló­gia, ENG huby, aler­gent, aler­gia článok

Häus­le­rová J. Mic­ro­my­ce­tes in water envi­ron­ment 1990 ČSVTVS by MŽP CR Praha myko­ló­gia ENG mik­ro­my­céty, vodné pro­stre­die neznámy

Nord­vall S.L., Eriks­son M., Rylan­der E., Strömqu­ist L.H. Fun­gal allergy in chil­dren 1990 Jour­nal of Pediat­ric Immu­no­logy Vo. 1, p. 68 - 73 myko­ló­gia, aler­go­ló­gia, ENG aler­gia na huby, článok

Tót­hová L. Mic­ro­my­ce­tes in the groun­dwa­ter 1994 Actual ques­tion of water works bio­logy, p. 81 - 84 Praha SLO neznámy

Foy C.D., Cha­ney R.C., White M.C. The phy­si­ology of toxi­city in plants 1978 Annual Review of Plant Phy­si­ology Vol. 29, p. 511 - 566 fyzi­oló­gia rast­lín ENG toxi­cita kovov, rast­lina článok

Herian Karol Kla­meme sa pri kaž­dom daro­va­nom kvete? 1997 Vol. 4, No. 2, p. 40 - 43 Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, eti­oló­gia, SLO ľud­ský duch, zmena člo­veka, život, bul­várny vplyv, člá­nok 13358-​2091

Bowen H.J.M. Envi­ron­men­tal che­mis­try of ele­ments 1979 Aca­de­mic Press, Lon­don, New York, Toronto, Syd­ney, San Fran­cisco Lon­don, New York, Toronto, Syd­ney, San Fran­cisco envi­ron­men­tálna ENG che­mický prvok neznámy

Delph L.F., Johann­son M.H., Step­hen­son A.G. How envi­ron­men­tal fac­tors affect pol­len per­for­mance. Eco­lo­gi­cal and evo­lu­ti­onary per­spec­ti­ves 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 6, p. 1632 - 1639 ESA Was­hing­ton envi­ron­men­ta­lis­tika, , eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG envi­ron­men­tálny fak­tor, klí­či­vosť semien článok

Šom­šák Ladi­slav, Kubí­ček F. Gene­sis of flora and vege­ta­tion of the Danube lowland in rela­tion to the hyd­ro­elect­ric power struc­tu­res Gabčíkovo-​Nagymaros 1995 Gab­čí­kovo part of the hyd­ro­elect­ric power pro­ject. Envi­ron­men­tal impact review, p. 165 - 173 PRIF UK Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, fyto­ce­no­ló­gia ENG vznik vege­tá­cie, vznik flóry, Dunaj, vplyv vod­ného diela Gabčíkov-​Nagymaros článok

Kabata H., Pen­dias M., Pen­dias H. Trace ele­ments in soils and plants 1984 Boca Raton Press Boca Raton pedo­ló­gia, ENG sto­pové prvky, pôda, rast­liny neznámy

Bouška V. Coal geoche­mis­try 1977 Aca­de­mia Pub­li­ca­tion House Praha geoché­mia ENG uhlie neznámy

Mej­střík V. Eco­to­xi­co­logy 1990 Uni­ver­sity of Agri­cul­ture České Bude­jo­vice eko­to­xi­ko­ló­gia CES toxické látky neznámy

Uher­čí­ková Eva The results of moni­to­ring of forest phy­to­co­eno­ses in the area affec­ted by the hyd­ro­elect­ric power struc­tu­res Gab­čí­kovo 1995 Gab­čí­kovo part of the hyd­ro­elect­ric power pro­ject. Envi­ron­men­tal impact review, p. 145 - 154 PRIF UK Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, fyto­ce­no­ló­gia lesa ENG moni­to­ring les­ných fyto­ce­nóz, vplyv Gab­čí­kova článok

Wilk-​Wozniak E. Late autumn mass deve­lop­ment of woro­ni­chi­nia nae­ge­liana (Cyanop­hy­ceae) in a dam reser­voir in Sout­hern Poland 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 1 - 5 SAP Bra­ti­slava algo­ló­gia ENG Woro­ni­chi­nia nae­ge­liana, Cyanop­hy­ceae, južné Poľ­sko, vodná nádrž, jesenná masa, sinice, Cyano­bak­té­rie, tep­lota vody, PhAR, Dob­zyce člá­nok 0006-​3088

Baci­gá­lová K., Eliáš P., Šro­bá­rová A. Puc­ci­nia koma­ro­wii. A rust fun­gus on Impa­tiens par­vif­lora in Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 7 - 13 SAP Bra­ti­slava myko­ló­gia ENG Puc­ci­nia koma­ro­vii, hrdza, Impa­tiens par­vif­lora, cho­roba, Slo­ven­sko, pato­gén­nosť, mor­fo­ló­gia, ana­tó­mia, geo­gra­fické roz­ší­re­nie, popu­lačný efekt člá­nok 0006-​